Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2"

Transkript

1 Lovhæfte

2 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej København K Tlf.: Fax Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob A. Nielsen Forsidebillede: Anders Bystrup Tegninger: Trine Jeppesen & Eva Christensen Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger Side 2

3 Grundlov Organisationens navn er "Det Danske Spejderkorps" Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende idé. Korpsets pigespejdervirksomhed er gennem Pigespejdernes Fællesråd Danmark tilknyttet The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), og dets drengespejdervirksomhed er gennem Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere tilknyttet The World Organization of the Scout Movement (WOSM). Formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden Som medlemmer kan korpset optage børn, unge og voksne, som vil love at holde spejderloven. 2. Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for - at finde sin egen tro og have respekt for andres - at værne om naturen - at være en god kammerat - at være hensynsfuld og hjælpe andre - at være til at stole på - at høre andres meninger og danne sine egne - at tage medansvar i familie og samfund 3. Spejderløftet Jeg lover at holde spejderloven Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. Arbejdsgrundlag Det Danske Spejderkorps søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge. 2. Gennem gruppevirksomhed søger korpset at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give spejderne lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker man at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne den. Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger man at opøve færdigheder, som både spejderne og deres medmennesker kan have glæde af. 3. Korpset søger endvidere at give spejderne samfundsforståelse og viden om Danmark. Gennem korpsets tilknytning til den internationale spejderbevægelse gives der spejderne mulighed for kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur. Side 3

4 Organisation Det Danske Spejderkorps er en landsorganisation af børn og unge inddelt i divisioner og grupper. 2. Korpsrådet er korpsets øverste myndighed. 3. Korpsledelsen varetager under ansvar over for Korpsrådet ledelsen af korpset. 4. Reglerne om korpsets organisation fastsættes i lovene. Ændring af grundloven Beslutning om ændring af denne grundlov, korpsets ophævelse eller sammenslutning med en anden organisation kan kun ske, når forslag herom vedtages af Korpsrådet med 2/3 majoritet, og når 2/3 af Korpsrådets stemmetal er repræsenteret. Er 2/3 af stemmetallet ikke repræsenteret, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de tilstedeværende stemmer, sammenkaldes snarest til et nyt Korpsrådsmøde, på hvilket den omhandlede beslutning kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer, uden hensyn til hvor stor en del af Korpsrådets stemmetal, der er repræsenteret. 2. I tilfælde af, at Det Danske Spejderkorps ophæves, skal dets formue tilfalde almennyttige formål, som er beslægtet med korpsets formål. Ikrafttræden Denne grundlov træder i kraft den 14. november Grundloven er vedtaget på Korpsrådsmødet i Det Danske Spejderkorps den 16. april 1972 og Det Danske Pigespejderkorps den 23. april Ændret på Korpsrådsmøder november 1973, november 1983, november 1985, november 1989 og november Side 4

5 Love for Det Danske Spejderkorps I Overordnede principper 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle børn og unge uanset køn, religion, kulturel og social baggrund lige muligheder for at udnytte deres evner, at lade dem opleve ligeværdighed og at lære dem at respektere hinanden. 2. Det lokale program bør tilrettelægges og gennemføres af ledere af begge køn. Korpsets arbejdsstof og øvrige programtilbud planlægges og udarbejdes af begge køn, ligesom hele korpsets organisation skal være præget af begge køn. 3. Ledelsesfunktioner bør varetages ligeværdigt af en kvinde og en mand i fællesskab (princippet om dobbeltbesætning). 4. Bestyrelser, ledelser, udvalg og arbejdsgrupper bør sammensættes med højst 2/3 af det ene køn. Målet er ligelig repræsentation af mænd og kvinder (princippet om 2/3) års princippet 1. Det Danske Spejderkorps er en organisation under fortsat udvikling, hvor børn, unge og voksne til stadighed skal have nye udfordringer. Voksne i korpsets bestyrelser og ledelser bør derfor jævnligt og mindst hver 6. år skifte funktion (princippet om 6 år). 3. Myndighed 1. Et flertal af medlemmerne i alle styrende organer i korpset og i hver af korpsets enheder skal være myndige. 2. Formænd, kasserere, gruppeledere, afdelingsledere, divisionschefer, ledere af centre, ledere af arrangementer og spejderchefer skal være myndige. 3. Gruppens bestyrelse kan godkende en ikke-myndig person til afdelingsleder. I dette tilfælde tegner gruppelederen afdelingen. 4. Habilitet og familieskab i bestyrelser 1. I alle korpsets styrende organer og i hver af korpsets enheder skal det være en kreds af formelt og reelt uafhængige personer, der træffer økonomisk og juridisk bindende dispositioner. Et flertal af medlemmerne af bestyrelser og ledelser, dog ikke afdelingsledelser, skal være formelt og reelt uafhængige personer. Disse personer må således ikke være i nær familie med hinanden. Enhedens bestyrelsesformand, kasserer og ansvarlige leder (gruppeleder, divisionschef, centerleder, arrangementsleder) skal være formelt og reelt uafhængige personer. Disse personer må ikke være i nær familie med hinanden. 2. Ved nær familie forstås forældre, søskende, svigerinder, svogre, søskendebørn, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle, samlivsfælle, børn, herunder også børn af ægtefælle eller samlivsfælle. 3. Revisorer og revisorsuppleanter skal være formelt og reelt uafhængige af ledelse og bestyrelse. 4. Et divisionsledelsesmedlem eller Korpsledelsesmedlem kan ikke medvirke ved beslutninger i forhold til andre enheder, som vedkommende selv er tilknyttet. 5. Betingelser for medlemskab 1. Som medlemmer kan korpset optage børn, unge og voksne, som vil love at holde spejderloven. 2. Alle medlemmer skal ved indmeldelsen skriftligt bekræfte deres medlemskab. Hvis medlemmet ikke er myndigt, skal indmeldelsen bekræftes af medlemmets værge. Side 5

6 3. Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe, den lokale division, et anerkendt center, et anerkendt arrangement eller direkte til korpset. Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra tipsmidlerne. 6. Ledere 1. Enhedens bestyrelse kan godkende medlemmer af Det Danske Spejderkorps, som er 15 år eller derover, til ledere. Ledere skal påtage sig et ansvar for spejderarbejdet og i øvrigt opfylde korpsets krav til ledere, jf Afdelingsledere, gruppeledere, divisionschefer, ledere af centre, ledere af arrangementer og spejderchefer skal være medlem af Det Danske Spejderkorps og myndige, jf Hvis en leder af en seniorafdeling ikke er myndig, tegner gruppelederen afdelingen. 4. Bestyrelsen skal inden godkendelsen af en leder spørge de medlemmer og de ledere, der berøres direkte. 5. Følgende er ledere i Det Danske Spejderkorps a. afdelingsledere og -assistenter b. gruppeledere og -assistenter c. divisionsledelsesmedlemmer d. centerledere og -assistenter e. arrangementsledere og -assistenter f. medlemmer af udvalg nedsat af Korpsledelsen g. medlemmer af Korpsledelsen. 7. Krav til ledere 1. Personer, som ønsker at være leder i Det Danske Spejderkorps, skal underskrive korpsets ledererklæring og tillade, at korpset indhenter børneattest fra Det Centrale Kriminalregister. 2. Ledere skal have en ren børneattest. 3. Ansvaret for at indhente børneattest påhviler bestyrelsen for den enhed, som lederen er tilknyttet. 4. Korpsledelsen fastsætter indhold af ledererklæring og procedure for indhentelse af børneattest, herunder krav til hjælpere. 5. Alle ledere forpligter sig til at erhverve og til stadighed at udvikle fornødne færdigheder og viden. 8. Rådsmøder 1. Det Danske Spejderkorps bygger på medbestemmelse og ansvar gennem et repræsentativt valg system. Såvel medlemmer, herunder ledere, som forældre har indflydelse. 2. For at sikre reel indflydelse og deraf følgende ansvar har hver i mødet deltagende stemmeberettigede kun én stemme, uanset om vedkommende har flere funktioner, der giver stemmeret. 3. Hvis en person er forhindret i at møde, kan vedkommende repræsenteres ved en suppleant, der så udøver den pågældendes stemmeret. Hver suppleant kan kun repræsentere én stemme. En suppleant bør tilhøre samme kategori, (f.eks. leder/forældre/ung) som den pågældende repræsenterer. 4. Beslutninger a. kan kun træffes om de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden, b. træffes ved almindelig stemmeflerhed, dvs. at der ved optælling af stemmer skal være afgivet flest stemmer for et forslag, for at det kan vedtages. Ved ændringer af korpsets grundlov gælder der dog særlige regler, jf. grundlovens 7, c. træffes ved skriftlig afstemning, når dirigenten beslutter det. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat til den pågældende funktion, skal afstemning altid være skriftlig. 8a Enheder i Det Danske Spejderkorps 1. Enheder i Det Danske Spejderkorps er grupper, divisioner, anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer. Side 6

7 II Gruppen 9. Gruppens sammensætning 1. En gruppe kan inddele spejderarbejdet for børn og unge i en eller flere afdelinger. 2. Grupperådet beslutter efter indstilling fra bestyrelsen, a. hvilke afdelinger gruppen inddeles i og b. hvorvidt gruppens enkelte afdelinger skal være fælles for piger og drenge. 10. Gruppens organisering 1. Grupperådet er gruppens øverste myndighed, jf Gruppens bestyrelse, i det følgende benævnt bestyrelsen, har over for grupperådet det overordnede ansvar for gruppens virke, jf Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde for gruppens medlemmer under ansvar over for bestyrelsen, jf Grupperådet 1. Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, består af: a. medlemmer, der er fyldt 15 år b. forældre til medlemmer under 18 år c. bestyrelsen. 2. Grupperådets medlemmer har hver én stemme. 12. Grupperådsmøde 1. Alle interesserede kan deltage i et grupperådsmøde. 2. Ordinært grupperådsmøde afholdes hvert år inden den 1. marts. 3. Ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter a. grupperådets, bestyrelsens, bestyrelsesformandens eller en divisionschefs beslutning eller b. skriftlig anmodning med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet på mødet, til bestyrelsesformanden eller en divisionschef fra mindst 1/3 af grupperådets medlemmer, en afdelingsleder, en gruppeleder eller en spejderchef. 4. Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for ordinære møders vedkommende regnskab for det foregående år med tilhørende status og budget for indeværende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til divisionsledelsen med invitation til at deltage. 5. Et grupperådsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Såfremt et ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter skriftlig anmodning, jf. stk. 3.b, skal bestyrelsesformanden eller divisionschefen udsende indkaldelsen senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen. 6. Forslag, der ønskes behandlet på et grupperådsmøde, skal være formanden eller divisionschefen, såfremt denne har indkaldt til mødet, i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslagene skal være grupperådet i hænde senest 1 uge inden mødet. 13. Dagsorden - grupperådsmøde 1. Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde skal mindst omfatte: a. valg af dirigent og referent. b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. d. behandling af indkomne forslag. Side 7

8 e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til 14.5 g. valg til bestyrelsen af: 1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 2. unge 3. ledere, herunder mindst en gruppeleder 4. evt. søkyndigt medlem jf suppleanter h. valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet i. valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet j. valg af revisor og en revisorsuppleant. k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. 50. l. eventuelt 2. Såfremt gruppens hjemstedskommune ikke er besluttet på et tidligere grupperådsmøde, skal det sættes på dagsordnen. 3. Dagsordenspunkterne om valg til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra g, behandles kun, når der er nogen på valg. 14. Grupperådets valg af personer 1. Grupperådet vælger på ordinært grupperådsmøde medlemmer til bestyrelsen. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. 2. Forældre vælges til bestyrelsen fortrinsvis blandt forældre til medlemmer under 15 år. Enkelte andre interesserede kan også vælges. Dog kan gruppens ledere, jf. 6, ikke vælges som forældrerepræsentanter. 3. De unge vælges til bestyrelsen blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet. 4. Lederne, herunder mindst en gruppeleder, vælges til bestyrelsen blandt ledergruppens medlemmer. 5. Grupperådet skal sammensætte bestyrelsen, så den opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og 4. Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, være opmærksom på principperne om lige muligheder og 6 år, jf. 1 og 2. Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, tilstræbe at såvel forældre, unge som ledere er repræsenteret. Grupperådet bør desuden sammensætte bestyrelsen, så den afspejler gruppens medlemmer samt det lokalsamfund, som gruppen er en del af. Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder samt et antal medlemmer (mindst tre). Antallet fastsættes af grupperådet, jf. 13 f. Hvis en gruppeleder ikke er medlem af bestyrelsen, har den pågældende møderet uden stemmeret. 6. Gruppens to medlemmer af Korpsrådet vælges blandt grupperådets medlemmer. Mindst det ene af de 2 medlemmer vælges blandt medlemmer og ledere der er fyldt 15 år men ikke 24 år på valgtidspunktet, såfremt et sådant medlem er opstillet. Den ene repræsentant skal være myndig. Valget gælder for en 1-årig periode. 7. Gruppens fem medlemmer af divisionsrådet vælges blandt grupperådets medlemmer. Det tilstræbes, at mindst to medlemmer af divisionsrådet vælges blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet. Valget sker for en 1-årig periode. 8. Ved valg af revisor og revisorsuppleant gælder reglen om habilitet, jf Revisoren og revisorsuppleanten vælges for en 1-årig periode. Side 8

9 15. Referat 1. Senest 14 dage efter grupperådsmødet sendes referat underskrevet af dirigenten og bestyrelsesformanden til grupperådet. Samtidig sendes referat og regnskab til divisionscheferne. 16. Bestyrelsens ansvar 1. Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for, a. at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier b. at gruppen overholder korpsets love c. gruppens økonomi d. opfølgning på grupperådets beslutninger e. koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt f. at godkende ledere og hjælpere, herunder at indhente ledererklæring og børneattest, jf. 7 og Hvis et medlem af gruppens bestyrelse får varigt forfald, og grupperådet ikke har valgt suppleanter, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem i perioden frem til næste grupperådsmøde. Hvis formand eller kasserer får varigt forfald, og grupperådet ikke har valgt suppleanter, skal bestyrelsen udpege et nyt medlem i perioden frem til næste grupperådsmøde. Ved udpegning skal 14 iagttages, og bestyrelsen skal orientere grupperådet og divisionen skriftligt inden to uger. 3. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter bestyrelsesformandens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsesformanden fra en gruppeleder eller divisionschef med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på mødet. 4. Såfremt det ikke er muligt at sammensætte bestyrelsen efter de gældende regler, kan gruppen søge divisionschefen om dispensation. Baggrunden for at søge dispensation skal fremgå af det godkendte referat fra grupperådsmødet. Ansøgning om dispensation skal indsendes til divisionscheferne senest 14 dage efter grupperådsmødets afholdelse. Såfremt divisionscheferne ikke tildeler dispensation, indkaldes til ekstraordinært grupperådsmøde. 17. Ledergruppen 1. Ledergruppen består af 1-2 gruppeledere og de øvrige ledere i gruppen. Ledergruppen sammensættes i overensstemmelse med principperne om lige muligheder og 6 år, jf. 1 og 2. Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde for gruppens medlemmer under ansvar over for bestyrelsen. 2. Alle ledere i gruppen vælger en eller to gruppeledere. Valget udskrives af bestyrelsesformanden. Gruppelederen tiltræder umiddelbart efter valget. Den 2-årige valgperiode regnes fra førstkommende ordinære rådsmøde. Ved valg af to gruppeledere bør princippet om dobbeltbesætning overholdes, jf Gruppelederne formidler samarbejde mellem lederne, koordinerer gruppens daglige spejderarbejde og varetager fælles ledelsesmæssige opgaver. 4. En afdelingsledelse består af en afdelingsleder og et antal assistenter. Afdelingsledelsen planlægger og leder det praktiske arbejde i afdelingen under ansvar over for bestyrelsen. Afdelingsledelsen bør bestå af ledere af begge køn. 5. Uanset hvordan en gruppe er organiseret, jf. 10, skal bestyrelsen udpege en leder eller en hjælper, som har kompetencen til at sikre, at aktiviteterne på et givent tidspunkt ledes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede rammer. 18. Godkendelse af ledere og hjælpere 1. Bestyrelsen godkender afdelingsledere, gruppe- og afdelingsassistenter. Bestyrelsesformanden bekræfter godkendelsen ved sin underskrift. 2. Indstilling til bestyrelsen om godkendelse af afdelingsledere, gruppe- og afdelingsassistenter foretages af gruppelederne på ledergruppens vegne. Ledergruppen hører forud herfor spejderne under hensyntagen til deres alder samt den pågældende afdelingsledelse, jf Bestyrelsen kan godkende optagelse af hjælpere til gruppen. Side 9

10 19. Tegningsregler 1. Gruppen tegnes juridisk og økonomisk af en gruppeleder i forening med enten bestyrelsesformanden eller gruppekassereren. Ved erhvervelse af, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af bestyrelsesformanden, gruppekassereren og gruppelederne i forening. 20. Gruppers anerkendelse 1. En gruppe skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt. 2. En gruppe skal for at være anerkendt have en bestyrelse og en ledergruppe, der er henholdsvis valgt og godkendt efter reglerne i 14 og Gruppen skal være tilsluttet den stedlige division. 4. Divisionscheferne anerkender grupper, der overholder stk Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere regler for anerkendelse af grupper. 21. Tilbagekaldelse af gruppers anerkendelser 1. Divisionsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en gruppe, som ikke virker i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love. 2. Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmedlem kan skriftligt foreslå divisionsledelsen, at den tilbagekalder en gruppes anerkendelse. 3. Man skal i sit forslag til divisionsledelsen om at tilbagekalde en gruppes anerkendelse beskrive sagens forhold, redegøre for forsøg på udvikling af gruppen og begrunde ønsket om tilbagekaldelse konkret. 4. Divisionsledelsen skal senest på sit andet ordinære møde efter modtagelse af indstilling behandle sagen første gang. Divisionsledelsen skal høre sagens parter. 5. Divisionsledelsens afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse og klagevejledning. Hvis divisionsledelsen beslutter at tilbagekalde gruppens anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for gruppens opløsning og håndtering af gruppens aktiver. 6. Divisionsledelsens afgørelse kan ankes til korpsledelsen. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til korpskontoret 7. Hvis en gruppe nedlægges, enten fordi grupperådet beslutter det, eller fordi gruppens anerkendelse tilbagekaldes, tilfalder gruppens aktiver divisionen, efter at al gæld er afviklet, med mindre grupperådet med Korpsledelsens godkendelse træffer en anden beslutning. 22. Supplerende regler for grupper med sø-aktiviteter 1. En gruppe skal søge anerkendelse som søgruppe, hvis gruppen ejer eller for længere tid låner eller lejer fartøjer, eller hvis en eller flere afdelinger har til hensigt at have regelmæssige søaktiviteter. 2. I søgrupper skal der vælges et søkyndigt medlem til bestyrelsen. Det søkyndige medlem må ikke være leder i gruppen og skal være myndigt. Det søkyndige medlem må gerne bestride andre poster i bestyrelsen. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de af korpsledelsen fastsatte sikkerhedsbestemmelser er overholdt. 4. Bestyrelsen fastsætter regler for maksimum- og minimumstal af personer om bord på hvert enkelt af de af gruppen benyttede fartøjer, samt bestemmer hvilke personer, der har tilladelse til at føre de forskellige fartøjer. 5. Hvert år inden sejlsæsonen påbegyndes eller straks ved anskaffelse af nye både i sejlsæsonen, indsender bestyrelsen fartøjscertifikater til Korpskontoret for alle fartøjer, der agtes anvendt til søaktiviteter for gruppens medlemmer. Fartøjscertifikaterne underskrives af bestyrelsesformanden, det søkyndige medlem og en gruppeleder eller den respektive afdelingsleder. Korpset anerkender modtagelsen af de indsendte certifikater over for gruppen og divisionen, efter de har været forelagt korpsets søansvarlige. Side 10

11 III Divisionen 23. Divisionens sammensætning 1. En division omfatter grupperne i et samlet geografisk område. 24. Divisionsrådet 1. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed. 2. Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde 3. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af grupperådene eller udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. 25. Divisionsrådsmøde 1. Alle interesserede kan deltage i et divisionsrådsmøde. 2. Ordinært divisionsrådsmøde afholdes hvert år i perioden fra den 1. marts til den 1. maj. 3. Ekstraordinært divisionsrådsmøde afholdes efter: a. divisionsledelsens, divisionschefernes eller en spejderchefs beslutning eller b. skriftlig anmodning med angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet på mødet, til divisionscheferne eller en spejderchef fra mindst 1/3 af divisionens enheder. 4. Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisionsrådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover indeholde regnskab for det foregående år med tilhørende status, forslag til justeret budget for indeværende år og forslag til budget, herunder divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af divisionsledelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til korpsledelsen med invitation til at deltage. 5. Et divisionsrådsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Såfremt et ekstraordinært divisionsrådsmøde afholdes efter skriftlig anmodning, jf. stk. 3.b, skal henholdsvis divisionscheferne eller spejderchefen udsende indkaldelsen senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen. 6. Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, skal være divisionscheferne eller en spejderchef, hvis denne har indkaldt til mødet, i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslagene skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge inden mødet. 26. Dagsorden - divisionsrådsmøde 1. Dagsorden for det ordinære divisionsrådsmøde skal mindst omfatte: a. valg af dirigent og referent b. beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling af indkomne forslag e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. f. vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til h. valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen i. valg af revisor og revisorsuppleant j. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet k. beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen l. eventuelt. 2. Såfremt divisionens hjemstedskommune ikke er besluttet på et tidligere divisionsrådsmøde, skal det Side 11

12 sættes på dagsordenen. 27. Divisionsrådets valg af personer 1. Divisionsrådet vælger på ordinært divisionsrådsmøde medlemmer til divisionsledelsen. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de fremmødte deltagende stemmeberettigedes stemmer. 2. Divisionsledelsens medlemmer vælges blandt divisionens medlemmer over 15 år, forældre til medlemmer under 18 år eller andre interesserede. 3. Divisionsrådet skal sammensætte divisionsledelsen, så den opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og 4. Divisionsrådet skal, når det sammensætter divisionsledelsen, være opmærksom på princippet om lige muligheder og 6 års-princippet, jf 1 og 2. Divisionsrådet skal, når det sammensætter divisionsledelsen, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er mellem 15 og 23 år. 4. Ved valg af revisor og revisorsuppleant gælder reglen om habilitet, jf Revisoren og revisorsuppleanten vælges for en 1-årig periode. 28. Referat 1. Senest 14 dage efter divisionsrådsmødet sendes referat underskrevet af dirigenten og divisionscheferne til divisionens grupper. Samtidig sendes referat og regnskab til korpskontoret. 29. Divisionsledelsen 1. Divisionsledelsen har over for divisionsrådet ansvaret for: a. at planlægge og lede divisionsarbejdet i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier, og indenfor de af divisionsrådet fastsatte rammer b. at divisionen i øvrigt overholder korpsets love c. at yde relevant støtte til divisionens grupper, herunder opstart af nye grupper d. at sikre, at der afholdes arrangementer og aktiviteter, herunder relevant ledertræning, for alle divisionens medlemmer e. divisionens økonomi f. opfølgning på divisionsrådets beslutninger. 2. Divisionsledelsen består af mindst 6 medlemmer, herunder 1-2 divisionschefer, divisionskassereren og yderligere mindst 3 medlemmer. 3. Divisionens to repræsentanter i Korpsrådet vælges af og blandt divisionsledelsen. Den ene repræsentant skal være myndig. 4. Hvis et medlem får varigt forfald, kan divisionsledelsen uden ekstraordinært divisionsrådsmøde, frem til næste divisionsrådsmøde, udpege et nyt medlem. Ved udpegning skal 27 iagttages. 5. Divisioner, der agter at drive en del af arbejdet til søs, skal opfylde regler svarende til grupper med søaktiviteter jf Godkendelse af voksne medlemmer af divisionsledelsen 1. Valget af medlemmer af divisionsledelsen bekræftes ved en divisionschefs underskrift. 2. Som yderligere hjælp i divisionen kan divisionsledelsen godkende optagelse af divisionshjælpere direkte under divisionen. 31. Tegningsregler for divisionen 1. Divisionen tegnes juridisk og økonomisk af en divisionschef i forening med divisionskassereren. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af en divisionschef, divisionskassereren og yderligere et medlem af divisionsledelsen i forening. Side 12

13 32. Divisionens anerkendelse 1. En division skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt. 2. En division skal have en divisionsledelse, der opfylder lovenes krav. 3. Korpsledelsen anerkender divisioner, der overholder stk Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere regler for anerkendelse af divisioner. 33. Tilbagekaldelse af divisioners anerkendelser 1. Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en division, som ikke virker i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love 2. Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmedlem kan skriftligt foreslå Korpsledelsen, at den tilbagekalder en divisions anerkendelse. 3. Man skal i sit forslag til Korpsledelsen om at tilbagekalde en divisions anerkendelse beskrive sagens forhold, redegøre for forsøg på udvikling af divisionen og konkret begrunde ønsket om tilbagekaldelse. 4. Korpsledelsen skal senest på sit andet ordinære møde efter modtagelse af forslag om at tilbagekalde en divisions anerkendelse behandle sagen første gang. Korpsledelsen skal høre sagens parter. 5. Korpsledelsens afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse og klagevejledning. Hvis korpsledelsen beslutter at tilbagekalde divisionens anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for divisionens opløsning og håndtering af divisionens aktiver. 6. Korpsledelsens afgørelse kan ankes til Korpsrådet. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til korpskontoret. 7. Nedlægges en division, enten fordi divisionsrådet selv beslutter det, eller fordi divisionens anerkendelse tilbagekaldes, jf. stk. 2, tilfalder divisionens aktiver korpset, efter at al gæld er afviklet, med mindre divisionsrådet med Korpsledelsens godkendelse træffer anden beslutning. IV Landsorganisation 34. Korpsrådet 1. Alle medlemmer, som er 15 år eller derover, har adgang til Korpsrådsmødet. 2. Hver gruppe og division i DDS, samt hvert af de iflg. 50 anerkendte spejdercentre og større arrangementer har op til to stemmer i Korpsrådet. 3. Korpsledelsens medlemmer har hver én stemme. 4. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. 5. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er valgt af divisionsledelserne og grupperådene samt udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. 35. Korpsrådsmøde 1. Ordinært Korpsrådsmøde afholdes hvert år i perioden fra november. 2. Ekstraordinært Korpsrådsmøde afholdes efter Side 13

14 a. Korpsrådets eller Korpsledelsens beslutning eller b. skriftlig anmodning fra mindst 15 % af korpsets enheder til spejdercheferne. Alene enhedens tegningsberettigede kan anmode om ekstraordinært korpsrådsmøde, og kun én af disse er nødvendig for at fremsætte anmodning. Anmodning skal angive hvilke punkter, man ønsker behandlet på mødet. 3. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Til ordinære møder udsendes derudover regnskab for det foregående år med tilhørende status, forventet regnskab for indeværende år og forslag til budget for det følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af Korpsledelsen og revisor. 4. Et ordinært korpsrådsmøde annonceres senest 1. juli i et af korpsets medier. Spejdercheferne sender pr. brev senest 21 dage før mødets afholdelse indkaldelse til ordinært korpsrådsmøde med dagsorden og mødemateriale til alle bestyrelsesformænd, gruppeledere, divisionschefer, centerledere og arrangementsledere samt til alle personer, som ved udsendelsen er tilmeldt Korpsrådsmødet. Spejdercheferne indkalder til ekstraordinært Korpsrådsmøde senest 14 dage efter modtagelse af skriftlig anmodning. 5. Forslag, som ønskes behandlet af Korpsrådet, skal fremsættes af Korpsrådsmedlemmer fra mindst 3 forskellige enheder eller af Korpsledelsen. Forslag skal være stilet til spejdercheferne og skal være fremkommet på Korpskontoret senest den 15. august. Korpsledelsen udsender senest 21 dage før mødets afholdelse de forslag, der skal behandles. 36. Dagsorden for Korpsrådsmøde 1. Dagsorden for det ordinære Korpsrådsmøde skal mindst omfatte: a. valg af dirigent og referent b: godkendelse af mødets forretningsorden c. beretning fra Korpsledelsen d. fremlæggelse af årsregnskab for det siden sidste Korpsrådsmøde afsluttede regnskabsår med tilhørende status til godkendelse samt forelæggelse af forventet regnskab for indeværende år e. væsentlige beslutninger om korpsets fremtid: 1. forelæggelse af planer for det kommende år 2. beslutninger i øvrigt om korpsets udvikling, spejderarbejde mv. f. behandling af indkomne forslag g. behandling af lovforslag h. vedtagelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent i. valg af spejderchefer j. valg af øvrige medlemmer til Korpsledelsen k. valg af medlemmer og suppleanter til valgudvalget l. valg af revisor m. eventuelt 2. Dagsordenspunkterne, jf. stk. 1, litra i-k, behandles kun, når der er nogen på valg, jf. 38 samt 39.1 og Referat 1. Forhandlingsemnerne og beslutningerne samt stemmetallene for og imod indføres i referatet, der underskrives af dirigenterne og af spejdercheferne. 2. Referatet offentliggøres senest 14 dage efter Korpsrådsmødet i et af korpsets medier. 38. Valgudvalget 1. Korpsrådet vælger i ulige år et valgudvalg, som består af en mand og en kvinde. Begge er medlemmer af korpset. Valget gælder for en 2-årig periode. 2. Der anvendes samme valgregler som ved valg af spejderchefer, jf. 40. Der vælges i samme valgrunde en mand og en kvinde som suppleanter til valgudvalget. Ved både et medlems og suppleanternes varige forfald, vælger Korpsrådet ved førstkommende Korpsrådsmøde et nyt medlem. Valget gælder frem til næste ordinære valg. 3. Valgudvalget har til at opgave at påse, at tidsfristen for opstilling af kandidater til valg af spejderchefer og Korpsledelse er overholdt, og at kandidaterne er valgbare. Side 14

15 39. Valg til Korpsledelsen 1. Korpsrådet vælger i ulige år en Korpsledelse, som består af to spejderchefer og ti Korpsledelsesmedlemmer. Valgene gælder for to år. Valgene sker skriftligt. 2. Korpsledelsesmedlemmer kan vælges blandt korpsets medlemmer over 15 år. Korpsledelsesmedlemmer skal opfylde betingelserne for at blive leder, jf. 7. Kandidater skal være opstillet af mindst et andet medlem af korpset. 3. Medlemmer af korpsledelsen kan genvælges op til to gange til en samlet periode på højst seks år. En spejderchef kan genvælges op til to gange til en samlet periode på højst seks år, uanset om vedkommende før spejderchefsvalget tidligere har været medlem af Korpsledelsen. 4. Ved sammensætning af Korpsledelsen gælder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og Anmeldelse af kandidater skal være modtaget på korpskontoret senest den 15. august. En oversigt over valgbare kandidater udsendes som en del af mødematerialet; se Ved et Korpsledelsesmedlems eller en spejderchefs varige forfald vælger Korpsrådet ved førstkommende Korpsrådsmøde et nyt medlem eller en ny spejderchef. Valget gælder frem til næste ordinære valg af Korpsledelsesmedlemmer, jf. stk Valg af spejderchefer 1. Korpsrådet vælger en kvindelig og en mandlig spejderchef. 2. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end halvdelen af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. Er der to kandidater, er den kandidat, der opnår flest stemmer uanset stemmetal, dog valgt. 3. Er der flere end to kandidater, og har ingen af de opstillede kandidater i første valgrunde opnået mere end halvdelen af stemmerne, udgår den kandidat, som har opnået færrest stemmer. Der foretages herefter omvalg blandt de resterende kandidater. 4. Såfremt der efter et Korpsrådsmøde ikke er valgt en eller to spejderchefer, enten fordi de opstillede kandidater ikke har opnået valg eller fordi der ikke har været opstillet kandidater, skal Korpsledelsen for perioden frem til førstkommende Korpsrådsmøde udpege henholdsvis en eller to af sine valgte medlemmer som spejderchef. De to spejderchefer skal være af hvert sit køn. 41. Valg af øvrige korpsledelsesmedlemmer 1. Korpsrådet vælger 5 kvindelige og 5 mandlige øvrige Korpsledelsesmedlemmer, hvoraf mindst en kvinde og en mand på valgtidspunktet skal være under 24 år. Valget finder sted efter, at resultatet af valg af spejderchefer er offentliggjort. 2. Hver stemmeseddel giver mulighed for at afgive indtil 5 stemmer på hhv. kvindelige og mandlige kandidater. Der kan for hver kandidat højst afgives én stemme. 3. For at blive valgt skal en kandidat til Korpsledelsen opnå mindst 1/4 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. 4. Er der efter første valgrunde ubesatte pladser, foretages en ny valgrunde mellem de ikke valgte kandidater. 5. Er der efter anden valgrunde fortsat ubesatte pladser, foretages yderligere valg, hvorunder dirigenten kan udskyde kandidater, der ikke har opnået mindst 1/10 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. 6. I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent lodtrækning. 7. Korpsledelsen kan udpege yderligere medlemmer uden stemmeret til at varetage nærmere beskrevne opgaver. De pågældende kan maksimalt udpeges for perioden indtil næste ordinære valg af Korpsledelsesmedlemmer. Side 15

16 42. Korpsledelsen 1. Korpsledelsen varetager under ansvar over for Korpsrådet ledelsen af korpset. Korpsledelsen har således det overordnede ansvar for: a. korpsets pædagogiske, administrative og økonomiske arbejde b. at korpsets arbejde sker i overensstemmelse med formål, arbejdsgrundlag og værdier c. at korpsets love i øvrigt og de af Korpsrådet vedtagne retningslinjer overholdes d. at korpsets arbejde opfylder de medlemskrav, som verdensorganisationerne WAGGGS og WOSM stiller. 43. Retningslinjer for arbejdets udførelse 1. Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 6-23-årige medlemmer. 2. Korpsledelsen organiserer selv sit arbejde. Korpsledelsen skal sikre, at opgaver vedrørende enheder i korpset, program og ledertræning, eksterne spejderrelationer, samfundsrelationer, økonomi og administration bliver løst. 3. Korpsledelsen skal sammensætte sine udvalg, så de opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og 4. Korpsledelsen skal, når den sammensætter sine udvalg, være opmærksom på principperne om lige muligheder og 6 år, jf 1 og 2. Korpsledelsen skal, når den sammensætter sine udvalg, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er mellem 15 og 23 år. 4. Referat af Korpsledelsens møder offentliggøres inden 28 dage i et af korpsets medier. 5. I det omfang Korpsledelsen agter at drive en del af arbejdet til søs, skal Korpsledelsen opfylde regler svarende til grupper med søaktiviteter jf Korpsledelsens øvrige opgaver 1. Korpsledelsen udsteder fornødne bestemmelser og vejledninger. 2. Korpsledelsen afholder periodisk møder med divisionscheferne og med andre relevante landsdækkende fora for at sikre formidling af arbejdsmetoder vedrørende program og ledertræning, og for at sikre muligheden for gensidig erfaringsudveksling og inspiration. 3. Korpsledelsen fastsætter vejledende aldersinddelinger for spejderarbejdets udførelse. 4. Korpsledelsen anerkender oprettelse og nedlæggelse af divisioner samt fastlægger disses geografiske områder. Det sker efter forhandling med de implicerede parter. 45. Dispensationer og forsøgsarbejde 1. Korpsledelsen kan dispensere fra lovenes bestemmelser om aldersbetingelser, familieskab, funktionstid, frister, valgregler og lignende forhold, hvor konkrete omstændigheder taler afgørende for det. 2. Korpsledelsen kan for begrænsede perioder vedtage fra lovene afvigende regler for forsøgsarbejde i grupper og divisioner. 3. Korpsledelsen kan dispensere eller vedtage afvigende regler, jf. stk. 1 og 2, for en begrænset periode, maksimalt for 4 år. 46 Eksklusion og tilbagekaldelse af ledergodkendelse 1. Korpsledelsen nedsætter et nævn på mindst tre personer, Nævnet træffer afgørelser i sager om eksklusion, afvisning af ønske om medlemskab af korpset og tilbagekaldelse af ledergodkendelse. Korpsledelsen må ikke være repræsenteret i Nævnet. 2. Nævnet kan ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab af Det Danske Spejderkorps, afvise ønske om medlemskab af korpset og tilbagekalde en ledergodkendelse. 3. Ethvert medlem af korpset og et bestyrelsesmedlem kan indstille til Nævnets afgørelse. Indstillingen skal være skriftlig og beskrive sagens forhold og angive konkret begrundelse. Indstilling skal sendes til korpskontoret. Side 16

17 4. Nævnet skal inden fire uger efter modtagelse af indstilling træffe afgørelse i sagen med mindre særlige forhold begrunder en længere frist. Nævnet skal høre sagens parter og i sit arbejde i øvrigt overholde almindelige forvaltningsretlige principper for god sagsbehandling. 5. Nævnets afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse og klagevejledning. 6. Nævnets afgørelse kan ankes til Korpsledelsen. Klagefristen er tre uger efter modtagelse af Nævnets afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til korpskontoret. 7. Det berørte medlem er i hele sagsforløbet udelukket fra at deltage i andre aktiviteter i Det Danske Spejderkorps. Medlemmet beholder i hele sagsforløbet sit medlemskab af korpset. 47. Midlertidig udelukkelse 1. En gruppebestyrelse/ divisionsledelse/arrangementsledelse/centerledelse eller Korpsledelsen kan i en periode på op til tre måneder midlertidigt udelukke et medlem fra at deltage i aktiviteter i Det Danske Spejderkorps for at undersøge, hvorvidt medlemmet opfylder betingelserne for medlemskab af Det Danske Spejderkorps. 2. Midlertidig udelukkelse regnes fra det øjeblik, hvor medlemmet har modtaget mundtlig meddelelse. Meddelelse skal herefter gives medlemmet skriftligt. 48. Tegningsregler 1. Korpset tegnes juridisk og økonomisk af en spejderchef i forening med et andet myndigt medlem af Korpsledelsen. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af en spejderchef og fire øvrige medlemmer af Korpsledelsen i forening. 49. Regnskab og revision 1. Korpsets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurdering af posterne i status som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse. 2. Korpsledelsen fastsætter de fornødne regler for regnskabsførelsen og påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde. 3. Revision af korpsets regnskaber foretages af en af Korpsrådet valgt statsautoriseret revisor, der til brug for Korpsledelsen skal føre en revisionsprotokol. 4. Efter hver protokoltilførsel skal revisionsprotokollen fremlægges på det førstkommende Korpsledelsesmøde, ligesom den skal fremlægges på det Korpsledelsesmøde, hvor årsregnskabet underskrives. Side 17

18 V Andre enheder i korpset 50. Spejdercentre og arrangementer 1. Anerkendte spejdercentre og arrangementer er enheder, der primært tilbyder aktiviteter for korpsets andre enheder og andre spejderkorps. 2. Spejdercentre og arrangementer kan knyttes til en division eller direkte til korpset. 3. Spejdercentre og arrangementer virker i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt. 4. Spejdercentre og arrangementer anerkendes efter tilknytning enten af divisionsledelse eller af Korpsledelsen. Korpsledelsen udarbejder retningslinjer for anerkendelse af spejdercentre og arrangementer. 5. Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for et spejdercenter eller et arrangement, der ikke virker i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love. Afgørelsen kan ankes til Korpsrådet. 6. Spejdercentre og arrangementer, der agter at drive en del af aktiviteterne til søs, skal opfylde regler svarende til grupper med sø-aktiviteter, jf. 22. VI Diverse 51. Vedtagelsesparagraf 1. Disse love er vedtaget på Korpsrådsmødet den 19. november 1972 og ændret ved en række senere Korpsrådsmøder, senest den 15. november Side 18

19 Budget 2012 Budgettet blev vedtaget Korpskontingent Korpskontingentet for 2012 reguleres med nettoprisindekset, således at korpskontingentet for 2012 fastsættes til kroner. Beslutningsforslag B1: WOSM og WAGGGS medlemskab Korpsledelsen forpligtes til efter aktiv dialog med grupper og divisioner på et Korpsrådsmøde senest i 2013 at fremlægge et forslag om, hvorvidt DDS piger skal være medlemmer af WOSM. Beslutningsforslag B2: Menneskerettigheder og konventioner Det Danske Spejderkorps anerkender og arbejder aktivt for FNs Menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder) og Børnekonventionen (FN's Konvention om Barnets Rettigheder). Dette indgår i grundlaget for udviklingen af korpset program og kan sammen med vores erfaringer med børn og unge indgå som udgangspunkt, hvor DDS vælger at udtale sig i aktuelle sager. Beslutningsforslag B3 Korpsrådet bemyndiger Korpsledelsen til efter Korpsrådsmødet at foretage rettelser i korpsets love, der - Måtte vise sig nødvendige for at justere uoverensstemmelser i korpsets love som følge af de vedtagnelovforslag, eller - Er af rent sproglig eller redaktionel karakter, og som måtte blive skønnet hensigtsmæssige for at undgå misforståelser som følge af de vedtagne formuleringer. Korpsledelsens rettelser skal være foretaget senest 1. februar 2012 og skal inden samme frist offentliggøres i et af korpsets medier med angivelse af de foretagne ændringer. DDS Udviklingsplan Bedre spejderarbejde flere spejdere. Flere spejdere - bedre spejderarbejde!. Lederudvikling - Vores uddannelse er fleksibel og fremmer ledernes kompetencer og fortsatte udvikling - Styrker den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation - Vi styrker åbenhed og involvering i bevægelsen Attraktivt program - Vi iværksætter en revision af vores program og sætter fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. - Vi gør børn og unge til eksperter i friluftsliv og styrker adventurespejd - Vi inviterer unge med i et globalt fællesskab. Gruppeliv - Vi støtter ledelsen af grupperne i at skabe attraktive spejdergrupper. Vi har fokus på trivsel, forenkling, vækst og vidensdeling. - Vi styrker divisionsledelsernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling Stærke aktører i samfundet - Unge kommunikerer gode fortællinger om spejderværdierne i offentligheden - Spejderne i Danmark samarbejder og har gennemslagskraft i kommuner, nationalt og internationalt. Side 19

20 Nyttige addresser Korpsledelsen Spejderchefer Marianne Karstensen Azaleavej 7, 2.tv 2000 Frederiksberg Morten Kerrn-Jespersen Phillip Schous Vej 27, 3 tv 2000 Frederiksberg Korpsledelsesmedlemmer Christine Fribert Sørensen Munkebjergvænget 4, Odense M Erik Aabjerg Friis Bredebovej 29, 4 mf 2800 Kongens Lyngby Julie Rasmussen Nyvangsvej 12, 2 th 5000 Odense C Jørgen Svenstrup Strandholtvej Odense N Karen Vejby Højenvej Brønderslev Katja Salomon Johansen Sønderbakken Gentofte Mia Rangholm Varming Kastebjergvej Ballerup Rasmus Jensen Falkoner Alle 47, 4 th 2000 Frederiksberg Søren Eriksen Vaarstvej Gistrup Ulrik Grønbjerg Andersen Trørød Kollegiet 19C 2950 Vedbæk Side 20

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1

II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1 II DIVISIONEN Lovhæfte 2016-2018 LOVHÆFTE 1 Indhold Side 3 Grundlov ( 1-9) Side 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) Side 5 I Overordnede principper ( 1-8) Side 7 II Gruppen ( 9-22) Side 12 III Divisionen

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014 LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014 Lovsættet indeholder: 1. Grundlov 2. Love for De Gule Spejdere i Danmark (landssammenslutningen) 3. Love for gruppen 2 Navn GRUNDLOV

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011 LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011 Lovsættet indeholder: 1. Grundlov 2. Love for De Gule Spejdere i Danmark (landssammenslutningen) 3. Love for gruppen 2 GRUNDLOV Navn

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere