3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998)."

Transkript

1 352-( 7 $7$/2* 1DWLRQDOPXVHHW DSULO 1

2 'DQPDUNV2OGWLGRJ5LJVDQWLNYDUHQ )25+,6725,6 $5 2/2*, 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU )%URQ]HDOGHUHQVUHOLJLRQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Manus afsluttet 2000, trykning af monografi Endvidere artikler og konferencebidrag. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXGKulturministeriets forskningspulje, kr. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0HJDOLWSURMHNWHW VDJVQURJ 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdning og publicering af materiale tilvejebragt ved Nationalmuseets engagement i Megalitkampagnen, et samarbejde mellem Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen om undersøgelse og restaurering af fredede dysser og jættestuer. 3URMHNWSHULRGH (forlænget 1 år). 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Monografier i serien Stenaldergrave i Danmark, udgivet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Publicering af undersøgelser i Stenaldergrave i Danmark bd. 2, v. Flemming Kaul. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Skov- og Naturstyrelsen, Antropologisk Laboratorium v. Københavns Universitet. ) ULJHQIRUVYDUHWRJDULVWRNUDWLHW±IDNWRUHUEDJXGYLNOLQJHQDIGHHXURS LVNHVDPIXQGL IRUKLVWRULVNRJKLVWRULVNWLGI U±H UVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Tværfagligt projekt omkring analyser af krigen og krigstruslen som faktorer for udviklingen af de europæiske samfund i forhistorisk og historisk tid. Projektet rummer 4 hovedtemaer: The Warriors, Soldiers and Conscripts of the Anthropology in Archaeology, 500 B.C A.D. Romans and Barbarians A.D. The Scandinavian military aristocracy A.D. Strategy, tactics and logistics. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQRJUDSSRUWHULQJ Symposier/symposieberetninger, monografier og artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Institut for Forhistorisk Arkæologi, Institut for middelalderarkæologi og Institut for antropologi, Aarhus Universitet. - Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, Roskilde. - Dir. Fil.dr. Johan Engström, Armémuseet, Stockholm. - Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Arch. Landesmuseum, Schloss Gottorf. - Oliver Grimm, Vorgeschichtliches Seminar Phillips-Universtät, Marburg. - Dr. Gareth Williams, British Museum. - 2

3 Mikael Dahlgren, Lunds Universitet. - Dr.phil. Jørgen Ilkjær, Forhistorisk Museum, Moesgård. - Dr.phil. Ulla Lund Hansen, Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet. (NVWHUQHWLOVNXG Statens Humanistiske Forskningsråd: kr. for hele projektperioden. )7LVV NRPSOHNVHW(QEHE\JJHOVHIUD\QJUHMHUQDOGHUWLOWLGOLJPLGGHODOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Undersøgelser og analyser af et storgårdskompleks og dets udvikling fra URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQRJUDSSRUWHULQJ: Artikler og monografier. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Kalundborg & Omegns Museum. (NVWHUQHWLOVNXG Lodbergs Legat kr. og RAS til nødudgravning kr. i )9HVWHUYLJRJMHUQDOGHUHQVE\K MHL7K\ (sagsnr. 3034) 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af jernalderbyhøjen ved Vestervig i Thy og andre af Nordvestjyllands byhøje. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgives som monografi. Manuskript næsten færdiggjort i Publiceret i 1999: F. Kaul: Vestervig - an Iron Age village mound in Thy, NW Jutland. I Ch. Fabech & J. Ringtved (eds.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may , Jutland Archaeological Society/Aarhus University Press. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHSHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab. (NVWHUQHWLOVNXG SHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab for 1996: kr.,qwhuqhwlovnxg Rigsantikvarens dispositionsbevilling/direktionen i : kr. )&HQWUDOHERSODGVHULPHOOHPQHROLWLNXPVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHUndersøgelse af stadierne i samfundets udvikling inden for Tragtbægerkulturen i mellemneolitikum, ca f.kr., med udgangspunkt i bopladserne. Der planlægges bl.a. bearbejdning og publicering af fundene fra bopladsen ved Vasagård på Bornholm, udgravet 1988 og Inden for rammerne af projektet blev der i 1999 gennemført fortsatte udgravninger af bopladsen Sigersted III, Midtsjælland, som kombineret forsknings- og nødudgravning. 3URMHNWSHULRGH Projektet vil fortsat være i udvikling og er åbent for nye samarbejdspartnere. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgravningsrapporter, publicering. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Mus.insp. Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum. )6WHQDOGHUKXVHYHG/LPHQVJnUG%RUQKROPVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af resultater af udgravninger af bopladsen ved Limensgård, Bornholm, med hustomter fra tidlig-, mellem- og senneolitikum samt ældre jernalder. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJDer planlægges udgivet en monografi. - Foreløbig oversigt udgivet i 1999: P.O. Nielsen: Limensgård and Grødbygård. Settlements with house remains from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm. I Ch. Fabech & J. Ringtved (eds.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may , Jutland Archaeological Society/Aarhus University Press. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 3

4 6DPDUEHMGVSDUWQHUHSHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab. Museumsinspektør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum. (NVWHUQHWLOVNXG Kulturministeriets forskningspulje, kr. )'LH)XQGHGHUlOWHUHQ%URQ]H]HLWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Værket Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen er en fuldstændig kildepublikation af alle grav- og depotfund fra den ældre bronzealder, tillige med alle enkeltfund og depoter med tidlige metalsager fra yngre stenalder, fra Danmark og Nordvesttyskland. Arbejdet med udgivelsen af de danske bind er i 2000 fortsat med fremstilling af illustrationer til værkets bd. XII, Viborg Amt samt bearbejdning og supplering af manuskriptet til dette bind. 3URMHNWSHULRGH1987-3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgives som monografiserie af Karl Wachholz Verlag, Neumünster. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen (adm. ledelse), Eva Koch (projektledelse). 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Prof. K.-H. Willroth, Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August- Universität, Göttingen. (NVWHUQHWLOVNXG Fra Deutsche Forschungsgemeinschaft i 2000: kr. )*XGPH/XQGHERUJSURMHNWHW8QGHUV JHOVHDIHQWLGOLJFHQWHUGDQQHOVHRJGHQVXGYLNOLQJ H U (sagsnr. 3728, 3733) 3URMHNWEHVNULYHOVHUndersøgelser og analyser af genstandsmateriale og bebyggelsesudvikling i Gudme-området e.kr. Delprojekter: 1) Gudme detektorfund og udlandsforbindelser e.kr. v. Lars Jørgensen. 2) Gudme en tidlig centerdannelse, v. Palle Ø. Sørensen. Desuden nødudgravning af bopladsen Gudme III v. Palle Ø. Sørensen. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJTo ud af tre monografier i forbindelse med den afsluttende publicering af Gudme-Lundeborg projektet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Palle Ø. Sørensen, Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH:Forskning og undersøgelse koordineres af en styregruppe nedsat af Det Arkæologiske Nævn med repræsentanter for universiteterne i København og Århus, Odense Bys Museer, Svendborg & Omegns Museum og Skov- og Naturstyrelsen. Desuden samarbejdes der med Peter Rasmussen, GEUS (pollenanalyse) og Marinarkæologisk Forskningscenter (publikation af undersøgelserne ved Lundeborg). (NVWHUQHWLOVNXGA.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Statens Humanistiske Forskningsråd, i alt 11,8 mio. kr. i hele projektperioden. Kulturministeriet til Palle Ø. Sørensen for : kr. )'DQPDUNV2OGWLG±RYHUVLJWVY UNRYHU'DQPDUNVROGWLGVKLVWRULHIUD,VWLGHQWLO 9LNLQJHWLGHQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHOversigtsværk om Danmarks oldtid, som afløser for Johs. Brøndsteds Danmarks Oldtid 1-3, der udkom i revideret udgave Der er planlagt fire bind omfattende 1: jægerstenalder og bondestenalder, 2: bronzealder, 3: ældre jernalder, 4: yngre jernalder. Fremstillingsformen er bredt fortællende, men bag brødteksten gemmer der sig et omfattende noteapparat, som leder læseren frem til den nyeste speciallitteratur. Hvert bind vil være på ca. 400 tryksider. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Bogværk udgivet af forlaget Gyldendal. 4

5 3URMHNWDQVYDUOLJJørgen Jensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXGFor hele projektperioden, forventet: kr. )'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVNXOWXUPLOM VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Arkæologisk og naturvidenskabelig undersøgelse af dødishul ved Slotseng, Sønderjylland, med aflejringer fra senglacial og postglacial tid. De ældste lag indeholder knogler og takker af rensdyr samt redskaber fra Hamburgkulturen i Bølling-tid, ca f.kr. Lokaliteten knytter sig til et nærliggende kompleks af bopladser fra Hamburg- og Federmesserkultur, udgravet Formålet er at opnå indblik i de kultur- og naturhistoriske forhold på tidspunktet for den første indvandring af mennesker til landet i slutningen af sidste istid. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Undersøgelsen videreføres i Der planlægges en populær artikel i 6NDON, derefter er målet at sammenfatte resultaterne af udgravningerne ved Slotseng i en tværfaglig afhandling/monografi. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH:NNU, Zoologisk Museum. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXG:Statens Humanistiske Forskningsråd, Augustinusfonden, Thomsen, Skibsreder )9RUEDVVH. Den samme landsby kan følges fra Kr.f. til år 1100, gennem jernalder, vikingetid og middelalder til den eksisterende landsby. I gennemførtes en fuldstændig udgravning af hele bebyggelsen. Pga. meget velbevarede huse med tilhørende hegn samt brønde og grave kan hele bebyggelsens udvikling følges meget detaljeret gennem 1100 år. Fra Kr.f. består bebyggelsen af 3 samtidige bebyggelser af forskellig størrelse, til den vestlige bebyggelse er der også udgravet de tilhørende marker og gravpladser, samt et gærde der adskilte den gødskede indmark fra udmarken. År e.kr. har der igen været 3 andre samtidige bebyggelser, til en af gårdene er udgravet en rig gravplads. Senere ændres de tre bebyggelser til to bebyggelser, der kan følges gennem resten af jernalderen. År 700/800 e.kr. flyttes bebyggelsen 500 m og bliver nu til en landsby, der igennem vikingetiden består af 6 indhegnede gårde, der i 6 nye, meget større indhegnede gårde kan følges igennem ældre middelalder. Da Vorbasse blev opmålt i 1788 i forbindelse med udskiftningen bestod byen af 6 store tofter, hver med en gård. Disse tofter er udlagt i samme plan som 1000-tallets landsby. Med denne udgravning er det muligt at følge den samme landsby gennem 2000 år fra Kristi fødsel til i dag, 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Udgravningen bearbejdes til en publikation i to bind. Første bind vil omhandle Vorbasse fra år 800 til år 1800, andet bind vil omhandle Vorbasse fra Kr.f. til år 800. I 2000 er hele vikingetidsbebyggelsen overført til elektronisk data med udtegning af samtlige planer og huse samt alle illustrationer til afsnittet om Vorbasse fra 1800 til 1000 (skrevet af Erland Porsmose). I 2001 udtegnes alle huse fra ældre middelalder og samtlige illustrationer færdiggøres, forventet trykklart manuskript til Vorbasse URMHNWDQVYDUOLJ Steen Hvass. ) RQJHPRVHQ VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Materialestudier og udarbejdelse af trykklart manuskript til en redegørelse for Kongemosekulturens bosættelsesmønster, økonomi, teknologi og kunst. Foruden indlandspladsen Kongemosen i Åmosen analyseres fem kystpladser fra Nordøstsjælland: Villingebæk, Månedalen, Vedbæk Boldbaner, Trylleskoven og Maglemosegårds Vænge, der tilsammen danner grundlaget for tredelingen af Kongemosekulturen i Blak-, Villingebæk- og Vedbækfaserne. De geologiske og 5

6 zoologiske aspekter af Kongemosefundet (datering, vegetationsforhold, vandstandsændringer, dyreliv, udnyttelsesstrategi, m.m.) behandles sideløbende af Charlie Christensen og Nanna Noe- Nygaard. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Publikation Kongemose. Settlement, Technology and Art i monografiserien Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Seniorforsker Charlie Christensen, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, og docent, dr.phil. Nanna Noe-Nygaard, Geologisk Institut v. Københavns Universitet. (NVWHUQHWLOVNXG: Statens Humanistiske Forskningsråd for : kr,qwhuqhwlovnxg Direktionens forskningspulje for 1999: kr )(QJHGDORJ/nQXP7RQRUGM\VNHJUDYSODGVHUIUD\QJUHVWHQDOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af materiale fra udgravninger foretaget for Nationalmuseet af Ole Faber. Ved Engedal og Lånum blev der bl.a. udgravet to langdysser, tre jættestuer, et kulthus, et stendyngegravskompleks og flere gravhøje fra Enkeltgravskulturen. Fundene anvendes til belysning af forholdet mellem megalitgrave, kulthuse og stendyngegrave samt spørgsmålet om overgangen fra Tragtbæger- til Enkeltgravskultur. 3URMHNWSHULRGH: (forlænget 1 år). 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Der planlægges en monografi i serien Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJPoul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling, i samarbejde med Kit Fabricius. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHCand.phil. Kit Fabricius, Institut for Arkæologi og Etnologi v. Københavns Universitet. Mus.insp. Ole Faber, Varde Museum. (NVWHUQHWLOVNXGStatens Humanistiske Forskningsråd, til illustrationer: kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU )*XOGEUDNWHDWHUQHIUDIRONHYDQGULQJVWLGVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Revision af tysk manuskript om guldbrakteaternes kronologi, samt udarbejdelse af manuskripter om fremstillingen af brakteaterne og om dateringen af indskriftsbrakteaterne. Formålet er at kunne afslutte de danske bidrag til værket Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit (Münstersche Mittelalter-Schriften 24), der publicerer og bearbejder de nordiske guldbrakteater fra årh. e. Kr., og hvis første 3 bind med afbildninger og udførlige beskrivelser af brakteaterne udkom URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQ Resultaterne vil blive publiceret i Bind 4,1 (kronologi; vil udgøre hele bindet) og 4,2 (fremstillingsteknik, indskriftskronologi) af Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3URMHNWDQVYDUOLJ Morten Axboe. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Prof. Dr. Heinrich Beck, Bonn, Dr. Charlotte Behr, London, Prof. Dr. Klaus Düwel, Göttingen, Prof. Dr. Karl Hauck, Münster (projektleder), Prof. Dr. Wilhelm Heizmann, Göttingen, Dr. Alexandra Pesch, Münster. (NVWHUQHWLOVNXG Kulturministeriets forskningspulje : kr. 6

7 1DWLRQDOPXVHHWV*U QODQGVFHQWHU 6LOD 3URMHNWHULJDQJVDWLnU 8QU'HQVHQH'RUVHWNXOWXUVNRPPXQLNDWLRQRJNXOWXUP GHU Projektet tager udgangspunkt i resultaterne af arkæologiske undersøgelser i Hatherton Bugt, Thuledistriktet. Den sene Dorsetkulturs udveksling af eksotiske råstoffer som indikator af langdistanceforbindelser, ressourceudnyttelsen og relationerne til Thule-kulturen og de norrøne grønlændere er hovedemner i projektet. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ Martin Appelt 8QU \VWIMRUGRJLQGODQGVERHUHERV WWHOVHLGHWFHQWUDOH9HVWJU QODQG Projektet tager sigte på at belyse dynamikken i bosættelsesmønstre og ressourceudnyttelse i det centrale Vestgrønland. Projektet kombinerer etnohistorie og arkæologi. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ: Bjarne Grønnow 8QU,QXLWRJ1RUGERHUL6\GJU QODQG Projektet består af følgende delprojekter: 1) Nordbo-projekter (under ledelse af Jette Arneborg): - Kirke, kristendom og storbønder i Østerbygden Projektet har til hensigt at belyse kristendommens position i det norrøne grønlandske samfund. Kulturkontakter, handel og kommunikation herunder Sandhavn-projektet og Skib, naust og maritime aktiviteter i det norrøne Grønland (v. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser). Projektets formål er gennem kombinationen af landbaserede og marinarkæologiske undersøgelser at identificere og beskrive nordboernes kontakter og handelsforbindelser med Nordatlanten og Europa. Dette søges belyst bl. a. gennem identifikation og undersøgelse af nordboernes formodede centrale havn, Sandhavn, i Nanortalik Kommune, og gennem en marin-arkæologisk indsats. 2) Projekter med fokus på Inuit (under ledelse af H.C. Gulløv) - Thulekulturen i Sydgrønland Projektet har til formål at belyse den tidlige Thulekultur og det mulige kulturmøde Inuit/Nordbo i det sydligste Grønland. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ Jette Arneborg og H.C. Gulløv 8QU'HHULQJ±SXEOLNDWLRQDI+HOJH/DUVHQVPDQXVNULSW Manus editeret og klargjort til publikation, der ventes udgivet i URMHNWDQVYDUOLJMartin Appelt 3URMHNWSHULRGH QU6DTTDTERSODGVHQ1LSLVDW6LVLPLXW RPPXQH±DUN RORJLVNHRJNYDUW U]RRORJLVNH 8QGHUV JHOVHU De arkæologiske analyser er under færdiggørelse, supplerende dateringsprøver indleveret. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Tinna Møbjerg og Anne Birgitte Godtfredsen 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQRJ5DSSRUWHULQJ: Publiceres i videnskabelig serie 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Aarhus Universitet, Sisimiut Museum, Zoologisk Museum. 7

8 8/785+,6725,6 5(/$7(5(71$7859,'(16 $% 3URMHNWHUDIVOXWWHWL )'LH)XQGHEHVWHPPHOVHDIWU IUDEURQ]HDOGHUHQ Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Bestemmelse af træ og andre organiske materialer fra ældre bronzealders grave. Der er foretaget vedbestemmelse af prøver, som beskrives af Ph.D. Eva Koch, Danmarks Oldtid. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Resultater publiceres i Karl-Heinz Willroth og Eva Koch: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises. 3URMHNWSHULRGH 3URMHNWDQVYDUOLJ: Claus Malmros 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Danmarks Oldtid )%HVWHPPHOVHDISUR[\GDWDIRUDWPRVI UHQVLQGKROGDINXOGLR[LGVLGHQLVWLGHQVDIVOXWQLQJ. Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Undersøgelse af atmosfærens indhold af CO 2 gennem de seneste år baseret på analyser af spalteåbninger på birkeblade fra sø- og moseaflejringer. Samarbejde med Utrecht Universitet, Holland. Undersøgelser af fossile blade fra Skidendam og Holmegårds Mose afsluttet. Kulstof-14 dateringer udført. Alder-dybde profil beregnet på grundlag af bly-210 dateringer.i samarbejde med Utrecht Universitet er der udarbejdet nye kalibreringskurver for beregning af CO 2 koncentrationer. Udkast til to artikler er udarbejdet. Rapport vedr. resultater fra Holmegårds Mose foreligger. Uddannelse af fire studenter fra Københavns Universitet (speciale samt afløsningsopgave). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Science og andet internationalt tidsskrift i URMHNWDQVYDUOLJ Bent Aaby, NNU 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Utrecht Universitet (R. Wagner, H. Fischer) (NVWHUQHWLOVNXG: Til forbrug i året SNF kr )/DQJWLGVXGYLNOLQJHULYHJHWDWLRQHQLIRUKROGWLO QGULQJHULDJUDUHV\VWHPHULGHQV\GOLJH GHODI+ROODQG Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Sammenligning af pollen- og makrofossildata fra Holland og Danmark vedrørende forhistorisk bebyggelse og landbrug fra neolitikum til middelalder. Projektet er afsluttet og der er udarbejdet to manuskripter. 3URMHNWSHULRGH 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: 2 artiklerel publiceres i Vegetation History and Archaeobotany URMHNWDQVYDUOLJ: Sabine Karg 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Universitetet i Leiden, Holland. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU 1\GDPPRVHJHRERWDQLVNHXQGHUV JHOVHU 3URMHNWEHVNULYHOVH Publikation af de geobotaniske undersøgelser Manuskript er udarbejdet, og revision foregår. 3URMHNWSHULRGH URMHNWDQVYDUOLJCharlie Christensen, NNU. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Artikel i Vegetation History and Palaeobotany i

9 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NMU, NMF, Bevaringsafdelingen samt Else Kolstrup, Uppsala Universitet. ))RUWLGRJ)ORUDHW)RUVNQLQJVUnGVSURMHNW Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH NNU deltager i projektet og er ansvarlig for delprojektet: Kvantitativ vegetationsbeskrivelse ved pollenanalyse. Delprojektet skal foretage en række pollenanalyser i søer og moser i Himmerland og på Midtsjælland for at vurdere vegetationsudviklingen og belyse samspillet melllem mennesker og natur gennem de seneste årtusinder. Der er i årets løb foretaget en række pollenanalytiske analyser af Dalby Sø samt foretaget en del kulstof-14 dateringer. Der er udarbejdet manuskripter til flere kapitler i en fælles bogproduktion. BAa har ledet projektet of der er afholdt en konference. Projektperiode: U VHQWDWLRQUDSSRUWDULQJ: Bogproduktion (International monograf) samt en række vid. artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Bent Aaby 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Landbohøjskolen, GEUS, Forskningscenter for Skov og Landskab og RUC. (NVWHUQHWLOVNXG: SHF, SNF, SSVF, SJVF kr. ) RQJHPRVHERSODGVHQJHRERWDQLVNHXQGHUV JHOVHU3URMHNWEHVNULYHOVH Publicering af de geobotaniske undersøgelser i St. Åmose Udgraveren Svend Jørgensens pollendata er indtastet i programmet Tilia og 13 pollendiagrammer er trykklare. Profilopmålinger og lagbeskrivelser er gennemgået og tolket. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJ Charlie Christensen, NNU. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, og Nanna Noe Nygaard, Geologisk Institut. (NVWHUQHWLOVNXG kr. )3HDWODQG3URWHFWLRQDQG0DQDJHPHQWLQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH3(3. Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Udarbejdelse af strategiplan (1. år) og handlingsplan (2.år) for identifikation og bevaring af vådområder i 8 centra- og østeuropæiske lande (Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet) med henblik på ansøgning om økonomisk støtte til bevaring af værdifulde naturområder i disse lande. Ansøgning fremsendes til GEF (Global Environmental Facilities). Der er udarbejdet strategiplan og handlingsplan delvis udarbejdet. Der har været afholdt en del work shops i div. europæiske lande.arbejdet Samarbejde med Institutioner i Holland, Tyskland, England mm. Tidsforbrug 35,0 uger; 3URMHNWSHULRGH: URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Rapportering til Miljøstyrelsen og GEF 3URMHNWDQVYDUOLJBent Aaby 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Miljøstyrelsen, Wetland International, IGCP, 8 deltagerlande samt en række kontaktpersoner i Europa. (NVWHUQHWLOVNXG: Bevilling fra Miljøstyrelsen kr )$UN RERWDQLVNHXQGHUV JHOVHUDIPDWHULDOHIUD6 QGHUM\OODQGIUDSHULRGHQ1HROLWLNXPWLO PLGGHODOGHU Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Arkæobotaniske undersøgelser af materiale udtaget under udgravning af en række lokaliteter i Sønderjylland. Lokaliteterne dækker perioden fra neolitikum til middelalder. Der 9

10 er lavet en del foreløbige analyser og materiale fra en række pladser er vurderet med henblik på mere detaljerede analyser. 3URMHNWSHULRGH 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: NNU Rapporter og videnskabelige publikationer. 3URMHNWDQVYDUOLJ Sabine Karg 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Haderslev Museum samt Universitetet i Kiel. )$JUDUHWIRUVNQLQJVUnGVSURMHNW Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Hovedprojektet har til formål at belyse det agrare landskab fra Kristi fødsel til det 21. århundrede. NNU er ansvarlig for delprojektet: Forhistorisk og tidlig historisk agrarøkonomi baseret på makrofossildata. I årets løb er der foretaget nye analyser af udvalgte fundgrupper, herunder et antal nye makrofossilundersøgelser af materiale, der allerede ligger i magasinerne (på Nationalmuseet eller lokalmuseerne). Der fokuseres især på prøver fra brandtomter, samt på et fundmateriale, der har fået en del opmærksomhed inden for de allerseneste år - nemlig forkullede planterester fra slaggegruber tilhørende forhistoriske jernudvindingsovne 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: International monografi samt videnskabelige artikler og rapporter I 2000 er udkommet NNU Raport nr. 18, NNU Rapport nr. 19, NNU Rapport nr. 34, NNU Rapport nr. 35. En artikel er i trykken. 3URMHNWDQVYDUOLJ: David Robinson 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Landbohøjskolen og GEUS. (NVWHUQHWLOVNXG: SHF, SNF, SSVF, SJVF kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU )6ORWVHQJ*HRERWDQLVNXQGHUV JHOVHDIODJVHULHLG GLVKXO 3URMHNWEHVNULYHOVH Feltarbejde under årets udgravning i dødishul indeholdende en komplet senglacial lagserie med udkastede rensdyrknogler fra Hamburgkulturen. Fundet er unikt i Danmark, og der er indledt samarbejde med flere institutioner om kommende bearbejdelse og publikation. 3URMHNWSHULRGH ? Udgravningen forventes afsluttet i U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Nationale og internationale tidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ Charlie Christensen, NNU. Udgraver er Danmarks Oldtid, Nationalmuseet. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHJørgen Holm, Zoologisk Museum og Geologisk Institut. (NVWHUQHWLOVNXGUdgravningen blev i 2000 betalt af Statens Humanistiske Forskningsråd. Til undersøgelserne er der opnået støtte fra Augustinius-fondet o.a.. 10

11 MARINARKÆOLOGI 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU ))9HQGLVNV IDUWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Ph.d.-projekt omkring Odermundingsområdets søfart i vikingetid og tidlig middelalder. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Planlagt monografi i serien PNM Studies foruden artikler i internationale og polske arkæologiske tidsskrifter 3URMHNWDQVYDUOLJ George Indruszewski, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Muzeum Narodowe, Szczecin, Bodendenkmalpflege, Schwerin, Universität Greifswald og Szczecin Universitet. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )6NLEVWHNQLVNHEHUHJQLQJHUDIIRUWLGHQVVNLEHVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Efterhånden som rekonstruktionen af de arkæologiske skibsfund skrider frem, åbner der sig muligheder for skibstekniske analyser og beregninger af skibene og for en sammenligning på dette grundlag. De dokumentationstekniske og skibstekniske spørgsmål i denne forbindelse behandles. 3URMHNWSHULRGH Afsluttet. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ph.d.-afhandling, der er publiceret i monografi og lagt på Nettet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Kenn Jensen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Institut for Skibs- og Havteknik, DTU. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )0$5(6VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Projektet Museological and Archaeological Revitalisation of Early Shipfinds udvikler metoder for bevaring og udstilling af skibsfund, der er udgravet og behandlet før tilfredsstillende konserveringsteknikker blev udviklet. Endvidere forøger projektet de enkelte skibsfunds værdi ved en forskningsmæssig nyvurdering af fundene. Konkret omfatter projektet en nyopstilling af Utrecht-skibet og en forskningsmæssig nybearbejdning af Utrechtskibet og den bevarede egebåd fra Nydam. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ny udstilling af Utrechtskibet åbnet 27/ Utrecht forskningsresultater planlægges publiceret i BAR eller IJNA i 2001, Nydam forskningsresultater i den planlagte, engelsksprogede monografi om Nydamfundet (se 0308 Nydam mosefund) 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts Universität, Schleswig; Centrall Museum Utrecht, Bevaringsafdelingen ved Nationalmuseet i Danmark. 7LOVNXG: EU og Centraalmuseum Utrecht: 2,3 mill. kr (hele perioden, alle NM aktiviteter), Grundforskningfonden: 1,1 mill kr (hele perioden, incl værdi af arbejdstid). Grundforskningsfondens tilskud i 2000 udgør kr. 11

12 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0HQQHVNHWRJKDYHWLVWHQDOGHUHQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Med udgangspunkt i havets betydning for mennesket, bebyggelsesmæssigt, erhvervsmæssigt og kommunikativt, bearbejdes stenalderkystbebyggelsen på Vestfyn og i Østjylland. Arbejdet vedrørende Tybrind Vig er afsluttet med henblik på publikation i De øvrige projekter fortsætter. Arbejdet foregår som et tværvidenskabeligt projekt med deltagelse af kvartærgeologi, botanik og kvartærzoologi. 3URMHNWSHULRGH Forlænget. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres i monografiform og som artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Søren H. Andersen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Afdelingen for forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet, Moesgård Museum, GEUS, Zoologisk Museum, University of Cambridge, University of Newcastle og Durham, Stockholms Universitet. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )6NXOGHOHYVNLEHQHVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Arbejdet med dokumentation og analyse af Skuldelevfundets fem fartøjer på grundlag af det arkæologiske materiale og eksperimental-arkæologiske undersøgelser af skibene afsluttedes i 1996 med færdiggørelsen af rapport om "Roar Ege"-eksperimentet, den monografiske bearbejdning af fundet forventes afsluttet i URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ "Roar Ege"-rapporten udgivet i 1997 på dansk i Vikingeskibshallens rapportserie, og Skuldelevmonografien udgives i på engelsk i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ Ole Crumlin-Pedersen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Vikingeskibshallen; Professor, dr.phil. Olaf Olsen. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )/DUJH&DUJR9HVVHOVLQ'DQLVK:DWHUV$'VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Søhandelens karakter i middelalderen analyseres med udgangspunkt i fund af middelalderlige storskibe i danske farvande. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Planlagt udgivelse i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anton Englert, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Christian-Albrechts-Universität, Kiel. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. ))6 IRUVYDURJPLOLW URUJDQLVDWLRQL'DQPDUNH U VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Søforsvarsanlæggene og deres sammenhæng med den militære organisation beskrives på baggrund af det arkæologiske kildemateriale. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Post-doc. projekt, fremlægges som monografi, samt i artikler. Desuden publiceres to konferencer afholdt under projektet i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne Nørgård Jørgensen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Civilisation & Konflikt, NM, RAS, 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr; SHF kr, RAS kr. 12

13 )1\GDPPRVHIXQGVDJVQURJ 3URMHNWEHVNULYHOVH Publikationsforberedelse for projektet, som blev gennemført i perioden En supplerende bevaringsundersøgelse i mosen er gennemført i forbindelse med udgravning af ca. 4 m 2 urørt fundlag og der er i 2000 gennemført en totaldækkende detektorundersøgelse af mosearealet. 3URMHNWSHULRGH , projektet fortsættes 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Undersøgelsesresultaterne publiceres i 2 bind i serien Ships and Boats of the North. Resultater formidles løbende i fagrelevante tidsskrifter og bøger. )RUHO ELJDIUDSSRUWHULQJ i bl.a. Nationalmuseets Arbejdsmark URMHNWDQVYDUOLJ Flemming Rieck, NMU, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Stiftung Schloss Gottorf, Schleswig. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )/DGE\IXQGHWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Skibsgraven fra Ladby - en nyvurdering. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ph.d-.afhandling, der udgives i serien Ships & Boats of the North i udvidet foorm med bidrag af Vibeke Bischoff, Kenn Jensen og Peter Henriksen. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne C. Sørensen, NMF, Forskningsfdelingen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Kerteminde Museum. Odense Bys Museum 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. ))0LGGHODOGHUE\HQVKDYQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Sammenhængen mellem købstædernes topografiske og organisatoriske udvikling og deres funktion i transport- og kommunikationslandskabet belyses ud fra arkæologiske, historiske og kartografiske kilder 3URMHNWSHULRGH Projektet fortsættes Præsentation/rapportering: Post-doc. projekt, fremlægges som monografi, samt i artikler. Desuden publiceres konference afholdt under projektet i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Lokalmuseerne, Lunds Universitet, Riksantikvarieämbetet i Lund 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )1$9,6,,,VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Europæisk samarbejde om etableringen af en forsknings- og formidlingsdatabase på Internettet omhandlende europæiske skibsfund og skibsafbildninger fra før URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Databasen er åben for offentligheden. 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHMuseum für Antike Schiffahrt, Mainz (projektledelse). 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr. EU kr. ),QVLWXSUHVHUYDWLRQVWXGLHVVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af sammenhængen mellem miljøfaktorer på arkæologiske lokaliteter og organiske og metalliske materialers bevaring. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Post-doc. projekt, fremlægges i artikler. Desuden redigeres konference der afholdes i forbindelse med projektet, og som publiceres i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ David Gregory 13

14 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Bevaringsafdelingen, NM, 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr ) )LVNHULLGHQYHVWOLJH VWHUV LYLNLQJHWLGRJPLGGHODOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Fiskeriets betydning for samfundet og bebyggelsesudviklingen ved kysten skal belyses ud fra arkæologisk kildemateriale. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Ph d.- afhandling. Publikation i NMF regi foruden artikler i lokale og internationale tidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ Jochen Meyer, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Center for Maritim og Regional Historie, Esbjerg, Næstved Museum, Sydsjællands Museum, Museet Falsters Minde og Bornholms Museum. 7LOVNXG: Grundforskningsfonden: Kr. )6FDQGLQDYLDQ&RJ)LQGV VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Primary documentation and analysis of nine cog finds of the thirteenth and fourteenth centuries in Scandinavian waters, with emphasis on the role of this vessel type in the north european economy and on the range of variation possible within a particular type. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Planlagt monografi i serien Ships and Boats of the North samt artikler i diverse fagtidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ: F. Hocker. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Södertörns Höggskola, Stockholms og Fotevikens Museum. 7LOVNXG: Grundforskningsfonden: Kr. )$UNLWHNWXUHQLRJWDOOHWVVNLEVE\JJHULVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Ph. D.-projekt med udgangspunkt i skibsfund fra renæssancen. Projektets hovedsigte er at undersøge udviklingen af formgivningsredskaber anvendte til byggeriet af store skibsskrog. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQDIUDSSRUWHULQJ. Planlagt monografi i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Christian Lemée, NMF,Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Kunstakademiets arkitektskole. 7LOVNXG: Grundforskningsfonden, Kr. )+MRUWVSULQJVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Revurdering af Hjortspringfundet på baggrund af en lokalt fremstillet, nøjagtig rekonstruktion af fartøjet og en systematisk dokumentation og test af dette. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres på engelsk i monografiserien Ships & Boats of the North 3URMHNWDQVYDUOLJ Ole Crumlin-Pedersen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NM, Vikingeskibsmuseet, Hjortspringlauget på Als 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr )'RSPnOLQJVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Udvikling af metoder for tredimensionel opmåling under arkæologiske udgravninger og ved dokumentation af store, arkæologiske genstande, f.eks. skibstømmer 14

15 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres i Handbook of Archaeological Ship Documentation and Analysis (se F0337) 3URMHNWDQVYDUOLJ Fred Hocker 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NM 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr )5HNRJQRVFHULQJRJVHLVPLNVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Udvikling af metoder for tredimensionel opmåling under arkæologiske udgravninger og ved dokumentation af store, arkæologiske genstande, f.eks. skibstømmer 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ?? 3URMHNWDQVYDUOLJ David Gregory 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NM 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr )$89 VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHDevelopment of an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) as a platform for carrying out reconnaissance and mapping of submerged archaeological sites. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Slutrapport til de involverede myndigheder samt diverse artikler i fagtidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJF. Hocker 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Maridan A/S, Hørsholm. 7LOVNXG*UXQGIRUVNQLQJVIRQGHQ Kr. (hele perioden), heraf kr i Erhvervsfremmestyrelsen: Kr. (hele perioden). )5RVNLOGHVNLEHQH (sagsnr og 4367) 3URMHNWEHVNULYHOVH Fortsat bearbejdning af 9 skibsvrag fra museumshavnen i Roskilde udgravet i perioden Arbejdet i 2000 var centreret om 1:1 optegning af arkæologisk træ, indscanning af tegninger, analyser og div. undersøgelser, Konservering af de store træmængder er indledt. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJEndelig publikation i serien Ships and Boats of the North. I 2000 blev der bragt en fyldig beskrivelse af skibsfundene i monografien Civitas Roscald, som blev udgivet af Roskilde Museum. 3URMHNWDQVYDUOLJHMorten Gøthche (NMU), Hanne Marie Myrhøj (NMU) og jan Bill (NMF), Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHRoskilde Museum, Vikingeskibsmuseet. 7LOVNXGPrivat fond (i alt 6 mill. kr.), i 2000 anvendt kr Der vil være behov for yderligere tilskud til projektet allerede i ))+DQGERRNRI$UFKDHRORJLFDO6KLS'RFXPHQWDWLRQDQG$QDO\VLV+$6'$ VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHProduction of a comprehensive manual of techniques for hte documentation and analysis of ship remains, based on the experience of staff in Roskilde and on new developments made in the 4 th division of NMF. 3URMHNWSHULRGH:

16 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Planlagt publikation i monografi såvel som foreløbige artikler om særlige aspekter af projektet. 3URMHNWDQVYDUOLJ. Fred Hocker. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: DKC. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: Kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU 8QU6NRWVNHEnGJUDYH 3URMHNWEHVNULYHOVHAnalyser af skotske gravfund med henblik på at vurdere deres klassifikation som bådgrave 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Planlagt publikation som bidrag til monografi om skandinaviske grave i Skotland, samt som konferencebidrag 3URMHNWDQVYDUOLJ. Jan Bill 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: National Museums of Scotland, University College London 7LOVNXG Grundforskningsfonden: Kr. 16

17 0,''(/$/'(5(162*5(1 66$1&(16$5 2/2*,+,6725,(2* 8/785 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU )8QGHUV JHOVHRJSXEOLFHULQJDIUXQHLQGVNULIWHUIUD6OHVYLJ+ROVWHQ 3URMHNWEHVNULYHOVH. Undersøgelse og tolkning med henblik på publicering af en række ikke udgivne runeindskrifter fra sen vikingetid og middelalder. 3URMHNWSHULRGH Afsluttet. 3U VHQWDWLRQ5DSSRUWHULQJ Hidtil udkommet (med trykår 2001): 1) Stoklund, Marie Die Inschriften von Ribe, Hedeby und Schleswig und die Bedeutung der Schwedenherrschaft. In Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Internationales Kolloquium im Wikinger Museum Haithabu vom 29. September - 3. Oktober Düwel, K. & Marold, E. & Zimmermann, Ch. (eds.). Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band Berlin New York. 2) Lerche Nielsen, M. & Stoklund, M. & Düwel, K Neue Runenfunde aus Schleswig und Starigard/Oldenburg. Mit archäologischen Beiträgen von Gabriel, I. & Vogel, V. In Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Internationales Kolloquium im Wikinger Museum Haithabu vom 29. September - 3. Oktober Düwel, K. & Marold, E. & Zimmermann, Ch. (eds.). Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band Berlin New York. Projektansvarlig.0DULH6WRNOXQG 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Professor Klaus Düwel, Göttingen, Michael Lerche Nielsen, Institut for Navneforskning KUA, Das archäologische Landesmuseum der Christian Albrecht-Universität. Kiel: Volker Vogel, Ingo Gabriel, Professor Edith Marold, Kiel )7KH)LIWK,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ5XQHVDQG5XQLF,QVFULSWLRQV 3URMHNWEHVNULYHOVH Drøftelser af runologiens og runeforskningens status år URMHNWSHULRGH Afsluttet Symposiet blev afholdt 16/8-20/ på Brandbjerg Højskole ved Jelling. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Der arbejdes fortsat med udgivelsen af foredragene som Proceedings i Serien Runrön, Nordiska institutionen, Uppsala universitet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Marie Stoklund 6DPDUEHMGVSDUWQHUH. Gillian Fellows-Jensen og Michael Lerche Nielsen, Institut for Navneforskning, KUA. 7LOVNXGfra Jelling Kommune, Vejle amtskommune og Letterstedska föreningen. )'DQVNHUXQHLQGVNULIWHUVWLGVI VWHOVHRJW\SRORJL Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Efter den samlede udgave af "Danmarks runeindskrifter" i er der gjort en række væsentlige nyfund, som sammen med ny viden, fx dendrokronologiske dateringer og nytolkninger, har gjort det nødvendigt at revidere den forældede "tidsfæstelse og typologi". Projektet har taget dateringsproblemerne op efter en gennemgang af indskrifterne med henblik på en ny kronologi for runeindskrifterne fra år 0 til 1500 og de væsentlige ændringer i skriftbrug og sprog, som de afspejler. 3URMHNWSHULRGH 1/ /

18 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Foredrag: Chronology and Typology of Danish Runic Inscriptions ved The Fifth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions i august Publicering i de planlagte Proceerings Afsluttende regnskab og rapport godkendt 13/ URMHNWDQVYDUOLJ Marie Stoklund 7LOVNXG Statens Humanistiske Forskningsråd: ialt ,00 )5RYIXJOHHOOHUGXHU)XJOHIRUPHGHILEOHUIUDGHQWLGOLJHPLGGHODOGHU Identifikation og fremlæggelse af en gruppe smykker, som ikke tidligere har været behandlet i sin helhed (hovedparten af fundene er detektorfund fra de seneste 10 år). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publikation i $DUE JHUIRUQRUGLVN2OGN\QGLJKHGRJ+LVWRULH (manuskript afleveret til redaktionen september 2000). 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne Pedersen, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0LGGHODOGHUHQVPLOLW UHDULVWRNUDWLEHO\VWYHGJHQVWDQGVPDWHULDOHIUDGDQVNHERUJHRJ YROGVWHGHU (sagsnummer 3972). 3URMHNWEHVNULYHOVHDet militære aristokratis materielle kultur belyses ved hjælp af arkæologiske fund fra danske borge og voldsteder 3URMHNWSHULRGHOktober September URMHNWDQVYDUOLJ Charlotte Boje Hilligsø Andersen, ph.d.-stipendiat, Danmarks Middelalder og Renæssance Projektet er et delprojekt af Krigen, forsvaret og aristokratiet. Faktorer bag udviklingen af de europæiske samfund fra 500 f.kr e.kr.. Hovedansvarlig: Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Ph.d.-studium ved Afdeling for Middelalderarkæologi, Århus Universitet. Vejledere er: Lektor Jan Kock, Århus Universitet, Enhedsleder Per Kristian Madsen, Nationalmuseet og Museumsinspektør Lars Jørgensen, Nationalmuseet. )*nugnlunhrjyrogvwhglplgghodoghuhq (sagsnr. 3021, 3022) 3URMHNWEHVNULYHOVH Projektet focuserer på aristokratiet i middelalderen ved at se på udviklingen i bosættelsesmønstre, drifstøkonomi og magtsymbolik. Sammenhængende komplekser med gård og kirke (og vandmølle) er ét undersøgelsesfelt, voldstederne et andet, kirkernes stormandskarakter et tredje, men også den øvrige landbebyggelse hører med i billedet. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJArtikler om jern, borge og voldsteder, Hagerup voldsted, herregården Fjellerup Østergaard og Borren og Næsholm, to eksempler på dansk borgbyggeri. Voldstederne på Hjelm publiceres i 2001 i en monografi. 3URMHNWDQVYDUOLJ Nils Engberg, Danmarks middelalder og Renæssance, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Slangerup Historiske Forening, Institut for Middelalderarkæologi, Århus Universitet, Moesgård Museum, Ebeltoft Museum. 7LOVNXGA.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål 18

19 )5XQHLQGVNULIWHUQHIUD/XQG 3URMHNWEHVNULYHOVH En samlet runologisk-(by)arkæologisk-sproghistorisk undersøgelse af indskrifterne fra Lund fra vikingetid-middelalder, til belysning af tidsfæstelse og typologi, skriftbrug og -kompetance, socialt niveau og skriftvalg i bispebyens to-skrift-samfund. 3URMHNWSHULRGH Foreløbig stillet i bero. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Bidrag til Nytt om runer 15 ( incl nyfund fra Uppåkra) og oversigt over Lund-runeindskrifterne til HOOPS Reallexikon der Germanischen Altertumskunde er i trykken. 3URMHNWDQVYDUOLJ Marie Stoklund. ))UHGHULNVERUJ6ORWVNLUNHRJGHHYDQJHOLVNOXWKHUVNHVORWVNDSHOOHU 3URMHNWEHVNULYHOVH Analyse og tolkning af Frederiksborg Slotskirke, der repræsenterer et højdepunkt inden for udviklingen af det evangeliske kirkerum. Slotskirken, der i sin arkitektoniske struktur afspejler de efter Reformationen ændrede krav til gudstjenesten og fyrstens nye status som landskirkens overhovede, vurderes i relation til ældre og samtidige fyrstekapeller i Nordeuropa, fortrinsvis i Danmark og Tyskland. 3URMHNWSHULRGHaugust U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ konferenceindlæg (dansk/engelsk) i 2000 (publiceret 2001). Sammenfattende publikation (dansk/tysk). 3URMHNWDQVYDUOLJ: Hugo Johannsen, Danmarks Kirker, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling. 7LOVNXG Bevilling fra Carlsbergfondet til løn i 1 år ( ) til Hugo Johannsen. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU *XUUHVORWHWNRQJHOLJWERUJDQO JIUDPLGGHODOGHUHQ (sagsnr.3973) 3URMHNWEHVNULYHOVHProjektet har til formål at foretage en detaljeret undersøgelse af det middelalderlige borganlæg ved Gurre, såvel ud fra det arkæologiske som det skriftlige kildemateriale, med henblik på en samlet publisering. Projektet omfatter arkæologiske udgravninger, herunder naturvidenskabelige undersøgelser, i foråret 2001 i forborgsterrænet omkring slotsruinen, og foretages i samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen som led i et Naturgenopretningsprojekt i området. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Resultaterne af undersøgelserne publiseres som en bog, der udgives i samarbejde med forlaget Wormianum. 3URMHNWDQVYDUOLJ Vivian Etting, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Skov-og Naturstyrelsen, Helsingør Bymuseum 7LOVNXG Skov-og Naturstyrelsen, Unibankfonden 8QU1LFRODV+HQUL-DUGLQ 3URMHNWEHVNULYHOVH Biografi om arkitekten Nicolas Henri Jardin ( ), der under sit ophold i Danmark dels opførte en lang række bygninger, dels underviste på Kunstakademiet og som har fået ry for at have indført nyklassicismen. 3URMHNWSHULRGH Forventet afsluttet 2002 SU VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Monografi 3URMHNWDQVYDUOLJ Ulla Kjær 7LOVNXG Otte måneders løn til Ulla Kjær 2000 betalt af Bergiafonden. Tilskud til rejser til Paris og Rom betalt af hhv. Julie von Müllers fond og Christian og Ottilia Brorsons rejselegat. 19

20 8QU0LGGHODOGHUHQVERUJHRJYROGVWHGHUHWGDWDEDVHSURMHNW 3URMHNWEHVNULYHOVHProjektet har til formål at indsamle, systematisere og formidle resultaterne af forskningen indenfor middelalderens borge og voldsteder gennem oprettelsen af en database. Denne database skal give systematisk indgang til de arkæologiske, skriftlige, kartografiske og naturvidenskabelige kilder til samtlige borge og voldsteder. Projektet omfatter Danmark, Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge, samt Norge. Databasen skal være tilgængelig for alle på Internettet. 3URMHNWSHULRGH Projektet vil kunne realiseres inden for en periode på ca. 4 år 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Etableringen af databasen er det direkte formål med projektet. Herudover afholdes afslutningsvis en Nordisk konference med international deltagelse til præsentation af de nye forskningsmuligheder. 3URMHNWDQVYDUOLJ Vivian Etting og Nils Engberg, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de deltagende lande, som i fællesskab har udformet projektet. 7LOVNXG Der ansøges om fondsstøtte til at igangsætte projektet 20

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold:

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold: NR. 20 SOMMEREN 2003 MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003 Den nye udfordring Indhold: Redaktørens forord: Den nye udfordring..................... 2 Ti gyldne år for dansk marinarkæologi ved Ole

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Publikationsliste 2001. Publikationsliste. Bilag til Forskningsberetning 2001

Publikationsliste 2001. Publikationsliste. Bilag til Forskningsberetning 2001 Publikationsliste Bilag til Forskningsberetning 2001 Nationalmuseet August 2002 1 Publikationer Forhistorisk Arkæologi 1. Videnskabelige publikationer 1.1.Monografier, bøger og afhandlinger Aner, E, Kersten,

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008.

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. (red. Dorthe Danner Lund) Den internationale borgforskning har fra sin spæde opkomst i 1800-tallet

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Program til arbejdsmøde om

Program til arbejdsmøde om Program til arbejdsmøde om 14 C -Datering af det treskibede langhus - oprindelse og udvikling Sted: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev Tidspunkt: Mandag d. 23. marts 2009,

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere