RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:"

Transkript

1 C. FERDINANDSEN RED.AKTION: Ø.WINGE, INDHOLD: Pag. V, HERTZ: Rusporede Blækhatte, ;.. 97 H, HANSEN: Svampefund i Salling 101 Forenings-Meddelelser 104 Smaa Notitser KØBENHAVN - H, H,THIELES BOGTRYKKERI

2 Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medlemmer faar gratis tilsendt, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 50 Øre pr. Hefte af "Meddelelserne" (Hefte 1 og 2, 1912 er dog udsolgt) og 50 Øre pr: Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, Ingeniør, cand. polyt. I. A. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, Kbhvn. V. Hertil bedes ogsaa indsendt Reklamationer i Anledning af eventuelle Forsendelsesfejl. Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, Ingeniør, cand. polyt. I. A. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingentet er for saavel inden- som udenlandske Medlemmer 3 Kr. Redaktionens Adresse: Professor, Dr.' C. Ferdinandsen og Professor, Dr. 0. 'Vinge, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rolighedsvej, København V. - Hertil bedes indsendt Bidrag til "Meddelelserne". Obs.! Nogle Eksemplarer af de ovenfor nævnte, udsolgte Hefter af Tidsskriftet (Aargang '1912) ønskes gerne til Køb ~ af Foreningen a 1 Kr. pr. Stk. PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 Rusporede Blækhatte. Af V. Hertz. Blandt de 235 kendte Coprinus-Arter findes kun undtagelsesvis rusporede. I Sept.-Okt har jeg haft Lejlighed til nærmere at studere to saadanne Former,.der begge voksede gruppevis paa hver sin Side af et Rosenbed i "De gamles By" i København. Coprlnus tergiversans Fr. Om den første af de paagældende Former har jeg noteret følgende: Svampen minder ved første Øjekast om Coprinus micaceus, men er uden micae. Hatten er ægklokkeformet, indtil 3 cm høj, i Klokkeformen 3 1 /2-4 cm bred; den er paa Siderne furet af dybe, lange Furer med 3/4 mm brede Mellemrum, hvori korte, overfladiske Furer. Hattens Sider er uldentdunede (talrige Haar under Mikroskopet); Toppen er jævn og uden Haar. Farven er brungul. i Toppen brun; den øverste Del er mørkest. Hatten kan senere blive ensfarvet brungul, og sortne fra Randen, der slidser lidt. Stokken er let spejlencle gullig, mere gullighvid opefter, stribet, ulden Imaret og brunpudret ; den er lidt tyndere opad, stiv, hul, tykvægget; Hulheden strækker sig op i Hatkødet ; den er indtil 7 cm høj, 9 mm tyk; Basis ikke hvidfiltet, men med gullige Rodtrævler. Lamellerne er smalle, gullige, senere sorte, ret fjerne, bredt tilheftede. med lige Eg. De veksler med korte og flyder først sent hen. Hatkødet er tyndt, gulligt, lige over Stokken ofte mere hvidligt. Svampen er uden Lugt og Smag'. Sporestøvet er sort; under Mikroskopet er Sporerne purpurbrune, uigennemsigtige, citronformede, affladede i den ene Ende, en Del dog ovale; ofte findes en Oliedraabe. De er ret tykvæggede og karakteristisk vortede, tydeligst i ung Tilstand; de modne Sporer er iblandede glatte. Størrelsen er 13-15l~ X 9-10p. Basidierne er firsporede, kornede og af forskellig Størrelse, Hovedmængden 40-50lt X 10-12,u, de andre mindre, Cystidcr er talrige paa Lamel- Eggen, kolbeformede, med cylindrisk, foroven afrundet

4 - 98 Hals, ved Basis brat tilspidsede, 90 læ X 25 fl. Haarene er eencellede, kolbeformede, med længere og tyndere Hals end Cystiderne, f L X 35 fl. Brunpudringen af Stokken skyldes Brunfarvning af det kolbeformede Parti. Denne Coprintts-Art svarer godt til den af EL. FRIES beskrevne C. terqioersans. Den har samme Farve, den uldent dunede Hat med glat Top, de bredt tilheftede, først sent henflydende Lameller. En enkelt Uoverensstemmelse findes i Lamelformen, der angives buget, l11edens Lamellen hos vor Svamp kun er buget ved Hatranden. Stokken angives hos FRIES glat og noget længere, 12 cm, men Stokkens Haarbeklædning' kan, sikkert veksle og er i det hele først helt tydelig under Lupe*. JAKOB E. LANGE (Studies in the Coprinus terqioersane. Fr. - Frugtlegemer. lit. Agnrics af Denmark, Dansk Botanisk Arkiv II, 1915) har for denne Art Navnet C. tærdus KARST. Sporene angives glatte, men senere har LANGE iagttaget, at Sporene er ru - og' jeg har haft Lejlighed til at overbevise mig om, at LANGES C. tordus KARST. og vor Svamp er identiske. Den er afbildet i LANCiES smukke Billedværk (upubliceret; et Ekspl. paa Botanisk Museum i Kbhvn.) Nr. 757 **. RICKEN omtaler (Die Blåtterpilze 1915; Vademecum [ftr Pilz- * MASSEE angiver (Revision af the genus Coprinue, Ann. af Bat. X, 1896) Sporestørrelsen hos O. terqioersane FR. til 10 fl X 4 fl, uden løvrigt at udtale sig om Sporerne. ' ;f;f KARSTEN beskriver O. tardu» i Hattsvampar I : 543 (1879), og i leones selectae Hymenomyeetum Fenniae (Aet. Soc. Scient. Fenn., Tome XV), hvis Figur XIX er en Afbildning af Arten. Farven angives henholdsvis "isabeljnirgad med svag rødgul skiftning" og "e spadiceo isahellino-pallesceus". Hatten er glat, Stokken dunet, Lamellerne meget smalle, 2 mm. Sporerne er 12-15fl X 7-9 fl, ægformede, noget kantede (subangulatac), uregelmæssige (inaequilaterales). Afbildningen viser alle Hatte løbende op i en Spids (Mitraform), om end KARSTEN selv angives Æg-Klokkeform; Farven svarer til KLINCKSIECK et VALETTE: (1908) 178 D, der dog ikke er isahella, men lys gul. - O. tardu«karst. afviger i Farve og i H. t. Sporer fra den af LANGE under dette Navn opførte Art, hvilken jeg anser for identisk med O. terqioersane FR.

5 - 99- freunde 1918) en rusporet Coprinus, som han kalder C. terqiiersans (FR. 1838), Hatten angives træ-straagul, nøgen, Stokken med hvidfiltet Basis, Lamellerne næsten lancetformede ; Sporerne beskrives som citronformede, "håckerig-rauh", fæ X 8-9 It; Afbildningen (Taf. 22) viser dog ikke dette Udseende af Sporerne - men RICKENS.Billeder er ofte stiliserede. Farven af Hatten (træ- Coprinus terqicersans Fr. vaj'. Jlfundtii nov. vaj'. Frugtlegemer l/l. Mikroskopiske Figurer, fra venstre: Spore, 1000h; Cystide, 5ooh; Haar fra Stokken, 5ooh. straagul, smlgn. Taf. 22) er ganske anderledes end hos FRIES' C. terqioersans, der beskrives "ferrugineo-fuscus, disco obscuriore", Til dette Spørgsmaal kommer jeg senere tilbage. Det er ikke lykkedes mig at finde en Afbildning af FRIES' C. terqicersane (terqioersans : nølende, d. v.s. - som af FRIES selv angivet - non mo» deliquescene). Coprinus tergiversans Fr. var. Mundtii nov. var. Den anden rusporede Cop1'in'lls-Form er navnlig ved sin Farve forskellig fra foregaaende, idet Hatten er hvidlig til lyst cremefarvet, lyst lerfarvet graagul, noget vekslende i tørt og fugtigt Vejr; Toppen ofte graalig. Desuden afviger den ved sin slankere Stok samt derved, at den er nøgen paa Hatsiden og har brecle Lameller. Bl. a. ved denne sidste Egenskab adskiller clen sig fra C. iardu«karst. Denne CopriJms-Art minder meget om RICKEN'S C. tergiversans FR. og el' sandsynligvis iclentisk med denne. Efter min Anskuelse bør denne lyse Form bedst opfattes som en Varietet af C. ierqioersans FR.,.som jeg foreslaar at kalde var. ][t[ndtii efter Læge CRI- 7*

6 STOFFER MUNDT ( ), Medstifter af og' til sin Død Formand for" Foreningen til Svampekundskabens Fremme". En kort latinsk Diagnose af denne nye Varietet følger nedenstaaende: Coprinus terqioerean«fr. val'. ]Jfu1tdtii nov. oa», E typo differt colore pallidiori, argillaeec-palles centi, lignicolori vel fere albido lamellisque latis sed vix ventricosis. - Sporae citriformes vel ovoideae, saepe basi applanatae, plurimae, praecipue juniores, grosse verrucosae,,13-15fl X 9-10fl, Cystidia numerosa, ventricosa, collo cylindraeeo-protracto, fl X 30-20fl. Pili stipitis forma fere cystidiorum, sed majores, collo magis elongate. - Ad terram graminosum in horto Hafniensi mensibus Sept.-Get., socia typo. Etyrnologia a cl. c, Miondt, medico Danico, per mult os annos praeside Soeletatis Mycologicae Danicae. - Verisimillime eadem forma ac C. terqioersane FR. sensu RICKEN. Andre rusporede Ooprtnus-Arter. I Literaturen findes foruden de nævnte endnu to rusporede CopJ'imts-Arter omtalte. SACCARDO (Syll. Fung. V, 1887) opfører C. insignis PECK, en Skovform fra Worcester i U. S. A. I Størrelse og Udseende ligner denne Art C. airamentarius og hører altsaa til en anden Gruppe end C. terqioereans. Sporerne er 10 /tx 8 p. CARLTON REA (British Basidiomycetae, 1922) omtaler C. ecliinosporus BULLER. Den er fundet i 1911 paa Pinde fra en Dam i Kew Gardens ved London. Miss WAKEFIELD, M. A., F. L. S., der fandt denne Art første Gang, har sendt mig en Akvarel og Beskrivelse af den. Svampen hører til Gruppen tomentosi medens C. terqicersans hører til nudi; Cystiderne afviger i Form fra tergit'ersclns-cystiderne; Sporerne er 11 p X 7 p.

7 Svampefund i Salling. Af H. Hansen. Som bekendt er Salling skovfattigt og derfor ikke videre gunstigt for Svampestudier. En Undtagelse danner dog Egnen omkring T h i s e, hvor der foruden en større Løvskov (Eskær Skov, ca. 1 Kvadratkilometer) findes adskillige smaa Naaletræsplantninger og desuden en Række Bakker og Overdrev langs Fjorden, hvilket tilsammen giver Mulighed for en ret afvekslende Svampeflora. Jeg skal nedenståaende give en Fortegnelse over de Arter at Storsvampe, som jeg hidtil mener at have konstateret med Sikkerhed. Mikroskopisk Undersøgelse er foretaget i alle Tilfælde, hvor der kunde være nogen Tvivl. Naar intet andet er angivet, opfattes Arterne sensu RWKEN. I Fyrreskoven findes navnlig Amaniia rubescens i stor Mæng-de, medens A. muscaria er noget mere sparsom. Fremdeles findes Cantharellus aurantiacus l Mængde, medens C. cibarius ikke forekommer. Endvidere: Boletus badius, booinus, edulis, luieus, piperatue, rarieqcdu«/ Clitocybe clavipes, laccaia; Collybia aserna) conigena/ Huqrophorue hypothe}us/ Hupholoma capnoicles, capui Medusae (med tydelig Ring); Lactariue rufu«/ Lycoperdon qemmaiusn./ Marasmi'l,ts androsaceus; Mycena epipterygia, pura) sanguinolenta) vulgaris; Polyporus amorphus/ Bueeula graminicolor (paa et Sted, hvor der ogsaa staar et Par Løvtræer); Siereum sang'l,tinolentum/ Treniella luteecens/ Tricholoma rutilane, terreum. I Granskoven findes foruden en Del af de samme Arter følgende særlige: Olitocybe brumalis, inversa, obsoleta, odora, squamulosa; Gomphidiu«glutinosus/ Hygrophorus nitratus (med meget vedholdende Salpetersyrelugt) ; Laciarius deliciosus; Lepioia carcharias ; Naucoria [urfuracea, pellucida (hos SEV. PETERSEN synes Sporemaalene for Tubaria furfuracea at svare til RWKEN'S pellucida, og Sporemaalene for Naucoria conspersa at svare til RWKEN'S fur-

8 [uracea ; jeg har i god Overensstemmelse med RICKEN fundet 7-8 ~t X 4-5p for pellucida og 9-10 p X 5-6p for furfuracea); Plettrotus pubescens (her er mine Sporemaal som hos SEV.!?ETERSEN 8-10lÆ X 6-7 læ, medens RICKEN har 6-7 a X 3-4 læ) ; Psalliota arvensis (middelstor Form med sværtende Stok og smaa Sporer, 6-7 p X 3-4 It), P. creiacea(kæmpeform med større Sporer, 8-9 It X 5-6 p, og i Begyndelsen næsten kugleformet Hat, der naar et Tværmaal paa 15 cm. Basidierne maalte jeg til p X 7 p, hvilket ogsaa peger hen paa P. creiacea, som vist løvrigt almindeligt blandes sammen med P. arvensis. Voksested: Græsrabat ved Enden af en Granalle ; selskabeligt); Buesule chamoeleontina, puellaris" Queletii; Tricholoma nudum, I Løvskoven har jeg hidtilfundet: Amanita paniherina, spissa, oaqinaia; Armillaria mellea (alm. i Løvskoven, medens den endnu, 1925, ikke træffes i de ret unge Naaletræsplantninger); Boletus edulie, scaber, subtomentosue, oersipellis: Caniharellue cibarius (kun paa et Sted i Birkeskoven og slet ikke i Bøgeskoven); Corticium laeve (i Mængde paa vaadt Ved), C. rcseum (bestemt efter COSTAN TIN et DUFaUR; Sp. cylindrisk-elliptiske, 8-11 It X 4-5 It); Coriinarius collinitus, elaiior, iriumphan«(denne Art har jeg paa samme Lokalitet fundet dels med blege, elels med blaalige Lameller; der er næppe nogen Grund til med QrELET og RICKEN at opfatte den sidste Form som en særlig Art: crocolithuei; Crepidoius variabilis; Hudnsin»reptindum (i Mængde); Laciarius gui/dus (subdulcis-lignende, men med gulligt-hvid Mælk), L. torminosus. turpis (dels en stor, typisk Form, og dels en mindre, 7 cm, med tør Stok og næsten tør, rufiltet Hat, meget mørk paa oliven gullig' Bund, et enkelt ældre Eksemplar med mild Mælk, de øvrige i samme Klynge meget skarpe; de mikroskopiske Karakterer passer med turpis' - niaaske der her kan være Tale om L. plumbeus [EULLJ); Panus torulosus : Paæillus inoolutue (i Mængde, særlig 1925); Plioliota muricaia (her fik jeg desværre ikke rnaalt Sporerne) men den ejendommelige piggede Hat er det næppe muligt at tage fejl af); PsathY1'a epadiceo-qrisea; Iiussula cyanoxantha J delica, depallens (saa vidt jeg kan skønne, er RICKEN i Overensstemmelse med FRIES, naar han kalder den smudsigt farvede Art med blottet Hatrand og nedefter tyndere, brunligfarvet Stok for depullens, medens den rent farvede, udpræget anret-rynkede Art kaldes iesca. I danske Floraer er Benævnelsen den omvendte. Hos COSTANTIN et DUFOUR synes depallens at være den samme som hos RICKEN, medens rosea vistnok svarer til RICKEN'S

9 103 - vesca), R. [ellea, (lava (paa det sædvanlige Voksested, i Birkemose), R. [raqili«, integral lepida, pectinata, oesca, oiolacea j Siereum hirsuium, purpureum. o Hertil slutter sig de i Haven fundne Arter: Collybia»eluiipes; Coprinus dieseminaiue, fimetarius, micaceus; Enioloma clqpeaiuni; Ftammul«[usa (med grønlige Lameller); Hupholoma [asciculare; Inocybe [ostiqiaia, Lepiota cristaia; Mycenct polygj'ammct j Pholiota blatiaria, muiobilis, squarrosa; Pieurotus osireaius j Polqporus applanaius, igniarius, ribis,»ersicolor j Sclerodernia»ulqare, Stropliaria aeruqinosa, squamosa; Tricholoma peesundatum ; Xyla1'ia hypoxylon. Paa Overdrev, Enge o. L findes: Bolbitlue vitellinus (Vejrabat) j Bovista nigrescens; Ciacaria muscoides j Coprinus hemerobius, nioeus: Enioloma sericeum ; Gaiera Iiqpnorwm, lateritia, mycenopsis) teneret ; Hygrophorus chlorophanus (skelnes sikrest fra obrusseus ved Sporemaalene), H. coccineus (2-6 cm. i Tværmaal), H. conicus, laeius, nioeus, obrueseus, pratensis, peitiacinus j Hypholoma. Candolleanum j Lepiota-amiamthina, procera; Lepionia lampropus j Morasmius oreades, scorodonius j Nolanea papillat«; Paruteolus campanttlttius, fimicola; Pholioia praecox j Psalliota campestris (alm.), Psilocybe [oenisecii; Stropliaria coronilla, semiqlobaia, stercoraria; Trlcholoma breoipes, qambosum (flere Steder i mægtige Hekseringe), T. panaeolum (i Mængde).

10 Forenings-Meddelelser. Ekskursioner i Søndag (I. 30. August. Ekskursion til Bagsværd og Hareskov. 20 Deltagere. Efter Ankomst til Bagsværd St. med Toget 8.50 fra København gik Turen' gennem Bøndernes Hegn til Restaurationen ved Skovens sydlige Udkant, hvor medbragt Frokost indtoges. Videre gennem Hareskoven til Hareskov St., hvorfra Hjemrejse KL Der noteredes ca, 90 Arter af Storsvampe, blandt hvilke kan fremhæves Amanita»irosa (Slimet Fluesvamp), Boletus porphqrosporus (Purpursporet Rørhat), Fistulina hepatica (Oksetungesvamp), Booista gigctntect (Kæmpe-Støvbold), Psallioto perrara, P. semota, Ruseula au:'ata (Gylden Skørhat) og Tricholonui columbetia. V. HERTZ. Søndag' d. 13. Septemhel'. Ekskursion til Rudeskov. Ca. 30 Deltagere. Med Tog 8.26 fra København til Holte. Gennem Rudeskov til Sandbjerg, hvor de indsamlede Arter diskuteredes i Frokostpavsen. Tilbage gennem Vestsiden af Rudeskov og gennem Frederikslund Skov til Holte St., hvorfra Hjemrejse Kl Svampefloret var meget smukt. Talrige Amaniia rubescens (Perle Fluesvamp), Boletus subiomeniosus (Filtet Rørhat) og Iiussula delica (Tragt Skørhat) ; mange Boletus edulie (Spiselig Rørhat), Iiussula cyctnoxanthct (Broget Skørhat) og B. lepida (Fastkødet S.); en' Del Psallioia aroensis (Gulhvid Champignon), men kun enkelte Individer af Cantharelius cibarius (Spiselig Kantarel). Af Giftsvampe særdeles talrige Anianita mappa (Kugleknoldet Fluesvamp), men kun et Par Individer af A. phalloides (Løgknoldet F.). I Granskove store Skarer af 1Jlycenct zephira (Brunplettet Huesvamp) og talrige Maraemius urene (Bestøvlet Bruskhat). - Bemærkelsesværdige Fund: Boletus oarieqatue (Broget Rørhat), Booista gigctntea (Kæmpe-Støvbold) flere Eksemplarer i Have ved Frederikslund, Phallue caninus (Liden Stinksvamp), Pholioia spectabilis paa Bøgestød. Polsjporus æanihu» paa Lærkestød. Tremelloden gelatinos'/,ts (Fyrrestød ved Løgsø, hvor Svampen ogsaa iagttoges i 1923). C. F. Søndag d. 20. Septembm'. Ekskursion til Krogenberg og Nyrup Hegn i Forening med Dagbladet "Politiken". Ca. 200 Deltagere. Efter Ankomsten til Kvistgaard St. Kl drog man til Korsvejen ved Krogenberg Hegn, hvor Selskabet deltes i fire Hold under Anførsel af henholdsvis Hovedlederen, Professor F erdinan ds en, samt af Oberst S alt o, 0jen-

11 læge H e r t z og Fuldmægtig D e h n. Paa Turen gennem Krogenberg Hegn stødte endvidere Lærer Ch r i s t i a n s e n, Lærer Mø Il e r og Professor W i n g e til Ekskursionen, efter ved et Uheld at have været forhindrede i at deltage i Ledelsen fra første Færd. Efter medbragt Frokost i Marianelund Kro Kl. ca. 12 og efterfølgende Demonstration af det indsamlede Materiale gik Turen videre gennem Nyrup Hegn til Kvistgaard St., hvorfra Hjemrejse Kl Udbyttet af spiselige Svampe var særdeles tilfredsstillende, saaledes at enhver, som ønskede det, kunde faa sin Kurv fyldt. I størst Mængde indsamledes Boletus clwysenteron og B. eubtomeniosus (Filtet Rørhat), men man fandt ogsaa adskillige Boletus edulis (Spiselig Rørhat) og Psalliota arveneis (Gulhvid Champignon). Af Cantarellus cibarius (Spiselig Kantarel) stødte man kun paa ganske enkelte Individer, i god Overensstemmelse med, at Aaret 1925, i hvert Fald her i Nordsjælland, var meget fattigt paa denne Art. - Medens Amanita mappa (Kugleknoldet Fluesvamp) var almindelig overalt, stødte man førs t nær Ekskursionens Afslutning paa et Par Eksemplarer af A. phalloides (Løgknoldet F.), saaledes at ogsaa denne vigtige Giftsvamp kunde demonstreres for Deltagerne. Af bemærkelsesværdige Fund er der neppe Grund til' at fremhæve andre end den smukke Boletus caoipes (Hulstokket Rørhat), som voksede i store Mængder langs Veje i Granskoven nær Marianelund. C. F. og ø. Vy. Søndag' d. 4. Oktober. Ekskursion til Klampenborg og Skodsborg. Ca. 65 Deltagere. Vejret køligt) men klart og solrigt. Mødested: Sporvognens Endestation ved Klampenborg, hvor Deltagerne samledes Kl. 10. Forbi Skovridergaarden over Røde Bro til Tyskehuset, hvor man spiste den medbragte Frokost Kl. 12. Derfra gennem Skoven til Bøllemosen. rundt om denne og videre til Skodsborg St., hvorfra Hjemrejse Kl Af Spisesvampe indsamledes navnlig Clitocube nebularis (Tange-Tragthat) og Tricholoma fludwn (Høst-Musseron); endvidere Amanita rubescens (Perle Fluesvamp), Armillaria mellea (Honningsvamp), Boletus badlue (Brunstokket Rørhat), B. subiomeniosus (Filtet R.), Craterellus cornucopioides (Trompetsvamp), Bussula cyanoxantlw (Broget Skørhat) og R. lepida (Faslkødet S.). Svampefloret var i det hele fattigere end paa de tidligere Ture; der fandtes ingen Boletus edulis (Spiselig Rørhat), Caniharellus eibarius (Spiselig Kantarel) eller Champignoner.ø. W. Personalia. Foreningen hal' i Aaret 1925 mistet ikke mindre end tre af sine Bestyrelsesmedlemmer, idet saa vel Formanden, Læge C. Mu n d t, som Skolebestyrer J. Melchior og Direktør, Oberst H. C. Salto er afgaaet vecl Døden. Vedrørende Læge C. Mu n d t, som var Medstifter af Foreningen i 1905 og Formand for denne til sin Død d. 30. November 1925) skal vi henvise til de biografiske Data, med ledsagende Portræt, der i Anledning af hans 75-aarige Fødselsdag fremkom i dette Tidsskrifts II Bind, Pg Lige til sin Død bevarede Læge Mu n d t en usvækket Interesse for vor Forening, ja han deltog endog, trods sine 81 Aar, i Foreningens sidste Ekskursion i Efteraaret 1925.

12 Skolebestyrer J. Melchior, som døde den 3. April 1925 i en Alder af 80 Aar, varetog i en lang Aarrække Hvervet som Foreningens Kasserer. I tidligere Aar var Skolebestyrer Me l ch i o r en hyppig Deltager i Ekskursionerne, men i de senere maatte han opgive at deltage som Følge af svigtende Helbred. Fhv. Direktør for Hærens tekniske Korps. Oberst H. C. Salt o, afgik ved Døden den 22. December 1925 i en Alder af 71 Aar. Oberst Salto begyndte først paa sine ældre Dage at interessere sig for Studiet af Svampene, men var til Gengæld, sammen med sin Frue, en sikker Deltager i de senere Aars Ekskursioner; han erhvervede sig efterhaanden adskilligt Kendskab til Storsvampene og deltog ved flere Lejligheder i Ledelsen af større Svampeture. Obersten indtraadte først i Bestyrelsen ved Skolebestyrer Me l c h i o r 's Død, og overtog efter denne Kassererhvervet. Red. * * * Af C a rls e n- L an g e 's L e g a ts ti ft e l s e har Foreningen modtaget 500 Kr. som Bidrag til Udgivelsen af "Mykologisk Ekskursionsflora". Smaa Notitser. Svampefuml fra Lelland-Palstee, Vinhandler G u s t a v E b b e s e n har afvigte Sæson indsendt bl. a. følgende Svampe: Fra Pornlenakkc den 2. August 1925: Poluporus Scluoeiniieii ved Foden af en Skovfyr; Boletus appendiculaiue, talrige Eksemplarer i høj, lys Bøgeskov (ogsaa indsendt den 19. Juli); Boletus calopus, 2 Eksemplarer; Lentinu«iorulosus. - Fra lavt Fyrrekrat paa Grusbund ved Bøtøgaard indsendtes Tricholoma [ocale, der her voksede sammen med Hyclnum imbricaium og Tricholoma equestre. - Endelig er Boletus Saianae indsendt fra to nye Lokaliteter,. nemlig dels fra Rosningen Skov ved Vesterborg, et stort og typisk Eksemplar, der voksede under Bøg nær en Dam den 6. September, og dels fra Christianssæde, hvor Svampen voksede mellem Græs paa tilgroede Skovveje. Frk. Vilhelmine Christensen, Nakskov, har i 1925 indsendt Polsjporu«nidulans, fra udgaaet Fyrretræ i Bølø Plantage, samt Voloaria qloiocephula, der fandtes paa en Affaldsdynge ved Nakskov Inderfjord. ø.w. Psalliotaaugusta sensu Ricken er tilsendt den 9. Oktober 1925 af Hr. C. S! B o r ch, Kolding. Svampen, hvis Stok er forsynet med flere Rækker flossede Ringskæl, viser sig "hvert Aar i begrænset Antal paa en Skraaning af en gammel Græsmark) h vor der muligvis i en tidligere Periode har været skovbevokset. " ø. W. 1I)'dllUm erlnaeeum. Grosserer Ch r. Lendorf fandt den 9. November 1924 Pindsvin-Pigsvampen paa et Bøgetræ i Enrum Park, Vedbæk.

13 107 - Svampen sad 1 m over Jorden, to Frugtlegemer over. hinanden, med tvedelt, mod Roden fælles Stok; det enkelte Frugtlegemes Størrelse var 13 X 10 X 9 cm; Piggene var 4-5 cm lange. - Om et Fund af denne sjældne Svamp i Dyrehaven se dette Tidsskrifts II Bind, Side 46. V. HERTZ. IUykolog'isk Kengres, I Dagene den 26. og 27. September 1925 afholdtes en mykologisk Ekskursion i Skovene ved Langesø paa Fyn. Ved Velvilje fra Forstander J a k ob E. L a n g e's Side var de rummelige Lokaliteter paa Fyns Husmandsskole ved Odense stillet til Deltagernes Raadighed, og her undersøgtes om Aftenen de i Dagens Løb gjorde Fund; en rigelig Literatur og fornødne Mikroskoper var tilvejebragt dels af Forstander L a n g e og dels af de øvrige Deltagere. I Kongressen deltog følgende: Lærer M. P. Christiansen, Køge; Professor, Dr. phil. C. Ferdinandsen, Lyngby; Øjenlæge Valdo Hertz, København; Forstander Jakob E. Lange, Odense; Lektor Poul Larsen, Kolding; Lærer F. H. Møller, Nykøbing F.; Professor, Dr. phil. L. Kolderup Rosenvinge, København; Direktør, Oberst H, C, Salto, København; Professor, Dr. phil. ø. W i n g e, København. Idet Deltagerne allerede ankom om Aftenen d. 25. September og først afrejste om Aftenen den 27. eller næste Dags Morgen, kunde de to Ekskursionsdage udnyttes helt, For at spare Tid anvendtes yderligere Automobiler til og fra Ekskursionsstederne. Kongressens Formaal var i første Linie at undersøge og diskutere kritiske Arter af Storsvampe, ganske særligt Bladhatte. Af disse sidste fandtes i det hele 256 Arter; Antallet af andre Storsvampe noteredes ikke. Blandt de fundne Agaricaceer kan følgende fremhæves: Anianita excelsa, oirosaj Clitocybe candicans, phyllophila,. Collybia mepltitica, tuberosa j af Slægten'Cortinarias fandtes følgende Arter: albooiolaceus, anomalus,,calochrous, caninus, claricolor, cl'ystazzinus) decolorons, duracinus, fieæipe«, hemiirichus, hinnuleus, infractus)incislts) Junghuhni'i) larque, lmtltifo1'mis) obtusus, porphy1'opus) purpuraseene. raphanoides. rigidus) eemisanquineue, eubpurpurascens, triumphans, 1tligino:ms) oenetus; Flammula coniseane (sensu R i ck e n), qummosa, peneirans (gammelt Fyrrestød); Galera mycenopsis)' Hygl'ophorus Colemannianus, psittacinus (ualmindelig stærkt farvet Individ i Kratskov); Reai (ntiniat'lts-lignende, men med stærk Bittermandel-Smag, mellem Græs og Mos paa aaben Plads i Skov); liypholoma melcnihisucn»; lnocfbe asterospora, fa8tigiata) obscura, pallidipes, peiiqinosa, praeteroisa, sindonia; Lactarius aurantiacus (højstokket, lidt klæbrig, iøvrig lignende mitieeimus j flokkevis iblandskov), cremer, cyathula) obnubilus( pyrogalus) serifiuu«j Lepiota castanea, seminuda; Leptonia placida (Bøgeløv) ; 1Jlct1'asmius [uscopurpureus, lupuletorum, squamula, JYynnei,. Mycena citrino-marqinata, crocata, [uqetoruan; pteriqena (paa Aihqrium» filix [oemina i Mængde); Naucoria cucusnis, eecharoidee, inquiu1wj Nolanea icterina (aromatisk Duft, omtrent som Hindbær-Drops); Nyctalis asterophoru, paraeiiiea j Omphalia hydl'ogramma (sensu Mykol. Ekskursionsflora Nr. 258); Paæillus extenuatus, tricholoma (i Bøgeskov); Pholioia fiammon«(granstød), spectabilie (flere Steder); Pieurotue septicus (paa levende Græs og Urter; stor Bevoksning,

14 ca. 1/2 m i Diameter); Psalliota semota ; Psathsp-a {usca (ligner Hsrpholoma hydrophilum) men er enlig voksende mellem Løvet); Psathqrella trepida; Psilocybe myosotisj Russula alutacea (ret almindelig i Bøgeløvet), lilacea, pectinata, rosea, sanguinea, solaris (Bøgeløv, mange Steder), sub [oetens, xerampelina (sensu Mykol. Ekskursionsflora Nr. 302; sec. R o s t r u p s Flora 1925: R. erytlwopus; store, prægtige Eksemplarer flokkevis i Naaleskov); Stropliaria inuncta} squet1noset (Form med kastanierød til lyst teglstensrød Hat); Tricholoma auj'anti'ttm (flokkevis under Douglasier ved Vej gennem Skov; Hatte indtil 17 cm brede), arcuatusn (sensu Ric le e n), gaztsapatum, lascioum (Bøgeløv), orirubens, p orteniosum. c, F. og ø. W. Rettelse til Bd. III. Pag Linie f, n.: [urcaio, læs: striato.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn;

Læs mere

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com g6.~.. I Anledning af Læge C. MUNDT's 7S-A'ars Fødselsdag. Den 6. Januar 1919 bliver vor Forenings Formand og Med -stifter,

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Af vor Forenings Historie.

Af vor Forenings Historie. Af vor Forenings Historie. Af C. Mundt. Davor Forening nu har arbejdet i 8 Aar, og da Medlemst allet, som i November 1906, da Foreningen var 1 Aar gammel, var 153, nu er over 350, kunde det maaske interessere

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Kanon Natur Svampe Indhold 2 Lidt mere om bogen 2 Om Danmarks Naturkanon 3 Formål og Fælles Mål 5 Læs mere om svampe 6 Standardudstyr og specialværktøj 7 Ordbogen 7 Om opslagene

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune?

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? Efter 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder

Læs mere

Foreningen til Svampekundskabens Fremmes historie (2) 1925-1945: De store svampeværkers epoke

Foreningen til Svampekundskabens Fremmes historie (2) 1925-1945: De store svampeværkers epoke SVAMPE 49 2004 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

POUL J. BORUP SKURREHATTE. Tips til nybegyndere om svampejagt i det midt, vest og sydjyske.

POUL J. BORUP SKURREHATTE. Tips til nybegyndere om svampejagt i det midt, vest og sydjyske. POUL J. BORUP SKURREHATTE Tips til nybegyndere om svampejagt i det midt, vest og sydjyske. FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET: Indsamling af spisesvampe er en ond sport: Vi lader aldrig tvivlen komme nogen til gode.

Læs mere

Af Fyns FLORA OG FAUNA. Udgivet af. Naturhistorisk Forening for Fyn ODENSE

Af Fyns FLORA OG FAUNA. Udgivet af. Naturhistorisk Forening for Fyn ODENSE Af Fyns FLORA OG FAUNA Udgivet af Naturhistorisk Forening for Fyn ODENSE 1943 Dette Arbejde er udgivet med Støtte fra: Byraadene t Odense, Svendborg, Faaborg, Bogense og Assens. Fyens Disconto Kasse, Danmarks

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Svampejagten. Svampejagten

Svampejagten. Svampejagten Svampejagten Svampejagten af Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe, Jens H. Petersen & Jan Vesterholt Danmarks svampeatlas, 2009 Layout og foto (hvor ingen anden er nævnt) Jens H. Petersen/Low Budget Publishing

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Svampe i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Svampe i skolehaven

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN SVAMP 35 1997 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed

Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed En af Danmarks mest erfarne i laserbehandlinger og kosmetiske injektioner Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed laserbehandlinger og kosmetiske injektioner Sikker - skånsom

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

DRØMMEN OM DANSK WHISKY

DRØMMEN OM DANSK WHISKY DRØMMEN OM DANSK WHISKY Whisky og fluefiskeri ligner hinanden som to dråber vand. Man trækker vejret lidt dybere og kigger lige ind i sjælen. Både når man fylder munden med en god whisky og når man ser

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN SVAMP 33 1996 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN SVAMPE 42 2000 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

Hjemmelavet ost Brie/Camembert

Hjemmelavet ost Brie/Camembert Når man ser og smager en skimmelost, så kan det virke som et kompliceret værk. Men har man først prøvet at fremstille fetaost et par gange, så skal der blot små justeringer til for at osten så vil udvikle

Læs mere

Varespecifikation for Danbo

Varespecifikation for Danbo Varespecifikation for Danbo 1. Navn Danbo 2. Beskrivelse af Danbo Modnet fast ost, tilvirket af mælk af bovin oprindelse. Mælk og mælkeprodukter af anden animalsk oprindelse er ikke tilladt. 2.1 Sammensætning

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Program Kl. 14.30: Velkomst ved Liselotte Lyngsø Kl. 14.45: Hvilke sundhedsudfordringer og chancer giver den nye reform skolerne? Af skoleleder

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

AGERBÆK HOTEL. Velkomst

AGERBÆK HOTEL. Velkomst - vinkort AGERBÆK HOTEL Velkomst Abrikos, alkoholfri 15,00 FRANKRIG Concert de Paris, Peche Concert de Paris er en mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken 20,00 SPANIEN Miquel de March, Cava

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Jo længere des bedre Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? INDHOLD: Jo længere

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere