Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby"

Transkript

1 Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen (PN) Næstformand Jane Juel Hansen (JJH) Sekretær Michael Bergmann (MB) Bestyrelsesmedlem Robert Reader (RR) Formand Peter Nielsen bød velkommen og udtrykte ønske om en god og saglig generalforsamling.bemærkede, at bestyrelsesmedlem Helge Rasmussen var fraværende på grund af sygdom. Oplyste,at der i det udsendte generaforsamlingstillæg i TN var trykt en forkert dagsorden, hvorfor den gældende blev udleveret ved indgangen. Desuden var et til tiden indsendt lovændringsforslag ikke kommet med, hvorfor dette tillige blev udleveret til de fremmødte. Bød velkommen til statsaut. revisor Tina Petersen (TP), der ville svare på spørgsmål omkring regnskabet. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog K.K. Jensen (KK) som dirigent, og han blev enstemmigt valgt. KK takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med DTKs love. Ingen havde indsigelser, og KK erklærede generalforsamlingen for lovlig. Oplyste, at der var mødt 51 stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Kurt Andersen som referent. Valgt. 3. Valg af mindst 3 stemmetællere Marianne Duchwaider, Camilla Jay og Susie Johansson blev foreslået. Enstemmingt valgt. 4. Bestyrelsens beretning KK gav herefter ordet til formand Peter Nielsen. PN oplyste, at i det forløbne år er 6 medlemmer af DTK afgået ved døden, Tove Jepsen, Ruh. Fox Terrier, Hans Anker Sonne, kredsformand Bornholm, Lizzie Bauder, forhenværende racerepræsentant, Ulf Bråten, racerepræsentant og dommer, Bent Thomsen, Cairn Terrier og Valdemar Larsen, Sydjysk prøveudvalg. Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde. 4.1 Bestyrelsesarbejdet Forespørgsel om, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at stemmesedler ved urafstemninger skal indsendes til den eksterne revisor for at undgå mistillid, når det i lovene er anført, at disse skal indsendes til de interne revisorer. PN oplyste, at de interne revisorer har optalt stemmesedlerne sammen med den eksterne revisor. KK påtalte forholdet og henstillede til bestyrelsen at følge lovene eller stille forslag om ændring af disse, så de bliver i overensstemmelse med praksis. Kirsten Toftkær, intern revisor, kritiserede, at bestyrelsen har truffet beslutningen i strid med lovene.

2 4.2 Kredsarbejdet Ingen bemærkninger. 4.3 Racerepræsentantskabet Forespørgsel om, hvorfor det er anført, at en racerepræsentant skal have bopæl i Danmark, når der intet står herom i lovene. JJH oplyste om årsagen hertil, at det er uforeneligt med arbejdet som racerepræsentant at bo i udlandet, idet en racerepræsentant jo skal være tilgængelig for racens medlemmer, såvel opdrættere som familiehundeejere, forestå arrangementer, deltage i racemøder osv. KK bemærkede, at det er den enkelte races medlemmer, der vælger racerepræsentanten, og derfor naturligvis er informeret om pgl.s bopælsforhold. Det kan være uhensigtsmæssigt med bopæl i udlandet, men der er intet lovstridigt heri - det er racegruppens valg. Generel debat om emnet. 4.4 Udstillingsvirksomhed KK påpegede, at der i beretningen er anført, at "...det er 10 måneder siden, jeg overtog udstillingsudvalget". Pgl.s navn burde være anført. MB beklagede og oplyste, at det er ham, der i bestyrelsesregi har overtaget udstillingsudvalget. 4.5 Terrier Nyt Ingen bemærkninger. 4.6 Internettet Ingen bemærkninger. 4.7 DTK udvalg KK bemærkede, at dette punkt i beretningen udelukkende vedrører Bull Image Gruppen, hvorfor han fandt overskriften misvisende, idet man kan få opfattelsen af, at punktet vedrører alle udvalg. Punktet bør hedde Bull Image Gruppen. Påpegede endvidere, at gruppen omtales som BIG, hvis betydning alle måske ikke var klar over. Forespørgsel om, hvorvidt der kan oprettes en konto, hvor sponsorer kan indsætte penge til støtte for gruppen, idet bl.a. spørgeren selv har ønsket og fortsat ønsker at yde økonomisk støtte til gruppens arbejde. Det har indtil nu ikke været muligt at overføre midler til DTK til brug for gruppens arbejde. RR oplyste, at Bull Image Gruppen ikke har en særskilt konto, men han vil tage spørgsmålet op i bestyrelsen snarest og anbefale, at en konto bliver oprettet. 4.8 Jagt/Prøveudvalg Forespørgsel til DTKs arbejde i forbindelse med et kommende forbud mod rævehold. JJH oplyste, at man samarbejder med andre klubber med gravsøgende hunde, og man har kontakt til forskellige politikere, som bl.a. har besøgt DTKs gravanlæg. Dette arbejde fortsætter og med øget intensitet, og man håber, at resultatet bliver, at DTK forsat kan drive gravtræning i sin nuværende form.

3 KK bemærkede, at det ikke er DTKs rævehold og gravtræning, der har givet anledning til problemer, men derimod gravhundeklubbens måde at drive gravtræning på, hvor ræven er løs og kan komme i regulært slagsmål med hunden i træningsgraven. Marianne Duchwaider bemærkede, at hun qua sit arbejde i Bull Image Gruppen, hvor man efterhånden har stor erfarning med hensyn til at blive hørt hos de involverede politikere, kraftigt vil anbefale, at DTKs bestyrelse og relevante udvalg selvstændigt gør sig bemærket over for politikerne for at fremme netop DTKs sag - også selv om man samarbejder med andre klubber og laver fælles udtalelser. Generel debat om emnet. LP, AG og Rally udvalget Forespørgsel omkring bestyrelsens kompetence og håndtering af DTKs love i forbindelse med, at et medlem af Agility/Rally udvalget er frataget alle DTK tillidsposter, herunder posten som valgt racerepræsentant. KK oplyste, at tvister af denne karakter kan søges løst ved at rette henvendelse til DKKs advokat. Forespørgsel om årsagen til, at resultaterne ved årets agility hund ikke blev bragt i TN nr. 1/2014. RR oplyste, at som bestyrelsens kontaktperson til bl.a. Agility/Rally udvalget, blev det ham, der skulle foranledige, at de nævnte resultater kom i Terrier Nyt. Han modtog materialet, der var noget rodet, d. 31. december 2013 og med deadline til Terrier Nyt d. 1. januar, var det ikke muligt at nå de nødvendige pointudregninger. Der arbejdes på en bedre struktur på området fremadrettet. KK pointerede vigtigheden af, at de som besætter udvalgsposter, herunder i Agility/Rally udvalget, har den fornødne interesse og kompetence. 4.9 DTK og fremtiden KK oplyste, at punktet ikke hører hjemme i beretningen, der vedrører det forløbne år, men derimod behandles emnet under dagsordenens punkt 10, fremtidig virksomhed. Citerede dog afsnittets 2 sidste linier, skrevet af DTKs formand: "Ved denne lejlighed vil jeg rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger, alle racer, kredse, udvalg samt alle frivillige hjælpere for det kæmpe arbejde, der er blevet gjort i klubbens interesse". Applaus fra de fremmødte. Medlemsstatus KK bemærkede, at emnet ikke var anført som et selvstændigt punkt i beretningen, hvor det hører hjemme. Forespørgsel om årsagen til differencen på omtrent 100 mellem antallet af racemedlemmer og kredsmedlemmer. PN oplyste, at det skyldes, at nogle er medlem af flere racegrupper og således tæller med flere gange. JJH oplyste, at antallet af medlemmer udgør pr. 27. april Beretningen taget til efterretning.

4 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed Forespørgsel om årsagen til, at de interne revisorer ikke har kommenteret regnskabet. KK bemærkede, at der er 2 definitioner på interne revisorer. DTKs interne revisorer har ikke pligt til at kommentere regnskabet, idet deres opgave primært er at kontrollere bilag og bogføring. Der er intet til hinder for, at de afgiver en kommentar til regnskabet. Den anden form for intern revisor - intern kritisk revisor - har til opgave at gå dybere ned i regnskabet og bl.a. vurdere, om de foretagne transaktioner er i orden og i overensstemmelse med klubbens interesser. Det skal fremgå af lovene, om det er intern kritisk revision, og det er det ikke i DTK. Spørgsmål om indestående på racekontoen for Irish Glen of Imaal, hvor der pr var indestående kr ,00 og pr er indestående angivet til kr. 0,00. TP bemærkede, at man modtager opgørelse over indestående på klubbens konti, herunder racekonti, men der er ikke modtaget opgørelser over indestående på den nævnte konto. PN oplyste, at han ikke umiddelbart kunne svare på spørgsmålet, men da der de seneste 4 år ikke har været nogen racerepræsentant for Irish Glen of Imaal, er kontoen sandsynligvis på et tidspunkt blevet lukket og indeståendet overført til hovedkassen. Han vil undersøge forholdet. Spørgsmål om manglende kontoangivelse for Lakeland Terrier. PN bemærkede, at racen ikke har nogen konto. KK bemærkede, at i så fald bør racen være angivet med kr. 0,00. Harry Sørensen, intern revisor, bemærkede, at der er udfærdiget en rapport med de interne revisorers påtegning, men bestyrelsen har valgt ikke at bringe denne i generalforsamlingstillægget, hvilket de er i deres gode ret til, da det står anført, at den bør bringes, ikke at den skal. RR oplyste, at da rapporten var fejlbehæftet, valgte bestyrelsen, at den ikke skulle bringes i generalforsamlingstillægget. Derfor afholdt bestyrelsen et møde med revisorerne, hvor man sammen gennemgik regnskabet. Revisorernes rapport er udfærdiget med udgangspunkt i det regnskab, som er udført af Michael Andreasen, ekstern bogføring, og det er det samme regnskab, som sendes til den eksterne revisor, og her har man ikke fundet anledning til påtale af nogen art. Den eksterne revisor var enig i, at de interne revisorers rapport ikke var fyldestgørende og korrekt, og derfor valgte bestyrelsen, at den ikke skulle bringes. RR bemærkede, at regnskabsåret 2012 startede med et underskud på kr ,00, og man kom ud af året med et overskud på kr ,00. Regnskabsåret 2013 sluttede med et overskud på kr ,00 og det trods faldende medlemstal. Applaus fra de fremmødte. Herefter en længere debat om regnskabet, Chantelou-Fonden og intern revision generelt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. KK meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen. 6. Forelæggelse af evt. rapporter fra stående udvalg KK bemærkede, at de fleste af udvalgene er omtalt i bestyrelsens beretning. Dette punkt drejer sig om: Lovudvalget - Sundhedsudvalget - Juniorudvalget. KK oplyste, at Lovudvalget nu består af 3 personer. Bestyrelsen har udpeget KK som formand. Den nye sammensætning har givet en mere struktureret arbejdsgang i udvalget. Oplyste videre, at Sundhedsudvalget for øjeblikket ikke er besat. Forespurgte til Juniorudvalgets medlemmer og arbejde.

5 MB oplyste, at for øjeblikket er udvalget uden medlemmer, men der arbejdes på at skaffe interesserede DTK medlemmer til at besætte posterne. Det er tanken, at man i Juniorudvalget - ud over udstilling - skal fokusere på andre aktiviteter. Det er jo ikke alle, der har interesse i udstilling. 7. Budgetbehandling, herunder godkendelse af næste års kontingent (2015) Budgettet taget til efterretning uden bemærkninger. KK oplyste, at der var budgetteret med uændrede kontingentsatser. Enstemmigt godkendt. 8. Offentliggørelse af urafstemning til bestyrelsen m.m Valg til bestyrelsen Opstillede kandidater: Peter Nielsen og Helge Rasmussen fra bestyrelsen. Begge villige til genvalg. Yderligere kandidater opstillet: Kevin Brown og Egon Hostrup. KK gennemgik kort proceduren ved valg til bestyrelsen og oplæste herefter indholdet af den uafhængige revisors (Brandt Revision) erklæring om de udførte arbejdshandlinger med henblik på at opgøre resultatet af urafstemningen til bestyrelsen. Resultatet af urafstemningen blev: Helge Rasmussen 172 stemmer - valgt Peter Nielsen 168 " " Egon Hostrup 75 " 1. suppleant Kevin Brown 61 " 2. suppleant Valg af interne revisorer Harry Sørensen ønsker ikke genvalg. Opstillede kandidater: Camilla Jay og Henry Mikkelsen. Resultat af urafstemningen blev: Camilla Jay 122 stemmer - valgt Henry Mikkelsen 70 " 1. suppleant 8. Behandling af indkomne forslag KK oplyste, at der er indkommet 4 forslag, hvoraf 3 er med i generalforsamlingstillægget, men ét forslag, stillet af Søren Machholdt og indsendt rettidigt, var blevet forlagt og er derfor ikke med under de øvrige forslag. KK blev kontaktet af bestyrelsen i sagens anledning. Bestyrelsen tog efterfølgende kontakt til forslagsstilleren med hvem det aftaltes, at forslaget straks blev offentliggjort på klubbens hjemmeside og på facebook, ligesom det blev udleveret til deltagerne her på generalforsamlingen. Forslaget indgår som forslag 3, hvorefter oprindeligt forslag 3 rykkes til forslag 4.

6 Forslag 1-3 er lovændringsforslag. For at kunne vedtages skal 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemme for forslaget, hvorefter det sendes til urafstemning, og endelig skal det godkendes af DKK. Forslag 1 Stillet af bestyrelsen efter opfordring fra DKKs Lovudvalg og omhandler en tilføjelse til DTKs love 1, stk. 3, så paragraffen kommer i overensstemmelse med Standardvedtægterne for Specialklubber. Ny formulering af 1, stk. 3 - foreslået tilføjelse er anført i kursiv: Klubben er en specialklub, der samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst. KK bemærkede, at de fleste specialklubber nu har indført den foreslåede tekst i deres love. Forslaget blev debatteret, hvorunder der var enighed om at ændre et enkelt ord i første linie - vedtægter til love.. Endelig ordlyd blev: DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst. Enstemmigt vedtaget. Forslag 2 Stillet af Ole Kruse Jensen og omhandler ændring af DTKs love 16, stk. 9 - racegrupper. Nuværende ordlyd: De nærmere retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTKs bestyrelse. Se retningslinier for racerepræsentantskabet. Ny ordlyd - ændring anført i kursiv: (De nærmere... - slettes) Retningslinier for racegrupperne fastsættes og vedtages af racerepræsentantskabet og DTKs bestyrelse i fællesskab. Der var en del indlæg, hvoraf flere bl.a. pointerede, at DTKs bestyrelse er klubbens ledelse, valgt af medlemmerne i tillid til, at bestyrelsen varetager klubbens interesser efter bedste evne, og dermed bør det være bestyrelsen alene, der udstikker retningslinier om arbejdsgange i de forskellige udvalg, herunder racerepræsentanterne. Efter en lang debat om emnet blev forslaget trukket af forslagsstilleren. KK fremsatte herefter et ændringsforslag: Retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTKs bestyrelse efter drøftelse med racerepræsentantskabet. Sat til afstemning. Ikke 2/3 flertal for forslaget. Forkastet.

7 Forslag 3 Stillet af Søren Machholdt og omhandler muligheden for at kunne afholde online afstemninger i DTK, som kræver ændring af DTKs love 8, stk. 7 og 8. Endvidere forslag om ændring af 16, stk. 2 - ændring af antal racegrupper. KK bemærkede, at ændring af 8, stk. 7 og 8 betragtes som 1 forslag, der sættes til afstemning samlet, medens ændring af 16, stk. 2 betragtes som et særligt forslag, der selvstændigt sættes til afstemning. Nuværende ordlyd 8, stk. 7 med den foreslåede tilføjelse i kursiv: Stemmesedler til bestyrelses- og revisorvalget skal udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen og skal returneres til klubbens interne revisorer, så de er disse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemsnummer og afstemningsnummer skal benyttes. Online afstemning kan benyttes som hel eller delvis erstatning for stemmesedler. På TN bladets bagside tilføjes efter medlemsnummeret et afstemningsnummer. Dette afstemningsnummer er forskelligt for hvert TN blad. 8, stk. 8 - nuværende ordlyd i 2. linie Optælling af stemmesedler foretages forud for generalforsamlingen, og resultatet offentliggøres på denne. Ændres til: Optælling og/eller online afstemninger foretages forud for generalforsamlingen, og resultatet offentliggøres på denne. Forslagsstilleren, Søren Machholdt oplyste supplerende, at der i DTKs nye edb-system er mulighed for, at der kan foretages online afstemninger. Afstemningssystemet indrettes således, at de enkelte medlemmer kun kan stemme én gang, og efter stemmeafgivelse modtages straks en elektronisk kvittering, hvorefter det sendes direkte til revisorerne, der dog ikke har mulighed for at gøre sig bekendt med stemmeresultatet, før der åbnes herfor. Samtidig skal der naturligvis være mulighed for at afgive sin stemme ved anvendelse af almindelig stemmeseddel. Herefter redegørelse omkring de sikkerhedsmæssige aspekter ved afstemningssystemet. KK bemærkede, at såfremt forslaget vedtages, giver det bestyrelsen mulighed for at sætte det elektroniske afstemningssystem i værk, når tiden er moden til det. Der var en længere debat om emnet, hvor det bl.a. blev nævnt, at et elektronisk afstemningssystem utvivlsomt vil bevirke, at flere medlemmer afgiver deres stemme. Endvidere blev det nævnt, at det er uheldigt, at det i forslaget specifikt er beskrevet, hvorledes afstemningen skal foregå - angivelse af medlemsnummer, stemmenummer osv. Udviklingen på IT-området går hurtigt nu til dags, hvorfor den specifikke angivelse af stemmemetode bør fjernes, og det skal være op til bestyrelsen at vælge den mest sikre metode, evt. efter drøftelse med fagkompetente personer. Sat til afstemning. Ikke 2/3 flertal for forslaget. Forkastet. KK oplyste, at der var fremsat følgende ændringsforslag til 7, stk. 8, hvor der tilføjes: Online afstemninger kan benyttes som en hel eller delvis erstatning for stemmesedler.

8 Sat til afstemning. Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag til ændring af 16, stk. 2. (1. afsnit.)...normalt højst 3 racegrupper. Ændres til...maksimalt 3 racegrupper. Forslaget debatteret, hvor det bl.a. blev nævnt, at et medlem af en racegruppe var ejer af mere end 3 racer. PN oplyste, at der i medlemsregisteret er mulighed for at registrere 4 racer pr. medlem. Forsamlingen og forslagsstilleren enedes om at ændre forslaget til:...maksimalt 4 racer. Sat til afstemning. Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag 4 Stillet af Søren Machholdt og vedrører forslag til ændring af regler for raceafstemninger. KK bemærkede, at forslaget ikke kan sættes til afstemning, da det alene er bestyrelsen, der jf. DTKs love 16, stk. 9 fastsætter retningslinier for racerepræsentanter, der også omhandler valg af racerepræsentanter. Emnet kan naturligvis debatteres. Der var bred diskussion omkring de oplistede punkter i forslaget. 10. Fremtidig virksomhed Ingen bemærkninger. Eventuelt Forespørgsel om, hvorvidt det er muligt at give racerepræsentanterne direkte adgang til medlemskartoteket for her og nu at holde sig orienteret om racens medlemmer - naturligvis kun adgang til egen race. PN mente ikke, at der var problemer i, at der ikke er direkte adgang som anført, idet han som regel sender en medlemsliste pr. mail samme dag, som anmodningen kommer fra en racerepræsentant eller kreds. Marianne Duchwaider bemærkede, at hun i kraft af sit arbejde i Bull Image Gruppen har kontakt til politikere og er ad den vej orienteret om en rapport fra Levnedsmiddelstyrelsen, der kommer til at danne grundlag for en kommende lovgivning om hundeavl. Det drejer sig om overtypede hunde, herunder hunde med arvelige sygdomme, osv. Hun ville derfor opfordre til, at bestyrelsen og racegrupperne allerede nu ser på problemet - få klarlagt, om nogen af terrierracerne har generelle helbredsmæssige problemer og i så fald få planlagt en avlsstrategi, så man ad åre kan avle sig ud af disse problemer. Det kan komme på tale, at racer med alvorlige generelle helbredsmæssige problemer forbydes.

9 Generel debat om emnet. Opfordrede i øvrigt til øget samarbejde på tværs af racegrupper og kredse, at være venlige mod hinanden og påskønne det frivillige arbejde, der udføres af DTKs medlemmer. Det vil utvivlsomt medføre, at endnu flere frivillige vil påtage sig tillidshverv i klubbens interesse. Applaus. JJH opfordrede til, at opdrætterne ved salg af hvalpe forærer hvalpekøberne et medlemskab i DTK. I 2013 blev der registreret 1588 hvalpe (terriere), så der burde være basis for tilgang af medlemmer. Bemærkede, at hvalpekøberne kan indmeldes til halv pris. Bemærkning om, at ved udstillingen i Svendborg medio juli i år, er der mulighed for, at de enkelte racer kan opstille en stand. Indtil videre tilmeldt 7 racer, og der opfordres kraftigt til, at endnu flere racerepræsentanter drager omsorg for, at deres race bliver repræsenteret - evt. gå sammen med andre racer. KK erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl og takkede for de gode og saglige debatter, hvor ikke alle var enige, men hvor man nåede frem til afgørelser, som i hvert fald flertallet kunne være tilfredse med. PN takkede for den opbakning, medlemmerne har givet den siddende bestyrelse ved valget. Takkede endvidere Harry Sørensen for hans indsats i perioden, han har siddet som intern revisor. K.K. Jensen, dirigent Kurt Andersen, referent

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere