Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011"

Transkript

1 Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen. 2 Sammenfatning. 2 Metode og datagrundlag 3 Tværgående gennemgang af sommerhusområderne. 3 Områdernes antal af sommerhuse, deres karakter og anvendelse...3 Områdernes plangrundlag....5 Områdernes relation til bymæssighed....6 Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser....8 Sommerhusområder som ønskes ændret til byzone. 9 Områdernes plangrundlag....9 Områdernes sommerhuse i antal, størrelse og anvendelse Områdernes relation til bymæssighed Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser BILAG nr. 1. Fakta blade over 31 indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet August 2011 BILAG nr. 2 Registreringsskema for 31 sommerhusområder i Hovedstadsområdet august 2011

3 Baggrund for undersøgelsen. Miljøminister Karin Ellemann har bedt om, at der gennemføres en kortlægning og vurdering af alle indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet, og at få afdækket kommunale politiske ønsker til områdernes fremtidige status. I Danmark skal sommerhusområder inden for kystnærhedszonen (3 km) fastholdes til ferieformål, ifølge planlovens 5 b, og der må ikke udlægges nye sommerhusområder. Eksisterende indenlandske sommerhusområder det vil sige sommerhusområder beliggende landværts kystnærhedszonen kan ved lokalplanlægning ændre status fra sommerhusområde til byzone, såfremt der ikke er væsentlige forhold, som taler imod en sådan ændring af zonestatus. Det kan eksempelvis være fredninger, naturværdier, miljømæssige forhold, m.m. Det er kommunerne, der har kompetencen uden for Hovedstadsområdet til at gennemføre en sådan vurdering og en eventuelt efterfølgende lokalplanlægning med henblik på ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Det er staten, der har kompetencen inden for Hovedstadsområdet, og sommerhusområder i Hovedstadsområdet er reguleret via Fingerplan Det fremgår af Fingerplan 2007, at kommuneplanlægningen skal sikre, at der ikke udlægges nye sommerhusområder (kap. 2, 3), og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes som rekreative områder til ferieformål (kap. 6, 19). Fingerplan 2007 står foran en revision. Denne undersøgelse af indenlandske sommerhusområder vil indgå som baggrundsrapport i det forestående revisionsarbejde. Sammenfatning. Inden for Hovedstadsområdet er der 31 indenlandske sommerhusområder fordelt på 14 kommuner med sammenlagt 2083 sommerhuse. Otte kommuner har hver ét indenlandsk sommerhusområde (Allerød, Ballerup, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Rudersdal og Køge). En kommune har to områder (Egedal). To kommuner har hver tre områder (Frederikssund og Roskilde). To kommuner har hver fire områder (Hillerød og Høje Tåstrup) og en kommune har syv områder (Gribskov). Kommunerne er blevet spurgt, om de ønskede dialog med Naturstyrelsen om sommerhusområdernes fremtidige status. Otte kommuner (Allerød, Ballerup, Furesø, Halsnæs Høje Tåstrup, Køge, Roskilde og Rudersdal) har meddelt, at de fastholder den eksisterende zonestatus for deres indenlandske sommerhusområder. Naturstyrelsen har efterfølgende haft møder med 6 kommuner vedrørende 8 udvalgte sommerhusområder, hvis zonestatus ønskes ændret helt eller delvist til byzone. De 6 kommuner er: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Herlev og Hillerød. De 8 sommerhusområder udgør samlet lidt over halvdelen af den samlede mængde af indenlandske sommerhuse i Hovedstadsområdet (54 %) og lidt under halvdelen arealmæssigt (46 %). 2

4 De 8 sommerhusområder adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige 23 områder, hverken i forhold til fordelingen imellem mindre og store huse, kvaliteten af områderne og disses afstande til service og byzone eller områdernes placering i forhold til herlighedsværdier eller beskyttede naturtyper. Kun et enkelt sommerhusområde, Nødebo i Hillerød ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone, Til gengæld er området udpeget som et lavbundsareal og det grænser umiddelbart op til EF habitatområder. En ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzone er ikke i overensstemmelse med den gældende Fingerplan 07 og fordrer derfor en ændring af Fingerplan 07. Fingerplanens formål er at sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse og byudvikling med optimal udnyttelse af det overordnede infrastruktur net og en samtidig sikring af rekreative muligheder for hele Hovedstadsområdets befolkning. Derfor fordrer Fingerplanen blandt flere hovedprincipper, at nye byzonearealer udlægges primært i tilknytning til Fingerbystrukturen og kommunecentre og at eksisterende sommerhusområder opretholdes som rekreative områder. Hensigten hermed er blandt andet at undgå byspredning i Hovedstadsområdet og sikre flest mulige borgere adgang til en kollektiv trafikbetjening, primært Fingerbystrukturens højklasserede banenet. Metode og datagrundlag Registreringen af de indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet er baseret på udtræk fra plansystem-dk, data fra Miljøministeriets rapport 1994, gældende data fra Fingerplan 2007 samt opdaterede data fra kommuner med indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. Alle 31 områder beskrives individuelt via fakta blade i forhold til følgende 4 hovedtemaer: 1. områdets antal af sommerhuse, deres karakter og anvendelse 2. områdets plangrundlag og visuel oplevelse af de udvalgte områder 3. områdets relation til bymæssighed 4. områdets beliggenhed i forhold til særlige interesser, herunder beliggenhed ved sårbare naturområder De indberettede data fra kommunerne er indsat i diagrammer med henblik på at vurdere, om de udvalgte 8 sommerhusområder på væsentlige punkter adskiller sig fra de øvrige sommerhusområder på en sådan måde, at en ændring af den fremtidige zonestatus bør overvejes. Undersøgelsen omfatter samtlige 31 områder i relation til faktuelle oplysninger, mens en konkret besigtigelse kun er blevet gennemført i de 8 områder, hvis zonestatus ønskes ændret. Tværgående gennemgang af sommerhusområderne. Områdernes antal af sommerhuse, deres karakter og anvendelse. De 31 sommerhusområder dækker samlet et areal på 594 ha, hvilket svarer til næsten 10 golfbaner (18-huls baner). De 31 sommerhusområder omfatter sammenlagt 2083 ejendomme. Størrelsen af de enkelte sommerhusområder varierer fra ganske små områder med blot 6 ejendomme til store samlede kvarterer med flere hundrede ejendomme, (se figur 1). 3

5 Antal sommerhuse pr. område Serie Figur 1 Lidt over halvdelen af områderne (19) har færre end 50 ejendomme. 5 områder har mellem 50 og 100 ejendomme, 2 områder er på mellem 100 og 150 ejendomme og 2 områder har mellem 150 og 200 ejendomme. De to største områder er Buresø området i Egedal kommune med 383 ejendomme og Langesø området med 379 ejendomme i Helsingør kommune. Kommunerne har opgjort antallet af sommerhuse fordelt på størrelse (mindre end 60 m2, mellem 60 og 100 m2 og større end 100 m2.). Totalt for alle sommerhusområderne er der 389 sommerhuse på 60 m2 eller derunder, svarende til 18 % af alle sommerhuse. Der er 746 sommerhuse på mellem 60 og 100 m2, svarende til 36 % og endelig er der 948 sommerhuse på mere end 100 m2, svarende til 45 % (se skema 1). Der er fortsat plads til udbygning af områderne, idet hen ved 6 % (142 parceller) af samtlige parceller fortsat er uden bebyggelse. Noget over en tredjedel af alle indenlandske sommerhuse i Hovedstadsområdet (897 = 43,1 %) anvendes hele året. Lidt over halvdelen af disse ejendomme (413) bebos af pensionister, mens lidt færre (384) bebor ejendomme med helårsstatus, enten fordi disse ejendomme til stadighed har haft helårsstatus eller fordi indehaverne har fået dispensation til helårsstatus. Endelig er der registreret 100 ejendomme, som anvendes helårligt uden tilladelse hertil. Hovedparten findes fortrinsvis i de to største sommerhusområder og der er kun få ulovlige helårsbeboere i de øvrige områder. Nr. kommune navn Navn areal ha antal huse < 60 m m2 <60 / / >100 m2 ubebyg. grunde helårsstatus med / uden disp. pens. status ulovlig helårs 1 Allerød Frederik 7 vej 8, Ballerup Jungtoften 2, Egedal Buresø 98, Egedal Sperrestrup 3, Frederikssund Lystrupvej 3, Frederikssund Borgmarken 1, Frederikssund Buresø 4,

6 8 Furesø Hestetangsvej 1, Gribskov Dalenborg 5, Gribskov Bakkelandet 17, Gribskov Ramløse Bakker 39, Gribskov Bækkekrogen 15, Gribskov Tibirke Bakker 82, ? Gribskov Ørby 25, Gribskov Lundebakkegård 6, Halsnæs Auderød 13, Helsingør Langesø 86, Herlev Tibbevangen 2, Hillerød Nødebo 19, Hillerød Lykkesholm 32, Hillerød Pilevangen 4, Hillerød Lindholm 2, Høje Tåstrup Strømsvej 14, Høje Tåstrup Holmemarken 14, Høje Tåstrup Enghavegårds vej 4, Høje Tåstrup Vasehus 0, Køge Ved Dyndet 16, Roskilde Kastaniehøj 47, Roskilde Maglemose 11, Roskilde Ramsø Gårde 10, Rudersdal Sjælsø 3, total , I % af 31 omr. 18,67 35,81 45,51 6,81 18,43 19,82 4,8 total , I % af 23 omr. 17,28 37,37 45,34 5,1 12,8 17,39 2,58 total 8 243, I % af 8 omr. 19,87 34,46 45, ,27 21,93 6,7 Skema 1. Områdernes plangrundlag. De 31 sommerhusområder er alle omfattet af mere eller mindre detaljerede rammebestemmelser i de respektive kommuneplaner. Herudover er ca. halvdelen af områderne reguleret mere detaljeret via ældre partielle byplanvedtægter (8) eller lokalplaner af nyere dato (9). Således er 14 områder alene reguleret via kommuneplanens rammebestemmelser. De 8 områder, som ønskes overført til byzone er alle reguleret via rammebestemmelser i de respektive kommuneplaner. Fire områder (Bakkelandet, Bækkekrogen, Langesø og Nødebo) er endvidere reguleret via ældre partielle byplanvedtægter og to områder (Buresø i Egedal kommune og Tippevangen i Herlev kommune) er reguleret via nyere lokalplaner. To mindre områder (Lystrupvej og Borgmarken i Frederikssund kommune) er således kun reguleret via kommuneplanens rammebestemmelser. 5

7 Der er ikke ved gennemgangen af kommuneplanernes rammebestemmelser, byplanvedtægter og lokalplaner konstateret forhold, som på særlig vis adskiller de 8 udvalgte områder fra de øvrige 23 områder. Dog indeholder enkelte kommuneplaner bemærkninger i redegørelsesdelen om, at byrådet vil arbejde for at nogle sommerhusområders zonestatus ændres til byzone. Det gælder for Egedal og Helsingør kommuner. Områdernes relation til bymæssighed. Et områdes bymæssighed kan beskrives ved karakteren af en række bymæssige forhold såsom vejenes beskaffenhed, tilstedeværelsen af vejbelysning og fortove, om der er indlagt vand og kloak og hvor store afstande, der er til almindelige bymæssige funktioner såsom dagligvarehandel og kollektiv transport i form af tog og busser. Endelig bør et givent sommerhusområde også vurderes i forhold til Hovedstadsområdets Fingerbystruktur og herunder den generelle afstand fra det enkelte sommerhusområde til de nærmeste byzoner. Der er her målt i luftlinjeafstande. Den reelle afstand kan derfor være væsentlig større (se skema 2). Asfaltveje er ofte udtryk for oplevelsen af bymæssighed, men blandt de 31 områder er der kun ni områder, som udelukkende har asfaltveje. I to tilfælde ligger sommerhusene langs med offentlig vej. Ellers er det kendetegnende, at alle øvrige områder har et vejnet bestående af mere eller mindre velholdte og kuperede grusveje. I to tilfælde, i henholdsvis Buresø området i Egedal kommune og Langesø området i Helsingør kommune, er der både asfaltveje og grusveje. Kun ganske få af områderne har vejbelysning. Således er der kun to områder med vejbelysning i henholdsvis Nødebo i Hillerød kommune og Bækkekrogen i Gribskov kommune. Lystrupvej i Frederikssunds kommune har som sommerhuse den fordel at ligge ud til offentlig vej med vejbelysning. Alle tre områder er blandt de, der søges overført til byzone. Fortove er et normalt bymæssigt element. Der er ingen blandt de 31 sommerhusområder, der er udstyret med fortove. Der er indlagt vand i stort set alle områder. Et enkelt, mindre område i Høje Tåstrup (Vasehus) er kun udlagt som sommerhusområde og er derfor endnu ikke byggemodnet. Der er kloakeret i to tredjedele af de 31 områder, her iblandt i syv ud af de otte områder, som søges overført til byzone. Afstanden til detailhandel varierer meget fra område til område. Igen er der målt gennemsnitafstande fra centrum af sommerhusområdet til nærmeste bycenter med indkøbsmulighed. Afstanden varierer fra 0,5 km til 4 km. Kun 3 områder (Dalenborg, Nødebo og Vasehus) har relativ kort afstand til indkøb (under 1 km) og de resterende 28 sommerhusområder fordeler sig med ca. en tredjedel på hver af følgende afstande: 1-2, 2-3 og 3-4 km. Afstanden til nærmeste togstation er generelt væsentlig længere. Kun omkring en femtedel af sommerhusområderne har mindre end 4 km til nærmeste togstation. Omkring en tredjedel har mellem 4 og 5 km til en togstation og hen ved halvdelen af alle områderne har mere end 5 km. til nærmeste togstation, enkelte områder har op til 10 km. Afstanden til nærmeste busstoppested er generelt noget kortere. Den gennemsnitlige afstand er på 1,8 km. Således har 11 områder mindre end én km til et busstoppested, mens 18 områder har mere end én km til et stoppested. Enkelte har dog op til mellem 5 og 7 km til et stoppested. 6

8 Afstanden til byzone varierer inden for afstande fra et par hundrede meter og op til omkring 4 km. Den gennemsnitlige afstand, målt som en lige linje fra centrum af et sommerhusområde til centrum af byzone, er på ca. 2 km, hvilket også er gældende for hen ved halvdelen af de ansøgte område. Den anden halvdel har kortere afstande til eksisterende byzoner og kun sommerhusområderne Nødebo i Hillerød kommune og Tippevangen i Herlev kommune ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone. Til gengæld er Nødebo området udpeget som et lavbundsareal og det grænser umiddelbart op til EF habitatområder. Og Tippevangen ligger i Fingerplanens grønne kilestruktur. Nr. kommune navn Navn asfaltvej Grus / jordvej Vej belysn fortov vand indlagt kloak indlagt afstand til indkøb i km afstand til tog i km afstand til bus i km afstand til byzone i km 1 Allerød Frederik 7 vej x x x 3,8 4,3 1,9 3,3 2 Ballerup Jungtoften x x x 1,5 1,4 0,175 0,1 3 Egedal Buresø x x x x 1,5 til 3 4,5 3,5 1,5 til 3,4 4 Egedal Sperrestrup x x x 2 til 3 2 1,5 2,2 5 Frederikssund Lystrupvej x x x x 2 til 3,5 3,5 7 1,9 6 Frederikssund Borgmarken x x x 1,9 4,5 2 2,1 7 Frederikssund Buresø x x x 2 til 2,5 4,5 2,5 1 8 Furesø Hestetangsvej x x x 1,8 2,7 1 0,7 9 Gribskov Dalenborg x x x 0,8 5 1, Gribskov Bakkelandet x x x 3,4 4,5 2,3 1,5 11 Gribskov Ramløse Bakker x x 1,5 5 1,3 0,3 12 Gribskov Bækkekrogen x x x x 1,5 7,5 0, Gribskov Tibirke Bakker x x 1,5 5 4,8 2,2 14 Gribskov Ørby x x 2,5 1,5 1,5 0,5 15 Gribskov Lundebakkegård x x x 3 til 4 3,5 0, Halsnæs Auderød x x x 4 4 0,5 3,2 17 Helsingør Langesø x x x x 1,5 5,5 0, Herlev Tibbevangen x x 1 4 0, Hillerød Nødebo x x x x 0,5 6 0, Hillerød Lykkesholm x x x 3, ,2 21 Hillerød Pilevangen x x x , Hillerød Lindholm x x x 2,5 10,5 2 2,4 23 Høje Tåstrup Strømsvej x x 3 6 0,5 2,5 24 Høje Tåstrup Holmemarken x x 3 6 0,6 2,7 25 Høje Tåstrup Enghavegårds vej x x 1,7 6 0,9 2,8 26 Høje Tåstrup Vasehus 0,7 5 0,7 0,7 27 Køge Ved Dyndet x x 2,5 3,5 2,5 2,1 28 Roskilde Kastaniehøj x x 3 5,6 3 3,1 29 Roskilde Maglemose x x 1,5 4 7,5 3,7 30 Roskilde Ramsø Gårde x? 3 4 2,5 3,2 31 Rudersdal Sjælsø x x x 2 2,5 1,5 0,15 total 1,4 til ,5 til ,5 0,1 til 7,5 0,5 til 3,7 total ,7 til 4 1,4 til 0,1 til 7,5 0,1 til 3,7 7

9 23 10,5 total 8 Skema ,5 til 3,5 3,5 til 7,5 0,1 til 7 0,5 til 3,4 Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser. Mange af de indenlandske sommerhusområder grænser op til eller ligger inden for særlige naturområder, som er udpeget som særlige beskyttelses- eller interesseområder (se skema 3). Det er kendetegnede for de indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet, at de alle på nær tre områder - ligger inden for to eller flere udpegede og beskyttede landskabstyper. Der er enkelte af de 31 områder, der ligger på marginale jorde. Således ligger 5 sommerhusområder i områder, som er klassificeret som lavbundsområder. Hen ved en tredjedel af alle områder grænser op til eller ligger inden for fredninger, naturbeskyttelsesområder, områder beskyttet via naturbeskyttelseslovens 3, EU s Fuglebeskyttelses- og Habitatområder, biologiske eller geologiske kerneområder, eller områder udpeget i kommuneplanerne som særlige fritidsområder. Endvidere grænser hen ved to tredjedele af alle 31 indenlandske sommerhusområder op til eller ligger inden for områder udpeget som særlig værdifulde landskaber eller kulturområder. 1 Allerød 2 Ballerup 3 Egedal 4 Egedal 5 Frede rikssund Navn inden for eller op til fredninger Natur - særlig værdi fuld Natur - beskyttelses område Natur - NBL 3 Natur - kerne områder Natur - inden for eller op til EF habitatomr. biologisk / geologisk kerneomr inden for eller op til kultur område inden for eller op til frilufts område Frederik 7 vej x x x x x Jungtoften x x x Buresø x x x x Sperrestrup Lystrupvej x x x x x lavbund sområde 6 Frede rikssund Borgmarken x x x 7 Frede rikssund Buresø x x x x 12 Gribskov 8 Furesø 9 Gribskov 10 Gribskov 11 Gribskov Hestetangsvej Dalenborg Bakkelandet Ramløse Bakker Bækkekrogen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8

10 13 Gribskov 14 Gribskov 15 Gribskov Tibirke Bakker x x x x x Ørby x x x x Lundebakkegård x x x Auderød x x 16 Halsnæs 17 Hel- Langesø x x x x x sin- gør 18 Herlevangen Tibbe- x x x x 19 Hillerød Nødebo x x x x x 20 Hillerøholm Lykkes- x x x x x 21 Hillerøgen Pilevan- x x 22 Hillerøholm Lind- x 23 Høje Strøms x x x x Tåstrup vej 24 Høje Holmemarken x x x x Tåstrup 25 Høje Enghavegårds x x x x x Tåstrup vej 26 Høje Vasehus x x x Tåstrup 27 Køge Ved x x x Dyndet 28 Roskildniehøj Kasta- x x x x 29 Roskildmose Magle- x x x x x x 30 Roskilde Ramsø x x x x x Gårde 31 Ru- Sjælsø x ders- dal total total total Skema 3. Sommerhusområder som ønskes ændret til byzone. Områdernes plangrundlag. De otte områder er alle udlagt som sommerhusområder i de respektive kommuneplaner og er reguleret via de enkelte kommuneplaners rammebestemmelser. Fire sommerhusområder er endvidere detaljeret reguleret via ældre byplanvedtægter og to sommerhusområder er reguleret via nyere lokalplaner. Således er kun to områder reguleret alene via kommuneplanens rammebestemmelser. Blandt de øvrige 23 områder er det halvdelen af områderne, der er reguleret alene via kommuneplanens rammebestemmelser. 9

11 Der er ikke forhold i kommuneplanernes rammebestemmelser, i byplanvedtægterne eller i lokalplanerne, som på afgørende vis adskiller de otte områder fra de øvrige 23 områder. Kun i redegørelserne i Egedals og Helsingørs kommuneplan fremgår det, at byrådet vil arbejde for en ændring af zonestatus for henholdsvis Buresø og Langesø sommerhusområder. De øvrige 6 sommerhusområder er således omfattet af planlægning, som fastholder områderne som sommerhusområder. Områdernes sommerhuse i antal, størrelse og anvendelse. De otte sommerhusområder omfatter såvel små som meget store sommerhusområder. Arealmæssigt udgør de otte områder samlet 41 % af samtlige indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet og når der ses på antallet af sommerhuse, så indeholder de otte områder mere end halvdelen af samtlige indenlandske sommerhuse (54 %) i Hovedstadsområdet. Antallet af sommerhuse i de otte områder, fordelt på størrelse, er stort set den samme, som i de øvrige 23 områder (se søjle 1 til 3 i figur 2). Procent Antal sommerhuse og anvendelse sommerhusområder 23 sommerhusområder 8 udvalgte sommerhusområder Antal og anvendelse Figur 2 Antallet af ubebyggede grunde er procentuelt størst blandt de 8 sommerhusområder til sammenligning med de øvrige 23 områder. 65 % af de ubebyggede grunde ligger i de 8 udvalgte sommerhusområder, herunder både Buresø og Langesø som hver især har 31 ubebyggede grunde (søjle 4). Antallet af helårsbeboere på grund af helårsstatus med eller uden dispensation eller på grund af pensioniststatus er på henholdsvis ca. 18 og ca. 20 % for samtlige 31 områder. Samlet set er således 38 % af sommerhusene helårsbeboet. Ses der kun på de 8 områder, så er procentsatsen en anelse højere, henholdsvis 23 og 22 %, ensbetydende med, at ca. 45 % af de 8 områders sommerhuse er beboet helårligt. Procentsatsen er omvendt lidt lavere (hhv. 13 og 17 %), når der alene ses på de 23 områder, som ønskes fastholdt som sommerhusområder, svarende til en helårsbosættelses i hver tredje sommerhus, (søjle 5 og 6). Den ulovlige helårsbosættelse vurderes at være af generel vigende karakter, hvilket blandt andet fremgår af tallene fra Helsingør kommune, som har registreret et fald fra ca. 80 tilfælde i til ca. 50 tilfælde i Kun ca. 5 % af samtlige sommerhuse er beboet helårligt uden tilladelse (søjle 7). Men der er en klar overvægt af ulovlige helårsbeboere i de 8 områder (10 % flere), som søges overført til byzone i forhold til de øvrige 23 sommerhusområder. 10

12 Der er ikke forhold i relation til antal, størrelse eller anvendelse af sommerhusene, som gør at de 8 områder markerer sig væsentligt forskelligt fra de øvrige 23 områder. Nr. kommune navn Navn areal ha antal huse < 60 m m2 <60 / / >100 m2 ubebyg. gr. helårsstatus - med/ud en disp. pens. status ulovl. helårs 3 Egedal Buresø 98, Frederikssund Lystrupvej 3, Frederikssund Borgmarken 1, Gribskov Bakkelandet 17, Bækkekrogen Gribskov 15, Helsingør Langesø 86, Tibbevangen Herlev 2, Hillerød Nødebo 19, total 8 områder 243, I % af 8 områder 19,87 34,46 45,65 7,6 23,27 21,93 6,7 total 23 områder 351, I % af 23 områder 17,28 37,37 45,34 4,9 12,8 17,39 2,58 total 31 områder 594, I % af 31 områder 18,67 35,81 45,51 6,4 18,43 19,82 4,8 Skema 4. Områdernes relation til bymæssighed. Karakteren af de ejendomme, der blev besigtiget i de otte sommerhusområder, hvis zonestatus ønskes ændret, er af meget varierende og svingende kvalitet. Der er en klar spredning fra en standard, som normalt forbindes med opfattelsen af et sommerhus som en mindre og mere enkel bygning til det, der normalt forbindes med et parcelhus på mellem 100 og 150 m2. Det er i sig selv ikke noget særkende. Den samme variation kan genfindes i mange af de øvrige sommerhusområder i Hovedstadsområdet, især i Nordsjællands kystnærhedszone. Det er ikke et karakteristika, som i sig selv giver anledning til at overveje en ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzoneområde. Rent byggeteknisk vurderes de 8 områder ikke at være væsentligt forskellige fra sommerhusområder i al almindelighed. Kvaliteten af veje, belysning og tekniske installationer vurderes at være en anelse højere i de 8 områder end i de øvrige 23 områder. Omvendt er der ikke stor forskel på afstande til kollektiv trafik, især ikke til nærmeste busstoppested, og afstande til byzone er også nogenlunde den samme som i de øvrige 23 områder. Der er således ikke specielle forhold, som gør at de 8 områder markerer sig tydeligt i forhold til de øvrige 23 områder. 11

13 Nr. kommune navn Navn asfaltvej Grus / jordvej Vej belysn fortov vand indlagt kloak indlagt afstand til indkøb i km afstand til tog i km afstand til bus i km afstand til byzone i km 3 Egedal Buresø x x x x 1,5 til 3 4,5 3,5 1,5 til 3,4 5 Frederikssund Lystrupvej x x x x 2 til 3,5 3,5 7 1,9 6 Frederikssund Borgmarken x x x 1,9 4,5 2 2,1 10 Gribskov Bakkelandet x x x 3,4 4,5 2,3 1,5 12 Gribskogen Bækkekro- x x x x 1,5 7,5 0, Helsingør Langesø x x x x 1,5 5,5 0, Herlev Tibbevangen x x 1 4 0, Hillerød Nødebo x x x x 0,5 6 0,5 0 total 8 områder ,5 til 3,5 til 7,5 0,1 til 7 0 til 3,4 3,5 total 23 områder ,7 til 4 1,4 til 10,5 0,1 til 7,5 0,1 til 3,7 total 31 områder ,5 til 4 1,4 til 10,5 0,1 til 7,5 0,5 til 3,7 Skema 5. Områdernes beliggenhed i forhold til særlige interesser. Alle 31 områder er blevet vurderet i forhold til 9 forskellige beskyttelses hensyn, samt bonitetsforhold i form af udpegning som lavbundsområde. Omfanget af hvor mange beskyttelses hensyn de enkelte områder grænser op til eller ligger inden for varierer som angivet i skema 6. Antal beskyttelseshensyn omr omr omr Skema 6. Det fremgår af skemaet neden for, at alle 8 områder grænser op til eller ligger inden for tre eller flere områder med beskyttelses hensyn. Et enkelt område Nødebo i Hillerød kommune ligger endvidere på et lavbundsareal med en kote på niveau med overfladen på Esrum sø, hvorfor det pumpes vand væk fra området kontinuerligt, (se skema 7). Navn inden for eller op til fredninger Natur - særlig værdi fuld Natur Beskyt telses område Natur - NBL 3 Natur - kerne områder biologisk / geologisk kerneomr. 3 Egedal Buresø x x x x inden for eller op til kultur område inden for eller op til frilufts område Natur - inden for eller op til EF habitatomr. Lavbunds område 5 Frederiks sund Lystrupvej x x x 6 Frederiks sund Borg marken x x x 12

14 10 Gribskov Bakke x x x x landet 12 Gribskov Bække x x x krogen 17 Helsingør Langesø x x x x x 18 Herlev Tibbe x x x x vangen 19 Hillerød Nødebo x x x x x total 8 total 23 total 31 Skema

15 BILAG nr. 1. Fakta blade over indenlandske sommerhusområder i hovedstadsområdet, august

16 Fakta bladene indledes med et kort, som viser kommunen og placeringen af kommunens indenlandske sommerhusområder. Endvidere gennemgås kort kommuneplanens eventuelle overordnede bestemmelser vedrørende indenlandske sommerhusområder. I de efterfølgende fakta blade gennemgås sommerhusområder enkeltvis. Hvert blad indeholder en kort orientering om det enkelte område i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser og eventuelle byplanvedtægter eller lokalplaner, som det enkelte område er omfattet af. Endelig indeholder hvert fakta blad et skema med data, som de enkelte kommuner har bidraget med opdatering til.

17 Allerød kommune I Allerød kommune er der et indenlandsk sommerhusområde. I kommuneplanens struktur afsnit står der; at Det eksisterende sommerhusområde kan ikke udvides, og senere står der med henvisning til Fingerplanen, at: Fingerplanen giver ikke mulighed for at udlægge nye sommerhusområder.. Kommunen har tilkendegivet, at området fastholdes som sommerhusområde. Frederiks VII s vej

18 1. Sommerhusområde ved Frederiks VII s vej Antal ha 8 ha Antal huse 23 Antal /størrelse (< 60m2, 60 til 100m2, > 100m2) 0 / 10 / 13 Antal ubebyggede grunde 1 (0,84 ha) Antal sommerhuse med helårsstatus 7 Antal sommerhuse med pensionistbeboelse 2 Antal anmeldte ulovlige helårsbeboelse 0 Beskrivelse af sommerhusområdet (vejstandard, belysning, vand, kloak, etc.) Minus vejbelysning og fortov. Vand og kloak indlagt Er sommerhusområdet omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan? Lp. nr Hvilken? Er sommerhusområdet omfattet af kommuneplanens rammer bestemmelser, hvilke? Kmpl. rammebest. Sommerhusområde ved Frederik 7 vej (BL.S.01) Afstand til nærmeste indkøbsmulighed 3,8 km Afstand til nærmeste togstation 4,3 km Afstand til nærmeste busstoppested 1,9 km Afstand til nærmeste byzone Særlige fredningsmæssige bestemmelser Særlige naturmæssige interesser Særlige kulturhistoriske interesser Særlige friluftsmæssige interesser Øvrige interesser Øvrige forhold 3,3 km Ligger imellem Dæmpegård fredningen og Kirkelte fredningen. Støder op til skov med beskyttelsesinteresser Ja Ja Biologisk kerneområde, transportkorridor, kulturmiljø I kommuneplanens rammebestemmelser BL.S.01 står der, at: Området er registreret som et sommerhusområde i landzone. Bebyggelsesprocenten er max. 10 %. Bygningshøjde er max 8,5 m. Det skal sikres, at området ikke belastes med et støjniveau højere en de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier fra miljøstyrelsen. Der maksimalt afledes 20 % overfladevand til kloaksystemet fra matriklens samlede areal uden forsinkelse, for at undgå at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet.

19 I lokalplan nr. 109 fra 2. september 1987, står der, at: Lokalplanens formål er at sikre mulighed for, at der på den enkelte ejendom kan opføres et sommerhus til en familie, samt sikre at bebyggelse tilpasses de eksisterende naturværdier i området. Området ligger indenfor Fingerplanens ydre storbyområde (landområde) og grænser op til og ligger delvist inden for fingerplanens nord syd gående transportkorridor.

20 Ballerup Kommune. I Ballerup kommune er der et indenlandsk sommerhusområde. I kommuneplanens afsnit om den grønne struktur står der, at: Generelt for de grønne kiler gælder, at de overvejende er forbeholdt almene rekreative formål og skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål. De grønne kiler skal administreres efter de godkendte planer herfor. I kommuneplanen står der, at: Måløvkilen er det grønne træk mellem Ballerup og Måløv, som er det første landskabelige brud i den sammenhængende bymasse, der opleves, når man bevæger sig ud af byfingerens store trafikårer. I Måløvkilen søges større, dyrkede arealer fastholdt, blandt andet som økologisk jordbrug. Det varierede terræn med bakker, søer og vigtige kulturhistoriske spor skal bevares. Fritidsaktiviteter skal placeres under hensyntagen til landskabs- og naturværdier. Der er udarbejdet en sammenfattende landskabsplan for naturparkområdet ved Østerhøj. I kommuneplanens hovedstruktur er området Jungtoften registreret som et sommerhusområde i Måløv kilen. Kommunen har tilkendegivet, at området fastholdes som sommerhusområde. Jungtoften

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Lopholm. et område til blandet bolig og erhverv Tillæg nr. 2 til Kommuneplan

Lopholm. et område til blandet bolig og erhverv Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Lopholm et område til blandet bolig og erhverv Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedstruktur...3 Retningslinjer...3 Rammebestemmelserne 3.E.06 Erhvervsområde

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads Forslag Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplanramme 6.3.001.F Campingplads September 2012 Tillæg nr. 13 til Sønderborg Kommuneplan 2009-2021 Gammelmark Campingplads Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom

studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom Faktuelle oplysninger om muligheder for nye studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom oktober 2017 www.ballerup.dk Området set fra sydvest (JWluftfoto forår 2016) 2 Området set fra øst (JWluftfoto efterår

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere