på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010)"

Transkript

1 Coaching forskning på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år ( ) Status for tyve års evidens baseret empirisk forskning På verdensplan findes i alt blot tretten publicerede eksperimentelle studier, hvoraf et af dem er et dansk design, som i efteråret 2010 blev afsluttet på psykologistudiet, Aalborg Universitet (Spaten et al., 2010). Hertil skal tilføjes fire kvasi-eksperimentelle studier hvormed vi dermed kan tælle i alt sytten af disse sjældne studier, som er kendetegnet ved at der indgår mindst to forskellige grupper, som undersøges (og måles) i forhold til hinanden de såkaldte between-subjects design (Langdridge et al., 2009). Det er især sådanne studier, som grundlæggende kan afdække hvad coaching egentlig har af nytteværdi og om et stadigt og eksplosivt stigende antal af coaching lovprisende bøger og artikler holder hvad de lover. Nærværende publikation gennemgår de seneste tyve års forskning, som på sin side frembringer tiltrængt viden vedrørende virkningen af coaching, psykologiske interventioner indenfor f. eks. ledercoaching, livs coaching, sundhedscoaching, m.v. og i forhold til forskellige grupper som ældre, studerende, ledere, sundhedspersonale og meget mere. Hvad vi ved om coaching baseret på forskning og hvad vi kan forstå af tendenser, fællestræk og modsætninger bliver i det føl- 7

2 gende frembragt med henblik på at kvalificere diskussionen af coaching og interventionsstudier ligesom fremstillingen afslutningsvist vil pege på perspektiver for fremtidig forskning. Med en så relativt sparsom forskning fordelt på tyve år kan vi allerede indledningsvist konkludere at der skal sættes ind med betydelig mere coaching psykologisk forskning på evidensbaseret grundlag. Hvis vi skal danne os et kort overblik over disse empiriske studier, kan vi indledningsvist konstatere at spændvidden er stor: fra studier der omhandler peer-coaching i sundhedsvæsenet til ledercoaching på atomkraftværker over ekstern coaching i studiemæssige sammenhænge. Forskningen, de forskellige coaching studier, er gennemført ved hjælp af interventioner fra både professionelle og helt u-uddannede coaches, som tillige befinder sig i meget ulige magtpositioner i forhold til coachée. Endvidere er der i mange af studierne en række uklarheder og de facto manglende oplysninger i forhold til f.eks. validitet, hvem der udfører coaching, graden af evt. coach uddannelse, samt flere andre forhold omkring gennemførelsen af coaching forløbene (International Coach Federation, 2008). Studierne er sluttelig vidt forskellige med hensyn til hvordan et forløb bør tilrettelægges, f.eks. med hensyn til længde, deltagergruppe m.m. Forskningsmæssige mang ler og forskellige tilgange præger de eksperimentelle studier, men der er også ligheder og interessante coaching-psykologiske perspektiver. I slutningen af denne publikation vil der blive samlet op på status, ligesom der gives et overblik i form af en skematisk fremstilling af de sidste tyve års coaching forskning. Vi kan ganske kort sammenfatte lidt om de foreliggende coaching studier: at de alle beskæftiger sig med forholdsvis velfungerende mennesker, at coaching i de fleste studier kan forstås som en form for anvendt positiv psykologi. 8

3 at coaching i den overvejende del af disse studier vurderes til at have en positiv værdi og effekt for de personer der modtager coaching, at relationen mellem coach og coachée skønnes at være af (stor) betydning Dansk evidensbaseret coaching psykologisk forskning Senest tilkomne eksperimentelle studie er som nævnt blevet gennemført på Aalborg Universitet i efteråret Coaching forskning i forhold til nystartede universitetsstuderende, som modtager coaching af professionelle coaches i et kortvarigt forløb, evalueret ved hjælp af traditionelle kvantitative måleinstrumenter og kvalitative interview er på verdensplan aldrig tidligere gennemført. Psykologi på Aalborg Universitet er endvidere det eneste psykologistudie i Danmark, som har et professionsprogram med coaching psykologi, hvor kandidatstuderende følger forelæsninger i coaching psykologi sideløbende med moduler i kognitiv adfærdsterapi, samtale og interventionsmetode, videregående anvendt psykologi, teori, praksis og videnskabelig metode udover en lang række træningsmoduler i coaching. Forskning gennemført i årene dokumenterede at de psykologistuderende forbedrede deres socio-emotionelle og kliniske færdigheder (Spaten, et al., 2009) gennem deltagelsen i det unikke, halvandet år lange coaching psykologiske program. De studerende var sideløbende med uddannelsen til psykolog blevet uddannet til professionelle coaches. Det nuværende forskningsprojekt, som er startet og gennemført dette efterår 2010 baserer sig på erfaringerne fra dette program og det er de coachuddannede psykologistuderende på 9. semester, som har fungeret som professionel coach for nye 1. semester studerende på det humanistiske fakultet (Spaten, Loekken-Olesen & Imer, 2010). 9

4 Sidstnævnte danske studie blev præsenteret på den første internationale coaching psykologiske kongres i London i december 2010 og indgår i nærværende fremstilling. Formålet med publikationen er, at de centrale empiriske studier gennem tyve år ( ), herunder det sidstnævnte studie fra Aalborg Universitet, for første gang skal formidles til et dansk publikum. Coaching psykologisk forskning i dag Aktuel coaching psykologisk forskning peger på at de sidste ti års etablering af faglige selskaber og grupper i de nationale psykologforeninger har samlet forståelsen af coaching (Palmer et al., 2010; Spaten et al., 2010; Spence & Grant, 2007). På tværs af forskellige definitioner der forstår coaching med vægt på forskellige dimensioner kan der således peges på følgende fællestræk. a) Coachingpsykologi udmærker sig ved at være funderet i psykologisk teori og forskning vedrørende f.eks. voksnes udviklings- og læreprocesser b) Coaching handler om at forbedre menneskers handlepotentiale c) Coaching drejer sig om emner både relateret til arbejds- og fritidslivet d) Coaching retter sig primært imod velfungerende (såkaldt ikke-kliniske) populationer e) Coaching baserer sig på udpræget samarbejde mellem coach og coachée f) Coaching fungerer ofte på baggrund af specifikke mål og evaluering af handleplaner Den britiske psykologforening (BPS) har diskuteret opgaven og grundlaget for coaching på psykologisk grund gennem møder i den særligt nedsatte arbejdsgruppe: Special Group in Coaching Psychology. Resultatet var følgende: Coaching psychology is for enhancing well-being and performance in personal life and work domains underpinned by models of coaching 10

5 grounded in established adult and child learning or psychological approaches (Palmer & Whybrow, 2008, p. 3). På dansk bliver det til at Coachingpsykologi drejer sig om at forbedre velbefindende og præstationer i fritids- og arbejdslivet baseret på coachingmodeller funderet i etablerede teorier om voksnes og børns læreprocesser eller psykologiske teorier. Publikationen summerer som nævnt erfaringerne op fra de seneste års forskning og påpeger blandt andet på grundlag af ovenstående definition og en række fællestræk nogle af de perspektiver og udfordringer coaching psykologien står overfor i de kommende år. Coaching i dag Coaching har været anvendt i umindelige tider, men indenfor psykologi skrev Coleman Griffith hovedværket Psychology of Coaching i Herefter gik der nogle år indtil den første peerreviewed artikel mødte dagens lys i Grafen nedenfor viser en særdeles lav vækst i antallet af publikationer fra 1930 erne og næsten halvfjerds år frem. Total Number of Publications N = 635 (1937-1st Jan 2010) (Grant, 2010) 11

6 At coaching i dag forskningsmæssigt (og som psykologisk sub disciplin) stadig er i sin vugge kan også illustreres gennem en redegørelse for antallet af faglige artikler og afhandlinger. Frem til år 2010 er der blevet publiceret i alt 531 artikler omhandlende coaching (PsychInfo) bredt over hele feltet, dvs. f.eks. livscoaching, ledercoaching, sundhedscoaching osv. Hvis vi analyserer de første 63 år fra 1937 og indtil 2000 blev der imidlertid kun offentliggjort 94 artikler, hvorimod det sidste tiår ( ) har frembragt 437 artikler. Det er altså først indenfor det seneste ti år at coaching gennem etableringen i de psykologfaglige selskaber og foreninger og en stærkt udvidet mængde af publikationer (Grant, 2009) for alvor er slået igennem som en beskrevet anvendt psykologi i forhold til menneskers private, personlige og professionelle liv. En anden indfaldsvinkel i forhold til analysen af hvad coaching fylder i dag er ved at se på omsætningen, hvor stor en økonomi er der tale om? Vi er imidlertid ikke i besiddelse af nogen præcise opgørelser over antallet af coaching timer eller økonomien indenfor livscoaching, løbecoaching og alle de forskellige former for coaching der finder sted i de private og personlige sfærer. Men på verdensplan har vi en række opgørelser indenfor arbejdslivet der viser en anselig udbredelse i forhold til anvendelsen af coaching. Betegnelsen coachingindustri vil ikke være helt forkert da knap 94 pct. af alle global 100 virksomheder i Amerika anvender leder (executive) coaching (Bono et al., 2009). I England viser det sig at 88 pct. af alle virksomheder anvender coaching (Jarvis et al., 2005), og i Australien betjener mellem 64 og 72 pct. af virksomhedslederne sig af coaches og det at have adgang til en coach vurderes som en væsentlig faktor i forhold til at blive i jobbet (LMA, 2006). En tilsvarende tendens viser sig her i landet, ligesom vi ikke har grundlag for at antage at tallene, hvis de kunne opdateres, ville være mindre i dag tværtimod. Allerede i 2006 blev det opgjort at virksomheder anvendte ca. 10 milliarder hvert år på coaching serviceydelser og at der var ca personer, der fun- 12

7 gerede som professionelle coaches (International Coach Federation, 2008). På den ovenstående baggrund er det et paradoks at selvom coaching typisk har til formål at understøtte betydelige individuelle eller organisatoriske forandringsprocesser, så anvender hovedparten at de der udbyder forskellige coaching (serviceydelser) ikke teoretisk sammenhængende tilgange og videnskabeligt validerede teknikker og målemetoder (Grant & O Hara, 2006) ligesom de i øvrigt heller ikke er psykologer eller videnskabeligt skolet i øvrigt (Grant & Zackon, 2004). Overfor et arbejdsfelt med stor vækst og efterspørgsel parret med mangelfulde tilstande har psykologer meget at tilbyde: En videnskabelig skoling, kritisk tænkning, klinisk træning og en uddannelse på et solidt metodologisk fundament samt hundrede års teoriudvikling indenfor såvel almen som anvendt psykologi ruster psykologer til opgaven som coach. De følgende sider viser et uddrag af den mangfoldighed af opgaver som coaching har budt på indtil nu. Publikationen slutter med en sammenfatning, som blandt andet peger på at der kun er to af de eksisterende eksperimentelle studier (Grant, 2009 og Spaten et al., 2010) der anvender professionelle coach til gennemførelsen af coaching forløbene. Noget kunne tyde på at der ( worldwide ) er rig mulighed for forbedring og lang vej hjem. På den baggrund er det perspektivrigt, hvis blandt andre psykologerne, kan bibringe the noble art of coaching tiltrængt øget kvalitet i form af videnskabelig stringens og et udviklet teoretisk og metodisk fundament. 13

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Coaching Barometret 2009

Coaching Barometret 2009 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Udarbejdet af: Karen Albertsen, Mette Mogensen & Studentermedhjælp Christian Thörnfeldt November 2013 UDKAST FORSKNINGSUDREDNING

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker

Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker December 2014 Indhold Indledning... 3 Kort om metoden bag review... 3 Indsatser og fokuspunkter generelt... 4 Housing First... 4 Økonomi

Læs mere

Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet. September 2012

Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet. September 2012 Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet September 2012 Forord Dette litteraturreview indgår som et forstudie til BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), der løber fra 2011-2016. Bag projektet

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Socialt udsatte børn i dagtilbud indsats og effekt

Socialt udsatte børn i dagtilbud indsats og effekt Jill Mehlbye (red.) Socialt udsatte børn i dagtilbud indsats og effekt Sammenfattende rapport AKF, Anvendt KommunalForskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole DPU, Aarhus Universitet NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 4: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006 og individuelle

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere