Deloitte. TMK A/S CVR-nr Årsrapp ort20l4. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den I I 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. TMK A/S CVR-nr.75924712. Årsrapp ort20l4. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den I 8.03.20 I 5"

Transkript

1 Deloitte. Deloifte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Vestervangsvej 6 88 Viborg Telefon Telefax TMK A/S CVR-nr Årsrapp ort2l4 Godkendt på selskabets generalforsamling, den I I 5 Dirigent Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limlted

2 TMK A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 15 Koncernens resultatopgørelse for Koncernens balance pr. 3I Koncernens egenkapitalopgørelse for Koncernens pengestrømsopgørelse for Koncernens noter 27 Modervirksomhedens resultatopgørelse for Modervirksomhedens balance pr. 3l Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2I 4 35 Modervirksomhedens noter 36 anhodsn/5 3 2í5 - I1:44lNo lnfo/mstc C Exæl konæm 215 OPT 2 lê 7,15

3 TMK A/S 1 Virks omhedsoplysnin ger Virksomhed TMKA/S Skautrupvej Holstebro CVR-nr.: Hjemsted: Holstebro Regnskabsår: L Bestyrelse Hans Christian K. Madsen, formand Per Christensen, næstformand Jørgen Jensen Søren Gram Degn Bj arne Klejnstrup Frandsen Helle Marie Friis Nielsen, medarbej derrepræsentant Per Korsholm Jeppesen, medarbejderrepræsentant John Madsen, medarbejderrepræsentant Direktion Ole Lund Andersen, adm. direktør Bank Jyske Bank Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestervangsvej 6 88 Viborg

4 TMKA/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direlfionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret fo TMK A/S.,Ànrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncemregnskabet og årsregnskabet giver et rrtvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3l samt af resultatet af koncemens og selskabets aktiviteter og koncernons pcngestrømme for regnskabsåret 1.1.2L4-3r Ledelsesberetningen indeholder efter vo es opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler /,rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holstebro, den Lund Andersen adm. direktø an K, Madsen næstformand Frandsen medarbej derrepræsentant Per Jeppesen /-é;

5 TMK A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i TMK A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for TMK A/S for regnskabsåret l , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncern egnskabet og årsregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad afsikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger aftrænger afrevisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere wrdering af, om ledelscns valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret I. I l i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision afkoncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Viborg, den Deloitte Revisionspartnerselskab revlsor statsautoriseret revisor

6 TMK A/S 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 214 t. 213 t. 212 t. 2lt t. 21 t. Hovedtal Nettoomsætning 387.3r Bruttoresultat EBITDA t r Driftsresultat Resultat af finansielle poster r (1.2e) (1.8s 1) 2.43 (2.s8) (4.r4) Årets resultat Samlede akfiver Investeringer i materielle anlægsaktiver 29s.s r Egenkapital Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.) 14.t s Nøgletal Bruttomargln(%) 27,3 27,2 27,6 26, 29,3 Nettomargin (%) Egenkapitalens forrentning(%) 8,2 25,7 6,6 )a') 4,7 2,1 4,8 2r, 3,5 15,5 Soliditetsgrad (%) 47,5 42,2 36,8 31,3 23,r Ledelsen har for regnskabsåret 214 valgf ai af7ægge koncernregnskab for TMK A/S og datterselskaber. Hoved- og nøgletal for 21 er alene moderselskabets nøgletal.

7 TMK A/S 5 Ledelsesberetning Kapitalfonden Axcel har indirekte en væsentlig ejerandel af TMK A/S, idet fonden via TCM Invest A/S ejer 63/o af moderselskabet TCM Group A/S. Axcel er som medlem omfattet af retningslinjer udstukket af Danish Venture and Private Equity Association ("DVCA"), hvilke findes på DVCA's hjemmeside Disse retningslinjer udgivet i juni 28, med senere tilretninger, anbefaler udvidet omtale af en række forhold i årsberetningen, herunder corporate governance, finansielle risici samt medarbejderforhold og strategi. Som kapitalfondsejet selskab skal TMK A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. TMK A/S' ledelse, som er beskrevet nedenfor, følger generelt DVCA's anbefalinger bortset fra, at anbefalingerne angiver, at årsrapporten skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på hovedforretningssegmenter. Dette er uhensigtsmæssigt, da en yderligere underopdeling af selskabets omsætning og resultater i forhold til det i regnskabet anførte vil give konkurrenter et detaljeret indblik i data, som kan være til væsentlig skade for selskabet. Koncernoversigt TCIU Inrcst A"/S Axcel 63/o TMIUCoaoc,gta lcdcade mcdartejdæ og bestyreke L2% Privale aktionæ rc 25Vo, % TCM Græp.å/S Holste,bro 1% TIúK A/S HolsüËbro Concepta A/S Horsens T(){P 1r Svane lfukfrëûeta/s KølskcmctailApS

8 TMK A/S 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet I lighed med tidligere år har hovedaktiviteten bestået af fremstilling og salg af køkkener, bad og garderobeløsninger via franchisekæde og andre detailbutikker, primært i Danmark, samt i Norden. Koncernens hovedforretningsområde er til dagligt opsplittet i detailkæder med selvstændig salgs- og marketingfokus, og fælles administration. Strategi TMK A/S driver alle aktiviteter fra Tvis ved Holstebro, og markedsfører primært sine produkter under to brands: Tvis og Svane Selskabets strategiske målsætning er at udbygge markedsandelen i Danmark og ekspandere på udvalgte eksportmarkeder samtidig med at lønsomhed og cash flow skal være blandt de bedste i branchen. Udover organisk ekspansion overvejer koncernen attraktive ikke-organiske ekspansionsmuligheder. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernrapportering Der aflægges koncernregnskab for TMK A/S og datterselskaber for at give regnskabslæser bedre indsigt i koncernens økonomiske forhold. Opíølgning på den økonomiske udvikling Koncernens positive udvikling fortsætter med stigende såvel omsætning som indtjening hvert år siden 21. Koncernens resultat blev et overskud pâ 43,2 mio. før skat, hvilket er en forbedringpâ 74,2 mio. i forhold til 213, hvor der var et overskud pâ 29, mio. På EBITDA niveau repræsenterede årets resultat på 5, mio. en forbedring på 11, mio. Den væsentlige resultatforbedring skyldes bedre bruttoresultat grundet stigende omsætning og fordelagtig segmentudvikling i henhold til virksomhedens strategi. Produktion og administration udviste fortsat stigende effektivitet. Ledelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende. Nettoomsætningen steg med 9,5%o pä trods af en fortsat svag markedsudvikling. Væksten er drevet af gennemfakturering af hvidevarer samt en større satsning på privatkundemarkedet. Antallet af butikker i Tvis kæden og Svane kæden har været stabilt i året. Der er fortsat stor fokus på design og kvalitet som væsentlige konkurrenceparametre, og dette har i 214 igen medført introduktion af en række ny produktserier, som har bidraget til den stigende omsætning.

9 TMK A/S 7 Ledelsesberetning Der har ikke været væsentlige udgifter i forbindelse med tab på butikker (debitorer) i årets løb Selskabets økonomiske stilling er væsentligt bedret på alle måleområder. Indtjening på EBITDA niveau er øget med 28%o ift. 213, EBITDA marginen er øget fra ll,%o til l2,9yo, arbejdskapital er faldet yderligere fra -14 mio. til -28 mio., pengestrømme fra primær drift er steget fra 38,4 mio. til 56,4 mio., den rentebærende nettogæld er negativ og soliditetsgraden er steget fra 42,2%o lil 47,5o/o. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet har en god balance imellem investeringer, egenkapital og gæld. Omsætning og resultater er ikke opdelt på hovedsegmenter, idet selskabet primært producerer og sælger til det nordiske marked, som ikke ønskes nænnere specificeret af konkurrentmæssige årsager. Li kv i di t e t s udv ikl i n g o g kap i t al be r e ds kab Pengestrømme fra primær driftsaktivitet udgjorde 56,4 mio., hvoraf driftsresultatet tillagt af- og nedskrivninger bidrog med 49,6 mio. og forbedring af arbejdskapitalen bidrog med de resterende 6,8 mio.. Pengestrømme fra primær driftsaktivitet steg med 18 mio. ift. åretfør. Den samlede TCM koncerns kapitalberedskab er derfor bedret væsentligt i året. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 51,5 mio. for regnskabsâtret 214 med det formål at indfri gæld i moderselskabet og udligne koncerninterne mellemregninger. Medarbejdedorhold Der er i årets løb ansat 59 medarbejdere og fratrådt 53 medarbejdere, hvorefter koncernens samlet beskæftigede 263 medarbejdere pr. 31. december 214 (6 flere end ved årets begyndelse). Alle koncernens ansatte er ansat i Danmark. Mangfoldighed Det er TMK's mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af kvinder i både bestyrelse og den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samle kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er en kvinde og to mænd. Det er bestyrelsens måi, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden, hvad angår alder, baggrund, nationalitet, køn mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i TMK. Disse forhold vurderes, når der skal identificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstilling af kandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af kandidatemçs kompetencer, disses match med behovene i TMK og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er TMK's mål inden 218 at øge andelen af kvinder i såvel lederkredsen som bestyrelsen til omkring 2%.

10 TMK A/S 8 Ledelsesberetning Corporate governance Bestyrelse og direktion i TMK A,/S søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, arsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af sanìme størrelse. Herunder efterlever selskabet - i kraft af sin status som kapitalfondsejet virksomhed - retningslinjerne for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, som skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring afkoncernen. Aktionærforhol d o g be s tyrel s e Selskabets ejer er TCM Group A"/S, der igen er ejet af TCM Invest A/S, hvis største aktionær er kapitalfonden Axcel, der besidder 63 %o af aktierne samt stemmerettighederne i dette selskab. Axcel har dermed bestemmende indflydelse på selskabet, og er repræsenteret i bestyrelsen ved næstformand Per Christensen. Axcel har yderligere til bestyrelsen indstillet selskabets formand, Hans Christian Korsgård Madsen samt Jørgen Jensen. Private minoritetsaktionærer er repræsenteret i bestyrelsen ved medlemmerne Bjarne Klejnstrup Frandsen og Søren Gram Degn.De øwige 3 medlemmer af bestyrelsen er valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlemmerne har p.t. følgende yderli gere ledelseshverv: o Formand Hans Christian Korsgaard Madsen o Administrerende direktør i Danske Spil A/S og formand for bestyrelserne i Danske Spil A"/S' datterselskaber o Formand for bestyrelserne i TCM Group A/S og datterselskabet Concepta Skabe A"/S, medlem af bestyrelsen i TCM Invest A/S o Medlem af bestyrelserne i Stadium AB og Fonden DBK o Medlem af repræsentantskabet i Foreningen Nykredit o Næstformand Per Christensen o Partner i Axcel Management A"/S o Næstformand for bestyrelserne i TCM Group A/S og datterselskabet Concepta Skabe A"/S, formand for bestyrelsen i TCM Invest A/S o Formand for bestyrelsen i AX IV EG Holding ApS o Næstformand for bestyrelserne i VPG Holding A/S, Vital Petfood Group A/S og Best Friend oy o Næstformand for bestyrelsen i Axcel Management II A/S o Direktion,MlS2 Holding ApS o JørgenJensen o President and CEO i Widex A"/S, medlem af bestyrelser i en række datterselskaber o Medlem af bestyrelserne i TCM lnvest A/S, TCM Group A/S og datterselskabet Concepta Skabe A/S

11 TMK A/S 9 Ledelsesberetning o Medlem af bestyrelsen i Auriga Lrdustries A/S o Medlem af bestyrelsen i Nordic Waterproofing Group AB. Bjarne Klejnstrup Frandsen o Medlem af bestyrelserne i TCM Úrvest A/S, TCM Group A/S og datterselskabet Concepta Skabe A/S o Direktør i TCM Finans ApS og Susanne Holding af ApS o Direktør i BKF Holding ApS, Tvis Ejendomme II ApS, Cytec ApS og KM Fluid Power ApS o Formand for bestyrelsen i Just Easy ApS og Just Easy Tools ApS o Søren Gram Degn o Direktør i Gjedved Mølle Holding A/S o Direktør i ALK, Fredericia ApS o Direktør i Halledegn.dk ApS o Medlem af bestyrelserne i TCM Invest A/S, TCM Group A/S og datterselskabet Concepta Skabe A/S o Medlem af bestyrelsen i F&H Com A/S o Medlem af bestyrelsen i Gl. Færgeleje A/S o De 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har ikke yderligere eksterne ledelseserhverv. Selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab eller stemmeret. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen forholde sig hertil i overensstemmelse med lovgivningen. Selskabets aktier består af nominelt 3.6 t., som ikke er opdelt i aktieklasser. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen i moderselskabet TMK A/S og dets datterselskaber påser, at direktionerne overholder de af bestyrelserne udstukne målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionerne i de respektive selskaber sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og lønsomhed samt den finansielle stilling. Bestyrelsen i TMK A/S mødes efter en fastlagt mødeplan som en del af TCM Group A/S mindst 5 gange om året. Der aflroldes normalt et årligt strategimøde, hvor selskabets vision, mål og strategi fastlægges. I perioden imellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. I214 holdt bestyrelsen 5 møder i TCM Group A,/S, som tillige inkluderede TMK A/S, samt et antal møder med formandsskabet. Der er ikke for nærværende nedsat bestyrelsesudvalg, men formandskabet bestående af formanden og næstformanden for bestyrelsen er itæt og løbende dialog med selskabets daglige ledelse.

12 TMK A/S 1 Ledelsesberetning Ledelsen og bestyrelsen vurderer løbende, om TMK A/S har en tilstrækkelig kapitalstruktur bl.a. ved vurdering af størrelsen af selskabets rentebærende gæld relateret til aktiviteter og indtjening. Kapitalstrukturen anses for at være tilfredsstillende. Vederlag til ledelsen For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer er direktionsmedlemmernes og de ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. I aflønningen indgår incitamentsprogrammer, som skal medvirke til at sikre interessesammenfald mellem selskabets ledelse og aktionærerne, idet ordningerne tilgodeser såvel kort- som langsigtede måi. Et væsentligt incitamentsprogram relaterer sig til en akfie- og optionsordning, som tilbydes fra selskabets moderselskab TCM Group A/S, idet alle aktier i TMK A/S er ejet af dette selskab. Udbyttepolitik Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion. Revisions-komité Under hensyntagen til virksomhedens begrænsede størrelse og kompleksitet samt den tætte løbende dialog imellem ejerkreds, bestyrelse og direktion, herunder i formandskabet, har bestyrelsen ikke fundet anledning til at anbefale, at der etableres en revisions-komité. Intern Revision Virksomheden har ikke etableret en intern revisionsafdeling. Datterselskaber undergår løbende en meget tæt opfølgning fra virksomhedens økonomifunktion, som i høj grad varetager datterselskabers økonomistyring, og en høj grad af funktionsadskillelse. Risk Management Virksomhedens bestyrelse har godkendt den daglige ledelses risikovurdering, som løbende vil blive fulgt op på bestyrelsens fremtidige møder. Væsentlige aftaler TMK koncernen har ikke indgået væsentlige aftaler, som ophører til genforhandling, såfremt kontrollen med koncernen ændres, når bortses fra furansielle aftaler. Interessenterne TMK A/S søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for koncernens udvikling. De væsentligste interessenter er franchisetagerne i detailkæderne samt andre butiksejere og -bestyrere. Herudover er der tæt tilknytning til inden- og udenlandske distribntører, og det er koncernens politik at tilstræbe skriftligt aftalegrundlag med alle nære partnere.

13 TMK A/S 11 Ledelsesberetning Idet debitorområdet er særlig følsomt for såvel indtjening, likviditet samt forholdet til ovenstående nære interessenter, har selskabets bestyrelse godkendt en debitorpolitik, der fastlægger en række retningslinjer for forholdet til debitorerne. Bestyrelsen følger løbende op på denne politik, og direktionen er forpligtiget til at efterleve denne politik, der tilstræber begrænset risiko og punktlige betalinger. Forventet udvikling Ledelsen forventer fortsat stigende omsætning og forbedret resultat i215, bl.a. drevet af et stigende salg til de nordiske markeder. Endelig forventes en yderligere forbedring afarbejdskapitalen i 215 Særlige risici Interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørendeforretningsmæssige risici Ledelsen foretager årligt en vurdering af de forretningsmæssige risici. Der er etableret et egentligt opfølgningssystem, som har til formål at beskrive og vurdere en række forskellige forretningsmæssige risici i selskabet samt etablere forretningsgange for sikring af at risici minimeres. Vurderingen drøftes og vurderes af bestyrelsen én gang årligt. Ud over den årlige gennemgang har selskabets bestyrelse og daglige ledelse en løbende dialog om væsentlige forhold i selskabet, herunder de risici som anses at kunne påvirke selskabet væsentligt. Koncernens primære forretningsmæssige risici knytter sig til selskabets evne til at udbygge markedsandelen i Danmark og ekspandere på udvalgte eksportmarkeder samtidig med at lønsomhed og cash flow skal være blandt de bedste i branchen. Selskabets risikostyring, herunder interne kontroller i forbindelse med den økonomiske rapporteringsproces, er designet med henblik på effektivt at minimere risikoen for fejl og mangler. Direktionen har ansvaret for, at risici til stadighed identificeres, vurderes og behandles med henblik på at reducere den økonomiske konsekvens ogleller sandsynligheden for at risici realiseres. Nedenfor er oplyst de væsentligste identificerede forretningsmæssige risici, samt bemærkninger til de tiltag som foretages indenfor de enkelte områder. Markedsmæssige risici Selskabet er særligt eksponeret overfor nedgang i nybyggeri og hussalg, ligesom visse modeændringer kan medføre væsentlige omsætningsmæssige udsving indenfor de enkelte produktserier. Selskabet er ordreproducerende afspecialtilpassede produkter, og der er god fleksibilitet i arbejdsstyrken som medfører, at selskabet hurtigt kan reagere på ændringer i markedet. Risici relateret til butikker: Selskabets risici relaterer sig primært til butikkernes omsætningsmæssige udvikling, idet omsætningen fordeler sig på mere end 8 butikker, med typisk én indehaver per butik, hvorfor den driftsmæssige risiko er spredt godt. Debitorrisikoen relateret til butikkerne tdgør den væsentligste

14 TMK A/S I2 Ledelsesberetning driftsmæssige risiko, og opfølges tæt for at minimere debitortab ved bl.a. at kræve passende sikkerhedsstillelse for løbende samhandel. Produktionsrisici: Selskabet foretager løbende vedligeholdelse af maskinparken, hvilket primært udføres af egen vedligeholdelsesafdeling. Der er indgået aftaler med leverandører om udførelse af ad hoc opgaver i forbindelse med den løbende vedligeholdelse, herunder tilkald i tilfælde af driftsstop. Råvareindkøb: Det tilstræbes, at der er flere forskellige leverandører til de væsentligste råvarer, og markedet afsøges løbende for alternative leverandører til sådanne råvarer for reduktion af såvel pris som afhængighed af enkelte leverandører. Risici relateret til IT Selskabet har eget IT-system, som løbende vedligeholdes og opdateres. Selskabet har fokus på generel IT sikkerhed og har bl.a. entreret med eksterne eksperter for at opnå et tidssvarende sikkerhedsniveau passende til virksomhedens type og størrelse. Der er indgået faste aftaler med leverandører af væsentligt software til butikker, herunder økonomi- og tegneprogrammer, og aftaler med leverandører af hostingløsning for ekstern sikring imod datatab samt drift af IT-forbindelse til butikker. Risici relateret til forurening og sikkerhed Selskabet har et registreringssystem for arbejdsskader og hændelser, som anses at kunne have medført en arbejdsskade. Optimering af arbejdsmiljøforhold og hindring af såvel intern som ekstern forurening er væsentlige fokusområder i produktionen, som løbende drøftes i bl.a. SU og arbejdsmiljøorganisationen med deltagelse fra virksomhedens daglige ledelse samt medarbejderrepræsentanter. Virksomheden er forsikret imod væsentlige materielle skader, og er i tæt dialog med myndigheder og forsikringsselskaber med henblik på fortsat forbedret afdækning af risici relateret tilbl.a. brand og forurening. Produktionsfaciliteterne er fuldsprinklede, og der lægges væg pâ at opretholde ethøjt niveau af brandhygiejne i virksomheden. Finansielle risici Bestyrelsen vurderer løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og dets interessenters interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet lønsom vækst. Selskabet fortsætter hastig gældsnedbringelse, og dermed en reduceret rentebyrde. Såfremt renten ændrer sig i op- eller nedafgående retning, vil resultatpåvirkningen som udgangspunkt være beskeden, da den eksterne rentebærende nettogæld ultimo 214 er negativ i TMK A/S og lav samlet set i TCM koncernen. Moderselskabet, TCM Group A"/S, styrer koncernens finansielle risici centralt, og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen opererer med

15 TMK A/S 13 Ledelsesberetning en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Selskabet køber ikke væsentlige mængder råvarer i udlandet udenfor EUR-zonen, ligesom over 9%o af omsætningen relaterer sig til Danmark, resten af Norden eller EUR-zonen, hvorfor valutariske risici er beskedne. Der fakfureres altid i DKK. Pr. 31. december 214 ludgør koncernens eksterne nettorentebærende gæld -1,2 mio., hvilket er 72,2 mio.kr lavere end aret før. Det er ledelsens vurdering, at den nuværende kapitalstruktur giver den nødvendige fleksibilitet til at accelerere virksomhedens fremadrettede strategi. Den lave gæld åbner således op for en mere aggressiv satsning på organisk vækst i såvel Danmark som på eksportmarkederne ligesom muligheder for ikke-organisk vækst overvejes. Miljømæssige forhold I forbindelse med investeringerne i årets løb er der som ved tidligere investeringer taget størst muligt hensyn til arbejds- og miljøforholdene således, at der til stadighed anvendes mindst mulig energi mv. pr. produceret enhed. Den årlige miljøkontrol har ikke givet anledning til bemærkninger. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabet foretager kontinuerlig tilpasning, opdatering og forbedring af sine produktprognmmer. Omkostninger i forbindelse hermed indregnes i resultatopgørelsen. Interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direkfionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den organisatoriske struktur og de interne retningslinj er tdgør kontrolmiljøet salnmen med love og andre regler gældende for koncernen. Ledelsen vurderer løbende koncernens organisationsstruktur og bemanding samt fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. I relationen til regnskabsaflæggelsen har ledelsen særligt fokus på afuigelsesrapportering ift. såvel budget som sidste år. Denne rapportering sker såvel på overordnet som på selskabsniveau, og hvis nødvendigt helt ned på kontoniveau for at forstå evt. afvigelsers årsag. Udover ved tidspunktet for årsregnskabsaflæggelse geruremføres ovennæ'rnte afuigelsesrapportering løbende r forbindelse med månedsrapporteringerne, der er en del af selskabets etablerede formelle koncernrapporteringsproces. Rapporteringerne tilgår løbende bestyrelsen og seneste rapportering danner baggrund for yderligere analyse og vurdering på de fem årlige bestyrelsesmøder. Redegørelse for samfundsansvar Moderselskabet TCM Group A/S blev i 2II medlem af FNs Global Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Moderselskabets detaljerede redegørelse for arbejdet med samfundsansvar, det såkaldte

16 TMK A/S l4 Ledelsesberetning Communication on Progress, inkluderer også arbejdet i TMK A/S. Det er valgt at oplyse den på lorpligtige redegørelse om samfundsansvar efter $99a på selskabets hjemmeside, og den kan findes på følgende link: 1 4-TCM-Group-C SR-rapport. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

17 TMK A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor) Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste är. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 5o/o af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninteme indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 1%. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgj ort til dagsværdi.

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Setiket A/S CVR-nr. 10320089. Årsrapport 2013/14

Setiket A/S CVR-nr. 10320089. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Setiket A/S CVR-nr. 10320089 Årsrapport

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere