Notat BILAG 1. Praktik i udlandet status og muligheder. 23.april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat BILAG 1. Praktik i udlandet status og muligheder. 23.april 2014"

Transkript

1 BILAG 1 23.april 2014 Notat csh Praktik i udlandet status og muligheder Udvalget har som en del af handlingsplanen for 2014 sat sig for at analysere omfanget af elevpladser i udlandet, herunder vurdere, hvad det betyder for den videre udvikling af uddannelsen. Status på brug af PIU i beklædningshåndværkeruddannelsen Praktikuddannelse i udlandet kan foregå på en af følgende to måder: 1) Udstationering fra en dansk praktikvirksomhed 2) Udsendelse fra skolen Lønforholdene for eleverne er meget forskellig i de to modeller. I model 1) får eleven løn efter den gældende danske overenskomst. I model 2) får eleven den løn, der kan aftales med den udenlandske virksomhed. Herudover kan eleven få tilskud fra AUB til rejse i forbindelse med rejser, flytning, bolig i udlandet mm. I Det Faglige Udvalg for Beklædning har der været bekymring omkring anvendelse af model 2). En lang række lande som f.eks. Sverige og England har ikke tradition for at elever overhovedet får nogen form for løn, hvilket stiller de udsendte elever økonomisk meget dårligt. Omvendt har Det Faglige Udvalg været positivt indstillet over for model 1) da denne form for udsendelse stadig foregår med en dansk virksomhed som garant for, at de løn- og arbejdsmiljømæssige forhold er i orden i forbindelse med udstationeringen. TEKO har i perioden indgået 14 ordinære aftaler med udstationering samt 13 restlæreraftaler med udstationering. TEKO har pt. primært elever i Kina og Vietnam. Det er TEKO s erfaring, at det kræver en vis personlig modenhed at være udstationeret og derfor skal eleverne helst være fyldt 18 år. Derfor sørger skolen for, at det fortrinsvis er trin 2 elever som udstationeres. Derudover sørger man for, så vidt det er muligt, at udsende eleverne i par, for at man kan på støtte og bruge hinanden undervejs i opholdet. Side 1/4

2 BILAG 1 EUC Syd har siden 2011 haft syv elever i praktik i udlandet som skoleudsendelser. Eleverne kommer ud i perioder på mellem otte uger og tre måneder. Eleverne bliver udsendt via skolens internationale afdeling, og udsendelserne sker altid i samråd med underviserne for at sikre, at eleverne er klar både fagligt og personligt. Eleverne udsendes ofte til London eller et nordisk land. Udstationeringen er altid fulgt op af en grundig evaluering, når eleven er tilbage på skolen. Skolens erfaring er, at eleverne får nogle meget brugbare kompetencer ved at være udstationeret i udlandet. Eleven får også en personlig modning og en større kulturel bevidsthed. Skolen udføre et stort arbejde med at sikre, at de praktiksteder, som eleven udsendes til, har en høj faglig kvalitet og er vant til at have elever. CPH West oplyser, at de ikke har virksomheder, som har outsourcet deres produktion i udlandet, hvorfor de ikke har kunnet anvende model 1. Skolen har i perioden haft fem elever via skoleudsendelser i hhv. Norge, Sverige, Island, Færøerne og Thailand (Bangkok). Det er skolens erfaring, at det ikke er let at finde virksomheder, der vil udbetale løn under praktikopholdet. Endvidere har denne form for udsendelse været risikabel, da eleven ikke kan vende tilbage til SKP, hvis de ikke gennemfører hele deres praktikperiode i udlandet (dette er nu ændret gennem de nye regler for praktikpladscentre). CPH West har haft stor glæde af at sende beklædningselever til forskellige dele af Europa via Leonardo mobilitetsprogrammet. Udsendelserne har typisk været af 3-4 ugers varighed. Eleverne har været i Tyskland, England, Italien, Portugal og på Malta. Der udsendes 5-7 elever om året og der har indtil nu været omkring 30 elever afsted via disse LLP programmer. Fremtidige muligheder for PIU ordningen I forbindelse med etableringen af praktikcentrene er reglerne for skolepraktikelevers retstilling ved tegning af delaftaler blevet ændret. Tidligere var det sådan, at hvis en SKP elev tegnede en delaftale, var det ikke muligt at vende tilbage til skolepraktikken, når delaftalen ophørte. Dette er nu ændret. En skolepraktikelev kan nu godt vende tilbage til skolen efter at en delaftale er udløbet selvfølgelig under forudsætning af, at eleven stadig lever op til EMMA kriterierne. I Ministeriets vejledning til skolerne om de nye praktikcentre 1 er der et særskilt afsnit om praktik i udlandet for elever som er i praktikuddannelse på et 1 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391 Side 2/4

3 BILAG 1 praktikcenter (dvs. skolepraktik). I vejledningen præciseres det, at skolepraktikelever, som går på et praktikcenter, kan gennemføre hele eller dele af deres praktikuddannelse i udlandet efter en af følgende modeller 2 : a) Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i udlandet b) Orlov til praktik i udlandet c) Udstationering på baggrund af en delaftale under praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik) I forhold til model a) præciseres det, at det er vigtigt at konstruktionen kan leve op til de krav, der stilles til VFU i Danmark. Der står andetsteds i vejledningen, at virksomhedsforlagt undervisning, der varer ud over nogle få uger, kan indikere, at der reelt er tale om maskeret virksomhedspraktik, således at bevisbyrden for, at eleven kan være i virksomheden uden uddannelsesaftale, kan blive vanskelig at løfte for skolen og virksomheden. 3 Endvidere står der, at eleverne kan ikke selv finde et virksomhedsforlagt undervisningsforløb, og kan ikke afslå at deltage heri, medmindre virksomheden ligger i udlandet. En praksis, hvorefter praktikcentret opfordrer elever til selv at lede efter virksomheder til virksomhedsforlagt undervisning, vil indicere, at der reelt er tale om maskeret virksomhedspraktik 4 Endelig er det et krav for brug af VFU, at den lokale undervisningsplan indeholder en beskrivelse af evt. undervisning i virksomheder. 5 Model b) er en ny model, som er indført i forbindelse med etablering af praktikcentre. I denne model kan eleven få orlov fra skolepraktikken for at skaffe sig en praktikplads i udlandet. Det præciseres i vejledningen, hvilke omstændigheder der skal være tilstede for at eleven kan få orlov til at søge praktik i udlandet. Det drejer sig om følgende omstændigheder: Orloven fremgår af elevens uddannelsesaftale, herunder hvilke kompetencer eleven skal opnå under orloven Orloven anvendes til at deltage i praktik i udlandet efter PIU ordningen Skolen har aktivt medvirket til at finde arbejdsgiveren Eleven har underskrevet en lønnet ansættelseskontakt med arbejdsgiveren 2 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 11 3 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 9 4 Ibid 5 Ibid Side 3/4

4 BILAG 1 Når eleven er på orlov modtager skolen ikke taxametertilskud til eleven. Ligeledes modtager eleven heller ikke SKP ydelse i den periode, hvor eleven har orlov. Det skal bemærkes, at det ikke fremgår af vejledningen om lønaftalen med den udenlandske virksomhed skal leve op til dansk overenskomst. Eleven risikerer således at få en væsentlig lavere løn i den udenlandske virksomhed sammenlignet med en dansk virksomhed. Eleven kan via AUB få tilskud til rejser, flytning, bolig i udlandet mv. I model c) er eleven garanteret en løn svarende til den danske overenskomst på området. Som noget nyt kan eleven indgå en delaftale med en dansk virksomhed, uden at eleven mister retten til at vende tilbage til skolepraktikken. Den danske virksomhed vil, ligesom som det allerede er i dag, have ansvaret for, at udstationeringen lever op til de danske normer for løn og arbejdsmiljø. Især model c) giver helt nye perspektiver i brugen af PIU for skolepraktikelever. Der er dog den væsentlige barriere for at bruge denne model, at en delaftale ikke tæller positivt med ved fastsættelse af kvoten. Når kvoten fastsættes er det kun ordinære aftaler, tegnet på grundforløbet eller inden H1, der tæller som grundlag. Det indstilles, at udvalget drøfter følgende: om udvalget ser et perspektiv i en øget brug af PIU inden for beklædningshåndværkeruddannelsen om udvalget vurder, at regelændringen vedr. SKP elevers retstilling ved brug af delaftaler giver anledning til en fornyet henvendelse til ministeriet vedr. beregningsgrundlag for fastsættelse af kvoten. Side 4/4

5 BILAG 2 24.april 2014 Notat csh Erhvervsuddannelsesreformen opgaver for de faglige udvalg Den nye erhvervsuddannelsesreform træder i kraft pr. 1. august Reformen har fire overordnet mål: 1. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes For at nå disse mål, vil der være en række nye tiltag og ændringer i erhvervsuddannelserne. For de faglige udvalg er det især følgende ændringer som bliver vigtige at forholde sig til: Der bliver 4 hovedindgange (mod i dag 12 indgange) Grundforløbet bliver to-delt. Hvert grundforløb bliver 20 uger. Grundforløbets 1. del (GF 1) bliver kun for folkeskoleelever. Grundforløbets 2. del (GF 2) retter sig entydigt mod hovedforløbet. Der bliver adgangskrav i form af karakterkrav på 02 i dansk og matematik for elever/lærlinge, der ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver mulighed for praktisk baseret optagelsesprøve for de elever, som ikke lever op til de formelle adgangskrav FU får mulighed for at opstille adgangskrav til hovedforløbet Der skal for så vidt muligt etableres flere EUX uddannelsesforløb og der skal ses på mulighederne for mere samkøring af de enkelte EUX forløb Flere uddannelser skal udbydes med skolepraktik i regi af praktikcentrene Der etableres en voksenuddannelse EUV, hvor der er tre adgangsveje: o Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring (EUV 1) o Voksne med relevant erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, der ikke eller kun delvist lever op til kravet om to års relevant erhvervserfaring (EUV 2) o Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse (EUV 3) Side 1/5

6 BILAG 2 Det store omdrejningspunkt for EUV bliver realkompetencevurderingen, hvor de faglige udvalg får en rolle i forhold til at beskrive standardmeritter og relevant erhvervserfaring. Opgaver i forhold til beklædningsuddannelsen Erhvervsuddannelsesreformen får forskellige konsekvenser, alt efter om en uddannelse har EUX eller ej. Beklædningshåndværkeruddannelsen har ikke EUX, og det vil heller ikke være relevant at etablere det. På den måde vil der være en række af reformens initiativer omkring EUX, som udviklingsudvalget ikke skal forholde sig til. Følgende opgaver skal udviklingsudvalget løse som følge af erhvervsuddannelsesreformen: Grundforløbet: Beslutte om der skal fraviges fra optagelseskravet på 02 i dansk og matematik Beskrive indholdet af grundforløb 2, herunder tage stilling til længden af det Overgang fra Grundforløb til Hovedforløb: Formulere gærdehøjder/overgangskompetencer fra grundforløb 2 til hovedforløbet. Kan indeholde både niveau- og karakterkrav Hovedforløbet: Formulere varedeklarationer som viser, hvad der er fagligt fokus på i hovedforløbet (skal bruges til vejledning af unge som søger erhvervsuddannelserne) Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år: Udvikle regler for objektiv vurdering af relevant erhvervserfaring og gennemførte uddannelser Udvikle regler for objektiv vurdering af afkortning og godskrivning på baggrund af skole- og erhvervserfaring Udvikle redskaber til individuel kompetencevurdering og evt. yderligere afkortning Udvikle standardforløb for EUV 1 og EUV 2, hvor skole- og praktiktid afkortes med en bestemt norm Side 2/5

7 BILAG 2 Tidsperspektivet i det faglige udvalgs opgaver i forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform Undervisningsministeriet har udmeldt følgende tidsplan for arbejdet med den nye erhvervsuddannelsesreform: Det fremgår af ovenstående tidsplan, at de faglige udvalgs arbejde med at tilpasse uddannelser, så de lever op til reformens indhold, kommer til at ligge i foråret Der mangler stadig en række faktorer for at udvalget kan gå i gang med at omskrive uddannelsen. Den vigtigste ubekendte er indholdet af Grundforløb 1. Omvendt er det sekretariatets vurdering, at udvalget allerede nu med fordel kan gå i gang med at drøfte, hvorledes redskaberne til at afklare EUV elever skal se ud. Dette er en obligatorisk opgave, desudagtet, at der er meget få af disse elever på beklædningshåndværkeruddannelsen (se appendix) Det fremgår af aftaleteksten, at der er skal udvikles objektive redskaber, som skal bruges til at afklare ansøgernes relevante erhvervs- og skoleerfaring. Redskaberne skal både bruges til at visitere eleverne i forhold til, hvilken type af EUV de skal indplaceres i samt i forhold til afkortning og godskrivning. Side 3/5

8 BILAG 2 En metode til at realkompetenceafklare EUV ansøgere kan være at tage udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. På den måde sikres en objektiv vurdering. Udfordringen ved denne metode er, at praktikmålene, som de foreligger i dag, muligvis ikke er entydige nok til at kunne fungere som et redskab til kompetenceafklaring. En anden ulempe ved praktikmålene er, at de pt. ikke har en taxonomi. Begge kritikpunkter peger i retning af en revision af praktikmålene, såfremt de skal svære redskaber til realkompetenceafklaring. Et andet forhold, som peger på behovet for en revision af praktikmålene er indførelse af praktikcentre og en deraf følgende ny retsstilling for SKP elever. Som en nyudvikling skal elever som optages på et praktikcenter indgå en skoleaftale, som giver eleven ret til fortsat uddannelse, også i de tilfælde, hvor eleven kun kan tegne en delaftale med en praktikvirksomhed. Den nye skoleaftale skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder hvordan og hvornår eleven forventes at opnå uddannelsens mål 1. Det er sekretariatets vurdering, at disse ændringer i skolepraktikelevernes muligheder for korte aftaler, stiller større krav til operationaliseringen og sekvenseringen af praktikmålene, end hvad der hidtil har været behov for. Også ud fra dette perspektiv kan det være hensigtsmæssigt at starte processen med at revidere praktikmålene allerede i Det indstilles, at udvalget Nedsætter en arbejdsgruppe bestående af skole- og virksomhedsrepræsentanter, som har til opgave at revidere de eksisterende praktikmål, således at disse bliver mere operationaliserbare i forhold til EUV realkompetenceafklaring og delaftaler for SKP elever. 1 Undervisningsministeriets brev af 20.december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 6 Side 4/5

9 Appendix BILAG 2 Aldersfordeling på beklædningshåndværkeruddannelsen, fordelt på aftaletyper år år Ordinære uddannelsesaftaler år år år (PRK) Indg. aftaler i perioden Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total år år år Total år år år 7 Total år Total år Total Total Side 5/5

10 BILAG 3 1.maj 2014 Notat csh Praktikpladsstatistik 2014 Indgåede uddannelsesaftaler 1. januar -25. april 2014 CPH West TEKO EUC Syd Ordinære uddannelsesaftaler *) Restlæreaftale efter ordinær 4 praktik/praktik i udlandet Restlæreaftale efter skolepraktik 2 Korte uddannelsesaftaler Delaftaler 2 1 Ny mesterlæreaftale *) En af aftalerne fra 2013 blev ophævet i 2014 og eleven har indgået ny aftale med andet firma. Kilde: Træk hos skolerne (Easy P) Side 1/1

11 BILAG 4 24.april 2014 Notat csh Praktikpladsstatistik Tabel 1: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Side 1/2

12 BILAG 4 Tabel 2: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype og skole CPH - Uddannelsescenter København Vest EUC Syd Professionshøjskolen VIA University College AARHUS TECH Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 5 Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (efter skolepraktik) Total Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 6 Restudd.aft. (efter skolepraktik) Total Ordinære uddannelsesaftaler 39 5 Total Total Kilde: UNI C databank Side 2/2

13 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt A.M.Victoria V/ Anne Mette V Ladefoged Hansen Skinnergade København K Region Hovedstaden 0 A/S C L Seifert Ny Adelgade 8 st 1104 København K Region Hovedstaden 0 Acrimo Solafskærmning A/S Akacievej Hedehusene Region Hovedstaden 1 ADD Mikkelsen A/S Kongens Nytorv København K Region Hovedstaden 0 Afuk's Produktionsskole Enghavevej 82B 2450 København SV Region Hovedstaden 1 Amamiko Tordenskjoldsgade København K Region Hovedstaden 0 Andersen Frakker - Rødovre Rødovre Centrum Rødovre Region Hovedstaden 0 Anita Garn & Strik V/ Anita H Johansen Frederikssundsvej 171 st 2700 Brønshøj Region Hovedstaden 0 Art Studio v/ Anita Gregersen Stjernedalen Hedehusene Region Hovedstaden 0 Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S Ny Adelgade København K Region Hovedstaden 0 Beadhouse Of Copenhagen V/ Helen Jensen Vendersgade 9 Kld 1363 København K Region Hovedstaden 0 Bente Nielsen J.E. Ohlsens Gade 10 st th 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Birdnest Vældegårdsvej Gentofte Region Hovedstaden 0 Birger Christensen A/S Detail Udsalg Østergade København K Region Hovedstaden 0 Birgitte Thaulow Kjoleskrædderi Sundholmsvej København S Region Hovedstaden 0 Bitte Kai Rand & Co. A/S Skudehavnsvej Nordhavn Region Hovedstaden 0 Black Secret ApS Kildeskovsvej Gentofte Region Hovedstaden 0 Blumes Skrædderi V/ Ditte Bikov Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj Region Hovedstaden 0 Bruuns Bazaar A/S Silkegade 8 St 1113 København K Region Hovedstaden 0 By Malene Birger A/S Rahbeks Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 By Muuskirkeby ApS Hollænderdybet 6 3 th 2300 København S Region Hovedstaden 0 Camilla S. V/ Camilla Svejstrup Bindslev Torpenvej Humlebæk Region Hovedstaden 0 Carrington ApS Nørrebrogade bgh 2200 København N Region Hovedstaden 0 Celli Freifeldt ApS Stavangergade København Ø Region Hovedstaden 0 Celli Freifeldt. Celton Modeller ApS Stavangergade 6 Kld 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Chronotope Adelgade 63 4 th 1304 København K Region Hovedstaden 0 Cirkusbygningen Jernbanegade København V Region Hovedstaden 0 Coco Skrædder & Couture V/ Anthony Timur Catallar Rosenørns Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 1 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej Ishøj Region Hovedstaden 0 Danmarks Radio Dr-Byen Emil Holms Kanal København C, DR-byen Region Hovedstaden 2 Danske Pels Auktioner/ Kopenhagen Fur Langagervej Glostrup Region Hovedstaden 1 Den Gyldne Tråd V/ Ann-Vibeke Siegumfeldt Torvet 7G th 3400 Hillerød Region Hovedstaden 0 Den Selvejende Fond Husets Teater Halmtorvet København V Region Hovedstaden 0 Den Økologiske Produktionsskole Ravnsborggade København N Region Hovedstaden 0 Det Kongelige Teater Tordenskjoldsgade København K Region Hovedstaden 0 Det Kongelige Teater Og Kapel August Bournonvilles Passage København K Region Hovedstaden 2 1 af 9

14 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Djurhuus Skrædderi Og Systue V/ Kristine Djurhuus Falkoner Alle Frederiksberg Region Hovedstaden 2 Ea Trend ApS A N Hansens Alle Hellerup Region Hovedstaden 1 Ecouture ApS Fælledvej 16A 2200 København N Region Hovedstaden 0 Fonden Eventyrteatret Østmarken Søborg Region Hovedstaden 0 Frederiksberg Skrædderi ApS Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Region Hovedstaden 2 Frelsens Hærs Genbrugsbutik Gl. Kongevej Gammel Kongevej Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Frøken & Svendsen V/ Rikke Svendsen Jernbane Alle` Vanløse Region Hovedstaden 0 Gerd Sohns Blomstervænget Kongens Lyngby Region Hovedstaden 0 Hanne Kohlmets Skrædderi V/ Hanne Kjøller Bellahøjvej 157 Kld 2720 Vanløse Region Hovedstaden 0 Haulrig Design V/ Lene Lorentzen Puggaardsgade København V Region Hovedstaden 0 Herreskrædderiet I Heinesgade Heinesgade 4 st th 2200 København N Region Hovedstaden 1 Herreskrædderiet V/ Peter Undén Bianco Lunos Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Hscph ApS Sognevej 42 Kld 2820 Gentofte Region Hovedstaden 0 Huset Venture Sjælland Telegrafvej 4 st 2750 Ballerup Region Hovedstaden 0 IC Companys A/S Raffinaderivej København S Region Hovedstaden 0 Ink V/ Jannie Litten Rask Lautrupvej 4 A 2750 Ballerup Region Hovedstaden 0 Ishøj Teater Brentedalen Ishøj Region Hovedstaden 0 Jagtvejens Systue I/S Jagtvej København N Region Hovedstaden 1 Jesper Høvring Dressmaker ApS H.C. Ørsteds Vej Frederiksberg C Region Hovedstaden 2 Jorn Boye Advokat V/ Jorn Boye Østergade 26C København K Region Hovedstaden 0 Jspr Jensen Stensbjerg Glostrup Region Hovedstaden 0 Karim Design Denmark ApS Store Kongensgade København K Region Hovedstaden 0 Karmameju ApS Rentemestervej København NV Region Hovedstaden 0 Karto Kidswear I/S H.C. Ørsteds Vej 50C 1879 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Kathinka Med H V/ Kathinka Adams Overgaden Neden Vandet 49A 1414 København K Region Hovedstaden 0 KENTH FREDIN MØLLELODDEN Dragør Region Hovedstaden 1 Kopenhagen Studio Fredericiagade København K Region Hovedstaden 3 Lise Aarestrup Design Hyldegårdsvej Charlottenlund Region Hovedstaden 0 Mads Nørgaard A/S Amagertorv København K Region Hovedstaden 0 Magasin A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby Region Hovedstaden 0 Marapytta Syskole V/ Line Galst Jørgensen Eskildsgade 46 1 tv 1657 København V Region Hovedstaden 0 Margot Systuen V/ Trang Ho Kong Hans Alle Søborg Region Hovedstaden 0 Maria Larsen I/S Sankt Gertruds Stræde 6C st 1129 København K Region Hovedstaden 0 Mem & Zin ApS Borgergade 15A 1300 København K Region Hovedstaden 0 Mette Bredahl Design/Mette Bredahl Lykkesholms Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Mig Copenhagen Haderslevgade København V Region Hovedstaden 0 2 af 9

15 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Migrant Systue & Serigrafi Mette Høyer Knudsen Åkirkebyvej Rønne Region Hovedstaden 0 Moos V/ Marianne Moos Kollemosevej Virum Region Hovedstaden 0 Mott V/ Karina Mott Benediktson Århusgade 8 St th 2150 Nordhavn Region Hovedstaden 0 Muggie Moscow/Dottie Spot V/ Meelby Ågade København N Region Hovedstaden 0 MUNTHE PLUS SIMONSEN A/S GRØNNEGADE 10, 2 SAL 1107 København K Region Hovedstaden 0 N&J Design V/ Natasja Jensen Gasværksvej 4A 1656 København V Region Hovedstaden 0 NELS ERICHSEN STORE KONGENSGADE København K Region Hovedstaden 0 Oneoff V/ Dorte Maabo Studiestræde København K Region Hovedstaden 0 Oxvang Og Sulbæk I/S Sigbrits Allé København S Region Hovedstaden 0 OXVANG OG SULBÆK I/S GYLDENLØVESGADE København K Region Hovedstaden 0 P.P.Consulting ApS Forhåbningsholms Alle 49 2 tv 1904 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Party Line A/S Fiskerbakken Gilleleje Region Hovedstaden 0 Paul og John Garodkin ApS Godthåbsvej 61A 2000 Frederiksberg Region Hovedstaden 0 Phnom Penh Systuen v/ Longdy Tol Sallingvej Vanløse Region Hovedstaden 0 Popupshop ApS Wildersgade København K Region Hovedstaden 0 Q-Hats V/ Per Falk Hansen Larsbjørnsstræde 15 st 1454 København K Region Hovedstaden 0 Relief V/ Dorte Junker Stationsvej Farum Region Hovedstaden 1 Republique Østerfælled Torv København Ø Region Hovedstaden 0 Rikke Gudnitz Couture ApS Esplanaden 8A St 1263 København K Region Hovedstaden 1 Rohrmann Christian IX's Gade København K Region Hovedstaden 0 Rosemunde ApS Staktoften Vedbæk Region Hovedstaden 0 Schmidt & Andersen ApS Hyskenstræde 12 st th 1207 København K Region Hovedstaden 1 Second Female ApS Sundkaj Nordhavn Region Hovedstaden 0 Shhhy Vi Sy'r V/ Margit Martens Thorshavnsgade København S Region Hovedstaden 0 Shoshan V/ Dorrit Shoshan Frederiksvej 16 st tv 2000 Frederiksberg Region Hovedstaden 0 Sine Strøm V/ Sine Strøm Strandboulevarden 3 Kld 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Skindhuset A/S Skindergade København K Region Hovedstaden 0 Stasia ApS Store Strandstræde København K Region Hovedstaden 1 Statens Scenekunstskole Per Knutzons Vej København K Region Hovedstaden 1 Sten Bergström ApS Tjørnestien 5C 2820 Gentofte Region Hovedstaden 0 Sten Bergström Couture ApS Jægersborg Alle 39 St tv 2920 Charlottenlund Region Hovedstaden 0 Stof 2000 Frederiksborggade København K Region Hovedstaden 0 Stof 2000 Vesterbrogade København V Region Hovedstaden 0 Strauss Compagniet ApS Løvstræde København K Region Hovedstaden 4 Style Butler A/S Dampfærgevej København Ø Region Hovedstaden 0 Style Butler Copenhagen A/S Dampfærgevej København Ø Region Hovedstaden 0 3 af 9

16 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Superstudioet ApS Nordborggade 9 Kld th 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Susanne Juul Store Kongensgade 14 st 1264 København K Region Hovedstaden 0 Syposen V/ Malene Houmøller Frederiksborgvej 10A Allerød Region Hovedstaden 0 Tabernacle Twins V/ Vibe Lundemark Jagtvej København N Region Hovedstaden 0 Tailoriet ApS Ny Østergade 34 Kld 1101 København K Region Hovedstaden 1 Textil-Huset V/ Alice Bolmgreen Pedersen Frederiksværksgade Hillerød Region Hovedstaden 0 Tone Barker Silk V/ Tone Barker Olsen Åboulevard 25 st 1960 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Trash Couture ApS Kvæsthusgade København K Region Hovedstaden 0 True By Lasse Spangenberg Vendersgade København K Region Hovedstaden 1 Tøjproduktionslab V/ Charlotte Houlberg Thompson Bredgade 71A 1260 København K Region Hovedstaden 1 Taastrup Egnsteater Taastrupgårdsvej Taastrup Region Hovedstaden 0 Vibe Johansson Jægersborggade København N Region Hovedstaden 1 Vintage Bride ApS Bülowsvej 30 st tv 1870 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Walk-In-Closet V/ Petra Sølling Frederikssundsvej København NV Region Hovedstaden 0 Weiz ApS Guldbergsgade 5 St 2200 København N Region Hovedstaden 0 Wichmann Couture v/ J A Wichmann Amager Boulevard København S Region Hovedstaden 1 Yde Copenhagen ApS Ny Adelgade 5 St tv 1104 København K Region Hovedstaden 0 Ziestha V/ Anja Christine Haugsbyrdt Njie Nordre Frihavnsgade København Ø Region Hovedstaden 0 Zone 1 Nikolaj Plads København K Region Hovedstaden 0 Østre Gasværk Teater Nyborggade København Ø Region Hovedstaden 1 A A Konfektion Skriversvej 3B 8800 Viborg Region Midtjylland 0 Accss ApS Sindalsvej Risskov Region Midtjylland 0 Aktieselskabet Lykke Refsgaard. Struer Kjeldsmarkvej Struer Region Midtjylland 0 Belika Holding A/S E Christensens Vej Ikast Region Midtjylland 0 Bestseller A/S Fredskovvej Brande Region Midtjylland 0 Bon'a Parte A/S Thrigesvej Ikast Region Midtjylland 0 Brands4kids A/S Lollandsvej Herning Region Midtjylland 0 Brandtex A/S Nordlundvej Brande Region Midtjylland 0 Bride House V/ Nurgül Gökce M.P.Bruuns Gade Århus C Region Midtjylland 0 Brizilla / Toftegaardens Montage Feldbakvej Herning Region Midtjylland 0 Brud Fest Og Sy V/ Gurli Jakobsen Vennervej Lem St Region Midtjylland 0 Brudesalon Kennedys V/ Signe Marie Jeppesen Astervej Sabro Region Midtjylland 1 BTX Group A/S Nordlundvej Brande Region Midtjylland 0 CARL THØGERSEN A/S FABRIKSVEJ Hurup Thy Region Midtjylland 0 Chopar Sport A/S Østergade 54C 7430 Ikast Region Midtjylland 1 Claire Group A/S Marsvej Ikast Region Midtjylland 0 4 af 9

17 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Connect Accessories ApS Marsvej Ikast Region Midtjylland 1 Dahetra A/S Niels Bohrs Vej Skanderborg Region Midtjylland 0 Dana Strik ApS Stisagervej Fur Region Midtjylland 0 Dansk Røde Kors Genbrugscenter Fuglevangsvej Horsens Region Midtjylland 0 Den Jyske Opera Eckersbergsgade Århus C Region Midtjylland 1 Den Jyske Opera Musikhuset Skovgaardsgade 2C 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Den Lille Lade v/ Ragnhild Joensen Battefeld Dyringhavevej Ejstrupholm Region Midtjylland 0 Den Selvej Inst Aarhus Teater Skolegade Århus C Region Midtjylland 1 Desiree V/ Birthe Hauge H C Ørsteds Vej Herning Region Midtjylland 0 DK Company A/S La Cours Vej Ikast Region Midtjylland 0 East Nordic ApS Siriusvej Ikast Region Midtjylland 0 east.dk ApS Siriusvej Ikast Region Midtjylland 0 Ejendomsselskabet Gl 1984 ApS Neptunvej Randers SØ Region Midtjylland 0 Forbæk ApS Vester Sognstrupvej Holstebro Region Midtjylland 0 Fraster ApS Linåvej 9A 8600 Silkeborg Region Midtjylland 0 Gardin Lis ApS Neptunvej Randers SØ Region Midtjylland 0 Gellerupscenen Marselis Boulevard 28 8 dør Århus C Region Midtjylland 0 Globus1 Gudrunsvej 3A 8220 Brabrand Region Midtjylland 0 Godske Group A/S Navervej Sunds Region Midtjylland 0 H.M.T. Design ApS Eksportvej Them Region Midtjylland 0 Handy Wear Ikast ApS Møllegade Ikast Region Midtjylland 0 Helge Rasmussen Textiles A/S Orionvej Ikast Region Midtjylland 0 Hilding Anders Danmark A/S Marsalle Horsens Region Midtjylland 0 Humlum Kjoler V/ Oline Stride Vesterbrogade Struer Region Midtjylland 0 Hust Innovation A/S Marsvej Ikast Region Midtjylland 0 Jetsport Tekstiltryk & Broderi V/ Claus Bo Mørk Blytækkervej Viborg Region Midtjylland 0 Joan Fisker Design/Passion V/ Joan Fisker Mølgaard Grønnegade Horsens Region Midtjylland 0 Jobcenter Randers Ydervangen Randers NV Region Midtjylland 0 Joha A/S Genvejen Sunds Region Midtjylland 0 Juel Sandbjerg V/ Arne Sandberg Vennelystvej Randers SØ Region Midtjylland 0 K. T. Damgaard-Jensen A/S. Århus Brendstrupgårdsvej Århus N Region Midtjylland 0 Knowledgecotton Apparel A/S Nystedvej Herning Region Midtjylland 0 La Princessa v/ Wafaar Hassan Mohamed Hussein Studsgade Århus C Region Midtjylland 0 Littel Creatures Brundby Hovedgade Samsø Region Midtjylland 0 Maisonblacc ApS Anholtsgade 16 Kld 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Manufakturhandler Uffe Fjølner Sct. Mathias Gade Viborg Region Midtjylland 1 5 af 9

18 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Marianne Carøe Frederiksgade Århus C Region Midtjylland 0 Mascot International A/S Sabroesvej Silkeborg Region Midtjylland 1 Mid Pro Tex A/S Navervej Ikast Region Midtjylland 0 Midtjysk Håndoplæg ApS Industrivej Nord Herning Region Midtjylland 0 Minimum A/S Balticagade Århus C Region Midtjylland 0 Mtm 2012 ApS Lokesvej Ry Region Midtjylland 0 Musikteatret-Holstebro Fond Den Røde Plads Holstebro Region Midtjylland 0 Nordisk Teaterlaboratorium /Odin Teatret Særkærparken Holstebro Region Midtjylland 1 Nørregades Varehus & Femiletinshop Peter Arent Adelgade Skive Region Midtjylland 0 Nørris Sy Jernbanegade Allingåbro Region Midtjylland 0 Ole Strange Textil v/ Dorthe Nielsen Klostervej Ry Region Midtjylland 0 Oriental Import/Eksport Trade. Aarhus ApS Mosevej 20A 8240 Risskov Region Midtjylland 0 Peters Resthal A/S Stof & Stil Birk Centerpark Herning Region Midtjylland 0 Pia Bredal Hammerby Baunehøj Struer Region Midtjylland 0 Principle A/S Norddigesvej Risskov Region Midtjylland 0 Real Silk Co. V/ Mie Nguyen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 5 st 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Rikke Sandberg Heibergsgade 1A 1 th 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Sandberg's ApS Skolebakken Århus C Region Midtjylland 0 Sara Design + Skrædderi V/ Punethamany Thevachandr Vestergade Herning Region Midtjylland 0 Silkeborg Produktionshøjskole Granhøjvej Silkeborg Region Midtjylland 0 Skanderborg Hørning Produktionsskole Skanderborgvej Hørning Region Midtjylland 0 Skindværkstedet V/ Hanne Mikkelsen Søndergade Horsens Region Midtjylland 0 Spectre A/S Orionvej Ikast Region Midtjylland 0 Sports Trykkeriet v/ Jane Mæhlisen Bjødstrupvej Højbjerg Region Midtjylland 0 Stof & Stuff V/ Marianne Brissing Badstuegade 20 tv 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Stof 2000 Løvenørnsgade Horsens Region Midtjylland 0 Stof 2000 Østergade Århus C Region Midtjylland 0 Stof Og Sy v/ Lene Langballe Adelgade Skanderborg Region Midtjylland 2 Strange Collection V/ Ole Strange Industrivej 12C 8680 Ry Region Midtjylland 0 Strauss Århus ApS Nørre Alle Århus C Region Midtjylland 0 Sunds Textiles A/S Navervej Sunds Region Midtjylland 0 System Transport A/S Transportcenter Alle Herning Region Midtjylland 0 Sy-Værkstedet v/ Helene Asstrup Madsen Tueshøj Ringkøbing Region Midtjylland 0 Textilbroderiet Midt/Vest v/ Morten Jensen Niels Kjeldsens Vej Holstebro Region Midtjylland 0 Topsi Strik ApS Park Alle Ikast Region Midtjylland 0 Tytex A/S Industrivej Ikast Region Midtjylland 0 6 af 9

19 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt United Textile Group A/S Neptunvej Ikast Region Midtjylland 1 VANGARD SPORTSWEAR A/S NAVERVEJ Sunds Region Midtjylland 0 W.S Engross ApS Balticagade Århus C Region Midtjylland 0 X-Company ApS Rømersvej 19C 7430 Ikast Region Midtjylland 2 X-Press Group ApS Industrivej Ikast Region Midtjylland 0 B.Houmann Agentur Smedebjergevej Vils Region Nordjylland 0 Bluebee Og Xciting V/ Henriette Møller Langthjem Asylgade Frederikshavn Region Nordjylland 0 Desto ApS Rørsangervej Hadsund Region Nordjylland 0 Eway Denmark ApS Havnepladsen Frederikshavn Region Nordjylland 0 Fl Buur Design ApS Smidstrupvej Vrå Region Nordjylland 0 Gardinsystuen V/ Karin Christensen Mineralvej Aalborg Øst Region Nordjylland 0 K V STAMPE & SØNNER A/S N A CHRISTENSENS VEJ Nykøbing M Region Nordjylland 0 Loft By Loftet Bispensgade Aalborg Region Nordjylland 0 Miku V/ Lilly Kristensen Kystvej Storvorde Region Nordjylland 1 Newline A/S Gravsholtvej Vodskov Region Nordjylland 0 Stof 2000 ApS Møllegade 6A 9000 Aalborg Region Nordjylland 0 Stof2000 Nibevej 20C 9200 Aalborg SV Region Nordjylland 0 Toft Systue V/ Helle Toft Jyllandsgade Brønderslev Region Nordjylland 0 Tøjmageren V/ Anette K Nielsen Vester Fælledvej Fjerritslev Region Nordjylland 0 Vrå Dampvaskeri A/S Frilandsvej Vrå Region Nordjylland 0 AALBORG TEATER JERNBANEGADE Aalborg Region Nordjylland 1 Aalborg Flagfabrik ApS Amalienborgvej Nørresundby Region Nordjylland 0 Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Region Nordjylland 0 A/S Seeland International Greve Main Greve Region Sjælland 0 Bechs Herremagasin Asnæs ApS Asnæs Centret Asnæs Region Sjælland 0 BOBINE V/INGER LISE ANDERSEN FABRIKSVEJ 4 A 3000 Helsingør Region Sjælland 0 Boutique Bressai V/ H. J. Nagel Nielsen Terslev Skolevej Haslev Region Sjælland 0 Brødrene Engelbredt A/S Adelgade Nysted Region Sjælland 0 Byens Sycenter V/ Jette Madsen Slotsgade 9B 4800 Nykøbing F Region Sjælland 0 Chili Wear v/ Charlotte T Hald Kindhestegade Næstved Region Sjælland 0 Den Selvejende Institution Markloppen Kildemarksvej 14 st tv 4700 Næstved Region Sjælland 0 Ditte Flink Himlingøje Bygade Hårlev Region Sjælland 0 Eliann Design V. Ann Simonsen Bredgade Haslev Region Sjælland 1 House Of Namibia V/ Mette Lindberg Teestrup Enghave Haslev Region Sjælland 0 Kostumeskrædderiet V/ Gry Hesbjerg Buch Køgevej Roskilde Region Sjælland 0 Mammut Work Wear A/S Tekstilbuen Næstved Region Sjælland 0 7 af 9

20 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Nykøbing F. Sycenter V/ Asger Nielsen St.Kirkestræde Nykøbing F Region Sjælland 0 Protra A/S Herredsfogedvej Roskilde Region Sjælland 0 Skræddermester Rosenborg Østergade 52, København K Region Sjælland 1 Solrød Produktionsskole Højagervænget Solrød Strand Region Sjælland 0 Sussi Kristoffersen Skæppestien Tune Region Sjælland 0 Sy- Og Design V/ Andrea Søllested Albanivej Næstved Region Sjælland 0 SYSTUEN LINDEROTH V/KARIN LINDEROTH NIELSEN Adelers Alle` Fårevejle Region Sjælland 0 A/S Viking Rubber Company. Faaborg Odensevej Faaborg Region Syddanmark 0 Aktieselskabet Presenco Jernet Kolding Region Syddanmark 0 Alexandersen Tæpper. Varde A/S Ribevej Varde Region Syddanmark 0 Askepot V/ Jonna Gehrt Østergade Tønder Region Syddanmark 0 Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S Grundtvigs Alle Sønderborg Region Syddanmark 0 B & C Textiler A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 0 B & C TEXTILER A/S ELLEGÅRDVEJ Sønderborg Region Syddanmark 0 Bent Juul Larsen ApS Hennevej Ovtrup Region Syddanmark 0 Bolig-Art ApS Industrivej Vejle Øst Region Syddanmark 0 Bong-Art ApS Industrivej Vejle Øst Region Syddanmark 0 comma.dk A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 0 Costbart ApS Skovager Vejle Øst Region Syddanmark 0 Deerhunter Simmerstedvej Haderslev Region Syddanmark 1 Designskolen Kolding Ågade Kolding Region Syddanmark 1 DK Company Vejle A/S Edisonvej Vejle Region Syddanmark 1 E U C Syd Erhvervsuddannelsescenter Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg Region Syddanmark 3 F. Engel K/S Norgesvej Haderslev Region Syddanmark 0 Fipo Group ApS Esbjergvej Kolding Region Syddanmark 0 Fipotex Europe A/S Esbjergvej Kolding Region Syddanmark 0 Guldsmedjen I Ribe Mellemdammen Ribe Region Syddanmark 0 HB Textil A/S Jernet Kolding Region Syddanmark 0 Historicum V/ Annette Herbst Hansen Lindegade Christiansfeld Region Syddanmark 0 Idehuset v/ Mikaela Jessen Strandvejen Henne Region Syddanmark 0 Is Invest Varde ApS Sletten Varde Region Syddanmark 0 Isabella A/S Isabellahøj Vejle Region Syddanmark 0 Jacobsen Publications A/S Nørregyde Kolding Region Syddanmark 1 Ke Fibertec A/S Industrivej Vest Vejen Region Syddanmark 0 Kentaur A/S Blytækkervej Fredericia Region Syddanmark 0 Kompagniet af 1991 A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 2 8 af 9

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere