Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002"

Transkript

1 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne og i fagpressen hvilken betydning den specielle konstruktion af World Trade Center havde for forløbet efter kollisionerne. Der er mange meninger og de spænder mellem World Trade Center modstod påvirkningerne bedre end nogen anden skyskraber kunne have gjort Bygningerne var ekstremt let bygget og klarede sig dårligere end traditionelle bygninger. Det endelige resultat af undersøgelserne forelå ikke da det første foredrag blev holdt i april 2002 og foredraget er derfor baseret på begrænsede tilgængelige oplysninger. Der kommet en officiel rapport i maj 2002 [9], og der er derfor foretaget mindre ændringer på grundlag af oplysninger i denne rapport. 1 Bygningerne generelt World Trade Center komplekset blev påbegyndt i august 1966 og indviet i april Bygherre: New York Port Authority Arkitekt: Minoru Yamasaki Rådgivende ingeniører: John Skilling og Leslie Robertson Højde 415 og 417 m Etager: 110 over terræn Grundflade: 63,5 x 63,5 m WTC250 Komplekset bestod foruden de to tårne også af 5 mindre bygninger, der alle blev fuldstændig ødelagt ved sammenstyrtning af tårnene. 2 Tårnenes konstruktion Tårnene brød med alle tidligere traditioner for konstruktion af skyskrabere. Disse var bygget med et bærende skelet af kraftige stålsøjler og bjælker, ofte indstøbt i beton. Dette skelet bar etageadskillelserne og facaderne. Facader, etageadskillelser, trappe- og elevatorskakte samt sektionering var ligeledes udført med tunge materialer. I senere byggeriet blev facaderne dog erstattet med lettere elementer helt eller delvis fremstillet af glas. De mange søjler, som gik op gennem etagerne, begrænsede naturligvis det brugbare areal og nedsatte fleksibiliteten med hensyn til indretning. World Trade Center tårnenes kerne var skrumpet ind til kun at omfatte service-arealet i midten af bygningen. Til gengæld var ydervæggene gjort bærende, idet de bestod af et stort antal søjler med mellemliggende smalle glaspartier. Der er en historie om, at Yamasaki valgte denne løsning fordi han havde højdeskræk og gerne ville være fri for de store glaspartier. New York Port Authority ville gerne have denne løsning, fordi den gav maksimalt etageareal til udlejning. Det første halve år var det forbavsende svært at få nøjagtige oplysninger om konstruktionsdetalje r- ne i World Trade Center. Det virker som om forfatterne har været på opdagelse i 30 år gamle ark i-

2 Side 2 af 25 ver og i øvrigt har været henvist til studier af fotografier af ruinerne. Med fremkomsten af den off i- cielle rapport er det blevet noget lettere at få konkrete oplysninger. På det efterfølgende billede ses den typiske grundplan for etagerne. Den indre bærende kerne havde målene 25,6 x 41,2 m og bestod af 47 søjler afstivet med diverse bjælker. Kernen indeholdt 100 elevatorskakte plus 4 trapper og diverse service installationer, ventilation, elkabler, vand, afløb og meget mere. De ydre vægge bestod af 59 søjler, 35 x 35 cm, med udvendige mål 45 x 45 cm, inklusiv isolering og inddækning, opstillet med en centerafstand på 102 cm. Det gav en åbning på kun 57 cm me l- lem søjlerne. De udvendige søjler var opbygget af vægelementer, der bestod af tre søjler med en højde på 3 etager (36 = 10,97 m). Søjlerne var svejst til tre stålplader, som var placeret ud for etageadskillelserne. Etageadskillelserne blev båret på konsoller svejst til stålpladerne. Disse stålplader blev forbundet fra element til element ved lasker og en enkelt række bolte. Ved opstillingen blev elementerne forskudt i højden, således at der var forbindelse mellem det højere og lavere placerede element gennem de sammenboltede stålplader. Der har fra begyndelsen været meget uklarhed om samlingerne mellem søjlerne. Der har været gættet på indvendige passtykker, svejsninger eller boltesamlinger.. De nyeste oplysninger fra den oficielle rapport viser, at søjlerne var forsynet med endeplader og boltesamlinger. Den viste boltesamling hører til i de øverste etager, hvor søjlernes godstykkelse og styrke var mindst. Momentkapaciteten i boltesamlingen er beregnet til 113 knm iflg. figuren og momentkapacitetet i selve søjlestykket har været mindst 266 knm med Fe430. I de lavere etager har søjlernes godstykkelse og styrke været større og boltesamlingens momentkapacitet har derfor været relativt mindre.

3 Side 3 af 25 Dette billede fra ruinerne bekræfter dette. Søjlernes endeflader er skarpt afskåret og viser ingen tegn på svejsning. Billedet viser også, at konsollerne er revet af og at boltesamlingerne mellem stålpladerne i stort omfang er revet over. Dækelementerne bestod af gitterbjælker med korrugeret stålplade og 10 cm pladsstøbt beton. Spændvidden af dækelementerne var ca.18,2 m og 10,4 m i kernens korte og lange retning. Gitterbjælkerne var opbygget af 4 vinkelprofiler i overflangen og 2 vinkelprofiler i underflangen. Dimensionen for vinkelprofilerne er ikke kendt. Forbindelsen mellem flangerne bestod af bukket rundjern, som var svejst til flangerne.

4 Side 4 af 25 WTC14 Der var en gitterbjælke for hver anden søjle, d.v.s. pr 2,04 m. Gitterbjælkernes overflange hvilede på konsoller på de udvendige søjler og på en gennemgående U-jernskonsol svejst til søjlerne i kernen. Der blev anvendt 2 stk. 5/8 bolte til fastgørelse til konsollerne på de ydre søjler og 2 stk. 5/8 bolte til fastgørelse på den indvendige konsol. Der var anbragt diagonalt placerede fladjern mellem gitterbjælkernes overflange og de søjler i ydervæggen, som ikke bar nogen konsol. Gitte r- bjælkernes underflangen var forbundet til søjlerne gennem gummisvingningsdæmpere, som blev monteret efter opførelsen. Dækelementerne ndeholdt i kun 44,5 kg stål per kvadratmeter. I hver af bygningens hjørner var der et felt på 18,2 x 10,4m, hvor dæk elementerne ikke hvilede direkte på søjlerne i kernen. Det fremgår ikke af tegninger eller beskrivelser hvordan den lodrette belastning blev ført gennem de tilstødende dækelementer ind til søjlerne i kernen Efterfølgende billede, som er taget under opførelsen af bygningen, viser tydeligt hvordan de ydre søjleelementer er monteret forskudt. Skitsen til højre herfor viser skråstivere på de øverste etager, som har forbundet kernen til yde r- væggene. Stiverne har optaget en del af vægten af fjernsynsmasten på Nordtårnet og har desuden overført en del af egenvægten fra kernens søjler til ydervæggenes søjler for at få tilstrækkelig belastning på disse til at modvirke momentet fra vindpåvirkningen.

5 Side 5 af 25 3 Bygningernes statiske system Det er oplyst, at tårnenes egenvægt var ca tons. Nyttearealet par etage var ca m 2. Hvis vi benytter tallene fra DS 410 for kontor og let erhverv (3 kn/m 2 ) får vi en samlet nyttelast på 870 tons pr etage eller i alt tons. Det er oplyst, at 60% af den lodrette belastning optages af søjlerne i kernen, mens de ydre søjler optager de resterende 40%. Tårnene var imidlertid ikke kun bygget til at modstå lodret belastning. New York ligger i et område med kraftige storme og vindbelastningen (225 km/h) er regnet til 55 lb/ft 2 eller 269 kg/m 2 for de øverste 30 m og 225 kg/m 2 for resten. Det giver en tværbelastning på ca tons og et maksimalt moment på 1,25*10 6 t*m. Dette moment optages af det ydre rør, d.v.s. søjlerne. De nødvendige forskydningskræfter overføres gennem dækkene og de vandrette plader i sidevæggene. Denne figur fra den officielle rapport [9] viser, at der skulle være træk i søjlerne i vindsiden. Det stemmer ikke med efterfølgende beregning. En simpel overslagsberegning viser, at den ydre skal i høj grad var dimensioneret for vindpåvirkning. Med partialkoefficienter fra DS 409 (1,0 for egenvægt, 1,3 for variabel last og 1,5 for naturlast), fås den regningsmæssige værdi af lasten på røret:

6 Side 6 af 25 P d = 0,4 (1,0 * ,3 * ) = M d = 1,5 * 1,25*10 6 = tons 1,88 *10 6 t*m. Hvis vi regner med, at momentet alene optages i de to modstående sider vinkelret på vindretni n- gen, fås belastningen i den trykpåvirkede side: Lodret last: / 4 = tons Resultant af moment: 1,88 *10 6 / 4 *1,25 1 = tons Total tons Hvis søjlernes regningsmæssigestyrke har været udnyttet fuldt ud, vil det betyde, at vindpåvir k- ningen har lagt beslag på 37% af bæreevnen, mens lodret last har udnyttet de resterende 63%. Tårnene er naturligvis ikke dimensioneret på denne simple måde. Der er regnet med både sta tiske og dynamiske deformationer for at undgå egensvingninger og for at gøre opholdet i bygningen behageligt også under vindpåvirkning. Tårnenes første egenfrekvens er ca. 0,1 Hz svarende til en egensvingningstid på sekunder. Der er oplyst, at den acceptable acceleration er 0,01 g. Dette giver en amplitude på 0,5 m fra side til side på øverste etage. Der er fundet oplysninger om at design vindhastigheden skulle være ikke mindre end 320 km/h. Hvis dette er rigtigt øges vindbelastningen med faktoren (320/255) 2 = 1,57, og vindbelastningen udgør da 48% af den lodrette bæreevne. Sådanne beregninger vil utvivlsom have medført, at konstruktionen er blevet gjort stivere og stærkere således at den lodrette påvirkning har udgjort en endnu mindre del af den regningsmæssige bæreevne. Da der ikke var nogen vindpåvirkning den 11. september, har der været en betydelig bæreevner e- serve, som kar kunnet kompensere for de ødelagte søjler og for deres nedsatte bæreevne ved p- o varmning. 4 Brandsikring 4.1 Strategi for brandsikring Al brandteknisk byggelovgivning har det overordnede mål, at beboerne i en bygning skal kunne overleve og eventuelt evakueres sikkert i tilfælde af brand. Der kan være supplerende krav, som ønskes tilgodeset, og der kan være forskellige strategier for at nå dette overordnede mål. For g- by ninger som Word Trade Center må et krav om bygningens overlevelse og genanvendelse have stået højt på listen over de supplerende krav. For bygninger som de to tårne er den amerikanske strategi bygget op om tre forsvarslinier 1. Lokal slukning af en mindre brand ved automatisk sprinkling 2. Brandvæsnets slukningsindsats 3. Konstruktionens brandmodstandsevne. naturligvis suppleret med de nødvendige flugtveje. 1 Anslået fordelingsfaktor. Værdien ved hjørnerne i forhold til middelværdi, se figur i appendiks B

7 Side 7 af 25 Det er derfor meget forbavsende, at sprinkleranlægget først blev monteret i 1990, d.v.s. næsten 20 år efter bygningernes ibrugtagning. Sprinklerne var imidlertid på plads den 11. september, men de kan ikke have haft nogen virkning på den omfattende brand, som opstod efter sammenstødet. En stor del af rørene må være revet ned ved kollisionen og den begrænsede vandmængde, som sprinklersystemet kunne levere, er blevet lækket ved rørbrud. Desuden er vand som bekendt ikke det bedste slukningsmiddel for en brand i flydende kulbrinter som f.eks. flybrændstof. Den første forsvarslinie var altså tabt i samme øjeblik slaget begyndte. Brandvæsnets slukningsindsats var forberedt ved at der var monteret vandfyldte stigrør flere steder op gennem bygningerne. Yderligere rådede bygningsadministrationen over et antal medarbejdere, som havde fået en uddannelse i brandslukning. Denne anden forsvarslinie kunne heller ikke holdes, den nåede faktisk slet ikke at blive bemandet. Umiddelbart forekommer tanken om, at en brandmand med fuld udrustning, inklusiv et par luftflasker, skal bevæge sig op ad lange trapper, som er fyldt med evakuerende beboere, for derefter at optage en effektiv slukningsindsats at være ret urealistisk. yderligere skulle der ikke bruges en men måske 100 brandmænd på agerne. et Der var derfor kun den tredje forsvarslinie konstruktionens brandmodstandsevne - tilbage. 4.2 Søjler De bærende søjler skal angiveligt have haft en brandmodstandsevne på 3 timer. Ifølge Ashley [4] var Nordtårnet og de nederste 30 etager i Sydtårnet oprindeligt beskyttet med sprøjteasbest, som blev udskiftet efter terroristangrebet i 1993 med en asbestfri cementbunden mineralfiber isolering. 4.3 Etageadskillelser Ifølge Seabrooks [5] interview med Robertson var gitterbjælkerne beskyttet med ¾ sprøjteisol e- ring bestående af mineraluldsfibre, cementbinder og diverse tilsætningsstoffer typisk med en densitet på 300 kg/m 3. Brandbeskyttelse blev opgraderet efterhånden som de enkelte etager blev renoveret. Alle etager i Nordtårnet (WTC1) i den berørte zone vare opgraderet til 1½ men det kun var sket på en enkelt etage i Sydtårnet (WTC2). Vi kender ikke dimensionerne på de vinkeljern, som udgjorde over- og underflange i gitterspærene, men tegningerne antyder, at det kunne være L 50 x 50x 8, men lad os antage L 60 x 60 x10. Dette profil har et sektionsforhold på ca 200 m -1 og prøvning hos DBI med et nogenlunde tilsvarende isoleringsmateriale viser, at en kritisk ståltemperatur på 550 C ville være nået efter ca. 35 minut ter med ¾ isolering og efter ca. 55 minutter med 1½ isolering. Der er derfor grund til at tro, at der kan må været regnet med et vist bi drag fra et klassificeret nedhængt loft, men den officielle rapport nævner det ikke. På grund af sammenstødet må der regnes med, at isoleringen har været meget beskadiget og at det nedhængte loft har været omdannet til et nedfaldent loft.

8 Side 8 af 25 Reduction Factor Eurocode3 + DS 412, 1983 Yield Stress f,x Proportional limit Yield Stress 1983 E- modul 4.4 Dimensionering Brandmodstandstiden afhænger af brandpåvirkning og mekanisk belastning. Da de ydre søjler i høj grad var dimensioneret for vindbelastning og da der ikke var nogen vindlast på ulykkestidspunktet var den faktiske belastning reduceret til 60%, idet partialkoefficienten på nyttelasten er nedsat fra 1,3 til 1, flyde_ Steel Temperature Samtidig regner man med en højere stålstyrke i brandsituationen. Efter den gamle stålnorm er det kun tilladt er regne med 78% af den karakteristiske styrke ved normal dimensionering, men ved brand må man regne med hele styrken. Der er altså også her en reserve, således at den samlede udnyttelse af stålstyrken i de ydre søjler kun er 0,60 * 0,78 = 46,8%. Af diagrammet fra stålnormen ses det, at stålets flydespænding først er faldet til 50% ved en ståltemperatur på ca. 600 C. Hvis der regnes med den højeste vindhastighed, er den lodrette last kun 49% af bæreevnen under branden og udnyttelsesgraden er 0,49 * 0,78 = 0,38, hvilket giver en kritisk ståltemperatur på ca. 650 C. Som tidligere beskrevet kan belastningen i de ydre søjler have været betydeligt lavere af hensyn til stivheden. Dette vil i så fald have medført en endnu højere kritisk ståltemperatur. Der er foretaget beregninger [9], som viser, at udnyttelsesgraden skulle have været helt nede på 20%. Det ville betyde en kritisk ståltemperatur på 720 C. Denne ståltemperatur kan næppe være blevet nået, da søjlerne var kølet på ydersiden. De indre søjler var kun dimensioneret for lodret last, og den lodrette last var til stede under brandforløbet. Bæreevnereserven er derfor kun stålets og lastens partialkoefficienter og udnyttelsesgr a- den vil være ca. 0,8, hvilket giver en kritisk ståltemperatur på omkring 500 C. Gitterspærene har formodentlig haft samme udnyttelsesgrad og dermed også samme kritiske temperatur. Disse betragtninger er baseret på de danske normer, og de har naturligvis ikke været brugt. Enge l- ske konstuktionsnormer, og formodentlig også amerikanske normer, opererer med højere partialkoefficienter på lasten og har dermed en større bæreevnereserve ved brand. Ifølge engelsk tradit i- on er den kritiske temperatur for bjælker derfor også 560 C. Selv om de enkelte talværdier således ikke er korrekte, giver de et relativt billede af forholdene. 4.5 Evakueringsforholdene Tårnene var helt tydeligt ikke bygget efter det danske bygningsreglement. Visse steder i verden benyttes elevatorerne til evakuering i tilfælde af brand. De placeres i særligt brandsikrede skakte og deres strømforsyning føres op gennem bygningen til elevatorspillet i kabelkanaler med stor brandmodstandstid og de er forsynet med nødstrømforsyning. Eventuelt benyttes elevatorerne i brandtilfælde kun af brandfolkene.

9 Side 9 af 25 Trafikken i WTC-tårnene var delt op i lokal- og regionaltrafik. Etagerne 44 og 78 var knudepunkter (sky lobby), som blev betjent med 23 ekspreselevatorer fra stueplan. Herfra forgik videre opstigning med 72 lokalelevatorer. Der var desuden 4 godselevatorer og en ekspreselevator til udsigtsdækket. I tilfælde af brand skulle alle elevatorer, som betjente de brændende etager, returnere til stueplan eller til deres sky lobby. Det vil sige, at omkring 33 etager ville være uden elevator. Al evakuering og brandfolkenes indsats 2 i den pågældende sektion skulle derfor ske gennem de samme tre trapper, som var placeret i kernen af bygningen. Billedet viser placeringen af trapperne i Nordtårnet på 94 ende etage. Trappe 1 og 2 var 110 cm brede og trappe 3 var 140 cm bred. Trappernes bredde var konstant i hele tårnenes højde. De tre trappeskakte var ikke gennemgående i hele bygningens højde. På flere etager var trappeskaktene forskudt, således at folk skulle forlade trappeskakten og finde en ny. Trappeskaktene var udført som selvstændige brandceller og var forsynet med røgventilation, men selv om skaktvæggene havde en høj brandteknisk klassifikation, havde de ikke en tilsvarende stor mekanisk modstandskraft, idet de var opbygget af gipskartonplade. Resultatet var, at meget få personer havde held til at undslippe fra etagerne over kollisionen. På internettet kan der findes hundredvis af beretninger om evakuering fra bygningerne, og det vil væ re et større studium at analysere dem alle, men det er klart, at evakueringsforholdene ikke var tilstrækkelige under hensyntagen til det meget store antal mennesker, som bygningerne kunne rumme. Med ca m 2 effektivt etageareal er det ikke urimeligt at forestille sig, at hver bygning kan have rummet mennesker. Bygningerne var heldigvis ikke fyldt på tidspunktet for katastrofen. Der menes kun at have været ca i hver bygning Efter bombeattentatet i 1993, hvor evakueringen havde været fuldstændigt kaotisk, blev trapperne forsynet med nødbelysning og selvlysende pile. Endvidere var der udarbejdet evakueringsplaner. Efter vore begreber var tårnene en brandfælde, som bedst kan sammenlignes med de nu saner e- de korridorlejligheder i den sorte firkant på Nørrebro. 2 Der var tekniske muligheder for at brandvæsenet kunne betjene disse elevatorer manuelt, men dette blev ikke gjort af New York brandvæsen på grund af tidligere ulykker ved denne fremgangsmåde.

10 Side 10 af 25 5 Kollisionen Begge bygninger blev ramt af et fuldt tanket Boeing med en samlet vægt på 180 tons, hvoraf brændstoffet ( liter) udgjorde tæt ved halvdelen. Flyenes spændvidde var 48 m. Tårnene blev ramt med en hastighed, som er anslået til at være 760 km/h og 950 km/h [9]. Figuren viser kollisionen med begge tårnene. Det ses, at vragdele i begge tilfælde gik helt gennem bygningerne. Nordtårnetvar det første, der blev ramt kl Tårnet blev ramt omtrent vinkelret midt på den ene side mellem etage 94 og 98, d.v.s. temmelig tæt ved toppen. Flyet gik gennem de ydre søjler i nordsiden. Mindst 5 3-søjle-elementer blev revet løs og nogle af dem blev skubbet ind i bygningen. Nordtårenet blev ramt med den mindste hastighed, d.v.s. 760 km/h. Det efterfølgende billede viser skadens omfang. Det ses, at der er søjler, som er klippet over, men der ses flere steder, hvor søjlerne tydeligt er revet over i samlingerne og hvor søjleenderne er rel ativet ubeskadigede. Dækelementerne i denne del af bygningen er også svært beskadiget.

11 Side 11 af 25 Flykroppen ramte ind i søjlerne i kernen og dele af flyet fortsatte ud gennem den modsatte side. Det et blevet hævdet, at op mod 40% af søjlerne i den bærende kerne blev beskadiget foruden et antal søjler i den modsatte side. Tabet af et stort antal søjler midt på nordsiden gav anledning til en ændret kraftfordeling i de bærende dele. Nedenstående figur [9] viser kaftfordelingen før og efter kollisionen. Det forekommer dog at være forkert, når der midt på facaden under de manglende søjler er vist en forøgelse af belastni n- gen. Den indre kernes søjler bærer en større del af lasten men er desuden svækket af kollisionen. Her skulle kraften være mindre i stedet for større

12 Side 12 af 25 Sydtårnetblev ramt kl Tårnet blev ramt længere nede, mellem 78. og 84. etage. Endvidere skete kollisionen ikke direkte midt på en side. Tårnet blev ramt skråt på sydsiden af bygningen og flyet fortsatte langs med den tilstødende østside og dele af flyet gik gennem nordsiden tæt ved den nordøstlige hjørne. Billedet viser endvidere, at flyet krængede så kraftigt at vingerne var i næsten lodret position. WTC2 blev ramt med 950 km/h Nedenstående plan viser flyet i forhold til etageplanen. Kernen er drejet 90 i forhold til kernen i WTC1, og de nærmeste søjler i kernen var kun 10 m fra facaden. Det må derfor formodes, at også det sydøstlige hjørne af kernesøjlerne er blevet svært skadiget. be Den resterende bæreevne var derfor meget skævt fordelt, idet hovedparten af skaderne er sket omkring det sydøstlige hjørne. Der er er flere forfattere, som har beskæftiget sig med spørgsmålet om hvorfor tårnene ikke vælt e- de ved en så kraftig stødpåvirkning. Det kan vises, at kraften fra sammenstødet kun giver en deformation, som er lille i forhold til den deformation, som tårnene var dimensioneret til at tåle fra vindpåvirkningen. Et eksempel på en sådan beregning er vist i Appendiks A. Evakueringen fra Sydtårnet blev vanskeliggjort af at den øverste sky lobby på 78. etage lå i underkanten af kollisionsområder og indenfor det område, hvor branden var udbredt. Det har betydet, at lokalelevatorerne i to sektioner var sat ud af drift og at flugtvejen fra de øverste etager til den nederste sky lobby var 66 etager lang.

13 Side 13 af 25 6 Branden Brandens omfang og temperatur er virkelig et af de områder, hvor der er gættet helt vildt og uhæmmet. Der er gættet på alt fra ca. 600 C til temperaturer der smelter stålet, hvilket sker ved omkring 1500 C. pop7a Dette billede viser hvordan de divergerende opfattelser kan være opstået. Nordtårnet har været i brand i 18 minutter da Sydtårnet bliver ramt. Den tykke sorte røg fra Nordtårnet viser en iltfattig brand, som også er en brand med relativt lave temperaturer. De to ildkugler ved Sydtårnet viser et inferno af flammer af utrolige dimensioner. Men faktisk befinder disse ildkugler sig uden for bygningen og ikke inde i den. Der blev også spildt flybrændstof inde i bygningerne, hvor det har bidraget til at sprede branden over et stort område indenfor meget kort tid, men flybrændstoffet ville være udbrændt i løbet af få minutter. Herefter er det almindeligt inventar, som har holdt ilden i gang. Der er derfor grund til at tro, at branden var relativt begrænset med hensyn til temperatur, men der ses på billederne, at være relativt store lokale forskelle. Der er dog ingen steder, hvor temperat u- ren har nået meget op over standardtemperaturen, d.v.s og der har været store områder, hvor temperaturen var mange hundrede grader lavere. På grund udstrømmende flybrændstof og af de store skader, der skete på bygningerne ved m- sa menstødet, bredte branden sig omgående til det fulde gulvareal på mange etager og det var denne store udbredelse og ikke ekstreme temperaturer der svækkede bygningerne så meget, at de til sidst styrtede sammen.

14 Side 14 af 25 7 Sammenstyrtningen Der har været talt om progressivt kollaps, hvilket skal forhindres ved planlægningen, men det var slet ikke tilfældet her, selv om slutresultatet total sammenstyrtning - kan forlede til at tro det. Ved progressivt kollaps tænkes normalt på den situation, hvor bortfald af et enkelt element kan få alle de øvrige til at styrte sammen som et korthus. Det var slet ikke tilfældet her. Bygningerne var udsat for et massivt tab af bæreevne, først ved sammenstødet og derefter ved branden. Bygni n- gerne overlevede i lang tid fordi de kræfter, som skulle optages af de ødelagte bygningsdele, fandt andre veje. Det er netop den modsatte situation af progressivt kollaps. Da bygningerne styrtede sammen skyldtes det en helt ufravigelig naturlov, loven om elastisk stød. Denne model beskriver, hvordan stødkraften fra den øverste, faldende del af bygningen, ved et fald svarende til blot en enkelt etagehøjde, påvirker den nedre del med en kraft på op til 30 gange den normale statiske belastning. Det er eftervist, at de knækkende søjler ikke kan bremse faldet med mere end ca. 5%. Fra det øjeblik den øvre del af bygningen er begyndt at falde, er der derfor intet, der kan standse den. Den samlede tid for sammenstyrtningen var ca 9 sekunder, hvilket svarer til tiden for frit fald. En beregning af stødkraften og knækkende søjlers bremsevirkning er gengivet i Appendiks B og C. Der er en vis forskel på hvad der skete med de to tårne, og de to scenarier skal derfor behandles separat. 7.1 Nordtårnet P dyn P 0 = 1+ 2Ch 1+ mg blev som tidligere nævnt ramt kl 8.46 og styrtede sammen kl 10.28, d.v.s. at tårnet blev stående i 102 minutter. Der er flere teorier, som forklares i litteraturen. Den ene af dem er den der blev udførligt behandlet i en TV udsendelse Denne model kan betegnes som PANDEKAGE-modellen. Denne model tager udgangspunkt i svigt af etageadskillelsernes gitterbjælker eller af de konsoller, som bærer dem. Når de udvendige søjler mister deres afstivninger vil den frie søjlelængde øges og samtidig vil søjlens bæreevne bl ive formindsket. Dette blev opdaget af Euler omkring Ifølge Euler er den maksimale knækkraft for en søjle med længden L: K = π 2 E I / L 2.

15 Side 15 af 25 Nedfaldende etageadskillelser skulle herefter løsrive andre etageadskillelser, og søjlerne vil bryde sammen. Det taler mod sandsynligheden for denne model, at etageadskillelserne nok ville ophøre med at fungere som afstivning af søjlerne på grund af deformation og blødgøring af etageadskillelserne. I brandzonen ville der derfor være tale om gradvis deformation af etageadskillelserne og et pludseligt nedfald af disse etageadskillelser er ikke sandsynligt. Der er mange eksempler på scigt af etageadskillelsernes konsoller, men det ser ud til, at de er sket i kold tilstand. De udvendige søjler er i statisk henseende at betragte som korte søjler, idet en etagehøjde kun i-g ver et slankhedsforhold på λ =3660/141 = 26 og et relativt slankhedsforhold på λ rel = λ/π (275/210000) = 0,3. Der er meget lille reduktion af bæreevnen selv om højden bliver fordoblet eller tredoblet. Samtidig må det huskes, at udnyttelsesgraden for disse søjler var meget lav. Spørgsmålet om de ydre søjlers bæreevne bliver noget kompliceret af de indbyggede svagheder ved samlingerne. Samlingerne skulle dog have mindst samme stilhed som søjlerne så længe der var trykspænding på hele samlingsfladen.. Der er en anden teori, som kombinerer de to ovennævnte modeller. Denne teori bygger på, at de indvendige søjler i kernen har mindre bærevnereserve end de ydre søjler. Kernen vil derfor gradvis synke ned på grund af opvarmning, og der vil ske en omlejring af kræfterne, således at etageadskillelserne virker som membraner, der overfører vægten til de ydre søjler. Dette giver store trækspændinger i gitterbjælkerne og konsollerne. På et vist tidspunkt rives gitterbjælkerne ud af konsollerne, og etagedækkene samt kernen styrter ned, hvorefter resten sker som beskrevet under stød-modellen. Video-optagelser viser, at kernen med fjensynsmasten begyndte at falde før ydervæggene, hvilket bekræfter teorien. Ovenstående billedserie viser hvordan Nordtårnet falder fuldstændig lodret.

16 Side 16 af Sydtårnet styrtede sammen efter kun 56 minutter. Der kan være flere årsager til den kortere overlevelsestid. Tårnet blev ramt længere nede, hvor vægten af den overliggende del af bygningen var meget større, men bæreevnen må naturligvis g-o så have været tilsvarende større. Desuden blev tårnet ramt i et hjørne, hvilket gjorde at bæreevnen blev meget ujævnt fordelt og endelig blev det ramt med en større hastighed end Nordtårnet. Brudmekanismen er ikke så enkel som for Nordtårnets vedkommende. Det er den fremherskende opfattelse, at den voksende svækkelse af de indre og ydre søjler og af etageadskillelserne omkring det ramte hjørne førte til bæreevnesvigt i de tilgrænsende områder på syd- og østfacaden. Video-optagelser viser en linieformet udvikling af støv omkring 80. etage, hvilket antyder et pludseligt svigt i denne etageadskillelse. Da andre etageadskillelser i samme område har været beskad i- get eller faldet ned, kan et samtidigt svigt af en samlet del af denne etageadskillelse have udløst sammenstyrtning af facaden omkring det sydøstlige hjørne. Dette billede viser det øjeblik, hvor toppen af Sydtårnet begynder at styrte ned. Man ser tydeligt, at toppen af bygningen hælder, og det ser ud som om toppen vil vælte ud over siden af bygningen. Det skete dog ikke. Der er flere forfattere, der har eftervist at bygningen nødvendigvis må falde ned over sig selv. Det kan vises, at der ikke er tilstrækkelig tid til, at det drejende moment kan nå at accelerere bygningens top til rotation, før den nedadgående hastighed har fået bygningen til at synke sammen. [2] 8 Kunne det have være forhindret? Det er blevet hævdet, at en mere traditionel opbygning med et bærende skelet af bjælker og søjler med tung brandisolering ville have klaret sig bedre. En sådan konstruktion ville dog ikke have været i stand til at stoppe et fly inden det var trængt langt ind i bygningen, hvor det kunne have udrettet maksimal skade. Den aktuelle opbygning af World Trade Center tårnene var i princippet nær ved at være ideel. Med den tætte søjleplacering i facaden var tårnene tæt på at være ugennemtrængelige. Samtidig viste bygningens statiske system sig at have stor evne til at omlejre kræfterne fra de ødelagte dele. Når det alligevel gik så galt, skyldes det, at der var nogle detaljer, som ikke var udført godt nok 8.1 Samlinger mellem facadens søjler Den manglende styrke i samlingerne mellem de enkelte facadeelementer er en indlysende svaghed, som må have medvirket til at øge skaden omfang. Men der kunne have være gjort mere. Hvis de udvendige søjler var blevet udstøbt med beton og forsynet med armeringsjern, ville skaden på

17 Side 17 af 25 facadeelementerne være blevet stærkt formindsket ligesom mængden og størrelsen af de vragr e- ster, som kunne trænge ind i bygningen ville være blevet nedsat betydeligt. Udstøbning ville have krævet ca m 3 beton og have øget vægten af hvert tårn med ca tons. Det er naturligvis store tal, men det er dog kun 110 m 3 pr etage, og i forvejen har man skulle transportere ca. 300 m 3 beton op til hver etage til udstøbning på dækelementerne. De 100 km armeringsjern, som skulle bruges, ville sikkert heller ikke have væltet budgettet. Denne fremgangsmåde ville også have haft andre gunstige virkninger: Betonen ville have en vis kølende virkning på stålet. Den øgede stivhed ville have givet en øget søjlekraft, således at bæreevnen kunne bevares med en større fri søjlelængde. Det vil sige at søjlerne kunne have klaret sig selv om de afst i- vende etageadskillelser svigtede. 8.2 Laskesamlinger Laskesamlingerne mellem søjleelementerne er et andet sted, hvor en forbedring var påkrævet. Fotografierne viser tydeligt hvordan elementerne er revet fra hinanden langs de perforerede samlinger, omtrent som frimærker. Samlingerne har jo tydeligt vist, at de kunne klare de normale påvirkninger i 30 år, men de kunne have været forstærket således at der havde været samme styrke i samlingerne som i den øvrige del af pladerne. 8.3 Brandbeskyttelse Indre søjler. De indre søjler i Nordtårnet blev svært beskadiget ved kollisionen, og det må formodes, at de e-r sterende søjler kun har haft spor af brandbeskyttelse tilbage. Omstøbning med beton ville utvivlsomt have givet større mekanisk styrke i isoleringen og dermed en bedre brandbeskyttelse efter en kollision. Der var, og der er ingen krav til mekanisk styrke af brandisoleringssystemer, men det burde måske være tilfældet Gitterbjælker Det ser ud til at brandbeskyttelsen af etageadskillelsernes gitterbjælker fra begyndelsen har været underdimensioneret, hvilket den efterfølgende opgradering også bekræfter. Det er svært at e- for stille sig en brandbeskyttelse, som kunne overleve kollisionen og beskytte de spinkle profiler i flere timer. Den eneste mulighed ville være overdimensionering, som ville forbedre forholdene på to punkter: Den faktiske ståltemperatur ville blive lavere på grund af det mindre sektionsforhold Den kritiske temperatur (svigttemperaturen) ville blive højere på grund af den lavere udnyttelsesgrad. Svigt af etageadskillelserne synes kun at have spillet en rolle i forbindelse med kollaps af Sydtårnet. Selv om det ville være have krævet betydelige ændringer af konstruktionen, er det klart, at det skulle have været gjort. Set fra et ingeniørmæssigt synspunkt er det helt uforsvarligt at lave en æ- b rende konstruktion med påstået høj brandmodstandstid hvis bæreevnen helt er afhængig af andre elementer med væsentligt kortere brandmodstandstid.

18 Side 18 af Konsoller. Konsollerne blev revet af søjlerne i stort antal og gitterbjælkerne er revet løs fra konsollerne som følge af sammenstyrtningen, men dette var tilsyneladende en følgeskade og ikke årsagen til sammenstyrtningen. 8.5 Evakueringsforhold Med hensyn til evakueringsforholdene er det klart, at meget skulle have været gjort bedre. Flugtvejene var for smalle. En sektion (ca. 1/3) af bygningen ville kunne rumme 8000 personer p å det travleste tidspunkt. Ifølge det danske bygningsreglement ville kravet til den samlede bredde af alle flugtveje være 80 m, men der var kun 3,6 m. Yderligere skulle der være flugtveje i forskellige retninger, men her var alle flugtveje samlet på et sted. Beslutningen om at koncentrere alle flugttrapper i kernen har utvivlsomt været økonomisk betinget. 9 Er der noget vi kan lære? Spørgsmålet er mere om der er noget vi vil lære. Forbedring af kvalitet, herunder sikkerhed, har altid en vis pris, og spørgsmålet er om vi er villige til at betale den pris. I de fleste tilfælde gælder det jo blot om at klare bygningsreglementets krav så billigt som muligt. I bygningsreglementet er der i hvert fald et sted, der trænger til at blive strammet op. Vi har set, at det kan være katastrofalt, at have bærende bygningsdele med lang brandmodstandstid kombineret med etageadskillelser med kort brandmodstandstid når de bærende bygningsdeles funktion er f- a hængig af etageadskillelsernes afstivende funktion. Og det er netop hvad der tillades i henhold til Bygningsreglementets paragraf Konstruktioner Stk. 5. I Bygninger, hvor gulv i Øverste etage er mere end 12 m over terræn skal bærende konstruktioner i bygningens øverste 12 m regnet fra gulv i øverste etage udføres mindst som BS-bygningsdel 60. De bærende konstruktioner i den underliggende del af bygningen, som bærer højere beliggende etager, skal udføres mindst som BS-bygningsdel 120. Etageadskillelser, altangange og altaner samt konstruktioner, der kun bærer én etageadskillelse kan dog udføres mindst som BS-bygningsdel 60 uanset beliggenhed over terræn. For at der ikke skal være tvil om fortolkningen siger vejledningsteksten:.uanset hvilken funktion etageadskillelsen har i bygningen. Denne bestemmelse er helt ude af trit med moderne byggeskik, og den fører til konstruktioner med nedsat sikkerhed. Vi ønsker ikke at bo i beskyttelsesrum, så vi kan ikke bygningsmæssigt sikre os mod den form for ulykker. Det vi kan gøre ved vore bygninger er, at være sikkerhedsbevidste således at alle bygg e- riets parter er opmærksomme på at indbygge ekstra sikkerhed hvor det kan gøres for en ove r- kommelig pris i stedet for ensidigt at fokusere på den absolut lavest mulige pris. Hvad angår flugtveje og evakuering er de danske krav så meget skrappere, at det eneste vi kan lære er, hvad vi ikke skal gøre.

19 Side 19 af Efterskrift Den offentliggjorte officielle rapport [9] giver mange værdifulde oplysninger om bygningernes konstruktion, men det skal bemærkes, at alle forhold, som kan opfattes som negative, omhyggeligt er udeladt. Hele spørgsmålet om flugtvejene fra tårnene er f.eks. beskrevet på kun 11 linier. Men oplysningerne om bygningernes konstruktion således er ret vel belyst er selve forløbet af evakueringen ikke officielt publiceret. Det er sandsynligvis på dette område, at sagførerne vil sætte e-d res angreb ind på bygherre og myndighed og det bliver måske fra de amerikanske retssale, at vi skal høre den endelige sandhed om Word Trade Center. Litteratur: [1] scieneering.com: Why did the World Trade Towers collapse? [2] Zdenek P. Bazant og Yong Zhou: Why did the World Trade Center Collapse? Simple Analysis [3] Clifton, Charles G.: Collapse of the World Trade Center Towers [4] Steven Ashley, Scientific American: When the twin towers fell [5] John Seabrook, The Tower Builder, interview med Robertson [6] Eduardo Kausel, MIT, Inferno at the World Trade Center, NY [7] John Knapton, World Trade Center [8] Thomas Eager & Christopher Musso, JOM: Why did the World Trade Center collapse? Science, Engineering and Speculation [9] World Trade Center Building Berformance Study : Data Collection, Preliminary Observations, and Recommendations. Federal Emergency Management Agency. - FEMA 403/May s. Kan downloades fra Alle ovenstående henvisninger er offentliggjort på internettet.

20 Side 20 af Appendix A. Elastic Dynamic Response to Aircraft Impact A simple estimate based on the preservation of the combined momentum of the impacting Boeing ( 179,000 kg x 550 km/h) and the momentum of the equivalent mass M eq of the interacting upper part of the tower ( 141* 10 6 v 0 ) indicates that the initial average velocity v 0 imparted to the upper part of the tower was only about 0.7 km/h = 0.19 m/s. Mass M eq, which is imagined as a concentrated mass mounted at the height of the impacted floor on a massless free-standing cantilever with the same bending stiffness as the tower (Fig. 2d), has been calculated from the condition that its free vibration period be equal to the first vibration period of the tower, which has been roughly estimated as T1= 14 s (M eq 44% of the mass of the whole tower). The dynamic response after impact may be assumed to be dominated by the first free vibration mode, of period T1. Therefore, the maximum horizontal deflection W 0 = V 0 T 1 /2 n 0.4 m, which is well within the design range of wind-induced elastic deflections. So it is not surprising that the aircraft impact per se damaged the tower only locally. The World Trade Center was designed for an impact of Boeing rather than Boeing But note that the maximum takeoff weight of that older, less efficient, aircraft is only 15% less than that of Boeing Besides, the maximum fuel tank capacity of that aircraft is only 4% less. These differences are well within the safety margins of design. So the observed response of the towers proves the correctness of the original dynamic design. What was not considered in design was the temperature that can develop in the ensuing fire. Here the lulling experience from 1945 might have been deceptive; that year, a two-engine bomber (B-25), flying in low clouds to Newark at about 400 km/h, hit the Empire State Building (381 m tall, built in 1932) at the 79th floor (278 m above ground) the steel columns (much heavier than in modern buildings) suffered no significant damage, and the fire remained confined essentially to two floors only (Levy and Salvadori 1992). Fra Why did the World Trade Center Collapse? Simple Analysis Zdenek P. Bazant og Yong Zhou

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere