HOLTE GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLTE GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 Holte Grundejerforening Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl på Søllerød Sognegård Der var omkring 60 deltagere i generalforsamlingen Fra bestyrelsen deltog : Ulla Ramvold (formand), Agnete C Malmberg (næstformand), Ole Bech Etgen (kasserer), Inger Louise Mouritzen (referent) og Jakob Østergaard samt suppleant Connie Ribe. Fra Rudersdal Kommune deltog Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Ive og Formand for Byplanudvalget Erik Mollerup. Dagsorden for generalforsamlingen : 1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 4 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen : På valg er : Ove Kjær, Jakob Østergaard og Inger Louise Mouritzen Ikke på valg er : Hans Roulund, Agnete C Malmberg, Ole Bech Etgen og Ulla Ramvold 6 Valg af max. 3 suppleanter. Nuværende suppleant er Connie Ribe. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8 Forslag fra medlemmer og bestyrelse (skal iflg. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen) 8a Nyt omkring det planlagte kommende byggeri i Piils Skov Dronninggårds Alle Eventuelt Formanden bød velkommen til alle til dette års generalforsamling og gik over til dagsordenen : Ad 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Hans Mørch, som blev godkendt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og forhørte sig i salen, om der var indvendinger mod den nye form for indkaldelse med mail (kun til medlemmer med mailadresse - ellers med postomdelte breve). Der var ingen indvendinger. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med dagsorden ifølge vedtægterne og dermed lovlig. 1

2 Dirigenten gav derpå ordet til foreningens formand, Ulla Ramvold Ad 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. ( foreligger her i sin fulde ordlyd ) VELKOMMEN. Jeg vil indlede med en orientering om aftenens forløb. Der er tilføjet et ekstra punkt på dagsordenen i forhold til det, I har modtaget, og det drejer sig om et nyt punkt 8a, som bliver en fremlæggelse af sagen om Piils Skov og den nye bebyggelse. Dvs. at vi har faste 10 punkter, som helst skal nås indenfor 1 time. Derefter bliver der mulighed for at stille spørgsmål til de indbudte politikere. Martin Dahl fra Byhistorisk arkiv slutter mødet inden vores forfriskning med at præsentere den nye bog Vejnavne Fra Aggershvile Allé til Øverødvej, dvs. navne ordnet i alfabetisk orden. Måske har nogle af jer allerede hørt om bogen, for den blev præsenteret i torsdags her af Historisk-Topografisk selskab. Vi ser frem til nogle sjove beretninger om, hvad der ligger bag de underfundige vejnavne. I år har vi valgt at holde generalforsamlingen her på Søllerød Sognegård, for vi synes, der gerne måtte ske lidt afveksling. Jeg vil starte med at gennemgå: Bestyrelsen består af de 7 faste medlemmer, samt p.t. 1 suppleant Ved bestyrelsesmødet 9. nov konstituerede vi os som vist Formand Ulla Ramvold Dronninggård Næstformand Agnete C. Malmberg Øverød Kasserer Ole Bech Etgen Dronninggård Referent Inger Louise Mouritzen Øverød Bestyrelsesmedlem Hans Roulund Dronninggård Bestyrelsesmedlem Ove Kjær Øverød (ikke genopstilling) Bestyrelsesmedlem Jacob Østergård Dronninggård (ikke genopstilling) Suppleant Connie Ribe Øverød. Vore vedtægter siger, at der kan være 7 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter. I dag er vi 7 + 1, men desværre er der 2 fra bestyrelsen, der ikke ønsker at genopstille. Derfor havde vi sendt en opfordring til alle medlemmer om at opstille til bestyrelsen, så vi kunne blive fuldtallige igen. Vi har fået 1 tilbagemelding Jeg kan kun igen og igen opfordre jer til at opstille, så hvis nogen har lyst til at være med i en periode eller længere, så husk at melde jer næste år.. Vi har mange forskellige opgaver, der skal løses, bl.a. juridiske spørgsmål, IT-arbejde, festarrangementer, regnskab m.m. I kunne måske også ønske at følge med i områdets udvikling. 2

3 Bestyrelsens arbejde i Året er gået godt, og som I vil høre, sker der mange forskellige ting.. Vi har haft 6 bestyrelsesmøder, som vi afholder efter behov. Vi gennemgår de henvendelser, der er kommet fra medlemmerne og gennemgår også de dispensationssager, som vi modtager fra kommunen. I år har vi behandlet 14 dispensationssager. Vi besvarer altid ansøgningerne, det kan være om nybyggeri, tilbygninger, terrænreguleringer mv. men generelt er det ikke noget, som forandrer bybilledet. Det er de store nye byggerier der dukker op alle steder, som er de markante forandringer i bybilledet. Desværre er der en tendens til at det grønne image, vi ellers omgiver os med, også forsvinder i takt med moderniseringerne. Det er stadig vor indstilling, at vi skal følge foreningens hensigtserklæring om at bibeholde natur og miljø, uden nødvendigvis at spænde ben for beboerne. Nok om det, smag og behag er forskelligt. Næste års generalforsamling skal på plads med tid og sted, for lokalet skal altid bestilles i god tid, og vi skal vælge aftenens kulturelle indslag, som gerne skulle lokke jer væk fra TV et derhjemme. I er altid velkommen til at komme med forslag husk det. Bestyrelsen har været indbudt til flere informationsmøder bl.a. om det nye aktivitets- og daghjemscenter på Rønnebærvej, Rønnebærhus som allerede nu er i fuld gang med at blive bygget. På mødet var der en positiv dialog og gode forslag fra borgerne. Ligeledes har vi deltaget i møderne om det offentlige område Piils Skov, Dronninggårds Alle 24-26, hvor de nuværende bygninger skal rives ned for derefter at opføre nyt byggeri. Netop dette har givet anledning til et selvstændigt punkt 8a på Generalforsamlingens dagsorden, og vil blive fremlagt af en borgergruppe, der bor tæt på projektet. I den nuværende bestyrelse har vi gennemgået sagen og er kommet frem til, at vi ikke agter at gøre mere, da sagen er afsluttet med en endelig vedtaget lokalplan og en skrivelse fra Naturstyrelse med krav om tilplantning af et område med fredsskov. Men vil gerne høre jer andre om sagen. Også Ny Holte Kirke, som godt nok ligger i vores nabogrundejerforening, har vi været med til informerende møder senest i går aftes, om den planlagte store udvidelse af sognegården. Til orientering kan jeg fortælle at vi ikke har deltaget i den brochure, som Rudehavens grundejerforening har ladet trykke. Mødet i går gik ud på at orientere Erik Mollerup og Lone Byskov, som er byplanchef, om de gener det vil påføre området, hvis der skal afholdes store koncerter mv. Der var til dagen udarbejdet et stort manifest. Mødet lagde op til en dialog med den nye bygherre om at finde de bedste løsninger for alle. Bestyrelsen har været repræsenteret ved 2 møder i Fællesudvalget for grundejerforeningerne i kommunen den 15. februar og den 10. oktober. 3

4 Fællesudvalget samler alle foreningernes formænd, som så diskutere, hvad vi har af fælles problemer, som skal viderebringes til politikerne og embedsmændene. På det kommende møde med kommunen 24. nov har fællesudvalget bedt om at få taget emner op om bl.a.: Snerydningen, som har været et kæmpe problem mange steder i området, kommer på som 2 punkter, nemlig som store veje og som private fællesveje, fordi der ligger noget juridisk i de aftaler der er indgået med kommunen. Andre punkter er bl.a. afhentning af affald om vinteren, for høj hastighed på mange veje. Vi har bedt om en redegørelse om, hvordan den store trafik skal styres gennem kommunen under Motorvejsombygningen. Vi skal høre mere om afvandingsløsninger om alternative energiløsninger mht. solvarme, jordvarme og søvarme. Og så skal vi igen have en snak om alle de nye byggerier, sagsbehandlingen og det sidste nye Væk med bøvlet med byggerier på op til 35 m 2. Som andre år har der været henvendelser fra advokater og ejendomsmæglere i forbindelse med ejerskifte. Hvis I skal sælge jeres hus, kan I fortælle ejendomsmæglerne, at mange af de oplysninger de søger ligger på foreningens Hjemmesiden. På vores møder planlægger vi det kommende års medlemsudflugt eller udflugter. I år har vi for første gang haft 2 arrangementer, nemlig turen på Furesøen, hvor Hans Roulund, som sidder i vores bestyrelse, fortalte om Vaserne, Furesøen, skovene og bebyggelserne, en tur lig den vi havde sidste år og som blev gentaget pga. succesen. Senest havde vi en oplevelse på Næsseslottet, hvor Rudersdal Musikskole bød velkommen i en af stuerne, derefter fik vi fortalt om slottets beboere gennem tider af Martin Dahl, som I også vil møde her senere i aften. Turen sluttede ved hestestalden / vognporten, hvor Arkitekt Hugo Bech udførligt fortalte om den igangværende renovering og så var der rundvisning på byggepladsen En ny ide kom på bordet på det sidste Fællesudvalgsmøde. Vi diskuterede muligheden for at slå os sammen om medlemsudflugter, og det synes jeg kunne blive spændende, hvis vi kunne finde nogle gode emner. Kommunen lavede en kæmpefest for os alle inkl. ind- og udland. VM cykelløbet ændrede lige pludselig det vante hverdagsliv, og Rudersdal blev sat på verdenskortet. Beboerne, som helt blev spærret inde, tog det med godt humør, har jeg hørt. Vejret kunne ikke være bedre, stemningen var høj og alt forløb godt. Og der har været ros til kommunen for den hurtige oprydning. Vi opdaterer løbende vores medlemslister, og det må jeg sige er et stort arbejde, for vi har valgt at sende ud med ejernavne, og her kan vi ikke få hjælp fra kommunen, som jo ellers er helt opdateret med ejernavne. Ej heller Mostrups Vejviser kan vi være sikre på, da den i realiteten er en gammel tryksag, når vi modtager den. Vi er nu 350 medlemmer, og jeg kan fortælle, at vi sender post til Vi holder øje med de huse, der er til salg, for at få de nye ejernavne til vores 4

5 næste udsendelse.. I det sidste års tid har der ca. i gennemsnit hele tiden været 90 huse til salg. Mange ejendomme kommer desværre til salg pga. af dødsfald. Vi har arbejdet meget med vores hjemmeside. Den blev endelig lagt på nettet 20. juli i år. Det er et stort arbejde, som vi desværre ikke er helt færdige med, det kan være vi ikke er de store computernørder, men vi gør vores bedste. Foreningen registrerer fejl og mangler i vort område, vi har skrevet til kommunen og overtalt dem til nu at anlægge en ny farbar trappe ved Norske Alle / Vejlestien. HUSK at I alle kan gå på kommunens hjemmeside og anmelde slemme huller i vejene, det har vi bl.a. også gjort, så nu er udbedret inden vinteren. Kommunen har renoveret kanalen mellem Vejlesø og Furesø ved søbrinkerne, så nu holder den forhåbentlig i nogle år. Hvis der er andre forhold, som I kender til, som vi også kunne tage os af, så vil gerne høre om det. Hen over sommeren har der i Ekstrabladet været skrevet flere indlæg om Matador-husene i Dronninggårdskvarteret, I har måske læst nogle af dem. Måske har journalisten gravet for meget i tingbøgerne, og måske er han kommet for tæt på, det må I selv bedømme, men her er et lille udvalg af fotos fra artiklerne.. dog er dette lille specielle hus og dets beboer ikke blevet nævnt, og det har endda vand på 4 sider. Vi har haft henvendelser om støjsvag asfalt på Øverødvej, ligeledes er der spurgt til forfaldne diger og stengærde, men de bliver kun reetableret, hvis de er til fare for nogen. De er beskyttet af en museumslov. Der har været spørgsmål om vi kunne hjælpe med at danne vejlaug, men måtte henvise til Parcelhusejernes Landsforening, som har lavet en god brugsanvisning. Og her til sidst har vi fået henvendelse ang. Piils Skov. Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak skal der også sendes til kommunen for det gode samarbejde, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening. Og så vil jeg give ordet tilbage til dirigenten. Dirigenten forhørte sig om der var nogen kommentarer. Henning Loesch spurgte, om det virkelig var rigtigt, at der kun er 350 medlemmer ud af 1685 mulige i området. Der blev svaret, at sådan var det. Holte Grundejerforening er en frivillig forening. I vores område er der mange små foreninger, hvor medlemskab er tvungent. Formandens beretning blev derefter godkendt og dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, Ole Bech Etgen 5

6 Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Regnskabet forelå i original, underskrevet af de to revisorer, Niels Brühl og Vagn Holstein. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev vist med Power Point.. Det viste med et medlemstal på 350, indtægter på ,82 kr og udgifter på ,93 kr - altså et underskud for året på ,11 kr. Aktiver : ,92 kr. Der har i dette år været en forholdsvis stor udgift til den nye hjemmeside. Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. Kontingentet for det dette år er 120 kr. Dorthe Lorentzen spurgte, om der til stadighed kunne forventes underskud på kr om de 120 kr var nok. Thomas Stokkebye foreslog at kontingentet blev sat op til kr. Kassereren svarede, at de 120 kr er nok. Vi har selv styret underskuddet. Startudgiften til den nye hjemmeside vil ikke komme igen. Foreningen ønsker ikke at tjene penge det skal bare løbe rundt og vi ser også på andre foreningers kontingent. En kontingentforhøjelse skal i givet fald vedtages på en generalforsamling, så den skal forberedes i god tid. Thomas Stokkebye syntes stadig efter en gennemgang af de forskellige udgifter til generalforsamling på ,40 kr (herunder også udgift til porto til indkaldelser) at kontingentet burde sættes op. Dirigenten er sikker på at dette vil blive drøftet i den kommende bestyrelse. Henning Loesch spurgte, om der var udarbejdet budget for det kommende år. Kassereren svarede at det er der ikke. Vi kender en del af posterne, men vi skal blandt andet drøfte, hvor meget vi vil/kan bruge til arrangementer m.v. i årets løb Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er : Inger Louise Mouritzen, Ove Kjær og Jakob Østergaard (de to sidstnævnte ønsker ikke genvalg ) Inger Louise Mouritzen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer Steen Martiny, som blev valgt og også Thomas Stokkebye, som blev valgt. Ikke på valg : Hans Roulund, Agnete C Malmberg, Ole Bech Etgen og Ulla Ramvold. De fortsætter alle tre i bestyrelsen. Med de 2 nye medlemmer har bestyrelsen de krævede 7 medlemmer. Valg af max. 3 suppleanter Nuværende suppleant er Connie Ribe Bestyrelsen foreslog Connie Ribe som suppleant. Der var ikke yderligere forslag og Connie Ribe blev valgt. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Niels Brühl og Vagn Holstein har indvilget i at fortsætte som revisorer og Frederik Heegaard som revisorsuppleant. De blev alle tre valgt. 6

7 Ad 8 Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ingen forslag indkommet. Ad 8a Nyt omkring det planlagte kommende byggeri Piils Skov Dronninggårds Alle Dette punkt var sat på dagsordenen efter en henvendelse fra beboere i nærområdet ved Piils Skov. Anne Wilhelm-Hansen fremlagde de resultater, som beboergruppen med baggrund i deres research og arbejde med sagen, har opnået her i det sidste år. Beboergruppen havde 16. september bedt Naturstyrelsen tage stilling til, om der omkring det eksisterende byggeri er fældet for meget skov. Naturstyrelsen har set på sagen og udtaler 4. oktober, at Kommunen skal drage omsorg for, at der i den fremtidige plan for bebyggelsen sker en udvidelse på min 800 m 2 af det træbevoksede areal i det totale fredsskovareal. Det betragter man som en sejr : Der VAR fældet for meget skov og der SKAL plantes nye træer. Denne tilplantning var der ikke taget højde for i lokalplan 213, som er vedtaget for Piils Skov-området. Der er til Natur- og Miljø klagenævnet sendt klage over, at Rudersdal Kommune ikke har gennemført en miljøvurdering af forslaget til lokalplan 213. Kommunen har som svar fremlagt en screening, hvoraf det vurderes, at der ikke vil ske væsentlige ændringer i forholdene omkring den nye bebyggelse sammenlignet med forholdene omkring den nuværende. Det er beboergruppen ikke enig i. Man mener, at byggeriet er alt for stort i området, og at 20 boliger - udover dagcentret vil være mere passende end de planlagte 30 boliger og i øvrigt mener man, at de nye beboere måske slet ikke vil være interesserede i et stort byggeri. Beboergruppen har kunnet ønske sig mere imødekommenhed i hele denne sag, både fra Kommunen og fra Grundejerforeningen. Dirigenten takkede for redegørelsen og forhørte sig om der var spørgsmål eller kommentarer og nævnede, at Grundejerforeningens holdning i sagen på nuværende tidspunkt havde fremgået af formandens beretning. Ad 9 Eventuelt. Der blev fra salen spurgt, om der på hjemmesiden var plads til debat. Formanden svarede, at der ikke var lavet en speciel debatside, men det kan komme senere. Man kan gå ind under medlem, som bruges til indmeldelse. Her er der i nederste felt mulighed for at skrive en besked til foreningen. Jakob Østergaard spurgte, om man fra Kommunens side ville/kunne foretage sig noget med hensyn til det ekstraordinære slid, som kom på de små veje i forbindelse med nybyggeri. Jens Ive svarede, at på de private fællesveje er det beboere/vejlaug, som selv må dokumentere vejenes tilstand (huller, kantsten mv) før og efter et nybyggeri. Det gør Kommunen på sine egne veje Torkil Duer spurgte, om Kommunen ikke i forbindelse med byggetilladelser kunne pålægge bygherren at dokumentere. Det ville da være i hans interesse ikke at kunne blive anklaget for f. eks. huller i vejen fra tiden før byggeriets start. 7

8 Jens Ive svarede, at det kunne man teoretisk, men i praksis var dokumentationen på de private fællesveje overladt til beboere/vejlaug. Keld Nielsen spurgte, hvad der skete, hvis en ombygning blev større end den, man havde fået tilladelse til fik man lov til at bo i den fik man ibrugtagningstilladelse. Erik Mollerup svarede, at folk somme tider først søger ibrugtagningstilladelse senere f. eks. i forbindelse med en handel. MEN : Bygger man for stort eller på anden måde ulovligt, skal byggeriet rives ned / bygges om. Der er en gråzone, idet der anlægges en rimelighedsbetragtning : Har man overtrådt reglerne, kan man typisk få lov til en lille overskridelse ( det, man eventuelt kunne få dispensation til). Kommunen opsøger ikke, men borgere kan henvende sig og så kommer der folk ud og ser på sagen og ser sig omkring i nærområdet ved samme lejlighed Lau Jensen støttede til Keld Nielsen : Man mener, at Kommunen har overhørt en nabohøring, og at der bliver bygget fra skel til skel. I salen mindedes man den efterhånden gamle Holte Midtpunkt sag... Dirigenten afsluttede dette punkt og dermed generalforsamlingen. Formanden takkede Hans Mørch for at have været aftenens dirigent og gav ordet til : Formand for Byplanudvalget, Erik Mollerup, som takkede for samarbejdet med Holte Grundejerforening. Man vægter samarbejdet med grundejerforeningerne højt som en del af Kommunens borgerinddragelse Her i sommer er det nye Bygningsreglement 2011 kommet det kan ses på kommunens hjemmeside. Der gives mulighed for opførelse af småbygninger uden byggesagsbehandling. Bygherren har selv det fulde ansvar for at byggeriet overholder ALLE gældende regler! Kommunen regner med at få en del sager om lovliggørelse Det gode Naboskab. Uenigheder om hække og hegn og fortove og andet får folk til at ringe til Kommunen og bede dem tage affære men det ville være bedre, om folk selv indbyrdes kunne få sig talt til rette om problemerne. Der har været ønske om at opføre en 46 m høj mobilantennemast ved Rudegård Stadion. Vi vil gerne have mobildækning, men der må findes andre muligheder. Postkasser i skel til vej men på egen grund. Vær opmærksom på, hvor skellet til vejen egentlig er! Der kan søges dispensation til anden placering ved fredede og bevaringsværdige ejendomme og for den enkelte ejer/beboer i en ejendom. Arbejdet med revision af Kommuneplanen er ved at starte - kan ses på nettet. Der arbejdes med byggerierne/byggeplanerne på Rønnebærvej og i Piils Skov. En mindre bevaringsplan ved Kollemosevej vil komme i løbet af ca 14 dage. Som afslutning slog Erik Mollerup fast, at han til enhver tid er parat til at forklare og drøfte sagen om byggeriet i Piils Skov - som Kommunen ser den. 8

9 Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Ive, fik herefter ordet : Der var blevet fremsat ønske om støjdæmpende asfalt på Øverødvej : På de store veje lægges der støjdæmpende asfalt - som virkelig reducerer støjen - når der skiftes slidlag og for Øverødvej vil det først være om nogle år. Der arbejdes med en Handleplan for cyklister og fodgængere, hvor man sætter ind på grundlag af mange års politibehandlede uheld og der er en faldende forekomst af uheld. En af de ting, som gør livet farligt for cyklister og fodgængere er faktisk bilister, som bor i lokalområderne. Kommunen vil gerne have folk til at cykle og der er mange ønsker om cykelstier f.eks. ved Dronninggårds Allé og Parcelvej. Der arbejdes også med en udbygning af det overordnede cykelsti-system. Som noget forholdsvis nyt er der tanker om super-cykelstier som indfaldsveje til København. Der foreslås 3 stier gennem Rudersdal Kommune i samarbejde med kommunerne nord og syd for os. Der arbejdes på følgende 5 områder : Stationspladsen ved Holte Station, Trafiksikkerhed, Trafikplan i Birkerød, Handleplan for cyklister og fodgængere (som er nævnt) og Vasevej. Hans Mørch spurgte, om Kommunen havde tanker om et tostrenget kloaksystem. Det har Kommunen ikke. Hverken en- eller tostrengede systemer ville kunne klare det, som vi har oplevet i de senere år. Der skal arbejdes med at lede regnvand ud i søer eller bassiner og med lokal vandafledning : regnvand ud i haver m.m. Formanden takkede Erik Mollerup og Jens Ive for deres indlæg - og introducerede Martin Dahl fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, som fortalte om den nye bog, som kommer om nogle uger med titlen Vejnavne fra Aggershvile Allé til Øverødvej. De to oprindelige bagmænd er Sofus Larsen, som var leder af Søllerød Kommunes Vejafdeling og som i 1975 skrev om vejnavne i den daværende Søllerød Kommune, og lokalhistorikeren Gunnar Sandfeld, som kommenterede manuskriptet. Det er til den aktuelle bog blevet ført á jour, og der er som baggrund foretaget studier af vejforløb gennem tiderne, suppleret med oplysninger fra vejvisere gennem årene. Der er i bogen omtale af 436 vejnavne. Bogen udgives af Historisk-Topografisk Selskab og vil kunne købes i Historisk Arkiv i Holte Midtpunkt og i Nærum, på Mothsgården, ved Vedbæk-fundene og hos lokale boghandlere. Martin Dahl fortalte, ledsaget af billeder, om Dronninggårds Allé, om Tesch Allé, om den gamle østlige del af Øverødvej, om Kongevejen og Røjelskær, om Holte Station og Holte Stationsvej, om Landsevej og om Grünersvej og Holte Midtpunkt spændende og oplysende... Formanden takkede Martin Dahl for hans foredrag - og som afslutning på aftenen bød foreningen på let traktement. Holte den 15. november 2011 Mødets dirigent : Hans Mørch Referent : Inger Louise Mouritzen 9

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere