Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen"

Transkript

1 Forsvarskommandoens stabe Forsvarskommandoen

2 Indhold Historien bag Forsvarskommandoen Planlægningsstaben Personelstaben Operations- og Driftsstaben Forsvarsstabens organisation Materielstaben Informatikstaben Kontrolstaben Ledelsessekretariatet Presse- og Informationssektionen Her ligger Forsvarskommandoen

3 Historien bag Forsvarskommandoen Forsvarskommandoen er en relativ ny foreteelse i det danske forsvar. Tidligere havde de tre værn hver sin stab, og der var en fælles forsvarsstab. Forsvarsstaben og Hærstaben holdt til i Kastellet i København, Marinestaben havde til huse i Gernersgade midt i Nyboder, og Flyverstaben holdt til på Flyvestation Vedbæk. Forsvarskommandoen blev oprettet 1. januar på baggrund af forsvarsloven af Som følge af den politiske udvikling, der bl.a. medførte et ønske om at udflytte så meget af forsvaret som muligt fra København, blev det bestemt at udflytte den kommende Forsvarskommando til området over for Henriksholm. HENR IK SHOLM OG F O R S VA R S KO M M ANDOEN Henriksholms historie kan dateres tilbage til 1795, da løjtnant Henrik Stambou købte ca. 150 tønder land og lod opføre en herskabelig hovedbygning. Bygningen nedbrændte i 1909, og den nuværende bygning blev opført i I dag huser hovedbygningen bl.a. Forsvarschefens repræsentationslokaler og bedriftssundhedstjenesten. Forsvarets Bygningstjeneste stod for opførelsen af en moderne og funktionel bygning, som kunne rumme hovedparten af den samlede Forsvarskommando. Resultatet blev en bygning opført af stål og beton placeret i det naturskønne område over for Henriksholm. I november 1972 begyndte stabene indflytningen i bygning 37, og i marts 1973 var den samlede Forsvarskommando på plads i Forsvarskommandobygningen. 4

4 Planlægningsstaben Planlægningsstaben tager sig af Forsvarets overordnede planlægning og udvikling på længere sigt. Staben er opdelt i Udviklingsafdelingen og Planlægningsafdelingen og ledes af en kontreadmiral eller generalmajor. UD VIK LING SAFDELING EN Her udarbejdes de overordnede retningslinier for Forsvarets udvikling over en 20 årig horisont på baggrund af den sikkerheds- og forsvarspolitiske udvikling. Afdelingen er opdelt i tre sektioner. Policy-sektionen behandler sikkerhedsog forsvarspolitiske forhold og samarbejdet med internationale organisationer. Det omfatter arbejdet i NATO, med PfPlandene og i EU. FN krisestyring og fredsstøttende operationer indgår også i sektionens arbejde. Udviklingssektionen er ansvarlig for udviklingen af studier og koncepter, som danner baggrund for Forsvarets materiel-, personel- og organisationsmæssige udvikling. Sektionen koordinerer dansk forsvarsplanlægning med NATO s. Våbenkontrolsektionen varetager Danmarks nedrustnings-, sikkerheds- og tillidsskabende forpligtelser og samarbejdet i OSCE. Sektionen gennemfører våbenkontrolinspektioner i Danmark såvel som i andre nationer. PLANLÆ G NING SAFDELING EN Denne afdeling tager sig af den overordnede planlægning i Forsvaret indenfor en seksårig horisont og udarbejder oplæg til kommende forsvarsaftaler. Planlægningsafdelingen er ligeledes inddelt i tre sektioner. Planlægningssektionen udarbejder Forsvarskommandoens seksårsplan incl. opgaver og rammer for myndighedernes virksomhed. Desuden udarbejder sektionen oplæg til forsvarsforlig. Økonomiplanlægningssektionen står for seksårsplanens økonomiske indhold og bidrager endvidere med økonomiske forhold i forbindelse med oplæg til forsvarsforlig. Sektionen varetager fastsættelse af lønrammer til Forsvarskommandoens myndigheder. Struktursektionen tager sig af Forsvarets struktur og organisation. Det er her strukturtilpasninger og organisationsændringer i værnene og de værnsfælles kommandoer bliver planlagt som en del af seksårsplanlægningen. Forsvarets bemanding i Danmark og i udlandet indgår også i sektionens ansvarsområde. 5

5 Personelstaben Forsvaret er en moderne virksomhed, men samtidig en ganske særlig virksomhed, hvor der stilles store krav til personellet både det militære og det civile. Derfor er det naturligt, at Forsvarskommandoen har en særlig personelstab. Personelstaben bliver til daglig ledet af en generalmajor eller kontreadmiral. R E K R UTTER ING, PER SONELPOLITIK OG L ØNF OR HOLD Personelstaben har det overordnede ansvar for at rekruttere, fastholde og udvikle Forsvarets personel. Desuden skal den fastlægge principperne for, hvordan personellet bliver anvendt i Forsvaret. Det er stabens opgave at tilpasse og udvikle en moderne personelpolitik og uddannelsesstruktur, hvor personellets behov og udviklingsmuligheder bliver sat i centrum. Det sker under hensyntagen til Forsvarets opgaver. Dette er én af forudsætningerne for, at personellet kan virke optimalt og til stadighed løse de mangeartede opgaver, der bliver stillet. Personelstaben opretholder kontakten til personelorganisationerne og til Værnepligtsrådet. I den forbindelse deltager Personelstaben i forhandling af løn og ydelser til personellet. Samarbejdet med personelorganisationerne bliver prioriteret højt og sker gennem dialog og gennem forskellige samarbejdsfora. F O R VALTNING AF PER SONEL Opgaven med planlægning, udvikling og anvendelse af Forsvarets ansatte er for de flestes vedkommende delegeret til Forsvarets myndigheder, men for dele af personellet på chefs- og lederniveau har Personelstaben denne opgave. Det er staben, der for dette personel tilrettelægger den enkeltes karriere- og udviklingsforløb. På vegne af Chefen for Forsvarsstaben har staben ansvar for at være arbejdsgiver for og administrator af Forsvarsstabens eget personel. Personelstaben har endvidere ansvar for en række servicefunktioner, der er nødvendige for, at Forsvarsstaben kan fungere optimalt. 6

6 Operations- og Driftsstaben Forsvarets Management- og Ressourcestyrings-System (DeMars). Staben bliver ledet af en generalmajor eller kontreadmiral. Den består af tre afdelinger og et DeMap projektsekretariat. Operations- og Driftsstaben varetager det overordnede ansvar for at gennemføre Forsvarets aktiviteter. Herunder hører beredskab og styrkeindsættelse såvel nationalt som i NATO- eller i andet internationalt regi. Staben varetager endvidere den overordnede koordination af Forsvarets samlede drift og er ansvarlig for Forsvarets økonomi i driftsåret. Herudover står staben for den videre udvikling af Forsvarets Management Projekt (DeMap) samt den overordnede drift, vedligeholdelse og videre udvikling af OPER ATIONSAFDELING EN Operationsafdelingen varetager den overordnede styring af Forsvarets styrkeindsættelse. Dette omfatter bl.a. danske styrker af alle tre værn indsat i fredsstøttende opgaver i internationalt regi. Endvidere omfatter det Forsvarets daglige operationer og beredskab i og omkring Danmark, Grønland og Færøerne. Det drejer sig bl.a. om overvågning og suverænitetshævdelse. Det kan også være løsning af opgaver til støtte for det øvrige samfund, som f.eks. redningstjeneste, fiskeriinspektion, havmiljøopgaver, istjeneste og kontrol med skibstrafik. Planlægning i totalforsvarsregi og større uddannelses- og øvelsesvirksomhed hører også ind under afdelingens ansvar. Afdelingen danner endvidere rammen om Forsvarskommandoens Krisestab hhv. Forsvarschefens Kommandocentral, der kan aktiveres efter behov. Endelig leder afdelingen alle overordnede aspekter af Forsvarets samarbejde med de central- og østeuropæiske lande. 7

7 DR IFTSAFDELING EN Driftsafdelingen varetager den overordnede driftsstyring i Forsvaret. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse og gennemførelse af Forsvarskommandoens Årsprogram. Endvidere omfatter det alle opgaver knyttet til styring og forvaltning af Forsvarets økonomiske ressourcer, herunder både den finansielle styring og styring af Forsvarets totale omkostninger i forhold til aktiviteterne. Afdelingens væsentligste opgave er således at sikre, at Forsvarets samlede bevillinger bliver anvendt bedst muligt for at løse de opgaver, der påhviler et moderne forsvar. Afdelingen løser opgaver, der er knyttet til anvisning og aflægning af regnskab for centrale bevillinger til Forsvarskommandoens område. Det gælder også den overordnede styring af Forsvarets interne anvendelse af de tildelte bevillinger. Endvidere falder brugeransvaret for økonomi- og regnskabssystemer samt bestemmelser for kasse- og regnskabstjeneste under afdelingens ansvar. DE M A R S- AFDELING EN DeMars-Afdelingen, der er under gradvis opbygning, varetager centrale opgaver knyttet til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af DeMars. Afdelingen virker som Forsvarets centrale kompetencecenter for det integrerede EDB-system DeMars. Dens vigtigste opgave er at understøtte udnyttelse og videreudvikling af systemets mange funktioner. Det sker gennem driftsstøtte, rådgivning og problemløsning. Afdelingen virker derved som "brobyggeren" mellem Forsvarets forretningsfunktioner på den ene side og DeMars som komplekst EDB-system på den anden side. Afdelingen løser i vid udstrækning opgaver også for de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet og medvirker således til, at systemet på tværs af hele Forsvarsministeriets område holdes i effektiv drift og i nødvendigt omfang bliver vedligeholdt og videreudviklet i takt med behov og muligheder. 8

8 Forsvarsstabens organisation * Projektorganisation 9

9 10

10 Materielstaben 11 Stabens hovedopgave er at medvirke til at anskaffe og forvalte materiel og infrastruktur, så Forsvaret effektivt kan løse de nationale og internationale opgaver. Staben består af to afdelinger, og den bliver ledet af en kontreadmiral eller generalmajor. M ATER IELAFDELING EN Afdelingen beskæftiger sig med materiel og logistisk planlægning. Det overordnede ansvar for materiel til de tre værn dækker over områderne udvikling, anskaffelse, drift, vedligeholdelse og udfasning. Virksomheden bliver gennemført i tæt koordination med de tre værns materielkommandoer og i internationalt regi. Det sker med henblik på en centralstyret udvikling og anvendelse af ressourcerne samt den nødvendige standardisering på området. Den logistiske planlægning medvirker til, at Forsvarets enheder kan opstilles, klargøres og indsættes inden for det givne beredskab, både nationalt og internationalt. Virksomheden omfatter også etablering af støtteaftaler med det civile samfund og med andre lande. Planlægningen bliver gennemført i nært samarbejde med de operative kommandoer og koordineret med den tilsvarende virksomhed i internationalt regi. Endelig er Materielafdelingen ansvarlig for overordnede merkantile og juridiske for hold vedrørende Forsvarets købs- og salgsvirksomhed, herunder også udlån og leje af materiel. INFR AS TR UK TUR AFDELING E N Afdelingen beskæftiger sig med Forsvarets infrastruktur (bygninger, faste anlæg m.m.) samt miljø, udlicitering og en række NATOforhold. Afdelingen har det overordnede ansvar for styring og koordination af udvikling, fremskaffelse, drift, vedligehold og afvikling af bygninger og arealer indenfor Forsvarskommandoens ansvarsområde. Miljøopgaverne omfatter bl.a. anvendelse af Forsvarets arealer, herunder naturbeskyttelse. Efter afdelingens oplæg og direktiver udføres opgaverne af Forsvarets Bygningstjeneste og de enkelte etablissementsforvaltende myndigheder (regimenter, flådestationer, flyvestationer m.v.). Afdelingens NATO-opgaver omfatter Forsvarskommandoens overordnede styring af NATO-infrastrukturforhold vedrørende NATO-ejede bygninger og faciliteter i Danmark. Endvidere varetager afdelingen den overordnede styring og koordination vedrørende standardisering i Forsvaret. Den tager sig også af udlicitering af visse opgavetyper, bl.a. inden for etablissementsområdet.

11 Informatikstaben I en moderne virksomhed som Forsvaret er informationsteknologi IT en aktiv og integreret del af Forsvarets daglige virke. De komplekse opgaver, som Forsvaret løser, har medført indførelsen af en række IT-systemer til støtte for både de operative og administrative opgaver. Forsvaret råder derfor over IT-systemer, som løser mange forskellige opgaver inden for områderne militær kommunikation, radarovervågning, navigation, simulation, militæroperativ indsættelse og administration. Forsvaret har sit eget IT-netværk til at binde myndigheder og enheder sammen herunder også udsendte styrker. Hurtig og sikker datatransmission er grundlaget for effektiv opgaveløsning. I tilknytning til Informatikstaben er der oprettet en særlig projektorganisation, der styrer anskaffelsen af Dansk Forsvars Management og Ressourcestyringssystem forkortet DeMars. DeMars er et virksomhedsstyringssystem, der dækker hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. Styringssystemet løser opgaver som materielindkøb, lagerstyring, personeladministration, regnskabstjeneste m.m. Forsvarsstabens interne IT-Driftsenhed er underlagt IT-Systemsektionen. ANSVAR LIG F O R I T- O M R ÅDET I F OR SVAR ET Direktøren for Informatikstaben leder staben, der med Informatikanalysesektionen, Projekt- og Teknologisektionen samt IT- Systemsektionen er ansvarlig for den overordnede planlægning og koordination på IT-området i Forsvaret. Ansvaret omfatter endvidere udbygning af Forsvarets informationsteknologiske infrastruktur. Desuden udarbejder og ajourfører staben forvaltningsgrundlag, og den koordinerer informatikvirksomheden både nationalt og i forhold til NATO. 12

12 Kontrolstaben Kontrolstabens opgave er at lede den tværgående kontrol ved hjælp af inspektioner, rapporteringer og udarbejdede analyser. Kontrolstaben koordinerer også behandlingen af revisionssager. Endvidere tager staben sig af den generelle juridiske sagsbehandling og af forsikrings- og erstatningsområdet. Kontrolvirksomheden bliver gennemført ved at sammenfatte resultaterne af inspektioner, rapporteringer, revisioner og selvstændige analyser. Staben informerer Forsvarets øverste ledelse om, hvordan status er for løsningen af Forsvarets opgaver, og om hvorvidt opgaverne bliver løst hensigtsmæssigt. Kontrolstaben, der bliver ledet af en generalmajor eller kontreadmiral, er opdelt i en inspektionsafdeling og en analyseafdeling. INSPEK TIONSAFDELING EN Kontrolstabens Inspektionsafdeling planlægger og koordinerer Forsvarskommandoens inspektionsvirksomhed inden for hele Forsvaret. Inspektionsvirksomheden er samordnet med anden inspektionsvirksomhed ved Forsvarets myndigheder. Inspektionerne bliver gennemført med hjælp fra eksperter fra Forsvarsstaben og øvrige dele af Forsvaret og på en sådan måde, at de bliver oplevet vejledende og effektive gennem en positiv dialog. Inspektionerne, der opdeles i myndigheds- og temainspektioner, kan også gennemføres som særlige temaundersøgelser. ANALY SEAFDELING E N Kontrolstabens Analyseafdeling bidrager til kontrollen ved at udarbejde analyser og rapporter vedrørende Forsvarets planlægning og drift. Afdelingen koordinerer også Forsvarskommandoens behandling af modtagne revisionssager fra Rigsrevisionen og Forsvarets Interne Revision. Desuden gennemfører den kontraktrevision. Afdelingen udarbejder juridisk fagligt indhold af aftaler og foretager juridisk behandling af lovforslag og forslag til bekendtgørelser og lign. Den rådgiver også Forsvarskommandoen om generelle juridiske forhold. Endvidere varetager afdelingen den generelle juridiske sagsbehandling af forsikrings- og erstatningsområdet, herunder udbetaling af erstatning til enkeltpersoner. En stor del af kontrollen bliver udført ved analyse af den information, Forsvarskommandoen modtager dels ved rapportering fra Forsvarets myndigheder og dels ved inspektioner og revisioner. Formålet med analysearbejdet er at påvise opfyldelse af mål, produktivitet og effektivitet i Forsvarets løsning af opgaver. Endelig behandler afdelingen sager vedrørende færdselssikkerhed, flyvesikkerhed og sikkerhed til søs for at øge sikkerheden inden for disse områder. 13

13 Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet indtager sammen med Presse- og Informationssektionen en særlig organisatorisk rolle i Forsvarsstaben, idet de ikke indgår i en fagstab under en fagstabschef. Til gengæld har både sekretariatet og Presse- og Informationssektionen i princippet to overordnede chefer - Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben. Ledelsessekretariatet ledes til daglig af en kommandør eller oberst. Sekretariatets primære opgave er at udøve personlig rådgivning til Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben samt at varetage sekretariats- og anden direkte bistand til disse. Herudover er sekretariatet pålagt en koordinerende rolle i forhold til fagstabene samt at yde administrativ og praktisk støtte til Forsvarsstaben og i særlige tilfælde til eksterne myndigheder. SEK R E TA R I ATETS M ANG E OPG A VER Den snævre tilknytning til Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben udmønter sig i løsningen af mange forskellige opgaver. Eksempelvis kan nævnes: Udmøntning af Forsvarschefens og Chefen for Forsvarsstabens direktiver og beslutninger. Tilrettelæggelse og koordination af Forsvarschefens og Chefen for Forsvarsstabens mødevirksomhed, besøgsvirksomhed og foredragsvirksomhed. Udarbejdelse af Forsvarschefens og Chefen for Forsvarsstabens artikler, breve, talesedler mv. Udarbejdelse og ajourføring af oversigter over udestående aktionssager. Varetagelse af opgaver i relation til ceremoniel og protokol samt uniformer og musik. OPG A VER I F O R HOLD TIL FA G S TABENE Den koordinerende rolle i forhold til fagstabene udmønter sig i løsningen af bl.a. følgende opgaver: Koordination af alle sager med politisk indhold, samt sager der kan udvikle sig som sådanne. Koordination af alle anmodninger om aktindsigt og arkivadgang. Koordination af udarbejdelsen af Forsvarsstabens interne bestemmelser. Endelig yder sekretariatet administrativ og praktisk støtte til Forsvarsstaben og i særlige tilfælde til eksterne myndigheder ifm. besøgs-, konference- og mødevirksomhed. I ledelsessekretariatet er der ansat ca. 20 personer. 14

14 Presse- og Informationssektionen Presse- og Informationssektionen (P&I) planlægger og gennemfører både ekstern og intern information inden for Forsvarskommandoens ansvarsområde. P&I rådgiver Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben om kommunikations- og informationsvirksomhed, bl.a. kontakt til pressen. En oberstløjtnant eller kommandørkaptajn leder sektionen, og han er samtidig Forsvarskommandoens informationschef. P&I står for udgivelse af magasinet "Værnskontakt", hæfter og brochurer og af den ugentlige personaleinformation "Kort&Godt". Endvidere tager sektionen sig af cirkulation af tidsskrifter i Forsvarskommandoen. Endelig sørger P&I for, at daglige nyhedsudsendelser i radio og tv samt udsendelser af særlig interesse bliver optaget eller er tilgængelige for interesserede. 15 DET O M FATTER INF ORM ATIONS VIR K S O M HEDEN Sektionen tager sig af formidling af information om Forsvaret og om forsvars- og sikkerhedspolitik. Det omfatter bl.a. den løbende kontakt til pressen om formidling af information, der ønskes bragt i medierne via artikler, interviews, pressemeddelelser, pressemøder og læserbreve. Sektionen koordinerer pressevirksomheden med Forsvarsministeriet og en række militære myndigheder. Der bliver til daglig udgivet presseklip, presseresumé og udsendt en liste over sagsområder, hvor der er udpeget en talsmand. Listen omfatter aktuelle sager, der skønnes at være relevante for pressen. P&I står for orienteringer af besøgende til Forsvarskommandoen. P&I bidrager på informationsområdet til Forsvarskommandoens hjemmeside på Internettet og til Forsvarets Informationsserver (Infoserveren). K U R SER OG UDD ANNELSESVIR K S O M HED P&I tager sig af kurser for bl.a. presseofficerer, WEB-redaktører og redaktører af tjenestestedsblade og forestår Forsvarets Informationskonference. Desuden støtter sektionen enkeltpersoner i Forsvarskommandoen i forbindelse med optræden i medierne eventuelt med interviewteknisk træning i samarbejde med Forsvarets TV.

15 Her ligger Forsvarskommandoen 16

16 Udgivet af Forsvarskommandoen 2002 Forsvarskommandoen Postboks Vedbæk Telefon Design Eleven Danes A/S Foto Leif Ernst Tryk Digital XPress

Forsvarskommandoen "VIRIBUS UNITIS"

Forsvarskommandoen VIRIBUS UNITIS Forsvarskommandoen "VIRIBUS UNITIS" ved forenede kræfter Indhold Forord... 3 Operationsstaben.... 4 Koordinationsstaben.... 6 Organisationsdiagram... 8-9 Udviklingsstaben... 10 Ledelsessekretariatet...

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22D Telefon: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2950 Vedbæk (+45) 45 66 07 11 19 16 69 88 info@tor.info www.tor.info NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Tagpapbranchens

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste.

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste. 9. marts 2007 Personlige oplysninger ADRESSE Lammefjordsvej 11 4300 Holbæk Tlf. 59 43 92 48 Mob. 24 48 82 67 Mail: thomas@oxboell.dk CV ~ Thomas Oxbøll STATUS Arbejde: ~ Ansat i forsvaret fra 1989 i Flyvevåbnet

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Forsvarsministeriet Effektiviseringsstrategi Marts 2004 (Udbygget med Klare mål og mere åbenhed december 2004) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Fremtidig koncernstruktur...2

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere