HOLTE GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLTE GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 Holte Grundejerforening Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl på Søllerød Sognegård Der var omkring 60 deltagere i generalforsamlingen Fra bestyrelsen deltog : Ulla Ramvold (formand), Agnete C Malmberg (næstformand), Ole Bech Etgen (kasserer), Inger Louise Mouritzen (referent) og Jakob Østergaard samt suppleant Connie Ribe. Fra Rudersdal Kommune deltog Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Ive og Formand for Byplanudvalget Erik Mollerup. Dagsorden for generalforsamlingen : 1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 4 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen : På valg er : Ove Kjær, Jakob Østergaard og Inger Louise Mouritzen Ikke på valg er : Hans Roulund, Agnete C Malmberg, Ole Bech Etgen og Ulla Ramvold 6 Valg af max. 3 suppleanter. Nuværende suppleant er Connie Ribe. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8 Forslag fra medlemmer og bestyrelse (skal iflg. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen) 8a Nyt omkring det planlagte kommende byggeri i Piils Skov Dronninggårds Alle Eventuelt Formanden bød velkommen til alle til dette års generalforsamling og gik over til dagsordenen : Ad 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Hans Mørch, som blev godkendt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og forhørte sig i salen, om der var indvendinger mod den nye form for indkaldelse med mail (kun til medlemmer med mailadresse - ellers med postomdelte breve). Der var ingen indvendinger. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med dagsorden ifølge vedtægterne og dermed lovlig. 1

2 Dirigenten gav derpå ordet til foreningens formand, Ulla Ramvold Ad 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. ( foreligger her i sin fulde ordlyd ) VELKOMMEN. Jeg vil indlede med en orientering om aftenens forløb. Der er tilføjet et ekstra punkt på dagsordenen i forhold til det, I har modtaget, og det drejer sig om et nyt punkt 8a, som bliver en fremlæggelse af sagen om Piils Skov og den nye bebyggelse. Dvs. at vi har faste 10 punkter, som helst skal nås indenfor 1 time. Derefter bliver der mulighed for at stille spørgsmål til de indbudte politikere. Martin Dahl fra Byhistorisk arkiv slutter mødet inden vores forfriskning med at præsentere den nye bog Vejnavne Fra Aggershvile Allé til Øverødvej, dvs. navne ordnet i alfabetisk orden. Måske har nogle af jer allerede hørt om bogen, for den blev præsenteret i torsdags her af Historisk-Topografisk selskab. Vi ser frem til nogle sjove beretninger om, hvad der ligger bag de underfundige vejnavne. I år har vi valgt at holde generalforsamlingen her på Søllerød Sognegård, for vi synes, der gerne måtte ske lidt afveksling. Jeg vil starte med at gennemgå: Bestyrelsen består af de 7 faste medlemmer, samt p.t. 1 suppleant Ved bestyrelsesmødet 9. nov konstituerede vi os som vist Formand Ulla Ramvold Dronninggård Næstformand Agnete C. Malmberg Øverød Kasserer Ole Bech Etgen Dronninggård Referent Inger Louise Mouritzen Øverød Bestyrelsesmedlem Hans Roulund Dronninggård Bestyrelsesmedlem Ove Kjær Øverød (ikke genopstilling) Bestyrelsesmedlem Jacob Østergård Dronninggård (ikke genopstilling) Suppleant Connie Ribe Øverød. Vore vedtægter siger, at der kan være 7 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter. I dag er vi 7 + 1, men desværre er der 2 fra bestyrelsen, der ikke ønsker at genopstille. Derfor havde vi sendt en opfordring til alle medlemmer om at opstille til bestyrelsen, så vi kunne blive fuldtallige igen. Vi har fået 1 tilbagemelding Jeg kan kun igen og igen opfordre jer til at opstille, så hvis nogen har lyst til at være med i en periode eller længere, så husk at melde jer næste år.. Vi har mange forskellige opgaver, der skal løses, bl.a. juridiske spørgsmål, IT-arbejde, festarrangementer, regnskab m.m. I kunne måske også ønske at følge med i områdets udvikling. 2

3 Bestyrelsens arbejde i Året er gået godt, og som I vil høre, sker der mange forskellige ting.. Vi har haft 6 bestyrelsesmøder, som vi afholder efter behov. Vi gennemgår de henvendelser, der er kommet fra medlemmerne og gennemgår også de dispensationssager, som vi modtager fra kommunen. I år har vi behandlet 14 dispensationssager. Vi besvarer altid ansøgningerne, det kan være om nybyggeri, tilbygninger, terrænreguleringer mv. men generelt er det ikke noget, som forandrer bybilledet. Det er de store nye byggerier der dukker op alle steder, som er de markante forandringer i bybilledet. Desværre er der en tendens til at det grønne image, vi ellers omgiver os med, også forsvinder i takt med moderniseringerne. Det er stadig vor indstilling, at vi skal følge foreningens hensigtserklæring om at bibeholde natur og miljø, uden nødvendigvis at spænde ben for beboerne. Nok om det, smag og behag er forskelligt. Næste års generalforsamling skal på plads med tid og sted, for lokalet skal altid bestilles i god tid, og vi skal vælge aftenens kulturelle indslag, som gerne skulle lokke jer væk fra TV et derhjemme. I er altid velkommen til at komme med forslag husk det. Bestyrelsen har været indbudt til flere informationsmøder bl.a. om det nye aktivitets- og daghjemscenter på Rønnebærvej, Rønnebærhus som allerede nu er i fuld gang med at blive bygget. På mødet var der en positiv dialog og gode forslag fra borgerne. Ligeledes har vi deltaget i møderne om det offentlige område Piils Skov, Dronninggårds Alle 24-26, hvor de nuværende bygninger skal rives ned for derefter at opføre nyt byggeri. Netop dette har givet anledning til et selvstændigt punkt 8a på Generalforsamlingens dagsorden, og vil blive fremlagt af en borgergruppe, der bor tæt på projektet. I den nuværende bestyrelse har vi gennemgået sagen og er kommet frem til, at vi ikke agter at gøre mere, da sagen er afsluttet med en endelig vedtaget lokalplan og en skrivelse fra Naturstyrelse med krav om tilplantning af et område med fredsskov. Men vil gerne høre jer andre om sagen. Også Ny Holte Kirke, som godt nok ligger i vores nabogrundejerforening, har vi været med til informerende møder senest i går aftes, om den planlagte store udvidelse af sognegården. Til orientering kan jeg fortælle at vi ikke har deltaget i den brochure, som Rudehavens grundejerforening har ladet trykke. Mødet i går gik ud på at orientere Erik Mollerup og Lone Byskov, som er byplanchef, om de gener det vil påføre området, hvis der skal afholdes store koncerter mv. Der var til dagen udarbejdet et stort manifest. Mødet lagde op til en dialog med den nye bygherre om at finde de bedste løsninger for alle. Bestyrelsen har været repræsenteret ved 2 møder i Fællesudvalget for grundejerforeningerne i kommunen den 15. februar og den 10. oktober. 3

4 Fællesudvalget samler alle foreningernes formænd, som så diskutere, hvad vi har af fælles problemer, som skal viderebringes til politikerne og embedsmændene. På det kommende møde med kommunen 24. nov har fællesudvalget bedt om at få taget emner op om bl.a.: Snerydningen, som har været et kæmpe problem mange steder i området, kommer på som 2 punkter, nemlig som store veje og som private fællesveje, fordi der ligger noget juridisk i de aftaler der er indgået med kommunen. Andre punkter er bl.a. afhentning af affald om vinteren, for høj hastighed på mange veje. Vi har bedt om en redegørelse om, hvordan den store trafik skal styres gennem kommunen under Motorvejsombygningen. Vi skal høre mere om afvandingsløsninger om alternative energiløsninger mht. solvarme, jordvarme og søvarme. Og så skal vi igen have en snak om alle de nye byggerier, sagsbehandlingen og det sidste nye Væk med bøvlet med byggerier på op til 35 m 2. Som andre år har der været henvendelser fra advokater og ejendomsmæglere i forbindelse med ejerskifte. Hvis I skal sælge jeres hus, kan I fortælle ejendomsmæglerne, at mange af de oplysninger de søger ligger på foreningens Hjemmesiden. På vores møder planlægger vi det kommende års medlemsudflugt eller udflugter. I år har vi for første gang haft 2 arrangementer, nemlig turen på Furesøen, hvor Hans Roulund, som sidder i vores bestyrelse, fortalte om Vaserne, Furesøen, skovene og bebyggelserne, en tur lig den vi havde sidste år og som blev gentaget pga. succesen. Senest havde vi en oplevelse på Næsseslottet, hvor Rudersdal Musikskole bød velkommen i en af stuerne, derefter fik vi fortalt om slottets beboere gennem tider af Martin Dahl, som I også vil møde her senere i aften. Turen sluttede ved hestestalden / vognporten, hvor Arkitekt Hugo Bech udførligt fortalte om den igangværende renovering og så var der rundvisning på byggepladsen En ny ide kom på bordet på det sidste Fællesudvalgsmøde. Vi diskuterede muligheden for at slå os sammen om medlemsudflugter, og det synes jeg kunne blive spændende, hvis vi kunne finde nogle gode emner. Kommunen lavede en kæmpefest for os alle inkl. ind- og udland. VM cykelløbet ændrede lige pludselig det vante hverdagsliv, og Rudersdal blev sat på verdenskortet. Beboerne, som helt blev spærret inde, tog det med godt humør, har jeg hørt. Vejret kunne ikke være bedre, stemningen var høj og alt forløb godt. Og der har været ros til kommunen for den hurtige oprydning. Vi opdaterer løbende vores medlemslister, og det må jeg sige er et stort arbejde, for vi har valgt at sende ud med ejernavne, og her kan vi ikke få hjælp fra kommunen, som jo ellers er helt opdateret med ejernavne. Ej heller Mostrups Vejviser kan vi være sikre på, da den i realiteten er en gammel tryksag, når vi modtager den. Vi er nu 350 medlemmer, og jeg kan fortælle, at vi sender post til Vi holder øje med de huse, der er til salg, for at få de nye ejernavne til vores 4

5 næste udsendelse.. I det sidste års tid har der ca. i gennemsnit hele tiden været 90 huse til salg. Mange ejendomme kommer desværre til salg pga. af dødsfald. Vi har arbejdet meget med vores hjemmeside. Den blev endelig lagt på nettet 20. juli i år. Det er et stort arbejde, som vi desværre ikke er helt færdige med, det kan være vi ikke er de store computernørder, men vi gør vores bedste. Foreningen registrerer fejl og mangler i vort område, vi har skrevet til kommunen og overtalt dem til nu at anlægge en ny farbar trappe ved Norske Alle / Vejlestien. HUSK at I alle kan gå på kommunens hjemmeside og anmelde slemme huller i vejene, det har vi bl.a. også gjort, så nu er udbedret inden vinteren. Kommunen har renoveret kanalen mellem Vejlesø og Furesø ved søbrinkerne, så nu holder den forhåbentlig i nogle år. Hvis der er andre forhold, som I kender til, som vi også kunne tage os af, så vil gerne høre om det. Hen over sommeren har der i Ekstrabladet været skrevet flere indlæg om Matador-husene i Dronninggårdskvarteret, I har måske læst nogle af dem. Måske har journalisten gravet for meget i tingbøgerne, og måske er han kommet for tæt på, det må I selv bedømme, men her er et lille udvalg af fotos fra artiklerne.. dog er dette lille specielle hus og dets beboer ikke blevet nævnt, og det har endda vand på 4 sider. Vi har haft henvendelser om støjsvag asfalt på Øverødvej, ligeledes er der spurgt til forfaldne diger og stengærde, men de bliver kun reetableret, hvis de er til fare for nogen. De er beskyttet af en museumslov. Der har været spørgsmål om vi kunne hjælpe med at danne vejlaug, men måtte henvise til Parcelhusejernes Landsforening, som har lavet en god brugsanvisning. Og her til sidst har vi fået henvendelse ang. Piils Skov. Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak skal der også sendes til kommunen for det gode samarbejde, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening. Og så vil jeg give ordet tilbage til dirigenten. Dirigenten forhørte sig om der var nogen kommentarer. Henning Loesch spurgte, om det virkelig var rigtigt, at der kun er 350 medlemmer ud af 1685 mulige i området. Der blev svaret, at sådan var det. Holte Grundejerforening er en frivillig forening. I vores område er der mange små foreninger, hvor medlemskab er tvungent. Formandens beretning blev derefter godkendt og dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, Ole Bech Etgen 5

6 Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Regnskabet forelå i original, underskrevet af de to revisorer, Niels Brühl og Vagn Holstein. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev vist med Power Point.. Det viste med et medlemstal på 350, indtægter på ,82 kr og udgifter på ,93 kr - altså et underskud for året på ,11 kr. Aktiver : ,92 kr. Der har i dette år været en forholdsvis stor udgift til den nye hjemmeside. Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. Kontingentet for det dette år er 120 kr. Dorthe Lorentzen spurgte, om der til stadighed kunne forventes underskud på kr om de 120 kr var nok. Thomas Stokkebye foreslog at kontingentet blev sat op til kr. Kassereren svarede, at de 120 kr er nok. Vi har selv styret underskuddet. Startudgiften til den nye hjemmeside vil ikke komme igen. Foreningen ønsker ikke at tjene penge det skal bare løbe rundt og vi ser også på andre foreningers kontingent. En kontingentforhøjelse skal i givet fald vedtages på en generalforsamling, så den skal forberedes i god tid. Thomas Stokkebye syntes stadig efter en gennemgang af de forskellige udgifter til generalforsamling på ,40 kr (herunder også udgift til porto til indkaldelser) at kontingentet burde sættes op. Dirigenten er sikker på at dette vil blive drøftet i den kommende bestyrelse. Henning Loesch spurgte, om der var udarbejdet budget for det kommende år. Kassereren svarede at det er der ikke. Vi kender en del af posterne, men vi skal blandt andet drøfte, hvor meget vi vil/kan bruge til arrangementer m.v. i årets løb Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er : Inger Louise Mouritzen, Ove Kjær og Jakob Østergaard (de to sidstnævnte ønsker ikke genvalg ) Inger Louise Mouritzen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer Steen Martiny, som blev valgt og også Thomas Stokkebye, som blev valgt. Ikke på valg : Hans Roulund, Agnete C Malmberg, Ole Bech Etgen og Ulla Ramvold. De fortsætter alle tre i bestyrelsen. Med de 2 nye medlemmer har bestyrelsen de krævede 7 medlemmer. Valg af max. 3 suppleanter Nuværende suppleant er Connie Ribe Bestyrelsen foreslog Connie Ribe som suppleant. Der var ikke yderligere forslag og Connie Ribe blev valgt. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Niels Brühl og Vagn Holstein har indvilget i at fortsætte som revisorer og Frederik Heegaard som revisorsuppleant. De blev alle tre valgt. 6

7 Ad 8 Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ingen forslag indkommet. Ad 8a Nyt omkring det planlagte kommende byggeri Piils Skov Dronninggårds Alle Dette punkt var sat på dagsordenen efter en henvendelse fra beboere i nærområdet ved Piils Skov. Anne Wilhelm-Hansen fremlagde de resultater, som beboergruppen med baggrund i deres research og arbejde med sagen, har opnået her i det sidste år. Beboergruppen havde 16. september bedt Naturstyrelsen tage stilling til, om der omkring det eksisterende byggeri er fældet for meget skov. Naturstyrelsen har set på sagen og udtaler 4. oktober, at Kommunen skal drage omsorg for, at der i den fremtidige plan for bebyggelsen sker en udvidelse på min 800 m 2 af det træbevoksede areal i det totale fredsskovareal. Det betragter man som en sejr : Der VAR fældet for meget skov og der SKAL plantes nye træer. Denne tilplantning var der ikke taget højde for i lokalplan 213, som er vedtaget for Piils Skov-området. Der er til Natur- og Miljø klagenævnet sendt klage over, at Rudersdal Kommune ikke har gennemført en miljøvurdering af forslaget til lokalplan 213. Kommunen har som svar fremlagt en screening, hvoraf det vurderes, at der ikke vil ske væsentlige ændringer i forholdene omkring den nye bebyggelse sammenlignet med forholdene omkring den nuværende. Det er beboergruppen ikke enig i. Man mener, at byggeriet er alt for stort i området, og at 20 boliger - udover dagcentret vil være mere passende end de planlagte 30 boliger og i øvrigt mener man, at de nye beboere måske slet ikke vil være interesserede i et stort byggeri. Beboergruppen har kunnet ønske sig mere imødekommenhed i hele denne sag, både fra Kommunen og fra Grundejerforeningen. Dirigenten takkede for redegørelsen og forhørte sig om der var spørgsmål eller kommentarer og nævnede, at Grundejerforeningens holdning i sagen på nuværende tidspunkt havde fremgået af formandens beretning. Ad 9 Eventuelt. Der blev fra salen spurgt, om der på hjemmesiden var plads til debat. Formanden svarede, at der ikke var lavet en speciel debatside, men det kan komme senere. Man kan gå ind under medlem, som bruges til indmeldelse. Her er der i nederste felt mulighed for at skrive en besked til foreningen. Jakob Østergaard spurgte, om man fra Kommunens side ville/kunne foretage sig noget med hensyn til det ekstraordinære slid, som kom på de små veje i forbindelse med nybyggeri. Jens Ive svarede, at på de private fællesveje er det beboere/vejlaug, som selv må dokumentere vejenes tilstand (huller, kantsten mv) før og efter et nybyggeri. Det gør Kommunen på sine egne veje Torkil Duer spurgte, om Kommunen ikke i forbindelse med byggetilladelser kunne pålægge bygherren at dokumentere. Det ville da være i hans interesse ikke at kunne blive anklaget for f. eks. huller i vejen fra tiden før byggeriets start. 7

8 Jens Ive svarede, at det kunne man teoretisk, men i praksis var dokumentationen på de private fællesveje overladt til beboere/vejlaug. Keld Nielsen spurgte, hvad der skete, hvis en ombygning blev større end den, man havde fået tilladelse til fik man lov til at bo i den fik man ibrugtagningstilladelse. Erik Mollerup svarede, at folk somme tider først søger ibrugtagningstilladelse senere f. eks. i forbindelse med en handel. MEN : Bygger man for stort eller på anden måde ulovligt, skal byggeriet rives ned / bygges om. Der er en gråzone, idet der anlægges en rimelighedsbetragtning : Har man overtrådt reglerne, kan man typisk få lov til en lille overskridelse ( det, man eventuelt kunne få dispensation til). Kommunen opsøger ikke, men borgere kan henvende sig og så kommer der folk ud og ser på sagen og ser sig omkring i nærområdet ved samme lejlighed Lau Jensen støttede til Keld Nielsen : Man mener, at Kommunen har overhørt en nabohøring, og at der bliver bygget fra skel til skel. I salen mindedes man den efterhånden gamle Holte Midtpunkt sag... Dirigenten afsluttede dette punkt og dermed generalforsamlingen. Formanden takkede Hans Mørch for at have været aftenens dirigent og gav ordet til : Formand for Byplanudvalget, Erik Mollerup, som takkede for samarbejdet med Holte Grundejerforening. Man vægter samarbejdet med grundejerforeningerne højt som en del af Kommunens borgerinddragelse Her i sommer er det nye Bygningsreglement 2011 kommet det kan ses på kommunens hjemmeside. Der gives mulighed for opførelse af småbygninger uden byggesagsbehandling. Bygherren har selv det fulde ansvar for at byggeriet overholder ALLE gældende regler! Kommunen regner med at få en del sager om lovliggørelse Det gode Naboskab. Uenigheder om hække og hegn og fortove og andet får folk til at ringe til Kommunen og bede dem tage affære men det ville være bedre, om folk selv indbyrdes kunne få sig talt til rette om problemerne. Der har været ønske om at opføre en 46 m høj mobilantennemast ved Rudegård Stadion. Vi vil gerne have mobildækning, men der må findes andre muligheder. Postkasser i skel til vej men på egen grund. Vær opmærksom på, hvor skellet til vejen egentlig er! Der kan søges dispensation til anden placering ved fredede og bevaringsværdige ejendomme og for den enkelte ejer/beboer i en ejendom. Arbejdet med revision af Kommuneplanen er ved at starte - kan ses på nettet. Der arbejdes med byggerierne/byggeplanerne på Rønnebærvej og i Piils Skov. En mindre bevaringsplan ved Kollemosevej vil komme i løbet af ca 14 dage. Som afslutning slog Erik Mollerup fast, at han til enhver tid er parat til at forklare og drøfte sagen om byggeriet i Piils Skov - som Kommunen ser den. 8

9 Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Ive, fik herefter ordet : Der var blevet fremsat ønske om støjdæmpende asfalt på Øverødvej : På de store veje lægges der støjdæmpende asfalt - som virkelig reducerer støjen - når der skiftes slidlag og for Øverødvej vil det først være om nogle år. Der arbejdes med en Handleplan for cyklister og fodgængere, hvor man sætter ind på grundlag af mange års politibehandlede uheld og der er en faldende forekomst af uheld. En af de ting, som gør livet farligt for cyklister og fodgængere er faktisk bilister, som bor i lokalområderne. Kommunen vil gerne have folk til at cykle og der er mange ønsker om cykelstier f.eks. ved Dronninggårds Allé og Parcelvej. Der arbejdes også med en udbygning af det overordnede cykelsti-system. Som noget forholdsvis nyt er der tanker om super-cykelstier som indfaldsveje til København. Der foreslås 3 stier gennem Rudersdal Kommune i samarbejde med kommunerne nord og syd for os. Der arbejdes på følgende 5 områder : Stationspladsen ved Holte Station, Trafiksikkerhed, Trafikplan i Birkerød, Handleplan for cyklister og fodgængere (som er nævnt) og Vasevej. Hans Mørch spurgte, om Kommunen havde tanker om et tostrenget kloaksystem. Det har Kommunen ikke. Hverken en- eller tostrengede systemer ville kunne klare det, som vi har oplevet i de senere år. Der skal arbejdes med at lede regnvand ud i søer eller bassiner og med lokal vandafledning : regnvand ud i haver m.m. Formanden takkede Erik Mollerup og Jens Ive for deres indlæg - og introducerede Martin Dahl fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, som fortalte om den nye bog, som kommer om nogle uger med titlen Vejnavne fra Aggershvile Allé til Øverødvej. De to oprindelige bagmænd er Sofus Larsen, som var leder af Søllerød Kommunes Vejafdeling og som i 1975 skrev om vejnavne i den daværende Søllerød Kommune, og lokalhistorikeren Gunnar Sandfeld, som kommenterede manuskriptet. Det er til den aktuelle bog blevet ført á jour, og der er som baggrund foretaget studier af vejforløb gennem tiderne, suppleret med oplysninger fra vejvisere gennem årene. Der er i bogen omtale af 436 vejnavne. Bogen udgives af Historisk-Topografisk Selskab og vil kunne købes i Historisk Arkiv i Holte Midtpunkt og i Nærum, på Mothsgården, ved Vedbæk-fundene og hos lokale boghandlere. Martin Dahl fortalte, ledsaget af billeder, om Dronninggårds Allé, om Tesch Allé, om den gamle østlige del af Øverødvej, om Kongevejen og Røjelskær, om Holte Station og Holte Stationsvej, om Landsevej og om Grünersvej og Holte Midtpunkt spændende og oplysende... Formanden takkede Martin Dahl for hans foredrag - og som afslutning på aftenen bød foreningen på let traktement. Holte den 15. november 2011 Mødets dirigent : Hans Mørch Referent : Inger Louise Mouritzen 9

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere