EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016"

Transkript

1 EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb

2 Invitation til Master Coach uddannelsesforløb Dansk Håndbold Forbund inviterer hermed interesserede og kvalificerede elitehåndboldtrænere til at deltage i EHF Master Coachuddannelsen, som i henhold til Rinck -konventionen er den højeste håndboldtræneruddannelse i Europa. Det er sjette gang, at DHF udbyder uddannelsen. På de fem foregående forløb har i alt 56 trænere bestået uddannelsen og modtaget det eftertragtede Master Coach-certifikat. De foregående forløb og samarbejdet med forskellige partnere har givet os værdifulde erfaringer, som gør, at vi løbende søger at optimere uddannelsen til gavn for de deltagende trænere. Eliteklubberne vil naturligvis søge efter de trænere i ind- og udland som de vurderer, er bedst kvalificerede til at varetage disse opgaver. Uddannelse og personlig udvikling er derfor nødvendigt for danske trænere, hvis de fortsat skal være med i kampen om de attraktive trænerjobs. DHF ønsker at sikre, at vi både nu og i fremtiden har danske trænere, som kan virke på højeste niveau. Det er derfor vigtigt for DHF at have et uddannelsestilbud, som kan tilgodese dette behov. Vi ser med stor forventning frem mod dette sjette forløb. Elitehåndbolden i Danmark har været i gennem en udvikling med øget professionalisering, et stigende sportsligt niveau og stor interesse fra medier og publikum. Udviklingen har medført øgede krav til alle aktører ikke mindst trænerne, som ofte står i centrum af det hele. Trænerne er naturligvis ansvarlige for træningen og udviklingen af de bedste spillere og i forlængelse heraf for indfrielsen af de sportslige målsætninger. Samtidigt har trænerne ofte en central funktion i udadvendte aktiviteter i forhold til medier og sponsorer samt på de indre linjer, hvor træneren i mange tilfælde er en vigtig medspiller, når det gælder sportslige strategier. Morten Stig Christensen Generalsekretær Dansk Håndbold Forbund RINCK Convention Danmark var et af de seks lande, som frem mod 2000 deltog i etableringen af det Europæiske Håndbold Forbunds (EHF) Rinck Convention, som er en gensidig godkendelse af de deltagende landes træneruddannelser. Efterfølgende har yderligere en lang række lande tilsluttet sig konventionen, så antallet af medlemslande nu er 37. Konventionen opstiller nogle kriterier for træneruddannelse inden for fire kategorier. De grundlæggende børnetræner- og træneruddannelser i Danmark opfylder kravene til den laveste kategori (1). DHF s Divisionstrænerkursus er godkendt som EHF kategori 2 og Diplomtrænerkurset (inkl. Testkurset) som kategori 3. EHF Master Coach er den højeste håndboldtræneruddannelse i Europa EHF kategori 4.

3 Formål og deltagere MC-uddannelsens formål: At fremme de deltagende elitetræneres personlige udvikling og dermed styrke den enkeltes kompetencer samt højne det almene kundskabsniveau. At forbedre deltagernes forudsætninger for at blive attraktive på et bevægeligt arbejdsmarked såvel inden for som uden for idrætten. At give mulighed for såvel teoretisk som praktisk fordybelse inden for håndbold. At øge såvel det nationale indblik som det internationale udblik. At kvalificere deltagerne til at kunne opfylde kravene til håndboldtrænere for EHF kategori 4, Master Coach, som det er beskrevet i Rinck -konventionen. Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til erfarne elitetrænere, som opfylder følgende kriterier: Har bestået DHF s Elitetræneruddannelse. Er fyldt 28 år ved uddannelsens start. Har relevant trænererfaring fra elitehåndboldmiljøer inden for de seneste fem sæsoner. Har min 8 års trænererfaring og/eller min. 10 års erfaring med elitehåndbold. Deltagerne forventes at have et ønske om at beskæftige sig med elitehåndbold i fremtiden og samtidigt at være villig til at bidrage til håndboldens udvikling gennem undervisning og formidling. Krav til deltagerne: EHF Master Coach er den højeste håndboldtræneruddannelse i Europa og der stilles store krav til deltagerne på uddannelsen fagligt, personligt og arbejdsmæssigt. Der er mødepligt til alle uddannelsesmoduler. Det samlede fravær må ikke overstige 25 % af undervisningstiden. I nogle tilfælde vil deltageren skulle udarbejde en afløsningsopgave. Deltagerne skal desuden afsætte tid til forberedelse forud for hvert undervisningsmodul. Dele af undervisningen vil foregå på engelsk eller evt. andre fremmedsprog. Skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt og skal bestås som betingelse for at man kan fortsætte på uddannelsen. Kun kursister, som har opfyldt ovenstående betingelser samt deltaget i en studietur kan indstille sig til eksamen. Certifikat kursusbevis: Efter at have gennemført EHF Master Coach uddannelsen vil de deltagere, der har bestået alle opgaver samt eksamen, modtage et EHF Master Coach certifikat, som bevis for at den pågældende har gennemgået den højeste europæiske træneruddannelse i henhold til EHF s Rinck - konvention. Deltagere, der ikke består eksamen, men som gennemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedt et bevis på deltagelsen i uddannelsen.

4 Uddannelsens elementer Uddannelsen gennemføres over ca. 1 ¾ år fra marts 2015 til november 2016 og består af følgende elementer: Undervisningsmoduler: De almindelige undervisningsmoduler afvikles som to-dags samlinger (tirsdag/onsdag). Modulerne afvikles på følgende terminer: 2015: 31. marts 1. april, april, september og december. 2016: januar og marts/april (præcis termin fastsættes senere. I alt ca. 120 timer (inkl. forberedelse) Supervisionsforløb: I uddannelsen indgår et forløb, hvor deltageren først gennemgår en personprofiltest. I forlængelse heraf foretages en 360 graders måling, hvor deltageren - foruden en selvevaluering - evalueres af medarbejdere, samarbejdspartnere etc. Profiltest og måling følges op med en individuel samtale. Efterfølgende gennemføres fire coachingsamtaler á en time. I alt ca. 10 timer Seminarer: DHF s årlige symposium vil indgå i uddannelsen. Ud over det ordinære program vil der forud være yderligere 5-10 speciallektioner for MCdeltagerne. DHF Tophåndbold Symposium 2015 afvikles den juni. Terminen for symposiet i 2016 fastsættes først senere. I alt ca. 50 timer Studietur: Der gennemføres en fælles studietur til EHF Champions League Final Four, som afvikles i Köln den maj Der vil være udrejse den 28. maj og hjemkomst den 1. juni. I alt ca. 20 timer Skriftlige opgaver: Undervejs i forløbet skal deltageren udarbejde og aflevere tre skriftlige opgaver/rapporter. I alt må forventes ca. 100 timers arbejdstid Opgave 1: Fysisk træning og planlægning Med udgangspunkt i den aktuelle årsplan for kursistens hold foretages en udførlig beskrivelse af den fysiske træning. Opgaven bedømmes (bestået/ikke bestået) af en ekstern censor. Desuden vil besvarelserne blive behandlet og evalueret internt i deltagergruppen. Udleveres: Primo april 2015 Afleveres: 22. juni 2015 Omfang: sider Opgave 2 (hovedopgave): Håndboldspillets tekniske og taktiske aspekter Kursisten analyserer og belyser et selvvalgt emne indenfor håndboldspillet. Opgaven skal omfatte kursistens egne erfaringer fra træning/kamp med eget hold og inddrage perspektiver fra undervisningen. Opgaven bedømmes (bestået/ikke bestået) af censorer udpeget af DHF s styregruppe. Opgaven fremlægges desuden offentligt i forbindelse med eksamen. Udleveres: Ultimo april 2015 Afleveres: Medio juni 2016 Omfang: sider Opgave 3: Trænerfilosofi træneren som person, leder og formidler Løbende rapportering/evaluering. Opgaven bedømmes som et led i den samlede evaluering (mini-eksamen) medio juni Udleveres: April 2015 Afleveres: Maj 2016 Omfang: sider Eksamen: Eksamenen afvikles i løbet af efteråret Eksamensprocessen er centreret om en offentlig præsentation af deltagerens hovedopgave. Som det fremgår ovenfor evalueres temaet Trænerfilosofi separat i juni 2016.

5 Uddannelsens indhold Undervisningen og studiearbejdet vil tage udgangspunkt i følgende temaer: Håndboldspillets tekniske og taktiske aspekter Håndboldspillet i internationalt perspektiv Spillefilosofi Spil- og regeludvikling Håndboldspillet er komplekst og samtidigt under fortsat udvikling. Som elitetræner er det væsentligt, at du har afklaret dit syn på spillet og har indblik i spillets mange aspekter og udviklingstendenser. Disse temaer vil blive belyst af danske og internationale toptrænere, som repræsenterer forskellige håndboldkulturer. Deltagernes egne filosofier, analyser og erfaringer vil blive inddraget i workshops, opgavefremlæggelser og debatter. I alt vil undervisningen i disse temaer omfatte ca. 70 lektioner. Trænerfilosofi træneren som person, leder og formidler Som elitetræner må du have selvindsigt - og vide om dine kvalifikationer og kompetencer lever op til de forventninger, der stilles i jobbet. Trænerens personlige udvikling og tanker/filosofi i forhold til rollen er gennemgående og væsentlige temaer i MC-uddannelsen. Det er selvsagt elitetrænerens opgave at udøve lederskab i forhold til den spillergruppe den pågældende har ansvaret for. Teambuilding, kommunikation samt coaching af den enkelte spiller er vigtige aspekter i forhold til denne opgave. Det samme gælder sammensætningen og ledelsen af lederteamet omkring holdet. Elitetræneren har ofte en betydelig rolle i udviklingen af klubbens sportslige planlægning og strategi og måske endda også den forretningsmæssige. Disse aspekter vil også blive behandlet. Da elitetræneren ofte sættes under pres af omverdenen og medierne vil MC-uddannelsen også beskæftige sig med, hvordan denne del af jobbet tackles. Undervisningen vil blive varetaget af erfarne trænere og ledere fra håndbold- og idrætsverdenen samt af erhvervsfolk med særlige kompetencer i relation til disse temaer. I alt vil undervisningen i disse temaer omfatte ca. 75 lektioner.

6 Uddannelsens indhold Planlægning, træning, læring Planlægning og gennemførelse af den store træningsmængde, der er nødvendig på internationalt topniveau, er en vigtig disciplin at mestre for elitetræneren og kræver stor indsigt i trænings-, lærings- og undervisningsprincipper. Elitetræneren skal samtidigt magte at skabe det rette trænings-/læringsmiljø og være i stand til at formidle sin viden med henblik på udvikling af holdet og den enkelte spiller. Trænere, forskere og andre eksperter vil varetage undervisningen inden for disse emner. I alt vil undervisningen omfatte ca. 15 lektioner Fysisk træning og idrætsmedicin Kendskab til træningsfysiologi er nødvendigt for at kunne foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og afvikling af trænings- og kampaktiviteter på eliteniveau og vil derfor blive grundigt behandlet, ligesom testning indgår som disciplin under dette tema. Skader er en uundgåelig del af eliteidrætten. Derfor må træneren nødvendigvis have viden om skaders opståen, skadesforebyggelse og genoptræning efter skader. Idrætsmedicinen giver svar på dette. Trænere, forskere og andre eksperter inden for de respektive fagområder vil forestå undervisningen i disse temaer. I alt vil undervisningen omfatte ca. 25 lektioner. Idrætspsykologi For at kunne optimere den enkelte spillers og holdets præstationer må elitetræneren have kendskab til forskellige idrætspsykologiske teorier og derigennem opnå indsigt i spillernes mulige adfærds- og reaktionsmønstre og viden om, hvordan disse kan bearbejdes. Undervisningen vil blive varetaget af idrætspsykologer og evt. andre med særlige kompetencer på området. I alt vil undervisningen omfatte ca. 15 lektioner

7 Praktiske informationer Økonomi: Deltagelse i Master Coach-uddannelsen koster kr ,-. Beløbet dækker undervisning, ophold og forplejning på undervisningsmoduler (inkl. seminarer), udvalgt litteratur samt undervisning og ophold på studieturen. Supervisionsforløb og eksamen er også inkluderet i deltagergebyret, men eventuel forplejning i forbindelse hermed dækkes af deltageren. Beløbet dækker ikke rejse- og transportomkostninger. Deltagerbetalingen opkræves i tre rater: 1. rate Kr ,- 1. april rate Kr ,- 1. september rate Kr ,- 1. februar 2016 Ansøgning om optagelse: Interesserede elitehåndboldtrænere, som opfylder deltagerkriterierne, kan søge om optagelse på Master Coach-uddannelsen Optagelsesansøgningen skal være DHF i hænde senest den 4. februar Der optages maksimalt 16 trænere på uddannelsen efter individuel vurdering af den enkeltes kvalifikationer. Uddannelsen oprettes kun, hvis der kan optages min. 10 kvalificerede ansøgere. Yderligere information: Evt. spørgsmål i forbindelse med uddannelsen kan rettes til DHF s uddannelsesansvarlige. DHF s styregruppe: DHF s Uddannelsesudvalg Ulrik Jørgensen, uddannelsesansvarlig Adresse: Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Fyrvej Nyborg Att.: Ulrik Jørgensen Tlf Mobil Tidsplan: Primo december 2014 Invitationen udsendes 4. februar 2015 Deadline for indsendelse af optagelsesansøgning Februar 2015 Vurdering af ansøgninger Primo marts 2015 Endelig bekræftelse på optagelse fremsendes til ansøgerne

Dansk Boldspil-Union Uddannelseskatalog

Dansk Boldspil-Union Uddannelseskatalog Dansk Boldspil-Union Uddannelseskatalog 2015 Indhold Indledning... side 3 Træneruddannelse... side 4 Strukturen i DBU s træneruddannelse... side 4 Trænerlicens... side 5 DBU C-træner... side 6 C-trænerkurser...

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. Institutionsspecifik del

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. Institutionsspecifik del SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2013 til 2015 Institutionsspecifik del september 2013 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2013, Institutionsspecifik del Der

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite.

2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite. DBUs Uddannelse Vision, mål og handleplan 1. Mission vision værdier 2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træneruddannelsen Dommeruddannelsen Lederuddannelsen Klubuddannelsen e-læring 3. Målsætning

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere