Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf , forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl Mødedato: Mandag den 12. november 2007 Mødetidspunkt: BEMÆRK Kl Bemærkninger: Medlemmer: Jens Ive, Karen Ellemann Kharabian, Torben Vigh, Jette Ebro, Court Møller, Birgitte Schjerning Povlsen og Maria Steno Fraværende: Jette Ebro Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Dorte Fjeldsted, Martin Tinning og Birgit Hemmingsen Fastlagte møder: Tirsdag den 4. december 2007, kl. 9.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning Delegationsplaner for Børne- og Skoleudvalget Børnehuset Karethen - renovering efter svampeforekomst. Anlægsbevilling Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset i Birkerød, orientering om nyt navn pr. 1. december Orientering om undersøgelse vedr. daginstitutionsområdet i Hovedstadsregionen Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune Nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune Nedlæggelse af Heldagsskolen med henblik på etablering af et nyt samlet specialskoletilbud i Rudersdal Kommune Struktur Høsterkøb Skole Skoledistriktsændringer Uddannelsesmidler - Børne- og Skoleudvalgets disponering af central pulje... 26

3 Side: 1 1. Meddelelser BSU Jnr SEK BHE Lone Elin Vestergaard viste Børne- og Skoleudvalget rundt på Egevang. ÅBEN SAG Martin Tinning orienterede om hærværket på Høsterkøb Skole. Jens Ive orienterede om rengøringsudbudet. Jens Ive foreslog afholdelse af et temamøde for Børne- og Skoleudvalget om skoleområdets udviklingsplaner, herunder udbyttet af studieturen til London. Datoforslag udsendes snarest. Jens Ive orienterede om henvendelser fra henholdsvis Høsterkøb Skoles skolebestyrelse vedr. pkt. 10 og Sjælsøskolens bestyrelse vedr. pkt. 11. Jens Ive orienterede om følgende nyansættelser på Dagtilbudområdet: Område 1 Dennis Danielsen, der kommer fra Helsingør Kommune, tiltræder 1. december Område 2 Genopslås Område 3 Dorte Munk, der kommer fra Københavns Kommune, tiltræder 1. januar Område 4 Hanne Sloth, der kommer fra Herning Kommune, tiltræder 1. december Område 5 Anette Branner, der kommer fra Sjælsø Børnehus i Rudersdal Kommune, tiltræder 1. december Område 6 Michael Langkilde, der kommer fra Furesø Kommune, tiltræder 1. december Område 7 Kirsti Tornøe, der kommer fra Kastanjebakken i Rudersdal Kommune, tiltræder 1. december. Der er ansøgningsfrist til stillingen i område 2 den

4 Side: 2 2. Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning BSU Jnr BSU DBL Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30/9-07 fremlægges følgende forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger, herunder overførsler fra budget 2007 til 2008: Budgetopfølgningen pr viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på i alt kr. vedr. budget ÅBEN SAG Tekniske korrektioner kr.--- Undervisning 1. Folkeskoler. Demografipulje. Den forventede besparelse på demografipuljen modsvares af mindreudgifter på nedennævnte konto Udgifter pr. elev. 2. Folkeskoler. Udgifter pr. elev. Mindreudgiften skyldes bl.a., at der er elever pr. 5/9-07 i skolerne mod budgetlagt Folkeskoler. Betaling til andre kommuner for undervisning. Forventet mindreudgift skyldes bl.a., at der er 99 elever i andre kommuner mod budgetlagt Folkeskoler. Betaling fra andre kommuner for undervisning. Forventet merindtægt skyldes bl.a., at der er 112 elever fra andre kommuner mod budgetlagt Skolefritidsordninger. Søskenderabat. Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Skolefritidsordninger. Demografipulje. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 381 børn i Åben skole mod budgetlagt 351. Og regule

5 Side: 3 ring af SFO erne i Søllerød pr. 1/3-07 hvor der var børn mod budgetlagt Skolefritidsordninger. Merindtægten skyldes bl.a., at der er flere børn i skolefritidsordningerne end budgetlagt. 9. Samtlige Åben skolers konti for forældrebetaling. Forventet mindreindtægt jfr. indtægterne pr. 30/9-07 svarende til 26 ledige pladser i Åben skole på årsbasis. 10. Skolefritidsordninger. Pædagogmedhjælpere, pensionsbidrag. Forventet mindreudgift pga. færre pædagogmedhjælpere i pensionsordning end forventet. 11. Betaling til andre kommuner for SFO-pladser. Forventet merudgift skyldes bl.a., at der 32 børn i andre kommuner mod budgetlagt 2 børn. 12. Betaling fra andre kommuner for skolefritidsordningspladser. Forventet merindtægt skyldes bl.a., at der 30 børn fra andre kommuner mod budgetlagt 4 børn. 13. Befordring af børn til og fra kommunens skoler. Den forventede besparelse på kr. kan ikke gennemføres pga. annullering af udbud af skolebuskørslen. 14. Bidrag til staten for elever i frie grundskoler. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 743 elever mod budgetlagt 723 elever. 15. Bidrag til staten for børn i frie grundskolers skolefritidsordninger. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 201 børn mod budgetlagt 176 børn. 16. Efterskoler. Betaling andre offentlige myndigheder. Merudgiften skyldes bl.a., at der er 153 elever mod budgetlagt 128 elever

6 Side: 4 Undervisning i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov 17. Nedlæggelse af skoletilbud, Værkstedsskolen: Manglende besparelse på kr. skyldes bl.a., at der i besparelsesforslaget ved kommunesammenlægningen ikke var taget højde for manglende indtægter ved beregning af besparelsen samt en nedlæggelse af skolen pr Socialpædagogiske fripladser i SFO og Åben skole: Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Tilskud til efterskoler: Forventet merudgift skyldes bl.a. flere elever på Holtehus Efterskole end forventet. 20. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Forventet merudgift skyldes bl.a. tilgang af 3 børn under forsøgsordningen efter Servicelovens 184 (Doman-metoden) 21. Syge- og hjemmeundervisning: Forventet merforbrug jfr. forbrug pr. 30/9-07. Budgettet var beregnet på baggrund af 5 børn, p.t. modtager 14 børn syge- og hjemmeundervisning. 22. Tilbud til børn og unge med særlige behov: - Plejefamilier og opholdssteder: - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: - Døgninstitutioner for børn og unge: Forventet merforbrug skyldes en tilgang af børn på området, herunder en nettotilgang på 7 døgnanbringelser pr. 30/9-07. Vedr. anbragte børn forventes en mindreudgift i 2008 ved en mere effektiv udnyttelse af egne tilbud. 23. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge:

7 Side: 5 Forventet merforbrug jfr. budget pr. 30/9-07 skyldes ej modtagne, men forventede opkrævninger fra andre regioner. 24. Kommunale specialklasser Forventet merudgift skyldes, at planlagte besparelser i forbindelse med kommunesammenlægningen er pålagt to gange Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt Dagtilbud til børn 25. Daginstitutioner: Fripladser. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Økonomiske fripladser. Forventet merudgift jfr. forbruget pr. 30/ Daginstitutioner. Søskenderabat. Forventet mindreudgift jfr. forbruget pr. 30/ Kommunen har overtaget administration for daginstitutionerne Kernehuset, Baghuset og Pilehuset. Mindre udgift til administration og revision fra Områdeledelse: Engangsbeløb til finansiering af områdeledelse. Overføres fra 2007 til Dagtilbud til børn i alt Øvrige bevillingsansøgninger Undervisning 30. Folkeskoler og Nordfløjen. Renovation. Merudgiften skyldes at man vedrørende skolerne (i Søllerød) i år er gået fra bagud- til forudbetaling af renovationen. 31. Nordfløjen. Skatter, afgifter og forsikringer. Merudgiften skyldes ændret brug af Nordfløjen. Dronninggårdskolen benytter øverste etage, som tidligere blev anvendt til mødelokaler Dagtilbud til børn 32. Daginstitution Skovstjernen.

8 Side: 6 Merudgift skyldes institutionens overgang til selvejende institution, hvorved administrationsbidrag skal udbetales. 33. Daginstitutionen Solstrålen: Merudgift skyldes huslejeforhøjelse Øvrige bevillingsansøgninger i alt I alt Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget 2007 og en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

9 Side: 7 3. Delegationsplaner for Børne- og Skoleudvalget BSU Jnr DIR TOP ÅBEN SAG En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder er begrænset af Styrelseslovens bestemmelser. I forlængelse heraf vil de konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune blive påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring med fokus på central styring og decentral ledelse, med et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, samt med en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Kommunalbestyrelsen for Rudersdal Kommune har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt. Kommunalbestyrelsen har imidlertid ikke vedtaget en delegationsplan, der mere detaljeret fastlægger, hvilke beslutninger der kan træffes på hvilke politiske og forvaltningsmæssige niveauer. En yderligere formalisering af den kommunale delegation, som denne sag lægger op til, vil indledningsvist kunne betragtes som en proces for det politiske niveaus afstemning af forventninger til sagsgangen og delegationsniveauet i en ny og større kommune, og efterfølgende som et praktisk redskab til brug for forvaltningens løbende planlægning af sagsgangen i de politiske udvalg. I en delegationsplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bemyndigelser og niveau for beslutningstagning, hvilket sker efter følgende principper godkendt af Økonomiudvalget den 17. april 2007: I delegationsplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen en beslutningskompetence på et givent sagsområde, således at Kommunalbestyrelsen enten selv beholder beslutningskompetencen eller delegerer beslutningskompetencen til et underliggende politisk niveau eller til forvaltningen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker beslutningskompetencen delegeret til et underliggende politisk niveau, fastlægges hvorvidt det er Økonomiudvalget eller et af de politiske fagudvalg, der tillægges beslutningskompetencen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker beslutningskompetencen delegeret til forvaltningen, fastlægger direktionen efterfølgende, hvilket forvaltningsområde og hvilket forvaltningsniveau beslutningskompetencen tillægges. Forvaltningen har på grundlag heraf udarbejdet delegationsplaner for Økonomiudvalget og hvert af de seks fagudvalg. Delegationsplanerne behandles på udvalgets

10 Side: 8 møde i november Udvalgenes beslutninger fremlægges i en samlet sag for Økonomiudvalget den 20. november 2007 med henblik på samlet godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28. november Delegationsplanerne for Økonomiudvalget og fagudvalgene afspejler den hidtidige praksis for den politiske behandling af sager i Rudersdal Kommune. Bilag Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen for Børne- og Skoleudvalget godkendes. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

11 Side: 9 4. Børnehuset Karethen - renovering efter svampeforekomst. Anlægsbevilling BSU Jnr DAGTILBUD DBL ÅBEN SAG Den blev der foretaget en indeklimaundersøgelse af Børnehuset Karethen. Det blev konstateret, at der var skimmelsvamp 3 steder i bygningen. på krybberne i liggehallen i gulvene i liggehallen, garderoben og i et grupperum i loftet ved en utæt skotrende. Renoveringen af Børnehuset Karethen efter svampeforekomst er på nuværende tidspunkt afsluttet. Fjernelsen af svampen viste sig, da arbejdet blev påbegyndt, at være mere omfattende end først antaget. Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i sagen, som kort kan opsummeres som følger. Firmaet, som foretog indeklimaundersøgelsen, anbefalede i samarbejde med Dagtilbud og Byg, at skimmelsvampen blev fjernet. Efter aftale med forældrebestyrelse og leder blev det besluttet, at børn og personale ikke skulle opholde sig i bygningen under svampesaneringen. Børn og personale var udstationeret i lokaler i Rundforbihallen og i to opsatte skurvogne i perioden til Udstationeringsperioden var i første omgang fastsat til 5 uger, men måttet grundet nye fund af skimmelsvamp flere gange forlænges. Der kunne ikke indskrives nye børn i udstationeringsperioden samt i en kortere periode efter tilbageflytningen. Renovering af bygning, leje af pavilloner, rengøring, ekstra udgifter i forbindelse med ud- og tilbageflytning mv., har i alt kostet kroner. Derudover har institutionen haft ekstraudgifter til vikaransættelser, personaledag og til tomme pladser for i alt kroner, som finansieres via driften i Dagtilbud. Dagtilbud og Byg anbefaler, at der ydes en tillægsbevilling på samlet kroner til renoveringen for skimmelsvamp samt til udstationeringen. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en anlægsbevilling på kr., 2) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. til budget 2007, og 3) at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2008 vedr. projekt 0743 større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

12 Side: Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset i Birkerød, orientering om nyt navn pr. 1. december 2007 BSU Jnr DAGTILBUD DBL Efter kommunesammenlægningen har Rudersdal Kommune 2 institutioner, der begge har navnet Kernehuset, Sct. Georg Gårdens vuggestue Kernehuset og Den integrerede institution Kernehuset. Sct. Georg Gårdens vuggestue, beliggende Lyngborghave 42 har, i forbindelse med overgang til kommunal institution og ansættelse af ny leder, udtrykt ønske om at ændre navn på institutionen. Forældrebestyrelse og leder har derfor bedt forældre og personale om forslag til nyt navn til institutionen. På baggrund af de indkomne forslag ønsker forældrebestyrelse og leder, at navnet ændres til Eventyrhuset. Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Sct. Georg Gårdens vuggestue, Kernehuset, Lyngborghave 42 ændrer navn til Vuggestuen Eventyrhuset. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. ÅBEN SAG

13 Side: Orientering om undersøgelse vedr. daginstitutionsområdet i Hovedstadsregionen BSU Jnr DAGTILBUD DBL Brøndby Kommune har gennem de seneste 3 år udarbejdet en oversigt over en række forhold på daginstitutionsområdet. Frem til 2007 for det tidligere FKKAområde og fra i år for kommunerne i den samlede region. Undersøgelsen bygger på, at alle kommuner udarbejder et budget for en 80 enheds institution for 0 til 6 årige børn med gennemsnitligt 20 vuggestuepladser, 40 børnehavepladser og en åbningstid på 51 timer ugentligt. Dertil kommer en række oplysninger, som kommunerne leverer i forhold til sprogstøtte til tosprogede børn, støtteforanstaltninger mv. Undersøgelsens resultat forelægges hermed til orientering for Børne- og Skoleudvalget, idet det bemærkes, at ca. halvdelen af kommunerne i år har fravalgt at deltage i undersøgelsen, primært grundet arbejdspres. Som det fremgår, ligger Rudersdal Kommune omkring eller lige under den gennemsnitlige ressourcetildeling på en række delområder. Kommunen ligger naturligt lavt i forhold til tildeling af støttepersonale og tosprogsstøtte, mens kommunen i forhold til ressourcetildeling til kompetenceudvikling pr. medarbejder ligger suverænt over alle andre deltagende kommuner. Det bemærkes særskilt, at oversigten over centrale vikarpuljer er mangelfuld. Områdechef Dorte Bloch vil på mødet gennemgå undersøgelsen. Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. ÅBEN SAG

14 Side: Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune SLU BSU Jnr BOU DF ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalget godkendte den i forbindelse med kommunesammenlægningen en foreløbig børne- og ungepolitik med henblik på, at der senere skulle udarbejdes en sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune i henhold til lov om social service 4, stk. 2. Politikken har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Børne- og ungepolitikken skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Med udgangspunkt i denne beslutning har forvaltningen udarbejdet et forslag af til en sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune. I medfør af 138 i lov om social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Standarderne skal fastsættes sammen med børne- og ungepolitikken og beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den sammenhængende børne- og ungepolitik. Forslaget til den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune består af en generel del indeholdende politikken og en specifik del med standarderne. En standard defineres som Det mål for kvalitet, man i den konkrete situation, inden for en afgrænset tidsperiode og ressourceramme, arbejder efter at nå eller fastholde (Sundhedsstyrelsens definition). Formålet med standarder er at sikre opmærksomhed og ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til indholdet af sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Offentliggørelse af standarderne sammen med børne- og ungepolitikken sikrer, at den demokratiske kontrol af kommunens sagsbehandling på området bliver styrket. Endvidere er det hensigten, at standarderne skal medføre, at de enkelte sager, afhængig af deres karakter, behandles mest muligt ensartet af de enkelte sagsbehandlere.

15 Side: 13 De fem standarder er: 1. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte 2. Sikring af inddragelse af forældremyndighedsindehavere og barnet/den unge under hele indsatsen 3. Sikring af systematisk inddragelse af familie og netværk i sager vedr. børn og unge med behov for særlig støtte 4. Kommunens indsats i forhold til opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen i den enkelte sag, og 5. Kommunens afdækning af, om der særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. For standard 1 er der endnu ikke beskrevet mål og metode. Denne standard skal sikre beskrivelsen af, hvilke rolle den generelle indsats spiller i hhv. Børn og Unge, Dagtilbud, Skole og Kultur og Fritid. Forslag til beskrivelse vil blive forelagt på Udvalgets møde i januar På dette møde vil der ligeledes blive fremlagt et oversigt over antallet af børn i de målgrupper, der omfattes af den sammenhængende børne- og ungepolitiks undersøgelser efter servicelovens 50 samt de økonomiske ressourcer, der bliver anvendt. Godkendelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik har p.t. ikke økonomiske konsekvenser. Bilag Forslag af til sammenhængende børne- og ungepolitik for Rudersdal Kommune Direktionen foreslår, 1) at vedlagte forslag af til sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune drøftes, og 2) at sagen genoptages på Børne- og skoleudvalgets møde i januar 2008 med henblik på supplerende indhold og tilføjelse af eventuelle bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalget. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET drøftede udkastet og tiltræder Direktionens forslag.

16 Side: Nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune BSU Jnr HBC BSU Jnr HBC BSU Jnr BOU HBC/HBC DF ÅBEN SAG På Børne- og Skoleudvalget møde den blev der med nedsættelse af en styregruppe med et kommissorium truffet principbeslutning om at sammenlægge Pitstop og Heldagsskolen med henblik på etablering af et nyt samlet specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. I forbindelse med sammenlægningen af disse tilbud er der taget skridt til en formel nedlæggelse af Heldagsskolen, der er etableret som et skoletilbud under folkeskoleloven. Dette er behandlet på Børne- og Skoleudvalget møde den , og sagen genbehandles efter høring på mødet dags dato som selvstændigt punkt. På mødet den blev der orienteret om, at styregruppen fandt det relevant at indtænke eleverne på Egevang i det nye specialskoletilbud, idet der er målgruppesammenfald og for at kunne etablere et større og stærkere fagligt miljø og tilbud. Styregruppen fremlægger hermed sine forslag vedrørende den nye specialskole med arbejdstitlen Egebækskolen. Styregruppen foreslår, at Egebækskolen etableres den 1. august 2008 iht. Folkeskoleloven med en selvstændig bestyrelse, at skolen organiseres under Egevangs nuværende leder og fysisk placeres i Egevangs bygninger, at skolen rummer elever fra Pitstops, Heldagsskolens og Egevangs nuværende målgrupper, at skolen organisatorisk placeres i Børn og Unge-området, at Egevangs nuværende døgntilbud opretholdes, at navnet foreslås at blive Egebækskolen, at skolen omfattes af Rudersdal Kommunes skolepolitiske målsætninger mm. Mål, målsætning og målgrupper Egebækskolen er en selvstændig folkeskole med SFO, der yder specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og behandling med bedste tværfaglige kvalitet til de børn, unge og deres familier, hvis udvikling for en periode stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, som bedst kan tilgodeses i en specialskole. Egebækskolen er Rudersdal Kommunes kompetencecenter i forhold til elever med A.K.T. (Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer) samt børn med alvorlige forstyrrelser indenfor tilknytning og adfærd.

17 Side: 15 Egebækskolen er en del af den rummelige og inkluderende folkeskole samt fritidstilbud/sfo i Rudersdal Kommune. Skolens primære formål er, at eleverne indenfor en 2-3 årig periode, skal kunne vende tilbage til den almindelige skole. For en uddybende beskrivelse af mål, målsætning og målgrupper vedlægges som bilag Notat af 1. november 2007 vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. Pitstop rummer, efter overførsel af den tidligere Værkstedsskole i Søllerød, i dag en værkstedslinie med ca. 5 elever. Styregruppen finder det ikke hensigtsmæssigt, at disse børn skal modtage undervisning på Egebækskolen, idet de ikke falder ind under skolens målgrupper og kompetencefelt. Der arbejdes derfor med at finde en anden løsning for disse elever. Børne- og skoleudvalget vil få forslag til løsning forelagt i en særskilt sag. Bestyrelse Da Egebækskolen foreslås etableret som en skole iht. folkeskoleloven, foreslås en bestyrelsessammensætning, der har karakter af et fagligt koordinationsudvalg, for at imødekomme de udfordringer, der ligger i at have en bestyrelse på dette, i forhold til en almindelig folkeskolestørrelse, mindre elev- og dermed forældregrundlag. Bestyrelsens karakter som fagligt koordinationsforum skal sikre, at der sker en optimal opgaveløsning på tværs af de forskellige tilbud i kommunen, og at der sikres gode overgange samt helhed og sammenhæng mellem tilbuddene. Bestyrelsesmodellen er inspireret af gymnasiernes model med modtager- og leverandør- princippet. Modellen kræver en dispensation i Undervisningsministeriet. Ministeriet har mundtligt oplyst, at dispensationer typisk gives for en forsøgsperiode på mellem 2 til 4 år. For at sikre klare kompetenceforhold for ledelsen foreslås det, at bestyrelsen indsættes i forhold til hele Egevangs virksomhed og således også omfatter de døgnanbragte børn og deres forældre. Bestyrelsen foreslås at have følgende sammensætning: 2 forældrerepræsentanter 2 medarbejderrepræsentanter 1 repræsentant udpeget af Skoleområdet som leverandør 1 psykologisk/pædagogisk specialist udpeget af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 1 repræsentant udpeget af Ungdommens Uddannelsesvejledning som modtager Forstander er sekretær uden stemmeret. Økonomi Egebækskolen skal have en økonomisk driftsramme, der sikrer en høj faglig kvalitet kombineret med en effektiv opgaveløsning. Skolen forudsættes at kunne rumme op til 50 elever og have en folkeskoles åb-

18 Side: 16 ningstid inkluderet SFO fra kl til Der vil, i lighed med de nuværende specialskoler, ikke blive opkrævet forældrebetaling for SFO-delen. Skolens økonomi er sammensat efter samme tildelingsmodel som Rudersdal Kommunes folkeskole efter Pengene følger barnet -princippet, således at der sikres en gennemsigtig og incitatimentsfremmende økonomistruktur. Normeringen tilrettelægges således efter folkeskolens principper med indskoling, mellemtrin og udskoling, idet der tages hensyn til, at det drejer sig om børn med særlige omkostningstungebehov. Udgangspunktet for Egebækskolens driftsramme vil være en budgetfremskrivning af de nuværende 3 skoletilbud, Egevang, Pitstop og Heldagsskolen eksklusiv stordriftsfordele samt effektiviseringsgevinst på afledte konti vedrørende administration, ledelse og specialundervisningsudgifter: Den årlige stordriftsfordel samt effektiviseringsgevinst på afledte konti vedrørende administration, ledelse og specialundervisningsudgifter udgør herefter kr. Der bortfalder fra ultimo februar 2008 en årlig huslejeindtægt på kr fra Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. leje af Skovhuset. Skolen vil herefter have en årlig nettodriftsramme på kr. For 2008 indgår 5/ kr. Eventuelle personaletilpasninger vil ske efter samme personalevenlige principper som ved kommunesammenlægningen. Sagen er, og vil fortsat blive, behandlet i respektive MED-udvalg. Organisation og forpligtende samarbejde Egebækskolen foreslås organisatorisk forankret under Egevangs ledelse i Børn og Ungeområdet, som har særlige kompetencer i forhold til drift og udvikling af specialskoletilbud og specialundervisning. Skolens målgrupper kræver særlige familieterapeutiske, pædagogiske og psykologiske kompetencer, hvilket optimalt tilgodeses i Børn og Ungeområdet. Den endelige interne organisations- og ledelsesstruktur på Egebækskolen er endnu ikke fastlagt. Da Egebækskolen har som mål, at den er en del af den rummelige og inkluderende folkeskole og at eleverne skal kunne vende tilbage til den almindelige skole, er det altafgørende, at der etableres et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med Skoleområdet og folkeskolerne. Styregruppen foreslår således, at Egebækskolen omfattes af Rudersdal Kommunes til enhver tid gældende skolepolitiske målsætninger, af folkeskolens almene pædagogiske kompetenceudvikling, lederudvikling, IT-udvikling og support, at lederen er medlem af skolelederkredsen og at skolen deler kommunikation med folkeskolerne.

19 Side: 17 Navn Styregruppen foreslår, at den nye skole skal hedde Egebækskolen, da skolen fysisk vil blive placeret på Egebækgårds jorder med adresse på Egebækvej, mens Egevang fastholder sit nuværende navn. Fysiske faciliteter Styregruppen har vurderet, at de rammer, der er på Egevang, med nødvendige renoveringer og nødvendige minimale bygningsmæssige ændringer, vil være særdeles hensigtsmæssige til en specialskole. Egevang råder over komplette skolefaciliteter med klasse- og faglokaler, gymnastiksal, administration mm., der i dag ikke er fuldt udnyttet. Endvidere bliver en af de tre bohuse frigivet, idet Lyngby-Taarbæk Kommune af det tidligere Københavns Amt midlertidigt havde lånt dette hus til et døgntilbud for voksne. Styregruppen har gennemgået Egevangs bygninger, og efter overslag fra Rudersdal Byg, identificeret nødvendige indvendige renoveringsarbejder, ombygninger, en mindre tilbygning i størrelsesordenen kr. Kommunalbestyrelsen har den godkendt COWI-Consults rapport vedrørende bygningsvedligeholdelse for de bygninger, som Rudersdal Kommune har overtaget fra amterne. I denne rapport er der identificeret nødvendige vedligeholdelsesarbejder for Egevang, hvorfor det foreslås at der fremlægges en særskilt sag for BSU med en samlet flerårig renoveringsplan for Egevang med udgangspunkt i styregruppens anbefaling og COWIs rapport. Bilag Notat vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune. Direktionen foreslår indstillet, 1) at Rudersdal Kommune den 1. august 2008 opretter en ny skole under folkeskoleloven med ovennævnte bestyrelsessammensætning, 2) at der, såfremt forannævnte tiltrædes, ansøges Undervisningsministeriet om den nødvendige dispensation, 3) at den nye specialskole får navnet Egebækskolen, 4) at specialskolen organisatorisk forankres under Egevangs ledelse i Børn og Unge-området og fysisk placeres i døgninstitutionens Egevangs bygninger på adressen Egebækvej 80, 2850 Nærum, 5) at der med virkning fra 1. august 2008 gives en negativ tillægsbevilling til budget 2008 på kr. og i efterfølgende år kr.,

20 Side: 18 6) at Notat af 1. november 2007 vedr. mål, målsætninger og målgrupper for et nyt specialskoletilbud i Rudersdal Kommune godkendes som arbejdsgrundlag, 7) at den nye specialskole omfattes af Rudersdal Kommunes skolepolitiske målsætninger mm. jævnfør ovenstående, 8) at der fremlægges en særskilt sag vedr. renovering af Egevang, og 9) at der fremlægges en særskilt sag vedr. flytning af værkstedslinien. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet Udvalget forinden bemærker, at skolebestyrelsen for specialskolen har samme adgang som øvrige skolebestyrelser til at anmode om, at en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Høsterkøb Børnehave, Nedenomsvej 25, 2970 Natur- og Skovbørnehaven, Ravnsnæsvej 103A, og Børnehuset Sjælsø, Ravnsnæsvej 126, 3460. Områdeleder Dennis Danielsen viser

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Introduktion til skole og Familieområdet Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Indhold i orienteringen Skole- og Familie områdets organisation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

SLU Fagudvalg Børn og Skole

SLU Fagudvalg Børn og Skole SLU Fagudvalg Børn og Skole Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Birkerød Rådhus, Mødelokale 4 Mødedato: Tirsdag den 19. september 2006 Mødetidspunkt: Kl. 9.00-11.35 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere