Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2002"

Transkript

1 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2002 Arktisk Institut blev oprettet for 50 år siden på baggrund af et møde afholdt i Nationalmuseet med deltagelse af datidens polarforskere, Københavns Universitet og Nationalmuseet. Eigil greve Knuth var initiativtager, men forslaget blev støttet af stort set alle af betydning indenfor dansk polarforskning. Det nyoprettede institut modtog fra en række privatpersoner og institutioner arkivalier således fra Marinens bibliotek en stor samling bøger, der siden kom til danne grundstammen i Arktisk Instituts omfattende samlinger. Endvidere oprettedes et fotoarkiv (i dag ca enkeltfotos + films) samt en stor arkiv- og dokumentsamling, der alle er vidnesbyrd om livet og administrationen i Grønland. Kræmerfonden sikrede gennem mange år Ars domicil i villaen på L.E.Bruunsvej10 samt tilsagn om en årlig økonomisk støtte. Fra Staten fik instituttet en række opgaver pålagte (sekretariat for redaktionen af Meddelelser om Grønland, det grønlandske stednavneudvalg m.m..) I forbindelse med nedlæggelsen af Ministeriet for Grønland bortfaldt disse funktioner og dermed Statens økonomisk støtte til driften. Siden blev denne dog delvist reetableret i forbindelse med oprettelsen af Dansk Polar- center (DPC) under først Statsministeriet, siden Undervisningsministeriet Forskningsministeriet og nu Videnskabsministeriet Ifølge en samarbejdsaftale af 1990 indgik AI som en privat selvejende institution i bofællesskab med Dansk Polarcenter. På denne måde sikredes samlingerne og deres drift. Provenuet ved ydelser fra samlingerne tilfalder i dag DPC. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Staten og Arktisk Institut (indgået i 1991) modtager instituttet udover fri lokaler, telefon og kontorhjælp m.v. til aflønning af personale kr af Dansk Polarcenters årlige budget. Beløbet fastsat i 1991 og har ikke været reguleret siden. Kort om Arktisk Institut Det var med stor glæde, at Arktisk Institut fik tildelt midler fra Hjemmestyrets Kulturfond. Arktisk Institut har i sit virke i 2002 arbejdet tæt sammen med Hjemmestyrets Danmarkskontor i forbindelse med udstillinger i Belgien og Frankrig. Arktisk Institut har i 2002 lagt et stort arbejde i den fysiske sikring af de uvurderlige samlinger. For fotosamlingen vedkommende har arbejdet været ledet af en projektgruppe med Professor Bjarne Grønnow som formand. Økonomien har været baseret på Kulturministeriets bevilling på 1,5 mio. Kr. fra tipsmidler fordelt over en tre-års periode. Arktisk Institut har i 2002 lagt vægt på at meddele sig via internettet på adressen: >www.arktiskinstitut.dk<. Formålet med denne aktivitet har været at lette adgangen til instituttets samlinger. For fotosamlingens vedkommende i forbindelse med nyregistrering og digitalisering at give offentligheden

2 mulighed for selv at orientere sig i de enestående samlinger på adressen >www.arktiskebilleder.dk<. Tilsvarende arbejder man på at gøre dokumentsamlingen ligeledes tilgængelig, ved i første række at lægge hovedregistranten ud på instituttets hjemmeside. Siden vil det være naturligt at søge de to store samlinger bundet sammen, således at man direkte kan gå fra dokumentsamling til fotosamlingen. Instituttet har i 2002 annonceret regelmæssigt i Tidsskriftet Grønland. Dette har medført en række henvendelser dels direkte dels per . Flere af disse har resulteret i tilgang af såvel arkivalier som fotosamlinger. Instituttets ledelse 2002: I året 2002 har instituttets virksomhed været styret af en bestyrelse bestående af: Professor, dr.jur. Isi Foighel (formand) Indvalgt i bestyrelsen. Professor, ph.d. Minik Rosing, indvalgt i bestyrelsen. Professor H.C.Gulløv), udpeget af Det grønlandske Selskab. Fhv. direktør for Grønlands Hjemmestyre John Jensen, indvalgt i bestyrelsen. Redaktør Niels Henrik Lynge, KNR, udpeget af Grønlands landsting. Civ.ing. Jørgen Taagholt, indvalgt i bestyrelsen. Seniorforsker Naja Mikkelsen, udpeget af Kræmerfonden. Bibliotekar Vibeke Sloth Jakobsen, udpeget af DPC. Adm. direktør Peter Augustinus, indvalgt i bestyrelsen. Professor Bjarne Grønnow, SILA (tidl. Grønlandssekretariatet), indvalgt i bestyrelsen. Kommandør Axel Fiedier, indvalgt i bestyrelsen. Stabslæge-I Leif Vanggaard, indvalgt i bestyrelsen. Fhv. rigsombudmand i Grønæand, Gunnar Martens, indvalgt i bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2002 afholdt 2 møder. Den daglige drift har været ledet af direktøren, stabslæge Leif Vanggaard. AKK.II~K ~ INSTITUT AI nedsatte i 2001 et forretningsudvalg bestående af lsi Foighel, John Jensen, Peter Augustinus og Leif Vanggaard. Udvalget har i 2002 afholdt 3 møder. Instituttets økonomi Fra Grønlands Hjemmestyres kulturfond modtog Arktisk Institut kr til instituttets aktiviteter. Arktisk Institut har fra Kræmers fond modtaget kr, samt fra Trolles legat: kr. Udgifterne i 2002 har været præget af etablering af web-site, anskaffelse af

3 PC- programmel, scanner, programmer m.m. Indkøb af fotoudstyr. Midlerne hertil har været taget af instituttets formue. Øvri~e forhold. Opstarten af Acta Arctica Gørgen Taagholts bibliografi) har kostet ca kr. Særlige begivenheder i Arktisk Institut har i 2002 modtaget diverse boggaver bl. a. fra Fru S. Vendeltorps, Silkeborg, bestående af ialt 300 bøger og en stor samling fotos fra 50.ernes Grønland. BEM: Ved overtagelse af en boggave, betinger AI sig ret til at videregive evt. dubletter til andre samlinger eller biblioteker, først og fremmest lokalbiblioteker i Grønland. Fotosamlingen. Fotosamlingen drives i samarbejde med Dansk Polarcenter, der i følge den eksisterende samarbejdsaftale har ansvar for samlingens pasning og drift. Arktisk Institut har modtaget billeder, albums og fotosamlinger fra: Ambassadøør G.Seidenfaden. Billeder fra 3 års ekspeditionen til Nordøstgrønland. Sekretariatschef Helge Schultz-Lorentzen, Billedeer fra SANA I Nuuk, Film: Direktør -- Poul Horsted:Poul Marinus Hansens film vedr. Grl fiskeriundersøgelser. Tidl.Landshøvding N.O.Christensen: Billeder fra Polarstern. Føl ende medarbe' dere har været beskæfti ede i fotosamlin en: ARKTISK ~ INSTITUT Grete Dalum Tilds, aflønnet af DPC...Kirsten Kliiver, som barselsvikar for Grete Dalum Tilds Jakub Medonos, eskimologistuderende, aflønnet af kulturministreriets mider. I Karin Roug, arkæologistuderende aflønnet af kulturministeriets midler. Marja Ulfsdottir,.cand. mag. til august 2002 Thv. skoledirektør Hans Ebbesen, frivillig medarbejder. cand.polit Finn Knudsen, frivillig medarbejder. Billedregistrering og ko12iering. Arbejdet med sikring af fotosamlingen er fortsat. Arbejdet udføres for midler stillet til rådighed fra Kulturministeriet. Der er ved årsskiftet ialt

4 scannet og beskrevet ca billeder. Man har valgt først at behandle den ældste del af samlingen. Efterhånden som billederne er scannede og beskrevne lægges de ud på internettet (>www.arktiskebilleder.dk<). Arktisk Institut har endvidere i samarbejde med UNI-C fået de omkring billeder i Siulleq projektet (Danmarks Radio) digitaliseret. Disse vil blive lagt ud på internettet, når diverse copyright spørgsmål er afklarede. Tilgang til fotosamlingen Fotosamlingen har også i 2002 modtaget en række mindre samlinger (ialt ca billeder), der efter en foreløbig beskrivelse vil indgå i samlingen. Ingeniør Bent Sørensen, fotos fra Nordmine i Mestersvig. Kløve Lassen, fotos fra Mestersvig. Salg af billeder fra fotosamlingen: Der er fra den historiske fotosamlingen i 2002 ialt solgt for kr. Provenuet herfra tilfalder efter samarbejdsaftalen DPC. Endvidere for kr. fra Jette Bangs fotosamling, hvor provenuet går til drift af samlingen. Bogsamlingen og biblioteket. Bibliotekar Vibeke Sloth Jakobsen (DPC) er efter samarbejdsaftalen ansvarlig for pasning og drift. Arktisk Instituts bogsamling indgår sammen med Eskimologisk Instituts bogsamling og Dansk Polarcenters bogsamling i "Polarbiblioteket", der derved sammen udgør et omfattende arktisk bibliotek. Biblioteket er tilgængelig via link fra Det Kongelige Bibliotek med hvem man har et databasesamarbejde på internet adressen:»http:/ /rex.kb.dk/ ALEPH/- /start/dpc01«. Tilgan~ til AI bogsamling 2001: AI har i samarbejde og efter råd fra Eskimologisk Institut indkøbt diverse antikvariske bøger til biblioteket. Disse indgår i Arktisk Instituts bogsamling. Instituttet har modtaget en række boggaver: Ambassadør G. Seidenfadens bøger og fotos.

5 ~

6 ARKTISK ~ INSTITUT Udlån: Det samlede udlån af bøger fra har i 2002 været ca Sonja Jakobsen har udført den løbende registrering af tilgang til bogsamlingen Dokument- og arkivsamlingen. Ansvarlig for samlingerne er M.Guldbrandsen, Tilgang til samlingerne i 2001: Fra Helge Schultz-Lorentzen. bibliografiske noter. Ingeniør Edmund Nielsen, dagbøger, m.v. Inspektør Kløve Lassen, div. optegnelser. vedr. Mestersvig. Fru E, Linnell, dagbøger fra fangstmand Peter Klokker. Erik Lindgreen, tusch tegning, portræt af Eigil Knuth. Gunnar Seidenfaden, diverse papirer. Jens Møller Jensen har som frivillig arbejdet i arkivet med registrering af kortmaterialer. Andre aktiviteter. Cand.mag. Jens Fabricius har i årets løb afløst Leif Vanggaard under dennes fravær. Journalist Janni Andreassen har frem til august 2002 arbejdet dagligt på instituttet med Eigil Knuth biografi. Civ. ing. Jørgen Taagholt har fast arbejdet for instituttet. Finn Knudsen har arbejdet med overførelse af håndskreven fotoregistrant til digitaliseret form Arktisk Institut har i samarbejde med Post Danmark og Post Grønland leveret materialer og billeder til nye frimærker. Ydet hjælp, diverse kopier til Forskningsministeriet i forbindelse med overdragelse af anlæg i østgrønland til Hjemmestyret Arkivaren ( M. Guldbrandsen) har i øvrigt personligt ydet hjælp i samme sag (ca. 60 timer.) Sekretariats funk ti on er Arktisk Institut udøver uden vederlag sekretariatsfunktion for: 1) Alf Trolle og hustru Bergliot Trolle's ( født Holm) legat til minde om Danmarksekspeditionen ) Scoresbysundkomitteen.

7 ARKTISK ~ INSTITUT 3) Ejnar Mikkelsens Mindefond, 4) Dansk Grønlandsk Kulturfond. Arktisk Instituts aktiviteter i Deltagelse i konferencer m.m. ~eif ~anggaa!~ Dansk Søfartsmedicinsk Selskab (indvalgt i bestyrelsen) ~ens guldbrands~ Sirius udstilling i Odder. Foredrag m.m. Københavns Kulturnat Polarnatten, arrangeret af Dansk Polarcenter og Arktisk Institut: Jens Fabricius: Foredrag om Polarisen samt om Bygningerne på Bryggen. Jørgen Taagholt: Nordlyset. LV anggaard~ Københavns Universitet: Forelæsninger vedr. menneskets temperaturregulering, beklædning og kuldeskader. Forsvaret: Undervisning af Slædepatruljen Sirius, Frømandskorspet og Jægerkorpset: "Beskyttelse mod Kulde" Det grønlandske Selskab: "Danmarkekspeditionen - er der nyt?" Grønlandsmedicinsk Selskab: Læge for Sirius gennem 30 år. Dansk Idræt: Mennesket i Kulde.!ens Fabriciu~ Nyhavn beboerforening;. Grønlands Handelsplads' og A.I.'s historie Amager pensionister Grønlands Handelsplads' og A.I.'s historie ~rgen Taaghol,t Det grønlandske Selskab: "Paralleler i dansk missionsarbejde i Indien og Grønland"

8 ARKTISK ~ INSTITUT "Thule AB Ingeniørforeningen: 3 kortfilm: Automatiske vejrstationer - Telestationer - Fiskeriinspektion. Folkeuniversitetet Nakskov: Grønlandsk Kunst Vangebocenteret: 3 kortfilm: Med forsvaret på inspektion - Opstilling af vejrstation - Servicebesøg på telestation 1700 m lodret over havet. Ærø Højskole: Grønlandsk kunst. Vangebocentret 2 af egne kortfilm fra Grønland: Med Grønlandsfly til Narsarsuak og Grønnedal- Grønlands Kulturhus i Godthåb / Nuuk. Dansk Polarcenter, Polarcafeen: Thule AB Søllerød Sognegård: Grønland på Hans Egedes tid - Hans Egedes tid på Grønland. Marie Højskolen i Nærum: Klimaunderøgelser i Grønland. Bakkehuset i Vedbæk: 2 kortfilm. Søllerød Folkedanser forening: Om Grønland. Søllerød Kommunes Grønlandsfestival: fotoudstilling Udstillinger arrangeret af Arktisk Institut. Un peuple Arctique. Cublize, Frankrig. Udstilling af Jette Bang og John Rasmussen (for Grønlands Hjemmestyre). Deltagelse i udstillinger m.m. Naturhistorisk museum, Århus Universitet: Nordøstgrønland. Brussels: udstilling i forbindelse med HM Dronningens officielle besøg i Belgien. Odder Museum: Slædepatruljen SIRIUS - 50 år. ARKTISK" INSTITUT

9 Jette Bang og Jørgen Taagholt fotoudstilling i Søllerød, Udgivelser: Jørien Taaiholt: Acta Arctica: Jørgen Taagholt Bibliografi. I samarbejde med Universitetets Eskimologuiske Institut. Det grønlandske Selskabs skrifter XXXV; Jørgen Brønlund Optegnelser fra en ekspedition Redaktion: Stig Bjømum, Amaq Grove og Einar Lund Jensen. Instituttet (LV) har været involveret i Gyldendals forlags udgivelse af Jean Malaurie's bog: Ultima Thule. Artikler: Leif Vanggaard: Revision af: L.Vcan aard Nødh'æl til Feltbru i samarb m GEUS. Jørgen Taagholt: Tidskriftet Grønland (No 2-3, p: ): Thule A.BN. Kureren: Professionel anvendelse af MKP campingvogne på Grønland. Adresseliste: Arktisk Institut Strandgade 100 H 1401 Kbh.K Telefon: Fax: Hjemmeside: adresser: Instituttet: arkivet: fotosamlingen: Iv.(24 maj 2003)

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 ÅRSBERETNING 2009 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING 2009 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering

Læs mere

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen,

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Lokalhistoriske billeder i Aarhus

Lokalhistoriske billeder i Aarhus 2013 Lokalhistoriske billeder i Aarhus Rapport fra arbejdsgruppen vedr. storiske billeder i Aarhus 18-01-2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver...

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2004 KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K Side 2 Indhold Forside KVINFO fik i 2004 lavet en ny folder, der præsenterer centerets

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 FORSIDEBILLEDE: Servicehunden Victor slapper af sammen med kollegaen Chili. Victor er 9 år, han bor og arbejder i Værløse hos Lotte Pehrsson Årsberetning for Vanførefonden

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Hestebedgård Årsskrift 2011

Hestebedgård Årsskrift 2011 Hestebedgård Årsskrift 2011 Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) Hestebedgård Adresse: kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk www.hestebedgård.dk E-mail: hestebedgaard@gmail.com Institutionens

Læs mere

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2005 Nationalmuseet 2011 Forord Forskningsberetning 2005 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2012-2013 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 20 11 r s b b e s r e r t n Å in g 2011

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 20 11 r s b b e s r e r t n Å in g 2011 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 20 11 årsberetning 2011 KOLOFON Årsberetning 2011 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/tanner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Visionen og handlingerne 5 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Dansk Ekspeditionsfond GALATHEA 3 2006-2007

Dansk Ekspeditionsfond GALATHEA 3 2006-2007 Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 11 Offentligt Dansk Ekspeditionsfond GALATHEA 3 2006-2007 1 Dansk Ekspeditionsfond Galathea 3 2006-2007 Dansk Ekspeditionsfond Galathea 3

Læs mere