Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427."

Transkript

1 Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at et afgrænset delområde i sommerhusområdet -Hou, omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord, spildevandskloakeres inden 31. december 2015, at ændringsforslagets områdeafgrænsning ændres, så Kongelunden Vest 5, 7, 9 og 11, Knudshoved 44, Krøjbergsvej 19, 21, 23, 25, 27 og 44 ikke medtages under delområde 3, at indsigelsen fra Birte Vandborg Sørensen, Knudsvej 12 imødekommes, og ændringsforslaget til spildevandsplanen ændres i overensstemmelse hermed, samt at byrådet gennemfører ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Arne Brøndum Schade og Steen Berg Royberg var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Forsyningsvirksomhederne har den 15. maj 2013 modtaget en ansøgning fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S om ændring af kommunens spildevandsplan for sommerhusområdet -Hou. Området, som ændringen vedrører, er markeret på vedhæftede kortbilag Ændringsforslag, Sommerhusområdet -Hou, delområde 3, der er et uddrag af spildevandsplanens bydelsplan Y9. Efter ændringsforslagets behandling på Forsyningsudvalgets møde den 5. juni 2013 (punkt 8) har Forsyningsvirksomhederne den 2. oktober 2013 modtaget følgende supplerende oplysninger fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S: I forbindelse med den igangværende detailprojektering af delområde 3, er der udført supplerende opmålinger og nivellementer af terrænkoter og vandløb mv. På baggrund heraf har det vist sig nødvendigt at kloakere en række yderejendomme til ledninger og pumpestationer, der først etableres i delområde 4. Følgende ejendomme skal udtages af spildevandsplanen for delområde 3 og medtages i spildvandsrevisionen for delområde 4. Det betyder, at for disse ejendomme vil kloakanlægget først blive etableret i 2015 og tidsfristen for tilslutning planlagt til : Krøjbergsvej 19, 21, 23, 25, 27 og 44. Kongelunden Vest 5, 7, 9 og 11 Knudshoved 44.

2 Forsyningsvirksomhederne har på denne baggrund justeret områdeafgrænsningen for delområde 3, så ovennævnte ejendomme udelades. Ejendommene medtages i stedet under etape 4, der forventes spildevandskloakeret senest 31. december De justerede oplandsgrænser er markeret særskilt på vedhæftede kortbilag Ændringsforslag, Sommerhusområdet -Hou. Delområde 3. Årsag til ændring Byrådet godkendte på sit møde den 26. september 2011 (punkt 13), at et afgrænset pilotområde i -Hou spildevandskloakeres inden den 31. december 2013, og at den resterende del af sommerhusområdet angives som planlagt spildevandskloakeret. I overensstemmelse med byrådets beslutning skal der successivt udarbejdes tillæg til spildevandsplanen med henblik på fastsættelse af tidsfrist, efterhånden som delområderne skal ændres fra nedsivningsområde til spildevandskloakeret område. Senest har byrådet på sit møde den 22. april 2013 (punkt 2) godkendt et tillæg for delområde 2 omfattende området ved Kattegatvej m.fl. til Bisnapvej m.fl. er vedhæftet som bilag. Konsekvenser af ændringen For en afgrænset del af sommerhusområdet -Hou ændres Spildevandsplan , således at dette område planlægges spildevandskloakeret inden 31. december Området, der omfatter ca. 350 sommerhuse, udgør delområde 3 af den samlede spildevandskloakering af sommerhusområdet -Hou. Indenfor delområde 3 spildevandskloakeres følgende ejendomme: Birkevænget 2-10 (lige nr.) Jyngehusene 2-6 (lige nr.) Kimbrervej 1-4, 6-12 (lige nr.) og (lige nr.) Knudshoved 2-42 og 46 (lige nr.) Knudsvej 1-22 Koldkærvej 1-3, 5-67 (ulige nr., herunder 5A og 11A-B) og (ulige nr.) Kongelunden 1-7, 9 og 11 Kongelunden Vest (ulige nr.) Kongevangen 1, 3, 7, 11 og 13 Kongevejen 1, 3-10 (herunder 8A-B), 12-14, 16-18, 20, og 27 Krøjbergsvej 1-28 og (lige nr., herunder 32A-B) Mosters Vænge 1-47 (herunder 9A) og (ulige nr.) Møllestenen 2, 3 og 4-10 (lige nr.) Nørrestrand 1-10, 12, 14 og (lige nr.) Over Bækken 1-4, 6-26 og (lige nr.)

3 Savannen 1-13 og (ulige nr.) Skovgårdsvej (lige nr.) og (lige nr.) Strandvejen 74, 75, 77 og (lige nr., herunder 82A-B) Trekanten 1-18 (herunder 6A, 8A, 14A og 16A) og 20 Vibevangen 1-5. Inden for delområdet skal ejerne for egen regning foretage de nødvendige ændringer af det interne kloaksystem på de enkelte grunde, således at sanitært spildevand og kun sanitært spildevand afledes til den planlagte offentlige kloak. Tilslutningen af spildevand fra ovenstående ejendomme kan først ske, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Miljøvurdering I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009) 3, stk. 3.2 skal der ikke gennemføres miljøvurdering, hvis planer (eller ændringer heri) omfattet af 3, stk. 1, nr. 1 fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller alene omfatter mindre ændringer i planen, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at nærværende revision af spildevandsplanen for en afgrænset del af sommerhusområdet -Hou kun fastlægger anvendelse af et mindre område (samlet set 75 ha) på lokalt plan, set i forhold til Aalborg Kommunes samlede kloakopland på ha. Revisionen af spildevandsplanen vurderes endvidere ikke at få væsentlig (negativ) indvirkning på miljøet, idet den planlagte spildevandskloakering af delområdet vurderes at ville få en samlet positiv effekt på miljøet. Inden for delområde 3 forudsættes spildevandsafledningen i dag at foregå via nedsivning. Dette kan være problematisk og er ikke en hensigtsmæssig løsning set i sammenhæng med områdets høje grundvandstand. Ved at spildevandskloakere delområde 3 skabes der en bedre spildevandsafledning fra området. På baggrund af ovenstående kriterier vurderes der ikke at skulle foretages en miljøvurdering af spildevandsplanrevisionen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Fordele ved ændringen Ved at ændre spildevandsplanen som anført skabes det formelle juridiske grundlag for: At pålægge ejerne inden for det aktuelle område at tilslutte spildevand fra ejendommene til den offentlige kloak. At ændre udledningstilladelsen til det renseanlæg, som spildevandet skal ledes til. At gennemføre ekspropriation, i den udstrækning dette bliver nødvendigt for at gennemføre det planlagte anlægsarbejde. Det aktuelle område er udpeget af Forsyningsvirksomhederne i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen til at være tredje etape i spildevandskloakeringen af sommerhusområdet -Hou. Årsagerne til dette er, at området ligger i naturlig forlængelse af den i forbindelse med pilotområdet

4 (delområde 1) og delområde 2 etablerede spildevandskloak i området. Dertil kommer, at området er beliggende både øst og vest for Strandvejen, hvorved erfaringer erhvervet fra delområde 1 og delområde 2 kan anvendes i forbindelse med dette tredje delområde af sommerhuskloakeringen. Aktuelt forventes det, at følgende matrikler vil blive direkte berørt af anlægsarbejdet: Matr. nr. Ejerlav Beliggenhed Ejer Ejers adresse Ejers postdistrikt 24 z By, Knudshoved 26, Helle Vestergaard Andersen Vedbæk Strandvej Vedbæk 51 cc By, Knudsvej 14, Knud Gorban Hougaard Rolighedsvej 13, st. th 9400 Nørresundby (Ejer- og matrikeloplysninger er opgjort den 8. maj 2013). Endvidere forventes alle matrikler med vejarealer inden for det aktuelle delområde 3 at blive direkte berørt af anlægsarbejdet. Der er planlagt to pumpestationer. Disse forventes at berøre følgende matrikler: Matr. nr. Ejerlav Beliggenhed Ejer Ejers adresse Ejers postdistrikt 83 l By, Kongevejen 4, Inge Marie Vanggaard Pedersen Råbhuivej Gandrup 21 o By, Koldkærvej 2, Aalborg Kommune (Ejer- og matrikeloplysninger er opgjort den 8. maj 2013). Boulevarden Aalborg Det tilstræbes at indhente tilladelse til etablering af pumpestation på ovenstående placeringer, men da matrikel 21 o er omfattet af fredskov, hvor det erfaringsvis er vanskeligt at opnå tilladelse til etablering af tekniske anlæg, angives en alternativ placering af pumpestationen. En alternativ placering uden for fredskov forventes at berøre matrikel 61 bp. Ejer- og matrikeloplysninger er angivet i nedenstående tabel: Matr. nr. Ejerlav Beliggenhed Ejer Ejers adresse Ejers postdistrikt 61 bp By, Koldkærvej 53, Henrik Krebs (Ejer- og matrikeloplysninger er opgjort den 8. maj 2013). Vester Fælledvej Aalborg

5 Følgende offentligt ejede ubebyggede matrikel vil blive direkte berørt i forbindelse med etablering af en pumpestation: Matr. nr. Ejerlav Beliggenhed Ejer Ejers adresse Ejers postdistrikt 21 o By, Koldkærvej 2, Aalborg Kommune (Ejer- og matrikeloplysninger er opgjort den 8. maj 2013). Boulevarden Aalborg Det bemærkes, at spildevandsplanen kun fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, og det derfor kun er muligt at angive en omtrentlig placering af nye anlæg. Alle matrikler, der ligger tæt på de viste nye spildevandsanlæg, kan derfor forvente at kunne blive berørte af anlæggene. Økonomi Aalborg Forsyning, Kloak A/S udgifter, forbundet med spildevandskloakeringen af det aktuelle område, estimeres i 2013-priser til 20 mio. kr., ekskl. moms. For grundejeren kan udgiften pr. sommerhus i 2013-priser opgøres til: Tilslutningsbidrag (60% af kr. pr. sommerhus): kr., ekskl. moms. Vandafledningsbidrag: Abonnementsafgift pr. stik: 550 kr. pr. år, ekskl. moms. Pr. m 3 forbrugt vand: 22,50 kr., ekskl. moms. Omlægning af egen kloak (skønnet gennemsnitspris pr. sommerhus): kr., ekskl. moms. Ved gennemførelse af kloakeringsløsningen bortfalder udgiften til tømning af septiktank og vedligeholdelse af siveanlæg. Tidsplan Spildevandskloakeringen, der forestås af Aalborg Forsyning, Kloak A/S, planlægges gennemført vinteren 2014/2015. Tilslutningen kan derfor forventelig først finde sted efter 1. maj Tilslutning af sanitært spildevand fra de enkelte grunde inden for det pågældende område skal være gennemført inden 31. december Offentliggørelse mv. af ændringsforslaget Efter behandling på Forsyningsudvalgets møde den 5. juni 2013 (punkt 8) har ændringsforslaget været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. juni til den 11. september Den 14. august 2013 blev der afholdt et offentligt orienteringsmøde om ændringsforslaget på Skole. Indsigelser og bemærkninger til ændringsforslaget Ved offentlighedsfasens udløb var der indkommet 11 indsigelser til ændringsforslaget. 1. Indsigelse fra Birte Vandborg Sørensen, Knudsvej 12,. 2. Indsigelse fra Bodil og Henning Hansen, Over Bækken 4,. 3. Indsigelse fra Poul Erik Klitgaard, Kongelunden 8,,

6 formand for grundejerforeningen Kongelunden. 4. Indsigelse fra Agnete A. Vestergaard, Koldkærvej 37,. 5. Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33,, Vittrup, Over Bækken 25,, Lene og Preben Kramer, Mosters Vænge 27,, Mosters Vænge 37, 41, 29 og 31,, Over Bækken 9 og 21,. 6. Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33,. 7. Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33,. 8. Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33,. 9. Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33,. 10. Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33,. 11. Indsigelse fra Sammenslutningen af fritidsgrundejere i -Hou området v/formand Bodil Juhl Nielsen. De modtagne indsigelser er vedhæftet som bilag. Indsigelserne er behandlet hver for sig i vedhæftede notat. Indsigelserne vedrører, ud over spildevandsplanmæssige forhold, kloaktekniske spørgsmål om placering af kloakledninger mv., som Aalborg Forsyning, Kloak A/S har deltaget i besvarelsen af. Det fremgår af notatet, hvilke henvendelser Aalborg Forsyning, Kloak A/S har deltaget i besvarelsen af. Efter endelig vedtagelse af spildevandsplanforslaget orienteres hver enkelt om resultatet af byrådets behandling af ændringsforslaget ved fremsendelse af udskrift af beslutningsprotokollen samt notatet, hvoraf besvarelsen af deres henvendelse fremgår. Ad. 1: Indsigelse fra Birte Vandborg Sørensen, Knudsvej 12. Indsigelse vedrørende placering af spildevandsledning over privat grund og tilslutningssted til Kloak A/S kloakledning. Indsigelsen er imødekommet og medfører, at forslaget ændres. Ad. 2: Indsigelse fra Bodil og Henning Hansen, Over Bækken 4. Indsigelse vedrørende udgift for pensionister, tidsforløb, forbedring af miljø og vandkvalitet og ildelugtene renseanlæg. Ad. 3: Indsigelse fra Poul Erik Klitgaard, Kongelunden 8, formand for grundejerforeningen Kongelunden. Indsigelse vedrørende kloakeringens omfang i forhold til Kongelunden Vest og Kongelunden. Besvarelsen fra Kloak A/S giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Forslaget ændres i overensstemmelse med Kloak A/S ønske.

7 Ad. 4: Indsigelse fra Agnete A. Vestergaard, Koldkærvej 37. Indsigelse vedrørende evalueringen af pilotområdet, fortsættelsen af kloakeringen af resten af sommerhusområdet, nyere nedsivningsanlæg i mile/trixtank i f. m. byggeri i 2003 m.m. Besvarelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Indsigelsen medfører ikke ændringer i forslaget. Ad. 5: Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33, Vittrup, Over Bækken 25, Lene og Preben Kramer, Mosters Vænge 27, Mosters Vænge 37, 41, 29 og 31 samt Over Bækken 9 og 21. Indsigelse mod projektets gennemførelse såfremt grundejerne ikke kan få skriftlig garanti for fremkommelige adgangsveje i hele opgravningsperioden. Indsigelsen er ikke imødekommet. Ad. 6: Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33. Indsigelse vedrørende kloaktekniske spørgsmål om stikledningers lægningsdybde, fald og placering. Ad. 7: Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33. Indsigelse vedrørende manglende klarhed om placering og betaling af skelrensebrønd og tilslutning. Ad. 8: Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33. Indsigelse såfremt helårsbeboeres indbetaling til Kommunes rensningsanlæg ikke tilbagebetales eller modregnes ejendomsejerne, inkl. renters rente, indtil tilslutning til ny spildevandsledning er mulig og skal betales. Besvarelsen fra Kloak A/S giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Indsigelsen medfører ikke ændringer i forslaget. Ad. 9: Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33. Indsigelse vedrørende Forsyningsvirksomhedernes svar på spørgsmål i spildevandsplanens offentlighedsperiode. Ad. 10: Indsigelse fra Lars Andersen, Mosters Vænge 33. Indsigelse såfremt sagens afgørelse ikke udsættes, idet der dags dato er afleveret begæring om aktindsigt (forvaltningslovens 11).

8 Ad. 11: Indsigelse fra Sammenslutningen af fritidsgrundejere i -Hou området v/formand Bodil Juhl Nielsen. Indsigelse vedrørende oplysninger om Kloakstik, Opgravning i privat fællesvej og Manglende bortskaffelse af overfladevand. Indsigelsen fra Birte Vandborg Sørensen, Knudsvej 12 (indsigelse 1) samt Aalborg Forsyning, Kloak A/S s ønske om at områdeafgrænsningen ændres medfører, at Forsyningsvirksomhederne foreslår ændringer i det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen. Ændringerne betyder, at ledningsplaceringen over privat grund på Knudsvej 12 ændres til placering over Knudsvej 14, og at Knudsvej 12 tilsluttes Kloak A/S s kloakledning ved Knudshoved, samt at områdeafgrænsningen ændres, således at Kongelunden Vest 5, 7, 9 og 11, Knudshoved 44, Krøjbergsvej 19, 21, 23, 25, 27 og 44 ikke medtages under delområde 3, men medtages under næste etape, etape 4/delområde 4. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 4, ikke påklages til anden administrativ myndighed. Det videre arbejde med spildevandskloakering af sommerhusområdet -Hou Spildevandskloakeringen af sommerhusområdet -Hou fortsættes, jfr. den foreliggende tids- og etapeplan samt efter den foreliggende fremgangsmåde for gennemførelse spildevandskloakeringen af de resterende etaper, således at hele sommerhusområdet kan være kloakeret ved udgangen af Følgende bilag er vedhæftet: Bilag 1: Kortbilag "Ændringsforslag, Sommerhusområdet -Hou, delområde 3" Bilag 2: fra byrådsmødet den 22. april 2013 (punkt 2) Bilag 3: 11 indsigelser modtaget i offentlighedsfasen Bilag 4: Bilag der viser høringspart, indhold i indsigelser og forslag til svar Beslutning: Godkendt.

9

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger.

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 26. august 2013, rev. 02.09.13. Sag nr. 13-15493. Hvidbog over høringssvar til Svendborg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013-24 Denne hvidbog behandler

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde Side nr. 1 til side nr. 11 19.01.2006 Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl.17.25 og

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere