Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet"

Transkript

1 Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør Betina Kjerulf. Formålet med det følgende er at synliggøre de erfaringer Trafikselskaberne har med terminalprojektet i Hovedstadsområdet. I paperet præsenteres organiseringen af arbejdet, den fælles finansieringsmodel og de resultater, der er opnået. Paperet afsluttes med en perspektivering, hvor Trafikselskaberne giver deres bud på fremtidens terminalprojekter. Baggrund Trafikselskabernes fælles arbejde for bedre terminaler i hovedstadsområdet blev etableret ud fra et ønske herom i Kollektiv Trafikplan Forud herfor havde HUR (dengang HT), DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen (dengang en del af DSB) hver især løbende arbejdet med forbedringer af trafikterminalerne. Arbejdet styres ud fra det fælles grundlag Masterplanen for bus og togterminaler i Hovedstadsområdet fra Heri er der udpeget 33 trafikknudepunkter i hovedstadsområdet, hvor der skulle ske forbedringer, navnlig af skifteforholdene mellem bus og tog. Samarbejdet er over flere omgange blevet trimmet til dét, der i dag er et velfungerende, samarbejdende organ, der består af en fælles styregruppe og et projektsekretariat. Programledelsen er fastlagt ud fra følgende overordnede vision: Fremtidens terminaler i hovedstadsområdet skal medvirke til, at den kollektive trafik fremstår som et attraktivt alternativ til privatbilismen. Det er således målet, at både eksisterende og fremtidige passagerer oplever terminalerne som moderne og i stand til at bidrage til, at rejsen mellem især hjem og arbejde kan foregå på en konkurrencedygtig måde. Terminalerne skal i den sammenhæng være i stand til at tilbyde en bred vifte af tilbud til de rejsende, idet et højt serviceniveau er et særligt mål for fremtidens terminalområder. Med udgangspunkt i ovenstående vision for terminalsamarbejdet er der opstillet følgende strategiske fokusområder: Udgangspunktet for samarbejdet om forbedrede terminaler i hovedstadsområdet, er fortsat Masterplanen for bus togterminaler i Hovedstadsområdet fra Derfor skal kommende projekter understøtte målsætningen om, at terminalens skifte- og adgangsforhold (tilbringerfaciliteter) skal forbedres. Optagelsen af nye projekter kan dog også ske

2 ud fra andre hensyn, idet samarbejdet vil være åbent over for nye transportformer og samtidig indbygge større fleksibilitet i projekterne. Den kollektive transport i hovedstadsområdet har stagnerende eller ligefrem faldende passagertilslutning. Derfor vil projekter, som kan have potentiale til at forøge passagertal og markedsandele blive prioriteret højt. Hovedstadsområdets kollektiv trafik bliver stadig mere kompleks med nye aktører og transportformer på markedet, og det kan gøre projektmodningen mere kompliceret. I den forbindelse vil Terminalsamarbejdet være åbent over for potentielle partnere, f.eks. private investorer og andre offentlige institutioner. Organisering Arbejdet med at finansiere og styre Terminalsamarbejdet sker i et ligeværdigt samspil mellem trafikselskaberne og de involverede kommuner. Øverste myndighed for samarbejdet er Terminalstyregruppen, hvor Banestyrelsen pt. har formandskabet. Terminalstyregruppen har desuden tilknyttet et Projektsekretariat. Begge organer består af repræsentanter fra trafikselskaberne. Hvert enkelt projekt ledes af en lokal styregruppe med repræsentanter fra Terminalstyregruppen, Projektsekretariatet samt den involverede kommune. Den lokale styregruppe har desuden tilknyttet en lokal arbejdsgruppe, hvor alle parter ligeledes er repræsenteret. Det skal dog bemærkes, at der for Københavns kommune er oprettet en permanent Styregruppe for terminaler i Københavns kommune.

3 Terminalsamarbejdet har gennemgået en mærkbar udvikling. I starten var det et fælles forum, hvor trafikselskaberne primært selv samarbejdede om at forbedre skifteforholdene på trafikterminalerne i hovedstadsområdet. I dag fungerer Terminalsamarbejdet i fællesskab med kommunerne, samtidig med at udviklingen er gået i retning af mere bredt formulerede helhedsplaner for trafikterminalerne og deres samspil med de bymæssige omgivelser. Organisationen har i samme tidsrum udviklet sig fra at være en lille uformel gruppe over et mere bureaukratisk forum med mange deltagere og uklar ansvarsfordeling til den nuværende mindre, men mere funktionelle organisation med et klart institutionelt præg. Det måske væsentligste aktiv for Terminalsamarbejdet, er det faktum, at der samarbejdes på baggrund af en på forhånd aftalt fælles finansieringsmodel. På den måde kan trafikselskaberne nedbryde væsentlige myndighedsbarrierer i forbindelse med terminalprojekterne. Det er tydeligt, at kommunerne også opfatter samarbejdet som en fordel for udviklingen af trafikale projekter. Ofte får projektforslagene en vis tyngde i den kommunale behandling, når alle væsentlige interessenter er repræsenteret fra starten. Et velfungerende samarbejde er ofte også katalysator for følgeinvesteringer i terminalerne, hvilket forøger terminalprojekternes effekt over for passagererne. Finansiering: Udgangspunktet for terminalprojekterne er, at de involverede kommuner er villige til selvstændigt at finansiere en tredjedel af projektomkostningerne, mod at trafikselskaberne finansierer de resterende to tredjedele i fællesskab. Udover den tredelte finansieringsmodel, som i praksis svarer til 2/9 til hvert trafikselskab, er det værd at bemærke, at terminalprojekter ofte ledsages af betydelige supplerende anlægsinvesteringer fra DSB, Banestyrelsen og kommunerne. Som eksempel kan nævnes at alene på Hundige, Kokkedal og Valby stationer, har DSB og Banestyrelsen tilsammen foretaget supplerende anlægsinvesteringer for op mod 50,- mio. kr., hvortil skal tillægges de kommunale følgeinvesteringer i vej- og stianlæg. Hovedparten af disse supplerende følgeinvesteringer har været opgaver, som trafikselskaber og kommuner skulle løse under alle omstændigheder, men de aktuelle terminalprojekter har imidlertid virket som katalysator for disse infrastrukturinvesteringer i kollektive trafikanlæg. Med til den tredelte finansieringsmodel hører også, at trafikselskaberne og kommuner ved projektstart indgår en musketeraftale. Aftalen indebærer, at alle parter er forpligtet til at indestå for udgifterne til det konkrete anlægsarbejde også selv om der senere skulle opstå fordyrelser. Eventuelle fordyrelser finansieres efter samme fordelingsnøgle som for terminalprojektet.

4 Omdrejningspunktet for den økonomiske håndtering af terminalprojektet reguleres af en såkaldt Samfinansieringsaftale. I denne aftale skriver alle parter under på at ville medfinansiere terminalprojektet med de fordyrelser der måtte opstå. Derudover regulerer aftalen hvilken part der skal være bygherre, medlemmer af lokal styre- og arbejdsgruppe, rapporteringskrav, tidsplan mm. Resultater Siden terminalsamarbejdets opstart i 1997 er der gennemført følgende terminalprojekter i Hovedstadsområdet: Bagsværd Bernstorffsgade / Hovedbanegården Buddinge Friheden Fuglebakken Herlev (trapper) Hundige Kokkedal Valby Vesterport (trapper) Mindre terminalforbedringer i Allerød, Vedbæk, Jyllingevej, Ishøj m.fl. Et grundelement i forbedringerne har været at skabe funktionelle trafikterminaler med nemt skift mellem bus og tog, der har gjort det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik. I arbejdet med terminalerne har der også været fokuseret på trafiksikkerhed, adgangsveje til terminalen, parkeringsforhold, ventefaciliteter, information, tryghed og æstetik. Udover de gennemførte projekter er følgende terminalprojekter igangsat med forventet gennemførelse frem til år 2004: Glostrup Lyngby Nordhavn Snekkersten Svanemøllen Østerport Det typiske projektforløb Ingen terminalprojekter har været ens, idet de har været underlagt meget forskellige rammer og forudsætninger. For de gennemførte projekter kan alligevel opsummeres visse fællestræk, idet de alle har gennemløbet et forløb som følger:

5 1. Kontakt mellem Trafikselskaberne og kommunen Projektideer er drøftet ud fra Masterplanen og ønsker i kommunen om planlægning af stationsområdet. 2. Tættere samarbejde og planerne er sat i gang. Der er nedsat en Styregruppe og en Arbejdsgruppe med deltagere fra kommunen og trafikselskaberne, hvor kommunen typisk har haft formandskabet. Perspektivet for planarbejdet er defineret sammen med kravspecifikation og tidsplan for arbejdet. 3. Projekteringen er startet Ved enighed mellem parterne er planerne blevet konkretiseret ved udarbejdelse af en helhedsplan, afgrænsning af et terminalprojekt og igangsættelse af en egentlig projektering. Terminalprojektet er i denne fase gjort klar til udbud. 4. Terminalprojektet er godkendt Kommunen og Terminalstyregruppen har behandlet og godkendt planerne for terminalprojektet. Der er desuden indgået en samfinansieringsaftale om projektets præmisser og en aftale om den efterfølgende drift- og vedligehold. 5. Terminalprojektet er blevet anlagt Bygherren oftest kommunen har startet selve byggearbejdet med anlæg af terminalforbedringerne. Det har typisk varet op til et år, og herefter er terminalen blevet indviet. 6. Terminalprojektet er evalueret Der er i de fleste projekter - foretaget interviews med brugere og nøglepersoner hos trafikselskaber og kommune, hvor det er vurderet om forløb og resultat af terminalforbedringen lever op til målsætningerne. Ovennævnte faser er typisk gennemført indenfor 1½-3 år. Projektevalueringer For projekterne på Bernstorffsgade, Friheden, Buddinge, Valby, Kokkedal, Hundige og Bagsværd station er der gennemført uafhængige projektevalueringer. Heri er belyst brugernes holdninger, terminalens funktionalitet og sikkerhed samt terminalens æstetiske udtryk. For at skabe bred debat om projekternes kvaliteter og svagheder er der for hver terminal offentliggjort en illustreret folder med evalueringens hovedresultater. Som eksempel kan nævnes Bernstorffsgade ved Hovedbanegården, der blev ombygget i år 2000 med samling af busstoppestederne omkring en bus-ø ved indgangen til Hovedbanegår-

6 den og med nye cykelstativer, cykelstier, fortove og opmarchbaner til taxi. Terminalen benyttes af knap busrejsende, hvor de skifter mellem bus og tog. I evalueringen af terminalprojektet blev der foretaget en tilfredshedsanalyse blandt brugerne samt en videoregistrering, der skulle medvirke til at dokumentere terminalens funktionalitet efter ombygningen. Udvalgte resultater fra evalueringen er angivet i det følgende:

7 Evalueringen fra Bernstorffsgade afspejler de typiske effekter af terminalprojekterne. Evalueringen er sammen med videoregistreringerne blevet anvendt til planlægning af mindre forbedringer på de steder, hvor brugerne har angivet, at der er problemer. Forventninger til fremtiden De kvaliteter, der er i Terminalsamarbejdet og dets unikke natur gør, at der er god grund til at holde fast i Terminalsamarbejdet ved planlægning af de kommende års forbedringer af stationer i Hovedstadsområdet. Som situationen ser ud i dag er der kun penge til gennemførelse af terminalprojekter ved Østerport, Lyngby og Snekkersten stationer og til projektmodning på terminalerne i Glostrup og Svanemøllen. Det er Terminalsamarbejdets håb, at de politiske forhandlinger om en Trafikinvesteringsplan i efteråret vil skabe grundlaget for yderligere bevillinger til samarbejdet i hovedstadsområdet. Som optakt til de kommende års investeringer i terminaler arbejder Terminalsamarbejdet på en revision af Masterplanen fra 1997, der skal give det fulde overblik over omfanget af terminaler i Hovedstadsområdet, som skal renoveres. Den foreløbige screening viser et sandsynligt omfang på terminaler. Terminalprojekt på landsplan? Udover projekter i Hovedstadsområdet har DSB og Banestyrelsen deltaget i en arbejdsgruppe under ledelse af Vejdirektoratet, hvor der er foretaget en helt indledende og overordnet screening af potentialet for terminalforbedringer udenfor Hovedstadsområdet. Her er foretaget en foreløbig kortlægning af mulighederne for forbedring af grundlaget for kombinationsrejser. Selvom der ikke er tale om en tilbundsgående analyse, har arbejdet anvist, at der også på landsplan er grundlag for en forbedring af funktionalitet på terminalerne, som kunne udgøre udgangspunktet for et fremtidigt samarbejde. Samlet set står Trafikselskaberne og kommunerne både i og udenfor Hovedstadsområdet således overfor en stor udfordring når det gælder forbedringer af trafikterminaler. Det er Terminalsamarbejdets anbefaling, at den nuværende indsats i Hovedstadsområdet styrkes og at de erfaringer, der er draget i samarbejdet, udnyttes til fordel for et fremtidigt samarbejde om terminaler på landsplan.

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere