CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet kortids low flow iltbehandling hos voksne (+19) med intakte øvre luftveje. Hovedsøgeord: Respiration og cirkulation Indeks søgeord: ilt, fugtet ilt, fugter Anette Søgaard, Udviklingssygeplejerske, cand. Cur. Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Karen Ersgard, Udviklingssygeplejerske, SD, MKS. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Karen Schmøkel, Udviklingssygeplejerske, cand. Cur. Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Konsulenter Tina Brandt Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens har gennemlæst og givet konstruktiv kritik på den kliniske retningslinje. Karin Friis Vedbæk, bibliotekar, Fagbiblioteket Kvalitet & Forskning, Hospitalsenheden Midt, har assisteret ved systematisk litteratursøgning. Morten Frydenberg, Lektor, Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet, har assisteret ved tvivlsspørgsmål omkring statistiske metoder. Kontaktperson Anette Søgaard, Udviklingssygeplejerske, cand. Cur. Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Mail: Telefonnummer: Godkendelse Godkendt af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, efter intern og ekstern bedømmelse. Den kliniske retningslinje er kvalitetsvurderet i henhold til retningslinjer fastlagt af centrets Videnskabelige Råd og vedtaget af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer. (www.cfkr.dk) 1

2 Dato Bedømmelse Lægmandsresume HØRINGSEKSEMPLAR DECEMBER/JANUAR 2013/2014 Den kliniske retningslinje lever op til kvalitetsniveauet for kliniske retningslinjer, som er beskrevet af Center for Kliniske Retningslinjer. Bedømmelsen er foretaget både internt og eksternt og ved en offentlig høring. Bedømmelsesprocessen er beskrevet på: Baggrund: Litteraturen viser, at iltbehandling kan forårsage en række subjektive gener som f.eks. tør næse og hals, tørhed i eller brændende øjne, hovedpine, ubehag i brystet og infektion i næse, hals og bihuler samt forkølelsessymptomer og ændret slimproduktion. For at forebygge ovenstående problemer er anvendelse af koldt fugtet ilt en udbredt praksis i flere lande. Internationalt har debatten omkring effekten af at fugte ilt dog pågået over flere årtier. Derfor er det relevant at stille spørgsmålet: Kan anvendelse af koldt fugtet ilt forebygge de gener patienterne oplever i forbindelse med low flow iltbehandling? Formål: At give anbefalinger for anvendelse af koldt fugtet kontra ikke-fugtet kortids low flow iltbehandling hos voksne (+19) med intakte øvre luftveje Anbefalinger: Der kan anvendes ikke-fugtet ilt til voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje, der modtager iltbehandling i op til 6 dage ved et flow på < 4 L/min. på næsekateter eller maske (1,13,17) B*. Indikatorer og standarder Andelen af iltbehandlede voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje, der får ikke-fugtet ilt ved flow på < 4 L/min. i op til 6 dage eller hvor anvendelse af fugtet ilt er begrundet i dokumentationen. At 90 % af iltbehandlede voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje får ikke-fugtet iltbehandlig ved flow på < 4 L/min. i op til 6 dage eller anvendelse af fugtet ilt er begrundet i dokumentationen. 2

3 Målgruppe Baggrund Sundhedsprofessionelle, som administrerer ilt. Helt grundlæggende har menneskets krop behov for ilt for at metabolismen i cellerne kan finde sted og energi kan produceres ved omsætning af føde. Ved manglende tilførsel af ilt vil cellerne dø (2). Luften indeholder 20,9 % ilt, hvilket er sufficient for at opretholde liv (2-4). Luftens fugtighed og temperatur varierer dog i høj grad i relation til de daglige ændringer i vejret (5). Udvekslingen af ilt i alveolerne fungerer mest effektivt ved kroppens kernetemperatur og en luftfugtighed på 100 %. Hos raske personer med intakte øvre luftveje bidrager cillier og epitel i de øvre luftveje netop til at fugte og opvarme den inspirerede luft, så luften opnår kroppens kernetemperatur og en relativ fugtighed på 100 % (6-11). Hvis en patient intuberes eller tracheostomeres, omgås de øvre luftveje, hvorved evnen til at fugte og opvarme luften, sættes ud af spil (12). Ved sygdom kan der opstå behov for at give iltbehandling for at forebygge eller behandle hypoxi og dermed sikre cellernes funktion og overlevelse (2,13,14). Iltbehandling er administration af oxygen i en koncentration, der er højere end luftens. Iltbehandling kan anvendes intermitterende eller kontinuerligt (3,4,15). Patienter med respiratoriske problemer kan føle dyspnø, hvilket kan afholde dem fra at drikke sufficient hvorved deres krop inklusiv luftveje dehydreres. Derudover kan en hurtig respirationsfrekvens bidrage til udtørring af luftvejene. Dette kan resultere i nedsat ciliefunktion og sejt sekret som kan være svært at hoste op. Desuden kan udtørring af luftvejene føre til uproduktiv, tør hoste. Iltbehandling kan forårsage yderligere udtørring af luftvejene, da oxygen er en tør gas, som vil samle fugt fra de øvre luftvejes fugtige overflade (2,16). Patientperspektiv Litteraturen viser, at iltbehandling derfor kan forårsage en række subjektive gener. Mange patienter nævner eksempelvis tør næse og hals, tørhed i eller brændende øjnene, hovedpine, ubehag i brystet og infektion i næse, hals og bihuler samt forkølelsessymptomer og ændret 3

4 slimproduktion (1,10,13,14,17,18). Den kliniske problemstilling For at forebygge ovenstående problemer er anvendelse af kolde fugtere i forbindelse med low flow iltbehandling, en udbredt praksis i flere lande. Internationalt har debatten omkring effekten af at fugte ilt dog pågået over flere årtier (1,2,10,13,14). Ifølge guidelines fra American Toracic Society er det ikke nødvendigt at fugte ilt via næsekateter ved et flow på < 4 L/min. (3,4). American Toracic Society og European Respiratory Society har i samarbejde udarbejdet standarder for behandling af KOL (19) og finder ikke evidens for at fugte ilt ved under 5 L/min. I tillæg hertil nævnes fugtning ikke som en del af interventionen i forbindelse med low flow iltbehandling i hverken strategien fra The Global Initiative for Cronic Obstructive Lung Disease (20) eller guideline fra National Institut for Health and Clinical Excellence (21). Desuden anbefaler Dansk Lungemedicinsk Selskab ikke fugtning ved permanent iltbehandling i hjemmet med et flow på < 4 L/min. (22). Hos patienter hvor low flow iltbehandling administreres via de øvre luftveje gennem næsekateter eller maske, opretholdes de øvre luftvejes normale funktion og dermed patientens evne til at opvarme og fugte den inspirerede luft (13). Derfor vælges alene at have fokus på anvendelsen af koldt fugtet ilt. Andersen et al. (16) undersøger, hvorvidt luft med en fugtighed på kun 9 % påvirker de øvre luftvejes evne til at fugte den inspirerede luft. Det undersøges om den lave luftfugtighed påvirker de øvre luftvejes slimproduktion og modstandsdygtighed. Undersøgelsen viser, at de øvre luftveje evner at kompensere for ændringer i luftfugtigheden helt ned til 9 % (16). Chatburn og Primiano (23) beskriver ligeledes, at den inspirerede luft opvarmes til 37 grader og fugtes til 100 % uanset temperatur og fugtighed ved inspiration (23). Ved eksspiration afgives fugt og varme til slimhinderne (23). Endvidere udgør ilttilskud via maske eller næsekateter kun en lille del af det volumen patienten inspirerer (5,19). Ifølge Lasky (5) udgør ilttilskudet på næsekateter kun ca % af de fleste patienters minutvolumen, hvis de modtager 2-8 L/min. på 4

5 næsekateter. Ifølge Lasky (5) er mængden af fugt leveret derfor også uden klinisk betydning for patienten med intakte øvre luftveje. Økonomiske konsekvenser Anvendelse af fugtere ved low flow iltbehandling har økonomiske konsekvenser. Eksempelvis har beregninger vist, at et middelstort canadisk hospital brugte omkring kr. (1997 priser) pr. år på fugtere (1). Opgørelser fra vores eget hospital (Hospitalsenheden Horsens) har vist, at forbruget af fugtere, der kan anvendes ved op til 5 L/min., i 2012 androg ca kr. Hertil lægges de miljømæssige konsekvenser forbruget af fugtere har, i forbindelse med produktion og destruktion (1). Iltbehandlingen kan som ovenfor beskrevet medføre gener for patienterne. Generne forsøges ofte afhjulpet ved anvendelse af fugtet ilt, men det er relevant at stille spørgsmålet: Kan anvendelse af koldt fugtet ilt forebygge de gener patienter oplever i forbindelse med iltbehandlingen? Patientgruppe Voksne (+19) med intakte øvre luftveje, der har behov for korttids ilt behandling. Begrebsafklaring Iltbehandling: Behandling med ilt i en større koncentration end den atmosfæriske luft (20,9 %) (3,4). Low flow iltbehandling: Iltbehandling med et flow på <4 L/min. (1,17) Koldt fugtet ilt: Koldt fugtning af ilt foregår ved, at boble ilten igennem sterilt vand inden det når patienten (1) Korttids iltbehandling: Iltbehandling i op til 6 dage (1,5,6). Intakte øvre luftveje De intakte øvre luftveje opvarmer og fugter den inspirerede luft til kernetemperatur og en relativ fugtighed 5

6 på 100 %. Intuberes eller tracheostomeres en patient, omgås de øvre luftveje, hvorved luftvejenes evne til at fugte og opvarme lufte sættes ud af spil. Det formodes derfor, at behovet for opvarmning og fugtning af luften, er anderledes ved iltbehandling af patienten med ikke intakte øvre luftveje. Subjektive symptomer: Subjektive symptomer defineres i denne klinisk retningslinje som de gener patienterne oplever i forbindelse med iltbehandling. Ifølge litteraturen kan dette f.eks. være tør næse og hals, tørhed i eller brændende øjnene, hovedpine, ubehag i brystet og infektion i næse, hals og bihuler samt forkølelsessymptomer og ændret slimproduktion (1,10,13,14,17,18). Formål Metode At give anbefalinger for anvendelse af koldt fugtet kontra ikke-fugtet kortids low flow iltbehandling hos voksne (+19) med intakte øvre luftveje. Fokuseret spørgsmål Hvilken effekt har kold fugtet kontra ikke-fugtet low flow iltbehandling, på subjektive symptomer hos voksne patienter (+19 år) med intakte øvre luftveje? Litteratursøgning og -strategi Litteratursøgningen blev foretaget af forfatterne sammen med bibliotekar. Der er søgt litteratur i følgende databaser: PubMed Cinahl Embase Scopus Der er desuden søgt litteratur i: The Global Initiative for Cronic Obstructive Lung Disease National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) American Thoracic Society/American Association for Respiratory Care TRIP-database European Respiratory Society 6

7 Joanna Briggs Institute Dansk lungemedicinsk selskab Formålet med litteratursøgningen har været at fremsøge litteratur af højst tilgængelige evidens. Den primære litteratursøgning er foretaget i perioden august 2012 til december Litteratursøgning blev gentaget i juni og september 2013 for perioden december 2012 til september Der er søgt litteratur fra perioden 2013 og tilbage uden tidsbegrænsning. Altså medtages litteratur fremkommet i de enkelte databaser uanset publiceringstidspunkt. Årsagen til dette er, at de øvre luftvejes funktion formodes at være uændret. Dette sammenholdt med, at antallet af nyere studier på området er relativt sparsomme. I databaserne PubMed, Cinahl og Embase blev der først søgt på ordene via databasernes thesausus Mesh, Cinahl headings og Emtree med henblik på identificering af de præcist definerede og kontrollerede emneord, der anvendes i databaserne. Søgeordene blev tilpasset de kontrollerede emneord, der anvendes i databaserne og helt de samme søgeord er derfor ikke anvendt i de enkelte databaser. Emneordene og fritekstsøgninger blev kombineret i en systematisk bloksøgning. Der blev søgt på ordene enkeltvis og kombineret med den OR indenfor hver blok. Dette med henblik på udbredning af søgningen indenfor de enkelte blokke. De enkelte blokke blev derefter kombineret med AND for at afgrænse og fokusere søgningen. Figur 1. Bloksøgning samt overblik over de anvendte søgeord. Der anvendes følgende forkortelser i figuren: M= Mesh, C = Cinahl Heading, E = Emtree, F = Fritekst. Blok 1 Søgeordene kombineres med OR Oxygen (M, E, C, F) Oxygen therapy Blok 2 Søgeordene kombineres med OR Nasal cannula (F) Nasal prongs Blok 3 Søgeordene kombineres med OR Patient symptoms (F) oral dryness (F) 7

8 (E, F) Gas (F) Oxygenation (C) Hypoxia (E, F) Respiratory failure (E, C F) Oxygen administration (F) Inhalation therapy (M, C, F) Anoxia (M, E, F) Respiratory insufficiency (M, F) Oxygen inhalation therapy (M, F) Inhalation therapy (F) Home oxygen therapy (C) (F) Moistened oxygen (F) Humidified oxygen (F) Humidified air (F) Cold air (F) Cold oxygen (F) Humidification (F) Humidifier (E, F) Low flow (F) Dry oxygen (F) Humidity (M, E, C) Oxygen masks (C) Oxygen delivery devices (C) treatment outcome (C, E, F) Dry nose (E, F) Dry throat (E, F) Dryness (F) Burning (F) Eyes (F) Headache (C, F) chest discomfort (F) Infections in the nose (F) Infections in the throat (Ft) Sinuses (F) Mucous membrane (C, F) Mucociliary activity (F) Adverse effects (subheading) Xerostomia (M, C, E, F) Mouth dryness (F) De tre blokke kombineres med AND Der er lavet følgende håndsøgninger/kædesøgninger: Gennemgang af de inkluderede artiklers referencelister Citationssøgninger i Scopus Søgning på relevante forfattere Følgende limits har været anvendt: Human, all adults +19 years. Udvælgelse og vurdering af litteratur Udvælgelsen af artiklerne er sket på baggrund af det fokuserede spørgsmål samt nedenstående in- og eksklussionkriterier. 8

9 Inklusionskriterier: Studier udført i forhold til voksne (+19). Artikler på engelsk, dansk, svensk eller norsk. Eksklusionskriterier: Artikler omhandlende studier hvor interventionen er varm fugtet ilt (fx NIV, respirator, Lomholt). Patienter med bypassed/ikke intakte øvre luftveje. Udvælgelsen af artikler blev først gennemført ud fra titel derefter læsning af udvalgte abstracts og til sidst gennemlæsning og kvalitetsvurdering af studierne ved hjælp af checklister udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer. Dette blev gennemført af alle forfatterne uafhængigt af hinanden og efterfølgende diskuteret. Ved uenighed er artiklerne gennemlæst igen og en af artiklerne (1) er drøftet med eksterne statistiker med henblik på vurdering af studiets statistiske metoder. Der er ved disse tiltag opnået konsensus i arbejdsgruppen. Flowchart for udvælgelsen af litteratur kan ses i bilag 3. Evidenstabel over de inkluderede artikler ses i bilag 4. Ekskluderet litteratur Estey (14) undersøger i et klinisk kontrolleret forsøg, om der er forskel på patientens subjektive symptomer i form af tør næse, tør hals, hovedpine, ubehag i brystkassen, forkølelsessymptomer og slimproduktion, når der gives henholdsvis fugtet eller ikke fugtet ilt, < 4 L/min. i en periode på 5-10 dage. 34 patienter deltog i undersøgelsen. Heraf fik 19 patienter fugtet ilt og 15 patienter fik ikke fugtet ilt. Undersøgelsen viste, at der ikke var statistisk signifikant forskel på symptomerne mellem gruppen, som fik fugtet ilt og gruppen som fik ikke fugtet ilt (14). Artiklen ekskluderes dog grundet manglende og ugennemskuelig metodebeskrivelse. Miyamoto et al (24) undersøger i deres studie, hvilke symptomer 20 raske og 18 patienter med KOL oplever ved eksponering med henholdsvis fugtet og ikke fugtet ilt (1-5 L/min.) i et minut. Det ser ud som om, at personer, der fik fugtet ilten oplever mindre gener end dem, der ikke fik. Studiet eksluderes på baggrund af, at interventionen kun omhandlede 1 minuts behandling med ilt, hvilket ikke er 9

10 tilfældet med retningslinjens målgruppe. Desuden er populationen lille og beskrivelser studiets metodiske valg meget mangelfulde. Günes et al (25) gennemfører en tværsnitsundersøgelse, hvor de ønsker at undersøge risikofaktorer i forhold til reduceret spytmængde og mundtørhed for at identificere associerede risikofaktorer. De konstaterer, at hovedparten af de patienter, der har mundtørhed, har indtaget antikolinergica eller fået fugtet ilt. Studiet ekskluderes, da der ikke sker en sammenligning mellem fugtet og ikke fugtet ilt. 2 studier (26,27) omhandler opvarmet fugtet ilt. 3 studier (11,28,29) omhandler forskellige devises til levering af ilt og sammenligner ikke fugtet og ikke fugtet ilt. 4 studier (6,30-32) undersøger de anatomiske og fysiologiske funktioner i de øvrige luftveje i forhold til opvarmning og fugtning og et af disse ser på, om der sker ændringer ved stigende alder. Studierne ekskluderes, da de ikke sammenligner fugtet og ikke fugtet ilt. Et studie eksluderes, da det omhandling NIV (33) og endelig ekskluderes et studie, som undersøger bakterievæksten i fugtersystemer (34). Litteratur gennemgang Andres et al (1)(Ib) undersøger i deres dobbeltblindede klinisk kontrollerede forsøg (RCT), om der er forskel på patienternes subjektive gener i form af graden af tørhed i mund, næse & hals samt hovedpine og ubehag i brystet, når der gives henholdsvis fugtet eller ikke fugtet ilt i op til 4 L/min. i minimum 2 dage. Patienterne angiver samtidig forekomsten af hoste, øget slimproduktion og næseblod. I alt deltog 237 patienter, 87 kirurgiske og 150 medicinske patienter der modtog low flow iltbehandling på næsekateter eller maske under indlæggelsen. Patienterne blev rekrutteret fra et canadisk hospital i løbet af ti måneder. Det primære symptom var forekomst af næsetørhed. Undersøgelsen viser signifikant forskel på de to grupper i relation til den gennemsnitlige sværhedsgrad af 10

11 symptomer, således at de der får fugtet ilt har en lavere gennemsnitlig symptomrate. Graden af subjektivt ubehag er dog lav i begge grupper og artiklens forfattere vurderer det derfor som værende uden klinisk relevans. Forekomsten af næseblod er lavere i gruppen der modtager fugtet ilt, men forskellen mellem de to grupper, er ikke statistisk signifikant. Heller ikke i forhold til de øvrige symptomer, er der statistisk signifikant forskel mellem de to grupper. Det ser dog ud til, forekomsten af symptomer falder i begge grupper i løbet af de dage behandlingen varer. Studiet er gennemført som crossover studie således, at de som modtager ilt i mere end 3 dage skifter gruppe efter 3. dagen (1) (Ib). I og med forskerne angiver en gennemsnitværdi for graden af symptomer er det ikke muligt at se de enkelte patienternes score på symptomsværhedsgrad. Altså kan nogle have scoret højt, hvilket ikke tydeliggøres, når det er gruppens gennemsnitsværdi der angives. Det tydeliggøres således ikke, hvordan patienterne er fordelt på skalaen. Studiet virker velgennemført. Der er dog et stort frafald af patienter, der opfylder inklusionskriterier, men ikke ønsker at deltage. Her kunne en powerberegning have bidraget til, at synliggøre om antallet af inkluderede patienter var tilstrækkelig højt. Derudover mangles, som ovenfor nævnt, en angivelse af den enkelte patients symptomscore. Studiet nedgradueres derfor (Ib). Hess et al (17)(Ib) undersøger i deres RCT, om der er forskel på patienternes subjektive symptomer i form af tør næse, tør hals, nysen, hævelse af næseslimhinder, næseblod, hovedpine og stoppet næse når de modtager behandling med henholdsvis fugtet eller ikke fugtet ilt. De inkluderede patienter modtog ilt på næsekateter i minimum 20 timer pr. dag med flow på < 4 L/ min. Studiet inkluderede 38 patienter, hvoraf de 19 fik fugtet ilt i gennemsnitlig 23 timer pr. dag og 19 fik ikke fugtet ilt i gennemsnitlig 23,3 timer pr. dag. Begge grupper fik i gennemsnit et flow på 2,5 L/min. Patientgruppen bestod af patienter med KOL, hjertekarsygdomme og lungecancer. Studiet viser ingen statistisk signifikant forskel på forekomsten af symptomer i de to grupper ved et flow på 4 L/min. eller derunder i op til 3 dage. De hyppigste forekommende symptomer var tør næse og hals. Oplevelsen af tør næse forekom hyppigst i gruppen, der 11

12 modtog ikke fugtet ilt, hvorimod tør hals forekom hyppigst i gruppen der modtog fugtet ilt. Som nævnt var ingen af forskellene statistisk signifikante. Der er tale om et klinisk kontrolleret forsøg med en meget lille population. Den metodiske dokumentation er sparsomt og beskrivelsen af den statistiske analyse er mangelfuld. Undersøgelsen nedgradueres derfor (Ib). Campbell et al. (13)(IIb) undersøger i deres kohorteundersøgelse, om der er forskel på patienternes subjektive symptomer ved iltbehandling på næsekateter med 5 L/min. eller derover med henholdsvis fugtet eller ikke fugtet ilt. De inkluderede patienter modtager dog alle 5 L/min. De subjektive symptomer i form af tør næse, mund og hals samt ubehag i brystkassen og hovedpine gradueres i forhold til alvorlighed på en skala fra 0-5. Forud for undersøgelsen, er det ikke defineret hvor længe patienternes symptomer skal følges, men ud fra undersøgelsens resultater ser det ud som om patienterne er fulgt til ophør af iltbehandling på 5 L/min. Dog er der kun analyseret på data fra de første tre dage, idet kun 17 patienter modtog ilt med et flow på 5 L/min. herefter. 185 patienter inkluderes i undersøgelsen. Heraf får 99 patienter fugtet ilt og 86 patienter får ikke fugtet ilt. Baselinekarakteristika viser, at der ikke er statisk signifikante forskelle på de to grupper. De inkluderede patienter var fordelt på diagnosegrupperne nyopererede patienter med coronart bypass, andre postoperative patienter, myocardieinfarkt, malignitet og andre sygdomme. Varigheden af iltbehandlingen var gennemsnitligt 2,7 dage i den fugtede gruppe og 2,8 dage i den ikke fugtede gruppe. Undersøgelsen viser, at der er forskel på forekomsten af symptomerne tør næse og tør hals, som forekommer hyppigere hos patienterne der får fugtet ilt. Alvorligheden vurderes dog højere hos patienterne der får ikke fugtet ilt. Disse forskelle er dog ikke statistisk signifikante, ligesom der ikke er statistisk signifikant forskel på forekomsten af de andre undersøgte symptomer. Resultaterne rummer en gruppe andre symptomer, men det er ikke angivet hvilke symptomer det er. Ud fra undersøgelsen ser det desuden ud til, at alvorligheden af bivirkninger er stabil eller faldende over tid. 12

13 Kohorteundersøgelsen er velgennemført. Der mangler dog sikkerhedsintervaller i databehandlingen og stillingtagen til eventuelle confoundere (IIb). Sammenfatning Et af de inkluderede studier viser statistisk signifikant forskel på den gennemsnitlige symptomrate, men sværhedsgraden af symptomerne er lav i begge grupper og vurderes derfor uden klinisk relevans (1 (Ib)). I to af studierne ses ikke statistisk signifikante forskelle på patienternes subjektive symptomer ved anvendelse af fugtet kontra ikke-fugtet low flow iltbehandling (17 (Ib), 13 (IIb)). Der er således ikke evidens for at anvende koldt fugtet ilt som standard, når der er behov for low flow itlbehandling. Perspektivering Anvendelse af koldt fugtet ilt er udbredt praksis i flere lande, herunder også i Danmark (1,2,10,13,14). En praksis, vi ud fra ovenstående litteraturgennemgang, mener at kunne konkludere er indført uden evidens. En ændring af praksis, så low flow iltbehandling ikke som standard fugtes vil reducere udgifterne forbundet med iltbehandling. Desuden ses miljømæssige fordele i forhold til fremstilling og destruktion af fugtere. En ændring af praksis vil kræve en ledelsesmæssig forankring, samt organisatorisk initiativ, der sikrer, at der ikke som standard gennemføres behandling, der ikke er fysiologisk eller forskningsmæssigt belæg for. Anbefalinger Der kan anvendes ikke-fugtet ilt til voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje, der modtager iltbehandling i op til 6 dage ved et flow på < 4 L/min. på næsekateter eller maske (1,13,17) B*. Monitorering Standard Andelen af iltbehandlede voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje, der får ikke-fugtet ilt ved flow på < 4 L/min. i op til 6 dage eller hvor anvendelse af fugtet ilt er begrundet i dokumentationen. 13

14 Indikator At 90 % af iltbehandlede voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje får ikke-fugtet iltbehandlig ved flow på < 4 L/min. i op til 6 dage eller anvendelse af fugtet ilt er begrundet i dokumentationen. Referencer Monitorering kan foregå ved observation eller journalaudit (1) Andres Dea. Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with nonhumidified low flow oxygen therapy on the symptoms of patients. Can Respir J 1997;4(2): (2) Woodrow P. Caring for patients receiving oxygen therapy. Nursing older people JID (3) Buckley T, Dudley J, Eberhart M, Goldstein M, Kallstrom T, Kohorst J, et al. AARC Clinical Practice Guideline. Oxygen therapy in the home or alternate site health care facility revision & update. Respir Care ;52(8): (4) AARC clinical practice guideline: oxygen therapy for adults in the acute care facility revision & update. Respir Care ;47(6): (5) Lasky M. Bubble Humidifiers Are Useful - Fact or Myth? Respiratory Care 1982;27(6). (6) Morris IR. Functional anatomy of the upper airway. Emergency medicine clinics of North America JID (7) Chatburn RL. Physiologic and methodologic issues regarding humidity therapy. J Pediatr ;114(3): (8) Darin J. The Need for Rational Criteria for the Use of Unheated Bubble Humidifiers. Respiratory Care 1982;27(8): (9) Williams RF, Rankin NF, Smith TF, Galler DF, Seakins P. Relationship between the humidity and temperature of inspired gas and the function of the airway mucosa. Critical 14

15 care medicine JID (10) Conway JH. The effects of humidification for patients with chronic airways disease. Physiotherapy ;78(2): (11) Dumont CP, Tiep BL. Using a reservoir nasal cannula in acute care. Crit Care Nurse ;22(4): (12) Pilkington F. Product focus. Humidification for oxygen therapy in non-ventilated patients. Br J Nurs ;13(2):111. (13) Campbell EJ, Baker MD, Crites-Silver P. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by nasal cannula: a prospective study. Chest ;93(2): (14) Estey W. Subjective effects of dry versus humidified low flow oxygen... reprinted from Respir Care ;35(12): (15) O'Driscoll B, Howard LS, Davison AG. BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients... this material was originally published as Thorax 2008;63(SupplVI):vi1- vi9 and vi-62 and is reproduced here by permission. CARE CRIT ILL ;24(5): (16) Andersen I FAU - Lundqvist,,G.R., FAU LG, FAU JP, Proctor DF. Human response to 78-hour exposure to dry air. Archives of environmental health JID (17) Hess D, Figaszewski E, Henry D. Subjective effects of dry versus humidified low-flow oxygen on the upper respiratory tract. Respir Ther ;12(6):71. (18) Günes Z, Denat Y, Müezzinoglu M, Sen S, Yilmaz S, Atli E. The risk factors effecting the dry mouth in inpatients in Hospital in west Anatolia. J Clin Nurs ;21(3): (19) American Toracic Society, European Respiratory Society. Standards for the Diagnosis and Management of 15

16 Patients with COPD. ; (20) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. 2013; Available at: Accessed 06/14, (21) National Institut for Health and Clinical Excellence. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2010; Available at: 7.pdf. Accessed 06/14, (22) Ringbæk T, Jensen MS, Løkke A. Iltbehandling i hjemmet. 2013; Available at: (23) Chatburn RL, Primiano F, J. A rational basis for humidity therapy. Respir Care ;32(4): (24) Miyamoto K, Nishimura M. Nasal dryness discomfort in individuals receiving dry oxygen via nasal cannula. Respir Care ;53(4): (25) Günes Z, Denat Y, Müezzinoglu M, Sen S, Yilmaz S, Atli E. The risk factors effecting the dry mouth in inpatients in Hospital in west Anatolia. J Clin Nurs ;21(3): (26) Chanques GF, FAU CJ, Sauter MF, Jung BF, Sebbane MF, Verzilli DF, et al. Discomfort associated with underhumidified high-flow oxygen therapy in critically ill patients. Intensive care medicine JID (27) Miyao HF, Hirokawa TF, Miyasaka KF, Kawazoe T. Relative humidity, not absolute humidity, is of great importance when using a humidifier with a heating wire. Critical care medicine JID (28) Antonicelli F, Cataldo A, Festa R, Idone F, Moccaldo M, Antonelli M, et al. High-flow oxygen therapy through nasal cannulae versus low-flow oxygen therapy via Venturi 16

17 mask after extubation in adult, critically ill patients. Critical care 2011;15(suppl 1). (29) Wattier B, A., Ward J, J. High-Flow Nasal Cannula Oxygen in Critically Ill Adults: Do the Nose or Lungs Know There's a Difference? Respir Care ;56(3): (30) FAU SK, FAU AJ, FAU DM, FAU HP, McFadden ER. Nasal flow-resistive responses to challenge with cold dry air. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985) JID (31) Woodson G, Robbins T. Nasal obstruction an pulmonary funktion: The role of humidification. Otolaryngol head neck surg 1985;93: (32) Lindemann JF, Sannwald DF, Wiesmiller K. Agerelated changes in intranasal air conditioning in the elderly. The Laryngoscope JID ( ). (33) Oto J, Imanaka H, Nishimura M. Clinical factors affecting inspired gas humidification and oral dryness during noninvasive ventilation. J Crit Care ;26(5):535.e9-535.e15. (34) Webster J, Hall L, Goodwin D, Bligh S, Coyer F. Three versus seven day circuit changes of humidified oxygen circuitry: a feasibility study. Aust J Adv Nurs ;25(4):

18 Bilag Formkrav Redaktionel uafhængighed Interessekonflikt Bilag 1. Lægmandsresume i skabelon Bilag 2. Flowchart Udvælgelse af Litteratur Bilag 3. Evidenstabel Bilag 4. Checkliste Andres et al. Bilag 5. Checkliste Hess et al. Bilag 6. Checkliste Campbell et al. Bilag 7. Checkliste Estey Følger manual. Den kliniske retningslinje er udviklet uden ekstern støtte og den bidrag ydende organisations synspunkter eller interesser har ikke haft indflydelse på de endelige anbefalinger. Ingen af gruppens medlemmer har interessekonflikter i forhold til den udarbejdede klinisk retningslinje. 18

19 Bilag 1 LÆGMANDSRESUME Titel Klinisk retningslinje for anvendelse af ikke fugtet low flow iltbehandling hos voksne patienter (+19) med behov for korttids iltbehandling Forfattergruppe Anette Søgaard, Udviklingssygeplejerske, cand. Cur. Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Karen Ersgard, Udviklingssygeplejerske, SD, MKS. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Karen Schmøkel, Udviklingssygeplejerske, cand. Cur. Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Konsulenter Tina Brandt Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens har gennemlæst og givet konstruktiv kritik på den kliniske retningslinje. Karin Friis Vedbæk, bibliotekar, Fagbiblioteket Kvalitet & Forskning, Hospitalsenheden Midt, har assisteret ved systematisk litteratursøgning. Morten Frydenberg, Lektor, Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet, har assisteret ved tvivlsspørgsmål omkring statistiske metoder. Godkendt af Baggrund Formål Kontaktperson: Anette Søgaard, Udviklingssygeplejerske, cand. Cur. Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Mail: Telefonnummer: Godkendt af Center for Dato for revision: Ophørs dato: Kliniske retningslinjer, den Litteraturen viser, at iltbehandling kan forårsage en række subjektive gener som f.eks. tør næse og hals, tørhed i eller brændende øjnene, hovedpine, ubehag i brystet og infektion i næse, hals og bihuler samt forkølelsessymptomer og ændret slimproduktion. For at forebygge ovenstående problemer er anvendelse af koldt fugtet ilt en udbredt praksis i flere lande. Internationalt har debatten omkring effekten af at fugte ilt dog pågået over flere årtier. Derfor er det relevant at stille spørgsmålet: Kan anvendelse af fugtning af ilt forebygge de gener patienter oplever i forbindelse med iltbehandlingen? At give anbefalinger for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet 19

20 kortids low flow iltbehandling hos voksne (+19) med intakte øvre luftveje. Anbefalinger Monitorering Referencer Der kan anvendes ikke-fugtet ilt til voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje, der modtager iltbehandling i op til 6 dage ved et flow på < 4 L/min. på næsekateter eller maske (1,13,17) B*. Andelen af iltbehandlede voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje, der får ikke-fugtet ilt ved flow på < 4 L/min. i op til 6 dage eller hvor anvendelse af fugtet ilt er begrundet i dokumentationen. At 90 % af iltbehandlede voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje får ikke-fugtet iltbehandlig ved flow på < 4 L/min. i op til 6 dage eller anvendelse af fugtet ilt er begrundet i dokumentationen. (1) Andres Dea. Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with nonhumidified low flow oxygen therapy on the symptoms of patients. Can Respir J 1997;4(2): (13) Campbell EJ, Baker MD, Crites-Silver P. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by nasal cannula: a prospective study. Chest ;93(2): (17) Hess D, Figaszewski E, Henry D. Subjective effects of dry versus humidified low-flow oxygen on the upper respiratory tract. Respir Ther ;12(6):71. Link Link til en mere omfattende udgave af den kliniske retningslinje 20

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikkefugtet kortids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato:

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Søgeord Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne. Hoved søgeord: Aktivitet Andre søgeord: Postoperativ, Fysiske forholdsregler,

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING JANUAR/FEBRUAR 2015 Den kliniske retningslinje

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 18. juni 2009

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere