Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby"

Transkript

1 Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen (PN) Næstformand Jane Juel Hansen (JJH) Sekretær Michael Bergmann (MB) Bestyrelsesmedlem Robert Reader (RR) Formand Peter Nielsen bød velkommen og udtrykte ønske om en god og saglig generalforsamling.bemærkede, at bestyrelsesmedlem Helge Rasmussen var fraværende på grund af sygdom. Oplyste,at der i det udsendte generaforsamlingstillæg i TN var trykt en forkert dagsorden, hvorfor den gældende blev udleveret ved indgangen. Desuden var et til tiden indsendt lovændringsforslag ikke kommet med, hvorfor dette tillige blev udleveret til de fremmødte. Bød velkommen til statsaut. revisor Tina Petersen (TP), der ville svare på spørgsmål omkring regnskabet. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog K.K. Jensen (KK) som dirigent, og han blev enstemmigt valgt. KK takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med DTKs love. Ingen havde indsigelser, og KK erklærede generalforsamlingen for lovlig. Oplyste, at der var mødt 51 stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Kurt Andersen som referent. Valgt. 3. Valg af mindst 3 stemmetællere Marianne Duchwaider, Camilla Jay og Susie Johansson blev foreslået. Enstemmingt valgt. 4. Bestyrelsens beretning KK gav herefter ordet til formand Peter Nielsen. PN oplyste, at i det forløbne år er 6 medlemmer af DTK afgået ved døden, Tove Jepsen, Ruh. Fox Terrier, Hans Anker Sonne, kredsformand Bornholm, Lizzie Bauder, forhenværende racerepræsentant, Ulf Bråten, racerepræsentant og dommer, Bent Thomsen, Cairn Terrier og Valdemar Larsen, Sydjysk prøveudvalg. Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde. 4.1 Bestyrelsesarbejdet Forespørgsel om, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at stemmesedler ved urafstemninger skal indsendes til den eksterne revisor for at undgå mistillid, når det i lovene er anført, at disse skal indsendes til de interne revisorer. PN oplyste, at de interne revisorer har optalt stemmesedlerne sammen med den eksterne revisor. KK påtalte forholdet og henstillede til bestyrelsen at følge lovene eller stille forslag om ændring af disse, så de bliver i overensstemmelse med praksis. Kirsten Toftkær, intern revisor, kritiserede, at bestyrelsen har truffet beslutningen i strid med lovene.

2 4.2 Kredsarbejdet Ingen bemærkninger. 4.3 Racerepræsentantskabet Forespørgsel om, hvorfor det er anført, at en racerepræsentant skal have bopæl i Danmark, når der intet står herom i lovene. JJH oplyste om årsagen hertil, at det er uforeneligt med arbejdet som racerepræsentant at bo i udlandet, idet en racerepræsentant jo skal være tilgængelig for racens medlemmer, såvel opdrættere som familiehundeejere, forestå arrangementer, deltage i racemøder osv. KK bemærkede, at det er den enkelte races medlemmer, der vælger racerepræsentanten, og derfor naturligvis er informeret om pgl.s bopælsforhold. Det kan være uhensigtsmæssigt med bopæl i udlandet, men der er intet lovstridigt heri - det er racegruppens valg. Generel debat om emnet. 4.4 Udstillingsvirksomhed KK påpegede, at der i beretningen er anført, at "...det er 10 måneder siden, jeg overtog udstillingsudvalget". Pgl.s navn burde være anført. MB beklagede og oplyste, at det er ham, der i bestyrelsesregi har overtaget udstillingsudvalget. 4.5 Terrier Nyt Ingen bemærkninger. 4.6 Internettet Ingen bemærkninger. 4.7 DTK udvalg KK bemærkede, at dette punkt i beretningen udelukkende vedrører Bull Image Gruppen, hvorfor han fandt overskriften misvisende, idet man kan få opfattelsen af, at punktet vedrører alle udvalg. Punktet bør hedde Bull Image Gruppen. Påpegede endvidere, at gruppen omtales som BIG, hvis betydning alle måske ikke var klar over. Forespørgsel om, hvorvidt der kan oprettes en konto, hvor sponsorer kan indsætte penge til støtte for gruppen, idet bl.a. spørgeren selv har ønsket og fortsat ønsker at yde økonomisk støtte til gruppens arbejde. Det har indtil nu ikke været muligt at overføre midler til DTK til brug for gruppens arbejde. RR oplyste, at Bull Image Gruppen ikke har en særskilt konto, men han vil tage spørgsmålet op i bestyrelsen snarest og anbefale, at en konto bliver oprettet. 4.8 Jagt/Prøveudvalg Forespørgsel til DTKs arbejde i forbindelse med et kommende forbud mod rævehold. JJH oplyste, at man samarbejder med andre klubber med gravsøgende hunde, og man har kontakt til forskellige politikere, som bl.a. har besøgt DTKs gravanlæg. Dette arbejde fortsætter og med øget intensitet, og man håber, at resultatet bliver, at DTK forsat kan drive gravtræning i sin nuværende form.

3 KK bemærkede, at det ikke er DTKs rævehold og gravtræning, der har givet anledning til problemer, men derimod gravhundeklubbens måde at drive gravtræning på, hvor ræven er løs og kan komme i regulært slagsmål med hunden i træningsgraven. Marianne Duchwaider bemærkede, at hun qua sit arbejde i Bull Image Gruppen, hvor man efterhånden har stor erfarning med hensyn til at blive hørt hos de involverede politikere, kraftigt vil anbefale, at DTKs bestyrelse og relevante udvalg selvstændigt gør sig bemærket over for politikerne for at fremme netop DTKs sag - også selv om man samarbejder med andre klubber og laver fælles udtalelser. Generel debat om emnet. LP, AG og Rally udvalget Forespørgsel omkring bestyrelsens kompetence og håndtering af DTKs love i forbindelse med, at et medlem af Agility/Rally udvalget er frataget alle DTK tillidsposter, herunder posten som valgt racerepræsentant. KK oplyste, at tvister af denne karakter kan søges løst ved at rette henvendelse til DKKs advokat. Forespørgsel om årsagen til, at resultaterne ved årets agility hund ikke blev bragt i TN nr. 1/2014. RR oplyste, at som bestyrelsens kontaktperson til bl.a. Agility/Rally udvalget, blev det ham, der skulle foranledige, at de nævnte resultater kom i Terrier Nyt. Han modtog materialet, der var noget rodet, d. 31. december 2013 og med deadline til Terrier Nyt d. 1. januar, var det ikke muligt at nå de nødvendige pointudregninger. Der arbejdes på en bedre struktur på området fremadrettet. KK pointerede vigtigheden af, at de som besætter udvalgsposter, herunder i Agility/Rally udvalget, har den fornødne interesse og kompetence. 4.9 DTK og fremtiden KK oplyste, at punktet ikke hører hjemme i beretningen, der vedrører det forløbne år, men derimod behandles emnet under dagsordenens punkt 10, fremtidig virksomhed. Citerede dog afsnittets 2 sidste linier, skrevet af DTKs formand: "Ved denne lejlighed vil jeg rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger, alle racer, kredse, udvalg samt alle frivillige hjælpere for det kæmpe arbejde, der er blevet gjort i klubbens interesse". Applaus fra de fremmødte. Medlemsstatus KK bemærkede, at emnet ikke var anført som et selvstændigt punkt i beretningen, hvor det hører hjemme. Forespørgsel om årsagen til differencen på omtrent 100 mellem antallet af racemedlemmer og kredsmedlemmer. PN oplyste, at det skyldes, at nogle er medlem af flere racegrupper og således tæller med flere gange. JJH oplyste, at antallet af medlemmer udgør pr. 27. april Beretningen taget til efterretning.

4 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed Forespørgsel om årsagen til, at de interne revisorer ikke har kommenteret regnskabet. KK bemærkede, at der er 2 definitioner på interne revisorer. DTKs interne revisorer har ikke pligt til at kommentere regnskabet, idet deres opgave primært er at kontrollere bilag og bogføring. Der er intet til hinder for, at de afgiver en kommentar til regnskabet. Den anden form for intern revisor - intern kritisk revisor - har til opgave at gå dybere ned i regnskabet og bl.a. vurdere, om de foretagne transaktioner er i orden og i overensstemmelse med klubbens interesser. Det skal fremgå af lovene, om det er intern kritisk revision, og det er det ikke i DTK. Spørgsmål om indestående på racekontoen for Irish Glen of Imaal, hvor der pr var indestående kr ,00 og pr er indestående angivet til kr. 0,00. TP bemærkede, at man modtager opgørelse over indestående på klubbens konti, herunder racekonti, men der er ikke modtaget opgørelser over indestående på den nævnte konto. PN oplyste, at han ikke umiddelbart kunne svare på spørgsmålet, men da der de seneste 4 år ikke har været nogen racerepræsentant for Irish Glen of Imaal, er kontoen sandsynligvis på et tidspunkt blevet lukket og indeståendet overført til hovedkassen. Han vil undersøge forholdet. Spørgsmål om manglende kontoangivelse for Lakeland Terrier. PN bemærkede, at racen ikke har nogen konto. KK bemærkede, at i så fald bør racen være angivet med kr. 0,00. Harry Sørensen, intern revisor, bemærkede, at der er udfærdiget en rapport med de interne revisorers påtegning, men bestyrelsen har valgt ikke at bringe denne i generalforsamlingstillægget, hvilket de er i deres gode ret til, da det står anført, at den bør bringes, ikke at den skal. RR oplyste, at da rapporten var fejlbehæftet, valgte bestyrelsen, at den ikke skulle bringes i generalforsamlingstillægget. Derfor afholdt bestyrelsen et møde med revisorerne, hvor man sammen gennemgik regnskabet. Revisorernes rapport er udfærdiget med udgangspunkt i det regnskab, som er udført af Michael Andreasen, ekstern bogføring, og det er det samme regnskab, som sendes til den eksterne revisor, og her har man ikke fundet anledning til påtale af nogen art. Den eksterne revisor var enig i, at de interne revisorers rapport ikke var fyldestgørende og korrekt, og derfor valgte bestyrelsen, at den ikke skulle bringes. RR bemærkede, at regnskabsåret 2012 startede med et underskud på kr ,00, og man kom ud af året med et overskud på kr ,00. Regnskabsåret 2013 sluttede med et overskud på kr ,00 og det trods faldende medlemstal. Applaus fra de fremmødte. Herefter en længere debat om regnskabet, Chantelou-Fonden og intern revision generelt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. KK meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen. 6. Forelæggelse af evt. rapporter fra stående udvalg KK bemærkede, at de fleste af udvalgene er omtalt i bestyrelsens beretning. Dette punkt drejer sig om: Lovudvalget - Sundhedsudvalget - Juniorudvalget. KK oplyste, at Lovudvalget nu består af 3 personer. Bestyrelsen har udpeget KK som formand. Den nye sammensætning har givet en mere struktureret arbejdsgang i udvalget. Oplyste videre, at Sundhedsudvalget for øjeblikket ikke er besat. Forespurgte til Juniorudvalgets medlemmer og arbejde.

5 MB oplyste, at for øjeblikket er udvalget uden medlemmer, men der arbejdes på at skaffe interesserede DTK medlemmer til at besætte posterne. Det er tanken, at man i Juniorudvalget - ud over udstilling - skal fokusere på andre aktiviteter. Det er jo ikke alle, der har interesse i udstilling. 7. Budgetbehandling, herunder godkendelse af næste års kontingent (2015) Budgettet taget til efterretning uden bemærkninger. KK oplyste, at der var budgetteret med uændrede kontingentsatser. Enstemmigt godkendt. 8. Offentliggørelse af urafstemning til bestyrelsen m.m Valg til bestyrelsen Opstillede kandidater: Peter Nielsen og Helge Rasmussen fra bestyrelsen. Begge villige til genvalg. Yderligere kandidater opstillet: Kevin Brown og Egon Hostrup. KK gennemgik kort proceduren ved valg til bestyrelsen og oplæste herefter indholdet af den uafhængige revisors (Brandt Revision) erklæring om de udførte arbejdshandlinger med henblik på at opgøre resultatet af urafstemningen til bestyrelsen. Resultatet af urafstemningen blev: Helge Rasmussen 172 stemmer - valgt Peter Nielsen 168 " " Egon Hostrup 75 " 1. suppleant Kevin Brown 61 " 2. suppleant Valg af interne revisorer Harry Sørensen ønsker ikke genvalg. Opstillede kandidater: Camilla Jay og Henry Mikkelsen. Resultat af urafstemningen blev: Camilla Jay 122 stemmer - valgt Henry Mikkelsen 70 " 1. suppleant 8. Behandling af indkomne forslag KK oplyste, at der er indkommet 4 forslag, hvoraf 3 er med i generalforsamlingstillægget, men ét forslag, stillet af Søren Machholdt og indsendt rettidigt, var blevet forlagt og er derfor ikke med under de øvrige forslag. KK blev kontaktet af bestyrelsen i sagens anledning. Bestyrelsen tog efterfølgende kontakt til forslagsstilleren med hvem det aftaltes, at forslaget straks blev offentliggjort på klubbens hjemmeside og på facebook, ligesom det blev udleveret til deltagerne her på generalforsamlingen. Forslaget indgår som forslag 3, hvorefter oprindeligt forslag 3 rykkes til forslag 4.

6 Forslag 1-3 er lovændringsforslag. For at kunne vedtages skal 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemme for forslaget, hvorefter det sendes til urafstemning, og endelig skal det godkendes af DKK. Forslag 1 Stillet af bestyrelsen efter opfordring fra DKKs Lovudvalg og omhandler en tilføjelse til DTKs love 1, stk. 3, så paragraffen kommer i overensstemmelse med Standardvedtægterne for Specialklubber. Ny formulering af 1, stk. 3 - foreslået tilføjelse er anført i kursiv: Klubben er en specialklub, der samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst. KK bemærkede, at de fleste specialklubber nu har indført den foreslåede tekst i deres love. Forslaget blev debatteret, hvorunder der var enighed om at ændre et enkelt ord i første linie - vedtægter til love.. Endelig ordlyd blev: DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst. Enstemmigt vedtaget. Forslag 2 Stillet af Ole Kruse Jensen og omhandler ændring af DTKs love 16, stk. 9 - racegrupper. Nuværende ordlyd: De nærmere retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTKs bestyrelse. Se retningslinier for racerepræsentantskabet. Ny ordlyd - ændring anført i kursiv: (De nærmere... - slettes) Retningslinier for racegrupperne fastsættes og vedtages af racerepræsentantskabet og DTKs bestyrelse i fællesskab. Der var en del indlæg, hvoraf flere bl.a. pointerede, at DTKs bestyrelse er klubbens ledelse, valgt af medlemmerne i tillid til, at bestyrelsen varetager klubbens interesser efter bedste evne, og dermed bør det være bestyrelsen alene, der udstikker retningslinier om arbejdsgange i de forskellige udvalg, herunder racerepræsentanterne. Efter en lang debat om emnet blev forslaget trukket af forslagsstilleren. KK fremsatte herefter et ændringsforslag: Retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTKs bestyrelse efter drøftelse med racerepræsentantskabet. Sat til afstemning. Ikke 2/3 flertal for forslaget. Forkastet.

7 Forslag 3 Stillet af Søren Machholdt og omhandler muligheden for at kunne afholde online afstemninger i DTK, som kræver ændring af DTKs love 8, stk. 7 og 8. Endvidere forslag om ændring af 16, stk. 2 - ændring af antal racegrupper. KK bemærkede, at ændring af 8, stk. 7 og 8 betragtes som 1 forslag, der sættes til afstemning samlet, medens ændring af 16, stk. 2 betragtes som et særligt forslag, der selvstændigt sættes til afstemning. Nuværende ordlyd 8, stk. 7 med den foreslåede tilføjelse i kursiv: Stemmesedler til bestyrelses- og revisorvalget skal udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen og skal returneres til klubbens interne revisorer, så de er disse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemsnummer og afstemningsnummer skal benyttes. Online afstemning kan benyttes som hel eller delvis erstatning for stemmesedler. På TN bladets bagside tilføjes efter medlemsnummeret et afstemningsnummer. Dette afstemningsnummer er forskelligt for hvert TN blad. 8, stk. 8 - nuværende ordlyd i 2. linie Optælling af stemmesedler foretages forud for generalforsamlingen, og resultatet offentliggøres på denne. Ændres til: Optælling og/eller online afstemninger foretages forud for generalforsamlingen, og resultatet offentliggøres på denne. Forslagsstilleren, Søren Machholdt oplyste supplerende, at der i DTKs nye edb-system er mulighed for, at der kan foretages online afstemninger. Afstemningssystemet indrettes således, at de enkelte medlemmer kun kan stemme én gang, og efter stemmeafgivelse modtages straks en elektronisk kvittering, hvorefter det sendes direkte til revisorerne, der dog ikke har mulighed for at gøre sig bekendt med stemmeresultatet, før der åbnes herfor. Samtidig skal der naturligvis være mulighed for at afgive sin stemme ved anvendelse af almindelig stemmeseddel. Herefter redegørelse omkring de sikkerhedsmæssige aspekter ved afstemningssystemet. KK bemærkede, at såfremt forslaget vedtages, giver det bestyrelsen mulighed for at sætte det elektroniske afstemningssystem i værk, når tiden er moden til det. Der var en længere debat om emnet, hvor det bl.a. blev nævnt, at et elektronisk afstemningssystem utvivlsomt vil bevirke, at flere medlemmer afgiver deres stemme. Endvidere blev det nævnt, at det er uheldigt, at det i forslaget specifikt er beskrevet, hvorledes afstemningen skal foregå - angivelse af medlemsnummer, stemmenummer osv. Udviklingen på IT-området går hurtigt nu til dags, hvorfor den specifikke angivelse af stemmemetode bør fjernes, og det skal være op til bestyrelsen at vælge den mest sikre metode, evt. efter drøftelse med fagkompetente personer. Sat til afstemning. Ikke 2/3 flertal for forslaget. Forkastet. KK oplyste, at der var fremsat følgende ændringsforslag til 7, stk. 8, hvor der tilføjes: Online afstemninger kan benyttes som en hel eller delvis erstatning for stemmesedler.

8 Sat til afstemning. Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag til ændring af 16, stk. 2. (1. afsnit.)...normalt højst 3 racegrupper. Ændres til...maksimalt 3 racegrupper. Forslaget debatteret, hvor det bl.a. blev nævnt, at et medlem af en racegruppe var ejer af mere end 3 racer. PN oplyste, at der i medlemsregisteret er mulighed for at registrere 4 racer pr. medlem. Forsamlingen og forslagsstilleren enedes om at ændre forslaget til:...maksimalt 4 racer. Sat til afstemning. Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag 4 Stillet af Søren Machholdt og vedrører forslag til ændring af regler for raceafstemninger. KK bemærkede, at forslaget ikke kan sættes til afstemning, da det alene er bestyrelsen, der jf. DTKs love 16, stk. 9 fastsætter retningslinier for racerepræsentanter, der også omhandler valg af racerepræsentanter. Emnet kan naturligvis debatteres. Der var bred diskussion omkring de oplistede punkter i forslaget. 10. Fremtidig virksomhed Ingen bemærkninger. Eventuelt Forespørgsel om, hvorvidt det er muligt at give racerepræsentanterne direkte adgang til medlemskartoteket for her og nu at holde sig orienteret om racens medlemmer - naturligvis kun adgang til egen race. PN mente ikke, at der var problemer i, at der ikke er direkte adgang som anført, idet han som regel sender en medlemsliste pr. mail samme dag, som anmodningen kommer fra en racerepræsentant eller kreds. Marianne Duchwaider bemærkede, at hun i kraft af sit arbejde i Bull Image Gruppen har kontakt til politikere og er ad den vej orienteret om en rapport fra Levnedsmiddelstyrelsen, der kommer til at danne grundlag for en kommende lovgivning om hundeavl. Det drejer sig om overtypede hunde, herunder hunde med arvelige sygdomme, osv. Hun ville derfor opfordre til, at bestyrelsen og racegrupperne allerede nu ser på problemet - få klarlagt, om nogen af terrierracerne har generelle helbredsmæssige problemer og i så fald få planlagt en avlsstrategi, så man ad åre kan avle sig ud af disse problemer. Det kan komme på tale, at racer med alvorlige generelle helbredsmæssige problemer forbydes.

9 Generel debat om emnet. Opfordrede i øvrigt til øget samarbejde på tværs af racegrupper og kredse, at være venlige mod hinanden og påskønne det frivillige arbejde, der udføres af DTKs medlemmer. Det vil utvivlsomt medføre, at endnu flere frivillige vil påtage sig tillidshverv i klubbens interesse. Applaus. JJH opfordrede til, at opdrætterne ved salg af hvalpe forærer hvalpekøberne et medlemskab i DTK. I 2013 blev der registreret 1588 hvalpe (terriere), så der burde være basis for tilgang af medlemmer. Bemærkede, at hvalpekøberne kan indmeldes til halv pris. Bemærkning om, at ved udstillingen i Svendborg medio juli i år, er der mulighed for, at de enkelte racer kan opstille en stand. Indtil videre tilmeldt 7 racer, og der opfordres kraftigt til, at endnu flere racerepræsentanter drager omsorg for, at deres race bliver repræsenteret - evt. gå sammen med andre racer. KK erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl og takkede for de gode og saglige debatter, hvor ikke alle var enige, men hvor man nåede frem til afgørelser, som i hvert fald flertallet kunne være tilfredse med. PN takkede for den opbakning, medlemmerne har givet den siddende bestyrelse ved valget. Takkede endvidere Harry Sørensen for hans indsats i perioden, han har siddet som intern revisor. K.K. Jensen, dirigent Kurt Andersen, referent

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere