Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011"

Transkript

1 Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen. 2 Sammenfatning. 2 Metode og datagrundlag 3 Tværgående gennemgang af sommerhusområderne. 3 Områdernes antal af sommerhuse, deres karakter og anvendelse...3 Områdernes plangrundlag....5 Områdernes relation til bymæssighed....6 Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser....8 Sommerhusområder som ønskes ændret til byzone. 9 Områdernes plangrundlag....9 Områdernes sommerhuse i antal, størrelse og anvendelse Områdernes relation til bymæssighed Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser BILAG nr. 1. Fakta blade over 31 indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet August 2011 BILAG nr. 2 Registreringsskema for 31 sommerhusområder i Hovedstadsområdet august 2011

3 Baggrund for undersøgelsen. Miljøminister Karin Ellemann har bedt om, at der gennemføres en kortlægning og vurdering af alle indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet, og at få afdækket kommunale politiske ønsker til områdernes fremtidige status. I Danmark skal sommerhusområder inden for kystnærhedszonen (3 km) fastholdes til ferieformål, ifølge planlovens 5 b, og der må ikke udlægges nye sommerhusområder. Eksisterende indenlandske sommerhusområder det vil sige sommerhusområder beliggende landværts kystnærhedszonen kan ved lokalplanlægning ændre status fra sommerhusområde til byzone, såfremt der ikke er væsentlige forhold, som taler imod en sådan ændring af zonestatus. Det kan eksempelvis være fredninger, naturværdier, miljømæssige forhold, m.m. Det er kommunerne, der har kompetencen uden for Hovedstadsområdet til at gennemføre en sådan vurdering og en eventuelt efterfølgende lokalplanlægning med henblik på ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Det er staten, der har kompetencen inden for Hovedstadsområdet, og sommerhusområder i Hovedstadsområdet er reguleret via Fingerplan Det fremgår af Fingerplan 2007, at kommuneplanlægningen skal sikre, at der ikke udlægges nye sommerhusområder (kap. 2, 3), og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes som rekreative områder til ferieformål (kap. 6, 19). Fingerplan 2007 står foran en revision. Denne undersøgelse af indenlandske sommerhusområder vil indgå som baggrundsrapport i det forestående revisionsarbejde. Sammenfatning. Inden for Hovedstadsområdet er der 31 indenlandske sommerhusområder fordelt på 14 kommuner med sammenlagt 2083 sommerhuse. Otte kommuner har hver ét indenlandsk sommerhusområde (Allerød, Ballerup, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Rudersdal og Køge). En kommune har to områder (Egedal). To kommuner har hver tre områder (Frederikssund og Roskilde). To kommuner har hver fire områder (Hillerød og Høje Tåstrup) og en kommune har syv områder (Gribskov). Kommunerne er blevet spurgt, om de ønskede dialog med Naturstyrelsen om sommerhusområdernes fremtidige status. Otte kommuner (Allerød, Ballerup, Furesø, Halsnæs Høje Tåstrup, Køge, Roskilde og Rudersdal) har meddelt, at de fastholder den eksisterende zonestatus for deres indenlandske sommerhusområder. Naturstyrelsen har efterfølgende haft møder med 6 kommuner vedrørende 8 udvalgte sommerhusområder, hvis zonestatus ønskes ændret helt eller delvist til byzone. De 6 kommuner er: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Herlev og Hillerød. De 8 sommerhusområder udgør samlet lidt over halvdelen af den samlede mængde af indenlandske sommerhuse i Hovedstadsområdet (54 %) og lidt under halvdelen arealmæssigt (46 %). 2

4 De 8 sommerhusområder adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige 23 områder, hverken i forhold til fordelingen imellem mindre og store huse, kvaliteten af områderne og disses afstande til service og byzone eller områdernes placering i forhold til herlighedsværdier eller beskyttede naturtyper. Kun et enkelt sommerhusområde, Nødebo i Hillerød ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone, Til gengæld er området udpeget som et lavbundsareal og det grænser umiddelbart op til EF habitatområder. En ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzone er ikke i overensstemmelse med den gældende Fingerplan 07 og fordrer derfor en ændring af Fingerplan 07. Fingerplanens formål er at sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse og byudvikling med optimal udnyttelse af det overordnede infrastruktur net og en samtidig sikring af rekreative muligheder for hele Hovedstadsområdets befolkning. Derfor fordrer Fingerplanen blandt flere hovedprincipper, at nye byzonearealer udlægges primært i tilknytning til Fingerbystrukturen og kommunecentre og at eksisterende sommerhusområder opretholdes som rekreative områder. Hensigten hermed er blandt andet at undgå byspredning i Hovedstadsområdet og sikre flest mulige borgere adgang til en kollektiv trafikbetjening, primært Fingerbystrukturens højklasserede banenet. Metode og datagrundlag Registreringen af de indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet er baseret på udtræk fra plansystem-dk, data fra Miljøministeriets rapport 1994, gældende data fra Fingerplan 2007 samt opdaterede data fra kommuner med indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. Alle 31 områder beskrives individuelt via fakta blade i forhold til følgende 4 hovedtemaer: 1. områdets antal af sommerhuse, deres karakter og anvendelse 2. områdets plangrundlag og visuel oplevelse af de udvalgte områder 3. områdets relation til bymæssighed 4. områdets beliggenhed i forhold til særlige interesser, herunder beliggenhed ved sårbare naturområder De indberettede data fra kommunerne er indsat i diagrammer med henblik på at vurdere, om de udvalgte 8 sommerhusområder på væsentlige punkter adskiller sig fra de øvrige sommerhusområder på en sådan måde, at en ændring af den fremtidige zonestatus bør overvejes. Undersøgelsen omfatter samtlige 31 områder i relation til faktuelle oplysninger, mens en konkret besigtigelse kun er blevet gennemført i de 8 områder, hvis zonestatus ønskes ændret. Tværgående gennemgang af sommerhusområderne. Områdernes antal af sommerhuse, deres karakter og anvendelse. De 31 sommerhusområder dækker samlet et areal på 594 ha, hvilket svarer til næsten 10 golfbaner (18-huls baner). De 31 sommerhusområder omfatter sammenlagt 2083 ejendomme. Størrelsen af de enkelte sommerhusområder varierer fra ganske små områder med blot 6 ejendomme til store samlede kvarterer med flere hundrede ejendomme, (se figur 1). 3

5 Antal sommerhuse pr. område Serie Figur 1 Lidt over halvdelen af områderne (19) har færre end 50 ejendomme. 5 områder har mellem 50 og 100 ejendomme, 2 områder er på mellem 100 og 150 ejendomme og 2 områder har mellem 150 og 200 ejendomme. De to største områder er Buresø området i Egedal kommune med 383 ejendomme og Langesø området med 379 ejendomme i Helsingør kommune. Kommunerne har opgjort antallet af sommerhuse fordelt på størrelse (mindre end 60 m2, mellem 60 og 100 m2 og større end 100 m2.). Totalt for alle sommerhusområderne er der 389 sommerhuse på 60 m2 eller derunder, svarende til 18 % af alle sommerhuse. Der er 746 sommerhuse på mellem 60 og 100 m2, svarende til 36 % og endelig er der 948 sommerhuse på mere end 100 m2, svarende til 45 % (se skema 1). Der er fortsat plads til udbygning af områderne, idet hen ved 6 % (142 parceller) af samtlige parceller fortsat er uden bebyggelse. Noget over en tredjedel af alle indenlandske sommerhuse i Hovedstadsområdet (897 = 43,1 %) anvendes hele året. Lidt over halvdelen af disse ejendomme (413) bebos af pensionister, mens lidt færre (384) bebor ejendomme med helårsstatus, enten fordi disse ejendomme til stadighed har haft helårsstatus eller fordi indehaverne har fået dispensation til helårsstatus. Endelig er der registreret 100 ejendomme, som anvendes helårligt uden tilladelse hertil. Hovedparten findes fortrinsvis i de to største sommerhusområder og der er kun få ulovlige helårsbeboere i de øvrige områder. Nr. kommune navn Navn areal ha antal huse < 60 m m2 <60 / / >100 m2 ubebyg. grunde helårsstatus med / uden disp. pens. status ulovlig helårs 1 Allerød Frederik 7 vej 8, Ballerup Jungtoften 2, Egedal Buresø 98, Egedal Sperrestrup 3, Frederikssund Lystrupvej 3, Frederikssund Borgmarken 1, Frederikssund Buresø 4,

6 8 Furesø Hestetangsvej 1, Gribskov Dalenborg 5, Gribskov Bakkelandet 17, Gribskov Ramløse Bakker 39, Gribskov Bækkekrogen 15, Gribskov Tibirke Bakker 82, ? Gribskov Ørby 25, Gribskov Lundebakkegård 6, Halsnæs Auderød 13, Helsingør Langesø 86, Herlev Tibbevangen 2, Hillerød Nødebo 19, Hillerød Lykkesholm 32, Hillerød Pilevangen 4, Hillerød Lindholm 2, Høje Tåstrup Strømsvej 14, Høje Tåstrup Holmemarken 14, Høje Tåstrup Enghavegårds vej 4, Høje Tåstrup Vasehus 0, Køge Ved Dyndet 16, Roskilde Kastaniehøj 47, Roskilde Maglemose 11, Roskilde Ramsø Gårde 10, Rudersdal Sjælsø 3, total , I % af 31 omr. 18,67 35,81 45,51 6,81 18,43 19,82 4,8 total , I % af 23 omr. 17,28 37,37 45,34 5,1 12,8 17,39 2,58 total 8 243, I % af 8 omr. 19,87 34,46 45, ,27 21,93 6,7 Skema 1. Områdernes plangrundlag. De 31 sommerhusområder er alle omfattet af mere eller mindre detaljerede rammebestemmelser i de respektive kommuneplaner. Herudover er ca. halvdelen af områderne reguleret mere detaljeret via ældre partielle byplanvedtægter (8) eller lokalplaner af nyere dato (9). Således er 14 områder alene reguleret via kommuneplanens rammebestemmelser. De 8 områder, som ønskes overført til byzone er alle reguleret via rammebestemmelser i de respektive kommuneplaner. Fire områder (Bakkelandet, Bækkekrogen, Langesø og Nødebo) er endvidere reguleret via ældre partielle byplanvedtægter og to områder (Buresø i Egedal kommune og Tippevangen i Herlev kommune) er reguleret via nyere lokalplaner. To mindre områder (Lystrupvej og Borgmarken i Frederikssund kommune) er således kun reguleret via kommuneplanens rammebestemmelser. 5

7 Der er ikke ved gennemgangen af kommuneplanernes rammebestemmelser, byplanvedtægter og lokalplaner konstateret forhold, som på særlig vis adskiller de 8 udvalgte områder fra de øvrige 23 områder. Dog indeholder enkelte kommuneplaner bemærkninger i redegørelsesdelen om, at byrådet vil arbejde for at nogle sommerhusområders zonestatus ændres til byzone. Det gælder for Egedal og Helsingør kommuner. Områdernes relation til bymæssighed. Et områdes bymæssighed kan beskrives ved karakteren af en række bymæssige forhold såsom vejenes beskaffenhed, tilstedeværelsen af vejbelysning og fortove, om der er indlagt vand og kloak og hvor store afstande, der er til almindelige bymæssige funktioner såsom dagligvarehandel og kollektiv transport i form af tog og busser. Endelig bør et givent sommerhusområde også vurderes i forhold til Hovedstadsområdets Fingerbystruktur og herunder den generelle afstand fra det enkelte sommerhusområde til de nærmeste byzoner. Der er her målt i luftlinjeafstande. Den reelle afstand kan derfor være væsentlig større (se skema 2). Asfaltveje er ofte udtryk for oplevelsen af bymæssighed, men blandt de 31 områder er der kun ni områder, som udelukkende har asfaltveje. I to tilfælde ligger sommerhusene langs med offentlig vej. Ellers er det kendetegnende, at alle øvrige områder har et vejnet bestående af mere eller mindre velholdte og kuperede grusveje. I to tilfælde, i henholdsvis Buresø området i Egedal kommune og Langesø området i Helsingør kommune, er der både asfaltveje og grusveje. Kun ganske få af områderne har vejbelysning. Således er der kun to områder med vejbelysning i henholdsvis Nødebo i Hillerød kommune og Bækkekrogen i Gribskov kommune. Lystrupvej i Frederikssunds kommune har som sommerhuse den fordel at ligge ud til offentlig vej med vejbelysning. Alle tre områder er blandt de, der søges overført til byzone. Fortove er et normalt bymæssigt element. Der er ingen blandt de 31 sommerhusområder, der er udstyret med fortove. Der er indlagt vand i stort set alle områder. Et enkelt, mindre område i Høje Tåstrup (Vasehus) er kun udlagt som sommerhusområde og er derfor endnu ikke byggemodnet. Der er kloakeret i to tredjedele af de 31 områder, her iblandt i syv ud af de otte områder, som søges overført til byzone. Afstanden til detailhandel varierer meget fra område til område. Igen er der målt gennemsnitafstande fra centrum af sommerhusområdet til nærmeste bycenter med indkøbsmulighed. Afstanden varierer fra 0,5 km til 4 km. Kun 3 områder (Dalenborg, Nødebo og Vasehus) har relativ kort afstand til indkøb (under 1 km) og de resterende 28 sommerhusområder fordeler sig med ca. en tredjedel på hver af følgende afstande: 1-2, 2-3 og 3-4 km. Afstanden til nærmeste togstation er generelt væsentlig længere. Kun omkring en femtedel af sommerhusområderne har mindre end 4 km til nærmeste togstation. Omkring en tredjedel har mellem 4 og 5 km til en togstation og hen ved halvdelen af alle områderne har mere end 5 km. til nærmeste togstation, enkelte områder har op til 10 km. Afstanden til nærmeste busstoppested er generelt noget kortere. Den gennemsnitlige afstand er på 1,8 km. Således har 11 områder mindre end én km til et busstoppested, mens 18 områder har mere end én km til et stoppested. Enkelte har dog op til mellem 5 og 7 km til et stoppested. 6

8 Afstanden til byzone varierer inden for afstande fra et par hundrede meter og op til omkring 4 km. Den gennemsnitlige afstand, målt som en lige linje fra centrum af et sommerhusområde til centrum af byzone, er på ca. 2 km, hvilket også er gældende for hen ved halvdelen af de ansøgte område. Den anden halvdel har kortere afstande til eksisterende byzoner og kun sommerhusområderne Nødebo i Hillerød kommune og Tippevangen i Herlev kommune ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone. Til gengæld er Nødebo området udpeget som et lavbundsareal og det grænser umiddelbart op til EF habitatområder. Og Tippevangen ligger i Fingerplanens grønne kilestruktur. Nr. kommune navn Navn asfaltvej Grus / jordvej Vej belysn fortov vand indlagt kloak indlagt afstand til indkøb i km afstand til tog i km afstand til bus i km afstand til byzone i km 1 Allerød Frederik 7 vej x x x 3,8 4,3 1,9 3,3 2 Ballerup Jungtoften x x x 1,5 1,4 0,175 0,1 3 Egedal Buresø x x x x 1,5 til 3 4,5 3,5 1,5 til 3,4 4 Egedal Sperrestrup x x x 2 til 3 2 1,5 2,2 5 Frederikssund Lystrupvej x x x x 2 til 3,5 3,5 7 1,9 6 Frederikssund Borgmarken x x x 1,9 4,5 2 2,1 7 Frederikssund Buresø x x x 2 til 2,5 4,5 2,5 1 8 Furesø Hestetangsvej x x x 1,8 2,7 1 0,7 9 Gribskov Dalenborg x x x 0,8 5 1, Gribskov Bakkelandet x x x 3,4 4,5 2,3 1,5 11 Gribskov Ramløse Bakker x x 1,5 5 1,3 0,3 12 Gribskov Bækkekrogen x x x x 1,5 7,5 0, Gribskov Tibirke Bakker x x 1,5 5 4,8 2,2 14 Gribskov Ørby x x 2,5 1,5 1,5 0,5 15 Gribskov Lundebakkegård x x x 3 til 4 3,5 0, Halsnæs Auderød x x x 4 4 0,5 3,2 17 Helsingør Langesø x x x x 1,5 5,5 0, Herlev Tibbevangen x x 1 4 0, Hillerød Nødebo x x x x 0,5 6 0, Hillerød Lykkesholm x x x 3, ,2 21 Hillerød Pilevangen x x x , Hillerød Lindholm x x x 2,5 10,5 2 2,4 23 Høje Tåstrup Strømsvej x x 3 6 0,5 2,5 24 Høje Tåstrup Holmemarken x x 3 6 0,6 2,7 25 Høje Tåstrup Enghavegårds vej x x 1,7 6 0,9 2,8 26 Høje Tåstrup Vasehus 0,7 5 0,7 0,7 27 Køge Ved Dyndet x x 2,5 3,5 2,5 2,1 28 Roskilde Kastaniehøj x x 3 5,6 3 3,1 29 Roskilde Maglemose x x 1,5 4 7,5 3,7 30 Roskilde Ramsø Gårde x? 3 4 2,5 3,2 31 Rudersdal Sjælsø x x x 2 2,5 1,5 0,15 total 1,4 til ,5 til ,5 0,1 til 7,5 0,5 til 3,7 total ,7 til 4 1,4 til 0,1 til 7,5 0,1 til 3,7 7

9 23 10,5 total 8 Skema ,5 til 3,5 3,5 til 7,5 0,1 til 7 0,5 til 3,4 Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser. Mange af de indenlandske sommerhusområder grænser op til eller ligger inden for særlige naturområder, som er udpeget som særlige beskyttelses- eller interesseområder (se skema 3). Det er kendetegnede for de indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet, at de alle på nær tre områder - ligger inden for to eller flere udpegede og beskyttede landskabstyper. Der er enkelte af de 31 områder, der ligger på marginale jorde. Således ligger 5 sommerhusområder i områder, som er klassificeret som lavbundsområder. Hen ved en tredjedel af alle områder grænser op til eller ligger inden for fredninger, naturbeskyttelsesområder, områder beskyttet via naturbeskyttelseslovens 3, EU s Fuglebeskyttelses- og Habitatområder, biologiske eller geologiske kerneområder, eller områder udpeget i kommuneplanerne som særlige fritidsområder. Endvidere grænser hen ved to tredjedele af alle 31 indenlandske sommerhusområder op til eller ligger inden for områder udpeget som særlig værdifulde landskaber eller kulturområder. 1 Allerød 2 Ballerup 3 Egedal 4 Egedal 5 Frede rikssund Navn inden for eller op til fredninger Natur - særlig værdi fuld Natur - beskyttelses område Natur - NBL 3 Natur - kerne områder Natur - inden for eller op til EF habitatomr. biologisk / geologisk kerneomr inden for eller op til kultur område inden for eller op til frilufts område Frederik 7 vej x x x x x Jungtoften x x x Buresø x x x x Sperrestrup Lystrupvej x x x x x lavbund sområde 6 Frede rikssund Borgmarken x x x 7 Frede rikssund Buresø x x x x 12 Gribskov 8 Furesø 9 Gribskov 10 Gribskov 11 Gribskov Hestetangsvej Dalenborg Bakkelandet Ramløse Bakker Bækkekrogen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8

10 13 Gribskov 14 Gribskov 15 Gribskov Tibirke Bakker x x x x x Ørby x x x x Lundebakkegård x x x Auderød x x 16 Halsnæs 17 Hel- Langesø x x x x x sin- gør 18 Herlevangen Tibbe- x x x x 19 Hillerød Nødebo x x x x x 20 Hillerøholm Lykkes- x x x x x 21 Hillerøgen Pilevan- x x 22 Hillerøholm Lind- x 23 Høje Strøms x x x x Tåstrup vej 24 Høje Holmemarken x x x x Tåstrup 25 Høje Enghavegårds x x x x x Tåstrup vej 26 Høje Vasehus x x x Tåstrup 27 Køge Ved x x x Dyndet 28 Roskildniehøj Kasta- x x x x 29 Roskildmose Magle- x x x x x x 30 Roskilde Ramsø x x x x x Gårde 31 Ru- Sjælsø x ders- dal total total total Skema 3. Sommerhusområder som ønskes ændret til byzone. Områdernes plangrundlag. De otte områder er alle udlagt som sommerhusområder i de respektive kommuneplaner og er reguleret via de enkelte kommuneplaners rammebestemmelser. Fire sommerhusområder er endvidere detaljeret reguleret via ældre byplanvedtægter og to sommerhusområder er reguleret via nyere lokalplaner. Således er kun to områder reguleret alene via kommuneplanens rammebestemmelser. Blandt de øvrige 23 områder er det halvdelen af områderne, der er reguleret alene via kommuneplanens rammebestemmelser. 9

11 Der er ikke forhold i kommuneplanernes rammebestemmelser, i byplanvedtægterne eller i lokalplanerne, som på afgørende vis adskiller de otte områder fra de øvrige 23 områder. Kun i redegørelserne i Egedals og Helsingørs kommuneplan fremgår det, at byrådet vil arbejde for en ændring af zonestatus for henholdsvis Buresø og Langesø sommerhusområder. De øvrige 6 sommerhusområder er således omfattet af planlægning, som fastholder områderne som sommerhusområder. Områdernes sommerhuse i antal, størrelse og anvendelse. De otte sommerhusområder omfatter såvel små som meget store sommerhusområder. Arealmæssigt udgør de otte områder samlet 41 % af samtlige indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet og når der ses på antallet af sommerhuse, så indeholder de otte områder mere end halvdelen af samtlige indenlandske sommerhuse (54 %) i Hovedstadsområdet. Antallet af sommerhuse i de otte områder, fordelt på størrelse, er stort set den samme, som i de øvrige 23 områder (se søjle 1 til 3 i figur 2). Procent Antal sommerhuse og anvendelse sommerhusområder 23 sommerhusområder 8 udvalgte sommerhusområder Antal og anvendelse Figur 2 Antallet af ubebyggede grunde er procentuelt størst blandt de 8 sommerhusområder til sammenligning med de øvrige 23 områder. 65 % af de ubebyggede grunde ligger i de 8 udvalgte sommerhusområder, herunder både Buresø og Langesø som hver især har 31 ubebyggede grunde (søjle 4). Antallet af helårsbeboere på grund af helårsstatus med eller uden dispensation eller på grund af pensioniststatus er på henholdsvis ca. 18 og ca. 20 % for samtlige 31 områder. Samlet set er således 38 % af sommerhusene helårsbeboet. Ses der kun på de 8 områder, så er procentsatsen en anelse højere, henholdsvis 23 og 22 %, ensbetydende med, at ca. 45 % af de 8 områders sommerhuse er beboet helårligt. Procentsatsen er omvendt lidt lavere (hhv. 13 og 17 %), når der alene ses på de 23 områder, som ønskes fastholdt som sommerhusområder, svarende til en helårsbosættelses i hver tredje sommerhus, (søjle 5 og 6). Den ulovlige helårsbosættelse vurderes at være af generel vigende karakter, hvilket blandt andet fremgår af tallene fra Helsingør kommune, som har registreret et fald fra ca. 80 tilfælde i til ca. 50 tilfælde i Kun ca. 5 % af samtlige sommerhuse er beboet helårligt uden tilladelse (søjle 7). Men der er en klar overvægt af ulovlige helårsbeboere i de 8 områder (10 % flere), som søges overført til byzone i forhold til de øvrige 23 sommerhusområder. 10

12 Der er ikke forhold i relation til antal, størrelse eller anvendelse af sommerhusene, som gør at de 8 områder markerer sig væsentligt forskelligt fra de øvrige 23 områder. Nr. kommune navn Navn areal ha antal huse < 60 m m2 <60 / / >100 m2 ubebyg. gr. helårsstatus - med/ud en disp. pens. status ulovl. helårs 3 Egedal Buresø 98, Frederikssund Lystrupvej 3, Frederikssund Borgmarken 1, Gribskov Bakkelandet 17, Bækkekrogen Gribskov 15, Helsingør Langesø 86, Tibbevangen Herlev 2, Hillerød Nødebo 19, total 8 områder 243, I % af 8 områder 19,87 34,46 45,65 7,6 23,27 21,93 6,7 total 23 områder 351, I % af 23 områder 17,28 37,37 45,34 4,9 12,8 17,39 2,58 total 31 områder 594, I % af 31 områder 18,67 35,81 45,51 6,4 18,43 19,82 4,8 Skema 4. Områdernes relation til bymæssighed. Karakteren af de ejendomme, der blev besigtiget i de otte sommerhusområder, hvis zonestatus ønskes ændret, er af meget varierende og svingende kvalitet. Der er en klar spredning fra en standard, som normalt forbindes med opfattelsen af et sommerhus som en mindre og mere enkel bygning til det, der normalt forbindes med et parcelhus på mellem 100 og 150 m2. Det er i sig selv ikke noget særkende. Den samme variation kan genfindes i mange af de øvrige sommerhusområder i Hovedstadsområdet, især i Nordsjællands kystnærhedszone. Det er ikke et karakteristika, som i sig selv giver anledning til at overveje en ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzoneområde. Rent byggeteknisk vurderes de 8 områder ikke at være væsentligt forskellige fra sommerhusområder i al almindelighed. Kvaliteten af veje, belysning og tekniske installationer vurderes at være en anelse højere i de 8 områder end i de øvrige 23 områder. Omvendt er der ikke stor forskel på afstande til kollektiv trafik, især ikke til nærmeste busstoppested, og afstande til byzone er også nogenlunde den samme som i de øvrige 23 områder. Der er således ikke specielle forhold, som gør at de 8 områder markerer sig tydeligt i forhold til de øvrige 23 områder. 11

13 Nr. kommune navn Navn asfaltvej Grus / jordvej Vej belysn fortov vand indlagt kloak indlagt afstand til indkøb i km afstand til tog i km afstand til bus i km afstand til byzone i km 3 Egedal Buresø x x x x 1,5 til 3 4,5 3,5 1,5 til 3,4 5 Frederikssund Lystrupvej x x x x 2 til 3,5 3,5 7 1,9 6 Frederikssund Borgmarken x x x 1,9 4,5 2 2,1 10 Gribskov Bakkelandet x x x 3,4 4,5 2,3 1,5 12 Gribskogen Bækkekro- x x x x 1,5 7,5 0, Helsingør Langesø x x x x 1,5 5,5 0, Herlev Tibbevangen x x 1 4 0, Hillerød Nødebo x x x x 0,5 6 0,5 0 total 8 områder ,5 til 3,5 til 7,5 0,1 til 7 0 til 3,4 3,5 total 23 områder ,7 til 4 1,4 til 10,5 0,1 til 7,5 0,1 til 3,7 total 31 områder ,5 til 4 1,4 til 10,5 0,1 til 7,5 0,5 til 3,7 Skema 5. Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser. Alle 31 områder er blevet vurderet i forhold til 9 forskellige beskyttelses hensyn, samt bonitetsforhold i form af udpegning som lavbundsområde. Omfanget af hvor mange beskyttelses hensyn de enkelte områder grænser op til eller ligger inden for varierer som angivet i skema 6. Antal beskyttelseshensyn omr omr omr Skema 6. Det fremgår af skemaet neden for, at alle 8 områder grænser op til eller ligger inden for tre eller flere områder med beskyttelses hensyn. Et enkelt område Nødebo i Hillerød kommune ligger endvidere på et lavbundsareal med en kote på niveau med overfladen på Esrum sø, hvorfor det pumpes vand væk fra området kontinuerligt, (se skema 7). Navn inden for eller op til fredninger Natur - særlig værdi fuld Natur Beskyt telses område Natur - NBL 3 Natur - kerne områder biologisk / geologisk kerneomr. 3 Egedal Buresø x x x x inden for eller op til kultur område inden for eller op til frilufts område Natur - inden for eller op til EF habitatomr. Lavbunds område 5 Frederiks sund Lystrupvej x x x 6 Frederiks sund Borg marken x x x 12

14 10 Gribskov Bakke x x x x landet 12 Gribskov Bække x x x krogen 17 Helsingør Langesø x x x x x 18 Herlev Tibbe x x x x vangen 19 Hillerød Nødebo x x x x x total 8 total 23 total 31 Skema

15 BILAG nr. 1. Fakta blade over indenlandske sommerhusområder i hovedstadsområdet, august

16 Fakta bladene indledes med et kort, som viser kommunen og placeringen af kommunens indenlandske sommerhusområder. Endvidere gennemgås kort kommuneplanens eventuelle overordnede bestemmelser vedrørende indenlandske sommerhusområder. I de efterfølgende fakta blade gennemgås sommerhusområder enkeltvis. Hvert blad indeholder en kort orientering om det enkelte område i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser og eventuelle byplanvedtægter eller lokalplaner, som det enkelte område er omfattet af. Endelig indeholder hvert fakta blad et skema med data, som de enkelte kommuner har bidraget med opdatering til.

17 Allerød kommune I Allerød kommune er der et indenlandsk sommerhusområde. I kommuneplanens struktur afsnit står der; at Det eksisterende sommerhusområde kan ikke udvides, og senere står der med henvisning til Fingerplanen, at: Fingerplanen giver ikke mulighed for at udlægge nye sommerhusområder.. Kommunen har tilkendegivet, at området fastholdes som sommerhusområde. Frederiks VII s vej

18 1. Sommerhusområde ved Frederiks VII s vej Antal ha 8 ha Antal huse 23 Antal /størrelse (< 60m2, 60 til 100m2, > 100m2) 0 / 10 / 13 Antal ubebyggede grunde 1 (0,84 ha) Antal sommerhuse med helårsstatus 7 Antal sommerhuse med pensionistbeboelse 2 Antal anmeldte ulovlige helårsbeboelse 0 Beskrivelse af sommerhusområdet (vejstandard, belysning, vand, kloak, etc.) Minus vejbelysning og fortov. Vand og kloak indlagt Er sommerhusområdet omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan? Lp. nr Hvilken? Er sommerhusområdet omfattet af kommuneplanens rammer bestemmelser, hvilke? Kmpl. rammebest. Sommerhusområde ved Frederik 7 vej (BL.S.01) Afstand til nærmeste indkøbsmulighed 3,8 km Afstand til nærmeste togstation 4,3 km Afstand til nærmeste busstoppested 1,9 km Afstand til nærmeste byzone Særlige fredningsmæssige bestemmelser Særlige naturmæssige interesser Særlige kulturhistoriske interesser Særlige friluftsmæssige interesser Øvrige interesser Øvrige forhold 3,3 km Ligger imellem Dæmpegård fredningen og Kirkelte fredningen. Støder op til skov med beskyttelsesinteresser Ja Ja Biologisk kerneområde, transportkorridor, kulturmiljø I kommuneplanens rammebestemmelser BL.S.01 står der, at: Området er registreret som et sommerhusområde i landzone. Bebyggelsesprocenten er max. 10 %. Bygningshøjde er max 8,5 m. Det skal sikres, at området ikke belastes med et støjniveau højere en de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier fra miljøstyrelsen. Der maksimalt afledes 20 % overfladevand til kloaksystemet fra matriklens samlede areal uden forsinkelse, for at undgå at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet.

19 I lokalplan nr. 109 fra 2. september 1987, står der, at: Lokalplanens formål er at sikre mulighed for, at der på den enkelte ejendom kan opføres et sommerhus til en familie, samt sikre at bebyggelse tilpasses de eksisterende naturværdier i området. Området ligger indenfor Fingerplanens ydre storbyområde (landområde) og grænser op til og ligger delvist inden for fingerplanens nord syd gående transportkorridor.

20 Ballerup Kommune. I Ballerup kommune er der et indenlandsk sommerhusområde. I kommuneplanens afsnit om den grønne struktur står der, at: Generelt for de grønne kiler gælder, at de overvejende er forbeholdt almene rekreative formål og skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål. De grønne kiler skal administreres efter de godkendte planer herfor. I kommuneplanen står der, at: Måløvkilen er det grønne træk mellem Ballerup og Måløv, som er det første landskabelige brud i den sammenhængende bymasse, der opleves, når man bevæger sig ud af byfingerens store trafikårer. I Måløvkilen søges større, dyrkede arealer fastholdt, blandt andet som økologisk jordbrug. Det varierede terræn med bakker, søer og vigtige kulturhistoriske spor skal bevares. Fritidsaktiviteter skal placeres under hensyntagen til landskabs- og naturværdier. Der er udarbejdet en sammenfattende landskabsplan for naturparkområdet ved Østerhøj. I kommuneplanens hovedstruktur er området Jungtoften registreret som et sommerhusområde i Måløv kilen. Kommunen har tilkendegivet, at området fastholdes som sommerhusområde. Jungtoften

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere