Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar Flintemarken, Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk"

Transkript

1 Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse: På valg til bestyrelsen er Tove Stub (85 2. tv.) og Claus H. Karstensen (45 1.th.). Marianne Bang (69 A-8) indtrådte som bestyrelsesmedlem efter Louise Brodersen og er ligeledes på valg. 5. Valg af suppleanter: Lotte Neumann (75 st. tv.) er på valg og ønsker genvalg. Der skal yderligere vælges én suppleant. Interesserede kandidater bedes møde op på afdelingsmødet. 6. Indkomne forslag. 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr. godkendelse af revideret vedligeholdelsesreglement. 6. Eventuelt. Der var fremmødt: Beboere fra 25 familieboliger (i alt 252 lejemål), svarende til 9,9 %. Beboere fra 8 seniorboliger (i alt 47 lejemål), svarende til 17,0 %. Fremmødeprocenten for samtlige boliger (299 lejemål): 11,0 %. Fra bestyrelsen mødte: Vilhelm Kent (33 1. t.v.), Tove Stub (85 2. tv.), Claus H. Karstensen (45 1. th.), Hella Grønbæk (69 A-7) og Marianne Bang (69 A-8). Der var afbud fra: Lotte Sonja Neumann (75 st. tv.). Ad 1. Ad 2. Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Vilhelm Kent bød velkommen og foreslog Conny Birkholm som dirigent. Da der ikke var andre kandidater, blev Conny Birkholm valgt. Conny Birkholm takkede for valget. Inden valg af referent og stemmetællere konstaterede dirigenten, at den foreløbige indkaldelse til afdelingsmødet kom ud i rette tid i. h. t. vedtægten. Anderledes var det med den endelige indkaldelse, der var kommet ét døgn for sent ud. I henhold til vedtægten burde mødet blive forkastet, men dirigenten foretrak at spørge forsamlingen, om man kunne godkende at mødet blev gennemført. Afdelingsmødet godkendte dette, og dirigenten bad om at det blev ført til protokol (referat), at bestyrelsen tager til efterretning, at fristerne i. h. t. vedtægten skal overholdes. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og konstaterede bl. a. at mødet blev optaget på diktafon (formanden udskrev referat). Som stemmetællere valgtes: Tove Stub (85 2. tv.), Christian Reinhold (65 2. th.) og Marianne Bang (69 A-8). Af hensyn til referatet, bad dirigenten forsamlingen om, at man sagde sit navn og husnummer inden evt. spørgsmål. Ad 3. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for afdelingebestyrelsens beretning: Økonomien: "Der har været en række store udgifter til vedligeholdelse siden sidste afdelingsmøde. Dette gør, at vi skal holde lidt igen med udgifterne resten af regnskabsåret, der slutter 30. april De største udgifter er følgende: Udskiftning af vandrør og ventiler i boilerrummene. Vi har måtte påbegynde løbende udskiftninger, Side 1 af 7

2 hvilket er meget dyrt. Udskiftningerne vil komme til at løbe over de næste 4-5 år. Dørtelefonanlæggene til tagboligerne er ligeledes blevet udskiftet. Der har været problemer med anlæggene i to opgange, men det skulle være løst nu. Naturlejepladsen er blevet renoveret så den lever op til sikkerhedskravene og der er samtidig foretaget udskiftning af elementer, der alligevel ville skulle udskiftet inden for kort tid. Der er monteret inspektionslemme i samtlige type-2 lejligheder - bortset fra en - så det nu er muligt, hurtigt at komme til installationerne, og f. eks. lukke for vandet, hvis der skulle opstå utætheder eller lignende. Væggene er samtidig forstærket. Samtlige ventilatorer til udsugning er udskiftet med mere energivenlige typer, hvilket bl. a. vil betyde mindre strømforbrug. Lokalinspektørordningen: Lokalinspektør-ordningen er trådt i kraft. Det betyder, at Jackie Månsson og ejendomskontoret fremover - foruden Flintemarken og Marievej - vil betjene afdelingerne på Rudersdalsvej og Nærum Søpark. Ombygningen af kontoret er ved at være tilendebragt så der bliver tidssvarende forhold for medarbejderne. Fordelingen af de samlede omkostninger til ordningen bliver således, at Flintemarken betaler ca. 60% af udgiften, og der er allerede nu budgetteret med en samlet besparelse i forhold til tidligere. Den nye individuelle målemetode for vand og varme: Regnskabet for brug af vand og varme er netop udsendt til de enkelte lejemål. Med den nye individuelle målemetode, er der opnået en betydelig besparelse på ca mio. kroner, samtidig med at der er tale om en langt mere retfærdig fordeling af udgiften. De aller fleste skal have ikke ubetydelige beløb tilbagebetalt i forhold til a'conto indbetalingen, og dette betyder samtidig, at der vil finde en regulering sted i forhold til a'conto opkrævningen. Pr. 1. april 2013 nedsættes a'contobetalingen for vand med 15%. Dette gælder for samtlige lejemål. Hvis man ønsker at få sat a'contobetalingen op, skal man henvende sig til Lejerbo's forbrugsafdeling. Der er en enkelt sag om et unaturligt højt forbrug af vand, som vi er ved at undersøge, men ellers synes den nye ordning at virke efter hensigten. Årets juletræstænding: Årets sammenkomst i forbindelse med tændingen af vores juletræ var atter en succes. Der var et fint fremmøde af voksne og børn, og såvel æbleskiver, som glögg blev næsten udsolgt. Det er bestyrelsens indtryk at man hyggede sig. Henvendelser til bestyrelsen: Bestyrelsen har siden sidste afdelingsmøde modtaget en række anonyme henvendelser. Jeg vil gerne understrege, at sådanne henvendelser bliver kasseret uden behandling. Hvis man har noget at klage over - det gælder også i forhold til formandens adresse i Lokaltelefonbogen fra Mostrups Forlag, som man i den anledning havde forfremmet til Folkeregister - skal henvendelsen være med navn og adresse. I den forbindelse skal jeg atter kraftigt opfordre de beboere, der endnu ikke har gjort det, om at tilmelde sig vores ordning. Det sparer ikke alene tid og penge, men sikrer samtidig at vi kan få meddelelser hurtigt ud til beboerne. I øjeblikket er ca. halvdelen af beboerne tilmeldt, men der må være mange flere, der har en . Nye priser for levering af gas til opvarmning: Der er kommet udspil fra e-on vedr. nye priser for levering af gas til opvarmning. Umiddelbart er der tale om en ikke ubetydelig stigning. Lejerbo er gået i forhandling med e-on omkring dette. Stigning i ejendomsskatterne: Vi må ligeledes se i øjnene, at der vil komme en stigning i ejendomsskatterne på ca ,- kroner. Der er afsat ,- kroner til uforudsete udgifter, hvorfor der er en underbudgettering på ,- kroner, som skal hente ind via besparelser på andre poster. Kloaklugt: Undersøgelsen omkring kloaklugt viste at det er et ret udbredt problem. Der bliver nu forsøgt en løsning med montering af en ventil i et par opgange. Hvis dette virker, vil denne løsning blive benyttet i samtlige de opgange der har problemer. Side 2 af 7

3 TV-signalet: Undersøgelsen vedr. problemer med TV-signalet viste, at det kun var ganske få steder, hvor problemet måtte ligge mellem fordelerboksen og vægudtaget. Vi er ved at undersøge disse tilfælde nærmere. Tagboligernes belægning på svalegange og altaner: Det menes, at der er fundet en løsning på problemet med belægningen på tagboligernes svalegange og altaner. Arbejdet er sat i stå indtil der igen er så meget varme i luften, at hærdningen kan foregå uden problemer. Hundelufteplads: Bestyrelse modtog umiddelbart efter forrige afdelingsmøde et ønske fra flere hundeejere, om etablering af et indhegnet område, hvor hundene kan løbe frit og lege med hinanden. Det er Lejerbos og bestyrelsens opfattelse, at dette ikke vil kunne etableret uden ændring af lokalplanen. Hvis bestyrelsen skal arbejde videre med dette, må der fremsætte et forslag til behandling på kommende afdelingsmøde. Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til Jackie Månsson og hans medarbejdere. De gør et stort stykke arbejde med at servicere beboerne og holde Flintemarken i en attraktiv stand. Jeg synes at det er lykkedes fint og er sikker på, at de nye udfordringer med lokalinspektørordningen nok skal blive til gavn for alle. Lad mig slutte med at sige, at bestyrelsen bestræber sig på at hjælpe med til, at Flintemarken fortsat vil være et attraktivt sted at bo, med plads til alle. Det kan kun gøres, hvis vi alle er indstillet på, at sådan skal det være. Tak for ordet." Spørgsmål til afdelingsbestyrelsens beretning: Inga Hjerring(13 A-9): Vedr. reparation af belægningerne ved tagboligerne, bliver det såvel svalegange som altaner, og bliver det over alt? Vilhelm Kent: Efter hans opfattelse ville der blive tale om alle belægninger. Han mente ikke at man kunne lappe huller, hvis det skulle holde. Han ville undersøge spørgsmålet nærmere. Inga Hjerring(13 A-9): Hvor lang tid vil det tage? Vilhelm Kent: Det var han ikke klar over, men han mente at have hørt noget om 2 blokke pr. dag, hvilket han dog tvivlede på var rigtigt. Han vidste at der var nogle spørgsmål omkring tilgængeligheden på svalegangene under hærdningen, men det vil der komme en afklaring på. Kim Hartvigsen (17 1. tv.): Hvem afholder udgifterne i forbindelse med kloaklugten. Vilhelm Kent: Der er kun beboerne til at betale for udgifterne. Han vidste godt hvad der lå bag spørgsmålet - badeværelserenoveringen. Rådgivningsfirmaet var under afvikling så det var svært at komme efter dem. Kim Hartvigsen ( tv.): Der må vel være tale om produktansvar. Vilhelm Kent: Ja, men det skal først bevises, at renoveringen er skyld i problemerne. Rådgiver har tidligere afvist sammenhængen mellem lugt og renovering. En evt. indsættelse af ventiler er ikke særlig bekostelig og vil næppe udløse huslejestigning. Der vil være penge på det kommende budget til dette. Kim Hartvigsen (17 1. tv.): Der er mere tale om det rent principielle i, at vi hver gang bare glider af. Når der er gennemsyn får vi næsten aldrig noget ud af det fordi vi ikke forfølger det. Resultatet er at det bliver beboerne der skal betale. Vilhelm Kent: I det konkrete tilfælde vurderede han, at der ikke ville være tale om de store udgifter, og frem for at starte en sag - og derved ikke kunne røre ved problemet i sagsperioden, der kunne være flere år - foretrak han at få problemet klaret nu. Jørgen Elle (31 A-3): Han havde skrevet til bestyrelsen vedr. forudbetaling (a'conto) af vand- og varmebidrag. Han havde modtaget et brev om at bidraget var nedsat med 107 kroner om måneden. Han indbetalte sidste år kroner og skal have kroner tilbage. En nedsættelse på 107 kroner om måneden er ikke rimeligt. Det er på denne måde et gevaldigt cash-flow beboerne lægger hos Lejerbo. Der må kunne laves en langt højere nedsættelse af a'conto betalingen. Side 3 af 7

4 Vilhelm Kent var helt enig med Jørgen Elle. Der er to ting i det. For det første bør der gå yderligere ét år for at få et helt klart billede af, hvilket niveau besparelserne kommer til at ligge på. For det andet indebærer den individuelle måling af forbruget, at der er mere kompliceret at foretage beregning af nye a'conto betalinger, da forbruget er forskelligt fra lejemål til lejemål. Han ville tage spørgsmålet op med Lejerbo. Han opfordrede lejerne til at kontakte Lejerbo's forbrugsafdeling og kræve yderligere nedsættelse af a'conto betalingen. Vilhelm Kent havde for nogle uger siden talt med Lejerbo om spørgsmålet, og det var hans fornemmelse, at nedsættelsen på 15% var en nu-og-her løsning. Claus H. Karstensen (45 1. th.): Han mente at man skulle "gå i kødet" på Lejerbo. Der er det misforhold, at de der skulle efterbetale øjeblikkelig fik meddelelse om dette, så snart regnskabet forelå. De der skulle have penge tilbage fik først meddelelsen langt senere. Vilhelm Kent: Der var ca mio. kroner til tilbagebetaling og små kroner til efterbetaling. Dirigenten: Det lyder som om at alle her i forsamlingen i morgen skal ringe til Lejerbo's forbrugsafdeling. Der var ikke flere kommentarer til afdelingsbestyrelsens beretning, hvorefter den blev godkendt. Ad 4. Da der ikke var yderligere kandidater til afdelingsbestyrelsen, blev Tove Stub, Claus H. Karstensen og Marianne Bang genvalgt for en 2-årig periode. Ad 5. Følgende kandidater stillede op til valg som suppleant i afdelingsbestyrelsen for en 1-årig periode: Lotte Sonja Neumann (75 st. tv.), Ole S. Nielsen (33 st. tv.), Jesper Reinholdt Nielsen (65 2. tv.), Torben Steen Nielsen (47 A-2) og Bent Stærkær (67 st. th.). Der skulle vælges 2 supplanter. Efter stemmeafgivelse og optælling blev mødet genoptaget. Resultatet af afstemningen blev som følger: Navn Antal stemmer Valgt Lotte Sonja Neumann (75 st. tv.): 1. supplant Ole S. Nielsen (33 st. tv.): Jesper Reinholdt Nielsen (65 2. tv.): Torben Steen Nielsen (47 A-2): 2. supplant Bent Stærkær (67 st. th.): Ad 6. Dirigenten gav ordet til formanden. Vilhelm Kent oplyste, at det hidtidige vedligeholdelsesreglement var meget utidssvarende. Det indeholdt en lang række ting som enten ikke eksisterede mere eller var forkerte i forhold til nutiden. Han ville ikke gå i detaljer men blot sige, at vedligeholdelsesreglementet vil blive udleveret til alle nyindflyttere. Da det samtidig er en vejledning i, hvordan beboerne skal vedligeholde lejemålet - og hvem der skal vedligeholde hvad - vil det blive omdelt/distribueret til samtlige lejemål, når det er godkendt. Reglementet skal først godkendes af afdelingsbestyrelsen og derefter i organisationsbestyrelsen, hvorefter er det gældende for afdelingen. Det bagerste skema viser, hvilke standarder der gælder for de enkelte ting i lejemålet. Reglementet har ligeledes stor betydning ved fraflytning og den efterfølgende istandsættelse til næste lejer, da det viser, hvad der skal istandsættes og i hvilken grad. Reglementet viser samtidig, hvilken stand nye lejere kan forvente at lejemålet er i. Den første del af reglementet - indtil pkt. 6 er lovbunden tekst, som vi ikke har nogen indflydelse på. Det betyder bl. a. at man ikke kan fjerne teksten vedr. "badekar", som vi jo ikke har mere. På forespørgsel fra dirigenten oplyste Vilhelm Kent, at der var tale om en gennemgribende revision, der går helt ned i detaljen om f. eks. de forskellige glans-typer maling der skal benyttes og hvordan gulvene skal behandles - og med hvad. Dirigenten konstaterede at forslaget til vedligeholdelsesreglement var omdelt/distribueret til samtlige husstande sammen med den endelige indkaldelse. Det var derfor ikke nødvendigt at læse det op. Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen der havde kommentarer eller indvendinger mod det fremlagte forslag til nyt vedligeholdelsesreglement. Da dette ikke var tilfældet kunne man gå over til at stemme om for eller imod forslaget. X X Side 4 af 7

5 Kim Hartvigsen (17 1. tv.) mente ikke at man kunne stemme om det. Det havde ikke været debatteret, hvad der skulle ske eller hvorfor. Forslaget viste heller ikke, hvor der var ændringer. Der var ikke engang nævnt noget i den foreløbige indkaldelse om forslaget. Man kunne allerede have vedlagt forslaget der - sammen med det gamle reglement, så alle havde det. Vilhelm Kent sagde, at det kunne man ikke. I henhold til vedtægten sendes forslag til beboerne sammen med den endelige indkaldelse. Bortset fra det, så havde forslaget til nyt vedligeholdelsesreglement været længe under vejs. Det var i sidste øjeblik at forslaget blev færdigt til forelæggelse for afdelingsmødet. Vi kan ikke begynde at sende nogle forslag ud tidligere end andre. Kim Hartvigsen (17 1. tv.) sagde at der ikke havde været nogen dialog med beboerne. Dirigenten: Dialogen foregår nu. Fra salen: En beboer (uden navn) syntes at det varet problem, at man ikke kunne se konsekvensen for den enkelte lejer af en godkendelse af forslaget. Det fremgik ikke af forslaget. Man kunne f. eks. ikke male med en anden malingstype, for så skal man betale ekstra ved istandgørelsen. Christian Reinhold (65 2. th.): Måske var forslaget fremlagt lidt for enkelt. Det kunne være rart, hvis forslaget var vedlagt det hidtidige reglement. Så havde konsekvenserne været illustreret. Vedr. konsekvenserne så gælder det ikke de, der allerede bor i Flintemarken, men er for de fremtidige beboere. Reglementet belyser primært, hvordan lejemolet bliver sat i stand til dem der skal overtage lejligheden. A-ordningen betyder, at man efter 9 år har opsparet så meget til istandsættelse, at der ikke skal betales yderligere ved fraflytning, med mindre der er misligholdelse. Og misligholdelse er ikke at male væggene røde. Reglementet har altså kun betydning for fremtidige lejere og i hvilken stand lejemålet afleveres. Ordningen var fornuftig nok. Vinni Feltmann ( th.): Hun havde fuldkommen matte gulve, så de levede ikke op til reglementet. Vilhelm Kent: Det måtte vi lade Jackie Månsson kigge på. Der lå sikkert en rapport på indflytningen. Dirigenten: Forslaget var gennemgået af bestyrelsen sammen med Lejerbo. Dirigentes gik samtidig ud fra, at alle havde fået det gældende reglement ved indflytning så man havde noget at sammenligne med. Man har haft en lille uge til at kigge på det og se, om der var noget man gerne ville have ændret. Som formanden sagde, så kan man vedtage eller forkaste forslaget. Man kan ikke sende forslag ud før en uge før mødet. Kim Hartvigsen (17 1. tv.): Det var nøjagtigt det samme vi havde oppe på forrige afdelingsmøde. Det nytter ikke noget, at man ikke kan nå at komme med indsigelser. Det betyder at man kun kan stemme om forslaget og ikke evt. modforslag, da disse vil være kommet for sent. Vilhelm Kent: Det man stemmer om er det fremlagte forslag. Hvis man ikke kan godkende det, så må man forkaste det og komme med et andet forslag til næste afdelingsmøde. Dirigenten: Det er en enig bestyrelse der står bag forslaget til ændringer. Hvis det ikke man godkendes, så kan man forkaste det, og så gælder det gamle reglement fortsat, indtil der vedtages et nyt. Dirigenten spurgte herefter om forsamlingen kunne godkende forslaget eller man ville forkaste det. Forslaget blev godtaget af samtlige fremmødet, bortset fra 4, der stemte i mod. Ad 7. Sidste punkt på dagsordenen var "Eventuelt", hvor alt kunne sige og intet vedtages. Susanne Henckel Harloff (35 1. tv.): Det undrede hende, at der ikke var nævnt noget om vedligeholdelse af altanerne i forslaget til nyt vedligeholdelsesreglement. Skulle man stadigvæk ned på ejendomskontoret for at få maling? Vilhelm Kent: Det er sådan, at der udleveret gratis maling til altanernes vægge, lofter og træværk på ejendomskontoret. For flere år siden blev det besluttet at afdelingen skulle gå i gang med at male altanerne, men det viste sig at være meget dyrt, og da der var visse økonomiske efterslæb i afdelingen, indstillede man arbejdet. Man aftalte derfor i stedet for, at afdelingen stillede gratis maling til rådighed for de beboere, der selv ville male. Claus h. Karstensen (45 1. th.): Han måtte desværre sabotere dette lidt. Han havde sidste år forespurgt ejendomskontoret om maling, og fik besked på, at det ikke kunne lade sig gøre, det var ikke på lager. Side 5 af 7

6 Vilhelm Kent: Problemet må have været, at det ikke var på lager. Han ville gerne slå helt fast, at man kan få udleveret gratis maling til altanerne. Hvis det ikke er på lager, skal ejendomskontoret skaffe det. Susanne Henckel Harloff (35 1. tv.): Hendes spørgsmål drejede sig også om træværket m. v. Hendes problem var lige nu, at det var begyndt at smuldre ovenfra med betonskaller. Hvem skal vedligeholde dette? Vilhelm Kent: Det er afdelingen der har den udvendige vedligeholdelse, hvilket også gælder altanerne. Hun skulle henvende sig til ejendomskontoret, der så måtte ser, hvad der kunne/skulle gøres. Spg. fra salen (uden navn): I vores blok er træværket på altanerne blåt. Det var vist et forsøg der var gjort. Vilhelm Kent: Så vidt han vidste, sagde reglerne at træværket enten skulle være sort eller hvidt. Christian Reinhold (65 2. th.): Med fare for at man blev trætte af ham, så ville han lige nævne omkring proceduren for afstemning, at det ikke var helt rigtigt, når vi sagde at man lagde det frem, hvorefter man kunne stemme om det, og evt. tage det op igen til næste møde, hvis det blev forkastet. Han kunne godt ønske sig, at man tilrettelagde en process, der tilgodeså at beboerne kunne nå at tage stilling til et forslag og komme med ændringsforslag, som der så kunne stemmes om. Vi havde samme problemstilling omkring vedtagelsen af husordenen ved sidste afdelingsmøde, hvor det også var "take it og leave it". Det går når det er forholdsvis uskyldige ting, men principielt er det ikke en særlig sympatisk måde at lægge forslag frem på. Al ære og respekt for afdelingsbestyrelsen, så tænker 100 hjerner bedre end 5. Det kunne være at der kunne opstå nogle gode ideer der kunne indbygges i forslagene. Sådan gør man i Folketingen og andre demokratiske forsamlinger. Han sagde dette som en opfordring til bestyrelsen når der fremadrettet skulle vedtages andre omfattende forslag som dette regelsæt. Hella Grønbæk (69 A-7): Hun kunne ikke forstå, hvorfor vi skulle have denne lange diskussion. Da hun flyttede ind i sin tid, fik hun udlevere regelsættet. Beboerne havde haft en lille uge til at sætte sig ind i forslaget. Hvis der var nogen der var utilfredse, så måtte vi tage det op næste gang. Bent Carlander (83 1. th.): Han ville blot nævne, at han og hans kone var meget lykkelige for at bo i Flintemarken. De havde aldrig boet i lejlighed før, eller været afhængige af viceværter m.m. Men, for det første så var der fred og ro, ejendomsfunktionærerne var søde og rare, meget sociale, ustressede og søde til at tale med folk. Han og hans kone var gamle Vedbæk borgere og var meget glade for at bo her. (Applaus fra salen). Dirigenten svarede Christian Reinhold, at han som gammel afdelingsformand selv kendte vedtægterne og de siger, at et forslag skal være udsendt én uge før mødet og enten vedtages eller forkastes på mødet. Vilhelm Kent: Han ville måske godt give Christian lidt ret. Man kunne måske godt - i visse tilfælde - tage et emne til et forslag op tidligere og sende det til debat, og ud fra dette laver et forslag. I forbindelse med vedligeholdelsesreglementet kan man ikke gøre det på den måde. Bestyrelsen er valgt af beboerne til at behandle sådanne ting, og hvis alle mulige skulle begynde at blande sig i, hvad der skal stå, så kommer vi også ind i nogle økonomiske overvejelser. Reglementet er nemlig også et økonomisk baseret dokument, der danne grundlaget for, hvad det koster, f. eks. at istandsætte et lejemål. Hvis der bliver ændret for meget i det der står, så ændrer det også ved priserne for de enkelte arbejder - og ikke mindst budgettet. Vedr. vedtagelsen af husordenen ved sidste møde, så kunne bestyrelsen måske godt have udsendt materialet til "høring" tidligere. Det vil bestyrelsen tage til efterretning og se, hvor det måtte være en god idé fremover. Men han ville gerne slå fast at bestyrelsen var valgt til at varetage sådanne ting. Claus H. Karstensen (45 1. th.): Han kunne også godt tænke sig noget mere debat omkring forslag m. v., den eksisterede så at sige ikke. Christian Reinhold (65 2. th.): Han var ikke i tvivl om, at bestyrelsen gjorde et stort stykke arbejde og selvfølgelig skulle forsamlingen tage stilling til det konkrete forslag. Men, man kunne godt have en debat, det havde man haft tidligere, inden endelige forslag blev udformet. Spg. fra salen (uden navn): Spørgeren ville gerne høre om udskiftning af termoruder. For ca. et år siden havde hun gjort opmærksom på, at to af hendes termoruder var punkteret. De ville blive skiftet når der engang kom en glarmester. Nu var der næsten gået et år, hvilket ikke var rimeligt. Vilhelm Kent: Når der konstateres punktering af termoruder, så skal de skiftes hurtigst muligt. 1 år lød som "langsomst mulig". Spørgeren skulle gå på ejendomskontoret og spørge om de havde glemt hende. Side 6 af 7

7 Fra salen (uden navn): Man havde fået at vide, at så snart der var samlet nogle stykker, så ville der ske udskiftning af ruderne. Vivi Feldmann (29 1. th.): Var der ikke nogen der tænkte på rengøring af opgangene. De blev mere og mere sorte og beskidte. Det var som om rengøringspersonalet benyttede en tør kost. Kim Hartvigsen (17 1. tv.): Han havde flere dårlige termoruder der havde været fejlmeldt i 12 år. Han havde fået besked på at der skulle ikke ske noget. Claus H. Karstensen (45 1. th.): Vedrørende trapperne så var det fuldstændig rigtigt. Der skal strammes op omkring rengøringsproceduren. Rengøringen er under al kritik. Hanne Lund (85 st. tv.): Hun havde påtalt, at hendes vinduer var meget matte. Hun havde fået den besked, at ruderne alligevel snart ville blive udskiftet generelt. Vilhelm Kent: Der var tidligere foretaget et skøn over, hvad det ville koste og ikke mindst indebære, at skifte hele vinduespartiet på altanen. Det er meget dyrt. Ikke alene selve det nye vinduesparti i f. eks. aluminium men i endnu højere grad de ting der skal ske, for at det overhovedet kan lade sig gøre. Der vil være tale om stilladser, fjernelse af altan-stolperne etc. Det skønnes at udgiften vil være ca pr. lejemål - svarende til en stor badeværelserenovering, én gang til. Der er steder, hvor træværket er begyndt at vise tegn på skader, og det er man obs på. Vedrørende rengøring af opgangene har ejendomskontoret været rundt og kigge, samme med indehaveren af rengøringsfirmaet. Det er fantastiske "mønstre" rengøringsfolkene kan fremstille, ved at køre en klud hen over gulvet med beskidt vand. Der er en vandhane lige inde i skralderummet, så det er ikke så svært at skifte vande lidt oftere. Det skulle forhåbentlig blive bedre nu. Der er nogle problemer med en mere generel rengøring, f. eks. spindelvæv og salatolier der driver ned ad væggen. Han havde talt med Jackie Månsson om, at der måske skulle foretages en egentlig forårshovedrengøring. Det bliver dog nok først efter 1. april, for vi skal passe på vores budget. Vedr. termoruderne gentog han, at man skulle tale med ejendomskontoret om det. Hvis der er punkteringer skal de skiftes. Der skulle muligvis samles nogle stykker sammen, men han var helt sikker på at ejendomskontoret ville tage sig af det. Inga Hjerring (13 A-9): Efterlyste skriftlige retningslinjer for rengøring på trapperne Vilhelm Kent: Der findes et rengøringsreglement, som er udleveret til rengøringsfirmaet. Vedrørende tagboligernes trapper skal de - så vist han huskede - spules 2 gange om året. Claus H. Karstensen (45 1. th.): Hans holdning var, at hele rengøringsentreprisen skulle i fornyet udbud. Vilhelm Kent: I forbindelse med den nye lokalinspektørordning havde afdelingsformændene for de berørte afdelinger været til møde hos Lejerbo i Hillerød sammen med Jackie Månsson. En af de ting der blev sagt til Lejerbo - og som vi måske vil tage op i organisationsbestyrelsen - var, at det ikke altid var bedst, udelukkende at gå efter billigste tilbud, såvel ved licitationer som alm. leveracekontrakter. Der bør fremover være en bedre overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Billigste pris er ikke altid "billigst". Pris bør sættes op i forhold til kvalitet, så man kan få mest for pengene. Dirigenten foreslog at man gennemgik de kontrakter der allerede fandtes, og så læste "det med småt". Nogen gange står der, at man skal have noget mere end det man får. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere der ville have ordet, trakkede for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden. Vilhelm Kent afsluttede mødet med at sige, at vi boede godt og det skulle vi fortsætte med. Mødet sluttede kl Dirigent Conny Birkholm Referent Vilhelm Kent Side 7 af 7

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 09. september 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere