Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014"

Transkript

1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende årsrapporten for Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse for Kapitaldækningsopgørelse for Hoved- og nøgletal for Noter for Oplysninger om banken Jutlander Bank A/S Markedsvej Aars CVR-nr.: Hjemsted: Vesthimmerlands Kommune Telefon: Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 2 af 15

3 Indledning Finanstilsynet har som led i en ordinær inspektion foretaget kontrol af værdiansættelsen af Jutlander Bank A/S s domicil- og investeringsejendomme i årsrapporten for Jutlander Bank A/S har den 7. juli 2015 modtaget et påbud fra Finanstilsynets om at nedskrive domicil- og investeringsejendomme med i alt 52 mio. kr. med virkning for regnskabsåret Ved at give denne supplerende/korrigerende information efterlever Jutlander Bank A/S Finanstilsynets påbud. Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 3 af 15

4 Ledelsespåtegning Jutlander Bank A/S har den 7. juli 2015 modtaget påbud om at afgive supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Bankens bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Informationen er efter vores opfattelse i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud af 7. juli Aars, den 17. august 2015 Direktion Per Sønderup Lisa Frost Sørensen Lars Thomsen Ordførende direktør bankdirektør bankdirektør Bestyrelse Finn Hovalt Mathiassen Hans Jørgen Nielsen Bent Bjørn Ole Christoffersen formand næstformand Kaj Kragelund Svend Madsen Poul Østergaard Mortensen Hanne Nørkjær Nielsen Helle Aagaard Simonsen Lars Tolborg Vagn Bach Jacob E. Christensen Kristian Dahl Johnsen Per Norup Olesen Henrik Pedersen Henrik Sørensen Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 4 af 15

5 Intern revisions erklæring Til kapitalejerne i Jutlander Bank A/S Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 for Jutlander Bank A/S omfattende nedskrivning af visse domicil- og investeringsejendomme som fastsat i Finanstilsynets påbud af 7. juli Ledelsens ansvar Ledelsen for Jutlander Bank A/S har ansvaret for at udarbejde den supplerende/korrigerende information. Ledelsen har tillige ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde den supplerende/korrigerende information uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette måtte skyldes fejl eller besvigelser. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den supplerende/korrigerende information på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere danske krav. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at informationen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger der er anført i den supplerende/korrigerende information. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse af den supplerende/korrigerende information. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation. Revisionen er udført med udgangspunkt i en arbejdsdeling aftalt med ekstern revision hvilket konkret har betydet, at revisionens tilrettelæggelse og udførelse i sine væsentligste bestanddele er udført af intern revision, som grundlag for såvel intern som ekstern revisions erklæringsafgivelse. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud af 7. juli Aars, den 17. august 2015 Kurt Birk Revisionschef Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 5 af 15

6 Den uafhængige revisors erklæring Til kapitalejerne i Jutlander Bank A/S Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 for Jutlander Bank A/S omfattende nedskrivning af visse domicil- og investeringsejendomme som fastsat i Finanstilsynets påbud af 7. juli 2015 ( supplerende/korrigerende information ). Ledelsens ansvar for den supplerende/korrigerende information Ledelsen for Jutlander Bank A/S har ansvaret for at udarbejde den supplerende/korrigerende information. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde supplerende/korrigerende information uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den supplerende/korrigerende information på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om den supplerende/korrigerende information er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af den supplerende/korrigerende information. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud af 7. juli Skive, den 17. august 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Michael Laursen statsautoriseret revisor Carsten Jensen statsautoriseret revisor Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 6 af 15

7 Redegørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet var i januar-april 2015 på inspektion i Jutlander Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. Inspektionen har medført, at Finanstilsynet har påbudt banken at nedskrive værdien af bankens domicil- og investeringsejendomme med 52 mio. kr. ultimo Finanstilsynet foretog en vurdering af 10 domicil- og investeringsejendomme, der alle er overtaget i forbindelse med fusionen med Sparekassen Hobro primo Banken har været i dialog med Finanstilsynet for at få rettet forholdet som en korrektion primo 2014 i forbindelse med opgørelse af overtagelsesbalancen, da banken ikke vurderer, at nedskrivningen på 52 mio. kr. svarende til ca. 25 % af ejendommenes værdi fuldt ud kan henføres til Det er imidlertid Finanstilsynets opfattelse, at de af Finanstilsynet påbudte nedskrivninger af ejendommene skal rettes over bankens resultat for Banken har valgt at tage Finanstilsynets påbud, herunder den regnskabsmæssige behandling heraf, til efterretning. Supplerende/korrigerende information Finanstilsynet har endvidere påbudt banken at udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014, der viser effekten af nedskrivningen af værdien af bankens domicil- og investeringsejendomme. Bankens årsrapport for 2014 blev offentliggjort den 16. februar Denne supplerende/korrigerende information viser ændringerne til den offentliggjorte årsrapport, for så vidt angår bankens resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, kapitaldækningsopgørelse, hoved- og nøgletalsoversigt samt relevante noter. Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 2014 for at give et retvisende billede af bankens aktiviteter. Konsekvens af Finanstilsynets påbud Finanstilsynets påbud medfører blandt andet følgende ændringer til årsregnskabet for 2014: Der foretages nedskrivninger af domicilejendomme med 47 mio. kr. Værdireguleringer af investeringsejendomme, der indgår under kursreguleringer, ændres med -5 mio. kr. Der indregnes ikke en skatteeffekt af nedskrivningerne og værdireguleringerne, idet et eventuelt senere salg af de pågældende ejendomme til de regnskabsmæssige værdier vil skulle opgøres efter Ejendomsbeskatningsloven, og dermed vil der ikke være fradrag for et skattemæssigt tab for den enkelte ejendom, da tabet vil være kildeartsbestemt. Resultatet før og efter skat reduceres således med i alt 52 mio. kr. til henholdsvis 24 mio. kr. og 20 mio. kr. Egenkapitalen reduceres fra mio. kr. til mio. kr. Bankens egentlige kernekapitalprocent og kapitalprocent reduceres fra 16,8 til 16,4. Der henvises i øvrigt til de efterfølgende sider for bankens resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, kapitaldækningsopgørelse, hoved- og nøgletalsoversigt samt relevante noter. Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 7 af 15

8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2014 Oprindelig Korrigeret Forskel Resultatopgørelse Note t. kr. t. kr. t. kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Lovpligtige reserver Overført resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Regulering af hensættelse til pensioner Skattemæssig effekt af regulering af hensættelse til pensioner Årets totalindkomst Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 8 af 15

9 Balance pr. 31. december 2014 Oprindelig Korrigeret Forskel Note t. kr. t. kr. t. kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 9 af 15

10 Balance pr. 31. december 2014 Oprindelig Korrigeret Forskel Note t. kr. t. kr. t. kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld Hensættelse til pensioner og lign. forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital Passiver i alt Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 10 af 15

11 Egenkapitalopgørelse for 2014 Aktiekapital Oprindelig Korrigeret Forskel t. kr. t. kr. t. kr. Aktiekapital pr. 1. januar Kapitaludvidelse ved fusion primo Aktiekapital pr. 31. december Overkurs ved emission Overkurs ved kapitaludvidelse primo Omkostninger ved kapitaludvidelse Overført til frie reserver Overkurs ved emission pr. 31. december Opskrivningshenlæggelser, domicilejendomme Opskrivningshenlæggelser pr. 1. januar Opskrivningshenlæggelser pr. 31. december Lovpligtige reserver Lovpligtige reserver pr. 1. januar Modtagne udbytter mv. i Årets resultatandele Lovpligtige reserver pr. 31. december Vedtægtsmæssige reserver Tilgang ved fusion primo Vedtægtsmæssige reserver pr. 31. december Overført overskud Overført overskud pr. 1. januar Overført af årets resultat Regulering af pensionshensættelse efter skat Køb/salg af egne aktier Overført fra overkurs ved emission Overført overskud pr. 31. december Foreslået udbytte Foreslået udbytte for Foreslået udbytte pr. 31. december Egenkapital i alt pr. 31. december Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 11 af 15

12 Kapitaldækningsopgørelse for 2014 Oprindelig Korrigeret Forskel Kapitalprocent 16,8 16,4-0,4 Kernekapitalprocent 16,8 16,4-0,4 Egentlig kernekapitalprocent 16,8 16,4-0,4 Kapitalsammensætning Oprindelig Korrigeret Forskel t. kr. t. kr. t. kr. Egenkapital Fradrag: Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Kapitalandele i andre finansielle virksomheder mv Egentlig kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital efter reduktion Fradrag: Kapitalandele i andre finansielle virksomheder mv Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Risikoeksponeringer Risikoeksponeringer med kredit- og modpartsrisiko mv Risikoeksponering med markedsrisiko Risikoeksponeringer med operationel risiko Samlede risikoeksponeringer Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 12 af 15

13 Hoved- og nøgletalsoversigt for 2014 Hovedtal Resultatopgørelse Oprindelig Korrigeret Forskel mio. kr. mio. kr. mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Periodens resultat før skat Periodens resultat Balance mv. Udlån Aktiver i alt Indlån og anden gæld Indlån og anden gæld incl. puljer Egenkapital Garantier mv Nøgletal Oprindelig Korrigeret Forskel Kapitaldækning Kapitalprocent 16,8 16,4-0,4 Kernekapitalprocent 16,8 16,4-0,4 Egentlig kernekapitalprocent 16,8 16,4-0,4 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 4,0 1,3-2,7 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 3,8 1,1-2,7 Afkastningsgrad 0,5 0,1-0,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,0-0,1 Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 13 af 15

14 Hoved- og nøgletalsoversigt for 2014 (fortsat) Oprindelig Korrigeret Forskel Markedsrisiko Renterisiko 1,9 2,0 0,1 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 Valutaposition 1,6 1,6 0,0 Likviditetsrisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 179,3 179,3 0,0 Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 79,4 79,4 0,0 Kreditrisiko Udlån i forhold til egenkapital 3,4 3,5 0,1 Årets udlånsvækst *) 43,8 43,8 0,0 Årets nedskrivningsprocent 2,5 2,5 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent **) 7,0 7,0 0,0 Summen af store engagementer 22,1 22,9 0,8 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 5,7 5,7 0,0 Aktieafkast ***) Årets resultat pr. aktie 8,3 2,3-6,0 Indre værdi pr. aktie 270,9 264,9-6,0 Udbytte pr. aktie 2,5 2,5 0,0 Børskurs/årets resultat pr. aktie 18,4 66,0 47,6 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,6 0,6 0,0 Børskurs ultimo 153,5 153,5 0,0 Antal aktier (i stk.) ,0 *) Bankens udlånsvækst for 2014 udgør 43,8 %. Baggrunden herfor er regnskabsteknisk i forbindelse med fusionen primo 2014 mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro, idet Sparekassen Hobro s udlån skal lægges oveni Sparekassen Himmerlands udlån og dermed optræder som udlånsvækst, selvom der er tale om en fusion. Der er således ikke tale om en voldsom vækst gennem nye udlån. Korrigeres beregningen af nøgletallet med udlånet primo 2014 i Sparekassen Hobro, således at der måles på den fusionerede bank, er udlånsvæksten for 2014 negativ med 4,7 %. **) De samlede nedskrivninger på udlån udgør 734 mio. kr. ultimo 2014, mens hensættelser til tab på garantier udgør 6 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør således 7,0 pr. 31. december Banken har endvidere overtagne nedskrivninger mv. for ca. 450 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdireguleringer og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor udgør den akkumulerede nedskrivningsprocent 10,8 %. ***) Aktiernes stykstørrelse er 10 kr., og nøgletallene er målt i forhold til en stykstørrelse på 10 kr. Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 14 af 15

15 Noter for Kursreguleringer Oprindelig Korrigeret Forskel t. kr. t. kr. t. kr. Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Investeringsejendomme Dagsværdi primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Årets værdireguleringer til dagsværdi Domicilejendomme Omvurderet værdi primo Tilgang i årets løb Af- og nedskrivninger Jutlander Bank A/S Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014 side 15 af 15

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere