Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf , forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl Mødedato: Mandag den 12. november 2007 Mødetidspunkt: BEMÆRK Kl Bemærkninger: Medlemmer: Jens Ive, Karen Ellemann Kharabian, Torben Vigh, Jette Ebro, Court Møller, Birgitte Schjerning Povlsen og Maria Steno Fraværende: Jette Ebro Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Dorte Fjeldsted, Martin Tinning og Birgit Hemmingsen Fastlagte møder: Tirsdag den 4. december 2007, kl. 9.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning Delegationsplaner for Børne- og Skoleudvalget Børnehuset Karethen - renovering efter svampeforekomst. Anlægsbevilling Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset i Birkerød, orientering om nyt navn pr. 1. december Orientering om undersøgelse vedr. daginstitutionsområdet i Hovedstadsregionen Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune Nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune Nedlæggelse af Heldagsskolen med henblik på etablering af et nyt samlet specialskoletilbud i Rudersdal Kommune Struktur Høsterkøb Skole Skoledistriktsændringer Uddannelsesmidler - Børne- og Skoleudvalgets disponering af central pulje... 26

3 Side: 1 1. Meddelelser BSU Jnr SEK BHE Lone Elin Vestergaard viste Børne- og Skoleudvalget rundt på Egevang. ÅBEN SAG Martin Tinning orienterede om hærværket på Høsterkøb Skole. Jens Ive orienterede om rengøringsudbudet. Jens Ive foreslog afholdelse af et temamøde for Børne- og Skoleudvalget om skoleområdets udviklingsplaner, herunder udbyttet af studieturen til London. Datoforslag udsendes snarest. Jens Ive orienterede om henvendelser fra henholdsvis Høsterkøb Skoles skolebestyrelse vedr. pkt. 10 og Sjælsøskolens bestyrelse vedr. pkt. 11. Jens Ive orienterede om følgende nyansættelser på Dagtilbudområdet: Område 1 Dennis Danielsen, der kommer fra Helsingør Kommune, tiltræder 1. december Område 2 Genopslås Område 3 Dorte Munk, der kommer fra Københavns Kommune, tiltræder 1. januar Område 4 Hanne Sloth, der kommer fra Herning Kommune, tiltræder 1. december Område 5 Anette Branner, der kommer fra Sjælsø Børnehus i Rudersdal Kommune, tiltræder 1. december Område 6 Michael Langkilde, der kommer fra Furesø Kommune, tiltræder 1. december Område 7 Kirsti Tornøe, der kommer fra Kastanjebakken i Rudersdal Kommune, tiltræder 1. december. Der er ansøgningsfrist til stillingen i område 2 den

4 Side: 2 2. Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning BSU Jnr BSU DBL Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30/9-07 fremlægges følgende forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger, herunder overførsler fra budget 2007 til 2008: Budgetopfølgningen pr viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på i alt kr. vedr. budget ÅBEN SAG Tekniske korrektioner kr.--- Undervisning 1. Folkeskoler. Demografipulje. Den forventede besparelse på demografipuljen modsvares af mindreudgifter på nedennævnte konto Udgifter pr. elev. 2. Folkeskoler. Udgifter pr. elev. Mindreudgiften skyldes bl.a., at der er elever pr. 5/9-07 i skolerne mod budgetlagt Folkeskoler. Betaling til andre kommuner for undervisning. Forventet mindreudgift skyldes bl.a., at der er 99 elever i andre kommuner mod budgetlagt Folkeskoler. Betaling fra andre kommuner for undervisning. Forventet merindtægt skyldes bl.a., at der er 112 elever fra andre kommuner mod budgetlagt Skolefritidsordninger. Søskenderabat. Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Skolefritidsordninger. Demografipulje. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 381 børn i Åben skole mod budgetlagt 351. Og regule

5 Side: 3 ring af SFO erne i Søllerød pr. 1/3-07 hvor der var børn mod budgetlagt Skolefritidsordninger. Merindtægten skyldes bl.a., at der er flere børn i skolefritidsordningerne end budgetlagt. 9. Samtlige Åben skolers konti for forældrebetaling. Forventet mindreindtægt jfr. indtægterne pr. 30/9-07 svarende til 26 ledige pladser i Åben skole på årsbasis. 10. Skolefritidsordninger. Pædagogmedhjælpere, pensionsbidrag. Forventet mindreudgift pga. færre pædagogmedhjælpere i pensionsordning end forventet. 11. Betaling til andre kommuner for SFO-pladser. Forventet merudgift skyldes bl.a., at der 32 børn i andre kommuner mod budgetlagt 2 børn. 12. Betaling fra andre kommuner for skolefritidsordningspladser. Forventet merindtægt skyldes bl.a., at der 30 børn fra andre kommuner mod budgetlagt 4 børn. 13. Befordring af børn til og fra kommunens skoler. Den forventede besparelse på kr. kan ikke gennemføres pga. annullering af udbud af skolebuskørslen. 14. Bidrag til staten for elever i frie grundskoler. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 743 elever mod budgetlagt 723 elever. 15. Bidrag til staten for børn i frie grundskolers skolefritidsordninger. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 201 børn mod budgetlagt 176 børn. 16. Efterskoler. Betaling andre offentlige myndigheder. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 153 elever mod budgetlagt 128 elever

6 Side: 4 Undervisning i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov 17. Nedlæggelse af skoletilbud, Værkstedsskolen: Manglende besparelse på kr. skyldes bl.a., at der i besparelsesforslaget ved kommunesammenlægningen ikke var taget højde for manglende indtægter ved beregning af besparelsen samt en nedlæggelse af skolen pr Socialpædagogiske fripladser i SFO og Åben skole: Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Tilskud til efterskoler: Forventet merudgift skyldes bl.a. flere elever på Holtehus Efterskole end forventet. 20. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Forventet merudgift skyldes bl.a. tilgang af 3 børn under forsøgsordningen efter Servicelovens 184 (Doman-metoden) 21. Syge- og hjemmeundervisning: Forventet merforbrug jfr. forbrug pr. 30/9-07. Budgettet var beregnet på baggrund af 5 børn, p.t. modtager 14 børn syge- og hjemmeundervisning. 22. Tilbud til børn og unge med særlige behov: - Plejefamilier og opholdssteder: - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: - Døgninstitutioner for børn og unge: Forventet merforbrug skyldes en tilgang af børn på området, herunder en nettotilgang på 7 døgnanbringelser pr. 30/9-07. Vedr. anbragte børn forventes en mindreudgift i 2008 ved en mere effektiv udnyttelse af egne tilbud. 23. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge:

7 Side: 5 Forventet merforbrug jfr. budget pr. 30/9-07 skyldes ej modtagne, men forventede opkrævninger fra andre regioner. 24. Kommunale specialklasser Forventet merudgift skyldes, at planlagte besparelser i forbindelse med kommunesammenlægningen er pålagt to gange Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt Dagtilbud til børn 25. Daginstitutioner: Fripladser. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Økonomiske fripladser. Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Daginstitutioner. Søskenderabat. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Kommunen har overtaget administration for daginstitutionerne Kernehuset, Baghuset og Pilehuset. Mindre udgift til administration og revision fra Områdeledelse: Engangsbeløb til finansiering af områdeledelse. Overføres fra 2007 til Dagtilbud til børn i alt Øvrige bevillingsansøgninger Undervisning 30. Folkeskoler og Nordfløjen. Renovation. Merudgiften skyldes at man vedrørende skolerne (i Søllerød) i år er gået fra bagud- til forudbetaling af renovationen. 31. Nordfløjen. Skatter, afgifter og forsikringer. Merudgiften skyldes ændret brug af Nordfløjen. Dronninggårdskolen benytter øverste etage, som tidligere blev anvendt til mødelokaler Dagtilbud til børn 32. Daginstitution Skovstjernen.

8 Side: 6 Merudgift skyldes institutionens overgang til selvejende institution, hvorved administrationsbidrag skal udbetales. 33. Daginstitutionen Solstrålen: Merudgift skyldes huslejeforhøjelse Øvrige bevillingsansøgninger i alt I alt Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget 2007 og en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

9 Side: 7 3. Delegationsplaner for Børne- og Skoleudvalget BSU Jnr DIR TOP ÅBEN SAG En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder er begrænset af Styrelseslovens bestemmelser. I forlængelse heraf vil de konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune blive påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring med fokus på central styring og decentral ledelse, med et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, samt med en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Kommunalbestyrelsen for Rudersdal Kommune har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt. Kommunalbestyrelsen har imidlertid ikke vedtaget en delegationsplan, der mere detaljeret fastlægger, hvilke beslutninger der kan træffes på hvilke politiske og forvaltningsmæssige niveauer. En yderligere formalisering af den kommunale delegation, som denne sag lægger op til, vil indledningsvist kunne betragtes som en proces for det politiske niveaus afstemning af forventninger til sagsgangen og delegationsniveauet i en ny og større kommune, og efterfølgende som et praktisk redskab til brug for forvaltningens løbende planlægning af sagsgangen i de politiske udvalg. I en delegationsplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bemyndigelser og niveau for beslutningstagning, hvilket sker efter følgende principper godkendt af Økonomiudvalget den 17. april 2007: I delegationsplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen en beslutningskompetence på et givent sagsområde, således at Kommunalbestyrelsen enten selv beholder beslutningskompetencen eller delegerer beslutningskompetencen til et underliggende politisk niveau eller til forvaltningen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker beslutningskompetencen delegeret til et underliggende politisk niveau, fastlægges hvorvidt det er Økonomiudvalget eller et af de politiske fagudvalg, der tillægges beslutningskompetencen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker beslutningskompetencen delegeret til forvaltningen, fastlægger direktionen efterfølgende, hvilket forvaltningsområde og hvilket forvaltningsniveau beslutningskompetencen tillægges. Forvaltningen har på grundlag heraf udarbejdet delegationsplaner for Økonomiudvalget og hvert af de seks fagudvalg. Delegationsplanerne behandles på udvalgets

10 Side: 8 møde i november Udvalgenes beslutninger fremlægges i en samlet sag for Økonomiudvalget den 20. november 2007 med henblik på samlet godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28. november Delegationsplanerne for Økonomiudvalget og fagudvalgene afspejler den hidtidige praksis for den politiske behandling af sager i Rudersdal Kommune. Bilag Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen for Børne- og Skoleudvalget godkendes. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

11 Side: 9 4. Børnehuset Karethen - renovering efter svampeforekomst. Anlægsbevilling BSU Jnr DAGTILBUD DBL ÅBEN SAG Den blev der foretaget en indeklimaundersøgelse af Børnehuset Karethen. Det blev konstateret, at der var skimmelsvamp 3 steder i bygningen. på krybberne i liggehallen i gulvene i liggehallen, garderoben og i et grupperum i loftet ved en utæt skotrende. Renoveringen af Børnehuset Karethen efter svampeforekomst er på nuværende tidspunkt afsluttet. Fjernelsen af svampen viste sig, da arbejdet blev påbegyndt, at være mere omfattende end først antaget. Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i sagen, som kort kan opsummeres som følger. Firmaet, som foretog indeklimaundersøgelsen, anbefalede i samarbejde med Dagtilbud og Byg, at skimmelsvampen blev fjernet. Efter aftale med forældrebestyrelse og leder blev det besluttet, at børn og personale ikke skulle opholde sig i bygningen under svampesaneringen. Børn og personale var udstationeret i lokaler i Rundforbihallen og i to opsatte skurvogne i perioden til Udstationeringsperioden var i første omgang fastsat til 5 uger, men måttet grundet nye fund af skimmelsvamp flere gange forlænges. Der kunne ikke indskrives nye børn i udstationeringsperioden samt i en kortere periode efter tilbageflytningen. Renovering af bygning, leje af pavilloner, rengøring, ekstra udgifter i forbindelse med ud- og tilbageflytning mv., har i alt kostet kroner. Derudover har institutionen haft ekstraudgifter til vikaransættelser, personaledag og til tomme pladser for i alt kroner, som finansieres via driften i Dagtilbud. Dagtilbud og Byg anbefaler, at der ydes en tillægsbevilling på samlet kroner til renoveringen for skimmelsvamp samt til udstationeringen. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en anlægsbevilling på kr., 2) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. til budget 2007, og 3) at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2008 vedr. projekt 0743 større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

12 Side: Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset i Birkerød, orientering om nyt navn pr. 1. december 2007 BSU Jnr DAGTILBUD DBL Efter kommunesammenlægningen har Rudersdal Kommune 2 institutioner, der begge har navnet Kernehuset, Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset og Den integrerede institution Kernehuset. Sct. Georg Gårdens vuggestue, beliggende Lyngborghave 42 har, i forbindelse med overgang til kommunal institution og ansættelse af ny leder, udtrykt ønske om at ændre navn på institutionen. Forældrebestyrelse og leder har derfor bedt forældre og personale om forslag til nyt navn til institutionen. På baggrund af de indkomne forslag ønsker forældrebestyrelse og leder, at navnet ændres til Eventyrhuset. Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Sct. Georg Gårdens vuggestue, Kernehuset, Lyngborghave 42 ændrer navn til Vuggestuen Eventyrhuset. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. ÅBEN SAG

13 Side: Orientering om undersøgelse vedr. daginstitutionsområdet i Hovedstadsregionen BSU Jnr DAGTILBUD DBL Brøndby Kommune har gennem de seneste 3 år udarbejdet en oversigt over en række forhold på daginstitutionsområdet. Frem til 2007 for det tidligere FKKAområde og fra i år for kommunerne i den samlede region. Undersøgelsen bygger på, at alle kommuner udarbejder et budget for en 80 enheds institution for 0 til 6 årige børn med gennemsnitligt 20 vuggestuepladser, 40 børnehavepladser og en åbningstid på 51 timer ugentligt. Dertil kommer en række oplysninger, som kommunerne leverer i forhold til sprogstøtte til tosprogede børn, støtteforanstaltninger mv. Undersøgelsens resultat forelægges hermed til orientering for Børne- og Skoleudvalget, idet det bemærkes, at ca. halvdelen af kommunerne i år har fravalgt at deltage i undersøgelsen, primært grundet arbejdspres. Som det fremgår, ligger Rudersdal Kommune omkring eller lige under den gennemsnitlige ressourcetildeling på en række delområder. Kommunen ligger naturligt lavt i forhold til tildeling af støttepersonale og tosprogsstøtte, mens kommunen i forhold til ressourcetildeling til kompetenceudvikling pr. medarbejder ligger suverænt over alle andre deltagende kommuner. Det bemærkes særskilt, at oversigten over centrale vikarpuljer er mangelfuld. Områdechef Dorte Bloch vil på mødet gennemgå undersøgelsen. Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. ÅBEN SAG

14 Side: Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune SLU BSU Jnr BOU DF ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalget godkendte den i forbindelse med kommunesammenlægningen en foreløbig børne- og ungepolitik med henblik på, at der senere skulle udarbejdes en sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune i henhold til lov om social service 4, stk. 2. Politikken har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Børne- og ungepolitikken skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Med udgangspunkt i denne beslutning har forvaltningen udarbejdet et forslag af til en sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune. I medfør af 138 i lov om social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Standarderne skal fastsættes sammen med børne- og ungepolitikken og beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den sammenhængende børne- og ungepolitik. Forslaget til den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune består af en generel del indeholdende politikken og en specifik del med standarderne. En standard defineres som Det mål for kvalitet, man i den konkrete situation, inden for en afgrænset tidsperiode og ressourceramme, arbejder efter at nå eller fastholde (Sundhedsstyrelsens definition). Formålet med standarder er at sikre opmærksomhed og ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til indholdet af sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Offentliggørelse af standarderne sammen med børne- og ungepolitikken sikrer, at den demokratiske kontrol af kommunens sagsbehandling på området bliver styrket. Endvidere er det hensigten, at standarderne skal medføre, at de enkelte sager, afhængig af deres karakter, behandles mest muligt ensartet af de enkelte sagsbehandlere.

15 Side: 13 De fem standarder er: 1. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte 2. Sikring af inddragelse af forældremyndighedsindehavere og barnet/den unge under hele indsatsen 3. Sikring af systematisk inddragelse af familie og netværk i sager vedr. børn og unge med behov for særlig støtte 4. Kommunens indsats i forhold til opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen i den enkelte sag, og 5. Kommunens afdækning af, om der særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. For standard 1 er der endnu ikke beskrevet mål og metode. Denne standard skal sikre beskrivelsen af, hvilke rolle den generelle indsats spiller i hhv. Børn og Unge, Dagtilbud, Skole og Kultur og Fritid. Forslag til beskrivelse vil blive forelagt på Udvalgets møde i januar På dette møde vil der ligeledes blive fremlagt et oversigt over antallet af børn i de målgrupper, der omfattes af den sammenhængende børne- og ungepolitiks undersøgelser efter servicelovens 50 samt de økonomiske ressourcer, der bliver anvendt. Godkendelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik har p.t. ikke økonomiske konsekvenser. Bilag Forslag af til sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune Direktionen foreslår, 1) at vedlagte forslag af til sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune drøftes, og 2) at sagen genoptages på Børne- og skoleudvalgets møde i januar 2008 med henblik på supplerende indhold og tilføjelse af eventuelle bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalget. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET drøftede udkastet og tiltræder Direktionens forslag.

16 Side: Nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune BSU Jnr HBC BSU Jnr HBC BSU Jnr BOU HBC/HBC DF ÅBEN SAG På Børne- og Skoleudvalget møde den blev der med nedsættelse af en styregruppe med et kommissorium truffet principbeslutning om at sammenlægge Pitstop og Heldagsskolen med henblik på etablering af et nyt samlet specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. I forbindelse med sammenlægningen af disse tilbud er der taget skridt til en formel nedlæggelse af Heldagsskolen, der er etableret som et skoletilbud under folkeskoleloven. Dette er behandlet på Børne- og Skoleudvalget møde den , og sagen genbehandles efter høring på mødet dags dato som selvstændigt punkt. På mødet den blev der orienteret om, at styregruppen fandt det relevant at indtænke eleverne på Egevang i det nye specialskoletilbud, idet der er målgruppesammenfald og for at kunne etablere et større og stærkere fagligt miljø og tilbud. Styregruppen fremlægger hermed sine forslag vedrørende den nye specialskole med arbejdstitlen Egebækskolen. Styregruppen foreslår, at Egebækskolen etableres den 1. august 2008 iht. Folkeskoleloven med en selvstændig bestyrelse, at skolen organiseres under Egevangs nuværende leder og fysisk placeres i Egevangs bygninger, at skolen rummer elever fra Pitstops, Heldagsskolens og Egevangs nuværende målgrupper, at skolen organisatorisk placeres i Børn og Unge-området, at Egevangs nuværende døgntilbud opretholdes, at navnet foreslås at blive Egebækskolen, at skolen omfattes af Rudersdal Kommunes skolepolitiske målsætninger mm. Mål, målsætning og målgrupper Egebækskolen er en selvstændig folkeskole med SFO, der yder specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og behandling med bedste tværfaglige kvalitet til de børn, unge og deres familier, hvis udvikling for en periode stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, som bedst kan tilgodeses i en specialskole. Egebækskolen er Rudersdal Kommunes kompetencecenter i forhold til elever med A.K.T. (Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer) samt børn med alvorlige forstyrrelser indenfor tilknytning og adfærd.

17 Side: 15 Egebækskolen er en del af den rummelige og inkluderende folkeskole samt fritidstilbud/sfo i Rudersdal Kommune. Skolens primære formål er, at eleverne indenfor en 2-3 årig periode, skal kunne vende tilbage til den almindelige skole. For en uddybende beskrivelse af mål, målsætning og målgrupper vedlægges som bilag Notat af 1. november 2007 vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. Pitstop rummer, efter overførsel af den tidligere Værkstedsskole i Søllerød, i dag en værkstedslinie med ca. 5 elever. Styregruppen finder det ikke hensigtsmæssigt, at disse børn skal modtage undervisning på Egebækskolen, idet de ikke falder ind under skolens målgrupper og kompetencefelt. Der arbejdes derfor med at finde en anden løsning for disse elever. Børne- og skoleudvalget vil få forslag til løsning forelagt i en særskilt sag. Bestyrelse Da Egebækskolen foreslås etableret som en skole iht. folkeskoleloven, foreslås en bestyrelsessammensætning, der har karakter af et fagligt koordinationsudvalg, for at imødekomme de udfordringer, der ligger i at have en bestyrelse på dette, i forhold til en almindelig folkeskolestørrelse, mindre elev- og dermed forældregrundlag. Bestyrelsens karakter som fagligt koordinationsforum skal sikre, at der sker en optimal opgaveløsning på tværs af de forskellige tilbud i kommunen, og at der sikres gode overgange samt helhed og sammenhæng mellem tilbuddene. Bestyrelsesmodellen er inspireret af gymnasiernes model med modtager- og leverandør- princippet. Modellen kræver en dispensation i Undervisningsministeriet. Ministeriet har mundtligt oplyst, at dispensationer typisk gives for en forsøgsperiode på mellem 2 til 4 år. For at sikre klare kompetenceforhold for ledelsen foreslås det, at bestyrelsen indsættes i forhold til hele Egevangs virksomhed og således også omfatter de døgnanbragte børn og deres forældre. Bestyrelsen foreslås at have følgende sammensætning: 2 forældrerepræsentanter 2 medarbejderrepræsentanter 1 repræsentant udpeget af Skoleområdet som leverandør 1 psykologisk/pædagogisk specialist udpeget af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 1 repræsentant udpeget af Ungdommens Uddannelsesvejledning som modtager Forstander er sekretær uden stemmeret. Økonomi Egebækskolen skal have en økonomisk driftsramme, der sikrer en høj faglig kvalitet kombineret med en effektiv opgaveløsning. Skolen forudsættes at kunne rumme op til 50 elever og have en folkeskoles åb-

18 Side: 16 ningstid inkluderet SFO fra kl til Der vil, i lighed med de nuværende specialskoler, ikke blive opkrævet forældrebetaling for SFO-delen. Skolens økonomi er sammensat efter samme tildelingsmodel som Rudersdal Kommunes folkeskole efter Pengene følger barnet -princippet, således at der sikres en gennemsigtig og incitatimentsfremmende økonomistruktur. Normeringen tilrettelægges således efter folkeskolens principper med indskoling, mellemtrin og udskoling, idet der tages hensyn til, at det drejer sig om børn med særlige omkostningstungebehov. Udgangspunktet for Egebækskolens driftsramme vil være en budgetfremskrivning af de nuværende 3 skoletilbud, Egevang, Pitstop og Heldagsskolen eksklusiv stordriftsfordele samt effektiviseringsgevinst på afledte konti vedrørende administration, ledelse og specialundervisningsudgifter: Den årlige stordriftsfordel samt effektiviseringsgevinst på afledte konti vedrørende administration, ledelse og specialundervisningsudgifter udgør herefter kr. Der bortfalder fra ultimo februar 2008 en årlig huslejeindtægt på kr fra Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. leje af Skovhuset. Skolen vil herefter have en årlig nettodriftsramme på kr. For 2008 indgår 5/ kr. Eventuelle personaletilpasninger vil ske efter samme personalevenlige principper som ved kommunesammenlægningen. Sagen er, og vil fortsat blive, behandlet i respektive MED-udvalg. Organisation og forpligtende samarbejde Egebækskolen foreslås organisatorisk forankret under Egevangs ledelse i Børn og Ungeområdet, som har særlige kompetencer i forhold til drift og udvikling af specialskoletilbud og specialundervisning. Skolens målgrupper kræver særlige familieterapeutiske, pædagogiske og psykologiske kompetencer, hvilket optimalt tilgodeses i Børn og Ungeområdet. Den endelige interne organisations- og ledelsesstruktur på Egebækskolen er endnu ikke fastlagt. Da Egebækskolen har som mål, at den er en del af den rummelige og inkluderende folkeskole og at eleverne skal kunne vende tilbage til den almindelige skole, er det altafgørende, at der etableres et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med Skoleområdet og folkeskolerne. Styregruppen foreslår således, at Egebækskolen omfattes af Rudersdal Kommunes til enhver tid gældende skolepolitiske målsætninger, af folkeskolens almene pædagogiske kompetenceudvikling, lederudvikling, IT-udvikling og support, at lederen er medlem af skolelederkredsen og at skolen deler kommunikation med folkeskolerne.

19 Side: 17 Navn Styregruppen foreslår, at den nye skole skal hedde Egebækskolen, da skolen fysisk vil blive placeret på Egebækgårds jorder med adresse på Egebækvej, mens Egevang fastholder sit nuværende navn. Fysiske faciliteter Styregruppen har vurderet, at de rammer, der er på Egevang, med nødvendige renoveringer og nødvendige minimale bygningsmæssige ændringer, vil være særdeles hensigtsmæssige til en specialskole. Egevang råder over komplette skolefaciliteter med klasse- og faglokaler, gymnastiksal, administration mm., der i dag ikke er fuldt udnyttet. Endvidere bliver en af de tre bohuse frigivet, idet Lyngby-Taarbæk Kommune af det tidligere Københavns Amt midlertidigt havde lånt dette hus til et døgntilbud for voksne. Styregruppen har gennemgået Egevangs bygninger, og efter overslag fra Rudersdal Byg, identificeret nødvendige indvendige renoveringsarbejder, ombygninger, en mindre tilbygning i størrelsesordenen kr. Kommunalbestyrelsen har den godkendt COWI-Consults rapport vedrørende bygningsvedligeholdelse for de bygninger, som Rudersdal Kommune har overtaget fra amterne. I denne rapport er der identificeret nødvendige vedligeholdelsesarbejder for Egevang, hvorfor det foreslås at der fremlægges en særskilt sag for BSU med en samlet flerårig renoveringsplan for Egevang med udgangspunkt i styregruppens anbefaling og COWIs rapport. Bilag Notat vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. Direktionen foreslår indstillet, 1) at Rudersdal Kommune den 1. august 2008 opretter en ny skole under folkeskoleloven med ovennævnte bestyrelsessammensætning, 2) at der, såfremt forannævnte tiltrædes, ansøges Undervisningsministeriet om den nødvendige dispensation, 3) at den nye specialskole får navnet Egebækskolen, 4) at specialskolen organisatorisk forankres under Egevangs ledelse i Børn og Unge-området og fysisk placeres i døgninstitutionens Egevangs bygninger på adressen Egebækvej 80, 2850 Nærum, 5) at der med virkning fra 1. august 2008 gives en negativ tillægsbevilling til budget 2008 på kr. og i efterfølgende år kr.,

20 Side: 18 6) at Notat af 1. november 2007 vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune godkendes som arbejdsgrundlag, 7) at den nye specialskole omfattes af Rudersdal Kommunes skolepolitiske målsætninger mm. jævnfør ovenstående, 8) at der fremlægges en særskilt sag vedr. renovering af Egevang, og 9) at der fremlægges en særskilt sag vedr. flytning af værkstedslinien. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet Udvalget forinden bemærker, at skolebestyrelsen for specialskolen har samme adgang som øvrige skolebestyrelser til at anmode om, at en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer Økonomiudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Simon Pihl Sørensen Mette Hoff Søren P. Rasmussen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere