Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf , forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl Mødedato: Mandag den 12. november 2007 Mødetidspunkt: BEMÆRK Kl Bemærkninger: Medlemmer: Jens Ive, Karen Ellemann Kharabian, Torben Vigh, Jette Ebro, Court Møller, Birgitte Schjerning Povlsen og Maria Steno Fraværende: Jette Ebro Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Dorte Fjeldsted, Martin Tinning og Birgit Hemmingsen Fastlagte møder: Tirsdag den 4. december 2007, kl. 9.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning Delegationsplaner for Børne- og Skoleudvalget Børnehuset Karethen - renovering efter svampeforekomst. Anlægsbevilling Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset i Birkerød, orientering om nyt navn pr. 1. december Orientering om undersøgelse vedr. daginstitutionsområdet i Hovedstadsregionen Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune Nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune Nedlæggelse af Heldagsskolen med henblik på etablering af et nyt samlet specialskoletilbud i Rudersdal Kommune Struktur Høsterkøb Skole Skoledistriktsændringer Uddannelsesmidler - Børne- og Skoleudvalgets disponering af central pulje... 26

3 Side: 1 1. Meddelelser BSU Jnr SEK BHE Lone Elin Vestergaard viste Børne- og Skoleudvalget rundt på Egevang. ÅBEN SAG Martin Tinning orienterede om hærværket på Høsterkøb Skole. Jens Ive orienterede om rengøringsudbudet. Jens Ive foreslog afholdelse af et temamøde for Børne- og Skoleudvalget om skoleområdets udviklingsplaner, herunder udbyttet af studieturen til London. Datoforslag udsendes snarest. Jens Ive orienterede om henvendelser fra henholdsvis Høsterkøb Skoles skolebestyrelse vedr. pkt. 10 og Sjælsøskolens bestyrelse vedr. pkt. 11. Jens Ive orienterede om følgende nyansættelser på Dagtilbudområdet: Område 1 Dennis Danielsen, der kommer fra Helsingør Kommune, tiltræder 1. december Område 2 Genopslås Område 3 Dorte Munk, der kommer fra Københavns Kommune, tiltræder 1. januar Område 4 Hanne Sloth, der kommer fra Herning Kommune, tiltræder 1. december Område 5 Anette Branner, der kommer fra Sjælsø Børnehus i Rudersdal Kommune, tiltræder 1. december Område 6 Michael Langkilde, der kommer fra Furesø Kommune, tiltræder 1. december Område 7 Kirsti Tornøe, der kommer fra Kastanjebakken i Rudersdal Kommune, tiltræder 1. december. Der er ansøgningsfrist til stillingen i område 2 den

4 Side: 2 2. Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning BSU Jnr BSU DBL Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30/9-07 fremlægges følgende forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger, herunder overførsler fra budget 2007 til 2008: Budgetopfølgningen pr viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på i alt kr. vedr. budget ÅBEN SAG Tekniske korrektioner kr.--- Undervisning 1. Folkeskoler. Demografipulje. Den forventede besparelse på demografipuljen modsvares af mindreudgifter på nedennævnte konto Udgifter pr. elev. 2. Folkeskoler. Udgifter pr. elev. Mindreudgiften skyldes bl.a., at der er elever pr. 5/9-07 i skolerne mod budgetlagt Folkeskoler. Betaling til andre kommuner for undervisning. Forventet mindreudgift skyldes bl.a., at der er 99 elever i andre kommuner mod budgetlagt Folkeskoler. Betaling fra andre kommuner for undervisning. Forventet merindtægt skyldes bl.a., at der er 112 elever fra andre kommuner mod budgetlagt Skolefritidsordninger. Søskenderabat. Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Skolefritidsordninger. Demografipulje. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 381 børn i Åben skole mod budgetlagt 351. Og regule

5 Side: 3 ring af SFO erne i Søllerød pr. 1/3-07 hvor der var børn mod budgetlagt Skolefritidsordninger. Merindtægten skyldes bl.a., at der er flere børn i skolefritidsordningerne end budgetlagt. 9. Samtlige Åben skolers konti for forældrebetaling. Forventet mindreindtægt jfr. indtægterne pr. 30/9-07 svarende til 26 ledige pladser i Åben skole på årsbasis. 10. Skolefritidsordninger. Pædagogmedhjælpere, pensionsbidrag. Forventet mindreudgift pga. færre pædagogmedhjælpere i pensionsordning end forventet. 11. Betaling til andre kommuner for SFO-pladser. Forventet merudgift skyldes bl.a., at der 32 børn i andre kommuner mod budgetlagt 2 børn. 12. Betaling fra andre kommuner for skolefritidsordningspladser. Forventet merindtægt skyldes bl.a., at der 30 børn fra andre kommuner mod budgetlagt 4 børn. 13. Befordring af børn til og fra kommunens skoler. Den forventede besparelse på kr. kan ikke gennemføres pga. annullering af udbud af skolebuskørslen. 14. Bidrag til staten for elever i frie grundskoler. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 743 elever mod budgetlagt 723 elever. 15. Bidrag til staten for børn i frie grundskolers skolefritidsordninger. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 201 børn mod budgetlagt 176 børn. 16. Efterskoler. Betaling andre offentlige myndigheder. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 153 elever mod budgetlagt 128 elever

6 Side: 4 Undervisning i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov 17. Nedlæggelse af skoletilbud, Værkstedsskolen: Manglende besparelse på kr. skyldes bl.a., at der i besparelsesforslaget ved kommunesammenlægningen ikke var taget højde for manglende indtægter ved beregning af besparelsen samt en nedlæggelse af skolen pr Socialpædagogiske fripladser i SFO og Åben skole: Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Tilskud til efterskoler: Forventet merudgift skyldes bl.a. flere elever på Holtehus Efterskole end forventet. 20. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Forventet merudgift skyldes bl.a. tilgang af 3 børn under forsøgsordningen efter Servicelovens 184 (Doman-metoden) 21. Syge- og hjemmeundervisning: Forventet merforbrug jfr. forbrug pr. 30/9-07. Budgettet var beregnet på baggrund af 5 børn, p.t. modtager 14 børn syge- og hjemmeundervisning. 22. Tilbud til børn og unge med særlige behov: - Plejefamilier og opholdssteder: - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: - Døgninstitutioner for børn og unge: Forventet merforbrug skyldes en tilgang af børn på området, herunder en nettotilgang på 7 døgnanbringelser pr. 30/9-07. Vedr. anbragte børn forventes en mindreudgift i 2008 ved en mere effektiv udnyttelse af egne tilbud. 23. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge:

7 Side: 5 Forventet merforbrug jfr. budget pr. 30/9-07 skyldes ej modtagne, men forventede opkrævninger fra andre regioner. 24. Kommunale specialklasser Forventet merudgift skyldes, at planlagte besparelser i forbindelse med kommunesammenlægningen er pålagt to gange Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt Dagtilbud til børn 25. Daginstitutioner: Fripladser. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Økonomiske fripladser. Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Daginstitutioner. Søskenderabat. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Kommunen har overtaget administration for daginstitutionerne Kernehuset, Baghuset og Pilehuset. Mindre udgift til administration og revision fra Områdeledelse: Engangsbeløb til finansiering af områdeledelse. Overføres fra 2007 til Dagtilbud til børn i alt Øvrige bevillingsansøgninger Undervisning 30. Folkeskoler og Nordfløjen. Renovation. Merudgiften skyldes at man vedrørende skolerne (i Søllerød) i år er gået fra bagud- til forudbetaling af renovationen. 31. Nordfløjen. Skatter, afgifter og forsikringer. Merudgiften skyldes ændret brug af Nordfløjen. Dronninggårdskolen benytter øverste etage, som tidligere blev anvendt til mødelokaler Dagtilbud til børn 32. Daginstitution Skovstjernen.

8 Side: 6 Merudgift skyldes institutionens overgang til selvejende institution, hvorved administrationsbidrag skal udbetales. 33. Daginstitutionen Solstrålen: Merudgift skyldes huslejeforhøjelse Øvrige bevillingsansøgninger i alt I alt Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget 2007 og en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

9 Side: 7 3. Delegationsplaner for Børne- og Skoleudvalget BSU Jnr DIR TOP ÅBEN SAG En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder er begrænset af Styrelseslovens bestemmelser. I forlængelse heraf vil de konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune blive påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring med fokus på central styring og decentral ledelse, med et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, samt med en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Kommunalbestyrelsen for Rudersdal Kommune har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt. Kommunalbestyrelsen har imidlertid ikke vedtaget en delegationsplan, der mere detaljeret fastlægger, hvilke beslutninger der kan træffes på hvilke politiske og forvaltningsmæssige niveauer. En yderligere formalisering af den kommunale delegation, som denne sag lægger op til, vil indledningsvist kunne betragtes som en proces for det politiske niveaus afstemning af forventninger til sagsgangen og delegationsniveauet i en ny og større kommune, og efterfølgende som et praktisk redskab til brug for forvaltningens løbende planlægning af sagsgangen i de politiske udvalg. I en delegationsplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bemyndigelser og niveau for beslutningstagning, hvilket sker efter følgende principper godkendt af Økonomiudvalget den 17. april 2007: I delegationsplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen en beslutningskompetence på et givent sagsområde, således at Kommunalbestyrelsen enten selv beholder beslutningskompetencen eller delegerer beslutningskompetencen til et underliggende politisk niveau eller til forvaltningen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker beslutningskompetencen delegeret til et underliggende politisk niveau, fastlægges hvorvidt det er Økonomiudvalget eller et af de politiske fagudvalg, der tillægges beslutningskompetencen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker beslutningskompetencen delegeret til forvaltningen, fastlægger direktionen efterfølgende, hvilket forvaltningsområde og hvilket forvaltningsniveau beslutningskompetencen tillægges. Forvaltningen har på grundlag heraf udarbejdet delegationsplaner for Økonomiudvalget og hvert af de seks fagudvalg. Delegationsplanerne behandles på udvalgets

10 Side: 8 møde i november Udvalgenes beslutninger fremlægges i en samlet sag for Økonomiudvalget den 20. november 2007 med henblik på samlet godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28. november Delegationsplanerne for Økonomiudvalget og fagudvalgene afspejler den hidtidige praksis for den politiske behandling af sager i Rudersdal Kommune. Bilag Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen for Børne- og Skoleudvalget godkendes. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

11 Side: 9 4. Børnehuset Karethen - renovering efter svampeforekomst. Anlægsbevilling BSU Jnr DAGTILBUD DBL ÅBEN SAG Den blev der foretaget en indeklimaundersøgelse af Børnehuset Karethen. Det blev konstateret, at der var skimmelsvamp 3 steder i bygningen. på krybberne i liggehallen i gulvene i liggehallen, garderoben og i et grupperum i loftet ved en utæt skotrende. Renoveringen af Børnehuset Karethen efter svampeforekomst er på nuværende tidspunkt afsluttet. Fjernelsen af svampen viste sig, da arbejdet blev påbegyndt, at være mere omfattende end først antaget. Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i sagen, som kort kan opsummeres som følger. Firmaet, som foretog indeklimaundersøgelsen, anbefalede i samarbejde med Dagtilbud og Byg, at skimmelsvampen blev fjernet. Efter aftale med forældrebestyrelse og leder blev det besluttet, at børn og personale ikke skulle opholde sig i bygningen under svampesaneringen. Børn og personale var udstationeret i lokaler i Rundforbihallen og i to opsatte skurvogne i perioden til Udstationeringsperioden var i første omgang fastsat til 5 uger, men måttet grundet nye fund af skimmelsvamp flere gange forlænges. Der kunne ikke indskrives nye børn i udstationeringsperioden samt i en kortere periode efter tilbageflytningen. Renovering af bygning, leje af pavilloner, rengøring, ekstra udgifter i forbindelse med ud- og tilbageflytning mv., har i alt kostet kroner. Derudover har institutionen haft ekstraudgifter til vikaransættelser, personaledag og til tomme pladser for i alt kroner, som finansieres via driften i Dagtilbud. Dagtilbud og Byg anbefaler, at der ydes en tillægsbevilling på samlet kroner til renoveringen for skimmelsvamp samt til udstationeringen. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en anlægsbevilling på kr., 2) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. til budget 2007, og 3) at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2008 vedr. projekt 0743 større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

12 Side: Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset i Birkerød, orientering om nyt navn pr. 1. december 2007 BSU Jnr DAGTILBUD DBL Efter kommunesammenlægningen har Rudersdal Kommune 2 institutioner, der begge har navnet Kernehuset, Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset og Den integrerede institution Kernehuset. Sct. Georg Gårdens vuggestue, beliggende Lyngborghave 42 har, i forbindelse med overgang til kommunal institution og ansættelse af ny leder, udtrykt ønske om at ændre navn på institutionen. Forældrebestyrelse og leder har derfor bedt forældre og personale om forslag til nyt navn til institutionen. På baggrund af de indkomne forslag ønsker forældrebestyrelse og leder, at navnet ændres til Eventyrhuset. Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Sct. Georg Gårdens vuggestue, Kernehuset, Lyngborghave 42 ændrer navn til Vuggestuen Eventyrhuset. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. ÅBEN SAG

13 Side: Orientering om undersøgelse vedr. daginstitutionsområdet i Hovedstadsregionen BSU Jnr DAGTILBUD DBL Brøndby Kommune har gennem de seneste 3 år udarbejdet en oversigt over en række forhold på daginstitutionsområdet. Frem til 2007 for det tidligere FKKAområde og fra i år for kommunerne i den samlede region. Undersøgelsen bygger på, at alle kommuner udarbejder et budget for en 80 enheds institution for 0 til 6 årige børn med gennemsnitligt 20 vuggestuepladser, 40 børnehavepladser og en åbningstid på 51 timer ugentligt. Dertil kommer en række oplysninger, som kommunerne leverer i forhold til sprogstøtte til tosprogede børn, støtteforanstaltninger mv. Undersøgelsens resultat forelægges hermed til orientering for Børne- og Skoleudvalget, idet det bemærkes, at ca. halvdelen af kommunerne i år har fravalgt at deltage i undersøgelsen, primært grundet arbejdspres. Som det fremgår, ligger Rudersdal Kommune omkring eller lige under den gennemsnitlige ressourcetildeling på en række delområder. Kommunen ligger naturligt lavt i forhold til tildeling af støttepersonale og tosprogsstøtte, mens kommunen i forhold til ressourcetildeling til kompetenceudvikling pr. medarbejder ligger suverænt over alle andre deltagende kommuner. Det bemærkes særskilt, at oversigten over centrale vikarpuljer er mangelfuld. Områdechef Dorte Bloch vil på mødet gennemgå undersøgelsen. Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. ÅBEN SAG

14 Side: Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune SLU BSU Jnr BOU DF ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalget godkendte den i forbindelse med kommunesammenlægningen en foreløbig børne- og ungepolitik med henblik på, at der senere skulle udarbejdes en sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune i henhold til lov om social service 4, stk. 2. Politikken har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Børne- og ungepolitikken skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Med udgangspunkt i denne beslutning har forvaltningen udarbejdet et forslag af til en sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune. I medfør af 138 i lov om social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Standarderne skal fastsættes sammen med børne- og ungepolitikken og beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den sammenhængende børne- og ungepolitik. Forslaget til den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune består af en generel del indeholdende politikken og en specifik del med standarderne. En standard defineres som Det mål for kvalitet, man i den konkrete situation, inden for en afgrænset tidsperiode og ressourceramme, arbejder efter at nå eller fastholde (Sundhedsstyrelsens definition). Formålet med standarder er at sikre opmærksomhed og ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til indholdet af sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Offentliggørelse af standarderne sammen med børne- og ungepolitikken sikrer, at den demokratiske kontrol af kommunens sagsbehandling på området bliver styrket. Endvidere er det hensigten, at standarderne skal medføre, at de enkelte sager, afhængig af deres karakter, behandles mest muligt ensartet af de enkelte sagsbehandlere.

15 Side: 13 De fem standarder er: 1. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte 2. Sikring af inddragelse af forældremyndighedsindehavere og barnet/den unge under hele indsatsen 3. Sikring af systematisk inddragelse af familie og netværk i sager vedr. børn og unge med behov for særlig støtte 4. Kommunens indsats i forhold til opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen i den enkelte sag, og 5. Kommunens afdækning af, om der særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. For standard 1 er der endnu ikke beskrevet mål og metode. Denne standard skal sikre beskrivelsen af, hvilke rolle den generelle indsats spiller i hhv. Børn og Unge, Dagtilbud, Skole og Kultur og Fritid. Forslag til beskrivelse vil blive forelagt på Udvalgets møde i januar På dette møde vil der ligeledes blive fremlagt et oversigt over antallet af børn i de målgrupper, der omfattes af den sammenhængende børne- og ungepolitiks undersøgelser efter servicelovens 50 samt de økonomiske ressourcer, der bliver anvendt. Godkendelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik har p.t. ikke økonomiske konsekvenser. Bilag Forslag af til sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune Direktionen foreslår, 1) at vedlagte forslag af til sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune drøftes, og 2) at sagen genoptages på Børne- og skoleudvalgets møde i januar 2008 med henblik på supplerende indhold og tilføjelse af eventuelle bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalget. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET drøftede udkastet og tiltræder Direktionens forslag.

16 Side: Nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune BSU Jnr HBC BSU Jnr HBC BSU Jnr BOU HBC/HBC DF ÅBEN SAG På Børne- og Skoleudvalget møde den blev der med nedsættelse af en styregruppe med et kommissorium truffet principbeslutning om at sammenlægge Pitstop og Heldagsskolen med henblik på etablering af et nyt samlet specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. I forbindelse med sammenlægningen af disse tilbud er der taget skridt til en formel nedlæggelse af Heldagsskolen, der er etableret som et skoletilbud under folkeskoleloven. Dette er behandlet på Børne- og Skoleudvalget møde den , og sagen genbehandles efter høring på mødet dags dato som selvstændigt punkt. På mødet den blev der orienteret om, at styregruppen fandt det relevant at indtænke eleverne på Egevang i det nye specialskoletilbud, idet der er målgruppesammenfald og for at kunne etablere et større og stærkere fagligt miljø og tilbud. Styregruppen fremlægger hermed sine forslag vedrørende den nye specialskole med arbejdstitlen Egebækskolen. Styregruppen foreslår, at Egebækskolen etableres den 1. august 2008 iht. Folkeskoleloven med en selvstændig bestyrelse, at skolen organiseres under Egevangs nuværende leder og fysisk placeres i Egevangs bygninger, at skolen rummer elever fra Pitstops, Heldagsskolens og Egevangs nuværende målgrupper, at skolen organisatorisk placeres i Børn og Unge-området, at Egevangs nuværende døgntilbud opretholdes, at navnet foreslås at blive Egebækskolen, at skolen omfattes af Rudersdal Kommunes skolepolitiske målsætninger mm. Mål, målsætning og målgrupper Egebækskolen er en selvstændig folkeskole med SFO, der yder specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og behandling med bedste tværfaglige kvalitet til de børn, unge og deres familier, hvis udvikling for en periode stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, som bedst kan tilgodeses i en specialskole. Egebækskolen er Rudersdal Kommunes kompetencecenter i forhold til elever med A.K.T. (Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer) samt børn med alvorlige forstyrrelser indenfor tilknytning og adfærd.

17 Side: 15 Egebækskolen er en del af den rummelige og inkluderende folkeskole samt fritidstilbud/sfo i Rudersdal Kommune. Skolens primære formål er, at eleverne indenfor en 2-3 årig periode, skal kunne vende tilbage til den almindelige skole. For en uddybende beskrivelse af mål, målsætning og målgrupper vedlægges som bilag Notat af 1. november 2007 vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. Pitstop rummer, efter overførsel af den tidligere Værkstedsskole i Søllerød, i dag en værkstedslinie med ca. 5 elever. Styregruppen finder det ikke hensigtsmæssigt, at disse børn skal modtage undervisning på Egebækskolen, idet de ikke falder ind under skolens målgrupper og kompetencefelt. Der arbejdes derfor med at finde en anden løsning for disse elever. Børne- og skoleudvalget vil få forslag til løsning forelagt i en særskilt sag. Bestyrelse Da Egebækskolen foreslås etableret som en skole iht. folkeskoleloven, foreslås en bestyrelsessammensætning, der har karakter af et fagligt koordinationsudvalg, for at imødekomme de udfordringer, der ligger i at have en bestyrelse på dette, i forhold til en almindelig folkeskolestørrelse, mindre elev- og dermed forældregrundlag. Bestyrelsens karakter som fagligt koordinationsforum skal sikre, at der sker en optimal opgaveløsning på tværs af de forskellige tilbud i kommunen, og at der sikres gode overgange samt helhed og sammenhæng mellem tilbuddene. Bestyrelsesmodellen er inspireret af gymnasiernes model med modtager- og leverandør- princippet. Modellen kræver en dispensation i Undervisningsministeriet. Ministeriet har mundtligt oplyst, at dispensationer typisk gives for en forsøgsperiode på mellem 2 til 4 år. For at sikre klare kompetenceforhold for ledelsen foreslås det, at bestyrelsen indsættes i forhold til hele Egevangs virksomhed og således også omfatter de døgnanbragte børn og deres forældre. Bestyrelsen foreslås at have følgende sammensætning: 2 forældrerepræsentanter 2 medarbejderrepræsentanter 1 repræsentant udpeget af Skoleområdet som leverandør 1 psykologisk/pædagogisk specialist udpeget af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 1 repræsentant udpeget af Ungdommens Uddannelsesvejledning som modtager Forstander er sekretær uden stemmeret. Økonomi Egebækskolen skal have en økonomisk driftsramme, der sikrer en høj faglig kvalitet kombineret med en effektiv opgaveløsning. Skolen forudsættes at kunne rumme op til 50 elever og have en folkeskoles åb-

18 Side: 16 ningstid inkluderet SFO fra kl til Der vil, i lighed med de nuværende specialskoler, ikke blive opkrævet forældrebetaling for SFO-delen. Skolens økonomi er sammensat efter samme tildelingsmodel som Rudersdal Kommunes folkeskole efter Pengene følger barnet -princippet, således at der sikres en gennemsigtig og incitatimentsfremmende økonomistruktur. Normeringen tilrettelægges således efter folkeskolens principper med indskoling, mellemtrin og udskoling, idet der tages hensyn til, at det drejer sig om børn med særlige omkostningstungebehov. Udgangspunktet for Egebækskolens driftsramme vil være en budgetfremskrivning af de nuværende 3 skoletilbud, Egevang, Pitstop og Heldagsskolen eksklusiv stordriftsfordele samt effektiviseringsgevinst på afledte konti vedrørende administration, ledelse og specialundervisningsudgifter: Den årlige stordriftsfordel samt effektiviseringsgevinst på afledte konti vedrørende administration, ledelse og specialundervisningsudgifter udgør herefter kr. Der bortfalder fra ultimo februar 2008 en årlig huslejeindtægt på kr fra Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. leje af Skovhuset. Skolen vil herefter have en årlig nettodriftsramme på kr. For 2008 indgår 5/ kr. Eventuelle personaletilpasninger vil ske efter samme personalevenlige principper som ved kommunesammenlægningen. Sagen er, og vil fortsat blive, behandlet i respektive MED-udvalg. Organisation og forpligtende samarbejde Egebækskolen foreslås organisatorisk forankret under Egevangs ledelse i Børn og Ungeområdet, som har særlige kompetencer i forhold til drift og udvikling af specialskoletilbud og specialundervisning. Skolens målgrupper kræver særlige familieterapeutiske, pædagogiske og psykologiske kompetencer, hvilket optimalt tilgodeses i Børn og Ungeområdet. Den endelige interne organisations- og ledelsesstruktur på Egebækskolen er endnu ikke fastlagt. Da Egebækskolen har som mål, at den er en del af den rummelige og inkluderende folkeskole og at eleverne skal kunne vende tilbage til den almindelige skole, er det altafgørende, at der etableres et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med Skoleområdet og folkeskolerne. Styregruppen foreslår således, at Egebækskolen omfattes af Rudersdal Kommunes til enhver tid gældende skolepolitiske målsætninger, af folkeskolens almene pædagogiske kompetenceudvikling, lederudvikling, IT-udvikling og support, at lederen er medlem af skolelederkredsen og at skolen deler kommunikation med folkeskolerne.

19 Side: 17 Navn Styregruppen foreslår, at den nye skole skal hedde Egebækskolen, da skolen fysisk vil blive placeret på Egebækgårds jorder med adresse på Egebækvej, mens Egevang fastholder sit nuværende navn. Fysiske faciliteter Styregruppen har vurderet, at de rammer, der er på Egevang, med nødvendige renoveringer og nødvendige minimale bygningsmæssige ændringer, vil være særdeles hensigtsmæssige til en specialskole. Egevang råder over komplette skolefaciliteter med klasse- og faglokaler, gymnastiksal, administration mm., der i dag ikke er fuldt udnyttet. Endvidere bliver en af de tre bohuse frigivet, idet Lyngby-Taarbæk Kommune af det tidligere Københavns Amt midlertidigt havde lånt dette hus til et døgntilbud for voksne. Styregruppen har gennemgået Egevangs bygninger, og efter overslag fra Rudersdal Byg, identificeret nødvendige indvendige renoveringsarbejder, ombygninger, en mindre tilbygning i størrelsesordenen kr. Kommunalbestyrelsen har den godkendt COWI-Consults rapport vedrørende bygningsvedligeholdelse for de bygninger, som Rudersdal Kommune har overtaget fra amterne. I denne rapport er der identificeret nødvendige vedligeholdelsesarbejder for Egevang, hvorfor det foreslås at der fremlægges en særskilt sag for BSU med en samlet flerårig renoveringsplan for Egevang med udgangspunkt i styregruppens anbefaling og COWIs rapport. Bilag Notat vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. Direktionen foreslår indstillet, 1) at Rudersdal Kommune den 1. august 2008 opretter en ny skole under folkeskoleloven med ovennævnte bestyrelsessammensætning, 2) at der, såfremt forannævnte tiltrædes, ansøges Undervisningsministeriet om den nødvendige dispensation, 3) at den nye specialskole får navnet Egebækskolen, 4) at specialskolen organisatorisk forankres under Egevangs ledelse i Børn og Unge-området og fysisk placeres i døgninstitutionens Egevangs bygninger på adressen Egebækvej 80, 2850 Nærum, 5) at der med virkning fra 1. august 2008 gives en negativ tillægsbevilling til budget 2008 på kr. og i efterfølgende år kr.,

20 Side: 18 6) at Notat af 1. november 2007 vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune godkendes som arbejdsgrundlag, 7) at den nye specialskole omfattes af Rudersdal Kommunes skolepolitiske målsætninger mm. jævnfør ovenstående, 8) at der fremlægges en særskilt sag vedr. renovering af Egevang, og 9) at der fremlægges en særskilt sag vedr. flytning af værkstedslinien. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet Udvalget forinden bemærker, at skolebestyrelsen for specialskolen har samme adgang som øvrige skolebestyrelser til at anmode om, at en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere