RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:"

Transkript

1 C. FERDINANDSEN RED.AKTION: Ø.WINGE, INDHOLD: Pag. V, HERTZ: Rusporede Blækhatte, ;.. 97 H, HANSEN: Svampefund i Salling 101 Forenings-Meddelelser 104 Smaa Notitser KØBENHAVN - H, H,THIELES BOGTRYKKERI

2 Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medlemmer faar gratis tilsendt, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 50 Øre pr. Hefte af "Meddelelserne" (Hefte 1 og 2, 1912 er dog udsolgt) og 50 Øre pr: Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, Ingeniør, cand. polyt. I. A. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, Kbhvn. V. Hertil bedes ogsaa indsendt Reklamationer i Anledning af eventuelle Forsendelsesfejl. Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, Ingeniør, cand. polyt. I. A. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingentet er for saavel inden- som udenlandske Medlemmer 3 Kr. Redaktionens Adresse: Professor, Dr.' C. Ferdinandsen og Professor, Dr. 0. 'Vinge, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rolighedsvej, København V. - Hertil bedes indsendt Bidrag til "Meddelelserne". Obs.! Nogle Eksemplarer af de ovenfor nævnte, udsolgte Hefter af Tidsskriftet (Aargang '1912) ønskes gerne til Køb ~ af Foreningen a 1 Kr. pr. Stk. PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 Rusporede Blækhatte. Af V. Hertz. Blandt de 235 kendte Coprinus-Arter findes kun undtagelsesvis rusporede. I Sept.-Okt har jeg haft Lejlighed til nærmere at studere to saadanne Former,.der begge voksede gruppevis paa hver sin Side af et Rosenbed i "De gamles By" i København. Coprlnus tergiversans Fr. Om den første af de paagældende Former har jeg noteret følgende: Svampen minder ved første Øjekast om Coprinus micaceus, men er uden micae. Hatten er ægklokkeformet, indtil 3 cm høj, i Klokkeformen 3 1 /2-4 cm bred; den er paa Siderne furet af dybe, lange Furer med 3/4 mm brede Mellemrum, hvori korte, overfladiske Furer. Hattens Sider er uldentdunede (talrige Haar under Mikroskopet); Toppen er jævn og uden Haar. Farven er brungul. i Toppen brun; den øverste Del er mørkest. Hatten kan senere blive ensfarvet brungul, og sortne fra Randen, der slidser lidt. Stokken er let spejlencle gullig, mere gullighvid opefter, stribet, ulden Imaret og brunpudret ; den er lidt tyndere opad, stiv, hul, tykvægget; Hulheden strækker sig op i Hatkødet ; den er indtil 7 cm høj, 9 mm tyk; Basis ikke hvidfiltet, men med gullige Rodtrævler. Lamellerne er smalle, gullige, senere sorte, ret fjerne, bredt tilheftede. med lige Eg. De veksler med korte og flyder først sent hen. Hatkødet er tyndt, gulligt, lige over Stokken ofte mere hvidligt. Svampen er uden Lugt og Smag'. Sporestøvet er sort; under Mikroskopet er Sporerne purpurbrune, uigennemsigtige, citronformede, affladede i den ene Ende, en Del dog ovale; ofte findes en Oliedraabe. De er ret tykvæggede og karakteristisk vortede, tydeligst i ung Tilstand; de modne Sporer er iblandede glatte. Størrelsen er 13-15l~ X 9-10p. Basidierne er firsporede, kornede og af forskellig Størrelse, Hovedmængden 40-50lt X 10-12,u, de andre mindre, Cystidcr er talrige paa Lamel- Eggen, kolbeformede, med cylindrisk, foroven afrundet

4 - 98 Hals, ved Basis brat tilspidsede, 90 læ X 25 fl. Haarene er eencellede, kolbeformede, med længere og tyndere Hals end Cystiderne, f L X 35 fl. Brunpudringen af Stokken skyldes Brunfarvning af det kolbeformede Parti. Denne Coprintts-Art svarer godt til den af EL. FRIES beskrevne C. terqioersans. Den har samme Farve, den uldent dunede Hat med glat Top, de bredt tilheftede, først sent henflydende Lameller. En enkelt Uoverensstemmelse findes i Lamelformen, der angives buget, l11edens Lamellen hos vor Svamp kun er buget ved Hatranden. Stokken angives hos FRIES glat og noget længere, 12 cm, men Stokkens Haarbeklædning' kan, sikkert veksle og er i det hele først helt tydelig under Lupe*. JAKOB E. LANGE (Studies in the Coprinus terqioersane. Fr. - Frugtlegemer. lit. Agnrics af Denmark, Dansk Botanisk Arkiv II, 1915) har for denne Art Navnet C. tærdus KARST. Sporene angives glatte, men senere har LANGE iagttaget, at Sporene er ru - og' jeg har haft Lejlighed til at overbevise mig om, at LANGES C. tordus KARST. og vor Svamp er identiske. Den er afbildet i LANCiES smukke Billedværk (upubliceret; et Ekspl. paa Botanisk Museum i Kbhvn.) Nr. 757 **. RICKEN omtaler (Die Blåtterpilze 1915; Vademecum [ftr Pilz- * MASSEE angiver (Revision af the genus Coprinue, Ann. af Bat. X, 1896) Sporestørrelsen hos O. terqioersane FR. til 10 fl X 4 fl, uden løvrigt at udtale sig om Sporerne. ' ;f;f KARSTEN beskriver O. tardu» i Hattsvampar I : 543 (1879), og i leones selectae Hymenomyeetum Fenniae (Aet. Soc. Scient. Fenn., Tome XV), hvis Figur XIX er en Afbildning af Arten. Farven angives henholdsvis "isabeljnirgad med svag rødgul skiftning" og "e spadiceo isahellino-pallesceus". Hatten er glat, Stokken dunet, Lamellerne meget smalle, 2 mm. Sporerne er 12-15fl X 7-9 fl, ægformede, noget kantede (subangulatac), uregelmæssige (inaequilaterales). Afbildningen viser alle Hatte løbende op i en Spids (Mitraform), om end KARSTEN selv angives Æg-Klokkeform; Farven svarer til KLINCKSIECK et VALETTE: (1908) 178 D, der dog ikke er isahella, men lys gul. - O. tardu«karst. afviger i Farve og i H. t. Sporer fra den af LANGE under dette Navn opførte Art, hvilken jeg anser for identisk med O. terqioersane FR.

5 - 99- freunde 1918) en rusporet Coprinus, som han kalder C. terqiiersans (FR. 1838), Hatten angives træ-straagul, nøgen, Stokken med hvidfiltet Basis, Lamellerne næsten lancetformede ; Sporerne beskrives som citronformede, "håckerig-rauh", fæ X 8-9 It; Afbildningen (Taf. 22) viser dog ikke dette Udseende af Sporerne - men RICKENS.Billeder er ofte stiliserede. Farven af Hatten (træ- Coprinus terqicersans Fr. vaj'. Jlfundtii nov. vaj'. Frugtlegemer l/l. Mikroskopiske Figurer, fra venstre: Spore, 1000h; Cystide, 5ooh; Haar fra Stokken, 5ooh. straagul, smlgn. Taf. 22) er ganske anderledes end hos FRIES' C. terqioersans, der beskrives "ferrugineo-fuscus, disco obscuriore", Til dette Spørgsmaal kommer jeg senere tilbage. Det er ikke lykkedes mig at finde en Afbildning af FRIES' C. terqicersane (terqioersans : nølende, d. v.s. - som af FRIES selv angivet - non mo» deliquescene). Coprinus tergiversans Fr. var. Mundtii nov. var. Den anden rusporede Cop1'in'lls-Form er navnlig ved sin Farve forskellig fra foregaaende, idet Hatten er hvidlig til lyst cremefarvet, lyst lerfarvet graagul, noget vekslende i tørt og fugtigt Vejr; Toppen ofte graalig. Desuden afviger den ved sin slankere Stok samt derved, at den er nøgen paa Hatsiden og har brecle Lameller. Bl. a. ved denne sidste Egenskab adskiller clen sig fra C. iardu«karst. Denne CopriJms-Art minder meget om RICKEN'S C. tergiversans FR. og el' sandsynligvis iclentisk med denne. Efter min Anskuelse bør denne lyse Form bedst opfattes som en Varietet af C. ierqioersans FR.,.som jeg foreslaar at kalde var. ][t[ndtii efter Læge CRI- 7*

6 STOFFER MUNDT ( ), Medstifter af og' til sin Død Formand for" Foreningen til Svampekundskabens Fremme". En kort latinsk Diagnose af denne nye Varietet følger nedenstaaende: Coprinus terqioerean«fr. val'. ]Jfu1tdtii nov. oa», E typo differt colore pallidiori, argillaeec-palles centi, lignicolori vel fere albido lamellisque latis sed vix ventricosis. - Sporae citriformes vel ovoideae, saepe basi applanatae, plurimae, praecipue juniores, grosse verrucosae,,13-15fl X 9-10fl, Cystidia numerosa, ventricosa, collo cylindraeeo-protracto, fl X 30-20fl. Pili stipitis forma fere cystidiorum, sed majores, collo magis elongate. - Ad terram graminosum in horto Hafniensi mensibus Sept.-Get., socia typo. Etyrnologia a cl. c, Miondt, medico Danico, per mult os annos praeside Soeletatis Mycologicae Danicae. - Verisimillime eadem forma ac C. terqioersane FR. sensu RICKEN. Andre rusporede Ooprtnus-Arter. I Literaturen findes foruden de nævnte endnu to rusporede CopJ'imts-Arter omtalte. SACCARDO (Syll. Fung. V, 1887) opfører C. insignis PECK, en Skovform fra Worcester i U. S. A. I Størrelse og Udseende ligner denne Art C. airamentarius og hører altsaa til en anden Gruppe end C. terqioereans. Sporerne er 10 /tx 8 p. CARLTON REA (British Basidiomycetae, 1922) omtaler C. ecliinosporus BULLER. Den er fundet i 1911 paa Pinde fra en Dam i Kew Gardens ved London. Miss WAKEFIELD, M. A., F. L. S., der fandt denne Art første Gang, har sendt mig en Akvarel og Beskrivelse af den. Svampen hører til Gruppen tomentosi medens C. terqicersans hører til nudi; Cystiderne afviger i Form fra tergit'ersclns-cystiderne; Sporerne er 11 p X 7 p.

7 Svampefund i Salling. Af H. Hansen. Som bekendt er Salling skovfattigt og derfor ikke videre gunstigt for Svampestudier. En Undtagelse danner dog Egnen omkring T h i s e, hvor der foruden en større Løvskov (Eskær Skov, ca. 1 Kvadratkilometer) findes adskillige smaa Naaletræsplantninger og desuden en Række Bakker og Overdrev langs Fjorden, hvilket tilsammen giver Mulighed for en ret afvekslende Svampeflora. Jeg skal nedenståaende give en Fortegnelse over de Arter at Storsvampe, som jeg hidtil mener at have konstateret med Sikkerhed. Mikroskopisk Undersøgelse er foretaget i alle Tilfælde, hvor der kunde være nogen Tvivl. Naar intet andet er angivet, opfattes Arterne sensu RWKEN. I Fyrreskoven findes navnlig Amaniia rubescens i stor Mæng-de, medens A. muscaria er noget mere sparsom. Fremdeles findes Cantharellus aurantiacus l Mængde, medens C. cibarius ikke forekommer. Endvidere: Boletus badius, booinus, edulis, luieus, piperatue, rarieqcdu«/ Clitocybe clavipes, laccaia; Collybia aserna) conigena/ Huqrophorue hypothe}us/ Hupholoma capnoicles, capui Medusae (med tydelig Ring); Lactariue rufu«/ Lycoperdon qemmaiusn./ Marasmi'l,ts androsaceus; Mycena epipterygia, pura) sanguinolenta) vulgaris; Polyporus amorphus/ Bueeula graminicolor (paa et Sted, hvor der ogsaa staar et Par Løvtræer); Siereum sang'l,tinolentum/ Treniella luteecens/ Tricholoma rutilane, terreum. I Granskoven findes foruden en Del af de samme Arter følgende særlige: Olitocybe brumalis, inversa, obsoleta, odora, squamulosa; Gomphidiu«glutinosus/ Hygrophorus nitratus (med meget vedholdende Salpetersyrelugt) ; Laciarius deliciosus; Lepioia carcharias ; Naucoria [urfuracea, pellucida (hos SEV. PETERSEN synes Sporemaalene for Tubaria furfuracea at svare til RWKEN'S pellucida, og Sporemaalene for Naucoria conspersa at svare til RWKEN'S fur-

8 [uracea ; jeg har i god Overensstemmelse med RICKEN fundet 7-8 ~t X 4-5p for pellucida og 9-10 p X 5-6p for furfuracea); Plettrotus pubescens (her er mine Sporemaal som hos SEV.!?ETERSEN 8-10lÆ X 6-7 læ, medens RICKEN har 6-7 a X 3-4 læ) ; Psalliota arvensis (middelstor Form med sværtende Stok og smaa Sporer, 6-7 p X 3-4 It), P. creiacea(kæmpeform med større Sporer, 8-9 It X 5-6 p, og i Begyndelsen næsten kugleformet Hat, der naar et Tværmaal paa 15 cm. Basidierne maalte jeg til p X 7 p, hvilket ogsaa peger hen paa P. creiacea, som vist løvrigt almindeligt blandes sammen med P. arvensis. Voksested: Græsrabat ved Enden af en Granalle ; selskabeligt); Buesule chamoeleontina, puellaris" Queletii; Tricholoma nudum, I Løvskoven har jeg hidtilfundet: Amanita paniherina, spissa, oaqinaia; Armillaria mellea (alm. i Løvskoven, medens den endnu, 1925, ikke træffes i de ret unge Naaletræsplantninger); Boletus edulie, scaber, subtomentosue, oersipellis: Caniharellue cibarius (kun paa et Sted i Birkeskoven og slet ikke i Bøgeskoven); Corticium laeve (i Mængde paa vaadt Ved), C. rcseum (bestemt efter COSTAN TIN et DUFaUR; Sp. cylindrisk-elliptiske, 8-11 It X 4-5 It); Coriinarius collinitus, elaiior, iriumphan«(denne Art har jeg paa samme Lokalitet fundet dels med blege, elels med blaalige Lameller; der er næppe nogen Grund til med QrELET og RICKEN at opfatte den sidste Form som en særlig Art: crocolithuei; Crepidoius variabilis; Hudnsin»reptindum (i Mængde); Laciarius gui/dus (subdulcis-lignende, men med gulligt-hvid Mælk), L. torminosus. turpis (dels en stor, typisk Form, og dels en mindre, 7 cm, med tør Stok og næsten tør, rufiltet Hat, meget mørk paa oliven gullig' Bund, et enkelt ældre Eksemplar med mild Mælk, de øvrige i samme Klynge meget skarpe; de mikroskopiske Karakterer passer med turpis' - niaaske der her kan være Tale om L. plumbeus [EULLJ); Panus torulosus : Paæillus inoolutue (i Mængde, særlig 1925); Plioliota muricaia (her fik jeg desværre ikke rnaalt Sporerne) men den ejendommelige piggede Hat er det næppe muligt at tage fejl af); PsathY1'a epadiceo-qrisea; Iiussula cyanoxantha J delica, depallens (saa vidt jeg kan skønne, er RICKEN i Overensstemmelse med FRIES, naar han kalder den smudsigt farvede Art med blottet Hatrand og nedefter tyndere, brunligfarvet Stok for depullens, medens den rent farvede, udpræget anret-rynkede Art kaldes iesca. I danske Floraer er Benævnelsen den omvendte. Hos COSTANTIN et DUFOUR synes depallens at være den samme som hos RICKEN, medens rosea vistnok svarer til RICKEN'S

9 103 - vesca), R. [ellea, (lava (paa det sædvanlige Voksested, i Birkemose), R. [raqili«, integral lepida, pectinata, oesca, oiolacea j Siereum hirsuium, purpureum. o Hertil slutter sig de i Haven fundne Arter: Collybia»eluiipes; Coprinus dieseminaiue, fimetarius, micaceus; Enioloma clqpeaiuni; Ftammul«[usa (med grønlige Lameller); Hupholoma [asciculare; Inocybe [ostiqiaia, Lepiota cristaia; Mycenct polygj'ammct j Pholiota blatiaria, muiobilis, squarrosa; Pieurotus osireaius j Polqporus applanaius, igniarius, ribis,»ersicolor j Sclerodernia»ulqare, Stropliaria aeruqinosa, squamosa; Tricholoma peesundatum ; Xyla1'ia hypoxylon. Paa Overdrev, Enge o. L findes: Bolbitlue vitellinus (Vejrabat) j Bovista nigrescens; Ciacaria muscoides j Coprinus hemerobius, nioeus: Enioloma sericeum ; Gaiera Iiqpnorwm, lateritia, mycenopsis) teneret ; Hygrophorus chlorophanus (skelnes sikrest fra obrusseus ved Sporemaalene), H. coccineus (2-6 cm. i Tværmaal), H. conicus, laeius, nioeus, obrueseus, pratensis, peitiacinus j Hypholoma. Candolleanum j Lepiota-amiamthina, procera; Lepionia lampropus j Morasmius oreades, scorodonius j Nolanea papillat«; Paruteolus campanttlttius, fimicola; Pholioia praecox j Psalliota campestris (alm.), Psilocybe [oenisecii; Stropliaria coronilla, semiqlobaia, stercoraria; Trlcholoma breoipes, qambosum (flere Steder i mægtige Hekseringe), T. panaeolum (i Mængde).

10 Forenings-Meddelelser. Ekskursioner i Søndag (I. 30. August. Ekskursion til Bagsværd og Hareskov. 20 Deltagere. Efter Ankomst til Bagsværd St. med Toget 8.50 fra København gik Turen' gennem Bøndernes Hegn til Restaurationen ved Skovens sydlige Udkant, hvor medbragt Frokost indtoges. Videre gennem Hareskoven til Hareskov St., hvorfra Hjemrejse KL Der noteredes ca, 90 Arter af Storsvampe, blandt hvilke kan fremhæves Amanita»irosa (Slimet Fluesvamp), Boletus porphqrosporus (Purpursporet Rørhat), Fistulina hepatica (Oksetungesvamp), Booista gigctntect (Kæmpe-Støvbold), Psallioto perrara, P. semota, Ruseula au:'ata (Gylden Skørhat) og Tricholonui columbetia. V. HERTZ. Søndag' d. 13. Septemhel'. Ekskursion til Rudeskov. Ca. 30 Deltagere. Med Tog 8.26 fra København til Holte. Gennem Rudeskov til Sandbjerg, hvor de indsamlede Arter diskuteredes i Frokostpavsen. Tilbage gennem Vestsiden af Rudeskov og gennem Frederikslund Skov til Holte St., hvorfra Hjemrejse Kl Svampefloret var meget smukt. Talrige Amaniia rubescens (Perle Fluesvamp), Boletus subiomeniosus (Filtet Rørhat) og Iiussula delica (Tragt Skørhat) ; mange Boletus edulie (Spiselig Rørhat), Iiussula cyctnoxanthct (Broget Skørhat) og B. lepida (Fastkødet S.); en' Del Psallioia aroensis (Gulhvid Champignon), men kun enkelte Individer af Cantharelius cibarius (Spiselig Kantarel). Af Giftsvampe særdeles talrige Anianita mappa (Kugleknoldet Fluesvamp), men kun et Par Individer af A. phalloides (Løgknoldet F.). I Granskove store Skarer af 1Jlycenct zephira (Brunplettet Huesvamp) og talrige Maraemius urene (Bestøvlet Bruskhat). - Bemærkelsesværdige Fund: Boletus oarieqatue (Broget Rørhat), Booista gigctntea (Kæmpe-Støvbold) flere Eksemplarer i Have ved Frederikslund, Phallue caninus (Liden Stinksvamp), Pholioia spectabilis paa Bøgestød. Polsjporus æanihu» paa Lærkestød. Tremelloden gelatinos'/,ts (Fyrrestød ved Løgsø, hvor Svampen ogsaa iagttoges i 1923). C. F. Søndag d. 20. Septembm'. Ekskursion til Krogenberg og Nyrup Hegn i Forening med Dagbladet "Politiken". Ca. 200 Deltagere. Efter Ankomsten til Kvistgaard St. Kl drog man til Korsvejen ved Krogenberg Hegn, hvor Selskabet deltes i fire Hold under Anførsel af henholdsvis Hovedlederen, Professor F erdinan ds en, samt af Oberst S alt o, 0jen-

11 læge H e r t z og Fuldmægtig D e h n. Paa Turen gennem Krogenberg Hegn stødte endvidere Lærer Ch r i s t i a n s e n, Lærer Mø Il e r og Professor W i n g e til Ekskursionen, efter ved et Uheld at have været forhindrede i at deltage i Ledelsen fra første Færd. Efter medbragt Frokost i Marianelund Kro Kl. ca. 12 og efterfølgende Demonstration af det indsamlede Materiale gik Turen videre gennem Nyrup Hegn til Kvistgaard St., hvorfra Hjemrejse Kl Udbyttet af spiselige Svampe var særdeles tilfredsstillende, saaledes at enhver, som ønskede det, kunde faa sin Kurv fyldt. I størst Mængde indsamledes Boletus clwysenteron og B. eubtomeniosus (Filtet Rørhat), men man fandt ogsaa adskillige Boletus edulis (Spiselig Rørhat) og Psalliota arveneis (Gulhvid Champignon). Af Cantarellus cibarius (Spiselig Kantarel) stødte man kun paa ganske enkelte Individer, i god Overensstemmelse med, at Aaret 1925, i hvert Fald her i Nordsjælland, var meget fattigt paa denne Art. - Medens Amanita mappa (Kugleknoldet Fluesvamp) var almindelig overalt, stødte man førs t nær Ekskursionens Afslutning paa et Par Eksemplarer af A. phalloides (Løgknoldet F.), saaledes at ogsaa denne vigtige Giftsvamp kunde demonstreres for Deltagerne. Af bemærkelsesværdige Fund er der neppe Grund til' at fremhæve andre end den smukke Boletus caoipes (Hulstokket Rørhat), som voksede i store Mængder langs Veje i Granskoven nær Marianelund. C. F. og ø. Vy. Søndag' d. 4. Oktober. Ekskursion til Klampenborg og Skodsborg. Ca. 65 Deltagere. Vejret køligt) men klart og solrigt. Mødested: Sporvognens Endestation ved Klampenborg, hvor Deltagerne samledes Kl. 10. Forbi Skovridergaarden over Røde Bro til Tyskehuset, hvor man spiste den medbragte Frokost Kl. 12. Derfra gennem Skoven til Bøllemosen. rundt om denne og videre til Skodsborg St., hvorfra Hjemrejse Kl Af Spisesvampe indsamledes navnlig Clitocube nebularis (Tange-Tragthat) og Tricholoma fludwn (Høst-Musseron); endvidere Amanita rubescens (Perle Fluesvamp), Armillaria mellea (Honningsvamp), Boletus badlue (Brunstokket Rørhat), B. subiomeniosus (Filtet R.), Craterellus cornucopioides (Trompetsvamp), Bussula cyanoxantlw (Broget Skørhat) og R. lepida (Faslkødet S.). Svampefloret var i det hele fattigere end paa de tidligere Ture; der fandtes ingen Boletus edulis (Spiselig Rørhat), Caniharellus eibarius (Spiselig Kantarel) eller Champignoner.ø. W. Personalia. Foreningen hal' i Aaret 1925 mistet ikke mindre end tre af sine Bestyrelsesmedlemmer, idet saa vel Formanden, Læge C. Mu n d t, som Skolebestyrer J. Melchior og Direktør, Oberst H. C. Salto er afgaaet vecl Døden. Vedrørende Læge C. Mu n d t, som var Medstifter af Foreningen i 1905 og Formand for denne til sin Død d. 30. November 1925) skal vi henvise til de biografiske Data, med ledsagende Portræt, der i Anledning af hans 75-aarige Fødselsdag fremkom i dette Tidsskrifts II Bind, Pg Lige til sin Død bevarede Læge Mu n d t en usvækket Interesse for vor Forening, ja han deltog endog, trods sine 81 Aar, i Foreningens sidste Ekskursion i Efteraaret 1925.

12 Skolebestyrer J. Melchior, som døde den 3. April 1925 i en Alder af 80 Aar, varetog i en lang Aarrække Hvervet som Foreningens Kasserer. I tidligere Aar var Skolebestyrer Me l ch i o r en hyppig Deltager i Ekskursionerne, men i de senere maatte han opgive at deltage som Følge af svigtende Helbred. Fhv. Direktør for Hærens tekniske Korps. Oberst H. C. Salt o, afgik ved Døden den 22. December 1925 i en Alder af 71 Aar. Oberst Salto begyndte først paa sine ældre Dage at interessere sig for Studiet af Svampene, men var til Gengæld, sammen med sin Frue, en sikker Deltager i de senere Aars Ekskursioner; han erhvervede sig efterhaanden adskilligt Kendskab til Storsvampene og deltog ved flere Lejligheder i Ledelsen af større Svampeture. Obersten indtraadte først i Bestyrelsen ved Skolebestyrer Me l c h i o r 's Død, og overtog efter denne Kassererhvervet. Red. * * * Af C a rls e n- L an g e 's L e g a ts ti ft e l s e har Foreningen modtaget 500 Kr. som Bidrag til Udgivelsen af "Mykologisk Ekskursionsflora". Smaa Notitser. Svampefuml fra Lelland-Palstee, Vinhandler G u s t a v E b b e s e n har afvigte Sæson indsendt bl. a. følgende Svampe: Fra Pornlenakkc den 2. August 1925: Poluporus Scluoeiniieii ved Foden af en Skovfyr; Boletus appendiculaiue, talrige Eksemplarer i høj, lys Bøgeskov (ogsaa indsendt den 19. Juli); Boletus calopus, 2 Eksemplarer; Lentinu«iorulosus. - Fra lavt Fyrrekrat paa Grusbund ved Bøtøgaard indsendtes Tricholoma [ocale, der her voksede sammen med Hyclnum imbricaium og Tricholoma equestre. - Endelig er Boletus Saianae indsendt fra to nye Lokaliteter,. nemlig dels fra Rosningen Skov ved Vesterborg, et stort og typisk Eksemplar, der voksede under Bøg nær en Dam den 6. September, og dels fra Christianssæde, hvor Svampen voksede mellem Græs paa tilgroede Skovveje. Frk. Vilhelmine Christensen, Nakskov, har i 1925 indsendt Polsjporu«nidulans, fra udgaaet Fyrretræ i Bølø Plantage, samt Voloaria qloiocephula, der fandtes paa en Affaldsdynge ved Nakskov Inderfjord. ø.w. Psalliotaaugusta sensu Ricken er tilsendt den 9. Oktober 1925 af Hr. C. S! B o r ch, Kolding. Svampen, hvis Stok er forsynet med flere Rækker flossede Ringskæl, viser sig "hvert Aar i begrænset Antal paa en Skraaning af en gammel Græsmark) h vor der muligvis i en tidligere Periode har været skovbevokset. " ø. W. 1I)'dllUm erlnaeeum. Grosserer Ch r. Lendorf fandt den 9. November 1924 Pindsvin-Pigsvampen paa et Bøgetræ i Enrum Park, Vedbæk.

13 107 - Svampen sad 1 m over Jorden, to Frugtlegemer over. hinanden, med tvedelt, mod Roden fælles Stok; det enkelte Frugtlegemes Størrelse var 13 X 10 X 9 cm; Piggene var 4-5 cm lange. - Om et Fund af denne sjældne Svamp i Dyrehaven se dette Tidsskrifts II Bind, Side 46. V. HERTZ. IUykolog'isk Kengres, I Dagene den 26. og 27. September 1925 afholdtes en mykologisk Ekskursion i Skovene ved Langesø paa Fyn. Ved Velvilje fra Forstander J a k ob E. L a n g e's Side var de rummelige Lokaliteter paa Fyns Husmandsskole ved Odense stillet til Deltagernes Raadighed, og her undersøgtes om Aftenen de i Dagens Løb gjorde Fund; en rigelig Literatur og fornødne Mikroskoper var tilvejebragt dels af Forstander L a n g e og dels af de øvrige Deltagere. I Kongressen deltog følgende: Lærer M. P. Christiansen, Køge; Professor, Dr. phil. C. Ferdinandsen, Lyngby; Øjenlæge Valdo Hertz, København; Forstander Jakob E. Lange, Odense; Lektor Poul Larsen, Kolding; Lærer F. H. Møller, Nykøbing F.; Professor, Dr. phil. L. Kolderup Rosenvinge, København; Direktør, Oberst H, C, Salto, København; Professor, Dr. phil. ø. W i n g e, København. Idet Deltagerne allerede ankom om Aftenen d. 25. September og først afrejste om Aftenen den 27. eller næste Dags Morgen, kunde de to Ekskursionsdage udnyttes helt, For at spare Tid anvendtes yderligere Automobiler til og fra Ekskursionsstederne. Kongressens Formaal var i første Linie at undersøge og diskutere kritiske Arter af Storsvampe, ganske særligt Bladhatte. Af disse sidste fandtes i det hele 256 Arter; Antallet af andre Storsvampe noteredes ikke. Blandt de fundne Agaricaceer kan følgende fremhæves: Anianita excelsa, oirosaj Clitocybe candicans, phyllophila,. Collybia mepltitica, tuberosa j af Slægten'Cortinarias fandtes følgende Arter: albooiolaceus, anomalus,,calochrous, caninus, claricolor, cl'ystazzinus) decolorons, duracinus, fieæipe«, hemiirichus, hinnuleus, infractus)incislts) Junghuhni'i) larque, lmtltifo1'mis) obtusus, porphy1'opus) purpuraseene. raphanoides. rigidus) eemisanquineue, eubpurpurascens, triumphans, 1tligino:ms) oenetus; Flammula coniseane (sensu R i ck e n), qummosa, peneirans (gammelt Fyrrestød); Galera mycenopsis)' Hygl'ophorus Colemannianus, psittacinus (ualmindelig stærkt farvet Individ i Kratskov); Reai (ntiniat'lts-lignende, men med stærk Bittermandel-Smag, mellem Græs og Mos paa aaben Plads i Skov); liypholoma melcnihisucn»; lnocfbe asterospora, fa8tigiata) obscura, pallidipes, peiiqinosa, praeteroisa, sindonia; Lactarius aurantiacus (højstokket, lidt klæbrig, iøvrig lignende mitieeimus j flokkevis iblandskov), cremer, cyathula) obnubilus( pyrogalus) serifiuu«j Lepiota castanea, seminuda; Leptonia placida (Bøgeløv) ; 1Jlct1'asmius [uscopurpureus, lupuletorum, squamula, JYynnei,. Mycena citrino-marqinata, crocata, [uqetoruan; pteriqena (paa Aihqrium» filix [oemina i Mængde); Naucoria cucusnis, eecharoidee, inquiu1wj Nolanea icterina (aromatisk Duft, omtrent som Hindbær-Drops); Nyctalis asterophoru, paraeiiiea j Omphalia hydl'ogramma (sensu Mykol. Ekskursionsflora Nr. 258); Paæillus extenuatus, tricholoma (i Bøgeskov); Pholioia fiammon«(granstød), spectabilie (flere Steder); Pieurotue septicus (paa levende Græs og Urter; stor Bevoksning,

14 ca. 1/2 m i Diameter); Psalliota semota ; Psathsp-a {usca (ligner Hsrpholoma hydrophilum) men er enlig voksende mellem Løvet); Psathqrella trepida; Psilocybe myosotisj Russula alutacea (ret almindelig i Bøgeløvet), lilacea, pectinata, rosea, sanguinea, solaris (Bøgeløv, mange Steder), sub [oetens, xerampelina (sensu Mykol. Ekskursionsflora Nr. 302; sec. R o s t r u p s Flora 1925: R. erytlwopus; store, prægtige Eksemplarer flokkevis i Naaleskov); Stropliaria inuncta} squet1noset (Form med kastanierød til lyst teglstensrød Hat); Tricholoma auj'anti'ttm (flokkevis under Douglasier ved Vej gennem Skov; Hatte indtil 17 cm brede), arcuatusn (sensu Ric le e n), gaztsapatum, lascioum (Bøgeløv), orirubens, p orteniosum. c, F. og ø. W. Rettelse til Bd. III. Pag Linie f, n.: [urcaio, læs: striato.

Af vor Forenings Historie.

Af vor Forenings Historie. Af vor Forenings Historie. Af C. Mundt. Davor Forening nu har arbejdet i 8 Aar, og da Medlemst allet, som i November 1906, da Foreningen var 1 Aar gammel, var 153, nu er over 350, kunde det maaske interessere

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Af Fyns FLORA OG FAUNA. Udgivet af. Naturhistorisk Forening for Fyn ODENSE

Af Fyns FLORA OG FAUNA. Udgivet af. Naturhistorisk Forening for Fyn ODENSE Af Fyns FLORA OG FAUNA Udgivet af Naturhistorisk Forening for Fyn ODENSE 1943 Dette Arbejde er udgivet med Støtte fra: Byraadene t Odense, Svendborg, Faaborg, Bogense og Assens. Fyens Disconto Kasse, Danmarks

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

Svampejagten. Svampejagten

Svampejagten. Svampejagten Svampejagten Svampejagten af Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe, Jens H. Petersen & Jan Vesterholt Danmarks svampeatlas, 2009 Layout og foto (hvor ingen anden er nævnt) Jens H. Petersen/Low Budget Publishing

Læs mere

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN SVAMPE 42 2000 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933 NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT I BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933 INDHOLD Side Kristian Horn: Mykorrhizasopp som hekseringdanner... 81 F. H. Møller: Psathyra typhae (Kalchbr.) Fr. Dunhammer- Stribehat 84 T.

Læs mere

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN

SVAMPE Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE SVAMPE REDAKTIONEN SVAMP 33 1996 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA)

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

P. O. box 102 DK-2860 Søborg

P. O. box 102 DK-2860 Søborg SVAMPE er et medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, såvel videnskabe ligt som praktisk med hensyn til disses anvendelse som fødemiddel.

Læs mere

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Hvorfor vi arrangerer Udstilling.

Hvorfor vi arrangerer Udstilling. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal ér at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Mykologisk lejr 1993. Thy & Hanherred

Mykologisk lejr 1993. Thy & Hanherred Mykologisk lejr 1993 Thy & Hanherred Mykologisk lejr 1993 Thy & Hanherred 1. udgave 1994 af Jens H. Petersen Fuglesangsallé 88 DK-8210 Århus V. med bidrag af Morten Christensen Sonnesgade 15 IV tv. DK-8000

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1911. 9de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab).. 1911. Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling........

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til august.

SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til august. SVAMPE 41 2000 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS æv. ur J*>f. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 49 SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER I KOMMISSION

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere