RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:"

Transkript

1 C. FERDINANDSEN RED.AKTION: Ø.WINGE, INDHOLD: Pag. V, HERTZ: Rusporede Blækhatte, ;.. 97 H, HANSEN: Svampefund i Salling 101 Forenings-Meddelelser 104 Smaa Notitser KØBENHAVN - H, H,THIELES BOGTRYKKERI

2 Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medlemmer faar gratis tilsendt, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 50 Øre pr. Hefte af "Meddelelserne" (Hefte 1 og 2, 1912 er dog udsolgt) og 50 Øre pr: Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, Ingeniør, cand. polyt. I. A. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, Kbhvn. V. Hertil bedes ogsaa indsendt Reklamationer i Anledning af eventuelle Forsendelsesfejl. Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, Ingeniør, cand. polyt. I. A. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingentet er for saavel inden- som udenlandske Medlemmer 3 Kr. Redaktionens Adresse: Professor, Dr.' C. Ferdinandsen og Professor, Dr. 0. 'Vinge, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rolighedsvej, København V. - Hertil bedes indsendt Bidrag til "Meddelelserne". Obs.! Nogle Eksemplarer af de ovenfor nævnte, udsolgte Hefter af Tidsskriftet (Aargang '1912) ønskes gerne til Køb ~ af Foreningen a 1 Kr. pr. Stk. PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 Rusporede Blækhatte. Af V. Hertz. Blandt de 235 kendte Coprinus-Arter findes kun undtagelsesvis rusporede. I Sept.-Okt har jeg haft Lejlighed til nærmere at studere to saadanne Former,.der begge voksede gruppevis paa hver sin Side af et Rosenbed i "De gamles By" i København. Coprlnus tergiversans Fr. Om den første af de paagældende Former har jeg noteret følgende: Svampen minder ved første Øjekast om Coprinus micaceus, men er uden micae. Hatten er ægklokkeformet, indtil 3 cm høj, i Klokkeformen 3 1 /2-4 cm bred; den er paa Siderne furet af dybe, lange Furer med 3/4 mm brede Mellemrum, hvori korte, overfladiske Furer. Hattens Sider er uldentdunede (talrige Haar under Mikroskopet); Toppen er jævn og uden Haar. Farven er brungul. i Toppen brun; den øverste Del er mørkest. Hatten kan senere blive ensfarvet brungul, og sortne fra Randen, der slidser lidt. Stokken er let spejlencle gullig, mere gullighvid opefter, stribet, ulden Imaret og brunpudret ; den er lidt tyndere opad, stiv, hul, tykvægget; Hulheden strækker sig op i Hatkødet ; den er indtil 7 cm høj, 9 mm tyk; Basis ikke hvidfiltet, men med gullige Rodtrævler. Lamellerne er smalle, gullige, senere sorte, ret fjerne, bredt tilheftede. med lige Eg. De veksler med korte og flyder først sent hen. Hatkødet er tyndt, gulligt, lige over Stokken ofte mere hvidligt. Svampen er uden Lugt og Smag'. Sporestøvet er sort; under Mikroskopet er Sporerne purpurbrune, uigennemsigtige, citronformede, affladede i den ene Ende, en Del dog ovale; ofte findes en Oliedraabe. De er ret tykvæggede og karakteristisk vortede, tydeligst i ung Tilstand; de modne Sporer er iblandede glatte. Størrelsen er 13-15l~ X 9-10p. Basidierne er firsporede, kornede og af forskellig Størrelse, Hovedmængden 40-50lt X 10-12,u, de andre mindre, Cystidcr er talrige paa Lamel- Eggen, kolbeformede, med cylindrisk, foroven afrundet

4 - 98 Hals, ved Basis brat tilspidsede, 90 læ X 25 fl. Haarene er eencellede, kolbeformede, med længere og tyndere Hals end Cystiderne, f L X 35 fl. Brunpudringen af Stokken skyldes Brunfarvning af det kolbeformede Parti. Denne Coprintts-Art svarer godt til den af EL. FRIES beskrevne C. terqioersans. Den har samme Farve, den uldent dunede Hat med glat Top, de bredt tilheftede, først sent henflydende Lameller. En enkelt Uoverensstemmelse findes i Lamelformen, der angives buget, l11edens Lamellen hos vor Svamp kun er buget ved Hatranden. Stokken angives hos FRIES glat og noget længere, 12 cm, men Stokkens Haarbeklædning' kan, sikkert veksle og er i det hele først helt tydelig under Lupe*. JAKOB E. LANGE (Studies in the Coprinus terqioersane. Fr. - Frugtlegemer. lit. Agnrics af Denmark, Dansk Botanisk Arkiv II, 1915) har for denne Art Navnet C. tærdus KARST. Sporene angives glatte, men senere har LANGE iagttaget, at Sporene er ru - og' jeg har haft Lejlighed til at overbevise mig om, at LANGES C. tordus KARST. og vor Svamp er identiske. Den er afbildet i LANCiES smukke Billedværk (upubliceret; et Ekspl. paa Botanisk Museum i Kbhvn.) Nr. 757 **. RICKEN omtaler (Die Blåtterpilze 1915; Vademecum [ftr Pilz- * MASSEE angiver (Revision af the genus Coprinue, Ann. af Bat. X, 1896) Sporestørrelsen hos O. terqioersane FR. til 10 fl X 4 fl, uden løvrigt at udtale sig om Sporerne. ' ;f;f KARSTEN beskriver O. tardu» i Hattsvampar I : 543 (1879), og i leones selectae Hymenomyeetum Fenniae (Aet. Soc. Scient. Fenn., Tome XV), hvis Figur XIX er en Afbildning af Arten. Farven angives henholdsvis "isabeljnirgad med svag rødgul skiftning" og "e spadiceo isahellino-pallesceus". Hatten er glat, Stokken dunet, Lamellerne meget smalle, 2 mm. Sporerne er 12-15fl X 7-9 fl, ægformede, noget kantede (subangulatac), uregelmæssige (inaequilaterales). Afbildningen viser alle Hatte løbende op i en Spids (Mitraform), om end KARSTEN selv angives Æg-Klokkeform; Farven svarer til KLINCKSIECK et VALETTE: (1908) 178 D, der dog ikke er isahella, men lys gul. - O. tardu«karst. afviger i Farve og i H. t. Sporer fra den af LANGE under dette Navn opførte Art, hvilken jeg anser for identisk med O. terqioersane FR.

5 - 99- freunde 1918) en rusporet Coprinus, som han kalder C. terqiiersans (FR. 1838), Hatten angives træ-straagul, nøgen, Stokken med hvidfiltet Basis, Lamellerne næsten lancetformede ; Sporerne beskrives som citronformede, "håckerig-rauh", fæ X 8-9 It; Afbildningen (Taf. 22) viser dog ikke dette Udseende af Sporerne - men RICKENS.Billeder er ofte stiliserede. Farven af Hatten (træ- Coprinus terqicersans Fr. vaj'. Jlfundtii nov. vaj'. Frugtlegemer l/l. Mikroskopiske Figurer, fra venstre: Spore, 1000h; Cystide, 5ooh; Haar fra Stokken, 5ooh. straagul, smlgn. Taf. 22) er ganske anderledes end hos FRIES' C. terqioersans, der beskrives "ferrugineo-fuscus, disco obscuriore", Til dette Spørgsmaal kommer jeg senere tilbage. Det er ikke lykkedes mig at finde en Afbildning af FRIES' C. terqicersane (terqioersans : nølende, d. v.s. - som af FRIES selv angivet - non mo» deliquescene). Coprinus tergiversans Fr. var. Mundtii nov. var. Den anden rusporede Cop1'in'lls-Form er navnlig ved sin Farve forskellig fra foregaaende, idet Hatten er hvidlig til lyst cremefarvet, lyst lerfarvet graagul, noget vekslende i tørt og fugtigt Vejr; Toppen ofte graalig. Desuden afviger den ved sin slankere Stok samt derved, at den er nøgen paa Hatsiden og har brecle Lameller. Bl. a. ved denne sidste Egenskab adskiller clen sig fra C. iardu«karst. Denne CopriJms-Art minder meget om RICKEN'S C. tergiversans FR. og el' sandsynligvis iclentisk med denne. Efter min Anskuelse bør denne lyse Form bedst opfattes som en Varietet af C. ierqioersans FR.,.som jeg foreslaar at kalde var. ][t[ndtii efter Læge CRI- 7*

6 STOFFER MUNDT ( ), Medstifter af og' til sin Død Formand for" Foreningen til Svampekundskabens Fremme". En kort latinsk Diagnose af denne nye Varietet følger nedenstaaende: Coprinus terqioerean«fr. val'. ]Jfu1tdtii nov. oa», E typo differt colore pallidiori, argillaeec-palles centi, lignicolori vel fere albido lamellisque latis sed vix ventricosis. - Sporae citriformes vel ovoideae, saepe basi applanatae, plurimae, praecipue juniores, grosse verrucosae,,13-15fl X 9-10fl, Cystidia numerosa, ventricosa, collo cylindraeeo-protracto, fl X 30-20fl. Pili stipitis forma fere cystidiorum, sed majores, collo magis elongate. - Ad terram graminosum in horto Hafniensi mensibus Sept.-Get., socia typo. Etyrnologia a cl. c, Miondt, medico Danico, per mult os annos praeside Soeletatis Mycologicae Danicae. - Verisimillime eadem forma ac C. terqioersane FR. sensu RICKEN. Andre rusporede Ooprtnus-Arter. I Literaturen findes foruden de nævnte endnu to rusporede CopJ'imts-Arter omtalte. SACCARDO (Syll. Fung. V, 1887) opfører C. insignis PECK, en Skovform fra Worcester i U. S. A. I Størrelse og Udseende ligner denne Art C. airamentarius og hører altsaa til en anden Gruppe end C. terqioereans. Sporerne er 10 /tx 8 p. CARLTON REA (British Basidiomycetae, 1922) omtaler C. ecliinosporus BULLER. Den er fundet i 1911 paa Pinde fra en Dam i Kew Gardens ved London. Miss WAKEFIELD, M. A., F. L. S., der fandt denne Art første Gang, har sendt mig en Akvarel og Beskrivelse af den. Svampen hører til Gruppen tomentosi medens C. terqicersans hører til nudi; Cystiderne afviger i Form fra tergit'ersclns-cystiderne; Sporerne er 11 p X 7 p.

7 Svampefund i Salling. Af H. Hansen. Som bekendt er Salling skovfattigt og derfor ikke videre gunstigt for Svampestudier. En Undtagelse danner dog Egnen omkring T h i s e, hvor der foruden en større Løvskov (Eskær Skov, ca. 1 Kvadratkilometer) findes adskillige smaa Naaletræsplantninger og desuden en Række Bakker og Overdrev langs Fjorden, hvilket tilsammen giver Mulighed for en ret afvekslende Svampeflora. Jeg skal nedenståaende give en Fortegnelse over de Arter at Storsvampe, som jeg hidtil mener at have konstateret med Sikkerhed. Mikroskopisk Undersøgelse er foretaget i alle Tilfælde, hvor der kunde være nogen Tvivl. Naar intet andet er angivet, opfattes Arterne sensu RWKEN. I Fyrreskoven findes navnlig Amaniia rubescens i stor Mæng-de, medens A. muscaria er noget mere sparsom. Fremdeles findes Cantharellus aurantiacus l Mængde, medens C. cibarius ikke forekommer. Endvidere: Boletus badius, booinus, edulis, luieus, piperatue, rarieqcdu«/ Clitocybe clavipes, laccaia; Collybia aserna) conigena/ Huqrophorue hypothe}us/ Hupholoma capnoicles, capui Medusae (med tydelig Ring); Lactariue rufu«/ Lycoperdon qemmaiusn./ Marasmi'l,ts androsaceus; Mycena epipterygia, pura) sanguinolenta) vulgaris; Polyporus amorphus/ Bueeula graminicolor (paa et Sted, hvor der ogsaa staar et Par Løvtræer); Siereum sang'l,tinolentum/ Treniella luteecens/ Tricholoma rutilane, terreum. I Granskoven findes foruden en Del af de samme Arter følgende særlige: Olitocybe brumalis, inversa, obsoleta, odora, squamulosa; Gomphidiu«glutinosus/ Hygrophorus nitratus (med meget vedholdende Salpetersyrelugt) ; Laciarius deliciosus; Lepioia carcharias ; Naucoria [urfuracea, pellucida (hos SEV. PETERSEN synes Sporemaalene for Tubaria furfuracea at svare til RWKEN'S pellucida, og Sporemaalene for Naucoria conspersa at svare til RWKEN'S fur-

8 [uracea ; jeg har i god Overensstemmelse med RICKEN fundet 7-8 ~t X 4-5p for pellucida og 9-10 p X 5-6p for furfuracea); Plettrotus pubescens (her er mine Sporemaal som hos SEV.!?ETERSEN 8-10lÆ X 6-7 læ, medens RICKEN har 6-7 a X 3-4 læ) ; Psalliota arvensis (middelstor Form med sværtende Stok og smaa Sporer, 6-7 p X 3-4 It), P. creiacea(kæmpeform med større Sporer, 8-9 It X 5-6 p, og i Begyndelsen næsten kugleformet Hat, der naar et Tværmaal paa 15 cm. Basidierne maalte jeg til p X 7 p, hvilket ogsaa peger hen paa P. creiacea, som vist løvrigt almindeligt blandes sammen med P. arvensis. Voksested: Græsrabat ved Enden af en Granalle ; selskabeligt); Buesule chamoeleontina, puellaris" Queletii; Tricholoma nudum, I Løvskoven har jeg hidtilfundet: Amanita paniherina, spissa, oaqinaia; Armillaria mellea (alm. i Løvskoven, medens den endnu, 1925, ikke træffes i de ret unge Naaletræsplantninger); Boletus edulie, scaber, subtomentosue, oersipellis: Caniharellue cibarius (kun paa et Sted i Birkeskoven og slet ikke i Bøgeskoven); Corticium laeve (i Mængde paa vaadt Ved), C. rcseum (bestemt efter COSTAN TIN et DUFaUR; Sp. cylindrisk-elliptiske, 8-11 It X 4-5 It); Coriinarius collinitus, elaiior, iriumphan«(denne Art har jeg paa samme Lokalitet fundet dels med blege, elels med blaalige Lameller; der er næppe nogen Grund til med QrELET og RICKEN at opfatte den sidste Form som en særlig Art: crocolithuei; Crepidoius variabilis; Hudnsin»reptindum (i Mængde); Laciarius gui/dus (subdulcis-lignende, men med gulligt-hvid Mælk), L. torminosus. turpis (dels en stor, typisk Form, og dels en mindre, 7 cm, med tør Stok og næsten tør, rufiltet Hat, meget mørk paa oliven gullig' Bund, et enkelt ældre Eksemplar med mild Mælk, de øvrige i samme Klynge meget skarpe; de mikroskopiske Karakterer passer med turpis' - niaaske der her kan være Tale om L. plumbeus [EULLJ); Panus torulosus : Paæillus inoolutue (i Mængde, særlig 1925); Plioliota muricaia (her fik jeg desværre ikke rnaalt Sporerne) men den ejendommelige piggede Hat er det næppe muligt at tage fejl af); PsathY1'a epadiceo-qrisea; Iiussula cyanoxantha J delica, depallens (saa vidt jeg kan skønne, er RICKEN i Overensstemmelse med FRIES, naar han kalder den smudsigt farvede Art med blottet Hatrand og nedefter tyndere, brunligfarvet Stok for depullens, medens den rent farvede, udpræget anret-rynkede Art kaldes iesca. I danske Floraer er Benævnelsen den omvendte. Hos COSTANTIN et DUFOUR synes depallens at være den samme som hos RICKEN, medens rosea vistnok svarer til RICKEN'S

9 103 - vesca), R. [ellea, (lava (paa det sædvanlige Voksested, i Birkemose), R. [raqili«, integral lepida, pectinata, oesca, oiolacea j Siereum hirsuium, purpureum. o Hertil slutter sig de i Haven fundne Arter: Collybia»eluiipes; Coprinus dieseminaiue, fimetarius, micaceus; Enioloma clqpeaiuni; Ftammul«[usa (med grønlige Lameller); Hupholoma [asciculare; Inocybe [ostiqiaia, Lepiota cristaia; Mycenct polygj'ammct j Pholiota blatiaria, muiobilis, squarrosa; Pieurotus osireaius j Polqporus applanaius, igniarius, ribis,»ersicolor j Sclerodernia»ulqare, Stropliaria aeruqinosa, squamosa; Tricholoma peesundatum ; Xyla1'ia hypoxylon. Paa Overdrev, Enge o. L findes: Bolbitlue vitellinus (Vejrabat) j Bovista nigrescens; Ciacaria muscoides j Coprinus hemerobius, nioeus: Enioloma sericeum ; Gaiera Iiqpnorwm, lateritia, mycenopsis) teneret ; Hygrophorus chlorophanus (skelnes sikrest fra obrusseus ved Sporemaalene), H. coccineus (2-6 cm. i Tværmaal), H. conicus, laeius, nioeus, obrueseus, pratensis, peitiacinus j Hypholoma. Candolleanum j Lepiota-amiamthina, procera; Lepionia lampropus j Morasmius oreades, scorodonius j Nolanea papillat«; Paruteolus campanttlttius, fimicola; Pholioia praecox j Psalliota campestris (alm.), Psilocybe [oenisecii; Stropliaria coronilla, semiqlobaia, stercoraria; Trlcholoma breoipes, qambosum (flere Steder i mægtige Hekseringe), T. panaeolum (i Mængde).

10 Forenings-Meddelelser. Ekskursioner i Søndag (I. 30. August. Ekskursion til Bagsværd og Hareskov. 20 Deltagere. Efter Ankomst til Bagsværd St. med Toget 8.50 fra København gik Turen' gennem Bøndernes Hegn til Restaurationen ved Skovens sydlige Udkant, hvor medbragt Frokost indtoges. Videre gennem Hareskoven til Hareskov St., hvorfra Hjemrejse KL Der noteredes ca, 90 Arter af Storsvampe, blandt hvilke kan fremhæves Amanita»irosa (Slimet Fluesvamp), Boletus porphqrosporus (Purpursporet Rørhat), Fistulina hepatica (Oksetungesvamp), Booista gigctntect (Kæmpe-Støvbold), Psallioto perrara, P. semota, Ruseula au:'ata (Gylden Skørhat) og Tricholonui columbetia. V. HERTZ. Søndag' d. 13. Septemhel'. Ekskursion til Rudeskov. Ca. 30 Deltagere. Med Tog 8.26 fra København til Holte. Gennem Rudeskov til Sandbjerg, hvor de indsamlede Arter diskuteredes i Frokostpavsen. Tilbage gennem Vestsiden af Rudeskov og gennem Frederikslund Skov til Holte St., hvorfra Hjemrejse Kl Svampefloret var meget smukt. Talrige Amaniia rubescens (Perle Fluesvamp), Boletus subiomeniosus (Filtet Rørhat) og Iiussula delica (Tragt Skørhat) ; mange Boletus edulie (Spiselig Rørhat), Iiussula cyctnoxanthct (Broget Skørhat) og B. lepida (Fastkødet S.); en' Del Psallioia aroensis (Gulhvid Champignon), men kun enkelte Individer af Cantharelius cibarius (Spiselig Kantarel). Af Giftsvampe særdeles talrige Anianita mappa (Kugleknoldet Fluesvamp), men kun et Par Individer af A. phalloides (Løgknoldet F.). I Granskove store Skarer af 1Jlycenct zephira (Brunplettet Huesvamp) og talrige Maraemius urene (Bestøvlet Bruskhat). - Bemærkelsesværdige Fund: Boletus oarieqatue (Broget Rørhat), Booista gigctntea (Kæmpe-Støvbold) flere Eksemplarer i Have ved Frederikslund, Phallue caninus (Liden Stinksvamp), Pholioia spectabilis paa Bøgestød. Polsjporus æanihu» paa Lærkestød. Tremelloden gelatinos'/,ts (Fyrrestød ved Løgsø, hvor Svampen ogsaa iagttoges i 1923). C. F. Søndag d. 20. Septembm'. Ekskursion til Krogenberg og Nyrup Hegn i Forening med Dagbladet "Politiken". Ca. 200 Deltagere. Efter Ankomsten til Kvistgaard St. Kl drog man til Korsvejen ved Krogenberg Hegn, hvor Selskabet deltes i fire Hold under Anførsel af henholdsvis Hovedlederen, Professor F erdinan ds en, samt af Oberst S alt o, 0jen-

11 læge H e r t z og Fuldmægtig D e h n. Paa Turen gennem Krogenberg Hegn stødte endvidere Lærer Ch r i s t i a n s e n, Lærer Mø Il e r og Professor W i n g e til Ekskursionen, efter ved et Uheld at have været forhindrede i at deltage i Ledelsen fra første Færd. Efter medbragt Frokost i Marianelund Kro Kl. ca. 12 og efterfølgende Demonstration af det indsamlede Materiale gik Turen videre gennem Nyrup Hegn til Kvistgaard St., hvorfra Hjemrejse Kl Udbyttet af spiselige Svampe var særdeles tilfredsstillende, saaledes at enhver, som ønskede det, kunde faa sin Kurv fyldt. I størst Mængde indsamledes Boletus clwysenteron og B. eubtomeniosus (Filtet Rørhat), men man fandt ogsaa adskillige Boletus edulis (Spiselig Rørhat) og Psalliota arveneis (Gulhvid Champignon). Af Cantarellus cibarius (Spiselig Kantarel) stødte man kun paa ganske enkelte Individer, i god Overensstemmelse med, at Aaret 1925, i hvert Fald her i Nordsjælland, var meget fattigt paa denne Art. - Medens Amanita mappa (Kugleknoldet Fluesvamp) var almindelig overalt, stødte man førs t nær Ekskursionens Afslutning paa et Par Eksemplarer af A. phalloides (Løgknoldet F.), saaledes at ogsaa denne vigtige Giftsvamp kunde demonstreres for Deltagerne. Af bemærkelsesværdige Fund er der neppe Grund til' at fremhæve andre end den smukke Boletus caoipes (Hulstokket Rørhat), som voksede i store Mængder langs Veje i Granskoven nær Marianelund. C. F. og ø. Vy. Søndag' d. 4. Oktober. Ekskursion til Klampenborg og Skodsborg. Ca. 65 Deltagere. Vejret køligt) men klart og solrigt. Mødested: Sporvognens Endestation ved Klampenborg, hvor Deltagerne samledes Kl. 10. Forbi Skovridergaarden over Røde Bro til Tyskehuset, hvor man spiste den medbragte Frokost Kl. 12. Derfra gennem Skoven til Bøllemosen. rundt om denne og videre til Skodsborg St., hvorfra Hjemrejse Kl Af Spisesvampe indsamledes navnlig Clitocube nebularis (Tange-Tragthat) og Tricholoma fludwn (Høst-Musseron); endvidere Amanita rubescens (Perle Fluesvamp), Armillaria mellea (Honningsvamp), Boletus badlue (Brunstokket Rørhat), B. subiomeniosus (Filtet R.), Craterellus cornucopioides (Trompetsvamp), Bussula cyanoxantlw (Broget Skørhat) og R. lepida (Faslkødet S.). Svampefloret var i det hele fattigere end paa de tidligere Ture; der fandtes ingen Boletus edulis (Spiselig Rørhat), Caniharellus eibarius (Spiselig Kantarel) eller Champignoner.ø. W. Personalia. Foreningen hal' i Aaret 1925 mistet ikke mindre end tre af sine Bestyrelsesmedlemmer, idet saa vel Formanden, Læge C. Mu n d t, som Skolebestyrer J. Melchior og Direktør, Oberst H. C. Salto er afgaaet vecl Døden. Vedrørende Læge C. Mu n d t, som var Medstifter af Foreningen i 1905 og Formand for denne til sin Død d. 30. November 1925) skal vi henvise til de biografiske Data, med ledsagende Portræt, der i Anledning af hans 75-aarige Fødselsdag fremkom i dette Tidsskrifts II Bind, Pg Lige til sin Død bevarede Læge Mu n d t en usvækket Interesse for vor Forening, ja han deltog endog, trods sine 81 Aar, i Foreningens sidste Ekskursion i Efteraaret 1925.

12 Skolebestyrer J. Melchior, som døde den 3. April 1925 i en Alder af 80 Aar, varetog i en lang Aarrække Hvervet som Foreningens Kasserer. I tidligere Aar var Skolebestyrer Me l ch i o r en hyppig Deltager i Ekskursionerne, men i de senere maatte han opgive at deltage som Følge af svigtende Helbred. Fhv. Direktør for Hærens tekniske Korps. Oberst H. C. Salt o, afgik ved Døden den 22. December 1925 i en Alder af 71 Aar. Oberst Salto begyndte først paa sine ældre Dage at interessere sig for Studiet af Svampene, men var til Gengæld, sammen med sin Frue, en sikker Deltager i de senere Aars Ekskursioner; han erhvervede sig efterhaanden adskilligt Kendskab til Storsvampene og deltog ved flere Lejligheder i Ledelsen af større Svampeture. Obersten indtraadte først i Bestyrelsen ved Skolebestyrer Me l c h i o r 's Død, og overtog efter denne Kassererhvervet. Red. * * * Af C a rls e n- L an g e 's L e g a ts ti ft e l s e har Foreningen modtaget 500 Kr. som Bidrag til Udgivelsen af "Mykologisk Ekskursionsflora". Smaa Notitser. Svampefuml fra Lelland-Palstee, Vinhandler G u s t a v E b b e s e n har afvigte Sæson indsendt bl. a. følgende Svampe: Fra Pornlenakkc den 2. August 1925: Poluporus Scluoeiniieii ved Foden af en Skovfyr; Boletus appendiculaiue, talrige Eksemplarer i høj, lys Bøgeskov (ogsaa indsendt den 19. Juli); Boletus calopus, 2 Eksemplarer; Lentinu«iorulosus. - Fra lavt Fyrrekrat paa Grusbund ved Bøtøgaard indsendtes Tricholoma [ocale, der her voksede sammen med Hyclnum imbricaium og Tricholoma equestre. - Endelig er Boletus Saianae indsendt fra to nye Lokaliteter,. nemlig dels fra Rosningen Skov ved Vesterborg, et stort og typisk Eksemplar, der voksede under Bøg nær en Dam den 6. September, og dels fra Christianssæde, hvor Svampen voksede mellem Græs paa tilgroede Skovveje. Frk. Vilhelmine Christensen, Nakskov, har i 1925 indsendt Polsjporu«nidulans, fra udgaaet Fyrretræ i Bølø Plantage, samt Voloaria qloiocephula, der fandtes paa en Affaldsdynge ved Nakskov Inderfjord. ø.w. Psalliotaaugusta sensu Ricken er tilsendt den 9. Oktober 1925 af Hr. C. S! B o r ch, Kolding. Svampen, hvis Stok er forsynet med flere Rækker flossede Ringskæl, viser sig "hvert Aar i begrænset Antal paa en Skraaning af en gammel Græsmark) h vor der muligvis i en tidligere Periode har været skovbevokset. " ø. W. 1I)'dllUm erlnaeeum. Grosserer Ch r. Lendorf fandt den 9. November 1924 Pindsvin-Pigsvampen paa et Bøgetræ i Enrum Park, Vedbæk.

13 107 - Svampen sad 1 m over Jorden, to Frugtlegemer over. hinanden, med tvedelt, mod Roden fælles Stok; det enkelte Frugtlegemes Størrelse var 13 X 10 X 9 cm; Piggene var 4-5 cm lange. - Om et Fund af denne sjældne Svamp i Dyrehaven se dette Tidsskrifts II Bind, Side 46. V. HERTZ. IUykolog'isk Kengres, I Dagene den 26. og 27. September 1925 afholdtes en mykologisk Ekskursion i Skovene ved Langesø paa Fyn. Ved Velvilje fra Forstander J a k ob E. L a n g e's Side var de rummelige Lokaliteter paa Fyns Husmandsskole ved Odense stillet til Deltagernes Raadighed, og her undersøgtes om Aftenen de i Dagens Løb gjorde Fund; en rigelig Literatur og fornødne Mikroskoper var tilvejebragt dels af Forstander L a n g e og dels af de øvrige Deltagere. I Kongressen deltog følgende: Lærer M. P. Christiansen, Køge; Professor, Dr. phil. C. Ferdinandsen, Lyngby; Øjenlæge Valdo Hertz, København; Forstander Jakob E. Lange, Odense; Lektor Poul Larsen, Kolding; Lærer F. H. Møller, Nykøbing F.; Professor, Dr. phil. L. Kolderup Rosenvinge, København; Direktør, Oberst H, C, Salto, København; Professor, Dr. phil. ø. W i n g e, København. Idet Deltagerne allerede ankom om Aftenen d. 25. September og først afrejste om Aftenen den 27. eller næste Dags Morgen, kunde de to Ekskursionsdage udnyttes helt, For at spare Tid anvendtes yderligere Automobiler til og fra Ekskursionsstederne. Kongressens Formaal var i første Linie at undersøge og diskutere kritiske Arter af Storsvampe, ganske særligt Bladhatte. Af disse sidste fandtes i det hele 256 Arter; Antallet af andre Storsvampe noteredes ikke. Blandt de fundne Agaricaceer kan følgende fremhæves: Anianita excelsa, oirosaj Clitocybe candicans, phyllophila,. Collybia mepltitica, tuberosa j af Slægten'Cortinarias fandtes følgende Arter: albooiolaceus, anomalus,,calochrous, caninus, claricolor, cl'ystazzinus) decolorons, duracinus, fieæipe«, hemiirichus, hinnuleus, infractus)incislts) Junghuhni'i) larque, lmtltifo1'mis) obtusus, porphy1'opus) purpuraseene. raphanoides. rigidus) eemisanquineue, eubpurpurascens, triumphans, 1tligino:ms) oenetus; Flammula coniseane (sensu R i ck e n), qummosa, peneirans (gammelt Fyrrestød); Galera mycenopsis)' Hygl'ophorus Colemannianus, psittacinus (ualmindelig stærkt farvet Individ i Kratskov); Reai (ntiniat'lts-lignende, men med stærk Bittermandel-Smag, mellem Græs og Mos paa aaben Plads i Skov); liypholoma melcnihisucn»; lnocfbe asterospora, fa8tigiata) obscura, pallidipes, peiiqinosa, praeteroisa, sindonia; Lactarius aurantiacus (højstokket, lidt klæbrig, iøvrig lignende mitieeimus j flokkevis iblandskov), cremer, cyathula) obnubilus( pyrogalus) serifiuu«j Lepiota castanea, seminuda; Leptonia placida (Bøgeløv) ; 1Jlct1'asmius [uscopurpureus, lupuletorum, squamula, JYynnei,. Mycena citrino-marqinata, crocata, [uqetoruan; pteriqena (paa Aihqrium» filix [oemina i Mængde); Naucoria cucusnis, eecharoidee, inquiu1wj Nolanea icterina (aromatisk Duft, omtrent som Hindbær-Drops); Nyctalis asterophoru, paraeiiiea j Omphalia hydl'ogramma (sensu Mykol. Ekskursionsflora Nr. 258); Paæillus extenuatus, tricholoma (i Bøgeskov); Pholioia fiammon«(granstød), spectabilie (flere Steder); Pieurotue septicus (paa levende Græs og Urter; stor Bevoksning,

14 ca. 1/2 m i Diameter); Psalliota semota ; Psathsp-a {usca (ligner Hsrpholoma hydrophilum) men er enlig voksende mellem Løvet); Psathqrella trepida; Psilocybe myosotisj Russula alutacea (ret almindelig i Bøgeløvet), lilacea, pectinata, rosea, sanguinea, solaris (Bøgeløv, mange Steder), sub [oetens, xerampelina (sensu Mykol. Ekskursionsflora Nr. 302; sec. R o s t r u p s Flora 1925: R. erytlwopus; store, prægtige Eksemplarer flokkevis i Naaleskov); Stropliaria inuncta} squet1noset (Form med kastanierød til lyst teglstensrød Hat); Tricholoma auj'anti'ttm (flokkevis under Douglasier ved Vej gennem Skov; Hatte indtil 17 cm brede), arcuatusn (sensu Ric le e n), gaztsapatum, lascioum (Bøgeløv), orirubens, p orteniosum. c, F. og ø. W. Rettelse til Bd. III. Pag Linie f, n.: [urcaio, læs: striato.

HEFTE 2 AAR 1916. ø. WINOE. REQAKTION: c. FERDINANDSEN INDHOLD: Om Giftsvampe.

HEFTE 2 AAR 1916. ø. WINOE. REQAKTION: c. FERDINANDSEN INDHOLD: Om Giftsvampe. HEFTE 2 AAR 1916 REQAKTION: c. FERDINANDSEN ø. WINOE c. MUNDT: INDHOLD: Om Giftsvampe. Pag. 11 JAKOB E. LANGE: En sjælden Fluesvamp (Amanita junquillea Quel.),,,, 15 Forenings-Meddelelser.......................................

Læs mere

AAR 1928 HEFTE 1 REDAKTION: Ø.WINGE C. FERDINANDSEN INDHOLD:

AAR 1928 HEFTE 1 REDAKTION: Ø.WINGE C. FERDINANDSEN INDHOLD: HEFTE 1 AAR 1928 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: Pag. N. FABRITIUS BUCHWALD: Om en Masseforekomst af Judasøre (Hirneola auricula Judae (L.) Berk.] paa Hesselø ' 21 Forenings-Meddelelser 25

Læs mere

SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100.

SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100. SVAMPE SVAMPE SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100.000 KENDTE ARTER ER MANGE VIGTIGE NEDBRYDERE

Læs mere

Tjekliste over spisesvampe

Tjekliste over spisesvampe Tjekliste over spisesvampe Juli 2010 Internetudgave Tjeklisterne til brug ved kontrol omfatter lister over svampe, som betragtes som spiselige svampe til kommerciel anvendelse. Listen er udarbejdet på

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn;

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com g6.~.. I Anledning af Læge C. MUNDT's 7S-A'ars Fødselsdag. Den 6. Januar 1919 bliver vor Forenings Formand og Med -stifter,

Læs mere

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com Svampejagt. Naar Skovrnosset drikker den høstmilde Regn, mens krogrygget Bonden hjemkjører, og Køerne staar bag de piggede Hegn med Dryp i de hængende Ører, da stiger af Kilden, hvor Hindene gaar, en Nymfe

Læs mere

:. ~. :IPIffi1E~IE ':. 4:

:. ~. :IPIffi1E~IE ':. 4: ! im~i(j).~~litje.il:~~il] l' ".. p,. "1] 'thi. ;',III~:. (t~t t't tl«(.~~(.. l~::.,...,(~t'".,(\":-t.t.,; n~~,.li(~ :Tf\~ ~... l.~ '1lllCCtt "IIIIIt< HI (1 ('((fi.ih(u( ~" ~/'( IJtUtHU\h1\lj ("~(( Il

Læs mere

HEFTE 1\ AAR 1929. ø. WINGE REDAKTION: C. FERDINANDSEN INDHOLD:

HEFTE 1\ AAR 1929. ø. WINGE REDAKTION: C. FERDINANDSEN INDHOLD: l I I. \ II HEFTE 1\ AAR 1929 REDAKTION: C. FERDINANDSEN ø. WINGE INDHOLD: Pag. N. FABRITIUS BUCHWALD: Oversigt over de hidtil kendte danske Scleroderma-Arter.....,............. 29 M. P. CHRISTIANSEN:

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1916. ø. WINOE. REDAKTION: c. FERDINANDSEN

HEFTE 1 AAR 1916. ø. WINOE. REDAKTION: c. FERDINANDSEN HEFTE 1 AAR 1916 REDAKTION: c. FERDINANDSEN ø. WINOE Pag. SEV. PETERSEN: Vahls Bladsvamp (Agaricus Vahlii Schum.)... 1 C. FERDINANDSEN: Et mærkeligt Snegleangreb paa Hatsvampe 5 Forenings-Meddelelser.......................................

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Nr. 4 september 2013. God, sen svampesæson i vente

Nr. 4 september 2013. God, sen svampesæson i vente Nr. 4 september 2013 God, sen svampesæson i vente Sommeren og efterårets begyndelse har været præget af tørkeperioder, og de fleste steder har det knebet med at få gang i svampene. Nu sker der endelig

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 3 KØBENHAVN 1934

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 3 KØBENHAVN 1934 I NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 3 KØBENHAVN 1934 INDHOLD Side Poul Larsen: Undersøgelser over Storsvampe-Vegetationen paa et vestjydsk Hedeomraade 157 Notitser 194 Meddelelser fra Foreningen

Læs mere

for prangende og påfaldende. Den der lever skjult lever godt.

for prangende og påfaldende. Den der lever skjult lever godt. På en blæsende, iskold og klar dag beslutter vi at tage til Voderup lyset er flot. I dag kan der skydes gode billeder. Vinden er i nordvest og går susende langs øen. Vandet bliver drevet modvilligt frem.

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Spisesvampe til kommerciel brug

Spisesvampe til kommerciel brug Spisesvampe til kommerciel brug Nordisk spørgeskema, herunder vejledende lister om spisesvampe egnet og ikke egnet til kommerciel brug. Til brug i kontrollen i industri, handel og i fødevarekontrol Almindelig

Læs mere

Af vor Forenings Historie.

Af vor Forenings Historie. Af vor Forenings Historie. Af C. Mundt. Davor Forening nu har arbejdet i 8 Aar, og da Medlemst allet, som i November 1906, da Foreningen var 1 Aar gammel, var 153, nu er over 350, kunde det maaske interessere

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND III HEFTE 2 KØBENHAVN 1945

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND III HEFTE 2 KØBENHAVN 1945 NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND III HEFTE 2 KØBENHAVN 1945 PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme Rolighedsvej

Læs mere

Kolofon: Titel Forfatter Udgiver Projekt Finansiering Redaktion Omfang Lagt på nettet Brug af materialet: Kildeangivelse

Kolofon: Titel Forfatter Udgiver Projekt Finansiering Redaktion Omfang Lagt på nettet Brug af materialet: Kildeangivelse Kolofon: Titel: Ved- og barksvampe i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge Forfatter:Jens Reddersen (Nationalpark Mols Bjerge) & Jens Henrik Petersen (MycoKey). Udgiver: Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Kanon Natur Svampe Indhold 2 Lidt mere om bogen 2 Om Danmarks Naturkanon 3 Formål og Fælles Mål 5 Læs mere om svampe 6 Standardudstyr og specialværktøj 7 Ordbogen 7 Om opslagene

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til februar.

SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til februar. SVAMPE 46 2002 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011

Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Kirsten Stentebjerg-Olesen GartneriRådgivningen Agrovej 1 4800 Nykøbing F. Mail: kso@vfl.dk Mobil: 23 20 83 60 Tlf. 54 84 09 86 Blommer til det danske marked RÅDGIVNING

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

gratis tilsendt, hvad der, er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 25 Øre pr.

gratis tilsendt, hvad der, er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 25 Øre pr. ~ Foreningens Pubhkationer, Ny tiltrædende Medlemmer faar gratis tilsendt, hvad der, er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 25 Øre pr. Hefte af, 1 "Meddelelserne"

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark.

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark. Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark..Af E. M. Nørregaard. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 12. 1917. Oom alle Lande, der er opbyggede af Sediment-Bjergarter, er Danmark fattigt paa

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kredsudstilling 2015. Dommervejledning for. Dessertost

Kredsudstilling 2015. Dommervejledning for. Dessertost Dommervejledning for Dessertost Indholdsfortegnelse Dommerbelæring... 2 Dommeren... 2 Holdlederen... 3 Karakterskalaens definition... 4 Definition af karakterskala... 4 Vægtningstabel... 4 Liste over fejlbemærkninger...

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr,

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, Almindelig spidsmus Latinsk navn: Sorex araneus Engelsk navn: Common shrew Orden: Insektædere Familie: Spidsmus Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, der kaldes insektædere

Læs mere

REDAKTION: INDHOLD: Pag. C. FERDINANDSEN : Et Tilfælde af Kohæsion hos Boletus jelleus

REDAKTION: INDHOLD: Pag. C. FERDINANDSEN : Et Tilfælde af Kohæsion hos Boletus jelleus HEFTE 2 c. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1915 ø. WINOE INDHOLD: Pag. C. FERDINANDSEN : Et Tilfælde af Kohæsion hos Boletus jelleus Fr............. 115 JAKOB E. LANGE: Boletus purpureus Fr 117 Forenings-Meddelelser

Læs mere

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 11 i siv 1 2-1 12 2-3 2-2 12A 2 2A 13 14 3 7 8 15 4 5 10 9 6 39 33A 40B 41B 34 40 35B 37 33B 32B 35A 32A 32C 31 17 41A 18 38 16 40A 19 30 36 29 Anbefalet

Læs mere

Forblad. Dansk træs anvendelse til husbygning. A. Oppermann. Tidsskrifter. Særtryk af "Dansk Skovforenings Tidsskrift"

Forblad. Dansk træs anvendelse til husbygning. A. Oppermann. Tidsskrifter. Særtryk af Dansk Skovforenings Tidsskrift Forblad Dansk træs anvendelse til husbygning A. Oppermann Tidsskrifter Særtryk af "Dansk Skovforenings Tidsskrift" 1922 " 215 DANSK TRlES ANVENDELSE TIL! HUS BYGNING. Af A. OPPER~IAN:\'. Naar Dansk Skovforening

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, 'Cand. jur, K. Mu n d t, GI. Kongevej 100; Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser

Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, 'Cand. jur, K. Mu n d t, GI. Kongevej 100; Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser Paa -Grund af Vanskeligheden ved at fremskaffe ~licb,eer fra Udlandet under den stadig vedvarende Verdenskrig har Udgivelsen af Bilaget fremdeles maattet udskydes. Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, 'Cand.

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Danske storsvampe. Hovednøgle - til grupper og slægter af danske basidiesvampe. hovednøgle

Danske storsvampe. Hovednøgle - til grupper og slægter af danske basidiesvampe. hovednøgle Hovednøgle 2 Danske storsvampe hovednøgle Hovednøgle - til grupper og slægter af danske basidiesvampe. Basidiesvampene (Basidiomycota) kendes på, at sporerne dannes på basidier (fig. 14), mens sporerne

Læs mere

Natur Ansgar Anlæg. Alléer

Natur Ansgar Anlæg. Alléer Natur Ansgar Anlæg Ansgar Anlæg ses i midten af billedet. I forgrunden ses OB s baner, Kastanievej, Odense Å og et hjørne af Munke Mose. I baggrunden ses Assistens Kirkegården Alléer Ansgar Anlæg vender

Læs mere