Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby"

Transkript

1 Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen (PN) Næstformand Jane Juel Hansen (JJH) Sekretær Michael Bergmann (MB) Bestyrelsesmedlem Robert Reader (RR) Formand Peter Nielsen bød velkommen og udtrykte ønske om en god og saglig generalforsamling.bemærkede, at bestyrelsesmedlem Helge Rasmussen var fraværende på grund af sygdom. Oplyste,at der i det udsendte generaforsamlingstillæg i TN var trykt en forkert dagsorden, hvorfor den gældende blev udleveret ved indgangen. Desuden var et til tiden indsendt lovændringsforslag ikke kommet med, hvorfor dette tillige blev udleveret til de fremmødte. Bød velkommen til statsaut. revisor Tina Petersen (TP), der ville svare på spørgsmål omkring regnskabet. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog K.K. Jensen (KK) som dirigent, og han blev enstemmigt valgt. KK takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med DTKs love. Ingen havde indsigelser, og KK erklærede generalforsamlingen for lovlig. Oplyste, at der var mødt 51 stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Kurt Andersen som referent. Valgt. 3. Valg af mindst 3 stemmetællere Marianne Duchwaider, Camilla Jay og Susie Johansson blev foreslået. Enstemmingt valgt. 4. Bestyrelsens beretning KK gav herefter ordet til formand Peter Nielsen. PN oplyste, at i det forløbne år er 6 medlemmer af DTK afgået ved døden, Tove Jepsen, Ruh. Fox Terrier, Hans Anker Sonne, kredsformand Bornholm, Lizzie Bauder, forhenværende racerepræsentant, Ulf Bråten, racerepræsentant og dommer, Bent Thomsen, Cairn Terrier og Valdemar Larsen, Sydjysk prøveudvalg. Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde. 4.1 Bestyrelsesarbejdet Forespørgsel om, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at stemmesedler ved urafstemninger skal indsendes til den eksterne revisor for at undgå mistillid, når det i lovene er anført, at disse skal indsendes til de interne revisorer. PN oplyste, at de interne revisorer har optalt stemmesedlerne sammen med den eksterne revisor. KK påtalte forholdet og henstillede til bestyrelsen at følge lovene eller stille forslag om ændring af disse, så de bliver i overensstemmelse med praksis. Kirsten Toftkær, intern revisor, kritiserede, at bestyrelsen har truffet beslutningen i strid med lovene.

2 4.2 Kredsarbejdet Ingen bemærkninger. 4.3 Racerepræsentantskabet Forespørgsel om, hvorfor det er anført, at en racerepræsentant skal have bopæl i Danmark, når der intet står herom i lovene. JJH oplyste om årsagen hertil, at det er uforeneligt med arbejdet som racerepræsentant at bo i udlandet, idet en racerepræsentant jo skal være tilgængelig for racens medlemmer, såvel opdrættere som familiehundeejere, forestå arrangementer, deltage i racemøder osv. KK bemærkede, at det er den enkelte races medlemmer, der vælger racerepræsentanten, og derfor naturligvis er informeret om pgl.s bopælsforhold. Det kan være uhensigtsmæssigt med bopæl i udlandet, men der er intet lovstridigt heri - det er racegruppens valg. Generel debat om emnet. 4.4 Udstillingsvirksomhed KK påpegede, at der i beretningen er anført, at "...det er 10 måneder siden, jeg overtog udstillingsudvalget". Pgl.s navn burde være anført. MB beklagede og oplyste, at det er ham, der i bestyrelsesregi har overtaget udstillingsudvalget. 4.5 Terrier Nyt Ingen bemærkninger. 4.6 Internettet Ingen bemærkninger. 4.7 DTK udvalg KK bemærkede, at dette punkt i beretningen udelukkende vedrører Bull Image Gruppen, hvorfor han fandt overskriften misvisende, idet man kan få opfattelsen af, at punktet vedrører alle udvalg. Punktet bør hedde Bull Image Gruppen. Påpegede endvidere, at gruppen omtales som BIG, hvis betydning alle måske ikke var klar over. Forespørgsel om, hvorvidt der kan oprettes en konto, hvor sponsorer kan indsætte penge til støtte for gruppen, idet bl.a. spørgeren selv har ønsket og fortsat ønsker at yde økonomisk støtte til gruppens arbejde. Det har indtil nu ikke været muligt at overføre midler til DTK til brug for gruppens arbejde. RR oplyste, at Bull Image Gruppen ikke har en særskilt konto, men han vil tage spørgsmålet op i bestyrelsen snarest og anbefale, at en konto bliver oprettet. 4.8 Jagt/Prøveudvalg Forespørgsel til DTKs arbejde i forbindelse med et kommende forbud mod rævehold. JJH oplyste, at man samarbejder med andre klubber med gravsøgende hunde, og man har kontakt til forskellige politikere, som bl.a. har besøgt DTKs gravanlæg. Dette arbejde fortsætter og med øget intensitet, og man håber, at resultatet bliver, at DTK forsat kan drive gravtræning i sin nuværende form.

3 KK bemærkede, at det ikke er DTKs rævehold og gravtræning, der har givet anledning til problemer, men derimod gravhundeklubbens måde at drive gravtræning på, hvor ræven er løs og kan komme i regulært slagsmål med hunden i træningsgraven. Marianne Duchwaider bemærkede, at hun qua sit arbejde i Bull Image Gruppen, hvor man efterhånden har stor erfarning med hensyn til at blive hørt hos de involverede politikere, kraftigt vil anbefale, at DTKs bestyrelse og relevante udvalg selvstændigt gør sig bemærket over for politikerne for at fremme netop DTKs sag - også selv om man samarbejder med andre klubber og laver fælles udtalelser. Generel debat om emnet. LP, AG og Rally udvalget Forespørgsel omkring bestyrelsens kompetence og håndtering af DTKs love i forbindelse med, at et medlem af Agility/Rally udvalget er frataget alle DTK tillidsposter, herunder posten som valgt racerepræsentant. KK oplyste, at tvister af denne karakter kan søges løst ved at rette henvendelse til DKKs advokat. Forespørgsel om årsagen til, at resultaterne ved årets agility hund ikke blev bragt i TN nr. 1/2014. RR oplyste, at som bestyrelsens kontaktperson til bl.a. Agility/Rally udvalget, blev det ham, der skulle foranledige, at de nævnte resultater kom i Terrier Nyt. Han modtog materialet, der var noget rodet, d. 31. december 2013 og med deadline til Terrier Nyt d. 1. januar, var det ikke muligt at nå de nødvendige pointudregninger. Der arbejdes på en bedre struktur på området fremadrettet. KK pointerede vigtigheden af, at de som besætter udvalgsposter, herunder i Agility/Rally udvalget, har den fornødne interesse og kompetence. 4.9 DTK og fremtiden KK oplyste, at punktet ikke hører hjemme i beretningen, der vedrører det forløbne år, men derimod behandles emnet under dagsordenens punkt 10, fremtidig virksomhed. Citerede dog afsnittets 2 sidste linier, skrevet af DTKs formand: "Ved denne lejlighed vil jeg rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger, alle racer, kredse, udvalg samt alle frivillige hjælpere for det kæmpe arbejde, der er blevet gjort i klubbens interesse". Applaus fra de fremmødte. Medlemsstatus KK bemærkede, at emnet ikke var anført som et selvstændigt punkt i beretningen, hvor det hører hjemme. Forespørgsel om årsagen til differencen på omtrent 100 mellem antallet af racemedlemmer og kredsmedlemmer. PN oplyste, at det skyldes, at nogle er medlem af flere racegrupper og således tæller med flere gange. JJH oplyste, at antallet af medlemmer udgør pr. 27. april Beretningen taget til efterretning.

4 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed Forespørgsel om årsagen til, at de interne revisorer ikke har kommenteret regnskabet. KK bemærkede, at der er 2 definitioner på interne revisorer. DTKs interne revisorer har ikke pligt til at kommentere regnskabet, idet deres opgave primært er at kontrollere bilag og bogføring. Der er intet til hinder for, at de afgiver en kommentar til regnskabet. Den anden form for intern revisor - intern kritisk revisor - har til opgave at gå dybere ned i regnskabet og bl.a. vurdere, om de foretagne transaktioner er i orden og i overensstemmelse med klubbens interesser. Det skal fremgå af lovene, om det er intern kritisk revision, og det er det ikke i DTK. Spørgsmål om indestående på racekontoen for Irish Glen of Imaal, hvor der pr var indestående kr ,00 og pr er indestående angivet til kr. 0,00. TP bemærkede, at man modtager opgørelse over indestående på klubbens konti, herunder racekonti, men der er ikke modtaget opgørelser over indestående på den nævnte konto. PN oplyste, at han ikke umiddelbart kunne svare på spørgsmålet, men da der de seneste 4 år ikke har været nogen racerepræsentant for Irish Glen of Imaal, er kontoen sandsynligvis på et tidspunkt blevet lukket og indeståendet overført til hovedkassen. Han vil undersøge forholdet. Spørgsmål om manglende kontoangivelse for Lakeland Terrier. PN bemærkede, at racen ikke har nogen konto. KK bemærkede, at i så fald bør racen være angivet med kr. 0,00. Harry Sørensen, intern revisor, bemærkede, at der er udfærdiget en rapport med de interne revisorers påtegning, men bestyrelsen har valgt ikke at bringe denne i generalforsamlingstillægget, hvilket de er i deres gode ret til, da det står anført, at den bør bringes, ikke at den skal. RR oplyste, at da rapporten var fejlbehæftet, valgte bestyrelsen, at den ikke skulle bringes i generalforsamlingstillægget. Derfor afholdt bestyrelsen et møde med revisorerne, hvor man sammen gennemgik regnskabet. Revisorernes rapport er udfærdiget med udgangspunkt i det regnskab, som er udført af Michael Andreasen, ekstern bogføring, og det er det samme regnskab, som sendes til den eksterne revisor, og her har man ikke fundet anledning til påtale af nogen art. Den eksterne revisor var enig i, at de interne revisorers rapport ikke var fyldestgørende og korrekt, og derfor valgte bestyrelsen, at den ikke skulle bringes. RR bemærkede, at regnskabsåret 2012 startede med et underskud på kr ,00, og man kom ud af året med et overskud på kr ,00. Regnskabsåret 2013 sluttede med et overskud på kr ,00 og det trods faldende medlemstal. Applaus fra de fremmødte. Herefter en længere debat om regnskabet, Chantelou-Fonden og intern revision generelt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. KK meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen. 6. Forelæggelse af evt. rapporter fra stående udvalg KK bemærkede, at de fleste af udvalgene er omtalt i bestyrelsens beretning. Dette punkt drejer sig om: Lovudvalget - Sundhedsudvalget - Juniorudvalget. KK oplyste, at Lovudvalget nu består af 3 personer. Bestyrelsen har udpeget KK som formand. Den nye sammensætning har givet en mere struktureret arbejdsgang i udvalget. Oplyste videre, at Sundhedsudvalget for øjeblikket ikke er besat. Forespurgte til Juniorudvalgets medlemmer og arbejde.

5 MB oplyste, at for øjeblikket er udvalget uden medlemmer, men der arbejdes på at skaffe interesserede DTK medlemmer til at besætte posterne. Det er tanken, at man i Juniorudvalget - ud over udstilling - skal fokusere på andre aktiviteter. Det er jo ikke alle, der har interesse i udstilling. 7. Budgetbehandling, herunder godkendelse af næste års kontingent (2015) Budgettet taget til efterretning uden bemærkninger. KK oplyste, at der var budgetteret med uændrede kontingentsatser. Enstemmigt godkendt. 8. Offentliggørelse af urafstemning til bestyrelsen m.m Valg til bestyrelsen Opstillede kandidater: Peter Nielsen og Helge Rasmussen fra bestyrelsen. Begge villige til genvalg. Yderligere kandidater opstillet: Kevin Brown og Egon Hostrup. KK gennemgik kort proceduren ved valg til bestyrelsen og oplæste herefter indholdet af den uafhængige revisors (Brandt Revision) erklæring om de udførte arbejdshandlinger med henblik på at opgøre resultatet af urafstemningen til bestyrelsen. Resultatet af urafstemningen blev: Helge Rasmussen 172 stemmer - valgt Peter Nielsen 168 " " Egon Hostrup 75 " 1. suppleant Kevin Brown 61 " 2. suppleant Valg af interne revisorer Harry Sørensen ønsker ikke genvalg. Opstillede kandidater: Camilla Jay og Henry Mikkelsen. Resultat af urafstemningen blev: Camilla Jay 122 stemmer - valgt Henry Mikkelsen 70 " 1. suppleant 8. Behandling af indkomne forslag KK oplyste, at der er indkommet 4 forslag, hvoraf 3 er med i generalforsamlingstillægget, men ét forslag, stillet af Søren Machholdt og indsendt rettidigt, var blevet forlagt og er derfor ikke med under de øvrige forslag. KK blev kontaktet af bestyrelsen i sagens anledning. Bestyrelsen tog efterfølgende kontakt til forslagsstilleren med hvem det aftaltes, at forslaget straks blev offentliggjort på klubbens hjemmeside og på facebook, ligesom det blev udleveret til deltagerne her på generalforsamlingen. Forslaget indgår som forslag 3, hvorefter oprindeligt forslag 3 rykkes til forslag 4.

6 Forslag 1-3 er lovændringsforslag. For at kunne vedtages skal 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemme for forslaget, hvorefter det sendes til urafstemning, og endelig skal det godkendes af DKK. Forslag 1 Stillet af bestyrelsen efter opfordring fra DKKs Lovudvalg og omhandler en tilføjelse til DTKs love 1, stk. 3, så paragraffen kommer i overensstemmelse med Standardvedtægterne for Specialklubber. Ny formulering af 1, stk. 3 - foreslået tilføjelse er anført i kursiv: Klubben er en specialklub, der samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst. KK bemærkede, at de fleste specialklubber nu har indført den foreslåede tekst i deres love. Forslaget blev debatteret, hvorunder der var enighed om at ændre et enkelt ord i første linie - vedtægter til love.. Endelig ordlyd blev: DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst. Enstemmigt vedtaget. Forslag 2 Stillet af Ole Kruse Jensen og omhandler ændring af DTKs love 16, stk. 9 - racegrupper. Nuværende ordlyd: De nærmere retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTKs bestyrelse. Se retningslinier for racerepræsentantskabet. Ny ordlyd - ændring anført i kursiv: (De nærmere... - slettes) Retningslinier for racegrupperne fastsættes og vedtages af racerepræsentantskabet og DTKs bestyrelse i fællesskab. Der var en del indlæg, hvoraf flere bl.a. pointerede, at DTKs bestyrelse er klubbens ledelse, valgt af medlemmerne i tillid til, at bestyrelsen varetager klubbens interesser efter bedste evne, og dermed bør det være bestyrelsen alene, der udstikker retningslinier om arbejdsgange i de forskellige udvalg, herunder racerepræsentanterne. Efter en lang debat om emnet blev forslaget trukket af forslagsstilleren. KK fremsatte herefter et ændringsforslag: Retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTKs bestyrelse efter drøftelse med racerepræsentantskabet. Sat til afstemning. Ikke 2/3 flertal for forslaget. Forkastet.

7 Forslag 3 Stillet af Søren Machholdt og omhandler muligheden for at kunne afholde online afstemninger i DTK, som kræver ændring af DTKs love 8, stk. 7 og 8. Endvidere forslag om ændring af 16, stk. 2 - ændring af antal racegrupper. KK bemærkede, at ændring af 8, stk. 7 og 8 betragtes som 1 forslag, der sættes til afstemning samlet, medens ændring af 16, stk. 2 betragtes som et særligt forslag, der selvstændigt sættes til afstemning. Nuværende ordlyd 8, stk. 7 med den foreslåede tilføjelse i kursiv: Stemmesedler til bestyrelses- og revisorvalget skal udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen og skal returneres til klubbens interne revisorer, så de er disse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemsnummer og afstemningsnummer skal benyttes. Online afstemning kan benyttes som hel eller delvis erstatning for stemmesedler. På TN bladets bagside tilføjes efter medlemsnummeret et afstemningsnummer. Dette afstemningsnummer er forskelligt for hvert TN blad. 8, stk. 8 - nuværende ordlyd i 2. linie Optælling af stemmesedler foretages forud for generalforsamlingen, og resultatet offentliggøres på denne. Ændres til: Optælling og/eller online afstemninger foretages forud for generalforsamlingen, og resultatet offentliggøres på denne. Forslagsstilleren, Søren Machholdt oplyste supplerende, at der i DTKs nye edb-system er mulighed for, at der kan foretages online afstemninger. Afstemningssystemet indrettes således, at de enkelte medlemmer kun kan stemme én gang, og efter stemmeafgivelse modtages straks en elektronisk kvittering, hvorefter det sendes direkte til revisorerne, der dog ikke har mulighed for at gøre sig bekendt med stemmeresultatet, før der åbnes herfor. Samtidig skal der naturligvis være mulighed for at afgive sin stemme ved anvendelse af almindelig stemmeseddel. Herefter redegørelse omkring de sikkerhedsmæssige aspekter ved afstemningssystemet. KK bemærkede, at såfremt forslaget vedtages, giver det bestyrelsen mulighed for at sætte det elektroniske afstemningssystem i værk, når tiden er moden til det. Der var en længere debat om emnet, hvor det bl.a. blev nævnt, at et elektronisk afstemningssystem utvivlsomt vil bevirke, at flere medlemmer afgiver deres stemme. Endvidere blev det nævnt, at det er uheldigt, at det i forslaget specifikt er beskrevet, hvorledes afstemningen skal foregå - angivelse af medlemsnummer, stemmenummer osv. Udviklingen på IT-området går hurtigt nu til dags, hvorfor den specifikke angivelse af stemmemetode bør fjernes, og det skal være op til bestyrelsen at vælge den mest sikre metode, evt. efter drøftelse med fagkompetente personer. Sat til afstemning. Ikke 2/3 flertal for forslaget. Forkastet. KK oplyste, at der var fremsat følgende ændringsforslag til 7, stk. 8, hvor der tilføjes: Online afstemninger kan benyttes som en hel eller delvis erstatning for stemmesedler.

8 Sat til afstemning. Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag til ændring af 16, stk. 2. (1. afsnit.)...normalt højst 3 racegrupper. Ændres til...maksimalt 3 racegrupper. Forslaget debatteret, hvor det bl.a. blev nævnt, at et medlem af en racegruppe var ejer af mere end 3 racer. PN oplyste, at der i medlemsregisteret er mulighed for at registrere 4 racer pr. medlem. Forsamlingen og forslagsstilleren enedes om at ændre forslaget til:...maksimalt 4 racer. Sat til afstemning. Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag 4 Stillet af Søren Machholdt og vedrører forslag til ændring af regler for raceafstemninger. KK bemærkede, at forslaget ikke kan sættes til afstemning, da det alene er bestyrelsen, der jf. DTKs love 16, stk. 9 fastsætter retningslinier for racerepræsentanter, der også omhandler valg af racerepræsentanter. Emnet kan naturligvis debatteres. Der var bred diskussion omkring de oplistede punkter i forslaget. 10. Fremtidig virksomhed Ingen bemærkninger. Eventuelt Forespørgsel om, hvorvidt det er muligt at give racerepræsentanterne direkte adgang til medlemskartoteket for her og nu at holde sig orienteret om racens medlemmer - naturligvis kun adgang til egen race. PN mente ikke, at der var problemer i, at der ikke er direkte adgang som anført, idet han som regel sender en medlemsliste pr. mail samme dag, som anmodningen kommer fra en racerepræsentant eller kreds. Marianne Duchwaider bemærkede, at hun i kraft af sit arbejde i Bull Image Gruppen har kontakt til politikere og er ad den vej orienteret om en rapport fra Levnedsmiddelstyrelsen, der kommer til at danne grundlag for en kommende lovgivning om hundeavl. Det drejer sig om overtypede hunde, herunder hunde med arvelige sygdomme, osv. Hun ville derfor opfordre til, at bestyrelsen og racegrupperne allerede nu ser på problemet - få klarlagt, om nogen af terrierracerne har generelle helbredsmæssige problemer og i så fald få planlagt en avlsstrategi, så man ad åre kan avle sig ud af disse problemer. Det kan komme på tale, at racer med alvorlige generelle helbredsmæssige problemer forbydes.

9 Generel debat om emnet. Opfordrede i øvrigt til øget samarbejde på tværs af racegrupper og kredse, at være venlige mod hinanden og påskønne det frivillige arbejde, der udføres af DTKs medlemmer. Det vil utvivlsomt medføre, at endnu flere frivillige vil påtage sig tillidshverv i klubbens interesse. Applaus. JJH opfordrede til, at opdrætterne ved salg af hvalpe forærer hvalpekøberne et medlemskab i DTK. I 2013 blev der registreret 1588 hvalpe (terriere), så der burde være basis for tilgang af medlemmer. Bemærkede, at hvalpekøberne kan indmeldes til halv pris. Bemærkning om, at ved udstillingen i Svendborg medio juli i år, er der mulighed for, at de enkelte racer kan opstille en stand. Indtil videre tilmeldt 7 racer, og der opfordres kraftigt til, at endnu flere racerepræsentanter drager omsorg for, at deres race bliver repræsenteret - evt. gå sammen med andre racer. KK erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl og takkede for de gode og saglige debatter, hvor ikke alle var enige, men hvor man nåede frem til afgørelser, som i hvert fald flertallet kunne være tilfredse med. PN takkede for den opbakning, medlemmerne har givet den siddende bestyrelse ved valget. Takkede endvidere Harry Sørensen for hans indsats i perioden, han har siddet som intern revisor. K.K. Jensen, dirigent Kurt Andersen, referent

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere