Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010"

Transkript

1 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan

2 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet af Folketinget dels til temaer, som Kommunalbestyrelsen ønsker alle kommunale og selvejende områder og institutioner skal arbejde med i Den indeholder endvidere en afrapportering af de indsatsområder mv., som Dagtilbud har haft særligt fokus på i 2009 i henhold til den tidligere VP. Planen bygger på det fælles kommunale koncept for virksomhedsplaner. Derudover sikrer planen, at de lovfastsatte krav til området beskrives. Der er med VP for 2010 taget det første skridt hen mod en ændring af VP til en kvalitetsrapport, således som KL og ministeriet pt. har igangsat projekter i forhold til, og som Dagtilbud til børn har deltaget i udformningen af. Den endelige transformation forventes at ske med VP VP godkendes af Børne- og Skoleudvalget (BSU). Den fungerer både som politisk styringsværktøj for det samlede område Dagtilbud til børn og som fælles arbejdsredskab for forvaltningen og institutionerne. Alle kommunale og selvejende daginstitutioner har siden 2008 afleveret en virksomhedsplan (VP) for deres institution til område Dagtilbud til børn. Den afleveres den 1. december hvert år, således at institutionernes input kan indgå i den fælles VP. De private institutioner og puljeordningerne skal, jævnfør de indgåede aftaler med kommunen, ligeledes aflevere en årlig virksomhedsplan. De kommunale og selvejende institutioners planer er opbygget over en fælles fastlagt ramme. Rammen skal sikre, at institutionernes virksomhedsplaner opfylder de lovfastsatte krav til mål for de pædagogiske læreplaner, sprogarbejde, børnemiljø-vurderinger, evaluering af den pædagogiske virksomhed mv. Institutionernes virksomhedsplaner godkendes af dagtilbudschefen på vegne af Kommunalbestyrelsen. Det fremgår af Dagtilbudsloven, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at iværksætte særlige initiativer, såfremt evalueringen af de pædagogiske læreplaner viser, at der er behov for dette. Såfremt det er tilfældet, vil det skulle fremgå af den samlede evaluering af institutionernes pædagogiske læreplaner, som beskrives i denne VP. Afsnit 5 i denne VP indeholder de temaer, som BSU eller Kommunalbestyrelsen har ønsket en fast årlig tilbagemelding på via virksomhedsplanen. Afsnittet samler op på det årlige pædagogiske tilsyn, legepladstilsyn, hygiejne- og økonomisk tilsyn, anvendelse af tilskud til private pasningsordninger, lukning af venteliste mv. Denne virksomhedsplan er forelagt Område MED og den kommunale institutionsledergruppe inden forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbud til børn oplyser, at VP 2010 indeholder en del beskrivelser i forhold til tidligere politiske vedtagelser. Beskrivelserne er taget med af hensyn til de mange nye Kommunalbestyrelses-medlemmer, der er tiltrådt

3 Indhold 1. Præsentation af området... side Antal institutioner og pladser i kommunen pr Kommunal institutionsstruktur 1.3. Selvejende institutioner 1.4. Dagplejen 1.5. Privat pasning, private institutioner og frit valg over kommunegrænsen 1.6. Institutionsprognose og pladsbehov opgjort december Madordninger 1.8. De generelle forhold, der vil være gældende på Dagtilbudsområdet i Opsummering af VP Kommunale indsatsområder for side Trivselsmåling 2.2. Den effektive organisation 3. Dagtilbuds fælles projekter og indsatsområder i side Fortsat implementering af den kommunale Dagtilbudspolitik 3.2. Kapacitet og fysiske rammer 3.3. Indførelse af frokostmåltid 3.4. IT værktøjer til pædagogerne fremlæggelse af analyse og gennemførelse 3.5. Rekruttering og fastholdelse 3.6. Områdeledelsesprojektet 3.7. Kommunikations- og informationsstrategi 3.8. Fokus på den pædagogiske kvalitet 3.9. Kompetenceudvikling Legepladser Brugerundersøgelse Inklusion Dagtilbuds deltagelse i det fælles projekt Dokumentation og evaluering Sundhedsprojektet det videre forløb Skolestart pædagogiske overgange og samarbejde 4. Evaluering af projekter og indsatsområder i side Generelle forhold af betydning for Dagtilbudsområdets virksomhed i Overdragelse af ejendomme 4.2. Organisations- og kvalitetsudvikling i lyset af arbejdet med de kommunale kendetegn 4.3. Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere 4.4. Fortsat implementering af kommunal Dagtilbudspolitik og Dagtilbudslov 4.5. Krav til oplysninger på kommunale hjemmesider og ministerielle portaler 4.6. Pædagogiske læreplaner 4.7. Sprogvurderinger og sprogarbejde 4.8. Børnemiljøvurderinger 4.9. Renovering og modernisering af legepladser Sundt frokostmåltid pr Institutionernes fremtidige fysiske rammer og placering Sundhedsprojektet Områdeledelse midtvejsstatus (ny institutionsstruktur og ledelse) Afprøvning og evaluering af virksomhedsplansramme Brugerundersøgelser Kvalitetspulje centralt Rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale Deltagelse i KL s kvalitetsprojekt Anvendelse af IT i det pædagogiske arbejde og som led i forældresamarbejdet Sundhedsprojektet centralt Overgang fra daginstitution til skole 5. Årlige tilbagemeldinger på særlige temaer... side Pædagogisk tilsyn 5.2. Legepladstilsyn 5.3. Økonomisk tilsyn 5.4. Hygiejnetilsyn kommunallægens tilbagemelding 5.5. Ansøgninger om godkendelse af privatinstitutioner og privat dagpleje 3

4 5.6. Lukning af ventelisten for udefrakommende børn 5.7. Institutionernes virksomhedsplaner 2010 særlige udfordringer 6. Nøgletal side Antal pladser og indskrevne børn 6.2. Private pasningsordninger mv Antal medarbejdere i kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen 6.4. Dækningsgrad i Sygefravær i Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere 6.7. Belastningsgrader 7. Opgaveliste over større opgaver, der er løst i Dagtilbud i side 29 Bilag: Udtalelse fra Område MED for Dagtilbudsområdet... side 30 Bilag: Opsamling på udviklingssamtaler med institutionernes ledelsesteam samt institutionernes virksomhedsplaner for side Præsentation af område Dagtilbud til børn 4

5 1. Præsentation af Dagtilbud til børn Området har til opgave at styre drift og udvikling af det samlede dagtilbudsområde, samt føre pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle former for dagpasning af børn med bopæl i Rudersdal Kommune. Det økonomiske tilsyn omfatter dog ikke private institutioner. For private pasningsordninger gælder, at Dagtilbud godkender den aftale, der indgås mellem pasningen og det enkelte forældrepar. Alle typer dagtilbud til børn i alderen 0 til 5 år er etableret og drives i henhold til Dagtilbudslovens bestemmelser. Loven trådte i kraft den 1. august 2007 og er senere revideret flere gange, senest i forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid til alle børn. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet en række politikker, som er gældende for området. Det drejer sig om Dagtilbudspolitik, Legepladspolitik, Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering, Mad- og måltidspolitik og den tværgående Børn og Unge politik. Den centrale værdi for alt arbejde med børn i alderen 0 til 5 år er jvf. Dagtilbudsloven, at kommunens ledere og medarbejdere skaber et dagtilbudsområde, hvor alle børn har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det skal ske i samarbejde med børnenes forældre. Det fremgår af kommunens Dagtilbudspolitik, at den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud skal være blandt de bedste i landet. Rudersdal Kommune har derudover formuleret følgende værdier for dagtilbuddene: Dagtilbud for børns værdier Daginstitutionen har en selvstændig værdi for småbørns udvikling, læring og dannelse Daginstitutionen er inkluderende. Børn med særlige behov skal forblive i lokalområdet og nærmiljøet, så længe det er til gavn for barnet, under hensyntagen til børnegruppen Ledelse, personale og forældre samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for børnegruppen og det enkelte barn Mangfoldighed er en styrke, forstået som mangfoldighed i pædagogik, åbningstider og pasningsformer Endvidere har Direktionen besluttet et sæt kendetegn, som skal karakterisere hele kommunens virksomhed. Kendetegnene er integreret i den kommunale Personalepolitik, som alle kommunale og selvejende institutioner er omfattet af. Rudersdal kommunes kendetegn er: At være en attraktiv arbejdsplads. At være en effektiv organisation. At have kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet. At have en fremsynet ledelse på alle niveauer. Indenfor denne samlede ramme skal Dagtilbuddene tilrettelægge deres ledelsesarbejde, udmønte deres pædagogiske arbejde samt udvikle deres samarbejde med forældre og bestyrelser. Det gælder såvel kommunale og selvejende daginstitutioner som dagplejen. 1.1 Antal institutioner og pladser i kommunen pr Type Antal Antal pladser Dagpleje 2 legestuer 151 inkl. vikarpladser Kommunale institutioner 0 til 5 år Selvejende institutioner 0 til 5 år Puljeordninger 2 til 5 år Privatinstitutioner 0 til 5 år 7 med i alt 36 huse 13, inkl. Ruderen samt 14 specialpladser Forældre kan endvidere søge tilskud til finansiering af en plads i en anden kommune (frit valg over kommunegrænsen), til privat pasning, private pasningsordninger og til privat pasning af egne børn. Den nye Dagtilbudslov giver endvidere mulighed for at godkende private dagplejere. Der henvises til opgørelsen i afsnit Kommunal institutionsstruktur De kommunale daginstitutioner er opdelt i 7 (område)institutioner med 4 til 8 huse i hver institution. Institutionen har én forældrebestyrelse, ét budget og én institutionsleder. Der er ansat daglige ledere i alle huse, og forældrebestyrelserne har mulighed for at oprette forældreråd i husene Selvejende institutioner Tretten selvejende institutioner har driftsaftale med kommunen. I 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen driftsoverenskomst for den selvejende institution Ruderen. Desuden blev kommunen overdraget bygninger og grunde for Ellesletten, Skovlytoften, Keilstruplund og Skovmærket Dagplejen Dagplejen har to legestuer, hvor dagplejegrupperne mødes en gang om ugen. Legestuerne ligger i egne lokaler på Kajerød Skole og på Nærumvænge ved Nærum Skole. De har åbent hele dagen. I legestuen indgår en vikarordning for dagplejernes planlagte ferie og afspadsering. 1 5 Ruderen er en sammenslutning af 6 selvejende institutioner

6 1.5. Privat pasning, private institutioner og frit valg over kommunegrænsen Der er afsat budget til tilskud til privat pasning, private pasningsordninger og til pasning af egne børn. Forældre kan hermed som alternativ til en plads i en kommunal eller selvejende institution vælge at modtage tilskud til pasning i privat regi. De private ordninger skal alene leve op til formålene i Dagtilbudsloven. Montessori Børne Center og Rudolf Steiner børnehaven Rønnebærhuset er oprettet som puljeordninger under den tidligere lovgivning. Det er ikke muligt at oprette nye puljeordninger. Der er indgået aftale med to private institutioner Søllerød Skovbørnehave og Gøngehesten, som begge tidligere var puljeordninger. Puljeordninger og privatinstitutioner optager selv børn og fører egen venteliste. De 4 ordninger kan i henhold til Dagtilbudsloven ikke indgå i den kommunale pasningsgaranti. Endelig har forældre mulighed for at bruge frit valg over kommunegrænsen ved at søge om optagelse på venteliste til andre kommuners dagtilbud. Det er tidligere opgjort, at forældre til mellem 50 og 100 børn benytter muligheden for at have et kommunalt tilskud med til en plads i en anden kommune. I december 2009 gik 53 børn i dagtilbud i Rudersdal, selvom de er bosat i en anden kommune. Der er oftest tale om fraflyttere, som i en overgangsperiode gerne vil fastholde deres barn i velkendte rammer Institutionsprognose og pladsbehov opgjort december 2009 Siden 2007 har antallet af 0-5 årige i Rudersdal Kommune været faldende. I perioden fra 2007 til 2015 forventes et samlet fald i behovet af dagtilbud på ca. 500 pladser. Behovet er allerede faldet med ca. 250 pladser siden 2007 frem til 2010 og forventes at falde med yderligere ca. 250 pladser frem mod 2015, hvorefter prognosen viser en begyndende stigning i børnetallet, bl.a. som følge af en forudsætning om bebyggelsen af Forsvarskommandoens grund i Vedbæk. Dagtilbud har i 2009 justeret for noget af det faldende behov ved nedlæggelse af pladser i Konkylien, Kajerød Børnehave, Parcelvej samt en reduktion af Dagplejen. Der er endvidere lukket en børnegruppe i Mælkebøtten i forbindelse med oprettelse af nyt køkken, ligesom der er lukket pladser i Tryllehuset i forbindelse med sammenlægningen af Eventyrhuset og Pilehuset. Som befolkningsudviklingen ser ud forventes det, at kapaciteten vil være ca. 400 pladser højere end behovet i 2015, såfremt der ikke justeres i kapaciteten. Der er ingen tvivl om, at den aktuelle situation på boligmarkedet spiller en rolle for denne udvikling, og gør det vanskeligt at udarbejde prognoser. Dagtilbuds seneste behovsprognose fra december 2009 viser, at behovet kan falde med yderligere ca. 25 pladser ud over de forventede kendte fald, men der afventes en ny central befolkningsprognose i foråret 2010 for en nærmere analyse. En langsigtet tilpasning af kapaciteten vil ske i forbindelse med forelæggelse af resultatet med udmøntning af Visionen for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Madordninger Børn i den kommunale dagpleje og i 0 til 2 års grupper i institutionerne får som en del af tilbuddet fuldkost inklusiv frokost hver dag. Derudover er 700 småbørn og børnehavebørn omfattet af den kommunale frokostordning fra Øvrige institutioner kan jvf. beslutning i Kommunalbestyrelsen etablere en forældrebetalt frokostmadordning på maximalt 550 kroner i 2010 for de børn, der først omfattes af en obligatorisk frokostordning i perioden frem til Derudover kan forældre-bestyrelser beslutte at oprette en frivillig frugtordning for børnehavebørn. Den maksimale udgift for denne type ordning er 100 kroner om måneden. Forældre, der har en samlet indtægt på maximalt årligt i 2010, kan få tilskud på 25 % af udgiften til den forældrebetalte madordning. Ingen forældre har ansøgt om tilskud i De generelle forhold, der vil være gældende på dagtilbudsområdet i 2010 Dagtilbudsområdet vil i 2010 stå overfor markante udfordringer, som vil spænde fra indførelse af sundt frokostmåltid til de sidste ca børnehavebørn over tilpasning af kapacitet og bygningsmasse til fokus på den pædagogiske kvalitet Opsummering af VP 2010 Dagtilbuddene skal fortsat fokusere på at implementere Dagtilbudsloven og dens mange nye bestemmelser, som trådte i kraft i 2007, og som siden da er blevet revideret flere gange. De øgede lovgivningskrav medfører, at der i de kommende år skal fokuseres på pædagogisk kvalitet, herunder sprogarbejde med børn, systematisering af det pædagogiske arbejde i forhold til målene i den pædagogiske læreplan, nye pædagogiske arbejdsformer og evaluering og dokumentation. Derudover skal området efter afslutningen af det store 3-årige sundhedsprojekt implementere den viden og den praksis, der er oparbejdet i institutionerne i den pædagogiske hverdag. I 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen, at den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud skal være blandt de bedste i landet. Det stiller krav til den pædagogiske ressource i institutionerne, til anvendelse af IT redskaber i det pædagogiske arbejde og til den bygningsmæssige ramme. De konkrete mål for politikområdet er i budget med Kommunalbestyrelsens kvalitetsmål fastlagt til: Videreudvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde ud fra værdierne i Dagtilbudspolitikken. Der er i de kommende år afsat 2,1 millioner kr. årligt til formålet. 6

7 Institutionernes kapacitet og fysiske rammer tilpasses i forhold til demografiudviklingen og i forhold til den ønskede bygningsstandard for området. Der afsættes mindst 2 millioner kr. årligt for at sikre implementering af den vedtagne Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Etablering af en obligatorisk frokostmadordning for alle børn fra 2011 IT værktøj anvendes af pædagogerne til flest mulige arbejdsopgaver. Derudover har Dagtilbudsområdet en række øvrige fælles indsatsområder i Opgaverne spænder fra at kunne tiltrække pædagogisk arbejdskraft over deltagelse i det 4-årige inklusionsprojekt for Skoleområdet, Dagtilbud og Børn og Unge, til fokus på udvikling af den pædagogiske praksis og didaktikken, afslutning på områdeledelsesprojektet og udarbejdelse af kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet fra Kommunale indsatsområder for 2010 Direktionen har besluttet, at alle områder og institutioner skal arbejde med to fælles temaer i På Dagtilbudsområdet betyder det, at både det fælles Dagtilbudsområde og de enkelte kommunale og selvejende institutioner skal arbejde med trivselsmåling og med kendetegnet den effektive organisation Trivselsmåling I december 2009 er der gennemført en trivselsmåling for de kommunale dagtilbud. Resultatet af målingen skal fremlægges i de respektive MED fora. Bestyrelserne for de selvejende institutioner er jvf. den fælles aftale mellem KTO og KL ansvarlige for, at der hvert 3. år gennemføres en trivselsundersøgelse på deres institutioner. Mål: At resultaterne drøftes i de respektive MED fora, og at der udarbejdes en handleplan eller en aftale om, hvordan institutionerne lokalt vil arbejde med svarene fra undersøgelsen. At institutionerne anvender resultaterne i forbindelse med deres arbejde for at sikre, at deres institution er attraktiv at arbejde i. Sikkerhedsgrupperne er ansvarlige for, at temaet drøftes på et MED/personalemøde og at der udarbejdes en handleplan/en aftale. I gennemsnit afsættes 3 timer til gennemlæsning, analyse, tolkning og udarbejdelse af forslag til handleplan/aftale, samt ca. 1 time pr. medarbejder til drøftelse. Resultaterne af trivselsundersøgelsen skal evalueres i alle institutioners VP for Resultatet drøftes mellem Dagtilbudschef og ledelse ved udviklingssamtalen/ MUS samtalen. Der foretages en central opsamling af svarene i Område MED Den effektive organisation For Dagtilbud er fundamentet for en effektiv organisation den områdeledelsesstruktur, som blev etableret Strukturen sikrer en effektiv, professionel ledelse af det samlede kommunale institutionsområde, således at de daglige ledere af børnehusene kan fokusere på den pædagogiske ledelse. Samtidig indgår områdeinstitutionslederne som vigtige samarbejdspartnere i de beslutninger, der træffes administrativt for det samlede område. Der er i 2009 gennemført en midtvejsstatus på områdestrukturen. Denne viste blandt andet, at en del af de daglige ledere tilkendegiver, at de fortsat løser mange administrative opgaver. I 2010 vil Dagtilbud afprøve tre små centrale og lokale projekter (se nedenfor) for at sikre en høj kvalitet i de beslutninger, der træffes for området samtidig med, at det sker på en effektiv måde. Projekt 1 Mål: Etablering af Dagtilbuds Strategiske Forum, bestående af dagtilbudschef, konsulentgruppe, centralt ansatte i Dagtilbud samt den kommunale områdeinstitutionsledergruppe. Gruppen mødes flere gange i løbet af året for at drøfte forhold af generel betydning for Dagtilbudsområdet. Bedre kvalitet i opgaveløsningen. Fælles mål for nye tiltag. Sikring af fælles implementering af nye tiltag. Der er holdt mindst 2 heldagsmøder, hvor fokus har været på den strategiske udvikling i forhold til kapacitet og i forhold til pædagogisk kvalitet. Der er gennemført en evaluering på baggrund af de afholdte møder, som drøftes mellem parterne som grundlag for et fremtidigt Strategisk Forum. 15 deltagere i 2 heldagsmøder samt forberedelse og efterbehandling. 7

8 Vil ske via rundbordsdrøftelse ud fra punkter omhandlende deltagerkreds, temaramme og indhold, resultater af drøftelserne og deltagernes oplevelse af inddragelse. Projekt 2 Mål: Afprøvning af nye former for samarbejde mellem de selvejende bestyrelser og Dagtilbud i forhold til løsning af en række arbejdsgiveropgaver, eksempelvis forhandlinger om lokal løndannelse, trivselsundersøgelser, budgetstyring mv. Bedre information til de selvejende bestyrelser om deres opgaver. Sikring af, at opgaverne bliver løst. Flytning af information fra Institutionsrådsmøderne til et særskilt møde for de relevante deltagere. Afholdelse af 2 særskilte møder, hvor kun de selvejende bestyrelser er inviteret. At de selvejende institutioner tilkendegiver, at de finder møderne relevante for deres virksomhed. Dagtilbudschefen og 2 til 3 ansatte fra Dagtilbud til forberedelse, afholdelse og efterbehandling af møderne. Samtale med de selvejende institutioners bestyrelsesformænd om form og indhold. Projekt 3 Mål: Arbejdsgangsanalyse af fordeling af ledelsesopgaver mellem områdeinstitutionsledere og daglige ledere. Vurdering af den nuværende kompetence- og funktionsbeskrivelse mellem områdeinstitutionsledere og daglige ledere. At skabe klarhed og undgå dobbeltarbejde mellem områdeinstitutionsleder, daglig ledere og administrativ medarbejder. At få viden om, hvordan de eksisterende arbejdsgange er i forhold til de vedtagne kompetence- og funktionsbeskrivelser for ledere. At få klarhed over behovet for eventuelle ændringer. At skabe hensigtsmæssig balance i opgavefordelingen. At sikre, at områdestrukturen understøtter, at den daglige leder primært varetager den daglige pædagogiske ledelse i børnehuset. Til at gennemføre arbejdsgangsanalysen anvendes Rudersdals Kommunes interne AGA-konsulenter. Derudover deltager repræsentanter for ledere og ansatte i Dagtilbud i indsamling af data. 8 Resultatet af arbejdsgangsanalysen gennemgås efterfølgende på et områdeinstitutionsledermøde og i Område MED. Sidstnævnte vedtager eventuelle behov for ændringer i de eksisterende kompetence- og funktionsbeskrivelser. 3. Dagtilbuds fælles projekter og indsatsområder i Fortsat implementering af den kommunale dagtilbudspolitik Der er i budgettet afsat 2 millioner kr. hvert år til at understøtte arbejdet med at implementere dagtilbudspolitikken. BSU har tidligere besluttet, at den ene million kr. udlægges til institutionerne, hvor midlerne skal anvendes til at understøtte de fælles faglige indsatsområder. Herudover kan midlerne anvendes til at understøtte egne indsatsområder. De centrale midler på 1 million kroner planlægges i 2010 anvendt til: Forsat tilbud om naturformidling i og anvendelse af naturhusene i Høsterkøbhus og Bistruphus. Tilbud om kulturformidling til børn i Grevemosehus. Studietur for områdeinstitutionsledergruppen og konsulenter for at hente faglig inspiration til at arbejde med læring, evaluering og dokumentation. Færdiggørelse af områdeinstitutionslederuddannelsen. Mål: At tilbuddene i Høsterkøbhus, Bistruphus og Grevemosehus anvendes af institutionerne. At den planlagte studietur medfører et fælles kompetenceløft. At lederuddannelsen målrettet områdeinstitutionslederne styrker dem i deres rolle. At institutionerne giver udtryk for, at tilbuddene i de to naturhuse og i Grevemosehus er relevante og styrker deres pædagogiske arbejde med natur- og kultur. At evalueringen af studieturen viser, at deltagerne har fået inspiration til videreudvikling af arbejdet med læring, dokumentation, evaluering og inklusion. Derudover at det har styrket teamsamarbejdet i Dagtilbuds Strategiske Forum. At områdeinstitutionslederne ved evalueringen giver udtryk for, at uddannelsesforløbet har styrket dem i forhold til varetagelse af deres lederrolle og deres samarbejde i ledelsesteamet. Udgifterne finansieres af det samlede budget til kursus-, uddannelses- og pædagogiske initiativer. Drøftes på et institutionsledermøde og afrapporteres i næste års VP.

9 3.2. Kapacitet og fysiske rammer Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Visionen for planlægning af institutioners fysiske rammer og placering. Visionen beskriver en række principper for, hvordan BSU/ Kommunalbestyrelsen ønsker, at dagtilbudsområdet skal udvikle sig i de kommende år, når behovet for pladser falder, og gamle institutionsbygninger skal udskiftes med nye eller bygges til og om. Der er ligeledes vedtaget en procesplan for det videre arbejde med realiseringen af visionen. Til at styre arbejdsprocessen frem mod fremlæggelse af en masterplan for kapacitet, ombygning og nybyggeri er der nedsat en styregruppe for projektet og nedsat 7 lokale arbejdsgrupper i hvert institutionsområde. Målet er at udarbejde et forslag til principbeslutning, som sikrer, at kapaciteten tilpasses, samtidig med at bygningerne i løbet af de kommende år vil have en ramme, som understøtter Dagtilbudspolitikken og sikrer, at værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan foregå under fysisk sunde og pædagogisk udfordrende rammer. Mål: At styregruppen får udarbejdet et samlet overblik over behov for kapacitetstilpasning, og ombygning, sammenlægninger og nybyggeri for de kommende10 år til politisk beslutning, således at der foreligger en langsigtet plan for dagtilbudsområdet. At styregruppen forelægger et forslag til masterplan til politisk behandling i løbet af 2010 indeholdende forslag til kapacitetstilpasning og tilpasning af bygningsmassen. At der udarbejdes en vision for pædagogisk indretning af husene, som fremlægges til politisk behandling. At styregruppen får udsendt et arbejdsnotat til de 7 lokale arbejdsgrupper til drøftelse i foråret At arbejdsgrupperne har tilbagesendt deres kommentarer og forslag på notatet, så de kan indgå som inspiration ved styregruppens udarbejdelse af det endelige forslag til masterplan. At der politisk træffes en langsigtet beslutning for kapacitetstilpasning og bygningsmasse på dagtilbudsområdet. Der er i budgettet afsat 2 millioner kr. årligt i en pulje til gennemførelse af forbedringer af de bygningsmæssige rammer. Der er derudover ikke afsat anlægsmidler til eventuelle ombygninger eller nybyggeri. Der er i 2009 afsat kr. til udarbejdelse af en projektplan for Lyngborghave 42 til 46. Igangsættelse forventes i starten af Derudover skal der anvendes arbejdsressourcer til udarbejdelse af materiale svarende til en fuldtidsmedarbejder i 2 måneder; mødevirksomhed for Styregruppen, mødevirksomhed i de 7 lokale arbejdsgrupper, samt møder i Område MED og i Institutionsrådet. Forelæggelse af dagsordenssager til politisk behandling. 3.3 Indførelse af frokostmåltid Folketinget besluttede i 2008 med senere revision i 2009, at alle børn i daginstitutioner senest den 1. januar 2011 skal tilbydes et frokostmåltid. Formålet med lovforslaget er at sikre, at alle børn i daginstitutioner får et sundt måltid mad midt på dagen samt at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børns generelle velvære. Kommunalbestyrelsen godkendte i 2009 en Mad- og måltidspolitik, hvis rammer indgår som grundlag for frokostordningen. Derudover vedtog Kommunalbestyrelsen den et sæt principper for renovering og etablering af køkkenfaciliteter, og principper for tildeling af budget og fordeling af køkkentimer. Kommunalbestyrelsen afsatte over en 2-årig periode ca. 12 millioner kr. i anlægsudgifter til etablering og renovering af køkkener, som indgik i en samlet finansieringsplan. Der blev godkendt en tidsplan, en kommunikationsplan, og en risikoanalyse (se også under evalueringsafsnittet 4.10). Mål: I løbet af 2010 og senest 1. januar 2011 er alle vuggestue-småbørn, skovbørn og børnehavebørn omfattet af et obligatorisk sundt frokostmåltid. Vuggestuebørn modtager fortsat tilbud om fuldkostordning. Køkkenfaciliteter i de resterende huse er etableret. Som besluttet af Kommunalbestyrelsen at gennemføre en evaluering af madordningen, de økonomiske forhold og køkkenfaciliteterne i efteråret At det politiske ønske om fortrinsvis at producere maden lokalt er opfyldt. At 80 % af alle børn og ansatte tilkendegiver, at de er tilfredse med maden. At den besluttede evaluering af frokostordning, økonomiske forhold og etablering af køkkener gennemføres i efteråret 2010 og forelægges til politisk drøftelse. Madordningen finansieres ved at hæve forældrebetalingsandelen fra 25 % til 30 % af driftsudgiften for en plads. Derudover har Kommunalbestyrelsen fastholdt tilskuddet til den nuværende madordning for vuggestuebørn på 5,2 millioner kr. (2009-tal), samt givet et ekstra tilskud til søskendetilskud og økonomiske fripladser på i alt 2,5 millioner kr. Der er endvidere afsat i 2010 til implementering af ordningen samt til uforudsete udgifter ud over anlægsudgifterne til køkkener. Der gives som en overgangsordning et mindre kommunalt tilskud til nedsættelse af taksten for småbørnspladser og skovbørnehavepladser på i alt kr. i

10 Dagtilbud har i 2009 og 2010 afsat en fuldtidsmedarbejder til at sikre gennemførelsen af projektet. Derudover er der ansat en halv medarbejder i et år til at bistå med opgaven. Madordningen evalueres centralt i november Resultatet forelægges til politisk drøftelse IT værktøjer til pædagogerne - fremlæggelse af analyse og gennemførelse Der er et stigende behov for, at daginstitutionerne kan anvende digitale løsninger både i forbindelse med kommunikationen med forældrene og i forbindelse med det pædagogiske arbejde. Brugerundersøgelsen fra efteråret 2009 viste, at forældre efterspørger bedre institutionshjemmesider, og pædagogerne efterspørger, jvf. status for områdeledelsesprojektet, at få adgang til computere, internetopkobling, digitale samarbejdsløsninger mellem de ansatte i børnehusene og adgang til det kommunale intranet. Derudover vælger ministerierne i stigende omfang at lægge alle pædagogiske materialer og spørgeskemaer på ministerielle portaler, ligesom der er stigende krav til at lægge oplysninger om institutionerne og deres pædagogiske arbejde på internet og hjemmesider. Dagtilbud har i løbet af 2008 og 2009 afsat ca. 2 millioner kr. til indkøb af bærbare computere, trådløs opkobling mv. til børnehusene, som kun er delvist anvendt. Mål: Der fremlægges en samlet analyse af det fremtidige behov for digitale løsninger og IT indkøb i begyndelsen af 2010 til politisk behandling. Analysen vil både beskrive behov for IT hardware og software, behov for support og kursusvirksomhed, samt forslag til finansiering. Analysen vil indeholde en beskrivelse af en ny fælles hjemmesideløsning til samtlige institutioner og huse, hvor det bliver muligt at informere forældre og kommende forældre om alt fra de pædagogiske principper i institutionen til den konkrete hverdag. Løsningsforslagene skal kunne kobles med Min Rude. At analysen fremlægges. At mindst 70 % af pædagogerne har mulighed for at anvende IT værktøj som arbejdsredskab for dokumentation, vidensøgning og udarbejdelse af pædagogiske mål og evalueringsmateriale. Finansieringsbehov til etablering og drift ud over de afsatte 2 millioner kroner skal afdækkes og afklares i analysen. Selve analysen er udarbejdet i samarbejde med IT afdelingen og Kommunikation. En konstatering af, hvorvidt hjemmesideløsning er etableret og analyse er udarbejdet Rekruttering og fastholdelse Kommunens mål er, at dagtilbuddene skal have en høj pædagogisk kvalitet. Dette mål samt Dagtilbudslovens mange, nye krav til det faglige, pædagogiske arbejde i forhold til børns læring, udvikling og dannelse vil i de kommende år fordre, at det pædagogiske arbejde styrkes. Dagtilbuddene har i lighed med andre kommuner i Hovedstadsområdet gennem flere år haft vanskeligt ved at tiltrække pædagoger til området, når der opslås ledige stillinger. Der har i 2009 været nedsat en arbejdsgruppe i Dagtilbud, som endnu ikke har afsluttet sit arbejde. Dagtilbud har i slutningen af 2009 indledt et samarbejde med CASA og Høje Taastrup Kommune om at beskrive et fælles projekt, som kan belyse ansættelse, tiltrækning af arbejdskraft, årsager til fratræden og nedslidning. Der søges delvis finansiering via fondsmidler. Mål: At kunne tiltrække de bedste og det tilstrækkelige antal pædagoger til kommunens daginstitutioner. I løbet af 2010 at få udarbejdet et projekt, der kan belyse årsager til, hvorfor ansatte søger til kommunen, forbliver i kommunen, årsager til fratræden og eventuelle nedslidningsfaktorer. I 2011 at få udarbejdet en samlet handleplan for, hvordan daginstitutionerne kan rekruttere og fastholde pædagoger. At få flere ansøgere til pædagogstillinger. At øge pædagogernes andel af totalt antal ansatte i institutionerne. Fremlæggelse af resultater til drøftelse i BSU i Den nedsatte arbejdsgruppe med ansatte fra Dagtilbud centralt, ledere og MED repræsentanter skal mødes ca. 5 gange. Derudover skal der holdes møde med CASA repræsentanter. Dagtilbud har afsat midler til medfinansiering af projektet med CASA og Høje Taastrup Kommune. Fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde for Område MED og områdeinstitutionsledergruppen til drøftelse. Fremlæggelse af dagsordenssag for BSU Områdeledelsesprojektet I august 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte et 3-årigt projekt om indførelse af områdeledelse på dagtilbudsområdet. I beslutningen indgik, at der skulle gennemføres en midtvejsstatus i 2009, hvortil der skulle søges ekstern sparring. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at evalueringen i 2011 skal tage udgangspunkt i de opstillede formål, mål og succeskriterier samt de besluttede justeringer på baggrund af midtvejsstatus. Evalueringen skal udføres i samarbejde med ekstern evaluator i januar Det vil 10

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere