Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002"

Transkript

1 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne og i fagpressen hvilken betydning den specielle konstruktion af World Trade Center havde for forløbet efter kollisionerne. Der er mange meninger og de spænder mellem World Trade Center modstod påvirkningerne bedre end nogen anden skyskraber kunne have gjort Bygningerne var ekstremt let bygget og klarede sig dårligere end traditionelle bygninger. Det endelige resultat af undersøgelserne forelå ikke da det første foredrag blev holdt i april 2002 og foredraget er derfor baseret på begrænsede tilgængelige oplysninger. Der kommet en officiel rapport i maj 2002 [9], og der er derfor foretaget mindre ændringer på grundlag af oplysninger i denne rapport. 1 Bygningerne generelt World Trade Center komplekset blev påbegyndt i august 1966 og indviet i april Bygherre: New York Port Authority Arkitekt: Minoru Yamasaki Rådgivende ingeniører: John Skilling og Leslie Robertson Højde 415 og 417 m Etager: 110 over terræn Grundflade: 63,5 x 63,5 m WTC250 Komplekset bestod foruden de to tårne også af 5 mindre bygninger, der alle blev fuldstændig ødelagt ved sammenstyrtning af tårnene. 2 Tårnenes konstruktion Tårnene brød med alle tidligere traditioner for konstruktion af skyskrabere. Disse var bygget med et bærende skelet af kraftige stålsøjler og bjælker, ofte indstøbt i beton. Dette skelet bar etageadskillelserne og facaderne. Facader, etageadskillelser, trappe- og elevatorskakte samt sektionering var ligeledes udført med tunge materialer. I senere byggeriet blev facaderne dog erstattet med lettere elementer helt eller delvis fremstillet af glas. De mange søjler, som gik op gennem etagerne, begrænsede naturligvis det brugbare areal og nedsatte fleksibiliteten med hensyn til indretning. World Trade Center tårnenes kerne var skrumpet ind til kun at omfatte service-arealet i midten af bygningen. Til gengæld var ydervæggene gjort bærende, idet de bestod af et stort antal søjler med mellemliggende smalle glaspartier. Der er en historie om, at Yamasaki valgte denne løsning fordi han havde højdeskræk og gerne ville være fri for de store glaspartier. New York Port Authority ville gerne have denne løsning, fordi den gav maksimalt etageareal til udlejning. Det første halve år var det forbavsende svært at få nøjagtige oplysninger om konstruktionsdetalje r- ne i World Trade Center. Det virker som om forfatterne har været på opdagelse i 30 år gamle ark i-

2 Side 2 af 25 ver og i øvrigt har været henvist til studier af fotografier af ruinerne. Med fremkomsten af den off i- cielle rapport er det blevet noget lettere at få konkrete oplysninger. På det efterfølgende billede ses den typiske grundplan for etagerne. Den indre bærende kerne havde målene 25,6 x 41,2 m og bestod af 47 søjler afstivet med diverse bjælker. Kernen indeholdt 100 elevatorskakte plus 4 trapper og diverse service installationer, ventilation, elkabler, vand, afløb og meget mere. De ydre vægge bestod af 59 søjler, 35 x 35 cm, med udvendige mål 45 x 45 cm, inklusiv isolering og inddækning, opstillet med en centerafstand på 102 cm. Det gav en åbning på kun 57 cm me l- lem søjlerne. De udvendige søjler var opbygget af vægelementer, der bestod af tre søjler med en højde på 3 etager (36 = 10,97 m). Søjlerne var svejst til tre stålplader, som var placeret ud for etageadskillelserne. Etageadskillelserne blev båret på konsoller svejst til stålpladerne. Disse stålplader blev forbundet fra element til element ved lasker og en enkelt række bolte. Ved opstillingen blev elementerne forskudt i højden, således at der var forbindelse mellem det højere og lavere placerede element gennem de sammenboltede stålplader. Der har fra begyndelsen været meget uklarhed om samlingerne mellem søjlerne. Der har været gættet på indvendige passtykker, svejsninger eller boltesamlinger.. De nyeste oplysninger fra den oficielle rapport viser, at søjlerne var forsynet med endeplader og boltesamlinger. Den viste boltesamling hører til i de øverste etager, hvor søjlernes godstykkelse og styrke var mindst. Momentkapaciteten i boltesamlingen er beregnet til 113 knm iflg. figuren og momentkapacitetet i selve søjlestykket har været mindst 266 knm med Fe430. I de lavere etager har søjlernes godstykkelse og styrke været større og boltesamlingens momentkapacitet har derfor været relativt mindre.

3 Side 3 af 25 Dette billede fra ruinerne bekræfter dette. Søjlernes endeflader er skarpt afskåret og viser ingen tegn på svejsning. Billedet viser også, at konsollerne er revet af og at boltesamlingerne mellem stålpladerne i stort omfang er revet over. Dækelementerne bestod af gitterbjælker med korrugeret stålplade og 10 cm pladsstøbt beton. Spændvidden af dækelementerne var ca.18,2 m og 10,4 m i kernens korte og lange retning. Gitterbjælkerne var opbygget af 4 vinkelprofiler i overflangen og 2 vinkelprofiler i underflangen. Dimensionen for vinkelprofilerne er ikke kendt. Forbindelsen mellem flangerne bestod af bukket rundjern, som var svejst til flangerne.

4 Side 4 af 25 WTC14 Der var en gitterbjælke for hver anden søjle, d.v.s. pr 2,04 m. Gitterbjælkernes overflange hvilede på konsoller på de udvendige søjler og på en gennemgående U-jernskonsol svejst til søjlerne i kernen. Der blev anvendt 2 stk. 5/8 bolte til fastgørelse til konsollerne på de ydre søjler og 2 stk. 5/8 bolte til fastgørelse på den indvendige konsol. Der var anbragt diagonalt placerede fladjern mellem gitterbjælkernes overflange og de søjler i ydervæggen, som ikke bar nogen konsol. Gitte r- bjælkernes underflangen var forbundet til søjlerne gennem gummisvingningsdæmpere, som blev monteret efter opførelsen. Dækelementerne ndeholdt i kun 44,5 kg stål per kvadratmeter. I hver af bygningens hjørner var der et felt på 18,2 x 10,4m, hvor dæk elementerne ikke hvilede direkte på søjlerne i kernen. Det fremgår ikke af tegninger eller beskrivelser hvordan den lodrette belastning blev ført gennem de tilstødende dækelementer ind til søjlerne i kernen Efterfølgende billede, som er taget under opførelsen af bygningen, viser tydeligt hvordan de ydre søjleelementer er monteret forskudt. Skitsen til højre herfor viser skråstivere på de øverste etager, som har forbundet kernen til yde r- væggene. Stiverne har optaget en del af vægten af fjernsynsmasten på Nordtårnet og har desuden overført en del af egenvægten fra kernens søjler til ydervæggenes søjler for at få tilstrækkelig belastning på disse til at modvirke momentet fra vindpåvirkningen.

5 Side 5 af 25 3 Bygningernes statiske system Det er oplyst, at tårnenes egenvægt var ca tons. Nyttearealet par etage var ca m 2. Hvis vi benytter tallene fra DS 410 for kontor og let erhverv (3 kn/m 2 ) får vi en samlet nyttelast på 870 tons pr etage eller i alt tons. Det er oplyst, at 60% af den lodrette belastning optages af søjlerne i kernen, mens de ydre søjler optager de resterende 40%. Tårnene var imidlertid ikke kun bygget til at modstå lodret belastning. New York ligger i et område med kraftige storme og vindbelastningen (225 km/h) er regnet til 55 lb/ft 2 eller 269 kg/m 2 for de øverste 30 m og 225 kg/m 2 for resten. Det giver en tværbelastning på ca tons og et maksimalt moment på 1,25*10 6 t*m. Dette moment optages af det ydre rør, d.v.s. søjlerne. De nødvendige forskydningskræfter overføres gennem dækkene og de vandrette plader i sidevæggene. Denne figur fra den officielle rapport [9] viser, at der skulle være træk i søjlerne i vindsiden. Det stemmer ikke med efterfølgende beregning. En simpel overslagsberegning viser, at den ydre skal i høj grad var dimensioneret for vindpåvirkning. Med partialkoefficienter fra DS 409 (1,0 for egenvægt, 1,3 for variabel last og 1,5 for naturlast), fås den regningsmæssige værdi af lasten på røret:

6 Side 6 af 25 P d = 0,4 (1,0 * ,3 * ) = M d = 1,5 * 1,25*10 6 = tons 1,88 *10 6 t*m. Hvis vi regner med, at momentet alene optages i de to modstående sider vinkelret på vindretni n- gen, fås belastningen i den trykpåvirkede side: Lodret last: / 4 = tons Resultant af moment: 1,88 *10 6 / 4 *1,25 1 = tons Total tons Hvis søjlernes regningsmæssigestyrke har været udnyttet fuldt ud, vil det betyde, at vindpåvir k- ningen har lagt beslag på 37% af bæreevnen, mens lodret last har udnyttet de resterende 63%. Tårnene er naturligvis ikke dimensioneret på denne simple måde. Der er regnet med både sta tiske og dynamiske deformationer for at undgå egensvingninger og for at gøre opholdet i bygningen behageligt også under vindpåvirkning. Tårnenes første egenfrekvens er ca. 0,1 Hz svarende til en egensvingningstid på sekunder. Der er oplyst, at den acceptable acceleration er 0,01 g. Dette giver en amplitude på 0,5 m fra side til side på øverste etage. Der er fundet oplysninger om at design vindhastigheden skulle være ikke mindre end 320 km/h. Hvis dette er rigtigt øges vindbelastningen med faktoren (320/255) 2 = 1,57, og vindbelastningen udgør da 48% af den lodrette bæreevne. Sådanne beregninger vil utvivlsom have medført, at konstruktionen er blevet gjort stivere og stærkere således at den lodrette påvirkning har udgjort en endnu mindre del af den regningsmæssige bæreevne. Da der ikke var nogen vindpåvirkning den 11. september, har der været en betydelig bæreevner e- serve, som kar kunnet kompensere for de ødelagte søjler og for deres nedsatte bæreevne ved p- o varmning. 4 Brandsikring 4.1 Strategi for brandsikring Al brandteknisk byggelovgivning har det overordnede mål, at beboerne i en bygning skal kunne overleve og eventuelt evakueres sikkert i tilfælde af brand. Der kan være supplerende krav, som ønskes tilgodeset, og der kan være forskellige strategier for at nå dette overordnede mål. For g- by ninger som Word Trade Center må et krav om bygningens overlevelse og genanvendelse have stået højt på listen over de supplerende krav. For bygninger som de to tårne er den amerikanske strategi bygget op om tre forsvarslinier 1. Lokal slukning af en mindre brand ved automatisk sprinkling 2. Brandvæsnets slukningsindsats 3. Konstruktionens brandmodstandsevne. naturligvis suppleret med de nødvendige flugtveje. 1 Anslået fordelingsfaktor. Værdien ved hjørnerne i forhold til middelværdi, se figur i appendiks B

7 Side 7 af 25 Det er derfor meget forbavsende, at sprinkleranlægget først blev monteret i 1990, d.v.s. næsten 20 år efter bygningernes ibrugtagning. Sprinklerne var imidlertid på plads den 11. september, men de kan ikke have haft nogen virkning på den omfattende brand, som opstod efter sammenstødet. En stor del af rørene må være revet ned ved kollisionen og den begrænsede vandmængde, som sprinklersystemet kunne levere, er blevet lækket ved rørbrud. Desuden er vand som bekendt ikke det bedste slukningsmiddel for en brand i flydende kulbrinter som f.eks. flybrændstof. Den første forsvarslinie var altså tabt i samme øjeblik slaget begyndte. Brandvæsnets slukningsindsats var forberedt ved at der var monteret vandfyldte stigrør flere steder op gennem bygningerne. Yderligere rådede bygningsadministrationen over et antal medarbejdere, som havde fået en uddannelse i brandslukning. Denne anden forsvarslinie kunne heller ikke holdes, den nåede faktisk slet ikke at blive bemandet. Umiddelbart forekommer tanken om, at en brandmand med fuld udrustning, inklusiv et par luftflasker, skal bevæge sig op ad lange trapper, som er fyldt med evakuerende beboere, for derefter at optage en effektiv slukningsindsats at være ret urealistisk. yderligere skulle der ikke bruges en men måske 100 brandmænd på agerne. et Der var derfor kun den tredje forsvarslinie konstruktionens brandmodstandsevne - tilbage. 4.2 Søjler De bærende søjler skal angiveligt have haft en brandmodstandsevne på 3 timer. Ifølge Ashley [4] var Nordtårnet og de nederste 30 etager i Sydtårnet oprindeligt beskyttet med sprøjteasbest, som blev udskiftet efter terroristangrebet i 1993 med en asbestfri cementbunden mineralfiber isolering. 4.3 Etageadskillelser Ifølge Seabrooks [5] interview med Robertson var gitterbjælkerne beskyttet med ¾ sprøjteisol e- ring bestående af mineraluldsfibre, cementbinder og diverse tilsætningsstoffer typisk med en densitet på 300 kg/m 3. Brandbeskyttelse blev opgraderet efterhånden som de enkelte etager blev renoveret. Alle etager i Nordtårnet (WTC1) i den berørte zone vare opgraderet til 1½ men det kun var sket på en enkelt etage i Sydtårnet (WTC2). Vi kender ikke dimensionerne på de vinkeljern, som udgjorde over- og underflange i gitterspærene, men tegningerne antyder, at det kunne være L 50 x 50x 8, men lad os antage L 60 x 60 x10. Dette profil har et sektionsforhold på ca 200 m -1 og prøvning hos DBI med et nogenlunde tilsvarende isoleringsmateriale viser, at en kritisk ståltemperatur på 550 C ville være nået efter ca. 35 minut ter med ¾ isolering og efter ca. 55 minutter med 1½ isolering. Der er derfor grund til at tro, at der kan må været regnet med et vist bi drag fra et klassificeret nedhængt loft, men den officielle rapport nævner det ikke. På grund af sammenstødet må der regnes med, at isoleringen har været meget beskadiget og at det nedhængte loft har været omdannet til et nedfaldent loft.

8 Side 8 af 25 Reduction Factor Eurocode3 + DS 412, 1983 Yield Stress f,x Proportional limit Yield Stress 1983 E- modul 4.4 Dimensionering Brandmodstandstiden afhænger af brandpåvirkning og mekanisk belastning. Da de ydre søjler i høj grad var dimensioneret for vindbelastning og da der ikke var nogen vindlast på ulykkestidspunktet var den faktiske belastning reduceret til 60%, idet partialkoefficienten på nyttelasten er nedsat fra 1,3 til 1, flyde_ Steel Temperature Samtidig regner man med en højere stålstyrke i brandsituationen. Efter den gamle stålnorm er det kun tilladt er regne med 78% af den karakteristiske styrke ved normal dimensionering, men ved brand må man regne med hele styrken. Der er altså også her en reserve, således at den samlede udnyttelse af stålstyrken i de ydre søjler kun er 0,60 * 0,78 = 46,8%. Af diagrammet fra stålnormen ses det, at stålets flydespænding først er faldet til 50% ved en ståltemperatur på ca. 600 C. Hvis der regnes med den højeste vindhastighed, er den lodrette last kun 49% af bæreevnen under branden og udnyttelsesgraden er 0,49 * 0,78 = 0,38, hvilket giver en kritisk ståltemperatur på ca. 650 C. Som tidligere beskrevet kan belastningen i de ydre søjler have været betydeligt lavere af hensyn til stivheden. Dette vil i så fald have medført en endnu højere kritisk ståltemperatur. Der er foretaget beregninger [9], som viser, at udnyttelsesgraden skulle have været helt nede på 20%. Det ville betyde en kritisk ståltemperatur på 720 C. Denne ståltemperatur kan næppe være blevet nået, da søjlerne var kølet på ydersiden. De indre søjler var kun dimensioneret for lodret last, og den lodrette last var til stede under brandforløbet. Bæreevnereserven er derfor kun stålets og lastens partialkoefficienter og udnyttelsesgr a- den vil være ca. 0,8, hvilket giver en kritisk ståltemperatur på omkring 500 C. Gitterspærene har formodentlig haft samme udnyttelsesgrad og dermed også samme kritiske temperatur. Disse betragtninger er baseret på de danske normer, og de har naturligvis ikke været brugt. Enge l- ske konstuktionsnormer, og formodentlig også amerikanske normer, opererer med højere partialkoefficienter på lasten og har dermed en større bæreevnereserve ved brand. Ifølge engelsk tradit i- on er den kritiske temperatur for bjælker derfor også 560 C. Selv om de enkelte talværdier således ikke er korrekte, giver de et relativt billede af forholdene. 4.5 Evakueringsforholdene Tårnene var helt tydeligt ikke bygget efter det danske bygningsreglement. Visse steder i verden benyttes elevatorerne til evakuering i tilfælde af brand. De placeres i særligt brandsikrede skakte og deres strømforsyning føres op gennem bygningen til elevatorspillet i kabelkanaler med stor brandmodstandstid og de er forsynet med nødstrømforsyning. Eventuelt benyttes elevatorerne i brandtilfælde kun af brandfolkene.

9 Side 9 af 25 Trafikken i WTC-tårnene var delt op i lokal- og regionaltrafik. Etagerne 44 og 78 var knudepunkter (sky lobby), som blev betjent med 23 ekspreselevatorer fra stueplan. Herfra forgik videre opstigning med 72 lokalelevatorer. Der var desuden 4 godselevatorer og en ekspreselevator til udsigtsdækket. I tilfælde af brand skulle alle elevatorer, som betjente de brændende etager, returnere til stueplan eller til deres sky lobby. Det vil sige, at omkring 33 etager ville være uden elevator. Al evakuering og brandfolkenes indsats 2 i den pågældende sektion skulle derfor ske gennem de samme tre trapper, som var placeret i kernen af bygningen. Billedet viser placeringen af trapperne i Nordtårnet på 94 ende etage. Trappe 1 og 2 var 110 cm brede og trappe 3 var 140 cm bred. Trappernes bredde var konstant i hele tårnenes højde. De tre trappeskakte var ikke gennemgående i hele bygningens højde. På flere etager var trappeskaktene forskudt, således at folk skulle forlade trappeskakten og finde en ny. Trappeskaktene var udført som selvstændige brandceller og var forsynet med røgventilation, men selv om skaktvæggene havde en høj brandteknisk klassifikation, havde de ikke en tilsvarende stor mekanisk modstandskraft, idet de var opbygget af gipskartonplade. Resultatet var, at meget få personer havde held til at undslippe fra etagerne over kollisionen. På internettet kan der findes hundredvis af beretninger om evakuering fra bygningerne, og det vil væ re et større studium at analysere dem alle, men det er klart, at evakueringsforholdene ikke var tilstrækkelige under hensyntagen til det meget store antal mennesker, som bygningerne kunne rumme. Med ca m 2 effektivt etageareal er det ikke urimeligt at forestille sig, at hver bygning kan have rummet mennesker. Bygningerne var heldigvis ikke fyldt på tidspunktet for katastrofen. Der menes kun at have været ca i hver bygning Efter bombeattentatet i 1993, hvor evakueringen havde været fuldstændigt kaotisk, blev trapperne forsynet med nødbelysning og selvlysende pile. Endvidere var der udarbejdet evakueringsplaner. Efter vore begreber var tårnene en brandfælde, som bedst kan sammenlignes med de nu saner e- de korridorlejligheder i den sorte firkant på Nørrebro. 2 Der var tekniske muligheder for at brandvæsenet kunne betjene disse elevatorer manuelt, men dette blev ikke gjort af New York brandvæsen på grund af tidligere ulykker ved denne fremgangsmåde.

10 Side 10 af 25 5 Kollisionen Begge bygninger blev ramt af et fuldt tanket Boeing med en samlet vægt på 180 tons, hvoraf brændstoffet ( liter) udgjorde tæt ved halvdelen. Flyenes spændvidde var 48 m. Tårnene blev ramt med en hastighed, som er anslået til at være 760 km/h og 950 km/h [9]. Figuren viser kollisionen med begge tårnene. Det ses, at vragdele i begge tilfælde gik helt gennem bygningerne. Nordtårnetvar det første, der blev ramt kl Tårnet blev ramt omtrent vinkelret midt på den ene side mellem etage 94 og 98, d.v.s. temmelig tæt ved toppen. Flyet gik gennem de ydre søjler i nordsiden. Mindst 5 3-søjle-elementer blev revet løs og nogle af dem blev skubbet ind i bygningen. Nordtårenet blev ramt med den mindste hastighed, d.v.s. 760 km/h. Det efterfølgende billede viser skadens omfang. Det ses, at der er søjler, som er klippet over, men der ses flere steder, hvor søjlerne tydeligt er revet over i samlingerne og hvor søjleenderne er rel ativet ubeskadigede. Dækelementerne i denne del af bygningen er også svært beskadiget.

11 Side 11 af 25 Flykroppen ramte ind i søjlerne i kernen og dele af flyet fortsatte ud gennem den modsatte side. Det et blevet hævdet, at op mod 40% af søjlerne i den bærende kerne blev beskadiget foruden et antal søjler i den modsatte side. Tabet af et stort antal søjler midt på nordsiden gav anledning til en ændret kraftfordeling i de bærende dele. Nedenstående figur [9] viser kaftfordelingen før og efter kollisionen. Det forekommer dog at være forkert, når der midt på facaden under de manglende søjler er vist en forøgelse af belastni n- gen. Den indre kernes søjler bærer en større del af lasten men er desuden svækket af kollisionen. Her skulle kraften være mindre i stedet for større

12 Side 12 af 25 Sydtårnetblev ramt kl Tårnet blev ramt længere nede, mellem 78. og 84. etage. Endvidere skete kollisionen ikke direkte midt på en side. Tårnet blev ramt skråt på sydsiden af bygningen og flyet fortsatte langs med den tilstødende østside og dele af flyet gik gennem nordsiden tæt ved den nordøstlige hjørne. Billedet viser endvidere, at flyet krængede så kraftigt at vingerne var i næsten lodret position. WTC2 blev ramt med 950 km/h Nedenstående plan viser flyet i forhold til etageplanen. Kernen er drejet 90 i forhold til kernen i WTC1, og de nærmeste søjler i kernen var kun 10 m fra facaden. Det må derfor formodes, at også det sydøstlige hjørne af kernesøjlerne er blevet svært skadiget. be Den resterende bæreevne var derfor meget skævt fordelt, idet hovedparten af skaderne er sket omkring det sydøstlige hjørne. Der er er flere forfattere, som har beskæftiget sig med spørgsmålet om hvorfor tårnene ikke vælt e- de ved en så kraftig stødpåvirkning. Det kan vises, at kraften fra sammenstødet kun giver en deformation, som er lille i forhold til den deformation, som tårnene var dimensioneret til at tåle fra vindpåvirkningen. Et eksempel på en sådan beregning er vist i Appendiks A. Evakueringen fra Sydtårnet blev vanskeliggjort af at den øverste sky lobby på 78. etage lå i underkanten af kollisionsområder og indenfor det område, hvor branden var udbredt. Det har betydet, at lokalelevatorerne i to sektioner var sat ud af drift og at flugtvejen fra de øverste etager til den nederste sky lobby var 66 etager lang.

13 Side 13 af 25 6 Branden Brandens omfang og temperatur er virkelig et af de områder, hvor der er gættet helt vildt og uhæmmet. Der er gættet på alt fra ca. 600 C til temperaturer der smelter stålet, hvilket sker ved omkring 1500 C. pop7a Dette billede viser hvordan de divergerende opfattelser kan være opstået. Nordtårnet har været i brand i 18 minutter da Sydtårnet bliver ramt. Den tykke sorte røg fra Nordtårnet viser en iltfattig brand, som også er en brand med relativt lave temperaturer. De to ildkugler ved Sydtårnet viser et inferno af flammer af utrolige dimensioner. Men faktisk befinder disse ildkugler sig uden for bygningen og ikke inde i den. Der blev også spildt flybrændstof inde i bygningerne, hvor det har bidraget til at sprede branden over et stort område indenfor meget kort tid, men flybrændstoffet ville være udbrændt i løbet af få minutter. Herefter er det almindeligt inventar, som har holdt ilden i gang. Der er derfor grund til at tro, at branden var relativt begrænset med hensyn til temperatur, men der ses på billederne, at være relativt store lokale forskelle. Der er dog ingen steder, hvor temperat u- ren har nået meget op over standardtemperaturen, d.v.s og der har været store områder, hvor temperaturen var mange hundrede grader lavere. På grund udstrømmende flybrændstof og af de store skader, der skete på bygningerne ved m- sa menstødet, bredte branden sig omgående til det fulde gulvareal på mange etager og det var denne store udbredelse og ikke ekstreme temperaturer der svækkede bygningerne så meget, at de til sidst styrtede sammen.

14 Side 14 af 25 7 Sammenstyrtningen Der har været talt om progressivt kollaps, hvilket skal forhindres ved planlægningen, men det var slet ikke tilfældet her, selv om slutresultatet total sammenstyrtning - kan forlede til at tro det. Ved progressivt kollaps tænkes normalt på den situation, hvor bortfald af et enkelt element kan få alle de øvrige til at styrte sammen som et korthus. Det var slet ikke tilfældet her. Bygningerne var udsat for et massivt tab af bæreevne, først ved sammenstødet og derefter ved branden. Bygni n- gerne overlevede i lang tid fordi de kræfter, som skulle optages af de ødelagte bygningsdele, fandt andre veje. Det er netop den modsatte situation af progressivt kollaps. Da bygningerne styrtede sammen skyldtes det en helt ufravigelig naturlov, loven om elastisk stød. Denne model beskriver, hvordan stødkraften fra den øverste, faldende del af bygningen, ved et fald svarende til blot en enkelt etagehøjde, påvirker den nedre del med en kraft på op til 30 gange den normale statiske belastning. Det er eftervist, at de knækkende søjler ikke kan bremse faldet med mere end ca. 5%. Fra det øjeblik den øvre del af bygningen er begyndt at falde, er der derfor intet, der kan standse den. Den samlede tid for sammenstyrtningen var ca 9 sekunder, hvilket svarer til tiden for frit fald. En beregning af stødkraften og knækkende søjlers bremsevirkning er gengivet i Appendiks B og C. Der er en vis forskel på hvad der skete med de to tårne, og de to scenarier skal derfor behandles separat. 7.1 Nordtårnet P dyn P 0 = 1+ 2Ch 1+ mg blev som tidligere nævnt ramt kl 8.46 og styrtede sammen kl 10.28, d.v.s. at tårnet blev stående i 102 minutter. Der er flere teorier, som forklares i litteraturen. Den ene af dem er den der blev udførligt behandlet i en TV udsendelse Denne model kan betegnes som PANDEKAGE-modellen. Denne model tager udgangspunkt i svigt af etageadskillelsernes gitterbjælker eller af de konsoller, som bærer dem. Når de udvendige søjler mister deres afstivninger vil den frie søjlelængde øges og samtidig vil søjlens bæreevne bl ive formindsket. Dette blev opdaget af Euler omkring Ifølge Euler er den maksimale knækkraft for en søjle med længden L: K = π 2 E I / L 2.

15 Side 15 af 25 Nedfaldende etageadskillelser skulle herefter løsrive andre etageadskillelser, og søjlerne vil bryde sammen. Det taler mod sandsynligheden for denne model, at etageadskillelserne nok ville ophøre med at fungere som afstivning af søjlerne på grund af deformation og blødgøring af etageadskillelserne. I brandzonen ville der derfor være tale om gradvis deformation af etageadskillelserne og et pludseligt nedfald af disse etageadskillelser er ikke sandsynligt. Der er mange eksempler på scigt af etageadskillelsernes konsoller, men det ser ud til, at de er sket i kold tilstand. De udvendige søjler er i statisk henseende at betragte som korte søjler, idet en etagehøjde kun i-g ver et slankhedsforhold på λ =3660/141 = 26 og et relativt slankhedsforhold på λ rel = λ/π (275/210000) = 0,3. Der er meget lille reduktion af bæreevnen selv om højden bliver fordoblet eller tredoblet. Samtidig må det huskes, at udnyttelsesgraden for disse søjler var meget lav. Spørgsmålet om de ydre søjlers bæreevne bliver noget kompliceret af de indbyggede svagheder ved samlingerne. Samlingerne skulle dog have mindst samme stilhed som søjlerne så længe der var trykspænding på hele samlingsfladen.. Der er en anden teori, som kombinerer de to ovennævnte modeller. Denne teori bygger på, at de indvendige søjler i kernen har mindre bærevnereserve end de ydre søjler. Kernen vil derfor gradvis synke ned på grund af opvarmning, og der vil ske en omlejring af kræfterne, således at etageadskillelserne virker som membraner, der overfører vægten til de ydre søjler. Dette giver store trækspændinger i gitterbjælkerne og konsollerne. På et vist tidspunkt rives gitterbjælkerne ud af konsollerne, og etagedækkene samt kernen styrter ned, hvorefter resten sker som beskrevet under stød-modellen. Video-optagelser viser, at kernen med fjensynsmasten begyndte at falde før ydervæggene, hvilket bekræfter teorien. Ovenstående billedserie viser hvordan Nordtårnet falder fuldstændig lodret.

16 Side 16 af Sydtårnet styrtede sammen efter kun 56 minutter. Der kan være flere årsager til den kortere overlevelsestid. Tårnet blev ramt længere nede, hvor vægten af den overliggende del af bygningen var meget større, men bæreevnen må naturligvis g-o så have været tilsvarende større. Desuden blev tårnet ramt i et hjørne, hvilket gjorde at bæreevnen blev meget ujævnt fordelt og endelig blev det ramt med en større hastighed end Nordtårnet. Brudmekanismen er ikke så enkel som for Nordtårnets vedkommende. Det er den fremherskende opfattelse, at den voksende svækkelse af de indre og ydre søjler og af etageadskillelserne omkring det ramte hjørne førte til bæreevnesvigt i de tilgrænsende områder på syd- og østfacaden. Video-optagelser viser en linieformet udvikling af støv omkring 80. etage, hvilket antyder et pludseligt svigt i denne etageadskillelse. Da andre etageadskillelser i samme område har været beskad i- get eller faldet ned, kan et samtidigt svigt af en samlet del af denne etageadskillelse have udløst sammenstyrtning af facaden omkring det sydøstlige hjørne. Dette billede viser det øjeblik, hvor toppen af Sydtårnet begynder at styrte ned. Man ser tydeligt, at toppen af bygningen hælder, og det ser ud som om toppen vil vælte ud over siden af bygningen. Det skete dog ikke. Der er flere forfattere, der har eftervist at bygningen nødvendigvis må falde ned over sig selv. Det kan vises, at der ikke er tilstrækkelig tid til, at det drejende moment kan nå at accelerere bygningens top til rotation, før den nedadgående hastighed har fået bygningen til at synke sammen. [2] 8 Kunne det have være forhindret? Det er blevet hævdet, at en mere traditionel opbygning med et bærende skelet af bjælker og søjler med tung brandisolering ville have klaret sig bedre. En sådan konstruktion ville dog ikke have været i stand til at stoppe et fly inden det var trængt langt ind i bygningen, hvor det kunne have udrettet maksimal skade. Den aktuelle opbygning af World Trade Center tårnene var i princippet nær ved at være ideel. Med den tætte søjleplacering i facaden var tårnene tæt på at være ugennemtrængelige. Samtidig viste bygningens statiske system sig at have stor evne til at omlejre kræfterne fra de ødelagte dele. Når det alligevel gik så galt, skyldes det, at der var nogle detaljer, som ikke var udført godt nok 8.1 Samlinger mellem facadens søjler Den manglende styrke i samlingerne mellem de enkelte facadeelementer er en indlysende svaghed, som må have medvirket til at øge skaden omfang. Men der kunne have være gjort mere. Hvis de udvendige søjler var blevet udstøbt med beton og forsynet med armeringsjern, ville skaden på

17 Side 17 af 25 facadeelementerne være blevet stærkt formindsket ligesom mængden og størrelsen af de vragr e- ster, som kunne trænge ind i bygningen ville være blevet nedsat betydeligt. Udstøbning ville have krævet ca m 3 beton og have øget vægten af hvert tårn med ca tons. Det er naturligvis store tal, men det er dog kun 110 m 3 pr etage, og i forvejen har man skulle transportere ca. 300 m 3 beton op til hver etage til udstøbning på dækelementerne. De 100 km armeringsjern, som skulle bruges, ville sikkert heller ikke have væltet budgettet. Denne fremgangsmåde ville også have haft andre gunstige virkninger: Betonen ville have en vis kølende virkning på stålet. Den øgede stivhed ville have givet en øget søjlekraft, således at bæreevnen kunne bevares med en større fri søjlelængde. Det vil sige at søjlerne kunne have klaret sig selv om de afst i- vende etageadskillelser svigtede. 8.2 Laskesamlinger Laskesamlingerne mellem søjleelementerne er et andet sted, hvor en forbedring var påkrævet. Fotografierne viser tydeligt hvordan elementerne er revet fra hinanden langs de perforerede samlinger, omtrent som frimærker. Samlingerne har jo tydeligt vist, at de kunne klare de normale påvirkninger i 30 år, men de kunne have været forstærket således at der havde været samme styrke i samlingerne som i den øvrige del af pladerne. 8.3 Brandbeskyttelse Indre søjler. De indre søjler i Nordtårnet blev svært beskadiget ved kollisionen, og det må formodes, at de e-r sterende søjler kun har haft spor af brandbeskyttelse tilbage. Omstøbning med beton ville utvivlsomt have givet større mekanisk styrke i isoleringen og dermed en bedre brandbeskyttelse efter en kollision. Der var, og der er ingen krav til mekanisk styrke af brandisoleringssystemer, men det burde måske være tilfældet Gitterbjælker Det ser ud til at brandbeskyttelsen af etageadskillelsernes gitterbjælker fra begyndelsen har været underdimensioneret, hvilket den efterfølgende opgradering også bekræfter. Det er svært at e- for stille sig en brandbeskyttelse, som kunne overleve kollisionen og beskytte de spinkle profiler i flere timer. Den eneste mulighed ville være overdimensionering, som ville forbedre forholdene på to punkter: Den faktiske ståltemperatur ville blive lavere på grund af det mindre sektionsforhold Den kritiske temperatur (svigttemperaturen) ville blive højere på grund af den lavere udnyttelsesgrad. Svigt af etageadskillelserne synes kun at have spillet en rolle i forbindelse med kollaps af Sydtårnet. Selv om det ville være have krævet betydelige ændringer af konstruktionen, er det klart, at det skulle have været gjort. Set fra et ingeniørmæssigt synspunkt er det helt uforsvarligt at lave en æ- b rende konstruktion med påstået høj brandmodstandstid hvis bæreevnen helt er afhængig af andre elementer med væsentligt kortere brandmodstandstid.

18 Side 18 af Konsoller. Konsollerne blev revet af søjlerne i stort antal og gitterbjælkerne er revet løs fra konsollerne som følge af sammenstyrtningen, men dette var tilsyneladende en følgeskade og ikke årsagen til sammenstyrtningen. 8.5 Evakueringsforhold Med hensyn til evakueringsforholdene er det klart, at meget skulle have været gjort bedre. Flugtvejene var for smalle. En sektion (ca. 1/3) af bygningen ville kunne rumme 8000 personer p å det travleste tidspunkt. Ifølge det danske bygningsreglement ville kravet til den samlede bredde af alle flugtveje være 80 m, men der var kun 3,6 m. Yderligere skulle der være flugtveje i forskellige retninger, men her var alle flugtveje samlet på et sted. Beslutningen om at koncentrere alle flugttrapper i kernen har utvivlsomt været økonomisk betinget. 9 Er der noget vi kan lære? Spørgsmålet er mere om der er noget vi vil lære. Forbedring af kvalitet, herunder sikkerhed, har altid en vis pris, og spørgsmålet er om vi er villige til at betale den pris. I de fleste tilfælde gælder det jo blot om at klare bygningsreglementets krav så billigt som muligt. I bygningsreglementet er der i hvert fald et sted, der trænger til at blive strammet op. Vi har set, at det kan være katastrofalt, at have bærende bygningsdele med lang brandmodstandstid kombineret med etageadskillelser med kort brandmodstandstid når de bærende bygningsdeles funktion er f- a hængig af etageadskillelsernes afstivende funktion. Og det er netop hvad der tillades i henhold til Bygningsreglementets paragraf Konstruktioner Stk. 5. I Bygninger, hvor gulv i Øverste etage er mere end 12 m over terræn skal bærende konstruktioner i bygningens øverste 12 m regnet fra gulv i øverste etage udføres mindst som BS-bygningsdel 60. De bærende konstruktioner i den underliggende del af bygningen, som bærer højere beliggende etager, skal udføres mindst som BS-bygningsdel 120. Etageadskillelser, altangange og altaner samt konstruktioner, der kun bærer én etageadskillelse kan dog udføres mindst som BS-bygningsdel 60 uanset beliggenhed over terræn. For at der ikke skal være tvil om fortolkningen siger vejledningsteksten:.uanset hvilken funktion etageadskillelsen har i bygningen. Denne bestemmelse er helt ude af trit med moderne byggeskik, og den fører til konstruktioner med nedsat sikkerhed. Vi ønsker ikke at bo i beskyttelsesrum, så vi kan ikke bygningsmæssigt sikre os mod den form for ulykker. Det vi kan gøre ved vore bygninger er, at være sikkerhedsbevidste således at alle bygg e- riets parter er opmærksomme på at indbygge ekstra sikkerhed hvor det kan gøres for en ove r- kommelig pris i stedet for ensidigt at fokusere på den absolut lavest mulige pris. Hvad angår flugtveje og evakuering er de danske krav så meget skrappere, at det eneste vi kan lære er, hvad vi ikke skal gøre.

19 Side 19 af Efterskrift Den offentliggjorte officielle rapport [9] giver mange værdifulde oplysninger om bygningernes konstruktion, men det skal bemærkes, at alle forhold, som kan opfattes som negative, omhyggeligt er udeladt. Hele spørgsmålet om flugtvejene fra tårnene er f.eks. beskrevet på kun 11 linier. Men oplysningerne om bygningernes konstruktion således er ret vel belyst er selve forløbet af evakueringen ikke officielt publiceret. Det er sandsynligvis på dette område, at sagførerne vil sætte e-d res angreb ind på bygherre og myndighed og det bliver måske fra de amerikanske retssale, at vi skal høre den endelige sandhed om Word Trade Center. Litteratur: [1] scieneering.com: Why did the World Trade Towers collapse? [2] Zdenek P. Bazant og Yong Zhou: Why did the World Trade Center Collapse? Simple Analysis [3] Clifton, Charles G.: Collapse of the World Trade Center Towers [4] Steven Ashley, Scientific American: When the twin towers fell [5] John Seabrook, The Tower Builder, interview med Robertson [6] Eduardo Kausel, MIT, Inferno at the World Trade Center, NY [7] John Knapton, World Trade Center [8] Thomas Eager & Christopher Musso, JOM: Why did the World Trade Center collapse? Science, Engineering and Speculation [9] World Trade Center Building Berformance Study : Data Collection, Preliminary Observations, and Recommendations. Federal Emergency Management Agency. - FEMA 403/May s. Kan downloades fra Alle ovenstående henvisninger er offentliggjort på internettet.

20 Side 20 af Appendix A. Elastic Dynamic Response to Aircraft Impact A simple estimate based on the preservation of the combined momentum of the impacting Boeing ( 179,000 kg x 550 km/h) and the momentum of the equivalent mass M eq of the interacting upper part of the tower ( 141* 10 6 v 0 ) indicates that the initial average velocity v 0 imparted to the upper part of the tower was only about 0.7 km/h = 0.19 m/s. Mass M eq, which is imagined as a concentrated mass mounted at the height of the impacted floor on a massless free-standing cantilever with the same bending stiffness as the tower (Fig. 2d), has been calculated from the condition that its free vibration period be equal to the first vibration period of the tower, which has been roughly estimated as T1= 14 s (M eq 44% of the mass of the whole tower). The dynamic response after impact may be assumed to be dominated by the first free vibration mode, of period T1. Therefore, the maximum horizontal deflection W 0 = V 0 T 1 /2 n 0.4 m, which is well within the design range of wind-induced elastic deflections. So it is not surprising that the aircraft impact per se damaged the tower only locally. The World Trade Center was designed for an impact of Boeing rather than Boeing But note that the maximum takeoff weight of that older, less efficient, aircraft is only 15% less than that of Boeing Besides, the maximum fuel tank capacity of that aircraft is only 4% less. These differences are well within the safety margins of design. So the observed response of the towers proves the correctness of the original dynamic design. What was not considered in design was the temperature that can develop in the ensuing fire. Here the lulling experience from 1945 might have been deceptive; that year, a two-engine bomber (B-25), flying in low clouds to Newark at about 400 km/h, hit the Empire State Building (381 m tall, built in 1932) at the 79th floor (278 m above ground) the steel columns (much heavier than in modern buildings) suffered no significant damage, and the fire remained confined essentially to two floors only (Levy and Salvadori 1992). Fra Why did the World Trade Center Collapse? Simple Analysis Zdenek P. Bazant og Yong Zhou

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Nye generationer af byggekomponenter. Prisopgave for studerende ved arkitekt- og designuddannelserne

Nye generationer af byggekomponenter. Prisopgave for studerende ved arkitekt- og designuddannelserne Nye generationer af byggekomponenter Prisopgave for studerende ved arkitekt- og designuddannelserne Nye generationer af byggekomponenter Prisopgave for studerende ved arkitekt- og designuddannelserne Redaktion:

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Transfer mellem uddannelse og arbejde

Transfer mellem uddannelse og arbejde Transfer mellem uddannelse og arbejde Bjarne Wahlgren København august 2009 Forord Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Er viden lig med magt?

Er viden lig med magt? Er viden lig med magt? Kan staten igennem tilførslen af viden, skabe selvregulerende magtrelationer for dennes borgere? Udarbejdet af Christoffer Mühlendorph Knudsen Dato: 1. juli 2014. Dato: 01-07-2014

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6 !!!!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! #$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$( /&$(1&$/1,-1 2-34(&/!.)++&/&'2&!5/&2.6!5/&2.6! 1,789:;:?!@7>A7

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6 Indledning... 1 I Tilegnelsesteorier... 1 I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2 LAD... 2 Den kritiske periode... 3 Non-interface hypotesen... 4 Naturlig rækkefølge... 5 I 2 Sproglig opmærksomhed....

Læs mere