Center for Teknik & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Teknik & Miljø"

Transkript

1 Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade Haslev Telefon: Telefax : Kontoradresse: Industrivej Rønnede Direkte: Mail: Godkendelse af restaureringsprojekt for Faxe Å, station og station , samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dato j./sagsnr P Ansøger: Faxe Kommune, Kort over lokaliteten Se bilag Baggrund Faxe Kommune ønsker med projektet, at forbedre en strækning af Faxe Å. Projektet er særskilt beskrevet og vedlagt som bilag. De to projektstrækninger har begge et stort potentiale som gydevand for ørred. Vandløbet har på projektstrækningerne stor fysisk variation og et godt fald. Projektet omfatter en række forbedringer af vandløbets fysiske forhold i form af udlægning af sten og gydegrus samt skyggegivende beplantning. Disse tiltag forventes at skabe en væsentlig forbedring af forholdene i vandløbet samt skabe en mere varieret natur. Faxe Komme står for udførelsen og finansieringen af projektet. Lovgivning Faxe Å er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens 3 1 om beskyttede naturtyper og 16 omhandlende beskyttelseslinjer. Derudover er Faxe Å omfattet af vandløbslovens 2 37 om restaurering samt 1 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 3. Andre forhold Restaurering af vandløb er omfattet VVM-bekendtgørelsens 4 bilag 2, punkt 11f. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 1 LBK nr. 951 af 03/07/ LBK nr af 30/09/13 3 BEK nr af 11/12/07 4 BEK nr. 764 af 23/06/14 Side 1 af 5

2 Faxe Kommune meddeler jævnfør naturbeskyttelseslovens 65 dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af det nuværende åløb beliggende på strækningerne station og station , som beskrevet i projektet (se bilag). Vandløbet er efter projektets afslutning stadig omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Beskyttelsen medfører, at fremtidige tilstandsændringer i åløbet kræver en dispensation fra kommunen. Projektet kræver ikke dispensation fra åbeskyttelseslinjen, da der meddeles tilladelse efter vandløbsloven jævnfør naturbeskyttelseslovens 16, stk. 2, Nr., 1. Redegørelse i forhold til naturbeskyttelsesloven Ifølge naturbeskyttelseslovens 3 er det forbudt at foretage ændringer i tilstanden af en række naturtyper, herunder vandløb. Bestemmelsen om forbud mod tilstandsændringer har til hensigt at beskytte og bevare naturen med dens levesteder for fauna og flora, samt de landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier. Kun i særlige tilfælde kan der gøres undtagelser fra forbuddet, jævnfør 65. Nærværende projekt for Faxe Å vil efter Faxe Kommunes vurdering bidrage til en væsentlig forbedring af åen i naturhenseende. Vandløbets fysiske forhold vil blive forbedret, idet udlægning af sten og grus vil øge de økologiske nicher for den akvatiske fauna til gavn for arter i habitatsdirektivets bilag IV såvel som for almindelige arter. Tilladelse til regulering efter vandløbsloven Faxe Kommune meddeler tilladelse til restaurering af Faxe Å, som beskrevet i projektbeskrivelsen, efter vandløbslovens 37 samt 3 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering. Tilladelsen gives med følgende vilkår: Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen og bilag. Tilladelsen skal være udnyttet inden 3 år. Der må ikke foretages ændringer, som er unødvendige for gennemførelsen af projektet. Eksisterende dræn af omliggende jorder respekteres, så projektet ikke får negativ indflydelse i forhold til nuværende forhold. Der tages udgangspunkt i regulativet Fakse Å (gl. Fakse Kommune) s bestemmelser for vandløbets skikkelse og dimensioner så disse ikke ændres. For de 2 aktuelle projektstrækninger er der ikke opsat krav til skikkelse. Redegørelse i forhold til vandløbsloven Udlægning af sten og grus i Faxe Å vil efter kommunens vurdering bidrage til en væsentlig forbedring af vandløbet i naturhenseende. Projektet vurderes samlet at give bedre levesteder for fisk og andre vandlevende dyr. Projektet har ingen indflydelse på vandbalancen i området, og selve vandkvaliteten i åen vil ikke blive påvirket negativt i naturhenseende af projektet, når det er fuldført. Det vurderes, at restaureringen ikke vil få betydning for vandføringen i åen, herunder drænafvandingen, med de stillede vilkår. VVM-screening Indgrebet vurderes ikke at være VVM pligtigt. Projektet udføres som en Side 2 af 5

3 restaurering af vandløbet i vandløbslovens forstand og er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 2, nr. 11f. Projektet, som skrevet i projektbeskrivelsen, vurderes ikke at have væsentlige negative virkninger på natur og miljø. Vurderingen er baseret på de tilsyn kommunen har foretaget i området sammenholdt med VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Da det ikke får væsentlig indflydelse på miljøet, skal der ikke udarbejdes VVMredegørelse. Udførelse Projektet udføres af Faxe Kommune som beskrevet i projektbeskrivelsen. Samtlige omkostninger af projektet afholdes af Faxe Kommune. Nabohøring og udtalelser fra interesserede myndigheder Faxe Kommune har fremmet projektet, og det har været i høring i 8 uger frem til d. 8. juli 2014 efter 25 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Projektet har indledende været drøftet med lystfiskerforeningen P.I.V. (pionerer i vandløbspleje) og HedeDanmark i udarbejdelsesfasen. Faxe Kommune har sendt det til orientering til lodejere med jord beliggende op til Faxe Å, hvor projektet gennemføres. Der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden. Lejer af matrikel 105n og 167a Faxe By, Faxe har indgivet høringssvar. Lejer er positiv over for projektet, men frygter at anlægsarbejdet skal ske fra lejers side af åen, hvor der ikke er plads til maskiner uden hegn skal pilles ned. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med bredejerne, og herved findes den optimale adgang til Faxe Å under anlægningsfasen. Samarbejdet sikrer desuden, at etablering af gydebankerne sker under hensyntagen til eksisterende drænudløb. Annoncering Denne afgørelse annonceres digitalt på Faxe Kommunes hjemmeside den 29. juli Klagefristen er 4 uger fra annonceringen og udløber den 26. august Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indsendes skiftligt til Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Natur og Miljø Frederiksgade Haslev En klage skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er blevet annonceret på kommunens hjemmeside. En klage skal indgives senest den 26. august Faxe Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt bilag fra sagen. Klager vil modtage en kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet opkræver et gebyr for behandling af klager. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klager en opkrævning på Side 3 af 5

4 gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Inden klagebehandlingen kan foregå, skal gebyret betales. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager for helt eller delvis medhold i klagen. Klageberettigede ved afgørelse efter vandløbsloven jf. vandløbslovens 84 er: 1. den, afgørelsen er rettet til, 2. enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og 3. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse. Klageberettigede ved afgørelse efter naturbeskyttelsesloven jf. naturbeskyttelseslovens 86 er: 1. adressaten for afgørelsen, 2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 3. offentlige myndigheder, 4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 7. landdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klageberettigede ved afgørelse over VVM screening jf. planlovens 58 er: 1. miljøministeren, 2. og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Med venlig hilsen Anne Planeta Etzerodt Natur- og vandløbsmedarbejder Bilag Kort over lokaliteten Projektbeskrivelse Side 4 af 5

5 Kopi af tilladelsen samt bilag er sendt til: 1. FAXE SPILDEVAND A/S Jens Chr. Skous Vej Haslev 2. Tina Lehmann Larsen Lindegårdsvej Faxe 3. Otto Krull Jepsen Præstøvej 77A 4640 Faxe 4. FAXE VANDVÆRK S M B A Præstøvej Faxe 5. PIAGÅRDEN ApS, c/o Vedbæk Revision Larsensvej 5 b 2950 Vedbæk 6. Erik Flemming Jørgensen Præstøvej Faxe 7. Eva Flindt Kainø Præstøvej Faxe 8. Lars R. Kjeldal og Gitte D. S. Kjeldal Præstøvej Faxe 9. MARGRETHELUND GODS A/S Søndergade Aabenraa 10. Faxe Kommune Frederiksgade Haslev 11. HEERING HUSE ApS Peberlyk Aabenraa 12. Jess Jørgensen Rosenkildevej 2A 4640 Faxe 13. BRYGGERVANGEN ApS Krøyersvej Klampenborg 14. STEVNS LEASING A/S Østergade Store Heddinge 15. Anders Michael Bach Nielsen Borreshovedvej Faxe Ladeplads 16. Preben Jacob Raagaard Vallebovej Faxe Ladeplads 17. Danmarks Naturfredningsforening, 18. DN, Lokalafdeling Faxe, 19. Danmarks Sportsfiskerforbund, 20. Danmarks Sportsfiskerforbund v. kontaktperson Christian Skotte, 21. Dansk Ornitologisk Forening, 22. Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Faxe, 23. Friluftsrådet v/ kontaktperson Region Øst: 24. Naturstyrelsen Storstrøm, 25. Fiskeriinspektorat Øst, 26. Kulturstyrelsen, 27. Museum Sydøstdanmark, 28. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels Barslund, Side 5 af 5

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere