Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010

2 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side 3 1. Kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser: 1.1. Visitering til plejeboliger Visitering til ældrebolig med center Visitering til ældrebolig uden center Visitering til demensplejeboliger Visitering til plejeboliger for borgere med frontotemporal demens Visitering til pensionistboliger 20 2

3 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes persons behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte og evt. dennes familie. Det er en del af Horsens Kommunes værdigrundlag at skabe service af høj kvalitet, hvor sigtet med indsatsen er, at alle borgere sikres gode livsbetingelser og at tilbuddene rettes mod den enkeltes behov. Nærhed, fleksibilitet og gennemskuelighed i de offentlige serviceydelser imødeses med decentralisering af ansvar og kompetencer, så serviceydelserne tilpasses individuelt og beslutningerne tages så tæt på borgerne som mulig. Medarbejderne er velkvalificerede, servicemindede og møder borgerne, hvor de er. 3

4 Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ældrebolig med døgnbemanding: Lov om almene boliger mv. 54 Plejebolig: Lov om Social Service Hvilket behov dækker Massivt plejebehov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnet, som ikke kan varetages af døgnhjemmeplejen eller pårørende i eget hjem. 3. Hvem har visitationskompetencen? Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune. Senest en uge efter modtagelsen af ansøgningen om plejebolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitator træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for plejebolig. Senest 4 uger efter ansøgning, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 1) et konkret tilbud om bolig 2) optagelse på venteliste eller 3) begrundet afslag med klagevejledning. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der skal indhentes værgemål. 4. Hvem kan modtage Borgere, som har varigt svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, et omfattende varigt behov for pleje og omsorg hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: Kan ikke klare eller tager ikke initiativ til personlig hygiejne, af - og påklædning og toiletbesøg Kan ikke eller tager ikke initiativ til at spise og drikke Er stole og sengebundet, og kan have problemer med selv at ændre stilling Kan ikke klare, eller tager ikke initiativ til daglig husførelse Er ude af stand til at tage initiativ, herunder tage initiativ til at spise og drikke Er ude af stand til at overkomme, overskue eller tage initiativ til aktiviteter Er ensom, isoleret og har intet netværk Er invaliderende angst for at være alene Kan ikke strukturere døgnet, kan være urolig, 4

5 rastløs og/eller konfus Er ude af stand til at imødegå problemer ifm. sygdom og handicap Er ude af stand til at forebygge risici, fx glemme at slukke for komfuret, hvilket kan være til fare for den pågældende og omgivelserne Kan ikke selv tilkalde hjælp Nuværende boligs beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for plejepersonalet 5. Hvad er formålet med At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. 6. Hvad er ydelsens omfang? Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Plejeboliger: 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse. Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner, samt faciliteter til samvær, aktivitet og træning. Fællesarealer. Der er personale til stede døgnet rundt. Der udarbejdes plan for pleje- og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i en egnet bolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Hvem leverer ydelsen og kompetencekrav til leverandøren. Der henvises til pkt. 6 Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen. Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale, men kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger herunder hensyntagen til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden. 5

6 10. Er der valgmulighed mht. leverandør. Ja Ydelsen er omfattet af fritvalg. Det frie valg indebærer, at den pågældende har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav, at pågældende er visiteret til en plejebolig i både fraflytter- og tilflytterkommunen. Ydelsen er omfattet af plejeboliggarantien. Det betyder, at pågældende skal være tildelt en plejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne garanti gælder dog kun, hvis pågældende søger samtlige plejeboliger i kommunen. 11. Hvordan følges op på Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og tilsyn efter serviceloven 151, der udføres af Horsens kommune. 12. Hvad koster Plejehjemsplads på plejecentre: Der skrives ikke lejekontrakt og betales ikke indskud. Opholdsbetaling udregnes dels efter den enkelte borgers skattepligtige indtægt, dels efter plejehjemmets driftsudgift. Der betales varme og el, fastsat efter plejehjemspladsens størrelse (der er ikke separat måler til hver stue) Plejebolig på plejecentre: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler i hver bolig) Der må påregnes udgifter til mad, tøjvask mm. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Myndighedsafdelingen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Myndighedsafdelingen klagen til: Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 6

7 Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Postboks Ringkøbing 7

8 Kvalitetsstandard for: Visitering til ældrebolig med center Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om almene boliger mv. 54 og 115, stk. 4, jf. 105, stk Hvilket behov dækker Behov for bolig indrettet med egnet adgangsforhold og specialindrettet til borgere med varigt nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne samt behov for understøttelse af sociale kompetencer. 3. Hvem har visitationskompetencen? Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune. Senest en uge efter modtagelsen af ansøgningen om ældrebolig med center aftales visitationsbesøg med visitator. Visitator træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for ældrebolig med center. Senest 4 uger efter ansøgning, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 4) et konkret tilbud om bolig 5) optagelse på venteliste eller 6) begrundet afslag med klagevejledning. 4. Hvem kan modtage Borgere, som har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: - Bor uhensigtsmæssigt i nuværende bolig, så det er svært selv at færdes i eller komme ud af boligen - Behovet kan ikke dækkes ved flytning til anden almindelig bolig - Kan kun klare få opgaver omkring personlig hygiejne, toiletbesøg og påklædning. - Kan kun klare få opgaver omkring måltider og husførelsen - Bruger ganghjælpemidler indendørs - Har vanskeligt ved at færdes på trapper - Har svært ved at skabe kontakt med andre - Er utryg og angst i nuværende bolig - Har begrænset netværk og mangler socialt fællesskab - Skal kunne profitere af socialt fællesskab - Et socialt fællesskab skal tidligere have været en vigtig faktor for borgerens livskvalitet - Klarer stort set at overkomme, overskue og tage initiativ til aktiviteter - Har vanskeligheder ved at imødegå problemer i forbindelse med sygdom og handicap 8

9 - Boligens beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for personalet 5. Hvad er formålet med At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At give borgeren mulighed for at leve så selvhjulpet som muligt. 6. Hvad er ydelsens omfang? Der findes ældreboliger med center fordelt i kommunen. Ældreboliger med center: 1, 2 eller 3 rums boliger af forskellig størrelse Faciliteter til samvær, aktivitet og træning Fællesarealer Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i egnet bolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Krav til boligen Der henvises til pkt. 6 Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen. Boligens beskaffenhed opfylder arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for personalet 10. Er der valgmulighed mht. leverandør? Ja Ydelsen er omfattet af fritvalg. Det frie valg indebærer, at den pågældende har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav, at den pågældende er visiteret til en ældrevenlig bolig med center i både fraflytter- og tilflytter kommunen. 11. Hvad koster Ældrebolig med center: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler i hver bolig) 12. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: 9

10 Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Myndighedsafdelingen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Myndighedsafdelingen klagen til: Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing 10

11 Kvalitetsstandard for: Visitering til ældrebolig uden center Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om almene boliger mv. 54 og 115, stk. 4, jf. 105, stk Hvilket behov dækker 3. Hvem har visitationskompetencen? Behov for bolig indrettet med egnet adgangsforhold og specialindrettet til borgere med varigt nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne. Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune. Senest en uge efter modtagelsen af ansøgningen om ældrebolig uden center aftales visitationsbesøg med visitator. Visitator træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for ældrebolig uden center. Senest 4 uger efter ansøgning, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 7) et konkret tilbud om bolig 8) optagelse på venteliste eller 9) begrundet afslag med klagevejledning. 4. Hvem kan modtage Borgere, som har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: - Bor uhensigtsmæssigt i nuværende bolig, så det er svært selv at færdes i eller komme ud af boligen - Behovet kan ikke dækkes ved flytning til anden almindelig bolig - Kan kun klare få opgaver omkring personlig hygiejne, toiletbesøg og påklædning. - Kan kun klare få opgaver omkring måltider og husførelsen - Bruger ganghjælpemidler indendørs - Har vanskeligt ved at færdes på trapper - Er utryg og angst i nuværende bolig - Har vanskeligheder ved at overkomme, overskue, tage initiativ til aktiviteter - Har vanskeligheder ved at imødegå problemer i forbindelse med sygdom og handicap - Boligens beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for personalet. 11

12 5. Hvad er formålet med At sikre borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan bo i en egnet bolig. At give borgeren mulighed for at leve så selvhjulpet som muligt. 6. Hvad er ydelsens omfang? Der findes ældreboliger uden center fordelt i kommunen. Ældreboliger uden center: 1, 2 og 3 rums boliger af forskellig størrelse Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Krav til boligen Der henvises til pkt. 6 Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen. Boligens beskaffenhed opfylder arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for personalet. 10. Er der valgmulighed mht. leverandør? Ja Ydelsen er omfattet af fritvalg. Det frie valg indebærer, at den pågældende har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav, at den pågældende er visiteret til en ældrebolig uden center i både fraflytter- og tilflytterkommunen. 11. Hvad koster Ældrebolig uden center: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler i hver bolig) 12. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Myndighedsafdelingen Rådhustorvet Horsens 12

13 Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Myndighedsafdelingen klagen til: Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing 13

14 Kvalitetsstandard for: Visitering til demensplejebolig Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ældrebolig med døgnbemanding: Lov om almene boliger mv. 54 Plejebolig: Lov om Social Service Hvilket behov dækker Massivt plejebehov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnet, som ikke kan varetages af døgnhjemmeplejen og pårørende og ikke kan varetages i en almindelig plejebolig. 3. Hvem har visitationskompetencen? Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune. Senest en uge efter modtagelsen af ansøgningen om demensplejebolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitator træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for demensplejebolig. Senest 6 uger efter ansøgning, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 10) et konkret tilbud om bolig 11) optagelse på venteliste eller 12) begrundet afslag med klagevejledning. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der skal indhentes værgemål. 4. Hvem kan modtage Borgere som har varigt svært nedsat psykisk funktionsevne og et omfattende varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet i en skærmet enhed. Borgeren skal være diagnostisk udredt og erklæret middelsvær/svær dement eller have lignende adfærd, samt være vurderet af demenskonsulent. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: Er ikke orienteret i egne data, tid og sted og mangler orienteringsevne Forlader hjemmet, og er ikke i stand til at finde hjem igen Er urolig, rastløs og/eller har en problemskabende adfærd for sig selv og andre Udviser aggressivitet Er ude af stand til at vurdere risici ifm. trafik, frostvejr, brand o.l. og er til fare for sig selv og/eller sine omgivelser 14

15 5. Hvad er formålet med At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. 6. Hvad er ydelsens omfang? Der findes demensplejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Demensplejeboliger: 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse. Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner, samt faciliteter til samvær, aktivitet og træning. Fællesarealer. Der er personale til stede døgnet rundt. Der udarbejdes plan for pleje- og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i egnet bolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Hvem leverer ydelsen og kompetencekrav til leverandøren 10. Er der valgmulighed mht. leverandør? Der henvises til pkt. 6 Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen. Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale, men kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger herunder hensyntagen til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden. Ja Ydelsen er omfattet af fritvalg. Det frie valg indebærer, at den pågældende har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav, at den pågældende er visiteret til en demensplejebolig i både fraflytter- og tilflytter kommunen. Ydelsen er omfattet af plejeboliggaranti. Det betyder, at pågældende skal være tildelt en demensplejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. 15

16 Denne garanti gælder dog kun, hvis pågældende søger samtlige demensplejeboliger i kommunen. 11. Hvordan følges op på Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og tilsyn efter serviceloven 151, der udføres af Horsens kommune. 12. Hvad koster Plejehjemsplads på demensafsnit: Der skrives ikke lejekontrakt og betales ikke indskud. Opholdsbetaling udregnes dels efter den enkelte borgers skattepligtige indtægt, dels efter plejehjemmets driftsudgift. Der betales varme og el, fastsat efter plejehjemspladsens størrelse (der er ikke separat måler til hver stue) Plejebolig på demensafsnit: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler i hver bolig) Der må påregnes ekstraudgifter til mad, tøjvask mm. 13. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen om visitation til plejebolig Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Myndighedsafdelingen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Myndighedsafdelingen klagen til: Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing 16

17 Kvalitetsstandard for: Visitering til plejeboliger for borgere med frontotemporal demens Indhold 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Beskrivelse Plejebolig med døgnbemanding: Lov om almene boliger mv. 54 Plejebolig: Lov om Social Service Hvilket behov dækker 3. Hvem har visitationskompetencen? Massivt plejebehov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnet, som ikke kan varetages af døgnhjemmeplejen eller pårørende og ikke kan varetages i en almindelig demensbolig. Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune. Senest en uge efter modtagelsen af ansøgningen om demensplejebolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitator træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for demensplejebolig. Senest 6 uger efter ansøgning, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 13) et konkret tilbud om bolig 14) optagelse på venteliste eller 15) begrundet afslag med klagevejledning. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der skal indhentes værgemål. 4. Hvem kan modtage Borgere som har varigt svært nedsat psykisk funktionsevne og et omfattende varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet i en skærmet enhed. Borgeren er diagnosticeret frontotemporal dement. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: - Borgeren er impulsstyret og har ukontrolleret adfærd. Søger øjeblikkelig behovstilfredsstillelse. - Behov for at være fysisk adskilt fra andre - Har forvrænget virkelighedsopfattelse - Har mistet sociale kompetencer og kan derfor ikke indgå i sociale sammenhænge - Mangler evne til at erkende egne behov og evne til at modtage vejledning - Ikke orienteret i egne data og mangler orienteringsevne - Forvilder sig ind på andres enemærker og flakker rundt udenfor sin bolig 17

18 - Er urolig og rastløs - Udviser aggressivitet - Er ude af stand til at vurdere risici ifm. trafik, frostvejr, brand o.l. og er til fare for sig selv og/eller sine omgivelser 5. Hvad er formålet med 6. Hvad er ydelsens omfang? 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Er der valgmulighed mht. leverandør? 10. Hvordan følges op på At tilbyde borgere med svær frontotemporal demens at leve i en specialiseret boenhed. At borgeren kan leve et liv under pædagogiske og sundhedsfaglige rammer med udgangspunkt i ressourcer og funktionsniveau, der tager sigte på: at beskytte mod større sansepåvirkning end beboeren kan rumme at strukturere en hverdag for den enkelte med faste og trygge rammer at skærme beboeren, så denne ikke udsætter andre for overgreb eller omvendt at tilbyde en til en aktivitet samt tilpasse social aktiviteter Ydelsen kan tilbydes i Horsens kommunes specialpladser for svær frontotemporal demens. Der henvises til pkt. 6 Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen. Nej Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og tilsyn efter serviceloven 151, der udføres af Horsens kommune 11. Hvad koster Plejebolig til borgere med frontotemporal demens: Der skrives ikke lejekontrakt og betales ikke indskud. Opholdsbetaling udregnes dels efter den enkelte borgers skattepligtige indtægt, dels efter plejehjemmets driftsudgift. Der betales varme og el, fastsat efter plejehjemspladsens størrelse (der er ikke separat måler til hver stue) 12. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen om visitation til plejebolig. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 18

19 8700 Horsens Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Myndighedsafdelingen klagen til: Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing 19

20 Kvalitetsstandard for: Visitering til Pensionistboliger Indhold 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvem har visitationskompetencen? 4. Hvem kan modtage Beskrivelse Lov om almene boliger mv. 54 og 115, stk. 4, jf. 105, stk. 2 Behov for bolig indrettet med egnet adgangsforhold og specialindretning til borgere med varigt let nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune. Senest en uge efter modtagelsen af ansøgningen om pensionistbolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitator træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for pensionistbolig. Senest 4 uger efter ansøgning, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 16) et konkret tilbud om bolig 17) optagelse på venteliste eller 18) begrundet afslag med klagevejledning. Borgere, som har varigt let nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: - Bor uhensigtsmæssigt i nuværende bolig, så det er svært selv at færdes i eller komme ud af boligen - Behovet kan ikke dækkes ved flytning til anden almindelig bolig - Klarer personlig hygiejne og toiletbesøg - Kan kun klare få opgaver omkring måltider og husførelsen - Kan færdes alene over kortere afstande - Er utryg ved at bo i sin nuværende bolig - Har vanskeligheder med at overkomme, overskue, tage initiativ til aktiviteter - Har vanskeligheder med at imødegå problemer i forbindelse med sygdom og handicap 5. Hvad er formålet med 6. Hvad er ydelsens omfang? At sikre borgere med let nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan bo i en egnet bolig. Der findes pensionistboliger fordelt i kommunen. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, 20

21 har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Er der valgmulighed mht. leverandør? Der henvises til pkt. 6 Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen. Ja Ydelsen er ikke omfattet af fritvalg. Dette indebærer, at den pågældende ikke har mulighed for med refusionstilsagn at flytte til en anden kommune. 10. Hvad koster Pensionistbolig: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler i hver bolig) 11. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Myndighedsafdelingen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Myndighedsafdelingen klagen til: Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Godkendt i Byrådet den 28. september

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte Kvalitetsstandard Serviceloven 86 Aktiverende træning og støtte Godkendt i Byrådet den 26. november 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 84. Udredningspladser

Kvalitetsstandard. Serviceloven 84. Udredningspladser Kvalitetsstandard Serviceloven 84 Udredningspladser Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven Plejevederlag til pasning af døende

Kvalitetsstandarder. Serviceloven Plejevederlag til pasning af døende Kvalitetsstandarder Serviceloven 119-121 Plejevederlag til pasning af døende Godkendt i Byrådet 27. September 2011 1 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen Kvalitetsstandard Serviceloven 97 Ledsageordningen Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt i Byrådet den 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016. Hvad er en plejebolig? 3 Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Ældre- og handicapvenlige boliger. Til brug på nettet VELFÆRD OG SUNDHED

Ældre- og handicapvenlige boliger. Til brug på nettet VELFÆRD OG SUNDHED Ældre- og handicapvenlige boliger VELFÆRD OG SUNDHED 2 Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt for at kunne fungere i egen bolig med praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Sådan søger du en plejebolig

Sådan søger du en plejebolig Sådan søger du en plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en plejebolig? En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort fysisk plejebehov kombineret med vanskeligheder ved at håndtere

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Boliger. For ældre og handicappede

Boliger. For ældre og handicappede Boliger For ældre og handicappede Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund E-mail: plejeogsundhed@gentofte.dk Se også: www.gentofte.dk tlf. 39 98 05 83 20 GENTOFTE KOMMUNE

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Kalundborg Kommune oktober 2013. Ældre-handicapvenlige boliger

Kalundborg Kommune oktober 2013. Ældre-handicapvenlige boliger Kalundborg Kommune oktober 2013 Ældre-handicapvenlige boliger Kalundborg Kommune råder over et antal ældrehandicapvenlige boliger, der kan søges af personer, som på grund af sygdom eller handicap har behov

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere