Referat af generalforsamling 27. september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling 27. september 2007"

Transkript

1 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/ Beretning om fællesareal og dræn 4. Beretning om fællesantennen 5. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. april 2006 til 31. marts Fremlæggelse af budget for perioden 1. april 2008 til 31. marts Status på vedtægtsændringer 8. Eventuelle forslag fra medlemmerne 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De afgående er: Bjørn Lange (villig til genvalg) Erik Nyholt (villig til genvalg) 10. Valg af suppleanter 11. Valg af revisor 12. Eventuelt Ad 1) Bestyrelsen udpegede Karsten Elgaard Sørensen, Lindevangsvej 36, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Antallet af tilstedeværende stemmer blev optalt, hvorved det konstateredes, at der var 17 stemmeberettigede personer til stede. Derudover var 1 repræsenteret ved fuldmagt i overensstemmelse med vedtægternes 15. Der var således i alt 18 stemmer til stede. Per Berg bad om lov til at stille et par spørgsmål, hvilket dirigenten gav tilladelse til. Første spørgsmål gik på, om bestyrelsen havde valgt en referent. Det havde bestyrelsen. Erik Nyholt skriver referat. Side 1 af 16

2 Andet spørgsmål var, hvorfor dagsordenen ikke indeholdt et punkt om stadfæstelse af foreningens vedtægter. Dirigenten henviste til punkt 7: "Status på vedtægtsændringer". Ad 2) Formanden Bjørn Lange aflagde på bestyrelsens vegne beretning om foreningens virksomhed i Beretningen foreligger i skriftlig form som bilag 1 til dette referat. Det er endvidere vedlagt et tillæg "Vedligehold af veje tilhørende foreningens medlemmer". Under formandens beretning blev der fra salen spurgt, om grundejerforeningens forsikring dækker vores dræn og eventuelle udgifter til reparation af swimmingpool. Hertil kunne Bjørn Lange svare "nej", og at bestyrelsen tillige har undersøgt muligheden for at få en sådan forsikring uden held.. Efter beretningen gav Per Berg udtryk for, at han anerkendte det store arbejde, bestyrelsen har udført. Han kommenterede endvidere, at det er for dårligt, folk ikke betaler deres kontingent til tiden, og at heller ikke rykkergebyrer bliver betalt. Herefter stillede Per Berg flere spørgsmål vedr. behandlingen af sagen om ændring af vedtægterne, når det drejer sig om vedligeholdelse af vejene. Dels hvorfor bestyrelsen gik imod kommunens brev af 1. marts 2007, dels hvorfor medlemmerne ikke er blevet holdt orienteret hverken elektronisk eller pr. brev, som det var blevet lovet. Per Berg havde endvidere selv talt med Leif Hvitved fra Rudersdal Kommune og gav udtryk for, at Leif Hvitveds holdning ikke var korrekt gengivet i formandens beretning. Bjørn svarede, at grundejerforeningens bestyrelse fortsat ikke er interesseret i at stå for vedligeholdelsen af nogle veje, som foreningen ikke er forpligtet til at vedligeholde. Grundejerforeningens bestyrelse kan formidle og koordinere kontakt til kommunen, men bestyrelsen ønsker ikke at være økonomisk mellemmand. Peter Brincker Møller supplerede med, at medlemmerne som lovet var blevet orienteret med omdelte kopier af brev fra kommunen og bestyrelsens svar, da bestyrelsen havde modtaget brevet af 1. marts 2007 fra kommunen. Det er først i den sidste tid, der rigtig er sket en udvikling i kommunikationen med kommunen, og informationen herfra skulle gengives på den ordinære generalforsamling. Vedr. Leif Hvitved var Peters kommentar, at bestyrelsen er nødt til at henholde sig til, hvad der er modtaget skriftligt fra Leif Hvitved. Peter sagde endvidere, at arbejdsgruppen, der blev nedsat på den ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2006, ikke har været i gang med arbejdet, da det ville være spild af tid at arbejde ud fra en ikke afklaret uenighed med kommunen. Formandens beretning blev godkendt, idet Per Berg dog gjorde opmærksom på, at han ikke anerkendte bestyrelsens ageren vedr. forholdet til vejene. Per Berg mente ikke, at bestyrelsen har mandat til den udviste holdning vedr. ejerskab til vejene. Som følge heraf kunne Per Berg ikke godkende formandens beretning. Ad 3) Side 2 af 16

3 Kasper Langkilde supplerede i sin beretning med detaljer til, hvad Bjørn havde fortalt om dræn og fællesareal, og som kan læses i formandens beretning. Kasper fortalte blandt andet, hvor drænet går og opfordrede til, at folk, der har grunde, hvor drænet passerer, holder øje med, at der er fri gennemstrømning i eventuelle brønde. Sidst i formandens beretning i Bilag 1 er der et kort over grundejerforeningens drænzoner. Endvidere blev det fortalt, at der er taget kontakt til den nye ejer af Maglemose Gård med henblik på en oprensning/opgravning af grøfter til afvanding af området op mod skoven. På et spørgsmål fra salen, svarede Kasper, at foreningens dræn ikke har noget at gøre med folks private dræn og private brønde. Ad 4) Bjørn Lange aflagde beretning om fællesantenneanlægget, sekunderet af Leif Pedersen. Vores anlæg er efterhånden af ældre dato. Det fungerer, men kablerne kan ikke distribuere digitale signaler i det frekvensområde, som nye fjernsyn forudsætter for at kunne udnytte de digitale signaler. Dekoderne i nye fjernsyn kan ikke konvertere de lavfrekvente digitale signaler. Vi kan konvertere de digitale signaler til analoge signaler, der så sendes ud til den enkelte husstand. Det vil give en forbedret kvalitet, men det er ikke optimalt. Foreningen har indtil videre sparet penge ved at være henholdende med hensyn til digitale signaler. Udviklingen går stærkt, og vi skal fortsat følge den. Der er et nyt servicefirma på vej til at arbejde for os. Det er bl.a. anledningen til, at der kom gang i SBS-kanalen igen. Leif Pedersen vil fortsat gerne være behjælpelig overfor bestyrelsen, når det gælder fællesantenneanlægget. Per Berg spurgte, hvordan andre oplevede kvaliteten af DR2. Det lød til, at flere ikke opfattede kvaliteten som tilfredsstillende. Bjørn Lange fortalte, at DR2 kan omlægges til digital modtagelse samtidig med, at de svenske kanaler omlægges. Per Berg konstaterede, at kvaliteten af DR2 generelt ikke er for god. Ad 5) Peter Brincker Møller fremlagde regnskabet for perioden 1. april marts Peter gennemgik kort hver enkelt post for at give medlemmerne indsigt i regnskabet. Medlemsbidrag: Alle medlemmer i foreningen opkræves som udgangspunkt det samme kontingent. For blev der opkrævet 1.577,- kr. pr. medlem. Til denne post vil der forekomme tilbagebetalinger for tv-afgift til enkelte medlemmer, der via anden leverandør (f.eks. parabol) modtager signaler fra samme kanaler, der også udbydes via foreningen (f.eks. TV3, TV3+, TV2 Zulu). Side 3 af 16

4 Antennefond: Alle medlemmer opkræves kontingent til antennefonden, der opsamler beløb til større udskiftninger, reparationer og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget. Som regel benyttes der kun af fondens midler, hvis regnskabsårets udgifter overstiger, hvad der er budgetteret i årets udgifter. Der refunderes ikke bidrag til antennefonden til medlemmer, der ikke måtte have tv. I fonden har foreningen pr. 31. marts 2007 opsamlet ,- kr. Tallet fremgår under aktiver i balancen. TV-afgift: I det samlede kontingent opkræves tv-afgifter til Viasat (TV3 og TV3+) og til Canal Digital (TV2 Zulu og Discovery). Medlemmer der også modtager disse kanaler fra anden leverandør (f.eks. parabol) kan få disse afgifter refunderet. Det kræver skriftlig anmodning og dokumentation. Ordningen er administrativt tung for foreningen, og det påtænkes at omlægge denne arbejdsopgave til at være et forhold mellem medlem og den sekundære leverandør. Foreningen undersøger pt. mulighederne for denne løsning. Renteindtægter fra bank og giro: Renteindtægter fra foreningens to bankkonti med en driftskonto og en konto, der opsamler renter og udtræk af obligationer. I årets løb er renteindtægten stort set som budgetteret. Renteindtægter fra obligationer: Foreningen havde i regnskabsåret investeret i to obligationsserier, hvorfra der er påløbet renteindtægter, der overstiger budgettet med 200 kr. Andre indtægter udgøres af gebyrer for rykning af medlemmernes kontingent og oplysning til ejendomsmæglere i forbindelse med medlemmers salg af bolig. Denne indtægt budgetteres ikke på forhånd og påvirker derfor årsregnskabet med ca. 600 kr. Administration: Posten dækker gebyrer til bank for konti og depot og bestyrelsens udgifter til udskrivning af dokumenter. Bestyrelsen overvejer pt. at flytte konti og depot fra Danske Bank til en internetdrevet bank for at minimere unødige omkostninger naturligvis under behørig hensyntagen til samme sikkerhed for foreningens midler. Hjemmeside: Drift af foreningens hjemmeside med betaling til web-operatør og enkelte programmeringsudgifter. I 2006/2007 har bestyrelsen selv foretaget ændringer på hjemmesiden og ikke haft behov for ekstern assistance. Forsikringer: Foreningen har to ordninger med hhv. Codan og TopDanmark for forsikring af fællesantenneanlægget med materiel og personskade dækninger. Bestyrelsen har i det forgangne år indhentet tilbud fra Alm. Brand for at søge en billigere løsning. Dette var ikke muligt. Fællesantenne: I budgettet afsættes en post til udskiftninger, reparationer og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget. Hvis årets udgift overstiger det budgetterede, trækkes der af antennefondens midler som beskrevet ovenfor. Copy-Dan: Foreningen afholder årligt en udgift til KODA afgift baseret på det antal medlemmer, der er tilsluttet fællesantenneanlægget. DONG energy: Driften af de to fællesantenneanlæg udfor Gøngesletten 15 og Lampeager 5 kræver elektricitet, der afregnes årligt til DONG energy. Diverse arrangementer: Posten dækker årets generalforsamlinger og eventuelle andre begivenheder som f.eks. en Skt. Hans fest. I 2006/2007 er der kun afholdt udgifter til de to generalforsamlinger den 27. september og 25. oktober Side 4 af 16

5 Fællesareal: Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealet. I løbet af året skal der slås græs ca. fem gange. Dertil kommer vedligeholdelse af afvandingsrørene op mod skoven og drænrør. I 2006/2007 har der været afholdt betydeligt flere udgifter til spuling og reparation af drænrør end budgetteret. Som følge af den megen regn der faldt i efteråret 2006 besluttede bestyrelsen at foretage en spuling af drænrørene for at sikre optimal afløb af regnvandet. Ved samme lejlighed fandt bestyrelsen også ud af, at rødderne fra et træ var groet ind i drænrøret og havde ødelagt dette. Drænrørene blev anlagt ved bebyggelsens start i 1973, og deres stand er præget af alder og den bløde undergrund i bebyggelsen. Bestyrelsen vil derfor i de kommende år afsætte betydeligt flere midler til driften af fællesarealet, end det hidtil har været praksis. Bestyrelsesudgifter: Bestyrelsesmedlemmerne belønnes for deres frivillige indsats med f.eks. vingaver udfra en fordeling med 400,- kr. til formand og kasserer og 200,- kr. til hver af de øvrige medlemmer. Status for hele året: Regnskabet for 2006/2007 har været præget af to mærkbare forhold. For andet år i træk er der ikke afholdt udgifter til fællesantenneanlægget på trods af flere udestående opgaver. Nogle opgaver er allerede løst men ikke faktureret. Bestyrelsen forventer, at der vil påløbe flere udgifter i indeværende regnskabsår (2007/2008) end budgetteret, om end der i skrivende stund endnu ikke er modtaget fakturaer på udført arbejde. Den manglende udgift har påvirket årsregnskabet positivt med kr. Til gengæld har vedligehold af fællesarealet og ikke mindst drænrørene påført foreningen flere omkostninger end budgetteret. Budgettet på 5.800,- kr. er næsten overholdt for så vidt angår udgifter til græsslåning. Imidlertid er der afholdt ekstraordinære omkostninger til spuling og reparation for ca ,- kr. Udgifter til fællesarealet har påvirket årsregnskabet negativt med ca kr. Eftersom de to regnskabsposter Fællesantenne og Fællesareal næsten udligner hinanden er årets resultat på linie med det budgetterede kun overgået af flere indtægter fra renter og gebyrer end forventet og et mindre forbrug på vedligeholdelse af hjemmesiden. Årets overskud er på ca kr., og foreningens likvide midler udgør ,02 kr. Denne likviditet kan dog hurtigt vise sig at være et tyndt grundlag, når der påregnes forventede fremtidige udgifter til vedligehold af drænrør og måske også vejene, som foreningen er pålagt gennem vedtægter og deklarationer. Det må forventes, at bestyrelsen fremover vil indstille til generalforsamlingen, at budgetterne og kontingentet hæves for at kunne imødekomme disse udgifter. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad 6) Peter Brincker Møller fremlagde budgettet for perioden 1. april marts Medlemsbidrag: På baggrund af årets forventede udgifter opkræves 1.747,- kr. pr. medlem. Heraf er 839,- kr. disponeret til driftsudgifter i foreningen. Antennefond: Heraf udgør bidrag til antennefonden 200,- kr. TV-afgift: Der budgetteres med 708,- kr. til TV-afgiften, hvor der disponeres således: TV3: 281,- kr., TV3+: 208,- kr., TV2 zulu: 135,- kr. og Discovery: 84,- kr. Side 5 af 16

6 Renteindtægter fra bank og giro: Der budgetteres med kr. i renteindtægter fra bankkonti og obligationer. Dette tal kan blive lavere, hvis der anvendes likvide reserver til at betale store anlægsudgifter på drænrør og veje. Andre indtægter: Der budgetteres ikke med disse indtægter. Administration: Samme som de seneste år. Hjemmeside: Driften varetages fortrinsvis af et bestyrelsesmedlem, og der opleves ikke behov for krav til store forandringer til siden, hvorfor vi vælger at sænke budgettet. Forsikringer: Samme som de seneste år. Fællesantenne: Der må påregnes nogle større udgifter til reparation og vedligehold af fællesantennen. Bestyrelsen forventer imidlertid, at disse kan afholdes indenfor budgettet. I tillæg er der oparbejdet en fond på ,- kr., hvis der alligevel opstår behov for yderligere midler. Bestyrelsen indstiller derfor til, at budgettet til denne post sænkes fra ,- kr. de tidligere år til kr. Copy-Dan: Samme som de seneste år. DONG energy: Samme som de seneste år. Diverse arrangementer: Har tidligere været en del af Bestyrelsesudgifter. Er nu splittet ud i sin egen post til at dække primært Generalforsamlinger. Budgetteres til 300,- kr., der ca. har været. udgiften de tidligere år. Fællesareal: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der afsættes et betydeligt højere beløb til drift og vedligeholdelse af fællesarealet, end det har været tilfældet de tidligere år. Tidligere budgetterede man med 5.800,- kr., der kan sammenholdes med dette budget på ,- kr. Forhøjelsen sker som en konsekvens af de forhold på fællesarealet, der er beskrevet tidligere, og hvor der budgetteres med græsslåning, spuling og reparation af drænrør. Forholdene omkring fællesarealet er så usikre, at det ikke kan afvises, at årets reelle udgift bliver højere, men bestyrelsen håber, at det disponerede beløb vil dække. Bestyrelsesudgifter: Det indstilles til generalforsamlingen, at de frivilligt valgte bestyrelsesmedlemmer i bedre grad bliver honoreret for deres arbejde. I år har vi praktiseret, at bestyrelsen mødes til en god middag, frem for som tidligere, hvor der blev uddelt vingaver. Det har vist sig at være en god og hyggelig måde at fortsætte bestyrelsesarbejdet på. Status for budget for 2008/2009 er, at udgifterne forventes at stige med ca kr. i forhold til seneste besluttede budget. De stigende udgifter kan primært henføres til fællesarealet med ,- bestyrelsen med og en lavere udgift til fællesantennen på kr. Det bør nævnes, at budgettet kan blive revideret i løbet af året, såfremt der kommer en tilbagemelding fra kommunen, der pålægger foreningen ejerskabet over vejene og det bliver et ufravigeligt krav, at foreningen skal tilsikre vejenes stand. I så fald kan det ikke afvises, at bestyrelsen vil tage initiativ til at opkræve et større beløb (måske 2.000,- pr parcel) for at etablere en fond og samtidig opkræve et årligt beløb til den løbende vedligeholdelse. Med andre ord en ordning, som vi kender det fra fællesantennen. Side 6 af 16

7 Ligeledes kan det ikke udelukkes, at bestyrelsen kan komme i den situation, at der skal opkræves ekstraordinært til at imødegå retslige krav mod foreningen. I den forbindelse kan det heller ikke udelukkes, at bestyrelsen vil bruge ressourcer på advokat for at forsvare medlemmerne mod større krav. Afslutningsvis vil vi henstille til, at medlemmerne betaler til tiden. Rykkerproceduren har i indeværende regnskabsår kostet uforholdsmæssig megen tid, idet mere end 11% af medlemmerne måtte rykkes. Det er spild af tid og mangel på respekt for den frivillige tid, der anvendes. I forlængelse heraf kan det meddeles, at bestyrelsen har besluttet, at rykkergebyret for første rykker hæves fra 50,- kr. til 100,- kr. og rykkergebyret for 2. rykker hæves fra 50,- kr. til 200,- kr. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad 7) Da vedtægtsændringerne ikke kunne godkendes af kommunen, er det fortsat de gamle vedtægter, der er gældende. De gældende vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside. Ad 8) Der var indkommet et forslag fra beboerne på Lindevangsvej 30, men da de ikke selv havde mulighed for at være tilstede og motivere forslaget, kunne det ikke behandles. Ad 9) og Ad 10) Bjørn Lange og Erik Nyholt blev genvalgt. Per Berg gjorde opmærksom på, at bestyrelsen skulle bestå af 5 personer. Det er imidlertid ikke let, når der ikke er nogen, der melder sig. Det endte med, at Liselotte Kirkebye, Gøngetoften 8 meldte sig, men efterfølgende valgte at gøre det som suppleant, idet hun på den måde kun var valgt for 1 år. Per Berg gjorde opmærksom på, at det kan man strengt taget ikke, hvortil dirigenten kommenterede, at vi gør en undtagelse. Liselottes indtræden i bestyrelsen blev da også modtaget positivt fra såvel bestyrelse som fra salen. Ad 11) Til revisor foreslog bestyrelsen Aage Købke, Gøngesletten 23. Han blev enstemmigt valgt. Side 7 af 16

8 Ad 12) Per Berg opfordrede til, at henstillingen vedrørende brug af støjende maskiner blev gentaget i referatet. Henstillingen er således: "Generalforsamlingen i september 2003 har besluttet, at det henstilles, at brug af støjende haveredskaber begrænses til følgende tidsrum: Hverdage kl. 07:00-17:00 Dog onsdag til kl. 20:00 Lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 10:00-12:30 samt kl. 15:00-17:00" Henstillingen kan ses på foreningens hjemmeside. Karsten Elgaard Sørensen spurgte til holdningen angående eventuelt fælles indkøb af ruder og rammer. Folk var positivt indstillet. Som referent: Som dirigent: Erik Nyholt Karsten Elgaard Sørensen Side 8 af 16

9 Bilag 1) Formandens beretning for perioden Bestyrelsesmøder Der har siden sidste ordinære generalforsamling været afholdt 10 bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens arbejde Det praktiske arbejde har været fordelt således: Formand: Kasserer: Tilsyn med fællesareal og dræn: Vedligehold af webside samt ad-hoc opgaver: Bjørn Lange Peter Brincker Møller Kasper Langkilde Erik Nyholt Tilsyn med fællesantenne: Outsourcet til Leif Pedersen, Lampeager 4 Bestyrelsesarbejdet har i det forgangne år været præget af en usædvanlig stor arbejdsmængde. Et forhold der er blevet gjort værre af, at bestyrelsen ikke har været fuldtallig i 2006/07 Arbejdsmængden har svulmet betydeligt op, som følge af 4 forhold: Vedtægtsforandringer Tilstoppede dræn Fejl og mangler på vores fællesantenneanlæg Krævende proces ved inddrivelse af forfaldne kontingenter Disse 4 forhold har ikke blot betydet voldsomt meget praktisk arbejde. Der har, naturligt nok, haft afsmittende effekt på foreningens regnskabsførelse. Nye vedtægter Den afgående bestyrelse fremlagde på sidste ordinære generalforsamling (27/9 2006) et forslag til ændringer af foreningens vedtægter. Forslaget kunne ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, da der ikke var et tilstrækkeligt antal fremmødte stemmer, hvorfor der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 25. oktober 2006 Side 9 af 16

10 På den ekstraordinære generalforsamling blev vedtægtsændringerne vedtaget, og de nye vedtægter blev efterfølgende sendt til Rudersdal Kommune for godkendelse. Byplansafdelingen i Rudersdal kommune underkendte de ændrede vedtægter. Det var specifikt ændringerne i 2 om vedligehold af foreningens private veje, som ikke kunne accepteres. Byplanafdelingen skrev endvidere, at man var blevet opmærksom på, at ved den tidligere privatisering var vejene blevet overdraget til de grundejere der har udkørsel til den enkelte vej. Grundejerforeningen er altså p.t. ikke ejer af de private veje, men kommunen vil søge at berigtige vejenes ejerforhold, således at de i stedet for at blive overdraget til de enkelte grundejere vil blive overdraget til grundejerforeningen. Grundejerforeningens bestyrelse har svaret kommunen, at hvis man vil overdrage veje til grundejerforeningen, vil det ikke være en enkel løsning, idet der på hver vej findes et antal grundejere, der ikke er medlemmer af Vedbæk Villaparks Grundejerforening. Bestyrelsen anførte også, at hvis kommunen gennemfører den annoncerede berigtigelse, så kræver bestyrelsen, at der skal gennemføres vejsyn forud for overdragelsen og at alle skader skal udbedres for givers regning på samme vis, som da vejene blev overdraget til de enkelte grundejere. Bestyrelsens svar blev fremsendt til kommunen d. 22. marts 2007, og der blev fremsendt rykkerskrivelse d. 17 august. Først 24. september fik vi svar fra kommunens vejafdeling Det centrale i dette svar, samt bestyrelsens forslag til fremtidig håndtering af vejvedligehold fremlægges som separat tillæg til formandens beretning. Kommunens brev kan rekvireres i sin fulde ordlyd, hvis det ønskes. På den ekstraordinære generalforsamling d. 25. oktober vedtog forsamlingen at nedsætte et udvalg, der skulle gennemgå vedtægterne og udforme forslag til yderligere forandringer. Fordi vedtægtsforandringerne blev underkendt, har udvalgets medlemmer endnu ikke fundet anledning til at påbegynde arbejdet med den videre revision. Antenne-omlægning Tilsyn med foreningens antenneanlæg er en aktivitet, som bestyrelsen af kapacitets-årsager har valgt at outsource. Leif Pedersen, Lampeager 4, har været så venlig at tilbyde, at han fortsat kan klare det praktiske til trods for, at han ikke længere er i grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen takker Leif Pedersen for hans store og vedholdende arbejdsindsats. Antenneanlægget fik sidste år en ny serviceleverandør, som desværre ikke har leveret service i et tilfredsstillende omfang. Vores hidtidige leverandør har ikke kunnet levere følgende: Tilbud på distribution af de digitale og analoge signaler sammen med de analoge Restituering af SBS-kanalen som afløser for DK4 Nedgravning af kabel under indkørsler på Gøngesletten, og ad stien bag Gøngetoften Side 10 af 16

11 Situationen er utilfredsstillende, og der er taget skridt til at finde en alternativ leverandør. Der har i vinterens og forårets løb været en del usikkerhed om, hvilke digitale standarder der vil være gældende fremover. Det viser sig nu, at hvis vi vil distribuere de digitale signaler på samme frekvensbånd som de kommer ind, vil det kræve nedgravning af nye kabler. Alternativet er, at flytte de digitale signaler fra toppen af UHF-båndet til VHF-båndet. Det er teknisk muligt at indkøbe og montere udstyr til dette, men desværre er langt hovedparten af de digitale dekodere, der i dag sælges, ikke i stand til at behandle de digitale signaler fra VHF-båndet. Så vidt vides kan ingen af de dekodere, der er indbygget i nye apparater behandle digitale signaler fra VHF. Altså er vore valgmuligheder enten at bekoste nye kabler i hele anlægget eller at konvertere de digitale signaler til analoge, inden de distribueres ud til husene. Manglende kanaler Vi har gennem mere end ½ år manglet kanalen SBS. Det var denne gratis-kanal, der afløste kanal4 (tidligere kaldet Danmark-2 ), da denne overgik til betalingsstatus. Vi har netop fået en ny antenneservice-leverandør til at retablere kanalen. Vi afventer nu tilbud på øvrige arbejder, herunder nedgravning af det antennekabel, der ligger oven på jorden (stien bag Gøngetoften). Dræn 2007 har været det vådeste år i grundejerforeningens historie. De store vandmængder har medført en lang række skader for foreningens medlemmer. Der har været mange oversvømmede græsplæner og fliser, planter er druknet, der er eksempler på vandindtrængen i et hus og væggen på en swimmingpool er faldet sammen. Grundejerforeningen har et drænsystem, der primært skal afvande foreningens fællesarealer. Dette dræn har voldt mange kvaler i vinteren 2006/07. Ejeren af den swimmingpool, der er faldet sammen, mener, at tilstopning i foreningens dræn har været en medvirkende årsag til skaden. Endnu har foreningen ikke modtaget et konkret krav fra hverken poolejer eller dennes forsikringsselskab. Når/hvis det sker, vil bestyrelsen overlade sagen til en advokat. Vi må have sikkerhed for, at der er juridisk belæg for ethvert krav som foreningen imødekommer. Den offentlige kloakering i vores område har været tilstrækkelig til at bortlede områdets vandmængder fra de tilsluttede tagrende- og dræntilslutninger. Hvis en grundejere ønsker at etablere yderligere dræn, skal man kontakte Rudersdal Kommune for godkendelse af tilslutning til det offentlige kloaknet. Side 11 af 16

12 Husk også at rense de slambrønde der er placeret under nedløbsrørene. De er snævre, men det er vigtigt at holde dem fri for blade og andet affald, som måtte ryge ned gennem tagrenden. Dræn-vedligehold Foreningens dræn har gentagne gange i det forløbne år været tilset og gennemspulet af en professionel kloakmester. Til trods herfor har der 2 gange været tilstopninger. Første gang var på et tidspunkt, hvor hele vores område havde vand til over, eller lige under, jordoverfladen. Foreningens drænrør fungerer p.t. OK. Der udestår dog udskiftning af en sektion på Gøngetoften, hvor et træs rødder har invaderet røret med potentiel tilstopning som følge. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at holde skarpt øje med, om der er tegn på tilstopning. Når det regner, må man meget gerne tjekke evt. drænbrønde på og uden for ens grund. Der skal være fri gennemstrømning. Kasper Langkilde kan berette, at tilstopninger i vores dræn primært forekommer, fordi trærødder trænger ind i drænrøret, opfanger udvaskede sedimenter og forårsager prop. Det er vigtigt, at grundejere, der har drænrør løbende på deres grund respekterer den deklarationszone, inden for hvilken man ikke må plante bevoksning med dybe rødder. Der vedlægges et kort over dræn-deklarations-området. Også uden for deklarations-zonen skal man være opmærksom på, at træers rodnet typisk er lige så bredt som deres kroner. Desuden kan visse træsorter (Birk, Pil, Poppel m.fl.) sende meget lange rødder ud, der ynder at trænge ind i drænrør. Det er ikke muligt at gøre ejere af træer, der står uden for den deklarerede drænzone ansvarlig for skader på foreningens dræn, men af hensyn til bortledning af vand bedes alle grundejere gennemgå deres bevoksning med henblik på potentielle skadevoldere på drænet. Fremtiden: Bestyrelsen opfordrer indtrængende til at flere medlemmer stiller op til bestyrelsesarbejdet. Vi mangler p.t. 1 person i bestyrelsen og 2 suppleanter. Specifikt savner vi en person, som kan tage sig af tilsynet med vores fællesantenne. Hvis bestyrelsen også i 2007/08 skal fungere med blot 4 personer, vil vi tage skridt til en egentlig professionel outsourcing af antenneservicen. En anden udfordring i det kommende år bliver at følge op på dræn-vedligehold og at gå i dialog med Rudersdal Kommune om de afviste vedtægter og de implikationer, en evt. berigtigelse af privatiseringen af vore veje vil medføre. Potentielt ligger der en ganske anseelig ekstra finansiel byrde og venter på os alle. Foreningens kasserer, Peter Brincker Møller, vil redegøre for økonomi og budget i kassererens beretning. Side 12 af 16

13 Gøngetoften Bilag 1: Kort over grundejerforeningens drænzoner Gøngesletten Gøngetoften Side 13 af 16

14 Tillæg til formandens beretning) Vedligehold af veje tilhørende foreningens medlemmer Sagsforløb: 25. oktober 2006 Ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne blev vedtaget 1. marts 2007 Afslag fra Rudersdal kommune på vedtægtsændringer 22. mats 2007 Brev fra grundejerforeningen om konsekvensen af kommunens afslag 17. august 2007 Rykker fra grundejerforeningen om tilbagemelding fra kommunen 24. september 2007 Brev fra kommunens vejafdeling om retningslinier for vejvedligehold Bestyrelsen har gjort 2 forhold gældende: Vejene tilhører ikke grundejerforeningen, men de grundejere der har udkørsel til den enkelte vej. Udgifterne for vedligehold af den enkelte vej skal fordeles mellem disse grundejere. Kommunen har svaret, at Vejene tilhører ganske rigtigt de grundejere der har udkørsel til den enkelte vej. Ejerskabet af en privat fællesvej har ingen betydning i relation til vejens istandsættelse. Udgifterne vil blive fordelt efter privatvejsloven og vejbidragslovens bestemmelser til de enkelte grundejere, og det er op til grundejerforeningen, om den vil betale for dens medlemmer, eller om udgifterne skal betales af den enkelte grundejer. I øvrigt henvises til information fra vejdirektoratet, hvoraf det fremgår, at: Pligten til at vedligeholde en privat fællesvej påhviler ejerne af de til vejen grænsende ejendomme ( 57, stk. 1). Længere nede i samme information kan man læse følgende: Det er vejmyndigheden (kommunen), der bestemmer om, hvor meget og hvordan en privat fællesvej med tilhørende afløb skal vedligeholdes. Hvis det er nødvendigt for at opnå, at en vej er i god og forsvarlig stand, kan vejmyndigheden bestemme, at en vej skal istandsættes, så der sker en forbedring af den. Side 14 af 16

15 Arbejdets udførelse Vejmyndigheden bestemmer også, om: arbejdet skal udføres som et samlet arbejde, også i regnskabsmæssig henseende, under vejmyndighedens kontrol, eller de enkelte grundejere skal lade udføre en nærmere angiven del af arbejdet. Arbejdet udføres som et samlet arbejde Hvis kommunen beslutter, at: flere veje skal vedligeholdes under ét ( 57, stk. 4), eller andre (brugere af vejen, vejmyndigheden eller servitutforpligtigede) skal bidrage til arbejdet ( 57, stk. 3), Bestyrelsens intention: På baggrund af ovenstående konkluderer grundejerforeningens bestyrelse, at udgiften til istandsættelse af en privat fællesvej altid skal fordeles mellem de grundejere, der har udkørsel til vejen. Uanset om disse er medlem af vores grundejerforening eller ej. Der dog også et andet aspekt, som kan inddrages. Hvis medlemmerne langs den enkelte vej betaler et årligt beløb ind på en vejvedligeholdelseskonto, kan man fordele udgiften forholdsvis blandt de medlemmer der har ejet den enkelte grund i den opkrævede periode. Dette princip kan virke mere retfærdigt, end at de der ejer en grund på istandsættelsestidspunktet skal betale hele udgiften. Desværre har grundejerforening aldrig opkrævet et sådan beløb. Det vil dog være en god idé at starte nu. Derfor overvejer bestyrelsen, om: Der etableres 5 vejfonde i grundejerforenings-regi (en for hver vej i foreningen), som skal dække udgiften for foreningens medlemmer ud til den enkelte vej. De 5 fonde kan etableres nu, men først med budgettet for 2009/10 vil der blive opkrævet penge til disse vejfonde. Bestyrelsen vil bruge perioden indtil næste generalforsamling til at vurdere, hvor meget der skal opkræves pr. parcel. Indbetalingsprincippet skal være ens indbetaling pr. grund. Indbetalingen fra den enkelte grundejer går ind på fonden for den vej der er udkørsel til. For at grundejerforeningen ikke skal komme i klemme mellem en udførende part og en grundejer der ikke vil betale, foreslås følgende fremgangsmåde ved betaling af vedligeholdelsesarbejder. Enhver istandsættelse, der sker som følge af vejsyn og kendelse om istandsættelse, dækkes i det omfang der er midler i vejens fond. Betaling til kommune eller den udførende entreprenør skal dækkes af den enkelte grundejer. Grundejerforeningen vil derefter udbetale en ligelig andel af det dækkede beløb til hver af grundejerne med udkørsel til den pågældende vej. Det ligelige princip skal gælde uanset om alle grundejere opkræves samme beløb, og beløbet udbetales på en gang, uanset evt. afdrags-aftaler. Side 15 af 16

16 Grundejerforeningens bestyrelse kan på anfordring fra medlemmer begære vejsyn og kendelse om istandsættelse. Foreningen skal dog aldrig påtage sig rollen som økonomisk mellemmand mellem grundejere langs den enkelte vej, og kommune eller entreprenør. Ganske enkelt fordi foreningen ikke har samme magtmidler ved inddrivelser af evt. restancer som Rudersdal Kommune. Mindre vedligeholdelsesarbejder Mindre vedligeholdelsesarbejder kan dækkes gennem den serviceordning man kan tilmelde sin vej til hos Rudersdal kommune. I vores grundejerforening er følgende veje tilmeldt kommunens serviceordning: Gøngetoften Gøngesletten Lampeager Serviceordningen omfatter: Mindre reparationer af asfaltarealer indtil 2 gange årligt. ( hermed menes reparationer af pludselig opståede slaghuller). Maskinel fejning langs kantsten langs kørebaner med fast belægning indtil 6 gange årligt. Mindre reparationer af grusfortove ( hermed menes reparation af mindre sætninger og pludselig opståede slaghuller). Afbrænding af ukrudt langs kantsten og på fortove indtil 4 gange årligt. Serviceordningen omfatter altså ikke forsegling af revner i asfalten. Hvis man ønsker reparation af sin vej, og denne er under Rudersdal Kommunes serviceordning, kan man rette henvendelse til Rudersdal Kommunes afdeling Teknik & miljø, drift. Der kan dog være lang ventetid på reparationer. Ønsker man forsegling af revner, må man alliere sig med så mange naboer som man kan, for at få et sjak ud og gennemføre forseglingen. Man kan også søge fælles sag med andre grundejere i området, der har samme problem, så man sparer på opstart-udgiften. Der henvises til firmaet PANKAS Rundforbivej i Trørød, att: Kenneth Dencker, tlf Side 16 af 16

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Vedbæk d. 7. oktober 2006 Referat af generalforsamling 27. september 2006 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2005/2006

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile 1. Navn og område Grundejerforeningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN ALDERSHVILE". Foreningens område omfatter parceller udstykket på 133 matrikelnumre.; 2333-2341,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Kap. 1. Foreningens oprindelse, navn og hjemsted 1. Foreningen er en fusion mellem de to hidtidige grundejerforeninger Gef. Lodskovvad (94 parceller)

Læs mere