Notat BILAG 1. Praktik i udlandet status og muligheder. 23.april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat BILAG 1. Praktik i udlandet status og muligheder. 23.april 2014"

Transkript

1 BILAG 1 23.april 2014 Notat csh Praktik i udlandet status og muligheder Udvalget har som en del af handlingsplanen for 2014 sat sig for at analysere omfanget af elevpladser i udlandet, herunder vurdere, hvad det betyder for den videre udvikling af uddannelsen. Status på brug af PIU i beklædningshåndværkeruddannelsen Praktikuddannelse i udlandet kan foregå på en af følgende to måder: 1) Udstationering fra en dansk praktikvirksomhed 2) Udsendelse fra skolen Lønforholdene for eleverne er meget forskellig i de to modeller. I model 1) får eleven løn efter den gældende danske overenskomst. I model 2) får eleven den løn, der kan aftales med den udenlandske virksomhed. Herudover kan eleven få tilskud fra AUB til rejse i forbindelse med rejser, flytning, bolig i udlandet mm. I Det Faglige Udvalg for Beklædning har der været bekymring omkring anvendelse af model 2). En lang række lande som f.eks. Sverige og England har ikke tradition for at elever overhovedet får nogen form for løn, hvilket stiller de udsendte elever økonomisk meget dårligt. Omvendt har Det Faglige Udvalg været positivt indstillet over for model 1) da denne form for udsendelse stadig foregår med en dansk virksomhed som garant for, at de løn- og arbejdsmiljømæssige forhold er i orden i forbindelse med udstationeringen. TEKO har i perioden indgået 14 ordinære aftaler med udstationering samt 13 restlæreraftaler med udstationering. TEKO har pt. primært elever i Kina og Vietnam. Det er TEKO s erfaring, at det kræver en vis personlig modenhed at være udstationeret og derfor skal eleverne helst være fyldt 18 år. Derfor sørger skolen for, at det fortrinsvis er trin 2 elever som udstationeres. Derudover sørger man for, så vidt det er muligt, at udsende eleverne i par, for at man kan på støtte og bruge hinanden undervejs i opholdet. Side 1/4

2 BILAG 1 EUC Syd har siden 2011 haft syv elever i praktik i udlandet som skoleudsendelser. Eleverne kommer ud i perioder på mellem otte uger og tre måneder. Eleverne bliver udsendt via skolens internationale afdeling, og udsendelserne sker altid i samråd med underviserne for at sikre, at eleverne er klar både fagligt og personligt. Eleverne udsendes ofte til London eller et nordisk land. Udstationeringen er altid fulgt op af en grundig evaluering, når eleven er tilbage på skolen. Skolens erfaring er, at eleverne får nogle meget brugbare kompetencer ved at være udstationeret i udlandet. Eleven får også en personlig modning og en større kulturel bevidsthed. Skolen udføre et stort arbejde med at sikre, at de praktiksteder, som eleven udsendes til, har en høj faglig kvalitet og er vant til at have elever. CPH West oplyser, at de ikke har virksomheder, som har outsourcet deres produktion i udlandet, hvorfor de ikke har kunnet anvende model 1. Skolen har i perioden haft fem elever via skoleudsendelser i hhv. Norge, Sverige, Island, Færøerne og Thailand (Bangkok). Det er skolens erfaring, at det ikke er let at finde virksomheder, der vil udbetale løn under praktikopholdet. Endvidere har denne form for udsendelse været risikabel, da eleven ikke kan vende tilbage til SKP, hvis de ikke gennemfører hele deres praktikperiode i udlandet (dette er nu ændret gennem de nye regler for praktikpladscentre). CPH West har haft stor glæde af at sende beklædningselever til forskellige dele af Europa via Leonardo mobilitetsprogrammet. Udsendelserne har typisk været af 3-4 ugers varighed. Eleverne har været i Tyskland, England, Italien, Portugal og på Malta. Der udsendes 5-7 elever om året og der har indtil nu været omkring 30 elever afsted via disse LLP programmer. Fremtidige muligheder for PIU ordningen I forbindelse med etableringen af praktikcentrene er reglerne for skolepraktikelevers retstilling ved tegning af delaftaler blevet ændret. Tidligere var det sådan, at hvis en SKP elev tegnede en delaftale, var det ikke muligt at vende tilbage til skolepraktikken, når delaftalen ophørte. Dette er nu ændret. En skolepraktikelev kan nu godt vende tilbage til skolen efter at en delaftale er udløbet selvfølgelig under forudsætning af, at eleven stadig lever op til EMMA kriterierne. I Ministeriets vejledning til skolerne om de nye praktikcentre 1 er der et særskilt afsnit om praktik i udlandet for elever som er i praktikuddannelse på et 1 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391 Side 2/4

3 BILAG 1 praktikcenter (dvs. skolepraktik). I vejledningen præciseres det, at skolepraktikelever, som går på et praktikcenter, kan gennemføre hele eller dele af deres praktikuddannelse i udlandet efter en af følgende modeller 2 : a) Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i udlandet b) Orlov til praktik i udlandet c) Udstationering på baggrund af en delaftale under praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik) I forhold til model a) præciseres det, at det er vigtigt at konstruktionen kan leve op til de krav, der stilles til VFU i Danmark. Der står andetsteds i vejledningen, at virksomhedsforlagt undervisning, der varer ud over nogle få uger, kan indikere, at der reelt er tale om maskeret virksomhedspraktik, således at bevisbyrden for, at eleven kan være i virksomheden uden uddannelsesaftale, kan blive vanskelig at løfte for skolen og virksomheden. 3 Endvidere står der, at eleverne kan ikke selv finde et virksomhedsforlagt undervisningsforløb, og kan ikke afslå at deltage heri, medmindre virksomheden ligger i udlandet. En praksis, hvorefter praktikcentret opfordrer elever til selv at lede efter virksomheder til virksomhedsforlagt undervisning, vil indicere, at der reelt er tale om maskeret virksomhedspraktik 4 Endelig er det et krav for brug af VFU, at den lokale undervisningsplan indeholder en beskrivelse af evt. undervisning i virksomheder. 5 Model b) er en ny model, som er indført i forbindelse med etablering af praktikcentre. I denne model kan eleven få orlov fra skolepraktikken for at skaffe sig en praktikplads i udlandet. Det præciseres i vejledningen, hvilke omstændigheder der skal være tilstede for at eleven kan få orlov til at søge praktik i udlandet. Det drejer sig om følgende omstændigheder: Orloven fremgår af elevens uddannelsesaftale, herunder hvilke kompetencer eleven skal opnå under orloven Orloven anvendes til at deltage i praktik i udlandet efter PIU ordningen Skolen har aktivt medvirket til at finde arbejdsgiveren Eleven har underskrevet en lønnet ansættelseskontakt med arbejdsgiveren 2 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 11 3 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 9 4 Ibid 5 Ibid Side 3/4

4 BILAG 1 Når eleven er på orlov modtager skolen ikke taxametertilskud til eleven. Ligeledes modtager eleven heller ikke SKP ydelse i den periode, hvor eleven har orlov. Det skal bemærkes, at det ikke fremgår af vejledningen om lønaftalen med den udenlandske virksomhed skal leve op til dansk overenskomst. Eleven risikerer således at få en væsentlig lavere løn i den udenlandske virksomhed sammenlignet med en dansk virksomhed. Eleven kan via AUB få tilskud til rejser, flytning, bolig i udlandet mv. I model c) er eleven garanteret en løn svarende til den danske overenskomst på området. Som noget nyt kan eleven indgå en delaftale med en dansk virksomhed, uden at eleven mister retten til at vende tilbage til skolepraktikken. Den danske virksomhed vil, ligesom som det allerede er i dag, have ansvaret for, at udstationeringen lever op til de danske normer for løn og arbejdsmiljø. Især model c) giver helt nye perspektiver i brugen af PIU for skolepraktikelever. Der er dog den væsentlige barriere for at bruge denne model, at en delaftale ikke tæller positivt med ved fastsættelse af kvoten. Når kvoten fastsættes er det kun ordinære aftaler, tegnet på grundforløbet eller inden H1, der tæller som grundlag. Det indstilles, at udvalget drøfter følgende: om udvalget ser et perspektiv i en øget brug af PIU inden for beklædningshåndværkeruddannelsen om udvalget vurder, at regelændringen vedr. SKP elevers retstilling ved brug af delaftaler giver anledning til en fornyet henvendelse til ministeriet vedr. beregningsgrundlag for fastsættelse af kvoten. Side 4/4

5 BILAG 2 24.april 2014 Notat csh Erhvervsuddannelsesreformen opgaver for de faglige udvalg Den nye erhvervsuddannelsesreform træder i kraft pr. 1. august Reformen har fire overordnet mål: 1. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes For at nå disse mål, vil der være en række nye tiltag og ændringer i erhvervsuddannelserne. For de faglige udvalg er det især følgende ændringer som bliver vigtige at forholde sig til: Der bliver 4 hovedindgange (mod i dag 12 indgange) Grundforløbet bliver to-delt. Hvert grundforløb bliver 20 uger. Grundforløbets 1. del (GF 1) bliver kun for folkeskoleelever. Grundforløbets 2. del (GF 2) retter sig entydigt mod hovedforløbet. Der bliver adgangskrav i form af karakterkrav på 02 i dansk og matematik for elever/lærlinge, der ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver mulighed for praktisk baseret optagelsesprøve for de elever, som ikke lever op til de formelle adgangskrav FU får mulighed for at opstille adgangskrav til hovedforløbet Der skal for så vidt muligt etableres flere EUX uddannelsesforløb og der skal ses på mulighederne for mere samkøring af de enkelte EUX forløb Flere uddannelser skal udbydes med skolepraktik i regi af praktikcentrene Der etableres en voksenuddannelse EUV, hvor der er tre adgangsveje: o Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring (EUV 1) o Voksne med relevant erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, der ikke eller kun delvist lever op til kravet om to års relevant erhvervserfaring (EUV 2) o Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse (EUV 3) Side 1/5

6 BILAG 2 Det store omdrejningspunkt for EUV bliver realkompetencevurderingen, hvor de faglige udvalg får en rolle i forhold til at beskrive standardmeritter og relevant erhvervserfaring. Opgaver i forhold til beklædningsuddannelsen Erhvervsuddannelsesreformen får forskellige konsekvenser, alt efter om en uddannelse har EUX eller ej. Beklædningshåndværkeruddannelsen har ikke EUX, og det vil heller ikke være relevant at etablere det. På den måde vil der være en række af reformens initiativer omkring EUX, som udviklingsudvalget ikke skal forholde sig til. Følgende opgaver skal udviklingsudvalget løse som følge af erhvervsuddannelsesreformen: Grundforløbet: Beslutte om der skal fraviges fra optagelseskravet på 02 i dansk og matematik Beskrive indholdet af grundforløb 2, herunder tage stilling til længden af det Overgang fra Grundforløb til Hovedforløb: Formulere gærdehøjder/overgangskompetencer fra grundforløb 2 til hovedforløbet. Kan indeholde både niveau- og karakterkrav Hovedforløbet: Formulere varedeklarationer som viser, hvad der er fagligt fokus på i hovedforløbet (skal bruges til vejledning af unge som søger erhvervsuddannelserne) Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år: Udvikle regler for objektiv vurdering af relevant erhvervserfaring og gennemførte uddannelser Udvikle regler for objektiv vurdering af afkortning og godskrivning på baggrund af skole- og erhvervserfaring Udvikle redskaber til individuel kompetencevurdering og evt. yderligere afkortning Udvikle standardforløb for EUV 1 og EUV 2, hvor skole- og praktiktid afkortes med en bestemt norm Side 2/5

7 BILAG 2 Tidsperspektivet i det faglige udvalgs opgaver i forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform Undervisningsministeriet har udmeldt følgende tidsplan for arbejdet med den nye erhvervsuddannelsesreform: Det fremgår af ovenstående tidsplan, at de faglige udvalgs arbejde med at tilpasse uddannelser, så de lever op til reformens indhold, kommer til at ligge i foråret Der mangler stadig en række faktorer for at udvalget kan gå i gang med at omskrive uddannelsen. Den vigtigste ubekendte er indholdet af Grundforløb 1. Omvendt er det sekretariatets vurdering, at udvalget allerede nu med fordel kan gå i gang med at drøfte, hvorledes redskaberne til at afklare EUV elever skal se ud. Dette er en obligatorisk opgave, desudagtet, at der er meget få af disse elever på beklædningshåndværkeruddannelsen (se appendix) Det fremgår af aftaleteksten, at der er skal udvikles objektive redskaber, som skal bruges til at afklare ansøgernes relevante erhvervs- og skoleerfaring. Redskaberne skal både bruges til at visitere eleverne i forhold til, hvilken type af EUV de skal indplaceres i samt i forhold til afkortning og godskrivning. Side 3/5

8 BILAG 2 En metode til at realkompetenceafklare EUV ansøgere kan være at tage udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. På den måde sikres en objektiv vurdering. Udfordringen ved denne metode er, at praktikmålene, som de foreligger i dag, muligvis ikke er entydige nok til at kunne fungere som et redskab til kompetenceafklaring. En anden ulempe ved praktikmålene er, at de pt. ikke har en taxonomi. Begge kritikpunkter peger i retning af en revision af praktikmålene, såfremt de skal svære redskaber til realkompetenceafklaring. Et andet forhold, som peger på behovet for en revision af praktikmålene er indførelse af praktikcentre og en deraf følgende ny retsstilling for SKP elever. Som en nyudvikling skal elever som optages på et praktikcenter indgå en skoleaftale, som giver eleven ret til fortsat uddannelse, også i de tilfælde, hvor eleven kun kan tegne en delaftale med en praktikvirksomhed. Den nye skoleaftale skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder hvordan og hvornår eleven forventes at opnå uddannelsens mål 1. Det er sekretariatets vurdering, at disse ændringer i skolepraktikelevernes muligheder for korte aftaler, stiller større krav til operationaliseringen og sekvenseringen af praktikmålene, end hvad der hidtil har været behov for. Også ud fra dette perspektiv kan det være hensigtsmæssigt at starte processen med at revidere praktikmålene allerede i Det indstilles, at udvalget Nedsætter en arbejdsgruppe bestående af skole- og virksomhedsrepræsentanter, som har til opgave at revidere de eksisterende praktikmål, således at disse bliver mere operationaliserbare i forhold til EUV realkompetenceafklaring og delaftaler for SKP elever. 1 Undervisningsministeriets brev af 20.december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 6 Side 4/5

9 Appendix BILAG 2 Aldersfordeling på beklædningshåndværkeruddannelsen, fordelt på aftaletyper år år Ordinære uddannelsesaftaler år år år (PRK) Indg. aftaler i perioden Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total år år år Total år år år 7 Total år Total år Total Total Side 5/5

10 BILAG 3 1.maj 2014 Notat csh Praktikpladsstatistik 2014 Indgåede uddannelsesaftaler 1. januar -25. april 2014 CPH West TEKO EUC Syd Ordinære uddannelsesaftaler *) Restlæreaftale efter ordinær 4 praktik/praktik i udlandet Restlæreaftale efter skolepraktik 2 Korte uddannelsesaftaler Delaftaler 2 1 Ny mesterlæreaftale *) En af aftalerne fra 2013 blev ophævet i 2014 og eleven har indgået ny aftale med andet firma. Kilde: Træk hos skolerne (Easy P) Side 1/1

11 BILAG 4 24.april 2014 Notat csh Praktikpladsstatistik Tabel 1: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Side 1/2

12 BILAG 4 Tabel 2: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype og skole CPH - Uddannelsescenter København Vest EUC Syd Professionshøjskolen VIA University College AARHUS TECH Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 5 Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (efter skolepraktik) Total Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 6 Restudd.aft. (efter skolepraktik) Total Ordinære uddannelsesaftaler 39 5 Total Total Kilde: UNI C databank Side 2/2

13 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt A.M.Victoria V/ Anne Mette V Ladefoged Hansen Skinnergade København K Region Hovedstaden 0 A/S C L Seifert Ny Adelgade 8 st 1104 København K Region Hovedstaden 0 Acrimo Solafskærmning A/S Akacievej Hedehusene Region Hovedstaden 1 ADD Mikkelsen A/S Kongens Nytorv København K Region Hovedstaden 0 Afuk's Produktionsskole Enghavevej 82B 2450 København SV Region Hovedstaden 1 Amamiko Tordenskjoldsgade København K Region Hovedstaden 0 Andersen Frakker - Rødovre Rødovre Centrum Rødovre Region Hovedstaden 0 Anita Garn & Strik V/ Anita H Johansen Frederikssundsvej 171 st 2700 Brønshøj Region Hovedstaden 0 Art Studio v/ Anita Gregersen Stjernedalen Hedehusene Region Hovedstaden 0 Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S Ny Adelgade København K Region Hovedstaden 0 Beadhouse Of Copenhagen V/ Helen Jensen Vendersgade 9 Kld 1363 København K Region Hovedstaden 0 Bente Nielsen J.E. Ohlsens Gade 10 st th 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Birdnest Vældegårdsvej Gentofte Region Hovedstaden 0 Birger Christensen A/S Detail Udsalg Østergade København K Region Hovedstaden 0 Birgitte Thaulow Kjoleskrædderi Sundholmsvej København S Region Hovedstaden 0 Bitte Kai Rand & Co. A/S Skudehavnsvej Nordhavn Region Hovedstaden 0 Black Secret ApS Kildeskovsvej Gentofte Region Hovedstaden 0 Blumes Skrædderi V/ Ditte Bikov Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj Region Hovedstaden 0 Bruuns Bazaar A/S Silkegade 8 St 1113 København K Region Hovedstaden 0 By Malene Birger A/S Rahbeks Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 By Muuskirkeby ApS Hollænderdybet 6 3 th 2300 København S Region Hovedstaden 0 Camilla S. V/ Camilla Svejstrup Bindslev Torpenvej Humlebæk Region Hovedstaden 0 Carrington ApS Nørrebrogade bgh 2200 København N Region Hovedstaden 0 Celli Freifeldt ApS Stavangergade København Ø Region Hovedstaden 0 Celli Freifeldt. Celton Modeller ApS Stavangergade 6 Kld 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Chronotope Adelgade 63 4 th 1304 København K Region Hovedstaden 0 Cirkusbygningen Jernbanegade København V Region Hovedstaden 0 Coco Skrædder & Couture V/ Anthony Timur Catallar Rosenørns Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 1 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej Ishøj Region Hovedstaden 0 Danmarks Radio Dr-Byen Emil Holms Kanal København C, DR-byen Region Hovedstaden 2 Danske Pels Auktioner/ Kopenhagen Fur Langagervej Glostrup Region Hovedstaden 1 Den Gyldne Tråd V/ Ann-Vibeke Siegumfeldt Torvet 7G th 3400 Hillerød Region Hovedstaden 0 Den Selvejende Fond Husets Teater Halmtorvet København V Region Hovedstaden 0 Den Økologiske Produktionsskole Ravnsborggade København N Region Hovedstaden 0 Det Kongelige Teater Tordenskjoldsgade København K Region Hovedstaden 0 Det Kongelige Teater Og Kapel August Bournonvilles Passage København K Region Hovedstaden 2 1 af 9

14 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Djurhuus Skrædderi Og Systue V/ Kristine Djurhuus Falkoner Alle Frederiksberg Region Hovedstaden 2 Ea Trend ApS A N Hansens Alle Hellerup Region Hovedstaden 1 Ecouture ApS Fælledvej 16A 2200 København N Region Hovedstaden 0 Fonden Eventyrteatret Østmarken Søborg Region Hovedstaden 0 Frederiksberg Skrædderi ApS Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Region Hovedstaden 2 Frelsens Hærs Genbrugsbutik Gl. Kongevej Gammel Kongevej Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Frøken & Svendsen V/ Rikke Svendsen Jernbane Alle` Vanløse Region Hovedstaden 0 Gerd Sohns Blomstervænget Kongens Lyngby Region Hovedstaden 0 Hanne Kohlmets Skrædderi V/ Hanne Kjøller Bellahøjvej 157 Kld 2720 Vanløse Region Hovedstaden 0 Haulrig Design V/ Lene Lorentzen Puggaardsgade København V Region Hovedstaden 0 Herreskrædderiet I Heinesgade Heinesgade 4 st th 2200 København N Region Hovedstaden 1 Herreskrædderiet V/ Peter Undén Bianco Lunos Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Hscph ApS Sognevej 42 Kld 2820 Gentofte Region Hovedstaden 0 Huset Venture Sjælland Telegrafvej 4 st 2750 Ballerup Region Hovedstaden 0 IC Companys A/S Raffinaderivej København S Region Hovedstaden 0 Ink V/ Jannie Litten Rask Lautrupvej 4 A 2750 Ballerup Region Hovedstaden 0 Ishøj Teater Brentedalen Ishøj Region Hovedstaden 0 Jagtvejens Systue I/S Jagtvej København N Region Hovedstaden 1 Jesper Høvring Dressmaker ApS H.C. Ørsteds Vej Frederiksberg C Region Hovedstaden 2 Jorn Boye Advokat V/ Jorn Boye Østergade 26C København K Region Hovedstaden 0 Jspr Jensen Stensbjerg Glostrup Region Hovedstaden 0 Karim Design Denmark ApS Store Kongensgade København K Region Hovedstaden 0 Karmameju ApS Rentemestervej København NV Region Hovedstaden 0 Karto Kidswear I/S H.C. Ørsteds Vej 50C 1879 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Kathinka Med H V/ Kathinka Adams Overgaden Neden Vandet 49A 1414 København K Region Hovedstaden 0 KENTH FREDIN MØLLELODDEN Dragør Region Hovedstaden 1 Kopenhagen Studio Fredericiagade København K Region Hovedstaden 3 Lise Aarestrup Design Hyldegårdsvej Charlottenlund Region Hovedstaden 0 Mads Nørgaard A/S Amagertorv København K Region Hovedstaden 0 Magasin A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby Region Hovedstaden 0 Marapytta Syskole V/ Line Galst Jørgensen Eskildsgade 46 1 tv 1657 København V Region Hovedstaden 0 Margot Systuen V/ Trang Ho Kong Hans Alle Søborg Region Hovedstaden 0 Maria Larsen I/S Sankt Gertruds Stræde 6C st 1129 København K Region Hovedstaden 0 Mem & Zin ApS Borgergade 15A 1300 København K Region Hovedstaden 0 Mette Bredahl Design/Mette Bredahl Lykkesholms Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Mig Copenhagen Haderslevgade København V Region Hovedstaden 0 2 af 9

15 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Migrant Systue & Serigrafi Mette Høyer Knudsen Åkirkebyvej Rønne Region Hovedstaden 0 Moos V/ Marianne Moos Kollemosevej Virum Region Hovedstaden 0 Mott V/ Karina Mott Benediktson Århusgade 8 St th 2150 Nordhavn Region Hovedstaden 0 Muggie Moscow/Dottie Spot V/ Meelby Ågade København N Region Hovedstaden 0 MUNTHE PLUS SIMONSEN A/S GRØNNEGADE 10, 2 SAL 1107 København K Region Hovedstaden 0 N&J Design V/ Natasja Jensen Gasværksvej 4A 1656 København V Region Hovedstaden 0 NELS ERICHSEN STORE KONGENSGADE København K Region Hovedstaden 0 Oneoff V/ Dorte Maabo Studiestræde København K Region Hovedstaden 0 Oxvang Og Sulbæk I/S Sigbrits Allé København S Region Hovedstaden 0 OXVANG OG SULBÆK I/S GYLDENLØVESGADE København K Region Hovedstaden 0 P.P.Consulting ApS Forhåbningsholms Alle 49 2 tv 1904 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Party Line A/S Fiskerbakken Gilleleje Region Hovedstaden 0 Paul og John Garodkin ApS Godthåbsvej 61A 2000 Frederiksberg Region Hovedstaden 0 Phnom Penh Systuen v/ Longdy Tol Sallingvej Vanløse Region Hovedstaden 0 Popupshop ApS Wildersgade København K Region Hovedstaden 0 Q-Hats V/ Per Falk Hansen Larsbjørnsstræde 15 st 1454 København K Region Hovedstaden 0 Relief V/ Dorte Junker Stationsvej Farum Region Hovedstaden 1 Republique Østerfælled Torv København Ø Region Hovedstaden 0 Rikke Gudnitz Couture ApS Esplanaden 8A St 1263 København K Region Hovedstaden 1 Rohrmann Christian IX's Gade København K Region Hovedstaden 0 Rosemunde ApS Staktoften Vedbæk Region Hovedstaden 0 Schmidt & Andersen ApS Hyskenstræde 12 st th 1207 København K Region Hovedstaden 1 Second Female ApS Sundkaj Nordhavn Region Hovedstaden 0 Shhhy Vi Sy'r V/ Margit Martens Thorshavnsgade København S Region Hovedstaden 0 Shoshan V/ Dorrit Shoshan Frederiksvej 16 st tv 2000 Frederiksberg Region Hovedstaden 0 Sine Strøm V/ Sine Strøm Strandboulevarden 3 Kld 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Skindhuset A/S Skindergade København K Region Hovedstaden 0 Stasia ApS Store Strandstræde København K Region Hovedstaden 1 Statens Scenekunstskole Per Knutzons Vej København K Region Hovedstaden 1 Sten Bergström ApS Tjørnestien 5C 2820 Gentofte Region Hovedstaden 0 Sten Bergström Couture ApS Jægersborg Alle 39 St tv 2920 Charlottenlund Region Hovedstaden 0 Stof 2000 Frederiksborggade København K Region Hovedstaden 0 Stof 2000 Vesterbrogade København V Region Hovedstaden 0 Strauss Compagniet ApS Løvstræde København K Region Hovedstaden 4 Style Butler A/S Dampfærgevej København Ø Region Hovedstaden 0 Style Butler Copenhagen A/S Dampfærgevej København Ø Region Hovedstaden 0 3 af 9

16 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Superstudioet ApS Nordborggade 9 Kld th 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Susanne Juul Store Kongensgade 14 st 1264 København K Region Hovedstaden 0 Syposen V/ Malene Houmøller Frederiksborgvej 10A Allerød Region Hovedstaden 0 Tabernacle Twins V/ Vibe Lundemark Jagtvej København N Region Hovedstaden 0 Tailoriet ApS Ny Østergade 34 Kld 1101 København K Region Hovedstaden 1 Textil-Huset V/ Alice Bolmgreen Pedersen Frederiksværksgade Hillerød Region Hovedstaden 0 Tone Barker Silk V/ Tone Barker Olsen Åboulevard 25 st 1960 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Trash Couture ApS Kvæsthusgade København K Region Hovedstaden 0 True By Lasse Spangenberg Vendersgade København K Region Hovedstaden 1 Tøjproduktionslab V/ Charlotte Houlberg Thompson Bredgade 71A 1260 København K Region Hovedstaden 1 Taastrup Egnsteater Taastrupgårdsvej Taastrup Region Hovedstaden 0 Vibe Johansson Jægersborggade København N Region Hovedstaden 1 Vintage Bride ApS Bülowsvej 30 st tv 1870 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Walk-In-Closet V/ Petra Sølling Frederikssundsvej København NV Region Hovedstaden 0 Weiz ApS Guldbergsgade 5 St 2200 København N Region Hovedstaden 0 Wichmann Couture v/ J A Wichmann Amager Boulevard København S Region Hovedstaden 1 Yde Copenhagen ApS Ny Adelgade 5 St tv 1104 København K Region Hovedstaden 0 Ziestha V/ Anja Christine Haugsbyrdt Njie Nordre Frihavnsgade København Ø Region Hovedstaden 0 Zone 1 Nikolaj Plads København K Region Hovedstaden 0 Østre Gasværk Teater Nyborggade København Ø Region Hovedstaden 1 A A Konfektion Skriversvej 3B 8800 Viborg Region Midtjylland 0 Accss ApS Sindalsvej Risskov Region Midtjylland 0 Aktieselskabet Lykke Refsgaard. Struer Kjeldsmarkvej Struer Region Midtjylland 0 Belika Holding A/S E Christensens Vej Ikast Region Midtjylland 0 Bestseller A/S Fredskovvej Brande Region Midtjylland 0 Bon'a Parte A/S Thrigesvej Ikast Region Midtjylland 0 Brands4kids A/S Lollandsvej Herning Region Midtjylland 0 Brandtex A/S Nordlundvej Brande Region Midtjylland 0 Bride House V/ Nurgül Gökce M.P.Bruuns Gade Århus C Region Midtjylland 0 Brizilla / Toftegaardens Montage Feldbakvej Herning Region Midtjylland 0 Brud Fest Og Sy V/ Gurli Jakobsen Vennervej Lem St Region Midtjylland 0 Brudesalon Kennedys V/ Signe Marie Jeppesen Astervej Sabro Region Midtjylland 1 BTX Group A/S Nordlundvej Brande Region Midtjylland 0 CARL THØGERSEN A/S FABRIKSVEJ Hurup Thy Region Midtjylland 0 Chopar Sport A/S Østergade 54C 7430 Ikast Region Midtjylland 1 Claire Group A/S Marsvej Ikast Region Midtjylland 0 4 af 9

17 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Connect Accessories ApS Marsvej Ikast Region Midtjylland 1 Dahetra A/S Niels Bohrs Vej Skanderborg Region Midtjylland 0 Dana Strik ApS Stisagervej Fur Region Midtjylland 0 Dansk Røde Kors Genbrugscenter Fuglevangsvej Horsens Region Midtjylland 0 Den Jyske Opera Eckersbergsgade Århus C Region Midtjylland 1 Den Jyske Opera Musikhuset Skovgaardsgade 2C 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Den Lille Lade v/ Ragnhild Joensen Battefeld Dyringhavevej Ejstrupholm Region Midtjylland 0 Den Selvej Inst Aarhus Teater Skolegade Århus C Region Midtjylland 1 Desiree V/ Birthe Hauge H C Ørsteds Vej Herning Region Midtjylland 0 DK Company A/S La Cours Vej Ikast Region Midtjylland 0 East Nordic ApS Siriusvej Ikast Region Midtjylland 0 east.dk ApS Siriusvej Ikast Region Midtjylland 0 Ejendomsselskabet Gl 1984 ApS Neptunvej Randers SØ Region Midtjylland 0 Forbæk ApS Vester Sognstrupvej Holstebro Region Midtjylland 0 Fraster ApS Linåvej 9A 8600 Silkeborg Region Midtjylland 0 Gardin Lis ApS Neptunvej Randers SØ Region Midtjylland 0 Gellerupscenen Marselis Boulevard 28 8 dør Århus C Region Midtjylland 0 Globus1 Gudrunsvej 3A 8220 Brabrand Region Midtjylland 0 Godske Group A/S Navervej Sunds Region Midtjylland 0 H.M.T. Design ApS Eksportvej Them Region Midtjylland 0 Handy Wear Ikast ApS Møllegade Ikast Region Midtjylland 0 Helge Rasmussen Textiles A/S Orionvej Ikast Region Midtjylland 0 Hilding Anders Danmark A/S Marsalle Horsens Region Midtjylland 0 Humlum Kjoler V/ Oline Stride Vesterbrogade Struer Region Midtjylland 0 Hust Innovation A/S Marsvej Ikast Region Midtjylland 0 Jetsport Tekstiltryk & Broderi V/ Claus Bo Mørk Blytækkervej Viborg Region Midtjylland 0 Joan Fisker Design/Passion V/ Joan Fisker Mølgaard Grønnegade Horsens Region Midtjylland 0 Jobcenter Randers Ydervangen Randers NV Region Midtjylland 0 Joha A/S Genvejen Sunds Region Midtjylland 0 Juel Sandbjerg V/ Arne Sandberg Vennelystvej Randers SØ Region Midtjylland 0 K. T. Damgaard-Jensen A/S. Århus Brendstrupgårdsvej Århus N Region Midtjylland 0 Knowledgecotton Apparel A/S Nystedvej Herning Region Midtjylland 0 La Princessa v/ Wafaar Hassan Mohamed Hussein Studsgade Århus C Region Midtjylland 0 Littel Creatures Brundby Hovedgade Samsø Region Midtjylland 0 Maisonblacc ApS Anholtsgade 16 Kld 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Manufakturhandler Uffe Fjølner Sct. Mathias Gade Viborg Region Midtjylland 1 5 af 9

18 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Marianne Carøe Frederiksgade Århus C Region Midtjylland 0 Mascot International A/S Sabroesvej Silkeborg Region Midtjylland 1 Mid Pro Tex A/S Navervej Ikast Region Midtjylland 0 Midtjysk Håndoplæg ApS Industrivej Nord Herning Region Midtjylland 0 Minimum A/S Balticagade Århus C Region Midtjylland 0 Mtm 2012 ApS Lokesvej Ry Region Midtjylland 0 Musikteatret-Holstebro Fond Den Røde Plads Holstebro Region Midtjylland 0 Nordisk Teaterlaboratorium /Odin Teatret Særkærparken Holstebro Region Midtjylland 1 Nørregades Varehus & Femiletinshop Peter Arent Adelgade Skive Region Midtjylland 0 Nørris Sy Jernbanegade Allingåbro Region Midtjylland 0 Ole Strange Textil v/ Dorthe Nielsen Klostervej Ry Region Midtjylland 0 Oriental Import/Eksport Trade. Aarhus ApS Mosevej 20A 8240 Risskov Region Midtjylland 0 Peters Resthal A/S Stof & Stil Birk Centerpark Herning Region Midtjylland 0 Pia Bredal Hammerby Baunehøj Struer Region Midtjylland 0 Principle A/S Norddigesvej Risskov Region Midtjylland 0 Real Silk Co. V/ Mie Nguyen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 5 st 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Rikke Sandberg Heibergsgade 1A 1 th 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Sandberg's ApS Skolebakken Århus C Region Midtjylland 0 Sara Design + Skrædderi V/ Punethamany Thevachandr Vestergade Herning Region Midtjylland 0 Silkeborg Produktionshøjskole Granhøjvej Silkeborg Region Midtjylland 0 Skanderborg Hørning Produktionsskole Skanderborgvej Hørning Region Midtjylland 0 Skindværkstedet V/ Hanne Mikkelsen Søndergade Horsens Region Midtjylland 0 Spectre A/S Orionvej Ikast Region Midtjylland 0 Sports Trykkeriet v/ Jane Mæhlisen Bjødstrupvej Højbjerg Region Midtjylland 0 Stof & Stuff V/ Marianne Brissing Badstuegade 20 tv 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Stof 2000 Løvenørnsgade Horsens Region Midtjylland 0 Stof 2000 Østergade Århus C Region Midtjylland 0 Stof Og Sy v/ Lene Langballe Adelgade Skanderborg Region Midtjylland 2 Strange Collection V/ Ole Strange Industrivej 12C 8680 Ry Region Midtjylland 0 Strauss Århus ApS Nørre Alle Århus C Region Midtjylland 0 Sunds Textiles A/S Navervej Sunds Region Midtjylland 0 System Transport A/S Transportcenter Alle Herning Region Midtjylland 0 Sy-Værkstedet v/ Helene Asstrup Madsen Tueshøj Ringkøbing Region Midtjylland 0 Textilbroderiet Midt/Vest v/ Morten Jensen Niels Kjeldsens Vej Holstebro Region Midtjylland 0 Topsi Strik ApS Park Alle Ikast Region Midtjylland 0 Tytex A/S Industrivej Ikast Region Midtjylland 0 6 af 9

19 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt United Textile Group A/S Neptunvej Ikast Region Midtjylland 1 VANGARD SPORTSWEAR A/S NAVERVEJ Sunds Region Midtjylland 0 W.S Engross ApS Balticagade Århus C Region Midtjylland 0 X-Company ApS Rømersvej 19C 7430 Ikast Region Midtjylland 2 X-Press Group ApS Industrivej Ikast Region Midtjylland 0 B.Houmann Agentur Smedebjergevej Vils Region Nordjylland 0 Bluebee Og Xciting V/ Henriette Møller Langthjem Asylgade Frederikshavn Region Nordjylland 0 Desto ApS Rørsangervej Hadsund Region Nordjylland 0 Eway Denmark ApS Havnepladsen Frederikshavn Region Nordjylland 0 Fl Buur Design ApS Smidstrupvej Vrå Region Nordjylland 0 Gardinsystuen V/ Karin Christensen Mineralvej Aalborg Øst Region Nordjylland 0 K V STAMPE & SØNNER A/S N A CHRISTENSENS VEJ Nykøbing M Region Nordjylland 0 Loft By Loftet Bispensgade Aalborg Region Nordjylland 0 Miku V/ Lilly Kristensen Kystvej Storvorde Region Nordjylland 1 Newline A/S Gravsholtvej Vodskov Region Nordjylland 0 Stof 2000 ApS Møllegade 6A 9000 Aalborg Region Nordjylland 0 Stof2000 Nibevej 20C 9200 Aalborg SV Region Nordjylland 0 Toft Systue V/ Helle Toft Jyllandsgade Brønderslev Region Nordjylland 0 Tøjmageren V/ Anette K Nielsen Vester Fælledvej Fjerritslev Region Nordjylland 0 Vrå Dampvaskeri A/S Frilandsvej Vrå Region Nordjylland 0 AALBORG TEATER JERNBANEGADE Aalborg Region Nordjylland 1 Aalborg Flagfabrik ApS Amalienborgvej Nørresundby Region Nordjylland 0 Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Region Nordjylland 0 A/S Seeland International Greve Main Greve Region Sjælland 0 Bechs Herremagasin Asnæs ApS Asnæs Centret Asnæs Region Sjælland 0 BOBINE V/INGER LISE ANDERSEN FABRIKSVEJ 4 A 3000 Helsingør Region Sjælland 0 Boutique Bressai V/ H. J. Nagel Nielsen Terslev Skolevej Haslev Region Sjælland 0 Brødrene Engelbredt A/S Adelgade Nysted Region Sjælland 0 Byens Sycenter V/ Jette Madsen Slotsgade 9B 4800 Nykøbing F Region Sjælland 0 Chili Wear v/ Charlotte T Hald Kindhestegade Næstved Region Sjælland 0 Den Selvejende Institution Markloppen Kildemarksvej 14 st tv 4700 Næstved Region Sjælland 0 Ditte Flink Himlingøje Bygade Hårlev Region Sjælland 0 Eliann Design V. Ann Simonsen Bredgade Haslev Region Sjælland 1 House Of Namibia V/ Mette Lindberg Teestrup Enghave Haslev Region Sjælland 0 Kostumeskrædderiet V/ Gry Hesbjerg Buch Køgevej Roskilde Region Sjælland 0 Mammut Work Wear A/S Tekstilbuen Næstved Region Sjælland 0 7 af 9

20 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Nykøbing F. Sycenter V/ Asger Nielsen St.Kirkestræde Nykøbing F Region Sjælland 0 Protra A/S Herredsfogedvej Roskilde Region Sjælland 0 Skræddermester Rosenborg Østergade 52, København K Region Sjælland 1 Solrød Produktionsskole Højagervænget Solrød Strand Region Sjælland 0 Sussi Kristoffersen Skæppestien Tune Region Sjælland 0 Sy- Og Design V/ Andrea Søllested Albanivej Næstved Region Sjælland 0 SYSTUEN LINDEROTH V/KARIN LINDEROTH NIELSEN Adelers Alle` Fårevejle Region Sjælland 0 A/S Viking Rubber Company. Faaborg Odensevej Faaborg Region Syddanmark 0 Aktieselskabet Presenco Jernet Kolding Region Syddanmark 0 Alexandersen Tæpper. Varde A/S Ribevej Varde Region Syddanmark 0 Askepot V/ Jonna Gehrt Østergade Tønder Region Syddanmark 0 Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S Grundtvigs Alle Sønderborg Region Syddanmark 0 B & C Textiler A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 0 B & C TEXTILER A/S ELLEGÅRDVEJ Sønderborg Region Syddanmark 0 Bent Juul Larsen ApS Hennevej Ovtrup Region Syddanmark 0 Bolig-Art ApS Industrivej Vejle Øst Region Syddanmark 0 Bong-Art ApS Industrivej Vejle Øst Region Syddanmark 0 comma.dk A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 0 Costbart ApS Skovager Vejle Øst Region Syddanmark 0 Deerhunter Simmerstedvej Haderslev Region Syddanmark 1 Designskolen Kolding Ågade Kolding Region Syddanmark 1 DK Company Vejle A/S Edisonvej Vejle Region Syddanmark 1 E U C Syd Erhvervsuddannelsescenter Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg Region Syddanmark 3 F. Engel K/S Norgesvej Haderslev Region Syddanmark 0 Fipo Group ApS Esbjergvej Kolding Region Syddanmark 0 Fipotex Europe A/S Esbjergvej Kolding Region Syddanmark 0 Guldsmedjen I Ribe Mellemdammen Ribe Region Syddanmark 0 HB Textil A/S Jernet Kolding Region Syddanmark 0 Historicum V/ Annette Herbst Hansen Lindegade Christiansfeld Region Syddanmark 0 Idehuset v/ Mikaela Jessen Strandvejen Henne Region Syddanmark 0 Is Invest Varde ApS Sletten Varde Region Syddanmark 0 Isabella A/S Isabellahøj Vejle Region Syddanmark 0 Jacobsen Publications A/S Nørregyde Kolding Region Syddanmark 1 Ke Fibertec A/S Industrivej Vest Vejen Region Syddanmark 0 Kentaur A/S Blytækkervej Fredericia Region Syddanmark 0 Kompagniet af 1991 A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 2 8 af 9

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere