CESS-DANMARK A/S. Industrivej Aabybro. Årsregnskab 1. januar december (4. regnskabsår) CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179"

Transkript

1 CESS-DANMARK A/S Industrivej Aabybro Årsregnskab 1. januar december (4. regnskabsår) CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011 Dirigent 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 PÅTEGNINGER: Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning 6 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR DECEMBER 2010: Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 1. januar december Balance 31. december Noter 14 2

3 Selskabsoplysninger CESS-DANMARK A/S Industrivej Aabybro Telefon Telefax Hjemmeside CVR-nr Stiftelsesdato 10. januar 2007 Hjemsted Jammerbugt Kommune Bestyrelse Lars Siggaard Andersen, formand Martin Lausen Poul Grønning Hansen Nikolaj Johansen Direktion Nikolaj Johansen, administrerende direktør, CEO Bjarne Blicher, økonomidirektør, CFO Dennis Nielsen, salgsdirektør Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Søren Beer Møller Advokat Advokatfirmaet HjulmandKaptain Advokat Casper Nørgaard Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S Regnskabsår 4. regnskabsår: 1. januar december

4 Ledelsesberetning Virksomhedens hovedaktivitet Hovedaktiviteten i CESS-DANMARK A/S består væsentligst af international handel med nyt og brugt midrange og high-end it-udstyr. Udvikling i perioden Selskabets årsregnskab dækker perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december Periodens resultat før skat udgør tkr. Efter udgiftsførsel af skat med 847 tkr. udgør periodens resultat tkr. Ledelsen anser resultatet som værende særdeles tilfredsstillende. Den organisatorisk ændring i selskabets ledelse og ledelsesstil som blev igangsat i 2009, og som der fortsat udvikles på, har vist sig at være en stor gevinst for selskabets drift og økonomiske udvikling. Den positive udvikling fortsatte i 2010 og udviklingen ser ud til at fortsætte i Medarbejderstaben er på salgssiden udvidet med 45 % i 2010, produktsortimentet er udviddet med 2 nye produktområder i 4. kvartal 2010, hvilket samlet set har givet et løft i salgafdelingerne. Det er ledelsens opfattelse, at den samlede mængde af tiltag i de senere år, har bidraget væsentligt til det særdeles positive arbejdsklima, som vurderes at være i særklasse i forhold til stemning og trivsel i virksomheden. Ledelsen forventer en fortsættelse af den positive udvikling, og en moderat vækst i Af selskabets balancesum pr. 31. december 2010 på tkr. udgør egenkapitalen tkr., svarende til en egenkapitalandel på 20,12%. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets slutning ikke i øvrigt indtruffet hændelser af væsentlig betydning for perioderegnskabet. Usikkerhed og usædvanlige forhold der har påvirket indregningen Der er efter ledelsens vurdering ikke usikkerheder og usædvanlige forhold der har påvirket indregningen i perioderegnskabet. 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2010 for CESS-DANMARK A/S Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregsnkabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aabybro, den 14. april 2011 CESS-DANMARK A/S Direktion: Nikolaj Johansen Bjarne Blicher Dennis Nielsen Administrerende direktør, CEO Økonomidirektør, CFO Salgsdirektør Bestyrelse: Lars Siggaard Andersen Formand Martin Lausen Poul Grønning Hansen Nikolaj Johansen 5

6 Revisionspåtegning Til kapitalejerne i CESS-DANMARK A/S Vi har revideret årsregnskabet for CESS-DANMARK A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformartion skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7 Revisionspåtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Fjerritslev, den 14. april 2011 BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Beer Møller statsautoriseret revisor 7

8 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for CESS-DANMARK A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af udstyr, indregnes i resultatopgørelsen ved retsligt bindende kontraktindgåelse. Nettoomsætningen er ikke vist særskilt i det officielle årsregnskab. I henhold til årsregnskabslovens 32 oplyses bruttoresultat i det officielle årsregnskab. Vareforbrug Vareforbrug omfatter kostprisen på solgt udstyr samt nedskrivninger på varebeholdninger. Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter de i forbindelse med køb og salg direkte henførbare variable omkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger af primær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger. Afskrivninger m.v. Afskrivninger indeholder regnskabsårets afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Periodens skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres direkte til periodens resultat. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmidler, inventar og edb samt biler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstider: Indretning lejede lokaler Investeringsobjekter (kunst) Inventar og edb Biler 5 år Afskrives ikke 3-5 år 5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Varebeholdninger Handelsvarebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterende gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den aktuelle skatteforpligtelse er beregnet med en skattesats på 25% og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 25%. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nettorealisationsværdi, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 10

11 Resultatopgørelse 1. januar december 2010 Note tkr Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger m.v Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 Overført til næste år

12 Balance 31. december /12 31/12 Note tkr AKTIVER Anlægsaktiver 2 Materielle anlægsaktiver Indretning lejede lokaler Investeringsobjekter Inventar og edb Biler Finansielle anlægsaktiver Deposita Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Handelsvarelager Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger 2 29 Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

13 Balance 31. december /12 31/12 Note tkr PASSIVER 3 Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser 1 Udskudt skat m.v Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 0 0 Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld 0 0 Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Moderselskab, mellemregning Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelse og pantsætninger 5 Ejerforhold 6 Eventualforpligtelser 13

14 Noter tkr Selskabsskat Skat af årets resultat sammensætter sig således: Skat af skattepligtig indkomst Regulering, udskudt skat Udskudt skat udgør ved årets udgang: Udskudt skat Årets udskudte skat Udskudt skat ved årets udgang Den udskudte skat påhviler skattemæssige merafskrivninger på selskabets anlægsaktiver samt øvrige skattemæssige reguleringer. tkr Selskabsskat (fortsat) Skyldig selskabsskat udgør ved årets udgang: Beregnet selskabsskat for året Modregnet betalt acontoskat i årets løb Der er i årets løb betalt selskabsskat med

15 Noter Indretning Investelejede ringsob- Inventar 2 Materielle anlægsaktiver lokaler jekter og edb Biler I alt Anskaffelsessum 1. januar Årets investeringer Afgang ved salg m.v Anskaffelsessum 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afgang ved salg m.v Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives 5 år ikke 3-5 år 5 år Nettoopskrivning tkr. Sel- efter indre Egenskabs- værdis Overført Foreslået kapital 3 Egenkapital kapital metode overskud udbytte i alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Udbetalt udbytte Egenkapital 31. december Selskabskapitalen består af 750 stk. aktier á kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 15

16 Noter 4 Sikkerhedsstillelse og pantsætninger Selskabet har til Nordea Bank Danmark A/S udstedt skadesløsbrev (virksomhedspant) stort kr til sikkerhed for nuværende eller kommende mellemværender med Nordea Bank Danmark A/S Følgende aktiver til de anførte bogførte værdier, er omfattet af ovennævnte virksomhedspant: Varedebitorer Handelsvarelager Selskabets engagement med Nordea Bank Danmark A/S i henhold til ovennævnte sikkerhedsstillelse udgør pr. 31. december 2010 i alt tkr Nærtstående parter CESS-DANMARK A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter: CESS-DK Holding ApS, Industrivej 8, 9440 Aabybro Administrerende direktør Nikolaj Johansen, Houvej 355, Ø. Hassing, 9362 Gandrup CESS-DANMARK A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter: Administrerende direktør Nikolaj Johansen, Houvej 355, Ø. Hassing, 9362 Gandrup Økonomidirektør Bjarne Blicher, Skudshalevej 36, 9230 Svenstrup J Salgsdirektør Dennis Nielsen, Thomasmindeparken 2, 9440 Aabybro Carsten Lund Tidselbak, Julius Posselts vej 1A, 9400 Nørresundby Poul Grønning Hansen, Halsagervej 24, 9800 Hjørring Lars Siggaard Andersen, Bjørnbakvej 6, 9260 Gistrup Martin Lausen, Lundemosen 82, 2670 Greve Per Strandvig Sørensen, Trørødvænget 9, 2950 Vedbæk Transaktioner med nærtstående parter Der har ikke været gennemført væsentlige transaktioner med nærtstående parter bortset fra normal vederlæggelse og på normale markedsmæssige vilkår. Ejerforhold Følgende aktionærer besidder aktier, som er tillagt enten mindst 5% af aktiekapitalens stemmer, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen: CESS-DK Holding ApS 6 Eventualforpligtelser Selskabet har indgået en huslejekontrakt der er uopsigelig indtil den 1. april Forpligtelsen udgør for perioden 1. januar til 31. december 2011 i alt tkr. 372 Selskabet har indgået 6 leasingkontrakter vedr. biler med Finans Nord A/S. Den samlede forpligtelse udgør i perioden 1. januar til 31. december 2011 tkr

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere