Notat BILAG 1. Praktik i udlandet status og muligheder. 23.april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat BILAG 1. Praktik i udlandet status og muligheder. 23.april 2014"

Transkript

1 BILAG 1 23.april 2014 Notat csh Praktik i udlandet status og muligheder Udvalget har som en del af handlingsplanen for 2014 sat sig for at analysere omfanget af elevpladser i udlandet, herunder vurdere, hvad det betyder for den videre udvikling af uddannelsen. Status på brug af PIU i beklædningshåndværkeruddannelsen Praktikuddannelse i udlandet kan foregå på en af følgende to måder: 1) Udstationering fra en dansk praktikvirksomhed 2) Udsendelse fra skolen Lønforholdene for eleverne er meget forskellig i de to modeller. I model 1) får eleven løn efter den gældende danske overenskomst. I model 2) får eleven den løn, der kan aftales med den udenlandske virksomhed. Herudover kan eleven få tilskud fra AUB til rejse i forbindelse med rejser, flytning, bolig i udlandet mm. I Det Faglige Udvalg for Beklædning har der været bekymring omkring anvendelse af model 2). En lang række lande som f.eks. Sverige og England har ikke tradition for at elever overhovedet får nogen form for løn, hvilket stiller de udsendte elever økonomisk meget dårligt. Omvendt har Det Faglige Udvalg været positivt indstillet over for model 1) da denne form for udsendelse stadig foregår med en dansk virksomhed som garant for, at de løn- og arbejdsmiljømæssige forhold er i orden i forbindelse med udstationeringen. TEKO har i perioden indgået 14 ordinære aftaler med udstationering samt 13 restlæreraftaler med udstationering. TEKO har pt. primært elever i Kina og Vietnam. Det er TEKO s erfaring, at det kræver en vis personlig modenhed at være udstationeret og derfor skal eleverne helst være fyldt 18 år. Derfor sørger skolen for, at det fortrinsvis er trin 2 elever som udstationeres. Derudover sørger man for, så vidt det er muligt, at udsende eleverne i par, for at man kan på støtte og bruge hinanden undervejs i opholdet. Side 1/4

2 BILAG 1 EUC Syd har siden 2011 haft syv elever i praktik i udlandet som skoleudsendelser. Eleverne kommer ud i perioder på mellem otte uger og tre måneder. Eleverne bliver udsendt via skolens internationale afdeling, og udsendelserne sker altid i samråd med underviserne for at sikre, at eleverne er klar både fagligt og personligt. Eleverne udsendes ofte til London eller et nordisk land. Udstationeringen er altid fulgt op af en grundig evaluering, når eleven er tilbage på skolen. Skolens erfaring er, at eleverne får nogle meget brugbare kompetencer ved at være udstationeret i udlandet. Eleven får også en personlig modning og en større kulturel bevidsthed. Skolen udføre et stort arbejde med at sikre, at de praktiksteder, som eleven udsendes til, har en høj faglig kvalitet og er vant til at have elever. CPH West oplyser, at de ikke har virksomheder, som har outsourcet deres produktion i udlandet, hvorfor de ikke har kunnet anvende model 1. Skolen har i perioden haft fem elever via skoleudsendelser i hhv. Norge, Sverige, Island, Færøerne og Thailand (Bangkok). Det er skolens erfaring, at det ikke er let at finde virksomheder, der vil udbetale løn under praktikopholdet. Endvidere har denne form for udsendelse været risikabel, da eleven ikke kan vende tilbage til SKP, hvis de ikke gennemfører hele deres praktikperiode i udlandet (dette er nu ændret gennem de nye regler for praktikpladscentre). CPH West har haft stor glæde af at sende beklædningselever til forskellige dele af Europa via Leonardo mobilitetsprogrammet. Udsendelserne har typisk været af 3-4 ugers varighed. Eleverne har været i Tyskland, England, Italien, Portugal og på Malta. Der udsendes 5-7 elever om året og der har indtil nu været omkring 30 elever afsted via disse LLP programmer. Fremtidige muligheder for PIU ordningen I forbindelse med etableringen af praktikcentrene er reglerne for skolepraktikelevers retstilling ved tegning af delaftaler blevet ændret. Tidligere var det sådan, at hvis en SKP elev tegnede en delaftale, var det ikke muligt at vende tilbage til skolepraktikken, når delaftalen ophørte. Dette er nu ændret. En skolepraktikelev kan nu godt vende tilbage til skolen efter at en delaftale er udløbet selvfølgelig under forudsætning af, at eleven stadig lever op til EMMA kriterierne. I Ministeriets vejledning til skolerne om de nye praktikcentre 1 er der et særskilt afsnit om praktik i udlandet for elever som er i praktikuddannelse på et 1 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391 Side 2/4

3 BILAG 1 praktikcenter (dvs. skolepraktik). I vejledningen præciseres det, at skolepraktikelever, som går på et praktikcenter, kan gennemføre hele eller dele af deres praktikuddannelse i udlandet efter en af følgende modeller 2 : a) Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i udlandet b) Orlov til praktik i udlandet c) Udstationering på baggrund af en delaftale under praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik) I forhold til model a) præciseres det, at det er vigtigt at konstruktionen kan leve op til de krav, der stilles til VFU i Danmark. Der står andetsteds i vejledningen, at virksomhedsforlagt undervisning, der varer ud over nogle få uger, kan indikere, at der reelt er tale om maskeret virksomhedspraktik, således at bevisbyrden for, at eleven kan være i virksomheden uden uddannelsesaftale, kan blive vanskelig at løfte for skolen og virksomheden. 3 Endvidere står der, at eleverne kan ikke selv finde et virksomhedsforlagt undervisningsforløb, og kan ikke afslå at deltage heri, medmindre virksomheden ligger i udlandet. En praksis, hvorefter praktikcentret opfordrer elever til selv at lede efter virksomheder til virksomhedsforlagt undervisning, vil indicere, at der reelt er tale om maskeret virksomhedspraktik 4 Endelig er det et krav for brug af VFU, at den lokale undervisningsplan indeholder en beskrivelse af evt. undervisning i virksomheder. 5 Model b) er en ny model, som er indført i forbindelse med etablering af praktikcentre. I denne model kan eleven få orlov fra skolepraktikken for at skaffe sig en praktikplads i udlandet. Det præciseres i vejledningen, hvilke omstændigheder der skal være tilstede for at eleven kan få orlov til at søge praktik i udlandet. Det drejer sig om følgende omstændigheder: Orloven fremgår af elevens uddannelsesaftale, herunder hvilke kompetencer eleven skal opnå under orloven Orloven anvendes til at deltage i praktik i udlandet efter PIU ordningen Skolen har aktivt medvirket til at finde arbejdsgiveren Eleven har underskrevet en lønnet ansættelseskontakt med arbejdsgiveren 2 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 11 3 Undervisningsministeriets brev af 20. december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 9 4 Ibid 5 Ibid Side 3/4

4 BILAG 1 Når eleven er på orlov modtager skolen ikke taxametertilskud til eleven. Ligeledes modtager eleven heller ikke SKP ydelse i den periode, hvor eleven har orlov. Det skal bemærkes, at det ikke fremgår af vejledningen om lønaftalen med den udenlandske virksomhed skal leve op til dansk overenskomst. Eleven risikerer således at få en væsentlig lavere løn i den udenlandske virksomhed sammenlignet med en dansk virksomhed. Eleven kan via AUB få tilskud til rejser, flytning, bolig i udlandet mv. I model c) er eleven garanteret en løn svarende til den danske overenskomst på området. Som noget nyt kan eleven indgå en delaftale med en dansk virksomhed, uden at eleven mister retten til at vende tilbage til skolepraktikken. Den danske virksomhed vil, ligesom som det allerede er i dag, have ansvaret for, at udstationeringen lever op til de danske normer for løn og arbejdsmiljø. Især model c) giver helt nye perspektiver i brugen af PIU for skolepraktikelever. Der er dog den væsentlige barriere for at bruge denne model, at en delaftale ikke tæller positivt med ved fastsættelse af kvoten. Når kvoten fastsættes er det kun ordinære aftaler, tegnet på grundforløbet eller inden H1, der tæller som grundlag. Det indstilles, at udvalget drøfter følgende: om udvalget ser et perspektiv i en øget brug af PIU inden for beklædningshåndværkeruddannelsen om udvalget vurder, at regelændringen vedr. SKP elevers retstilling ved brug af delaftaler giver anledning til en fornyet henvendelse til ministeriet vedr. beregningsgrundlag for fastsættelse af kvoten. Side 4/4

5 BILAG 2 24.april 2014 Notat csh Erhvervsuddannelsesreformen opgaver for de faglige udvalg Den nye erhvervsuddannelsesreform træder i kraft pr. 1. august Reformen har fire overordnet mål: 1. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes For at nå disse mål, vil der være en række nye tiltag og ændringer i erhvervsuddannelserne. For de faglige udvalg er det især følgende ændringer som bliver vigtige at forholde sig til: Der bliver 4 hovedindgange (mod i dag 12 indgange) Grundforløbet bliver to-delt. Hvert grundforløb bliver 20 uger. Grundforløbets 1. del (GF 1) bliver kun for folkeskoleelever. Grundforløbets 2. del (GF 2) retter sig entydigt mod hovedforløbet. Der bliver adgangskrav i form af karakterkrav på 02 i dansk og matematik for elever/lærlinge, der ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver mulighed for praktisk baseret optagelsesprøve for de elever, som ikke lever op til de formelle adgangskrav FU får mulighed for at opstille adgangskrav til hovedforløbet Der skal for så vidt muligt etableres flere EUX uddannelsesforløb og der skal ses på mulighederne for mere samkøring af de enkelte EUX forløb Flere uddannelser skal udbydes med skolepraktik i regi af praktikcentrene Der etableres en voksenuddannelse EUV, hvor der er tre adgangsveje: o Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring (EUV 1) o Voksne med relevant erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, der ikke eller kun delvist lever op til kravet om to års relevant erhvervserfaring (EUV 2) o Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse (EUV 3) Side 1/5

6 BILAG 2 Det store omdrejningspunkt for EUV bliver realkompetencevurderingen, hvor de faglige udvalg får en rolle i forhold til at beskrive standardmeritter og relevant erhvervserfaring. Opgaver i forhold til beklædningsuddannelsen Erhvervsuddannelsesreformen får forskellige konsekvenser, alt efter om en uddannelse har EUX eller ej. Beklædningshåndværkeruddannelsen har ikke EUX, og det vil heller ikke være relevant at etablere det. På den måde vil der være en række af reformens initiativer omkring EUX, som udviklingsudvalget ikke skal forholde sig til. Følgende opgaver skal udviklingsudvalget løse som følge af erhvervsuddannelsesreformen: Grundforløbet: Beslutte om der skal fraviges fra optagelseskravet på 02 i dansk og matematik Beskrive indholdet af grundforløb 2, herunder tage stilling til længden af det Overgang fra Grundforløb til Hovedforløb: Formulere gærdehøjder/overgangskompetencer fra grundforløb 2 til hovedforløbet. Kan indeholde både niveau- og karakterkrav Hovedforløbet: Formulere varedeklarationer som viser, hvad der er fagligt fokus på i hovedforløbet (skal bruges til vejledning af unge som søger erhvervsuddannelserne) Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år: Udvikle regler for objektiv vurdering af relevant erhvervserfaring og gennemførte uddannelser Udvikle regler for objektiv vurdering af afkortning og godskrivning på baggrund af skole- og erhvervserfaring Udvikle redskaber til individuel kompetencevurdering og evt. yderligere afkortning Udvikle standardforløb for EUV 1 og EUV 2, hvor skole- og praktiktid afkortes med en bestemt norm Side 2/5

7 BILAG 2 Tidsperspektivet i det faglige udvalgs opgaver i forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform Undervisningsministeriet har udmeldt følgende tidsplan for arbejdet med den nye erhvervsuddannelsesreform: Det fremgår af ovenstående tidsplan, at de faglige udvalgs arbejde med at tilpasse uddannelser, så de lever op til reformens indhold, kommer til at ligge i foråret Der mangler stadig en række faktorer for at udvalget kan gå i gang med at omskrive uddannelsen. Den vigtigste ubekendte er indholdet af Grundforløb 1. Omvendt er det sekretariatets vurdering, at udvalget allerede nu med fordel kan gå i gang med at drøfte, hvorledes redskaberne til at afklare EUV elever skal se ud. Dette er en obligatorisk opgave, desudagtet, at der er meget få af disse elever på beklædningshåndværkeruddannelsen (se appendix) Det fremgår af aftaleteksten, at der er skal udvikles objektive redskaber, som skal bruges til at afklare ansøgernes relevante erhvervs- og skoleerfaring. Redskaberne skal både bruges til at visitere eleverne i forhold til, hvilken type af EUV de skal indplaceres i samt i forhold til afkortning og godskrivning. Side 3/5

8 BILAG 2 En metode til at realkompetenceafklare EUV ansøgere kan være at tage udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. På den måde sikres en objektiv vurdering. Udfordringen ved denne metode er, at praktikmålene, som de foreligger i dag, muligvis ikke er entydige nok til at kunne fungere som et redskab til kompetenceafklaring. En anden ulempe ved praktikmålene er, at de pt. ikke har en taxonomi. Begge kritikpunkter peger i retning af en revision af praktikmålene, såfremt de skal svære redskaber til realkompetenceafklaring. Et andet forhold, som peger på behovet for en revision af praktikmålene er indførelse af praktikcentre og en deraf følgende ny retsstilling for SKP elever. Som en nyudvikling skal elever som optages på et praktikcenter indgå en skoleaftale, som giver eleven ret til fortsat uddannelse, også i de tilfælde, hvor eleven kun kan tegne en delaftale med en praktikvirksomhed. Den nye skoleaftale skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder hvordan og hvornår eleven forventes at opnå uddannelsens mål 1. Det er sekretariatets vurdering, at disse ændringer i skolepraktikelevernes muligheder for korte aftaler, stiller større krav til operationaliseringen og sekvenseringen af praktikmålene, end hvad der hidtil har været behov for. Også ud fra dette perspektiv kan det være hensigtsmæssigt at starte processen med at revidere praktikmålene allerede i Det indstilles, at udvalget Nedsætter en arbejdsgruppe bestående af skole- og virksomhedsrepræsentanter, som har til opgave at revidere de eksisterende praktikmål, således at disse bliver mere operationaliserbare i forhold til EUV realkompetenceafklaring og delaftaler for SKP elever. 1 Undervisningsministeriets brev af 20.december 2013 Vejledning til praktikcentre, sagsnr N.391, side 6 Side 4/5

9 Appendix BILAG 2 Aldersfordeling på beklædningshåndværkeruddannelsen, fordelt på aftaletyper år år Ordinære uddannelsesaftaler år år år (PRK) Indg. aftaler i perioden Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total år år år Total år år år 7 Total år Total år Total Total Side 5/5

10 BILAG 3 1.maj 2014 Notat csh Praktikpladsstatistik 2014 Indgåede uddannelsesaftaler 1. januar -25. april 2014 CPH West TEKO EUC Syd Ordinære uddannelsesaftaler *) Restlæreaftale efter ordinær 4 praktik/praktik i udlandet Restlæreaftale efter skolepraktik 2 Korte uddannelsesaftaler Delaftaler 2 1 Ny mesterlæreaftale *) En af aftalerne fra 2013 blev ophævet i 2014 og eleven har indgået ny aftale med andet firma. Kilde: Træk hos skolerne (Easy P) Side 1/1

11 BILAG 4 24.april 2014 Notat csh Praktikpladsstatistik Tabel 1: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Side 1/2

12 BILAG 4 Tabel 2: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype og skole CPH - Uddannelsescenter København Vest EUC Syd Professionshøjskolen VIA University College AARHUS TECH Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 5 Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (efter skolepraktik) Total Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 6 Restudd.aft. (efter skolepraktik) Total Ordinære uddannelsesaftaler 39 5 Total Total Kilde: UNI C databank Side 2/2

13 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt A.M.Victoria V/ Anne Mette V Ladefoged Hansen Skinnergade København K Region Hovedstaden 0 A/S C L Seifert Ny Adelgade 8 st 1104 København K Region Hovedstaden 0 Acrimo Solafskærmning A/S Akacievej Hedehusene Region Hovedstaden 1 ADD Mikkelsen A/S Kongens Nytorv København K Region Hovedstaden 0 Afuk's Produktionsskole Enghavevej 82B 2450 København SV Region Hovedstaden 1 Amamiko Tordenskjoldsgade København K Region Hovedstaden 0 Andersen Frakker - Rødovre Rødovre Centrum Rødovre Region Hovedstaden 0 Anita Garn & Strik V/ Anita H Johansen Frederikssundsvej 171 st 2700 Brønshøj Region Hovedstaden 0 Art Studio v/ Anita Gregersen Stjernedalen Hedehusene Region Hovedstaden 0 Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S Ny Adelgade København K Region Hovedstaden 0 Beadhouse Of Copenhagen V/ Helen Jensen Vendersgade 9 Kld 1363 København K Region Hovedstaden 0 Bente Nielsen J.E. Ohlsens Gade 10 st th 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Birdnest Vældegårdsvej Gentofte Region Hovedstaden 0 Birger Christensen A/S Detail Udsalg Østergade København K Region Hovedstaden 0 Birgitte Thaulow Kjoleskrædderi Sundholmsvej København S Region Hovedstaden 0 Bitte Kai Rand & Co. A/S Skudehavnsvej Nordhavn Region Hovedstaden 0 Black Secret ApS Kildeskovsvej Gentofte Region Hovedstaden 0 Blumes Skrædderi V/ Ditte Bikov Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj Region Hovedstaden 0 Bruuns Bazaar A/S Silkegade 8 St 1113 København K Region Hovedstaden 0 By Malene Birger A/S Rahbeks Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 By Muuskirkeby ApS Hollænderdybet 6 3 th 2300 København S Region Hovedstaden 0 Camilla S. V/ Camilla Svejstrup Bindslev Torpenvej Humlebæk Region Hovedstaden 0 Carrington ApS Nørrebrogade bgh 2200 København N Region Hovedstaden 0 Celli Freifeldt ApS Stavangergade København Ø Region Hovedstaden 0 Celli Freifeldt. Celton Modeller ApS Stavangergade 6 Kld 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Chronotope Adelgade 63 4 th 1304 København K Region Hovedstaden 0 Cirkusbygningen Jernbanegade København V Region Hovedstaden 0 Coco Skrædder & Couture V/ Anthony Timur Catallar Rosenørns Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 1 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej Ishøj Region Hovedstaden 0 Danmarks Radio Dr-Byen Emil Holms Kanal København C, DR-byen Region Hovedstaden 2 Danske Pels Auktioner/ Kopenhagen Fur Langagervej Glostrup Region Hovedstaden 1 Den Gyldne Tråd V/ Ann-Vibeke Siegumfeldt Torvet 7G th 3400 Hillerød Region Hovedstaden 0 Den Selvejende Fond Husets Teater Halmtorvet København V Region Hovedstaden 0 Den Økologiske Produktionsskole Ravnsborggade København N Region Hovedstaden 0 Det Kongelige Teater Tordenskjoldsgade København K Region Hovedstaden 0 Det Kongelige Teater Og Kapel August Bournonvilles Passage København K Region Hovedstaden 2 1 af 9

14 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Djurhuus Skrædderi Og Systue V/ Kristine Djurhuus Falkoner Alle Frederiksberg Region Hovedstaden 2 Ea Trend ApS A N Hansens Alle Hellerup Region Hovedstaden 1 Ecouture ApS Fælledvej 16A 2200 København N Region Hovedstaden 0 Fonden Eventyrteatret Østmarken Søborg Region Hovedstaden 0 Frederiksberg Skrædderi ApS Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Region Hovedstaden 2 Frelsens Hærs Genbrugsbutik Gl. Kongevej Gammel Kongevej Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Frøken & Svendsen V/ Rikke Svendsen Jernbane Alle` Vanløse Region Hovedstaden 0 Gerd Sohns Blomstervænget Kongens Lyngby Region Hovedstaden 0 Hanne Kohlmets Skrædderi V/ Hanne Kjøller Bellahøjvej 157 Kld 2720 Vanløse Region Hovedstaden 0 Haulrig Design V/ Lene Lorentzen Puggaardsgade København V Region Hovedstaden 0 Herreskrædderiet I Heinesgade Heinesgade 4 st th 2200 København N Region Hovedstaden 1 Herreskrædderiet V/ Peter Undén Bianco Lunos Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Hscph ApS Sognevej 42 Kld 2820 Gentofte Region Hovedstaden 0 Huset Venture Sjælland Telegrafvej 4 st 2750 Ballerup Region Hovedstaden 0 IC Companys A/S Raffinaderivej København S Region Hovedstaden 0 Ink V/ Jannie Litten Rask Lautrupvej 4 A 2750 Ballerup Region Hovedstaden 0 Ishøj Teater Brentedalen Ishøj Region Hovedstaden 0 Jagtvejens Systue I/S Jagtvej København N Region Hovedstaden 1 Jesper Høvring Dressmaker ApS H.C. Ørsteds Vej Frederiksberg C Region Hovedstaden 2 Jorn Boye Advokat V/ Jorn Boye Østergade 26C København K Region Hovedstaden 0 Jspr Jensen Stensbjerg Glostrup Region Hovedstaden 0 Karim Design Denmark ApS Store Kongensgade København K Region Hovedstaden 0 Karmameju ApS Rentemestervej København NV Region Hovedstaden 0 Karto Kidswear I/S H.C. Ørsteds Vej 50C 1879 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Kathinka Med H V/ Kathinka Adams Overgaden Neden Vandet 49A 1414 København K Region Hovedstaden 0 KENTH FREDIN MØLLELODDEN Dragør Region Hovedstaden 1 Kopenhagen Studio Fredericiagade København K Region Hovedstaden 3 Lise Aarestrup Design Hyldegårdsvej Charlottenlund Region Hovedstaden 0 Mads Nørgaard A/S Amagertorv København K Region Hovedstaden 0 Magasin A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby Region Hovedstaden 0 Marapytta Syskole V/ Line Galst Jørgensen Eskildsgade 46 1 tv 1657 København V Region Hovedstaden 0 Margot Systuen V/ Trang Ho Kong Hans Alle Søborg Region Hovedstaden 0 Maria Larsen I/S Sankt Gertruds Stræde 6C st 1129 København K Region Hovedstaden 0 Mem & Zin ApS Borgergade 15A 1300 København K Region Hovedstaden 0 Mette Bredahl Design/Mette Bredahl Lykkesholms Alle Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Mig Copenhagen Haderslevgade København V Region Hovedstaden 0 2 af 9

15 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Migrant Systue & Serigrafi Mette Høyer Knudsen Åkirkebyvej Rønne Region Hovedstaden 0 Moos V/ Marianne Moos Kollemosevej Virum Region Hovedstaden 0 Mott V/ Karina Mott Benediktson Århusgade 8 St th 2150 Nordhavn Region Hovedstaden 0 Muggie Moscow/Dottie Spot V/ Meelby Ågade København N Region Hovedstaden 0 MUNTHE PLUS SIMONSEN A/S GRØNNEGADE 10, 2 SAL 1107 København K Region Hovedstaden 0 N&J Design V/ Natasja Jensen Gasværksvej 4A 1656 København V Region Hovedstaden 0 NELS ERICHSEN STORE KONGENSGADE København K Region Hovedstaden 0 Oneoff V/ Dorte Maabo Studiestræde København K Region Hovedstaden 0 Oxvang Og Sulbæk I/S Sigbrits Allé København S Region Hovedstaden 0 OXVANG OG SULBÆK I/S GYLDENLØVESGADE København K Region Hovedstaden 0 P.P.Consulting ApS Forhåbningsholms Alle 49 2 tv 1904 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Party Line A/S Fiskerbakken Gilleleje Region Hovedstaden 0 Paul og John Garodkin ApS Godthåbsvej 61A 2000 Frederiksberg Region Hovedstaden 0 Phnom Penh Systuen v/ Longdy Tol Sallingvej Vanløse Region Hovedstaden 0 Popupshop ApS Wildersgade København K Region Hovedstaden 0 Q-Hats V/ Per Falk Hansen Larsbjørnsstræde 15 st 1454 København K Region Hovedstaden 0 Relief V/ Dorte Junker Stationsvej Farum Region Hovedstaden 1 Republique Østerfælled Torv København Ø Region Hovedstaden 0 Rikke Gudnitz Couture ApS Esplanaden 8A St 1263 København K Region Hovedstaden 1 Rohrmann Christian IX's Gade København K Region Hovedstaden 0 Rosemunde ApS Staktoften Vedbæk Region Hovedstaden 0 Schmidt & Andersen ApS Hyskenstræde 12 st th 1207 København K Region Hovedstaden 1 Second Female ApS Sundkaj Nordhavn Region Hovedstaden 0 Shhhy Vi Sy'r V/ Margit Martens Thorshavnsgade København S Region Hovedstaden 0 Shoshan V/ Dorrit Shoshan Frederiksvej 16 st tv 2000 Frederiksberg Region Hovedstaden 0 Sine Strøm V/ Sine Strøm Strandboulevarden 3 Kld 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Skindhuset A/S Skindergade København K Region Hovedstaden 0 Stasia ApS Store Strandstræde København K Region Hovedstaden 1 Statens Scenekunstskole Per Knutzons Vej København K Region Hovedstaden 1 Sten Bergström ApS Tjørnestien 5C 2820 Gentofte Region Hovedstaden 0 Sten Bergström Couture ApS Jægersborg Alle 39 St tv 2920 Charlottenlund Region Hovedstaden 0 Stof 2000 Frederiksborggade København K Region Hovedstaden 0 Stof 2000 Vesterbrogade København V Region Hovedstaden 0 Strauss Compagniet ApS Løvstræde København K Region Hovedstaden 4 Style Butler A/S Dampfærgevej København Ø Region Hovedstaden 0 Style Butler Copenhagen A/S Dampfærgevej København Ø Region Hovedstaden 0 3 af 9

16 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Superstudioet ApS Nordborggade 9 Kld th 2100 København Ø Region Hovedstaden 0 Susanne Juul Store Kongensgade 14 st 1264 København K Region Hovedstaden 0 Syposen V/ Malene Houmøller Frederiksborgvej 10A Allerød Region Hovedstaden 0 Tabernacle Twins V/ Vibe Lundemark Jagtvej København N Region Hovedstaden 0 Tailoriet ApS Ny Østergade 34 Kld 1101 København K Region Hovedstaden 1 Textil-Huset V/ Alice Bolmgreen Pedersen Frederiksværksgade Hillerød Region Hovedstaden 0 Tone Barker Silk V/ Tone Barker Olsen Åboulevard 25 st 1960 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Trash Couture ApS Kvæsthusgade København K Region Hovedstaden 0 True By Lasse Spangenberg Vendersgade København K Region Hovedstaden 1 Tøjproduktionslab V/ Charlotte Houlberg Thompson Bredgade 71A 1260 København K Region Hovedstaden 1 Taastrup Egnsteater Taastrupgårdsvej Taastrup Region Hovedstaden 0 Vibe Johansson Jægersborggade København N Region Hovedstaden 1 Vintage Bride ApS Bülowsvej 30 st tv 1870 Frederiksberg C Region Hovedstaden 0 Walk-In-Closet V/ Petra Sølling Frederikssundsvej København NV Region Hovedstaden 0 Weiz ApS Guldbergsgade 5 St 2200 København N Region Hovedstaden 0 Wichmann Couture v/ J A Wichmann Amager Boulevard København S Region Hovedstaden 1 Yde Copenhagen ApS Ny Adelgade 5 St tv 1104 København K Region Hovedstaden 0 Ziestha V/ Anja Christine Haugsbyrdt Njie Nordre Frihavnsgade København Ø Region Hovedstaden 0 Zone 1 Nikolaj Plads København K Region Hovedstaden 0 Østre Gasværk Teater Nyborggade København Ø Region Hovedstaden 1 A A Konfektion Skriversvej 3B 8800 Viborg Region Midtjylland 0 Accss ApS Sindalsvej Risskov Region Midtjylland 0 Aktieselskabet Lykke Refsgaard. Struer Kjeldsmarkvej Struer Region Midtjylland 0 Belika Holding A/S E Christensens Vej Ikast Region Midtjylland 0 Bestseller A/S Fredskovvej Brande Region Midtjylland 0 Bon'a Parte A/S Thrigesvej Ikast Region Midtjylland 0 Brands4kids A/S Lollandsvej Herning Region Midtjylland 0 Brandtex A/S Nordlundvej Brande Region Midtjylland 0 Bride House V/ Nurgül Gökce M.P.Bruuns Gade Århus C Region Midtjylland 0 Brizilla / Toftegaardens Montage Feldbakvej Herning Region Midtjylland 0 Brud Fest Og Sy V/ Gurli Jakobsen Vennervej Lem St Region Midtjylland 0 Brudesalon Kennedys V/ Signe Marie Jeppesen Astervej Sabro Region Midtjylland 1 BTX Group A/S Nordlundvej Brande Region Midtjylland 0 CARL THØGERSEN A/S FABRIKSVEJ Hurup Thy Region Midtjylland 0 Chopar Sport A/S Østergade 54C 7430 Ikast Region Midtjylland 1 Claire Group A/S Marsvej Ikast Region Midtjylland 0 4 af 9

17 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Connect Accessories ApS Marsvej Ikast Region Midtjylland 1 Dahetra A/S Niels Bohrs Vej Skanderborg Region Midtjylland 0 Dana Strik ApS Stisagervej Fur Region Midtjylland 0 Dansk Røde Kors Genbrugscenter Fuglevangsvej Horsens Region Midtjylland 0 Den Jyske Opera Eckersbergsgade Århus C Region Midtjylland 1 Den Jyske Opera Musikhuset Skovgaardsgade 2C 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Den Lille Lade v/ Ragnhild Joensen Battefeld Dyringhavevej Ejstrupholm Region Midtjylland 0 Den Selvej Inst Aarhus Teater Skolegade Århus C Region Midtjylland 1 Desiree V/ Birthe Hauge H C Ørsteds Vej Herning Region Midtjylland 0 DK Company A/S La Cours Vej Ikast Region Midtjylland 0 East Nordic ApS Siriusvej Ikast Region Midtjylland 0 east.dk ApS Siriusvej Ikast Region Midtjylland 0 Ejendomsselskabet Gl 1984 ApS Neptunvej Randers SØ Region Midtjylland 0 Forbæk ApS Vester Sognstrupvej Holstebro Region Midtjylland 0 Fraster ApS Linåvej 9A 8600 Silkeborg Region Midtjylland 0 Gardin Lis ApS Neptunvej Randers SØ Region Midtjylland 0 Gellerupscenen Marselis Boulevard 28 8 dør Århus C Region Midtjylland 0 Globus1 Gudrunsvej 3A 8220 Brabrand Region Midtjylland 0 Godske Group A/S Navervej Sunds Region Midtjylland 0 H.M.T. Design ApS Eksportvej Them Region Midtjylland 0 Handy Wear Ikast ApS Møllegade Ikast Region Midtjylland 0 Helge Rasmussen Textiles A/S Orionvej Ikast Region Midtjylland 0 Hilding Anders Danmark A/S Marsalle Horsens Region Midtjylland 0 Humlum Kjoler V/ Oline Stride Vesterbrogade Struer Region Midtjylland 0 Hust Innovation A/S Marsvej Ikast Region Midtjylland 0 Jetsport Tekstiltryk & Broderi V/ Claus Bo Mørk Blytækkervej Viborg Region Midtjylland 0 Joan Fisker Design/Passion V/ Joan Fisker Mølgaard Grønnegade Horsens Region Midtjylland 0 Jobcenter Randers Ydervangen Randers NV Region Midtjylland 0 Joha A/S Genvejen Sunds Region Midtjylland 0 Juel Sandbjerg V/ Arne Sandberg Vennelystvej Randers SØ Region Midtjylland 0 K. T. Damgaard-Jensen A/S. Århus Brendstrupgårdsvej Århus N Region Midtjylland 0 Knowledgecotton Apparel A/S Nystedvej Herning Region Midtjylland 0 La Princessa v/ Wafaar Hassan Mohamed Hussein Studsgade Århus C Region Midtjylland 0 Littel Creatures Brundby Hovedgade Samsø Region Midtjylland 0 Maisonblacc ApS Anholtsgade 16 Kld 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Manufakturhandler Uffe Fjølner Sct. Mathias Gade Viborg Region Midtjylland 1 5 af 9

18 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Marianne Carøe Frederiksgade Århus C Region Midtjylland 0 Mascot International A/S Sabroesvej Silkeborg Region Midtjylland 1 Mid Pro Tex A/S Navervej Ikast Region Midtjylland 0 Midtjysk Håndoplæg ApS Industrivej Nord Herning Region Midtjylland 0 Minimum A/S Balticagade Århus C Region Midtjylland 0 Mtm 2012 ApS Lokesvej Ry Region Midtjylland 0 Musikteatret-Holstebro Fond Den Røde Plads Holstebro Region Midtjylland 0 Nordisk Teaterlaboratorium /Odin Teatret Særkærparken Holstebro Region Midtjylland 1 Nørregades Varehus & Femiletinshop Peter Arent Adelgade Skive Region Midtjylland 0 Nørris Sy Jernbanegade Allingåbro Region Midtjylland 0 Ole Strange Textil v/ Dorthe Nielsen Klostervej Ry Region Midtjylland 0 Oriental Import/Eksport Trade. Aarhus ApS Mosevej 20A 8240 Risskov Region Midtjylland 0 Peters Resthal A/S Stof & Stil Birk Centerpark Herning Region Midtjylland 0 Pia Bredal Hammerby Baunehøj Struer Region Midtjylland 0 Principle A/S Norddigesvej Risskov Region Midtjylland 0 Real Silk Co. V/ Mie Nguyen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 5 st 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Rikke Sandberg Heibergsgade 1A 1 th 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Sandberg's ApS Skolebakken Århus C Region Midtjylland 0 Sara Design + Skrædderi V/ Punethamany Thevachandr Vestergade Herning Region Midtjylland 0 Silkeborg Produktionshøjskole Granhøjvej Silkeborg Region Midtjylland 0 Skanderborg Hørning Produktionsskole Skanderborgvej Hørning Region Midtjylland 0 Skindværkstedet V/ Hanne Mikkelsen Søndergade Horsens Region Midtjylland 0 Spectre A/S Orionvej Ikast Region Midtjylland 0 Sports Trykkeriet v/ Jane Mæhlisen Bjødstrupvej Højbjerg Region Midtjylland 0 Stof & Stuff V/ Marianne Brissing Badstuegade 20 tv 8000 Århus C Region Midtjylland 0 Stof 2000 Løvenørnsgade Horsens Region Midtjylland 0 Stof 2000 Østergade Århus C Region Midtjylland 0 Stof Og Sy v/ Lene Langballe Adelgade Skanderborg Region Midtjylland 2 Strange Collection V/ Ole Strange Industrivej 12C 8680 Ry Region Midtjylland 0 Strauss Århus ApS Nørre Alle Århus C Region Midtjylland 0 Sunds Textiles A/S Navervej Sunds Region Midtjylland 0 System Transport A/S Transportcenter Alle Herning Region Midtjylland 0 Sy-Værkstedet v/ Helene Asstrup Madsen Tueshøj Ringkøbing Region Midtjylland 0 Textilbroderiet Midt/Vest v/ Morten Jensen Niels Kjeldsens Vej Holstebro Region Midtjylland 0 Topsi Strik ApS Park Alle Ikast Region Midtjylland 0 Tytex A/S Industrivej Ikast Region Midtjylland 0 6 af 9

19 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt United Textile Group A/S Neptunvej Ikast Region Midtjylland 1 VANGARD SPORTSWEAR A/S NAVERVEJ Sunds Region Midtjylland 0 W.S Engross ApS Balticagade Århus C Region Midtjylland 0 X-Company ApS Rømersvej 19C 7430 Ikast Region Midtjylland 2 X-Press Group ApS Industrivej Ikast Region Midtjylland 0 B.Houmann Agentur Smedebjergevej Vils Region Nordjylland 0 Bluebee Og Xciting V/ Henriette Møller Langthjem Asylgade Frederikshavn Region Nordjylland 0 Desto ApS Rørsangervej Hadsund Region Nordjylland 0 Eway Denmark ApS Havnepladsen Frederikshavn Region Nordjylland 0 Fl Buur Design ApS Smidstrupvej Vrå Region Nordjylland 0 Gardinsystuen V/ Karin Christensen Mineralvej Aalborg Øst Region Nordjylland 0 K V STAMPE & SØNNER A/S N A CHRISTENSENS VEJ Nykøbing M Region Nordjylland 0 Loft By Loftet Bispensgade Aalborg Region Nordjylland 0 Miku V/ Lilly Kristensen Kystvej Storvorde Region Nordjylland 1 Newline A/S Gravsholtvej Vodskov Region Nordjylland 0 Stof 2000 ApS Møllegade 6A 9000 Aalborg Region Nordjylland 0 Stof2000 Nibevej 20C 9200 Aalborg SV Region Nordjylland 0 Toft Systue V/ Helle Toft Jyllandsgade Brønderslev Region Nordjylland 0 Tøjmageren V/ Anette K Nielsen Vester Fælledvej Fjerritslev Region Nordjylland 0 Vrå Dampvaskeri A/S Frilandsvej Vrå Region Nordjylland 0 AALBORG TEATER JERNBANEGADE Aalborg Region Nordjylland 1 Aalborg Flagfabrik ApS Amalienborgvej Nørresundby Region Nordjylland 0 Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Region Nordjylland 0 A/S Seeland International Greve Main Greve Region Sjælland 0 Bechs Herremagasin Asnæs ApS Asnæs Centret Asnæs Region Sjælland 0 BOBINE V/INGER LISE ANDERSEN FABRIKSVEJ 4 A 3000 Helsingør Region Sjælland 0 Boutique Bressai V/ H. J. Nagel Nielsen Terslev Skolevej Haslev Region Sjælland 0 Brødrene Engelbredt A/S Adelgade Nysted Region Sjælland 0 Byens Sycenter V/ Jette Madsen Slotsgade 9B 4800 Nykøbing F Region Sjælland 0 Chili Wear v/ Charlotte T Hald Kindhestegade Næstved Region Sjælland 0 Den Selvejende Institution Markloppen Kildemarksvej 14 st tv 4700 Næstved Region Sjælland 0 Ditte Flink Himlingøje Bygade Hårlev Region Sjælland 0 Eliann Design V. Ann Simonsen Bredgade Haslev Region Sjælland 1 House Of Namibia V/ Mette Lindberg Teestrup Enghave Haslev Region Sjælland 0 Kostumeskrædderiet V/ Gry Hesbjerg Buch Køgevej Roskilde Region Sjælland 0 Mammut Work Wear A/S Tekstilbuen Næstved Region Sjælland 0 7 af 9

20 BILAG 5 Godkendte virksomheder pr. 1. maj 2014 med aktuel elevstatus Navn Adresse Postnr.+Distrikt Region Igangværende elever i alt Nykøbing F. Sycenter V/ Asger Nielsen St.Kirkestræde Nykøbing F Region Sjælland 0 Protra A/S Herredsfogedvej Roskilde Region Sjælland 0 Skræddermester Rosenborg Østergade 52, København K Region Sjælland 1 Solrød Produktionsskole Højagervænget Solrød Strand Region Sjælland 0 Sussi Kristoffersen Skæppestien Tune Region Sjælland 0 Sy- Og Design V/ Andrea Søllested Albanivej Næstved Region Sjælland 0 SYSTUEN LINDEROTH V/KARIN LINDEROTH NIELSEN Adelers Alle` Fårevejle Region Sjælland 0 A/S Viking Rubber Company. Faaborg Odensevej Faaborg Region Syddanmark 0 Aktieselskabet Presenco Jernet Kolding Region Syddanmark 0 Alexandersen Tæpper. Varde A/S Ribevej Varde Region Syddanmark 0 Askepot V/ Jonna Gehrt Østergade Tønder Region Syddanmark 0 Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S Grundtvigs Alle Sønderborg Region Syddanmark 0 B & C Textiler A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 0 B & C TEXTILER A/S ELLEGÅRDVEJ Sønderborg Region Syddanmark 0 Bent Juul Larsen ApS Hennevej Ovtrup Region Syddanmark 0 Bolig-Art ApS Industrivej Vejle Øst Region Syddanmark 0 Bong-Art ApS Industrivej Vejle Øst Region Syddanmark 0 comma.dk A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 0 Costbart ApS Skovager Vejle Øst Region Syddanmark 0 Deerhunter Simmerstedvej Haderslev Region Syddanmark 1 Designskolen Kolding Ågade Kolding Region Syddanmark 1 DK Company Vejle A/S Edisonvej Vejle Region Syddanmark 1 E U C Syd Erhvervsuddannelsescenter Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg Region Syddanmark 3 F. Engel K/S Norgesvej Haderslev Region Syddanmark 0 Fipo Group ApS Esbjergvej Kolding Region Syddanmark 0 Fipotex Europe A/S Esbjergvej Kolding Region Syddanmark 0 Guldsmedjen I Ribe Mellemdammen Ribe Region Syddanmark 0 HB Textil A/S Jernet Kolding Region Syddanmark 0 Historicum V/ Annette Herbst Hansen Lindegade Christiansfeld Region Syddanmark 0 Idehuset v/ Mikaela Jessen Strandvejen Henne Region Syddanmark 0 Is Invest Varde ApS Sletten Varde Region Syddanmark 0 Isabella A/S Isabellahøj Vejle Region Syddanmark 0 Jacobsen Publications A/S Nørregyde Kolding Region Syddanmark 1 Ke Fibertec A/S Industrivej Vest Vejen Region Syddanmark 0 Kentaur A/S Blytækkervej Fredericia Region Syddanmark 0 Kompagniet af 1991 A/S Elholm Sønderborg Region Syddanmark 2 8 af 9

Eksamen på beklædningshåndværker uddannelsen hvordan ser det ud? Hvad er interessant at vide?

Eksamen på beklædningshåndværker uddannelsen hvordan ser det ud? Hvad er interessant at vide? Hvad er interessant at vide? Hvilke aftaleforhold har de udlærte? Hvor mange udlæres hvert år? Hvilken karakter får eleverne til eksamen? Hvordan ser karaktergennemsnittet ud på de tre skoler? Hvilke praktikvirksomheder

Læs mere

Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1. januar 2012-31. december 2012 BILAG 1

Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1. januar 2012-31. december 2012 BILAG 1 Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1. januar 2012-31. december 2012 BILAG 1 Adgangs vej Obl. betegn. Supl1. betegn. Start Slut Afslut.årsag betegn. Aft. A/P Lsted navn Lsted adresse Lsted postnr+distrikt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Connie Sørensen. Afbud:

Connie Sørensen. Afbud: København den 17. maj 2013 DMT-repræsentanter: Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann Tilforordnede: Karen Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

BILAG 1. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. afklaring af skrædderfaglige kompetencebehov i beklædningshåndværkeruddannelsen

BILAG 1. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. afklaring af skrædderfaglige kompetencebehov i beklædningshåndværkeruddannelsen BILAG 1 ommissorium for arbejdsgruppe vedr. afklaring af skrædderfaglige kompetencebehov i beklædningshåndværuddannelsen Formål Arbejdsgruppens formål er, at: - Afklare de specifikke skrædderfaglige kompetencebehov

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte Jørgensen, Fredrik Juel Steensen, Grethe Buch,

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Notat BILAG 1. Beskæftigelsesundersøgelse 2012 beklædningshåndværkeruddannelsen. 7.oktober 2013

Notat BILAG 1. Beskæftigelsesundersøgelse 2012 beklædningshåndværkeruddannelsen. 7.oktober 2013 BILAG 1 7.oktober 2013 Notat CH Beskæftigelsesundersøgelse 2012 beklædningshåndværkeruddannelsen Generelt om undersøgelsen: I alt 77 elever har svaret på undersøgelsen. Heraf er 54 trin 1 elever og 23

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

SKRÆDDERLAUGET Fagkonference VIA TEKO Design & Business 15. Januar 2015

SKRÆDDERLAUGET Fagkonference VIA TEKO Design & Business 15. Januar 2015 SKRÆDDERLAUGET Fagkonference VIA TEKO Design & Business 15. Januar 2015 Johnny Alexander Wichmann Siden 2005 Oldermand for Skrædderlauget Har arbejdet som censor på trin 1 + 2 i ca. 9 år. Indehaver af

Læs mere

4. kvartal BILAG 1. 802 Fagligt Udv.f. Beklædning. Kontonr. Kontonavn. Realiseret 01-01-2010 - Realiseret 01-01-2009 - Budget 01-01-2010-31-12-2010

4. kvartal BILAG 1. 802 Fagligt Udv.f. Beklædning. Kontonr. Kontonavn. Realiseret 01-01-2010 - Realiseret 01-01-2009 - Budget 01-01-2010-31-12-2010 802 Fagligt Udv.f. Beklædning 4. kvartal BILAG 1 Kontonr. Kontonavn 00010 Resultatopgørelse 10000 Indtægter Realiseret 01-01-2010 - Budget 01-01-2010-31-12-2010 Realiseret 01-01-2009-16301 Svendeprøvegebyrer

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Analyse af Category killers oplande

Analyse af Category killers oplande Analyse af Category killers oplande September 2015 Retail Institute Scandinavia A/S, Gl. Lundtoftevej 1E, 2., 2800 Kgs. Lyngby Vi har beregnet indbyggertallene i nærområdet (5 km radius)og oplandet (15

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt.

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt. Referat af 4. møde i LUU-PÆD den 11.11.2015 Kl. 11:30-14.30 Deltagere: Eva Bak Silkeborg kommune Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Anni Hedegaard Kristoffersen, Skanderborg kommune Aase Rohde Christensen,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Konklusioner vedr. implementering af CAP rapporternes anbefalinger

Konklusioner vedr. implementering af CAP rapporternes anbefalinger BILAG 1 Konklusioner vedr. implementering af CAP rapporternes anbefalinger kolerne har sammen med sekretariatet drøftet implementering af CAP rapporternes anbefalinger i medio marts 2012. Anbefalinger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Forslag virksomheder til Preben Friis besøg BILAG 1

Forslag virksomheder til Preben Friis besøg BILAG 1 Forslag virksomhed til Preben Friis besøg BILAG 1 Nr. Firmanavn Postnr. Postdistrikt Pnumm Antal ansatte 1 DK Company Vejle A/ 7100 Vejle 1002483190 70 Ja 96600700 2 Belika 7430 Ikast 1009214530 20-49

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere