Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma."

Transkript

1 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 2. Formål Stk. 1. Selskabets formål er at tilstræbe, at aktierne i Vestas Wind Systems A/S i størst muligt omfang ejes af danske aktionærer, af medarbejdere i Vestas Wind Systems A/S og i mindre omfang af udenlandske aktionærer, som prioriterer global vækst i grønne energiformer. Stk. 2. Foreningen skal arbejde aktivt for at flest mulige af de i 2 stk. 1 nævnte aktionærer indmelder sig i foreningen med henblik på at varetage aktionærernes indflydelse i Vestas Wind Systems A/S. Stk. 3. Foreningen skal arbejde aktivt for at opstille en eller flere kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer i Vestas Wind Systems A/S såfremt foreningens bestyrelse eller et flertal af foreningens medlemmer finder at den siddende Vestas bestyrelses arbejde er utilfredsstillende. Stk. 4. Foreningen skal løbende via foreningens hjemmeside og ved baserede informationer orientere foreningens medlemmer om foreningens virke og øvrige forhold vedrørende foreningens formål. 3. Medlemskredsen Stk. 1. Alle personer og virksomheder kan blive medlemmer af foreningen hvis medlemmet ejer aktier i Vestas Wind Systems A/S. Stk. 2. Personer og virksomheder, der i spekulationsøjemed handler med aktier i Vestas Wind Systems A/S, og hvor dette medfører faldende aktiekurser, eller som udøver en adfærd, som medfører faldende aktiekurser, kan ikke være medlemmer af foreningen. 4. Medlemsforhold Stk. 1. Foreningen kan optage personer og virksomheder som medlemmer, når disse ved indmeldelsen er aktionærer i Vestas, og har indbetalt det fastsatte kontingent for det aktuelle år, og som ikke er i kontingentrestance. Ved medlemsårets afslutning skal de pågældende personer og virksomheder være ejere af aktier i Vestas. Bevis forevises ved GF. Stk. 2. Medlemmer, der ikke opfylder vedtægternes betingelserne for medlemskab, kan udmeldes af foreningen ved bestyrelsens foranstaltning. Eventuelt betalt kontingent refunderes ikke. Stk. 3. Medlemmer kan uden begrundelse udtræde af foreningen. Eventuelt betalt kontingent refunderes ikke. Stk. 4. I forbindelse med indmeldelsen skal medlemmerne oplyse fuldt personnavn eller virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og -adresse samt antal af aktier i besidelse ved indmelding. Medlemmerne er ansvarlige for at meddele foreningen ændringer i de anførte forhold.

2 5. Generalforsamling Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden afholdelse af ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S, og senest inden udgangen af februar måned: Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst være følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år. 4. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer. 5. Valg af 4-6 medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af intern revisor for foreningen. 8. Valg af suppleant til intern revisor for foreningen. 9. Eventuelt valg af 1-2 kandidater til bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S. 10. Fastsættelse af kontingent for det aktuelle regnskabsår baseret på estimationer for næste års udgifter. 11. Eventuelt. Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til medlemmer, som har oplyst -adresser til foreningen, og som opfylder kravene i 3 og 4, og som ikke er i kontingentrestance. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside. Med indkaldelsen skal følge foreningens regnskab og modtagne forslag fra medlemmerne. Stk. 4. Berettigede til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme er alle medlemmer, der har foretaget tilmelding i henhold til vedtægterne og det ved indkaldelsen oplyste, og som har betalt kontingent for det forrige år og som ved fremmødet kan fremvise kvittering for betalt kontingent samt ejerskab af VESTAS aktier ved regnskabsårets afslutning. Stk. 5. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og senest 1. februar. Stk. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af intern revisor samt suppleanter hertil foregår ved skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter ønske herom. Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring af 1/3 af medlemmerne. Stk. 8. Bestyrelsen er pligtig til senest 14 dage efter at have modtaget lovlig anmodning herom at indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af emne og forslag. Indkaldelse skal ske elektronisk.

3 Stk. 9. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan afgives stemmer for andre medlemmer ved skriftlig fuldmagt fra disse. Et medlem kan højst repræsentere 3 fuldmagtsgivere. Stk. 10. Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt flertal af optalt antal stemmer. Ved forslag om vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen træffes beslutning herom i overensstemmelse med Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en administrator. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en skriftlig forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Den gældende forretningsorden skal fremgå af foreningens hjemmeside. Stk. 4. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Informationer af fortrolig karakter, som fra Vestas Wind Systems A/S eller andre kilder, indhentes af bestyrelsen eller de af bestyrelsen nedsatte udvalg, skal betragtes som fortrolige, og må ikke videregives til medlemmer af foreningen, til dagspressen eller andre uden accept fra informatorerne. Stk. 6. Foreningen tegnes af medlemmer af bestyrelsen således: Formand og administrator i forening eller Formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller administrator og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Administrator alene afholde udgifter forbundet med foreningens hjemmeside og foreningens daglige omkostninger. Samtlige regnskabsbilag skal efterfølgende og inden et regnskabsårs udløb være attesterede af foreningens formand. Stk. 7. Medlemmer af bestyrelse og direktion i Vestas Wind Systems A/S kan ikke være medlemmer af foreningens bestyrelse. 7. Udvalg Stk. 1. Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte relevante udvalg til støtte for bestyrelsens arbejde og varetagelse af foreningens interesser. Nedsatte udvalg skal med angivelse af formål og deltagere fremgå af foreningens hjemmeside. Stk. 2. Bestyrelse og udvalgsmedlemmer skal underskrive "Erklæring for udvalgsvirke i Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 3. Bestyrelse og udvalgsmedlemmer, der bryder "Erklæring for udvalgsvirke i Foreningen Vestas Shareholders" kan ekskluderes af foreningen. Beslutningen om eksklusion kræver et flertal på 3/4 af samtlige medlemmer i bestyrelsen og i udvalgene. 8. Arbejdsvederlag Stk. 1. Foreningen må ikke afholde udgifter som har karakter af arbejdsvederlag til bestyrelse, intern revisor og medlemmer af udvalg. Man skal foretrække frivillig arbejdskraft i videst muligt omfang.

4 Stk. 2. Medlemmer af bestyrelse, intern revisor og medlemmer af udvalg kan få dækket rimelige afholdte udlæg i forbindelse med udførte arbejdsopgaver for foreningen. Dækning heraf kræver godkendelse fra foreningens formand og foreningens administrator. Foreningens formand og foreningens administrator kan ikke godkende egne udlæg, i stedet skal et medlem af bestyrelsen erstatte den pågældende persons godkendelse. 9. Hæftelse Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 10. Regnskab og revision Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet aflægges af bestyrelsen og revideres af en af generalforsamlingen valgt intern revisor, som skal være regnskabskyndig. Revisor må ikke være medlem af selskabets bestyrelse. Stk. 3. Revisor og suppleant til revisor vælges for 1 år adgangen. Revisor og suppleant til revisor kan genvælges. 11. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer og forslag til opløsning af foreningen skal være nævnt som et særligt forslagspunkt i den ved indvarslingen af generalforsamlingen udsendte dagsorden. Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Stk. 3. Ved beslutning om foreningens opløsning kræves herudover, at 2/3 af medlemmerne er mødt op på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt. Stk. 4. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig grundet utilstrækkeligt fremmøde, og er forslaget om opløsning vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, skal bestyrelsen uden ugrundet ophold indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel, der uden hensyn til de mødendes antal afgør spørgsmålet med 2/3 majoritet af de fremmødtes afgivne stemmer. Stk. 5. Ved opløsning af foreningen skal en eventuel nettoformue overføres til en personaleforening under Vestas Wind Systems A/S. 12. Voldgift Stk. 1. Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Stk. 2. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes

5 om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer.

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere