3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998)."

Transkript

1 352-( 7 $7$/2* 1DWLRQDOPXVHHW DSULO 1

2 'DQPDUNV2OGWLGRJ5LJVDQWLNYDUHQ )25+,6725,6 $5 2/2*, 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU )%URQ]HDOGHUHQVUHOLJLRQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Manus afsluttet 2000, trykning af monografi Endvidere artikler og konferencebidrag. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXGKulturministeriets forskningspulje, kr. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0HJDOLWSURMHNWHW VDJVQURJ 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdning og publicering af materiale tilvejebragt ved Nationalmuseets engagement i Megalitkampagnen, et samarbejde mellem Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen om undersøgelse og restaurering af fredede dysser og jættestuer. 3URMHNWSHULRGH (forlænget 1 år). 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Monografier i serien Stenaldergrave i Danmark, udgivet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Publicering af undersøgelser i Stenaldergrave i Danmark bd. 2, v. Flemming Kaul. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Skov- og Naturstyrelsen, Antropologisk Laboratorium v. Københavns Universitet. ) ULJHQIRUVYDUHWRJDULVWRNUDWLHW±IDNWRUHUEDJXGYLNOLQJHQDIGHHXURS LVNHVDPIXQGL IRUKLVWRULVNRJKLVWRULVNWLGI U±H UVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Tværfagligt projekt omkring analyser af krigen og krigstruslen som faktorer for udviklingen af de europæiske samfund i forhistorisk og historisk tid. Projektet rummer 4 hovedtemaer: The Warriors, Soldiers and Conscripts of the Anthropology in Archaeology, 500 B.C A.D. Romans and Barbarians A.D. The Scandinavian military aristocracy A.D. Strategy, tactics and logistics. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQRJUDSSRUWHULQJ Symposier/symposieberetninger, monografier og artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Institut for Forhistorisk Arkæologi, Institut for middelalderarkæologi og Institut for antropologi, Aarhus Universitet. - Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, Roskilde. - Dir. Fil.dr. Johan Engström, Armémuseet, Stockholm. - Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Arch. Landesmuseum, Schloss Gottorf. - Oliver Grimm, Vorgeschichtliches Seminar Phillips-Universtät, Marburg. - Dr. Gareth Williams, British Museum. - 2

3 Mikael Dahlgren, Lunds Universitet. - Dr.phil. Jørgen Ilkjær, Forhistorisk Museum, Moesgård. - Dr.phil. Ulla Lund Hansen, Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet. (NVWHUQHWLOVNXG Statens Humanistiske Forskningsråd: kr. for hele projektperioden. )7LVV NRPSOHNVHW(QEHE\JJHOVHIUD\QJUHMHUQDOGHUWLOWLGOLJPLGGHODOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Undersøgelser og analyser af et storgårdskompleks og dets udvikling fra URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQRJUDSSRUWHULQJ: Artikler og monografier. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Kalundborg & Omegns Museum. (NVWHUQHWLOVNXG Lodbergs Legat kr. og RAS til nødudgravning kr. i )9HVWHUYLJRJMHUQDOGHUHQVE\K MHL7K\ (sagsnr. 3034) 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af jernalderbyhøjen ved Vestervig i Thy og andre af Nordvestjyllands byhøje. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgives som monografi. Manuskript næsten færdiggjort i Publiceret i 1999: F. Kaul: Vestervig - an Iron Age village mound in Thy, NW Jutland. I Ch. Fabech & J. Ringtved (eds.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may , Jutland Archaeological Society/Aarhus University Press. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHSHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab. (NVWHUQHWLOVNXG SHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab for 1996: kr.,qwhuqhwlovnxg Rigsantikvarens dispositionsbevilling/direktionen i : kr. )&HQWUDOHERSODGVHULPHOOHPQHROLWLNXPVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHUndersøgelse af stadierne i samfundets udvikling inden for Tragtbægerkulturen i mellemneolitikum, ca f.kr., med udgangspunkt i bopladserne. Der planlægges bl.a. bearbejdning og publicering af fundene fra bopladsen ved Vasagård på Bornholm, udgravet 1988 og Inden for rammerne af projektet blev der i 1999 gennemført fortsatte udgravninger af bopladsen Sigersted III, Midtsjælland, som kombineret forsknings- og nødudgravning. 3URMHNWSHULRGH Projektet vil fortsat være i udvikling og er åbent for nye samarbejdspartnere. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgravningsrapporter, publicering. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Mus.insp. Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum. )6WHQDOGHUKXVHYHG/LPHQVJnUG%RUQKROPVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af resultater af udgravninger af bopladsen ved Limensgård, Bornholm, med hustomter fra tidlig-, mellem- og senneolitikum samt ældre jernalder. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJDer planlægges udgivet en monografi. - Foreløbig oversigt udgivet i 1999: P.O. Nielsen: Limensgård and Grødbygård. Settlements with house remains from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm. I Ch. Fabech & J. Ringtved (eds.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may , Jutland Archaeological Society/Aarhus University Press. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 3

4 6DPDUEHMGVSDUWQHUHSHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab. Museumsinspektør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum. (NVWHUQHWLOVNXG Kulturministeriets forskningspulje, kr. )'LH)XQGHGHUlOWHUHQ%URQ]H]HLWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Værket Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen er en fuldstændig kildepublikation af alle grav- og depotfund fra den ældre bronzealder, tillige med alle enkeltfund og depoter med tidlige metalsager fra yngre stenalder, fra Danmark og Nordvesttyskland. Arbejdet med udgivelsen af de danske bind er i 2000 fortsat med fremstilling af illustrationer til værkets bd. XII, Viborg Amt samt bearbejdning og supplering af manuskriptet til dette bind. 3URMHNWSHULRGH1987-3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgives som monografiserie af Karl Wachholz Verlag, Neumünster. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen (adm. ledelse), Eva Koch (projektledelse). 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Prof. K.-H. Willroth, Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August- Universität, Göttingen. (NVWHUQHWLOVNXG Fra Deutsche Forschungsgemeinschaft i 2000: kr. )*XGPH/XQGHERUJSURMHNWHW8QGHUV JHOVHDIHQWLGOLJFHQWHUGDQQHOVHRJGHQVXGYLNOLQJ H U (sagsnr. 3728, 3733) 3URMHNWEHVNULYHOVHUndersøgelser og analyser af genstandsmateriale og bebyggelsesudvikling i Gudme-området e.kr. Delprojekter: 1) Gudme detektorfund og udlandsforbindelser e.kr. v. Lars Jørgensen. 2) Gudme en tidlig centerdannelse, v. Palle Ø. Sørensen. Desuden nødudgravning af bopladsen Gudme III v. Palle Ø. Sørensen. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJTo ud af tre monografier i forbindelse med den afsluttende publicering af Gudme-Lundeborg projektet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Palle Ø. Sørensen, Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH:Forskning og undersøgelse koordineres af en styregruppe nedsat af Det Arkæologiske Nævn med repræsentanter for universiteterne i København og Århus, Odense Bys Museer, Svendborg & Omegns Museum og Skov- og Naturstyrelsen. Desuden samarbejdes der med Peter Rasmussen, GEUS (pollenanalyse) og Marinarkæologisk Forskningscenter (publikation af undersøgelserne ved Lundeborg). (NVWHUQHWLOVNXGA.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Statens Humanistiske Forskningsråd, i alt 11,8 mio. kr. i hele projektperioden. Kulturministeriet til Palle Ø. Sørensen for : kr. )'DQPDUNV2OGWLG±RYHUVLJWVY UNRYHU'DQPDUNVROGWLGVKLVWRULHIUD,VWLGHQWLO 9LNLQJHWLGHQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHOversigtsværk om Danmarks oldtid, som afløser for Johs. Brøndsteds Danmarks Oldtid 1-3, der udkom i revideret udgave Der er planlagt fire bind omfattende 1: jægerstenalder og bondestenalder, 2: bronzealder, 3: ældre jernalder, 4: yngre jernalder. Fremstillingsformen er bredt fortællende, men bag brødteksten gemmer der sig et omfattende noteapparat, som leder læseren frem til den nyeste speciallitteratur. Hvert bind vil være på ca. 400 tryksider. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Bogværk udgivet af forlaget Gyldendal. 4

5 3URMHNWDQVYDUOLJJørgen Jensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXGFor hele projektperioden, forventet: kr. )'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVNXOWXUPLOM VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Arkæologisk og naturvidenskabelig undersøgelse af dødishul ved Slotseng, Sønderjylland, med aflejringer fra senglacial og postglacial tid. De ældste lag indeholder knogler og takker af rensdyr samt redskaber fra Hamburgkulturen i Bølling-tid, ca f.kr. Lokaliteten knytter sig til et nærliggende kompleks af bopladser fra Hamburg- og Federmesserkultur, udgravet Formålet er at opnå indblik i de kultur- og naturhistoriske forhold på tidspunktet for den første indvandring af mennesker til landet i slutningen af sidste istid. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Undersøgelsen videreføres i Der planlægges en populær artikel i 6NDON, derefter er målet at sammenfatte resultaterne af udgravningerne ved Slotseng i en tværfaglig afhandling/monografi. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH:NNU, Zoologisk Museum. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXG:Statens Humanistiske Forskningsråd, Augustinusfonden, Thomsen, Skibsreder )9RUEDVVH. Den samme landsby kan følges fra Kr.f. til år 1100, gennem jernalder, vikingetid og middelalder til den eksisterende landsby. I gennemførtes en fuldstændig udgravning af hele bebyggelsen. Pga. meget velbevarede huse med tilhørende hegn samt brønde og grave kan hele bebyggelsens udvikling følges meget detaljeret gennem 1100 år. Fra Kr.f. består bebyggelsen af 3 samtidige bebyggelser af forskellig størrelse, til den vestlige bebyggelse er der også udgravet de tilhørende marker og gravpladser, samt et gærde der adskilte den gødskede indmark fra udmarken. År e.kr. har der igen været 3 andre samtidige bebyggelser, til en af gårdene er udgravet en rig gravplads. Senere ændres de tre bebyggelser til to bebyggelser, der kan følges gennem resten af jernalderen. År 700/800 e.kr. flyttes bebyggelsen 500 m og bliver nu til en landsby, der igennem vikingetiden består af 6 indhegnede gårde, der i 6 nye, meget større indhegnede gårde kan følges igennem ældre middelalder. Da Vorbasse blev opmålt i 1788 i forbindelse med udskiftningen bestod byen af 6 store tofter, hver med en gård. Disse tofter er udlagt i samme plan som 1000-tallets landsby. Med denne udgravning er det muligt at følge den samme landsby gennem 2000 år fra Kristi fødsel til i dag, 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Udgravningen bearbejdes til en publikation i to bind. Første bind vil omhandle Vorbasse fra år 800 til år 1800, andet bind vil omhandle Vorbasse fra Kr.f. til år 800. I 2000 er hele vikingetidsbebyggelsen overført til elektronisk data med udtegning af samtlige planer og huse samt alle illustrationer til afsnittet om Vorbasse fra 1800 til 1000 (skrevet af Erland Porsmose). I 2001 udtegnes alle huse fra ældre middelalder og samtlige illustrationer færdiggøres, forventet trykklart manuskript til Vorbasse URMHNWDQVYDUOLJ Steen Hvass. ) RQJHPRVHQ VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Materialestudier og udarbejdelse af trykklart manuskript til en redegørelse for Kongemosekulturens bosættelsesmønster, økonomi, teknologi og kunst. Foruden indlandspladsen Kongemosen i Åmosen analyseres fem kystpladser fra Nordøstsjælland: Villingebæk, Månedalen, Vedbæk Boldbaner, Trylleskoven og Maglemosegårds Vænge, der tilsammen danner grundlaget for tredelingen af Kongemosekulturen i Blak-, Villingebæk- og Vedbækfaserne. De geologiske og 5

6 zoologiske aspekter af Kongemosefundet (datering, vegetationsforhold, vandstandsændringer, dyreliv, udnyttelsesstrategi, m.m.) behandles sideløbende af Charlie Christensen og Nanna Noe- Nygaard. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Publikation Kongemose. Settlement, Technology and Art i monografiserien Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Seniorforsker Charlie Christensen, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, og docent, dr.phil. Nanna Noe-Nygaard, Geologisk Institut v. Københavns Universitet. (NVWHUQHWLOVNXG: Statens Humanistiske Forskningsråd for : kr,qwhuqhwlovnxg Direktionens forskningspulje for 1999: kr )(QJHGDORJ/nQXP7RQRUGM\VNHJUDYSODGVHUIUD\QJUHVWHQDOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af materiale fra udgravninger foretaget for Nationalmuseet af Ole Faber. Ved Engedal og Lånum blev der bl.a. udgravet to langdysser, tre jættestuer, et kulthus, et stendyngegravskompleks og flere gravhøje fra Enkeltgravskulturen. Fundene anvendes til belysning af forholdet mellem megalitgrave, kulthuse og stendyngegrave samt spørgsmålet om overgangen fra Tragtbæger- til Enkeltgravskultur. 3URMHNWSHULRGH: (forlænget 1 år). 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Der planlægges en monografi i serien Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJPoul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling, i samarbejde med Kit Fabricius. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHCand.phil. Kit Fabricius, Institut for Arkæologi og Etnologi v. Københavns Universitet. Mus.insp. Ole Faber, Varde Museum. (NVWHUQHWLOVNXGStatens Humanistiske Forskningsråd, til illustrationer: kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU )*XOGEUDNWHDWHUQHIUDIRONHYDQGULQJVWLGVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Revision af tysk manuskript om guldbrakteaternes kronologi, samt udarbejdelse af manuskripter om fremstillingen af brakteaterne og om dateringen af indskriftsbrakteaterne. Formålet er at kunne afslutte de danske bidrag til værket Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit (Münstersche Mittelalter-Schriften 24), der publicerer og bearbejder de nordiske guldbrakteater fra årh. e. Kr., og hvis første 3 bind med afbildninger og udførlige beskrivelser af brakteaterne udkom URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQ Resultaterne vil blive publiceret i Bind 4,1 (kronologi; vil udgøre hele bindet) og 4,2 (fremstillingsteknik, indskriftskronologi) af Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3URMHNWDQVYDUOLJ Morten Axboe. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Prof. Dr. Heinrich Beck, Bonn, Dr. Charlotte Behr, London, Prof. Dr. Klaus Düwel, Göttingen, Prof. Dr. Karl Hauck, Münster (projektleder), Prof. Dr. Wilhelm Heizmann, Göttingen, Dr. Alexandra Pesch, Münster. (NVWHUQHWLOVNXG Kulturministeriets forskningspulje : kr. 6

7 1DWLRQDOPXVHHWV*U QODQGVFHQWHU 6LOD 3URMHNWHULJDQJVDWLnU 8QU'HQVHQH'RUVHWNXOWXUVNRPPXQLNDWLRQRJNXOWXUP GHU Projektet tager udgangspunkt i resultaterne af arkæologiske undersøgelser i Hatherton Bugt, Thuledistriktet. Den sene Dorsetkulturs udveksling af eksotiske råstoffer som indikator af langdistanceforbindelser, ressourceudnyttelsen og relationerne til Thule-kulturen og de norrøne grønlændere er hovedemner i projektet. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ Martin Appelt 8QU \VWIMRUGRJLQGODQGVERHUHERV WWHOVHLGHWFHQWUDOH9HVWJU QODQG Projektet tager sigte på at belyse dynamikken i bosættelsesmønstre og ressourceudnyttelse i det centrale Vestgrønland. Projektet kombinerer etnohistorie og arkæologi. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ: Bjarne Grønnow 8QU,QXLWRJ1RUGERHUL6\GJU QODQG Projektet består af følgende delprojekter: 1) Nordbo-projekter (under ledelse af Jette Arneborg): - Kirke, kristendom og storbønder i Østerbygden Projektet har til hensigt at belyse kristendommens position i det norrøne grønlandske samfund. Kulturkontakter, handel og kommunikation herunder Sandhavn-projektet og Skib, naust og maritime aktiviteter i det norrøne Grønland (v. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser). Projektets formål er gennem kombinationen af landbaserede og marinarkæologiske undersøgelser at identificere og beskrive nordboernes kontakter og handelsforbindelser med Nordatlanten og Europa. Dette søges belyst bl. a. gennem identifikation og undersøgelse af nordboernes formodede centrale havn, Sandhavn, i Nanortalik Kommune, og gennem en marin-arkæologisk indsats. 2) Projekter med fokus på Inuit (under ledelse af H.C. Gulløv) - Thulekulturen i Sydgrønland Projektet har til formål at belyse den tidlige Thulekultur og det mulige kulturmøde Inuit/Nordbo i det sydligste Grønland. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ Jette Arneborg og H.C. Gulløv 8QU'HHULQJ±SXEOLNDWLRQDI+HOJH/DUVHQVPDQXVNULSW Manus editeret og klargjort til publikation, der ventes udgivet i URMHNWDQVYDUOLJMartin Appelt 3URMHNWSHULRGH QU6DTTDTERSODGVHQ1LSLVDW6LVLPLXW RPPXQH±DUN RORJLVNHRJNYDUW U]RRORJLVNH 8QGHUV JHOVHU De arkæologiske analyser er under færdiggørelse, supplerende dateringsprøver indleveret. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Tinna Møbjerg og Anne Birgitte Godtfredsen 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQRJ5DSSRUWHULQJ: Publiceres i videnskabelig serie 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Aarhus Universitet, Sisimiut Museum, Zoologisk Museum. 7

8 8/785+,6725,6 5(/$7(5(71$7859,'(16 $% 3URMHNWHUDIVOXWWHWL )'LH)XQGHEHVWHPPHOVHDIWU IUDEURQ]HDOGHUHQ Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Bestemmelse af træ og andre organiske materialer fra ældre bronzealders grave. Der er foretaget vedbestemmelse af prøver, som beskrives af Ph.D. Eva Koch, Danmarks Oldtid. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Resultater publiceres i Karl-Heinz Willroth og Eva Koch: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises. 3URMHNWSHULRGH 3URMHNWDQVYDUOLJ: Claus Malmros 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Danmarks Oldtid )%HVWHPPHOVHDISUR[\GDWDIRUDWPRVI UHQVLQGKROGDINXOGLR[LGVLGHQLVWLGHQVDIVOXWQLQJ. Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Undersøgelse af atmosfærens indhold af CO 2 gennem de seneste år baseret på analyser af spalteåbninger på birkeblade fra sø- og moseaflejringer. Samarbejde med Utrecht Universitet, Holland. Undersøgelser af fossile blade fra Skidendam og Holmegårds Mose afsluttet. Kulstof-14 dateringer udført. Alder-dybde profil beregnet på grundlag af bly-210 dateringer.i samarbejde med Utrecht Universitet er der udarbejdet nye kalibreringskurver for beregning af CO 2 koncentrationer. Udkast til to artikler er udarbejdet. Rapport vedr. resultater fra Holmegårds Mose foreligger. Uddannelse af fire studenter fra Københavns Universitet (speciale samt afløsningsopgave). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Science og andet internationalt tidsskrift i URMHNWDQVYDUOLJ Bent Aaby, NNU 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Utrecht Universitet (R. Wagner, H. Fischer) (NVWHUQHWLOVNXG: Til forbrug i året SNF kr )/DQJWLGVXGYLNOLQJHULYHJHWDWLRQHQLIRUKROGWLO QGULQJHULDJUDUHV\VWHPHULGHQV\GOLJH GHODI+ROODQG Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Sammenligning af pollen- og makrofossildata fra Holland og Danmark vedrørende forhistorisk bebyggelse og landbrug fra neolitikum til middelalder. Projektet er afsluttet og der er udarbejdet to manuskripter. 3URMHNWSHULRGH 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: 2 artiklerel publiceres i Vegetation History and Archaeobotany URMHNWDQVYDUOLJ: Sabine Karg 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Universitetet i Leiden, Holland. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU 1\GDPPRVHJHRERWDQLVNHXQGHUV JHOVHU 3URMHNWEHVNULYHOVH Publikation af de geobotaniske undersøgelser Manuskript er udarbejdet, og revision foregår. 3URMHNWSHULRGH URMHNWDQVYDUOLJCharlie Christensen, NNU. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Artikel i Vegetation History and Palaeobotany i

9 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NMU, NMF, Bevaringsafdelingen samt Else Kolstrup, Uppsala Universitet. ))RUWLGRJ)ORUDHW)RUVNQLQJVUnGVSURMHNW Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH NNU deltager i projektet og er ansvarlig for delprojektet: Kvantitativ vegetationsbeskrivelse ved pollenanalyse. Delprojektet skal foretage en række pollenanalyser i søer og moser i Himmerland og på Midtsjælland for at vurdere vegetationsudviklingen og belyse samspillet melllem mennesker og natur gennem de seneste årtusinder. Der er i årets løb foretaget en række pollenanalytiske analyser af Dalby Sø samt foretaget en del kulstof-14 dateringer. Der er udarbejdet manuskripter til flere kapitler i en fælles bogproduktion. BAa har ledet projektet of der er afholdt en konference. Projektperiode: U VHQWDWLRQUDSSRUWDULQJ: Bogproduktion (International monograf) samt en række vid. artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Bent Aaby 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Landbohøjskolen, GEUS, Forskningscenter for Skov og Landskab og RUC. (NVWHUQHWLOVNXG: SHF, SNF, SSVF, SJVF kr. ) RQJHPRVHERSODGVHQJHRERWDQLVNHXQGHUV JHOVHU3URMHNWEHVNULYHOVH Publicering af de geobotaniske undersøgelser i St. Åmose Udgraveren Svend Jørgensens pollendata er indtastet i programmet Tilia og 13 pollendiagrammer er trykklare. Profilopmålinger og lagbeskrivelser er gennemgået og tolket. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJ Charlie Christensen, NNU. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, og Nanna Noe Nygaard, Geologisk Institut. (NVWHUQHWLOVNXG kr. )3HDWODQG3URWHFWLRQDQG0DQDJHPHQWLQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH3(3. Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Udarbejdelse af strategiplan (1. år) og handlingsplan (2.år) for identifikation og bevaring af vådområder i 8 centra- og østeuropæiske lande (Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet) med henblik på ansøgning om økonomisk støtte til bevaring af værdifulde naturområder i disse lande. Ansøgning fremsendes til GEF (Global Environmental Facilities). Der er udarbejdet strategiplan og handlingsplan delvis udarbejdet. Der har været afholdt en del work shops i div. europæiske lande.arbejdet Samarbejde med Institutioner i Holland, Tyskland, England mm. Tidsforbrug 35,0 uger; 3URMHNWSHULRGH: URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Rapportering til Miljøstyrelsen og GEF 3URMHNWDQVYDUOLJBent Aaby 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Miljøstyrelsen, Wetland International, IGCP, 8 deltagerlande samt en række kontaktpersoner i Europa. (NVWHUQHWLOVNXG: Bevilling fra Miljøstyrelsen kr )$UN RERWDQLVNHXQGHUV JHOVHUDIPDWHULDOHIUD6 QGHUM\OODQGIUDSHULRGHQ1HROLWLNXPWLO PLGGHODOGHU Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Arkæobotaniske undersøgelser af materiale udtaget under udgravning af en række lokaliteter i Sønderjylland. Lokaliteterne dækker perioden fra neolitikum til middelalder. Der 9

10 er lavet en del foreløbige analyser og materiale fra en række pladser er vurderet med henblik på mere detaljerede analyser. 3URMHNWSHULRGH 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: NNU Rapporter og videnskabelige publikationer. 3URMHNWDQVYDUOLJ Sabine Karg 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Haderslev Museum samt Universitetet i Kiel. )$JUDUHWIRUVNQLQJVUnGVSURMHNW Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Hovedprojektet har til formål at belyse det agrare landskab fra Kristi fødsel til det 21. århundrede. NNU er ansvarlig for delprojektet: Forhistorisk og tidlig historisk agrarøkonomi baseret på makrofossildata. I årets løb er der foretaget nye analyser af udvalgte fundgrupper, herunder et antal nye makrofossilundersøgelser af materiale, der allerede ligger i magasinerne (på Nationalmuseet eller lokalmuseerne). Der fokuseres især på prøver fra brandtomter, samt på et fundmateriale, der har fået en del opmærksomhed inden for de allerseneste år - nemlig forkullede planterester fra slaggegruber tilhørende forhistoriske jernudvindingsovne 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: International monografi samt videnskabelige artikler og rapporter I 2000 er udkommet NNU Raport nr. 18, NNU Rapport nr. 19, NNU Rapport nr. 34, NNU Rapport nr. 35. En artikel er i trykken. 3URMHNWDQVYDUOLJ: David Robinson 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Landbohøjskolen og GEUS. (NVWHUQHWLOVNXG: SHF, SNF, SSVF, SJVF kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU )6ORWVHQJ*HRERWDQLVNXQGHUV JHOVHDIODJVHULHLG GLVKXO 3URMHNWEHVNULYHOVH Feltarbejde under årets udgravning i dødishul indeholdende en komplet senglacial lagserie med udkastede rensdyrknogler fra Hamburgkulturen. Fundet er unikt i Danmark, og der er indledt samarbejde med flere institutioner om kommende bearbejdelse og publikation. 3URMHNWSHULRGH ? Udgravningen forventes afsluttet i U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Nationale og internationale tidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ Charlie Christensen, NNU. Udgraver er Danmarks Oldtid, Nationalmuseet. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHJørgen Holm, Zoologisk Museum og Geologisk Institut. (NVWHUQHWLOVNXGUdgravningen blev i 2000 betalt af Statens Humanistiske Forskningsråd. Til undersøgelserne er der opnået støtte fra Augustinius-fondet o.a.. 10

11 MARINARKÆOLOGI 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU ))9HQGLVNV IDUWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Ph.d.-projekt omkring Odermundingsområdets søfart i vikingetid og tidlig middelalder. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Planlagt monografi i serien PNM Studies foruden artikler i internationale og polske arkæologiske tidsskrifter 3URMHNWDQVYDUOLJ George Indruszewski, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Muzeum Narodowe, Szczecin, Bodendenkmalpflege, Schwerin, Universität Greifswald og Szczecin Universitet. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )6NLEVWHNQLVNHEHUHJQLQJHUDIIRUWLGHQVVNLEHVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Efterhånden som rekonstruktionen af de arkæologiske skibsfund skrider frem, åbner der sig muligheder for skibstekniske analyser og beregninger af skibene og for en sammenligning på dette grundlag. De dokumentationstekniske og skibstekniske spørgsmål i denne forbindelse behandles. 3URMHNWSHULRGH Afsluttet. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ph.d.-afhandling, der er publiceret i monografi og lagt på Nettet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Kenn Jensen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Institut for Skibs- og Havteknik, DTU. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )0$5(6VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Projektet Museological and Archaeological Revitalisation of Early Shipfinds udvikler metoder for bevaring og udstilling af skibsfund, der er udgravet og behandlet før tilfredsstillende konserveringsteknikker blev udviklet. Endvidere forøger projektet de enkelte skibsfunds værdi ved en forskningsmæssig nyvurdering af fundene. Konkret omfatter projektet en nyopstilling af Utrecht-skibet og en forskningsmæssig nybearbejdning af Utrechtskibet og den bevarede egebåd fra Nydam. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ny udstilling af Utrechtskibet åbnet 27/ Utrecht forskningsresultater planlægges publiceret i BAR eller IJNA i 2001, Nydam forskningsresultater i den planlagte, engelsksprogede monografi om Nydamfundet (se 0308 Nydam mosefund) 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts Universität, Schleswig; Centrall Museum Utrecht, Bevaringsafdelingen ved Nationalmuseet i Danmark. 7LOVNXG: EU og Centraalmuseum Utrecht: 2,3 mill. kr (hele perioden, alle NM aktiviteter), Grundforskningfonden: 1,1 mill kr (hele perioden, incl værdi af arbejdstid). Grundforskningsfondens tilskud i 2000 udgør kr. 11

12 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0HQQHVNHWRJKDYHWLVWHQDOGHUHQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Med udgangspunkt i havets betydning for mennesket, bebyggelsesmæssigt, erhvervsmæssigt og kommunikativt, bearbejdes stenalderkystbebyggelsen på Vestfyn og i Østjylland. Arbejdet vedrørende Tybrind Vig er afsluttet med henblik på publikation i De øvrige projekter fortsætter. Arbejdet foregår som et tværvidenskabeligt projekt med deltagelse af kvartærgeologi, botanik og kvartærzoologi. 3URMHNWSHULRGH Forlænget. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres i monografiform og som artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Søren H. Andersen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Afdelingen for forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet, Moesgård Museum, GEUS, Zoologisk Museum, University of Cambridge, University of Newcastle og Durham, Stockholms Universitet. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )6NXOGHOHYVNLEHQHVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Arbejdet med dokumentation og analyse af Skuldelevfundets fem fartøjer på grundlag af det arkæologiske materiale og eksperimental-arkæologiske undersøgelser af skibene afsluttedes i 1996 med færdiggørelsen af rapport om "Roar Ege"-eksperimentet, den monografiske bearbejdning af fundet forventes afsluttet i URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ "Roar Ege"-rapporten udgivet i 1997 på dansk i Vikingeskibshallens rapportserie, og Skuldelevmonografien udgives i på engelsk i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ Ole Crumlin-Pedersen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Vikingeskibshallen; Professor, dr.phil. Olaf Olsen. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )/DUJH&DUJR9HVVHOVLQ'DQLVK:DWHUV$'VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Søhandelens karakter i middelalderen analyseres med udgangspunkt i fund af middelalderlige storskibe i danske farvande. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Planlagt udgivelse i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anton Englert, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Christian-Albrechts-Universität, Kiel. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. ))6 IRUVYDURJPLOLW URUJDQLVDWLRQL'DQPDUNH U VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Søforsvarsanlæggene og deres sammenhæng med den militære organisation beskrives på baggrund af det arkæologiske kildemateriale. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Post-doc. projekt, fremlægges som monografi, samt i artikler. Desuden publiceres to konferencer afholdt under projektet i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne Nørgård Jørgensen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Civilisation & Konflikt, NM, RAS, 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr; SHF kr, RAS kr. 12

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold:

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold: NR. 20 SOMMEREN 2003 MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003 Den nye udfordring Indhold: Redaktørens forord: Den nye udfordring..................... 2 Ti gyldne år for dansk marinarkæologi ved Ole

Læs mere

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår

Læs mere

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Årsberetning 2008 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation,

Læs mere

Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:

Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: 1$7,21$/086((76)256 1,1* 1DWLRQDOPXVHHW 0DM 1 )RURUG Forskningsberetning 2000 er en afrapportering af forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, forskningssekretariatets og

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2005 Nationalmuseet 2011 Forord Forskningsberetning 2005 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM.

Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM. 3. november 10 J.nr. 68 1/32 Kulturhistorisk orienteringsmøde 17-19 nov 2010 Fuglsøcentret 17 nov 2010 11.00-12.00 fra 12.00 13.00 Program for plenum Ankomst og indkvartering Frokost Direktør Nils M. Jensen,

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid

Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid Viborg Søndersø 1018-1030 Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid I n dl e dn i ng Viborg Søndersø 1018-1030 Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid Forfatterne

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen,

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel.

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Forskningen i Rigsarkivet

Forskningen i Rigsarkivet Forskningen i Rigsarkivet Årsberetning for 2014 Rigsarkivet København 2015 1 Indhold Årsberetning for 2014... 3 Forskningen i 2014 en præsentation...5 Forskning og forskningsbaseret formidling om krigen

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Ribes 1300 års jubilæum 6 Undersøgelser 13 Udstillinger og aktiviteter 14 Publikationer og foredrag 16 Konferencer, kurser

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Den Antikvariske Afdeling 5 Den Museologiske Afdeling 7 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere