Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen"

Transkript

1 Forsvarskommandoens stabe Forsvarskommandoen

2 Indhold Historien bag Forsvarskommandoen Planlægningsstaben Personelstaben Operations- og Driftsstaben Forsvarsstabens organisation Materielstaben Informatikstaben Kontrolstaben Ledelsessekretariatet Presse- og Informationssektionen Her ligger Forsvarskommandoen

3 Historien bag Forsvarskommandoen Forsvarskommandoen er en relativ ny foreteelse i det danske forsvar. Tidligere havde de tre værn hver sin stab, og der var en fælles forsvarsstab. Forsvarsstaben og Hærstaben holdt til i Kastellet i København, Marinestaben havde til huse i Gernersgade midt i Nyboder, og Flyverstaben holdt til på Flyvestation Vedbæk. Forsvarskommandoen blev oprettet 1. januar på baggrund af forsvarsloven af Som følge af den politiske udvikling, der bl.a. medførte et ønske om at udflytte så meget af forsvaret som muligt fra København, blev det bestemt at udflytte den kommende Forsvarskommando til området over for Henriksholm. HENR IK SHOLM OG F O R S VA R S KO M M ANDOEN Henriksholms historie kan dateres tilbage til 1795, da løjtnant Henrik Stambou købte ca. 150 tønder land og lod opføre en herskabelig hovedbygning. Bygningen nedbrændte i 1909, og den nuværende bygning blev opført i I dag huser hovedbygningen bl.a. Forsvarschefens repræsentationslokaler og bedriftssundhedstjenesten. Forsvarets Bygningstjeneste stod for opførelsen af en moderne og funktionel bygning, som kunne rumme hovedparten af den samlede Forsvarskommando. Resultatet blev en bygning opført af stål og beton placeret i det naturskønne område over for Henriksholm. I november 1972 begyndte stabene indflytningen i bygning 37, og i marts 1973 var den samlede Forsvarskommando på plads i Forsvarskommandobygningen. 4

4 Planlægningsstaben Planlægningsstaben tager sig af Forsvarets overordnede planlægning og udvikling på længere sigt. Staben er opdelt i Udviklingsafdelingen og Planlægningsafdelingen og ledes af en kontreadmiral eller generalmajor. UD VIK LING SAFDELING EN Her udarbejdes de overordnede retningslinier for Forsvarets udvikling over en 20 årig horisont på baggrund af den sikkerheds- og forsvarspolitiske udvikling. Afdelingen er opdelt i tre sektioner. Policy-sektionen behandler sikkerhedsog forsvarspolitiske forhold og samarbejdet med internationale organisationer. Det omfatter arbejdet i NATO, med PfPlandene og i EU. FN krisestyring og fredsstøttende operationer indgår også i sektionens arbejde. Udviklingssektionen er ansvarlig for udviklingen af studier og koncepter, som danner baggrund for Forsvarets materiel-, personel- og organisationsmæssige udvikling. Sektionen koordinerer dansk forsvarsplanlægning med NATO s. Våbenkontrolsektionen varetager Danmarks nedrustnings-, sikkerheds- og tillidsskabende forpligtelser og samarbejdet i OSCE. Sektionen gennemfører våbenkontrolinspektioner i Danmark såvel som i andre nationer. PLANLÆ G NING SAFDELING EN Denne afdeling tager sig af den overordnede planlægning i Forsvaret indenfor en seksårig horisont og udarbejder oplæg til kommende forsvarsaftaler. Planlægningsafdelingen er ligeledes inddelt i tre sektioner. Planlægningssektionen udarbejder Forsvarskommandoens seksårsplan incl. opgaver og rammer for myndighedernes virksomhed. Desuden udarbejder sektionen oplæg til forsvarsforlig. Økonomiplanlægningssektionen står for seksårsplanens økonomiske indhold og bidrager endvidere med økonomiske forhold i forbindelse med oplæg til forsvarsforlig. Sektionen varetager fastsættelse af lønrammer til Forsvarskommandoens myndigheder. Struktursektionen tager sig af Forsvarets struktur og organisation. Det er her strukturtilpasninger og organisationsændringer i værnene og de værnsfælles kommandoer bliver planlagt som en del af seksårsplanlægningen. Forsvarets bemanding i Danmark og i udlandet indgår også i sektionens ansvarsområde. 5

5 Personelstaben Forsvaret er en moderne virksomhed, men samtidig en ganske særlig virksomhed, hvor der stilles store krav til personellet både det militære og det civile. Derfor er det naturligt, at Forsvarskommandoen har en særlig personelstab. Personelstaben bliver til daglig ledet af en generalmajor eller kontreadmiral. R E K R UTTER ING, PER SONELPOLITIK OG L ØNF OR HOLD Personelstaben har det overordnede ansvar for at rekruttere, fastholde og udvikle Forsvarets personel. Desuden skal den fastlægge principperne for, hvordan personellet bliver anvendt i Forsvaret. Det er stabens opgave at tilpasse og udvikle en moderne personelpolitik og uddannelsesstruktur, hvor personellets behov og udviklingsmuligheder bliver sat i centrum. Det sker under hensyntagen til Forsvarets opgaver. Dette er én af forudsætningerne for, at personellet kan virke optimalt og til stadighed løse de mangeartede opgaver, der bliver stillet. Personelstaben opretholder kontakten til personelorganisationerne og til Værnepligtsrådet. I den forbindelse deltager Personelstaben i forhandling af løn og ydelser til personellet. Samarbejdet med personelorganisationerne bliver prioriteret højt og sker gennem dialog og gennem forskellige samarbejdsfora. F O R VALTNING AF PER SONEL Opgaven med planlægning, udvikling og anvendelse af Forsvarets ansatte er for de flestes vedkommende delegeret til Forsvarets myndigheder, men for dele af personellet på chefs- og lederniveau har Personelstaben denne opgave. Det er staben, der for dette personel tilrettelægger den enkeltes karriere- og udviklingsforløb. På vegne af Chefen for Forsvarsstaben har staben ansvar for at være arbejdsgiver for og administrator af Forsvarsstabens eget personel. Personelstaben har endvidere ansvar for en række servicefunktioner, der er nødvendige for, at Forsvarsstaben kan fungere optimalt. 6

6 Operations- og Driftsstaben Forsvarets Management- og Ressourcestyrings-System (DeMars). Staben bliver ledet af en generalmajor eller kontreadmiral. Den består af tre afdelinger og et DeMap projektsekretariat. Operations- og Driftsstaben varetager det overordnede ansvar for at gennemføre Forsvarets aktiviteter. Herunder hører beredskab og styrkeindsættelse såvel nationalt som i NATO- eller i andet internationalt regi. Staben varetager endvidere den overordnede koordination af Forsvarets samlede drift og er ansvarlig for Forsvarets økonomi i driftsåret. Herudover står staben for den videre udvikling af Forsvarets Management Projekt (DeMap) samt den overordnede drift, vedligeholdelse og videre udvikling af OPER ATIONSAFDELING EN Operationsafdelingen varetager den overordnede styring af Forsvarets styrkeindsættelse. Dette omfatter bl.a. danske styrker af alle tre værn indsat i fredsstøttende opgaver i internationalt regi. Endvidere omfatter det Forsvarets daglige operationer og beredskab i og omkring Danmark, Grønland og Færøerne. Det drejer sig bl.a. om overvågning og suverænitetshævdelse. Det kan også være løsning af opgaver til støtte for det øvrige samfund, som f.eks. redningstjeneste, fiskeriinspektion, havmiljøopgaver, istjeneste og kontrol med skibstrafik. Planlægning i totalforsvarsregi og større uddannelses- og øvelsesvirksomhed hører også ind under afdelingens ansvar. Afdelingen danner endvidere rammen om Forsvarskommandoens Krisestab hhv. Forsvarschefens Kommandocentral, der kan aktiveres efter behov. Endelig leder afdelingen alle overordnede aspekter af Forsvarets samarbejde med de central- og østeuropæiske lande. 7

7 DR IFTSAFDELING EN Driftsafdelingen varetager den overordnede driftsstyring i Forsvaret. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse og gennemførelse af Forsvarskommandoens Årsprogram. Endvidere omfatter det alle opgaver knyttet til styring og forvaltning af Forsvarets økonomiske ressourcer, herunder både den finansielle styring og styring af Forsvarets totale omkostninger i forhold til aktiviteterne. Afdelingens væsentligste opgave er således at sikre, at Forsvarets samlede bevillinger bliver anvendt bedst muligt for at løse de opgaver, der påhviler et moderne forsvar. Afdelingen løser opgaver, der er knyttet til anvisning og aflægning af regnskab for centrale bevillinger til Forsvarskommandoens område. Det gælder også den overordnede styring af Forsvarets interne anvendelse af de tildelte bevillinger. Endvidere falder brugeransvaret for økonomi- og regnskabssystemer samt bestemmelser for kasse- og regnskabstjeneste under afdelingens ansvar. DE M A R S- AFDELING EN DeMars-Afdelingen, der er under gradvis opbygning, varetager centrale opgaver knyttet til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af DeMars. Afdelingen virker som Forsvarets centrale kompetencecenter for det integrerede EDB-system DeMars. Dens vigtigste opgave er at understøtte udnyttelse og videreudvikling af systemets mange funktioner. Det sker gennem driftsstøtte, rådgivning og problemløsning. Afdelingen virker derved som "brobyggeren" mellem Forsvarets forretningsfunktioner på den ene side og DeMars som komplekst EDB-system på den anden side. Afdelingen løser i vid udstrækning opgaver også for de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet og medvirker således til, at systemet på tværs af hele Forsvarsministeriets område holdes i effektiv drift og i nødvendigt omfang bliver vedligeholdt og videreudviklet i takt med behov og muligheder. 8

8 Forsvarsstabens organisation * Projektorganisation 9

9 10

10 Materielstaben 11 Stabens hovedopgave er at medvirke til at anskaffe og forvalte materiel og infrastruktur, så Forsvaret effektivt kan løse de nationale og internationale opgaver. Staben består af to afdelinger, og den bliver ledet af en kontreadmiral eller generalmajor. M ATER IELAFDELING EN Afdelingen beskæftiger sig med materiel og logistisk planlægning. Det overordnede ansvar for materiel til de tre værn dækker over områderne udvikling, anskaffelse, drift, vedligeholdelse og udfasning. Virksomheden bliver gennemført i tæt koordination med de tre værns materielkommandoer og i internationalt regi. Det sker med henblik på en centralstyret udvikling og anvendelse af ressourcerne samt den nødvendige standardisering på området. Den logistiske planlægning medvirker til, at Forsvarets enheder kan opstilles, klargøres og indsættes inden for det givne beredskab, både nationalt og internationalt. Virksomheden omfatter også etablering af støtteaftaler med det civile samfund og med andre lande. Planlægningen bliver gennemført i nært samarbejde med de operative kommandoer og koordineret med den tilsvarende virksomhed i internationalt regi. Endelig er Materielafdelingen ansvarlig for overordnede merkantile og juridiske for hold vedrørende Forsvarets købs- og salgsvirksomhed, herunder også udlån og leje af materiel. INFR AS TR UK TUR AFDELING E N Afdelingen beskæftiger sig med Forsvarets infrastruktur (bygninger, faste anlæg m.m.) samt miljø, udlicitering og en række NATOforhold. Afdelingen har det overordnede ansvar for styring og koordination af udvikling, fremskaffelse, drift, vedligehold og afvikling af bygninger og arealer indenfor Forsvarskommandoens ansvarsområde. Miljøopgaverne omfatter bl.a. anvendelse af Forsvarets arealer, herunder naturbeskyttelse. Efter afdelingens oplæg og direktiver udføres opgaverne af Forsvarets Bygningstjeneste og de enkelte etablissementsforvaltende myndigheder (regimenter, flådestationer, flyvestationer m.v.). Afdelingens NATO-opgaver omfatter Forsvarskommandoens overordnede styring af NATO-infrastrukturforhold vedrørende NATO-ejede bygninger og faciliteter i Danmark. Endvidere varetager afdelingen den overordnede styring og koordination vedrørende standardisering i Forsvaret. Den tager sig også af udlicitering af visse opgavetyper, bl.a. inden for etablissementsområdet.

11 Informatikstaben I en moderne virksomhed som Forsvaret er informationsteknologi IT en aktiv og integreret del af Forsvarets daglige virke. De komplekse opgaver, som Forsvaret løser, har medført indførelsen af en række IT-systemer til støtte for både de operative og administrative opgaver. Forsvaret råder derfor over IT-systemer, som løser mange forskellige opgaver inden for områderne militær kommunikation, radarovervågning, navigation, simulation, militæroperativ indsættelse og administration. Forsvaret har sit eget IT-netværk til at binde myndigheder og enheder sammen herunder også udsendte styrker. Hurtig og sikker datatransmission er grundlaget for effektiv opgaveløsning. I tilknytning til Informatikstaben er der oprettet en særlig projektorganisation, der styrer anskaffelsen af Dansk Forsvars Management og Ressourcestyringssystem forkortet DeMars. DeMars er et virksomhedsstyringssystem, der dækker hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. Styringssystemet løser opgaver som materielindkøb, lagerstyring, personeladministration, regnskabstjeneste m.m. Forsvarsstabens interne IT-Driftsenhed er underlagt IT-Systemsektionen. ANSVAR LIG F O R I T- O M R ÅDET I F OR SVAR ET Direktøren for Informatikstaben leder staben, der med Informatikanalysesektionen, Projekt- og Teknologisektionen samt IT- Systemsektionen er ansvarlig for den overordnede planlægning og koordination på IT-området i Forsvaret. Ansvaret omfatter endvidere udbygning af Forsvarets informationsteknologiske infrastruktur. Desuden udarbejder og ajourfører staben forvaltningsgrundlag, og den koordinerer informatikvirksomheden både nationalt og i forhold til NATO. 12

12 Kontrolstaben Kontrolstabens opgave er at lede den tværgående kontrol ved hjælp af inspektioner, rapporteringer og udarbejdede analyser. Kontrolstaben koordinerer også behandlingen af revisionssager. Endvidere tager staben sig af den generelle juridiske sagsbehandling og af forsikrings- og erstatningsområdet. Kontrolvirksomheden bliver gennemført ved at sammenfatte resultaterne af inspektioner, rapporteringer, revisioner og selvstændige analyser. Staben informerer Forsvarets øverste ledelse om, hvordan status er for løsningen af Forsvarets opgaver, og om hvorvidt opgaverne bliver løst hensigtsmæssigt. Kontrolstaben, der bliver ledet af en generalmajor eller kontreadmiral, er opdelt i en inspektionsafdeling og en analyseafdeling. INSPEK TIONSAFDELING EN Kontrolstabens Inspektionsafdeling planlægger og koordinerer Forsvarskommandoens inspektionsvirksomhed inden for hele Forsvaret. Inspektionsvirksomheden er samordnet med anden inspektionsvirksomhed ved Forsvarets myndigheder. Inspektionerne bliver gennemført med hjælp fra eksperter fra Forsvarsstaben og øvrige dele af Forsvaret og på en sådan måde, at de bliver oplevet vejledende og effektive gennem en positiv dialog. Inspektionerne, der opdeles i myndigheds- og temainspektioner, kan også gennemføres som særlige temaundersøgelser. ANALY SEAFDELING E N Kontrolstabens Analyseafdeling bidrager til kontrollen ved at udarbejde analyser og rapporter vedrørende Forsvarets planlægning og drift. Afdelingen koordinerer også Forsvarskommandoens behandling af modtagne revisionssager fra Rigsrevisionen og Forsvarets Interne Revision. Desuden gennemfører den kontraktrevision. Afdelingen udarbejder juridisk fagligt indhold af aftaler og foretager juridisk behandling af lovforslag og forslag til bekendtgørelser og lign. Den rådgiver også Forsvarskommandoen om generelle juridiske forhold. Endvidere varetager afdelingen den generelle juridiske sagsbehandling af forsikrings- og erstatningsområdet, herunder udbetaling af erstatning til enkeltpersoner. En stor del af kontrollen bliver udført ved analyse af den information, Forsvarskommandoen modtager dels ved rapportering fra Forsvarets myndigheder og dels ved inspektioner og revisioner. Formålet med analysearbejdet er at påvise opfyldelse af mål, produktivitet og effektivitet i Forsvarets løsning af opgaver. Endelig behandler afdelingen sager vedrørende færdselssikkerhed, flyvesikkerhed og sikkerhed til søs for at øge sikkerheden inden for disse områder. 13

13 Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet indtager sammen med Presse- og Informationssektionen en særlig organisatorisk rolle i Forsvarsstaben, idet de ikke indgår i en fagstab under en fagstabschef. Til gengæld har både sekretariatet og Presse- og Informationssektionen i princippet to overordnede chefer - Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben. Ledelsessekretariatet ledes til daglig af en kommandør eller oberst. Sekretariatets primære opgave er at udøve personlig rådgivning til Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben samt at varetage sekretariats- og anden direkte bistand til disse. Herudover er sekretariatet pålagt en koordinerende rolle i forhold til fagstabene samt at yde administrativ og praktisk støtte til Forsvarsstaben og i særlige tilfælde til eksterne myndigheder. SEK R E TA R I ATETS M ANG E OPG A VER Den snævre tilknytning til Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben udmønter sig i løsningen af mange forskellige opgaver. Eksempelvis kan nævnes: Udmøntning af Forsvarschefens og Chefen for Forsvarsstabens direktiver og beslutninger. Tilrettelæggelse og koordination af Forsvarschefens og Chefen for Forsvarsstabens mødevirksomhed, besøgsvirksomhed og foredragsvirksomhed. Udarbejdelse af Forsvarschefens og Chefen for Forsvarsstabens artikler, breve, talesedler mv. Udarbejdelse og ajourføring af oversigter over udestående aktionssager. Varetagelse af opgaver i relation til ceremoniel og protokol samt uniformer og musik. OPG A VER I F O R HOLD TIL FA G S TABENE Den koordinerende rolle i forhold til fagstabene udmønter sig i løsningen af bl.a. følgende opgaver: Koordination af alle sager med politisk indhold, samt sager der kan udvikle sig som sådanne. Koordination af alle anmodninger om aktindsigt og arkivadgang. Koordination af udarbejdelsen af Forsvarsstabens interne bestemmelser. Endelig yder sekretariatet administrativ og praktisk støtte til Forsvarsstaben og i særlige tilfælde til eksterne myndigheder ifm. besøgs-, konference- og mødevirksomhed. I ledelsessekretariatet er der ansat ca. 20 personer. 14

14 Presse- og Informationssektionen Presse- og Informationssektionen (P&I) planlægger og gennemfører både ekstern og intern information inden for Forsvarskommandoens ansvarsområde. P&I rådgiver Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben om kommunikations- og informationsvirksomhed, bl.a. kontakt til pressen. En oberstløjtnant eller kommandørkaptajn leder sektionen, og han er samtidig Forsvarskommandoens informationschef. P&I står for udgivelse af magasinet "Værnskontakt", hæfter og brochurer og af den ugentlige personaleinformation "Kort&Godt". Endvidere tager sektionen sig af cirkulation af tidsskrifter i Forsvarskommandoen. Endelig sørger P&I for, at daglige nyhedsudsendelser i radio og tv samt udsendelser af særlig interesse bliver optaget eller er tilgængelige for interesserede. 15 DET O M FATTER INF ORM ATIONS VIR K S O M HEDEN Sektionen tager sig af formidling af information om Forsvaret og om forsvars- og sikkerhedspolitik. Det omfatter bl.a. den løbende kontakt til pressen om formidling af information, der ønskes bragt i medierne via artikler, interviews, pressemeddelelser, pressemøder og læserbreve. Sektionen koordinerer pressevirksomheden med Forsvarsministeriet og en række militære myndigheder. Der bliver til daglig udgivet presseklip, presseresumé og udsendt en liste over sagsområder, hvor der er udpeget en talsmand. Listen omfatter aktuelle sager, der skønnes at være relevante for pressen. P&I står for orienteringer af besøgende til Forsvarskommandoen. P&I bidrager på informationsområdet til Forsvarskommandoens hjemmeside på Internettet og til Forsvarets Informationsserver (Infoserveren). K U R SER OG UDD ANNELSESVIR K S O M HED P&I tager sig af kurser for bl.a. presseofficerer, WEB-redaktører og redaktører af tjenestestedsblade og forestår Forsvarets Informationskonference. Desuden støtter sektionen enkeltpersoner i Forsvarskommandoen i forbindelse med optræden i medierne eventuelt med interviewteknisk træning i samarbejde med Forsvarets TV.

15 Her ligger Forsvarskommandoen 16

16 Udgivet af Forsvarskommandoen 2002 Forsvarskommandoen Postboks Vedbæk Telefon Design Eleven Danes A/S Foto Leif Ernst Tryk Digital XPress

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Forsvarskommandoen "VIRIBUS UNITIS"

Forsvarskommandoen VIRIBUS UNITIS Forsvarskommandoen "VIRIBUS UNITIS" ved forenede kræfter Indhold Forord... 3 Operationsstaben.... 4 Koordinationsstaben.... 6 Organisationsdiagram... 8-9 Udviklingsstaben... 10 Ledelsessekretariatet...

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet

forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet Beretning til statsrevisorerne om forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet Marts 2002 RB A301/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år

Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år Viden og Fremsyn Indhold Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år... 3 Forsvarsakademiet 2005-2009... 4 Mission og vision... 6 Enheder ved Forsvarsakademiet... 7 Fakultet for Strategi og Militær

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

April 2012. Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret

April 2012. Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret April 2012 Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret INDHOLD INDLEDNING... 3 1. DEN NUVÆRENDE STRUKTUR OG DENS UDFORDRINGER... 4 1.1 De sikkerhedspolitiske rammevilkår...

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring. Juni 2011

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring. Juni 2011 Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring Juni 2011 BERETNING OM FORSVARETS ØKONOMISTYRING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 12 Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Regelgrundlag og baggrund 3 Kapitel 2: Overordnede betingelser 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

Foreningen Danish Marine & Offshore Group

Foreningen Danish Marine & Offshore Group VEDTÆGTER for Foreningen "Danish Marine & Offshore Group" 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Danish Marine & Offshore Group". Foreningens navn forkortet er DMOG 1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatsadressen:

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Bilag 1. Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser

Bilag 1. Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser Bilag 1 I det følgende gives en beskrivelse af den konkrete arbejds- og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen for Parternes

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22D Telefon: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2950 Vedbæk (+45) 45 66 07 11 19 16 69 88 info@tor.info www.tor.info NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Tagpapbranchens

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 20. december 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Kommunikation Den 10. og 11. december afholdt Forsvarskommandoen en kommunikationskonference for hhv. chefer og kommunikationsmedarbejdere.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere