SSP Samrådets vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP Samrådets vedtægter"

Transkript

1 Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde medlemmerne ajour med udviklingen indenfor arbejdsfelterne. At formidle forslag og ideer fra SSP-Samrådet til relevante parter. SSP-Samrådet understøtter det kriminalitetsforebyggende arbejde på lokalt plan, kredsplan og nationalt plan. SSP-Samrådet opbygger, anvender og udvikler et landsdækkende netværk mellem de lokale aktører og de overordnede instanser på SSP-området. SSP-Samrådet samarbejder med myndigheder, beslutningstagere og andre parter for at skabe de bedste rammer for det landsdækkende SSP-samarbejde. SSP-Samrådet arbejder for, at: SSP-Samrådet er en dynamisk organisation, hvor der er erfarings- og vidensdeling mellem de lokale aktører i SSPsamarbejdet, SSP-kredsene og SSP-Samrådets bestyrelse. SSP-Samrådet medvirker til deling af viden, erfaringer og afprøver nye metoder indenfor det kriminalpræventive felt samt gør lokale erfaringer til national praksis. 3. MED- LEMMER. 4. FOR- ENINGENS STRUKTUR. Stk. 1. Den enkelte kommune tegner ét medlemskab. Stk. 2. Deltagerne i medlemsmøderne er SSP-konsulenter eller medarbejdere med ansvarsfelt indenfor SSPsamarbejdet. Generalforsamlingen. Bestyrelsen. 12 SSP-kredse som geografisk er identiske med politikredsinddelingen. SSP-Samrådet er en central aktør på uddannelse og opkvalificering af medarbejdere indenfor SSP-samarbejdet. Stk. 1. Den enkelte kommune tegner ét medlemskab. Stk. 2. Deltagerne i SSP-kredsmøderne er medarbejdere med ansvarsfelt indenfor SSP-samarbejdet. Generalforsamlingen. Bestyrelsen. 12 SSP-kredse som geografisk er identiske med politikredsinddelingen.

2 5. GENE- RALFORSAM- LING OG ÅRSMØDE. Stk. 1. Generalforsamlingen er SSP-Samrådets højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet. Årsmødet afholdes i marts/april. Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes med følgende punkter på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af stemmeudvalg. 4. Formandens beretning. 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 6. Budget for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent forelægges til godkendelse. 7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer. 8. Andre indkomne forslag. 9. Valg i henhold til 7 stk Valg af 1 intern revisor og 1 intern revisorsuppleant samt et eksternt revisionsfirma. 11. Orientering fra udvalg og repræsentationer. 12. Fastsættelse af dato for næste årsmøde. 13. SSP-Samrådets virke og fremtid. 14. Evt. Stk. 4. Hvert medlemskab (kommune) har én stemme uanset antal deltagere. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det begæres af ét medlem. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde med oplysning om temaer samt foreløbig dagsorden udsendes mindst 30 dage før afholdelse. Samtidig fremsendes indkomne forslag om ændringer af vedtægter i henhold til dagsordenens pkt. 7. Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 8. skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er SSP-Samrådets højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet. Årsmødet afholdes i marts/april. Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes med følgende punkter på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af stemmeudvalg. 4. Formandens beretning. 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer. 7. Andre indkomne forslag. 8. Valg i henhold til 7 stk Valg af 1 intern revisor og 1 intern revisorsuppleant samt et eksternt revisionsfirma. 10. Orientering fra udvalg og repræsentationer. 11. Fastsættelse af dato for næste årsmøde. 12. SSP-Samrådets virke og fremtid. 13. Budget for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent forelægges til godkendelse. 14. Evt. Stk. 4. Hvert medlemskab (kommune) har én stemme uanset antal deltagere. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det begæres af ét medlem. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde med oplysning om temaer samt foreløbig dagsorden udsendes mindst 30 dage før afholdelse. Samtidig fremsendes indkomne forslag om ændringer af vedtægter i henhold til dagsordenens pkt. 6. Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 7. skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

3 6. EKSTRA- ORDINÆR GENERAL- FORSAM- LING. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller mindst 25 % af medlemmerne fremsætter begæring med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal senest 40 dage efter begæringens modtagelse afholde ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller mindst 25 % af medlemmerne fremsætter begæring med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal senest 2 måneder efter begæringens modtagelse afholde ekstraordinær generalforsamling.

4 7. BESTY- RELSEN. Stk. 1. SSP-Samrådet ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra hver af de 12 SSP-kredse. Stk. 2. På generalforsamlingen vælges blandt bestyrelsens medlemmer formand og kasserer for 2 år ad gangen. Formanden vælges på lige år, mens kassereren vælges på ulige år. Valget af disse er gældende fra årsmødets afslutning. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på førstkommende møde efter årsmødet. I de SSP-kredse, hvor formanden og kassereren er valgt, skal der efterfølgende vælges yderligere en repræsentant til bestyrelsen. Stk. 3. Der kan på alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder nedsættes udvalg og udpeges repræsentanter til varetagelse af særlige opgaver. Stk. 4. Bestyrelsen repræsenterer SSP-Samrådet udadtil. Stk. 5. SSP-Samrådets repræsentanter i faste udvalg (Det Kriminalpræventive Råd, Sundhedsstyrelsen m.fl.) udpeges af bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen varetager sekretariatsfunktionerne. Stk. 7. Bestyrelsen holder møde efter behov, dog minimum 3 gange om året. Stk. 8. Bestyrelsen planlægger og indkalder til årsmøde jf. 5 stk. 2. Stk. 1. SSP-Samrådet ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra hver af de 12 SSP-kredse. Stk. 2. På generalforsamlingen vælges blandt de opstillede kandidater formand og kasserer for 2 år ad gangen. Formanden vælges på lige år, mens kassereren vælges på ulige år. Stk. 3. Opstilling af kandidat/kandidater til henholdsvis formand og kasserer skal ske senest 2 måneder før generalforsamlingen. Opstilling skal ske skriftligt. Stk.4. Ved opstilling af flere kandidater til formand henholdsvis kasserer afholdes valg. Valghandlingen beskrives i forretningsordenen. Valget af disse er gældende fra generalforsamlingens afslutning. Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på førstkommende møde efter generalforsamlingen. I de SSP-kredse, hvor formanden og kassereren er valgt, indtræder SSP-kredsens næstformand i bestyrelsen. Stk. 6. Der kan på alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder nedsættes udvalg og udpeges repræsentanter til varetagelse af særlige opgaver. Stk. 7. Bestyrelsen repræsenterer SSP-Samrådet udadtil. Stk. 8. SSP-Samrådets repræsentanter i faste udvalg (Det Kriminalpræventive Råd, Sundhedsstyrelsen m.fl.) udpeges af bestyrelsen. Stk. 9. Bestyrelsen varetager sekretariatsfunktionerne. Den daglige drift af SSP-Samrådet planlægges og koordineres af Koordinationsudvalget, som består af formanden, næstformanden og kassereren. Koordinationsudvalget mødes efter behov, dog minimum 3 gange om året. Stk. 10. Bestyrelsen holder møde efter behov, dog minimum 3 gange om året. Stk. 11. Bestyrelsen planlægger og indkalder til årsmøde jf. 5 stk. 2.

5 8. SSP- KREDSENE. 9. ØKONO- MI. 10. UD- MELDELSE AF SSP- SAMRÅDET. Stk. 1. En SSP-kreds består af medlemskommunerne i kredsen. Stk. 2. Før generalforsamlingen skal hver SSP-kreds foretage valg af repræsentant og suppleant til bestyrelsen. Valget er gældende fra afslutningen af årsmødet. Stk. 3. SSP-kredsene vælger en ledelse minimum bestående af formand og næstformand. Stk. 4. SSP-kredsene afholder årligt mindst 3 møder eller arrangementer. Stk. 1. Kontingent til SSP-Samrådet betales for et år ad gangen gældende fra Kassereren udsender opkrævninger senest i januar. Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse for gyldigt medlemskab. SSP-kredsene kan ansøge SSP-Samrådet om økonomisk tilskud til arrangementer som afholdes i SSP-Samrådsregi. Det samlede indestående udgør SSP-Samrådets formue. Regnskabet revideres af såvel intern revisor som af eksternt revisionsfirma. Stk. 2. Bestyrelsen kan kun disponere over de til enhver tid værende midler, og kun i overensstemmelse med SSP- Samrådets formål, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger. Indenfor disse rammer giver bestyrelsen prokura til formanden og kassereren hver for sig for varetagelse af SSP- Samrådets økonomi. Udmeldelse af SSP-Samrådet skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 1. En SSP-kreds består af medlemskommunerne i kredsen. Stk. 2. Før generalforsamlingen skal hver SSP-kreds foretage valg af formand og næstformand, der er SSPkredsens repræsentanter til bestyrelsen. Valget er gældende fra afslutningen af generalforsamlingen. Stk. 3. SSP-kredsene vælger en ledelse minimum bestående af formand og næstformand. Stk. 4. SSP-kredsene afholder årligt mindst 3 møder eller arrangementer. Stk. 1. Kontingent til SSP-Samrådet betales for et år ad gangen og gælder fra Kassereren udsender opkrævninger senest i januar. Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse for gyldigt medlemskab. SSP-kredsene kan ansøge SSP-Samrådet om økonomisk tilskud til arrangementer som afholdes i SSP-Samrådsregi. Det samlede indestående udgør SSP-Samrådets formue. Regnskabet revideres af såvel intern revisor som af eksternt revisionsfirma. Stk. 2. Bestyrelsen kan kun disponere over de til enhver tid værende midler, og kun i overensstemmelse med SSP- Samrådets formål, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger. Indenfor disse rammer giver bestyrelsen prokura til formanden og kassereren hver for sig for varetagelse af SSP- Samrådets økonomi. Stk. 3. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig for aktiviteter, der afholdes af eller uddelegeres af bestyrelsen i SSP- Samrådet. Der skal altid foreligge budget, der er godkendt af kassereren. Udmeldelse af SSP-Samrådet skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udmeldelsen skal være skriftlig og fremsendes til kassereren.

6 VEDTÆGTS- ÆNDRINGER. 12. OPLØSNING. 13. IKRAFTTRÆ- DELSE. Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er modtaget af formanden inden udgangen af den forudgående januar måned. Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Stk. 2. Vedtægtsændringer kan foretages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt betingelserne i 6 for at afholde ekstraordinær generalforsamling er opfyldt. Indkaldelse fra bestyrelsen skal ske senest 40 dage efter modtagelse af begæringen. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel. Beslutning om SSP-Samrådets opløsning sker i henhold til Anvendelse af eventuelle midler afgøres af generalforsamlingen. Vedtægterne træder i kraft op til den ordinære generalforsamling i marts Stk. 1. SSP-kredsene vælger forinden repræsentant til bestyrelsen. Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er modtaget af formanden inden udgangen af den forudgående januar måned. Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Stk. 2. Vedtægtsændringer kan foretages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt betingelserne i 6 for at afholde ekstraordinær generalforsamling er opfyldt. Indkaldelse fra bestyrelsen skal ske senest 2 måneder efter modtagelse af begæringen. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel. Beslutning om SSP-Samrådets opløsning sker i henhold til Anvendelse af eventuelle midler afgøres af generalforsamlingen. Vedtægterne er gældende efter den ordinære generalforsamling i marts Stk. 1. SSP-kredsene vælger forinden repræsentant til bestyrelsen (SLETTES). Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2013.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere