Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder."

Transkript

1 BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni maj 2012 Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Bang & Olufsen A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten 2011/12 og dækker regnskabsperioden 1. juni 2011 til 31. maj Redegørelsen indeholder en beskrivelse af virksomhedens ledelsesstruktur, en gennemgang af, hvordan virksomheden forholder sig til "Anbefalinger for god selskabsledelse", der er implementeret af NASDAQ OM Copenhagen A/S i Regler for udstedere af aktier, samt en beskrivelse af hovedelementerne i Bang & Olufsen koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Ledelsesstruktur Bestyrelsen Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for virksomheden. I overensstemmelse med gældende praksis i Danmark fordeles ansvaret mellem bestyrelsen og direktionen, der er uafhængige af hinanden. Direktionen varetager den daglige ledelse af virksomheden, mens bestyrelsen fører tilsyn med direktionens arbejde og har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse. Bestyrelsen har i øjeblikket ni medlemmer, hvoraf seks vælges af generalforsamlingen, og tre vælges af medarbejderne. Af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, er alle uafhængige, med undtagelse af Peter Skak Olufsen. Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Alle medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for fire år ad gangen i henhold til gældende lovgivning. Aldersgrænsen er 70 år. Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. Med undtagelse af de medarbejdervalgte medlemmer er Bang & Olufsens bestyrelsesmedlemmer forpligtet til, senest 12 måneder efter de er blevet valgt, at købe aktier i selskabet svarende til et beløb på mindst et års vederlag til et almindeligt bestyrelsesmedlem, og beholde disse aktier i hele medlemsperioden. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes nuværende aktiebeholdninger findes i note 5 i koncernregnskabet. Regler for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Ifølge selskabsloven har medarbejdere i koncernens danske selskaber ret til at vælge et antal medlemmer og suppleanter til bestyrelsen svarende til halvdelen af det antal medlemmer, der vælges ordinært, dog mindst 2 medlemmer. Medarbejderne har valgt koncernrepræsentation således, at der alene vælges repræsentanter til bestyrelsen i moderselskabet, Bang & Olufsen a/s. Det seneste valg af medarbejdere til bestyrelsen fandt sted i juni 2011 gennem en skriftlig, hemmelig og direkte afstemning. De valgte medarbejdere indtrådte i bestyrelsen umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling Såfremt et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlems ansættelsesforhold ophører, udtræder den pågældende af bestyrelsen og der indtræder i dennes sted en af de valgte suppleanter. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem har samme rettigheder, forpligtelser og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

2 Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte bestyrelsesudvalg med henblik på at forberede beslutninger og anbefalinger til vurdering og godkendelse i bestyrelsen. Bang & Olufsen har i overensstemmelse med Reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse fra Komitéen for God Selskabsledelse nedsat tre bestyrelsesudvalg et vederlagsudvalg, et nomineringsudvalg et revisionsudvalg. Udvalgene refererer til bestyrelsen og har hver et kommissorium, som angiver deres vigtigste opgaver og ansvar. Alle bestyrelsesudvalg består af uafhængige medlemmer, med undtagelse af revisionsudvalget hvor Peter Skak Olufsen er medlem. Vederlagsudvalget Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg, som består af mindst to bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen. Udvalgets opgave er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med etablering, implementering og udførelse af vederlagspolitikken for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen (ledelsesorganerne). De nuværende medlemmer af vederlagsudvalget er Ole Andersen (formand og uafhængig) og Rolf Eriksen (uafhængig). Udvalget mødes mindst to gange årligt og i 2011/12 har udvalget holdt to møder. Vores vedtagne vederlagspolitik kan ses på Nomineringsudvalget Bestyrelsen har nedsat et nomineringsudvalg, som består af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets opgave er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med i) nominering og udnævnelse af medlemmer til bestyrelsen og direktionen, ii) sikring af, at bestyrelsen og direktionen til enhver tid har en passende størrelse og er sammensat af personer med de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring og iii) gennemførelse af regelmæssige evalueringer af bestyrelsens og direktionens resultater. De nuværende medlemmer af nomineringsudvalget er Ole Andersen (formand og uafhængig) og Alberto Torres (næstformand og uafhængig). Udvalget mødes mindst en gang årligt og i 2011/12 har udvalget holdt to møder. Bestyrelsens formand forestår en årlig struktureret selvevaluering af den samlede bestyrelses præstation samt en evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers præstationer og kompetencer. Evalueringen foretages med henblik på kontinuerligt at forbedre bestyrelsesarbejdet samt for at vurdere om den kompetencemæssige sammensætning er tilfredsstillende og om der er behov for eventuel efteruddannelse. Evalueringen er gennemført ved at de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt selskabets direktører har udfyldt et spørgeskema med 79 spørgsmål vedrørende bestyrelsesformandens arbejde, kompetencer og sammensætning, arbejdspraksis og samarbejdsklima, fokusområder, samarbejde med direktionen samt evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Besvarelserne er tilgået en ekstern konsulent som har sammenstillet besvarelserne før disse er tilgået bestyrelsesformanden. Resultatet af evalueringsprocessen er fremlagt og gennemgået i bestyrelsen. Evalueringens resultat var yderst positivt og der blev kun identificeret ganske få områder, der kan forbedres. Et af disse områder er successionsplanlægning, hvilket skal ses i lyset af at en række nøglepersoner blev rekrutteret i regnskabsåret. Desuden gennemgik bestyrelsesformanden evalueringen af de enkelte bestyrelsesmedlemmer med de pågældende. Revisionsudvalget Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, som består af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets opgave er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser vedrørende regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, revisionsprocessen og virksomhedens overvågning af overholdelse af love og regler samt adfærdskodeksen, herunder den eksterne revisors uafhængighed og vurdering af kvartalsrapporter. Bestyrelsen udpeger udvalgsmedlemmet og udvalgsformanden. De nuværende medlemmer af revisionsudvalget er Jesper Jarlbæk (formand, uafhængig) og Peter Skak Olufsen (afhængig). Udvalget mødes mindst fire gange om året. I 2011/12 har udvalget holdt fire møder. Møderne blev afholdt i overensstemmelse med et aftalt årshjul, der sikrer overholdelse af anbefalingerne og tilstrækkelig monitorering. Dette følger nøglebegivenheder i finansårets rapporteringscyklus og omfatter de ovenfor beskrevne ansvarsområder.

3 Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktion med ansvar for den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalinger, som bestyrelsen udstikker. Desuden er det direktionens ansvar at fremlægge forslag og komme med anbefalinger til Bang & Olufsens overordnede strategi og mål over for bestyrelsen. Direktionen har tre medlemmer og ledes af den adm. direktør. Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Virksomheden er omfattet af Anbefalinger for god selskabsledelse, der er tilgængelig på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside Skemaet indeholder Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 8. april 2010 som implementeret af NASDAQ OM Copenhagen A/S i Regler for udstedere af aktier med effekt fra 1. juli Bang & Olufsen A/S har fulgt alle anbefalingerne af 8. april I 2011 implementerede NASDAQ OM Copenhagen A/S de reviderede anbefalinger om god selskabsledelse fra august 2011, så disse nu inkluderer anbefalinger om mangfoldighed i ledelsen. Bang & Olufsen A/S forventer at følge disse anbefalinger, herunder at etablere konkrete mål for mangfoldighed i løbet af 2012/13. SKEMA Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Indledning / konklusion Redegørelse vedr. Bang & Olufsen a/s, cvr Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, at selskabet fraviger dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i stedet. 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for at følge en bestemt anbefaling. Det kan også oplyses her Dialog mellem selskabet og dets aktionærer Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet, og at investor relations materiale gøres tilgængeligt for alle investorer på selskabets hjemmeside. Bang & Olufsen a/s deltager løbende i, og faciliterer, arrangementer med såvel investorer, potentielle investorer, aktieanalytikere samt børsmæglere. Dette omfatter såvel telefonkonferencer, deltagelse i kapital-markedsdage samt øvrige arrangementer. Endvidere er den til enhver tid siddende Investor Relations manager behjælpelig ved eventuelle spørgsmål, ligesom denne aktivt deltager i diverse Investor Relations

4 foreninger, herunder Dansk Investor Relations Forening (DIRF) Kapital- og aktiestruktur Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan årligt vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse, samt redegør for denne vurdering i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside Generalforsamling Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan og direktionen fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan beslutter eller indstiller til generalforsamlingen, om generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling Komitéen anbefaler, at der i fuldmagter til det øverste ledelsesorgan gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert Bang & Olufsen a/s s bestyrelse evaluerer løbende selskabets kapital- og aktiestruktur. Bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s forsøger i overensstemmelse med anbefalingen at fremme aktivt ejerskab. Bang & Olufsen a/s søger i denne sammenhæng at tilrettelægge afholdelse af generalforsamlingen på en sådan måde, at flest mulige aktionærer har mulighed for at deltage. Denne anbefaling blev behandlet på den ordinære generalforsamling 18. september 2009, hvor bestyrelsen fik følgende bemyndigelse: Generalforsamlingen har den 18. september 2009 truffet beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen informerer selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabets direktion vil bede selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal løbende sørge for at ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside På den fuldmagtsblanket Bang & Olufsen a/s anvender i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger, er det muligt at tage stilling til hvert enkelt punkt på

5 enkelt punkt på dagsordenen Komitéen anbefaler, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen er til stede på generalforsamlingen Overtagelsesforsøg Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan fra det øjeblik, det får kendskab til at et overtagelsestilbud vil blive fremsat, afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan giver aktionærerne mulighed for reelt at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. dagsordenen. Bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s deltager så vidt muligt altid i generalforsamlinger i selskabet. Bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s er enig i anbefalingen, og vil så vidt muligt sikre overholdelse heraf. Bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s er enig i anbefalingen, og vil så vidt muligt sikre overholdelse heraf. 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 2.1. Selskabets politik i relation til interessenterne Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan identificerer selskabets vigtigste interessenter samt deres væsentligste interesser i forhold til selskabet Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder investorerne, og sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom Samfundsansvar Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan vedtager en politik for selskabets samfundsansvar. Bestyrelsen har gennem mange år været meget opmærksom på selskabets forhold til sine interessenter, hvilket bl.a. kommer til udtryk i selskabets årlige miljøregnskab, der er udarbejdet siden 1995/96. Endvidere har bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s godkendt en politik for Corporate Social Responsibility (CSR), hvori selskabets interessenter, samt interessenternes væsentligste interesser er identificeret. LINK no.1. Sluttelig har bestyrelsen godkendt en Interessent Politik. LINK no.2. Bestyrelsen har identificeret og udarbejdet klare retningslinjer for selskabets hovedinteresse i forhold til nøgle interessenter (investorer, kunder, leverandører, forretningspartnere, forhandlere, ansatte, medier, lokale myndigheder og grupper og samfundet som helhed). Bestyrelsen har godkendt en Interessent Politik. LINK no.2 Jf ovenfor under

6 3. Åbenhed og gennemsigtighed 3.1. Afgivelse af oplysninger til markedet Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan vedtager en kommunikationsstrategi Komitéen anbefaler, at oplysninger fra selskabet til markedet udfærdiges på både dansk og engelsk Komitéen anbefaler, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s har vedtaget følgende kommunikationspolitik: LINK no.3. Alle Selskabsmeddelelser såvel som pressemeddelelser udarbejdes på både dansk og engelsk. Bang & Olufsen offentliggør kvartalsrapporter. 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 4.1. Overordnede opgaver og ansvar Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt drøfter og sikrer, at de nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede for at selskabet kan nå sine strategiske mål Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt definerer sine væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet, herunder på hvilken måde det vil udøve kontrol med direktionens arbejde Forretningsordener Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan årligt gennemgår sin forretningsorden med henblik på at sikre, at den er dækkende og tilpasset selskabets virksomhed og behov Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan årligt gennemgår og godkender en forretningsorden for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til det øverste ledelsesorgan samt til kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsen er løbende opmærksomme på om selskabets overordnede strategi er den rette i forhold til at sikre værdiskabelse. Strategien vedtages en gang årligt af bestyrelsen og der følges løbende op på implementeringen heraf. Bestyrelsen overvejer kontinuerligt hvorvidt de nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede i selskabet. I forbindelse med den årlige revision af såvel bestyrelse som direktionens forretningsorden, overvejes det hvorledes, og i hvilket omfang, bestyrelsen ønsker at udøve kontrol med direktionens arbejde. Se i øvrigt nedenfor om henholdsvis revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg Bestyrelsen evaluerer mindst én gang årligt sin forretningsorden. Bestyrelsen evaluerer mindst én gang årligt forretningsordenen for direktionen. Denne forretningsorden indeholder bl.a. krav til direktionens rapportering, samt i øvrigt til kommunikationen mellem bestyrelsen og direktionen Formanden og næstformanden for det øverste ledelsesorgan Komitéen anbefaler, at der vælges en næstformand for det øverste Bestyrelsen har valgt en næstformand.

7 ledelsesorgan, denne skal kunne operere i tilfælde af formandens forfald og i skal i øvrigt være en effektiv sparringspartner for formanden Komitéen anbefaler, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, der indeholder en specifikation af formandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar Komitéen anbefaler, at formanden for det øverste ledelsesorgan organiserer, indkalder og leder møderne med henblik på at sikre effektiviteten i ledelsesorganets arbejde og med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for medlemmernes arbejde enkeltvis og samlet Komitéen anbefaler, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der skal sikres en forsvarlig og rimelig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktionen. Forretningsordenen for bestyrelsen indeholder en arbejds- og opgavebeskrivelse af formandens såvel som næstformandens opgaver, pligter og ansvar. I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen er der formanden for bestyrelsen der sikrer indkaldelse til bestyrelsesmøder, ligesom det er formanden der organiserer og leder disse. Såfremt bestyrelsen undtagelsesvist anmoder formanden om at udføre særlige opgaver for selskabet, sker dette under hensyntagen til anbefalingen. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal oplyses i en selskabsmeddelelse. 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 5.1. Sammensætning Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden. Indstillingen til generalforsamlingen om sammensætningen af det øverste ledelsesorgan bør udformes i lyset heraf Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan sikrer en formel, grundig og transparent proces for Den anbefalede kompetencebeskrivelse kan findes på LINK no.4, og der er taget hensyn til denne ved indstillingen til generalforsamlingen af valg af medlemmer til bestyrelsen. I forbindelse med valg af nye bestyrelsesmedlemmer, evaluerer bestyrelsen kandidaternes kvalifikationer

8 udvælgelse og indstilling af kandidater til ledelsesorganet. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder Komitéen anbefaler, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til det øverste ledelsesorgan er på dagsordenen, udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser, og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver Komitéen anbefaler, at der årligt i ledelsesberetningen redegøres for sammensætningen af det øverste ledelsesorgan, herunder for mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer. med henblik på afklaring af, om disse kvalifikationer modsvarer selskabets behov. Yderligere vurderes kandidaternes kvalifikationer i forhold til at bevare bredde i den samlede bestyrelse. I indkaldelsen til en generalforsamling hvor der er valg af bestyrelsesmedlemmer, vil en detaljeret beskrivelse af nye kandidater indgå. For så vidt angår eksisterende bestyrelsesmedlemmer der stiller op til genvalg, henvises der i indkaldelsen til de detaljerede beskrivelser af de relevante personer i selskabets årsrapport. Dette er medtaget i ledelsesberetningen Uddannelse af medlemmer af det øverste ledelsesorgan Komitéen anbefaler, at medlemmerne af det øverste ledelsesorgan ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. I forbindelse med tiltrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer, modtager disse en grundig introduktion til selskabet. Denne introduktion omfatter bl.a. introduktionsmøder med alle nøglemedarbejdere, samt enhver anden information som bestyrelsen på det relevante tidspunkt måtte anse for værende væsentlig i forhold til at give den pågældende den fornødne indsigt i Bang & Olufsen a/s s forhold. I forbindelse med den overordnede vurdering af bestyrelsens sammensætning, vurderes det endvidere, hvorvidt der er områder hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres Antal medlemmer af det øverste ledelsesorgan Komitéen anbefaler, at antallet af medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke er større end, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan i forbindelse med forberedelsen af hvert års generalforsamling overvejer, hvorvidt antallet af medlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets Antallet af medlemmer i Bang & Olufsen a/s s bestyrelse fastsættes under hensyntagen til anbefaling Antallet af medlemmer i Bang & Olufsen a/s s bestyrelse fastsættes under hensyntagen til anbefaling

9 behov Det øverste ledelsesorgans uafhængighed Komitéen anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er uafhængige, således at det øverste ledelsesorgan kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke: være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet eller et associeret selskab, have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan, repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser, inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et associeret selskab, være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller været partner hos ekstern revisor, være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet, have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år, eller være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt oplyser hvilke medlemmer, det anser for uafhængige, og at det oplyses, om nye kandidater til det øverste ledelsesorgan anses for uafhængige. Selskabet har per d.d., udover de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen, alene et bestyrelsesmedlem der ikke lever op til kravet om uafhængighed. Vedkommende har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette medlem stadig bidrager værdiskabende til selskabet, og medlemmet vil i øvrigt nå bestyrelsens pensionsalder til generalforsamlingen i I forbindelse med beskrivelsen i indkaldelsen af en bestyrelseskandidats kvalifikationer, angives det såfremt den pågældende ikke må anses for værende uafhængig Medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan

10 Komitéen anbefaler, at der i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside redegøres for reglerne for medarbejdervalg og for selskabets anvendelse heraf i selskaber, hvor medarbejderne har valgt at benytte selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation Mødefrekvens Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan mødes regelmæssigt i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, og når det i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov, samt at antallet af afholdte møder oplyses i årsrapporten. Sådan beskrivelse kan findes på Bang & Olufsen a/s s årsrapport LINK no.5 Bestyrelsen mødes i henhold til en fastlagt og aftalt mødeplan, ligesom den endvidere mødes når det skønnes nødvendig eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Antallet af afholdte møder oplyses i årsrapporten. LINK no Medlemmernes tidsforbrug og antallet af andre ledelseshverv Komitéen anbefaler, at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis Komitéen anbefaler, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af det øverste ledelsesorgan: den pågældendes stilling, den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver, og det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret Aldersgrænse Komitéen anbefaler, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan, og at årsrapporten indeholder oplysninger om aldersgrænsen og om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. En sådan vurdering kræves, og bestyrelsens formand sikrer at medlemmer der ikke udfører deres hverv for selskabet på tilfredsstillende vis, orienteres herom, sådan at der følges op herpå. Sådanne oplysninger fremgår af årsrapporten. LINK no 7 Bang & Olufsen a/s har i forretningsordenen for bestyrelsen, fastlagt en aldersgrænse på 70 år. Dette betyder at bestyrelsesmedlemmer afgår på grund af alder på generalforsamlingen i det år de fylder 70. Bang & Olufsen a/s oplyser om aldersgrænsen samt om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer i

11 5.9. Valgperiode Komitéen anbefaler, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling Komitéen anbefaler, at årsrapporten oplyser tidspunktet for medlemmets indtræden i det øverste ledelsesorgan, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den aktuelle valgperiode Ledelsesudvalg (komitéer) Komitéen anbefaler, at selskabet i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside offentliggør: ledelsesudvalgenes kommissorier, udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt navnene på medlemmerne i det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er uafhængige medlemmer og, hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer Komitéen anbefaler, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt revisionsudvalg Komitéen anbefaler, at det ved sammensætningen af revisionsudvalget sikres, at: formanden for det øverste ledelsesorgan ikke er formand for revisionsudvalget og, at udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked Komitéen anbefaler, at revisionsudvalget inden godkendelsen årsrapporten. LINK no 8 I vedtægterne for Bang & Olufsen a/s fremgår følgende af 8 stk 2: De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Sådan information kan findes i Bang & Olufsen s årsrapport. LINK no 9 Sådan information kan findes i Bang & Olufsen s årsrapport.

12 af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til det øverste ledelsesorgan om: regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn, transaktioner med relaterede parter, og usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne Komitéen anbefaler, at revisionsudvalget: årligt vurderer behovet for en intern revisions funktion, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision og det interne revisions budget, og overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et nomineringsudvalg, som har mindst følgende forberedende opgaver: beskrive de kvalifikationer, der kræves i de to ledelsesorganer og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer, årligt vurdere ledelsesorganernes struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale det øverste ledelsesorgan eventuelle ændringer, årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til det øverste ledelsesorgan herom, overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af ledelsesorganerne, til kandidater til ledelsesposter, og indstille til det øverste ledelsesorgan forslag til kandidater til ledelsesorganerne. Et sådant udvalg er nedsat, med bl.a. de i anbefalingen angivne opgaver Komitéen anbefaler, at det Et sådant udvalg er nedsat med bl.a. de i

13 øverste ledelsesorgan nedsætter et vederlagsudvalg, som har mindst følgende forberedende opgaver: indstille vederlagspolitikken (herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning) for det øverste ledelsesorgan og direktionen til det øverste ledelsesorgans godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse, fremkomme med forslag til det øverste ledelsesorgan om vederlag til medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have information om det samlede vederlag, medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen, og sikre, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til det øverste ledelsesorgan og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende Komitéen anbefaler, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i selskabet. anbefalingen angivne opgaver Evaluering af arbejdet i det øverste ledelsesorgan og i direktionen Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan fastlægger en evalueringsprocedure, hvor det samlede øverste ledelsesorgans og dets individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres Komitéen anbefaler, at evalueringen af det øverste ledelsesorgan forestås af formanden, at resultatet drøftes i det øverste ledelsesorgan, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved selvevalueringen og resultaterne heraf Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte

14 kriterier Komitéen anbefaler, at direktionen og det øverste ledelsesorgan fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem formanden for det øverste ledelsesorgan og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for det øverste ledelsesorgan. 6. Ledelsens vederlag 6.1. Vederlagspolitikkens form og indhold Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan vedtager en vederlagspolitik for det øverste ledelsesorgan og direktionen Komitéen anbefaler at vederlagspolitikken og ændringer heri godkendes på selskabets generalforsamling Komitéen anbefaler, at vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af det øverste ledelsesorgan og direktionen Komitéen anbefaler, at vederlagspolitikken indeholder: en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter Komitéen anbefaler, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter, fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse, sikres en passende og afbalanceret sammenhæng mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt, er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele, og er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig En sådan politik er vedtaget af bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s, ligesom politikken er godkendt på Bang & Olufsens ordinære generalforsamling den 23. september Se 6.1.1

15 over mere end et kalenderår Komitéen anbefaler, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke aflønnes med aktieeller tegningsoptionsprogrammer Komitéen anbefaler, at hvis direktionen aflønnes med aktiebaseret aflønning, skal programmerne være revolverende, dvs. optionerne tildeles periodisk og bør tidligst kunne udnyttes 3 år efter tildelingen. Forholdet mellem indløsningskursen og markedskursen på tildelingstidspunktet skal forklares Komitéen anbefaler, at vederlagsaftaler for direktionen, der indeholder aftaler om variable lønandele, fastslår en ret for selskabet til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige Komitéen anbefaler, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag Oplysning om vederlagspolitikken Komitéen anbefaler, at vederlagspolitikken er klar og overskuelig, og at indholdet omtales i ledelsesberetningen i årsrapporten, samt at vederlagspolitikken offentliggøres på selskabets hjemmeside Komitéen anbefaler, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling Komitéen anbefaler, at der i års- /koncernregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken Komitéen anbefaler, at der som en del af oplysningen om det samlede vederlag oplyses om eventuelle ydelsesbaserede pensionsordninger, selskabet har påtaget sig over for medlemmer af det øverste ledelsesorgan henholdsvis direktionen samt disse ordningers totale aktuarmæssige værdi og forskydninger Dog er aktie options aftalen for CEO, og godkendt på generalforsamlingen den 10. marts 2011, baseret på en up-front dækning på 4 år. Bang & Olufsen a/s følger denne anbefaling medmindre lokal lovgivning pålægger selskabet andet.

16 over året Komitéen anbefaler, at oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i selskabets årsrapport Komitéen anbefaler, at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til det øverste ledelsesorgan for det igangværende regnskabsår. 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 7.1. Yderligere relevante oplysninger Komitéen anbefaler, at årsrapporten og den øvrige finansielle rapportering, suppleres med yderligere finansielle og ikke-finansielle oplysninger, hvor det skønnes påkrævet eller relevant i forhold til modtagernes informationsbehov Going concern forudsætningen Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan ved behandling og godkendelse af årsrapporten specifikt tager stilling til, om regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om fortsat drift (going concern forudsætningen) inklusive de eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund herfor, samt i givet fald eventuelle usikkerheder, der knytter sig hertil. 8. Risikostyring og intern kontrol 8.1. Identifikation af risici Komitéen anbefaler, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Komitéen anbefaler, at direktionen løbende rapporterer til det øverste ledelsesorgan om udviklingen inden for de væsentlige risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v. med henblik på, at det øverste ledelsesorgan kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger Whistleblower-ordning Af Bang & Olufsen s årsrapport fremgår identifikation samt vurdering af de forretningsmæssige risici, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. LINK no 10

17 Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom Åbenhed om risikostyring Komitéen anbefaler, at selskabet i ledelsesberetningen oplyser om selskabets risikostyring. 9. Revision 9.1. Kontakt til revisor Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og det øverste ledelsesorgan Komitéen anbefaler, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem det øverste ledelsesorgan og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne revisor, hvis der er en sådan Intern revision Komitéen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget beslutter, hvorvidt der skal etableres en intern revision til understøttelse og kontrol af selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer, samt begrunder beslutningen i ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s vurderer løbende behovet for etablering af en sådan ordning. En ordning forventes etableret I løbet af regnskabsåret 2012/13. Af Bang & Olufsen s årsrapport fremgår information om selskabets risikostyring af de forretningsmæssige risici LINK no 11 Regnskabsaflæggelsesprocessen og interne kontroller Bestyrelsen og direktionen har det primære ansvar for Bang & Olufsens risikostyring og interne kontrolsystemer, herunder overholdelse af gældende lovgivning og andre standarder for finansiel rapportering. Bang & Olufsens risikostyring og interne kontrolsystemer omkring regnskabsaflæggelsen, herunder it og skat, er udarbejdet med henblik på effektivt at begrænse risikoen for fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen.

18 Kontrolmiljø Intern kontrol hos Bang & Olufsen er baseret på selskabets organisationsstruktur, beslutningsprocesser, beføjelser og ansvar, som er anført i og formidlet via selskabsdokumentationen, f.eks. interne politikker, kodeks med videre. Intern kontrol udføres også på baggrund af procedurer, som er beskrevet i manualer og notater. Direktionen har etableret centrale funktioner med ansvar for overholdelse og kontrol med henblik på at sikre, at relevant lovgivning og andre krav til regnskabsaflæggelsen overholdes, samt kontrollere regnskabsaflæggelsen fra dattervirksomheder og associerede selskaber. Bang & Olufsen etablerede et særskilt revisionsudvalg i 2011, som består af to bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalgets opgaver består i at evaluere og drøfte væsentlige emner inden for regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Risikovurdering Revisionsudvalget og direktionen foretager mindst én gang årligt en vurdering for hele koncernen af de risici, som vedrører regnskabsaflæggelsen, herunder; Væsentlige regnskabsmæssige skøn Væsentlige ændringer i regnskabspraksis Vurdering af besvigelsesrisici Formålet med denne risikovurdering er at identificere de processer i regnskabsaflæggelsen, som med størst sandsynlighed indeholder væsentlige fejlinformationer. Med udgangspunkt i en sådan risikovurdering fokuserer Bang & Olufsen på at implementere foranstaltninger med henblik på at styre og mindske risici i disse processer. Kontrolaktiviteter Kontrolrammerne består først og fremmest af en organisation med klart definerede roller, som understøtter en effektiv og, set ud fra et internt kontrolperspektiv, relevant ansvarsfordeling, og dernæst af specifikke kontrolaktiviteter, der har til formål at identificere og forhindre risikoen for fejl i regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteterne er baseret på en vurdering af risiko og væsentlighed. Formålet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at formål, politikker, manualer, procedurer med videre, der formidles af ledelsen, overholdes, og at fejl, uoverensstemmelser og mangler forhindres, opdages og rettes i tide. Kontrolaktiviteter omfatter bl.a. manuelle og fysiske kontroller, generelle it-kontroller samt automatiske applikationskontroller i blandt andet it-systemer. Ledelsen har fastlagt procedurer for koncernregnskabsaflæggelsen, som omfatter rapportering af budgettal og månedsrapportering, herunder rapportering af budgetafvigelser med løbende justering af estimater for året. Ud over resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen omfatter den løbende rapportering også noter og andre oplysninger. Revisionsudvalget har vurderet behovet for en intern revision og besluttet ikke at oprette en sådan på nuværende tidspunkt, da de nuværende interne kontrol- og risikostyringssystemer og processer anses for at være tilstrækkelige Oplysninger og kommunikation Principperne for koncernens regnskabsaflæggelse og procedurerne for anvendelse af koncernens regnskabssystemer er beskrevet i regnskabs- og systemmanualer, der anvendes i samtlige koncernselskaber. Manualerne er tilgængelige via intranettet. Regnskabsaflæggelsen foretages i ét fælles rapporteringssystem, der sikrer moderselskabet fuld gennemsigtighed i forhold til de enkelte rapporteringsenheder. Regnskabsaflæggelsen understøttes af månedsrapportering fra de enkelte enheder. Overvågning Risikovurderingsprocessen og kontrolaktiviteterne overvåges løbende. Overvågningen omfatter formelle såvel som uformelle procedurer, som anvendes af ledelsen og de personer, der har ejerskab til processer, risici og kontrolprocedurer, herunder gennemgange af resultater, der sammenlignes med budgetter og planer, analytiske procedurer og vigtige hoved- og nøgletal. Ledelsen overvåger løbende, at relevant lovgivning og andre krav til regnskabsaflæggelsen overholdes, og rapporterer herom til bestyrelsen og revisionsudvalget.

19 Bestyrelsen tager mindst én gang årligt stilling til, om de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige. På bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, drøftes de interne kontrolsystemer med de generalforsamlingsvalgte revisorer. På baggrund af revisors rapportering i revisionsprotokollatet drøfter bestyrelsen og den eksterne revision resultatet af den udførte revision, væsentlig anvendt regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn samt hensigtsmæssigheden af den anvendte regnskabspraksis. Bestyrelsen og revisionsudvalget overvåger ledelsens reaktion på eventuelle kontrolsvagheder og/eller mangel på kontroller og sikrer, at de aftalte foranstaltninger til forbedret risikostyring og forbedrede interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen implementeres som planlagt. Ledelsen har ansvaret for at følge op på svagheder i den interne kontrol, som identificeres i dattervirksomhederne, og eventuelle forhold beskrevet i "Management Letters" vedrørende intern kontrol med videre.

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Anbefaling I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

Corporate Governance. Prime Office A/S

Corporate Governance. Prime Office A/S Corporate Governance 2013 Indhold Resumé... side 3 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... side 4 1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.2 Kapital- og aktiestruktur 1.3 Generalforsamlingen

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Corporate Governance 2012

Corporate Governance 2012 Corporate Governance 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b - jf. 3, stk.1 (Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport)

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelse for år 2012. Lollands Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Corporate Governance

Corporate Governance Corporate Governance i Greentech Energy Systems A/S Gennemgang af Corporate Governance-anbefalinger ud fra følg eller forklar -princippet Lovpligtig redegørelse for 2010 1 Corporate Governance i Greentech

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 1 Corporate Governance. Indledning: Hvidbjerg Bank har siden 2001 løbende forholdt sig til begrebet Corporate Governance i henhold til Komitéen

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B

Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B Dantherm har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b på virksomhedens hjemmeside.

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at selskaberne medvirker

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b.

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b. Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i PANDORAs årsrapport for regnskabsperioden 1.

Læs mere

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse.

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. december 2008 Anbefalingerne er opdelt

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2)

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikationen mellem

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Corporate Governance rapport 2013. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

Corporate Governance rapport 2013. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b Corporate Governance rapport 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b Denne lovpligtige

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009 Corporate Governance i SP Group Februar, 2009 1 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 3 II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 III. Åbenhed og gennemsigtighed...

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012 2 Corporate Governance 2012 Topsil LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Redegørelse: Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Marts 2009 G:\sgdiradm\AB Bank - 0066\2009\0066.09.024 - Corporate Governance 2009\Corporate Governance Bank - comply or explain marts. 2009 til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere