Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbrinkens Grundejerforening i Brede"

Transkript

1 Mødereferat: Dato: Sted: Deltagere: Referent: Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4) Bestyrelsens forslag til budget 5) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer a Forslag fra Simon Stig-Gylling (261) om beplantning af æble- og blommetræer, hvor det er muligt på fællesarealerne i Åbrinken. b Forslag fra Simon Stig-Gylling (261) om indkøb af nye borde og bænke til legepladsområdet. c Forslag fra Henrik Brade Johansen og Christine Zilstorff, Åbrinken 4 om bedre, børnevenlig og støjdæmpet asfalt i Åbrinken d Forslag fra Trine Weiss og Martin Majlund, Åbrinken 40 om at tillade en ny tagtype. e Forslag fra Jens Thyge Kristensen, Åbrinken 83 om at etablere en frivillig, fælles internetbaseret tyverialarm f Forslag fra Inga Merkyte, Åbrinken 39 om at etablere fibernet i Åbrinken 6) Valg til bestyrelsen Den siddende bestyrelse har følgende medlemmer: Niels Trier (9), formand Torben Coster (12), regnskabsfører Inge Lis Larsen (35) Torben Rahbek (38), kasserer Henrik Brandt-Pedersen (33), sekretær Flemming Boysen (223) Kirsten Bardram Jørgensen (221) Niels Trier og Kirsten Bardram Jørgensen ønsker ikke at modtage genvalg. Alle øvrige medlemmer er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår Rune Jacobsen (69) som ny kandidat til bestyrelsen. 7) Valg af to revisorer De nuværende revisorer er: Intern revisor, Torsten Rich (95) Ekstern revisor, Grant Thornton Begge er villige til at modtage genvalg. 8) Valg af revisorsuppleant Den nuværende revisorsuppleant er: Jan Frøkiær (251) Jan Frøkiær er villig til at modtage genvalg. 9) Eventuelt Side 1 af 6

2 REFERAT Det lysner over agres felt 1) Valg af dirigent Uffe Thorlacius blev valgt. Dirigenten konstaterede, at alle varsler i henhold til vedtægterne er overholdt og at generalforsamlingen dermed var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 2) Formandens beretning - Velkommen til alle fremmødte. Der sker løbende en del udskiftning, særlig velkommen til de nye. - Nedsættelse af betaling i foråret 500,-/md. Ingen reaktion Baggrunden for nedsættelsen er, at lånet til fjernvarmerørprojektet nu er tilbagebetalt. - Fjernvarme Ibrugtaget nye rør sept. 09. og vi afventer derfor 5 års gennemgang senere i oktober Utæthed i nr. 243 i 2012 ankenævnsbehandling af forsikringssag førte ikke til noget udbytte for foreningen. Ny utæthed omkring nr. 78 er endnu ikke fundet trods mange forsøg. Målertjek 2014 på et udvalg af målere alle målere var ok. Temperatur på fjernvarmevandet styres af opvarmningsbehov. I ydermåneder kan fjernvarmevandets fremløbstemperatur være for koldt til sundhedsmæssig forsvarlig vandopvarmning. Formanden har selv en stor vandvarmer med fjernvarmepatron. Har i varmeåret udelukkende brugt el uden mærkbar merudgift. Vandvarmeren med fjernvarmepatron har ifølge formandens skøn været en fejlinvestering. - Varmeopkrævning Vi beklager meget sent varmeregnskab. Vi følger Holte Fjernvarme-afregning. Generelt forbedret afkøling, men enkelte store regninger viser, at der fortsat er grundlag for forbedret afkøling. Skattefradrag renter (se i regnskab/budget). - Generelt om forandringer & tilbygninger (servitutter, rådgivning, kommunen) Alle udvendige ændringer skal godkendes af kommunen (bevaringsværdi 4), gælder bl.a. facader, tage, tilbygninger, haveskure (nyhedsbrev juni 12) m.m. Bestyrelsens opgave er alene rådgivende og koordinerende, mens det er kommunen der har myndigheden til at afgøre sager. Kommunen søger rådgivning hos bestyrelsen, som baserer sin bedømmelse ud fra gældende servitutter. Kommunen er ikke selvstændigt udfarende. P.t. har vi et par sager vedr. taghævning, solceller og garage går meget langsomt fra kommunens side. Der har siden seneste GF været en vellykket workshop om energibesparelser arrangeret af en af grundejerne. - Grønne områder (i alt 2,4 hektar fredet areal ned mod Mølleåen) Muldvarpe vi vinder aldrig i det lange løb! Ny gartner fra 2013 generelt ros fra omverdenen (når frases fra en enkelt svipser med manglende græsslåning i forsommeren 2014). Sankt Hansbål er ikke til haveaffald/juletræer. Geels-spejderne stod for bålet i 2014, Henrik Brade Johansen har sammen med andre lovet at stå for bålet i Side 2 af 6

3 Beboerne bedes være opmærksom på, at høje træer i haverne ikke bliver så høje at de generer naboerne. Vores haver er kun 7½ meter brede. - Veje m.v. Disse er LTK s ansvar, men adskillige henvendelser til LTK gennem årene har været forgæves. Teknisk forvaltning meget svær at få kontakt til og svar fra. Åbrinken er en meget attraktiv adresse, ikke lange liggetider på salg af huse. Lad os bevare Åbrinken attraktiv fremover også. Legepladsudvalget har arbejdet med legepladsen og der har været en legepladsinspektør ude for at tilse legepladesen, så denne kunne vedblive med at være en forsvarlig legeplads. Tak for indsatsen med vedligeholdelse af pladsen Altid stort fremmøde til fastelavn og Sankt Hans. Stor tak til arrangørerne. -Information i Åbrinken Hjemmeside med masser af information om bebyggelsen Facebook-gruppe: Brug den fortsat til alle de gode formål, den allerede nu bliver brugt til. Behov for fornyelse af bestyrelsen Kirsten Bardram Jørgensen og Niels Trier stopper nu. En ny kandidat er fundet plads til 2 nye Tak til bestyrelsen for godt arbejde i bestyrelsen i årets løb Tak for tilliden gennem mange år, heraf 6 år som formand. Herefter gav dirigenten ordet til Torben Rahbek, som takkede Niels Trier for godt formandskab gennem 6 år og forsamlingen istemte med klapsalver. Bemærkninger til beretningen: Thyge nr. 83: Taghævning i forbindelse med nyt tag. Nana 193: Facebook og tonen her. Er det rimeligt, at bestyrelsesmedlemmer blander sig i igangværende arbejder? Morten 74: Ejeren kunne oplyse, at hans hævede tag blev bygget af dødsboet inden huset blev købt. Søren 121: Bålorkester, husk at få drikkevarer med til orkesteret. Bestyrelsen bør være meget opmærksom på sin kommunikation i forbindelse med tilsyn med byggeri. Iver 75: De høje træer. Hvad med de fælles træer, skal de ikke også beskæres. Jakob 165: Husk den gode tone på Facebook. Hvordan er bestyrelsens rolle i forbindelse med samarbejdet med kommunen om ombygninger. Formanden: Om tage, bevaringsværdi overruler byggereglement på nogle punkter, eksempelvis isolering. Vedr. byggerier: Bestyrelsen rådgiver efter servitutterne. Høje træer: De høje træer som nævnes af spørgeren er kommunens. Side 3 af 6

4 Henrik 4: Det om træer: Kommunen vil lave en strategi for behandling/beskæring af træer. Isager 59 : Rollefordelingen mellem bestyrelse og kommunen. Bestyrelsen skal beskæftige sig med varme, og bestyrelsen skal hjælpe med vejledning vedr. fortolkning af regler mm. Om bestemmelser overholdes eller ej, er ikke et anliggende for bestyrelsen. Morten 74: Det kan ikke være sjovt at være bestyrelse i forhold til de mange byggesager. Reiner 141: Husk at læse servitutterne inden arbejde påbegyndes. Thomas 195: Hvem bestemmer. Formanden: Kommunen har pålagt bestyrelsen at være rådgivende, og det er kommunen der bestemmer. Sanne K. 201: Servitutterne tjener til at sikre en vis ensartethed. God ting at bestyrelsen sikrer at servitutter overholdes. 3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Torben R. fremlagde regnskabet, som blev drøftet og herefter enstemmigt godkendt. 4) Bestyrelsens forslag til budget Torben R. fremlagde budgettet, som blev drøftet og herefter enstemmigt godkendt. 5) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer a Forslag fra Simon Stig-Gylling (261) om beplantning af æble- og blommetræer, hvor det er muligt på fællesarealerne i Åbrinken. - Forslagsstilleren begrundede forslaget: Dejligt med æbletræer. Kunne fx plantes i hegnet op mod Teknikerbyen og rundt i hegnet i det hele taget. - Mads 153: Plantning af æbletræer er imod hensigten med fredningen for området. - Inge Lis: Har undersøgt det og fredningen taler imod det. -120: God ide. - Dirigenten foreslog forslagsstilleren at undersøge sagen nærmere, og dette vandt tilslutning i forsamlingen og forslagsstilleren indvilligede i at undersøge sagen og fremkomme med et forslag til Generalforsamlingen næste år, som tager højde for plejeplanens/fredningens muligheder ( b c Forslag fra Simon Stig-Gylling (261, om indkøb af nye borde og bænke til legepladsområdet. - Der var tilslutning til, at der anskaffes nye borde og bænke. Det blev nævnt, at Skov og Naturstyrelsen laver gode produkter. Bestyrelsen tager sig af denne opgave. Nyindkøbte bænke-sæt skal sikres træbeskyttelse inden det bliver samlet og ibrugtaget. Forslag fra Henrik Brade Johansen og Christine Zilstorff, Åbrinken 4 om bedre, børnevenlig og Side 4 af 6

5 d e f støjdæmpet asfalt i Åbrinken. - Vores veje står overfor en fornyelse og det vil derfor være et godt tidspunkt netop nu at få en bedre asfalt på i forbindelse med den planlagte renovering næste år. Merudgiften vil blive til (inkl. moms). 269: Den foreslåede asfalt er meget stærk. Karin H. 50: Er kantstensopretning tænkt ind i planen? Taus 243: Ud for nr. 243 kører bilerne hurtigt rundt i svinget, kan hastighedssænkende initiativer tænkes ind i dette froslag? - Der stemtes om forslaget og det blev vedtaget med overvældende majoritet. - En gruppe vil blive nedsat til at stå for dialogen med kommunen om dette projekt, og til at tænke trafiksikkerhed ind i projektet. Kontaktperson Henrik Trolle 157 ( Forslag fra Trine Weiss og Martin Majlund, Åbrinken 40 om at tillade en ny tagtype. - Henrik BJ 4: Svært at tage stilling til når vi ikke har set taget. - Isager 59: Dårlig ide, der er allerede for stor variation. - Peter 101: Hold i det mindste samme farve. - Dirigenten: Vi ved ikke om kommunen vil give tilladelse til denne nye type. Forslaget er som det fremstår nu svært at stemme om. Forslagsstilleren kommer med et gennemarbejdet forslag næste år. Forslag fra Jens Thyge Kristensen 83 om at etablere en frivillig, fælles internetbaseret tyverialarm. - Forslagsstilleren opfordrer interesserede i at melde sig til forslagsstilleren, så man i fællesskab kan arbejde videre på dette og der skal derfor ikke stemmes om forslaget. Forslag fra Inga Merkyte, Åbrinken 39 om at etablere fibernet i Åbrinken - Forslagsstilleren var ikke tilstede. 153: Der er forberedt rør til fibernet i husene. 255: Fibernet vil være en fremskridt, men der bør nedsættes et udvalg og Jørgen Bue 255 ( vil gerne være initiativtager til at dette udvalg bliver en realitet. Dette blev taget til efterretning. 6) Valg til bestyrelsen Den siddende bestyrelse har følgende medlemmer: Niels Trier (9), formand Torben Coster (12), regnskabsfører Inge Lis Larsen (35) Torben Rahbek (38), kasserer Henrik Brandt-Pedersen (33), sekretær Flemming Boysen (223) Kirsten Bardram Jørgensen (221) Niels Trier og Kirsten Bardram Jørgensen ønsker ikke at modtage genvalg. Alle øvrige medlemmer er villige til at modtage genvalg. Side 5 af 6

6

7 Efterskrift til referat fra Generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening 2014 Den nye bestyrelse har konstitueret sig På sit første møde d. 28. oktober konstituerede den nye bestyrelse sig som følger: Formand, Rune Jacobsen, Åbrinken 69 Kasserer, Torben Rahbek, Åbrinken 38 Legeplads, grønne områder, Jakob Schilder-Knudsen, Åbrinken 165 Fjernvarme, Morten Mandrupsen, Åbrinken 74 Hjemmeside, nyhedsbreve, kommunikation, Martin Majlund, Åbrinken 40, og Nana Quistgaard, Åbrinken 193 Henvendelser vedrørende byggesager sendes til eller direkte til et af bestyrelsens medlemmer. Kontaktinformationer kan findes på foreningens hjemmeside Torben Coster, Åbrinken 12, var ikke til stede på generalforsamlingen og kunne derfor ikke revurdere sit kandidatur i lyset af den udvikling, der skete under punkt 6. Hans position var derfor uafklaret indtil det konstituerende møde, hvor han meddelte, at han desværre var nødt til at trække sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. B-, C- og D-bidrag hæves med 100 kr. På sit møde besluttede bestyrelsen endvidere at forhøje bidraget fra grundejerne til B-, C- og D- udgifter med 100 kroner pr. måned for at spare sammen til ekstrabetalingen for den nye asfalt, jfr. punkt 5c på generalforsamlingen. Ændringen slår igennem fra og med decemberopkrævningen. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET. Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00. i Egholmskolens festsal

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET. Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00. i Egholmskolens festsal Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00 i Egholmskolens festsal April 2010 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere