SEKTORPLAN. for naturforvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTORPLAN. for naturforvaltning"

Transkript

1 SEKTORPLAN for naturforvaltning 1

2 KØBENHAVNS AMT Stationsparken Glostrup Tlf: Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: Godkendt af Amtsrådet den 22. april

3 SEKTORPLAN FOR NATURFORVALTNING Indhold Side 1. Forord 5 2. Indledning 7 3. Forudsætninger 9 4. Fem landskabelige områder Status og udfordringer Bilag 23 3

4 4

5 1. FORORD Det er Københavns Amts vision, at der i det tætbefolkede amt er plads til en mangfoldig og rig natur, velbevarede kulturminder og let adgang til natur- og landskabsoplevelser. Der er stort pres på naturen i Københavns Amt. Hovedstadens nærhed betyder, at der er mange interesser til arealudnyttelse og stort behov for befolkningen for at komme ud i det grønne. Det er således vigtigt at bevare rekreative områder for befolkningen, herunder de grønne kiler. For at kunne opretholde eller genskabe en mangfoldig og rig natur til glæde og gavn for os alle, er det nødvendigt, at naturforvaltningen i amtet bliver mere sammenhængende og målrettet. Samtidig skal der fremover kunne prioriteres skarpere, så vi sikrer, at det er de vigtigste naturprojekter der gennemføres først, så vi får mest natur for pengene. Derfor har Københavns Amt udarbejdet Sektorplan for Naturforvaltning, som et redskab til at håndtere den fremtidige indsats for naturforvaltning i amtet. Planen er som forudsætning udgiftsneutral for amtet og er således alene et prioriteringsgrundlag for den fremtidige naturforvaltningsindsats i amtet. Det er ydermere et ønske at planen kan danne grundlag for en fælles målrettet indsats på området, så vi kan se større sammenhængende resultater af manges indsats, herunder også indsatsen fra staten, kommuner, interesseorganisationer og private borgere. 5

6 6

7 2. INDLEDNING Der er i disse år mange forskellige forventninger til, hvordan de begrænsede naturforvaltningsmidler kan bruges. Københavns Amt ønsker en samlet prioriteringsplan for indsatsen på naturområdet i amtet, således at der sker en samtænkning af alle naturaspekter fra bevaring af sårbar natur til befolkningens oplevelsesmuligheder i den bynære natur. Amtet vil gennem den fremtidige administration af naturforvaltningsmidlerne kunne støtte større såvel som mindre naturgenopretningsprojekter, der ligger indenfor sektorplanens rammer. Desuden vil amtets udpegning af særligt følsomme landbrugsområder kunne understøtte planen. Planen tager afsæt i amtets hidtidige arbejde med naturforvaltning og medvirker til implementering af Frilufts- og Naturbenyttelsespolitikken for Københavns Amt. Københavns Amts Sundhedsplan har blandt andet som mål, at befolkningen bør bevæge sig en halv time om dagen. Naturforvaltningsindsatsen vil medvirke til, at der er gode rammer i naturen til oplevelser og inspirerende områder, der på den måde opfordrer til den daglige motion. Miljøministeren udsendte i efteråret 2003 Fremtidens grønne hovedstad med fokus på den bynære natur omkring København med beskrivelse af 18 projekter (heraf 15 i Københavns Amt) som staten deltager i. Amtet er allerede involveret i flere af projekterne gennem naturgenopretningsmidler f.eks. Skodsborg Strandpark, Vestvolden og yderligere gennem tilskudsgivning til opkøb af jord til Vestskovens udvidelse. Sektorplanen skal i denne forbindelse ses som amtets medvirken til at sætte fokus på de bynære naturområder. Sektorplanen er i nærværende version ikke forelagt samarbejdspartnere: Staten, kommuner, statsskovdistrikter og erhvervsorganisationer. Sektorplanen har været forelagt Det grønne Råd i Københavns Amt. Københavns Amt tilskynder samarbejdsparterne til at arbejde for de fælles mål. Sektorplan for Naturforvaltning skal bruges til at prioritere, effektivisere og realisere en sammenhængende indsats for natur, vandmiljø, friluftsliv og kulturhistoriske fortidsminder. Sektorplanen giver mulighed for at foretage en bedre prioritering mellem de mange projekter, der er nødvendige for at opretholde eller genskabe en mangfoldig og rig natur. 7

8 Sektorplan for Naturforvaltning skal sikre : En sammenhængende indsats for de regionale naturforvaltningsinteresser, mest natur for pengene, sammenhæng mellem indsatserne for natur, vandmiljø, friluftsliv og kulturhistorie, og at amtet lever op til lovgivningens forpligtigelser indenfor såvel som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Sektorplanen sætter således nye mål for amtets naturforvaltning, og skal samtidig medvirke til at inspirere kommuner, organisationer og private lodsejere til at følge disse mål. Tidligere har naturforvaltningen taget udgangspunkt i 15 forholdsvis små indsatsområder, men amtet finder, at der kan opnås en forbedret sammenhæng af indsatsen ved at arbejde med større ensartede områder. Sektorplanen opererer derfor med inddeling af amtet i fem landskabeligt ensartede hovedområder med hver sin målsætning som et redskab til at kunne foretage skarpere prioritering, såvel på tværs som inden for det enkelte område. Under beskrivelserne af de enkelte hovedområder er kort skitseret behovet for indsats. I sektorplanen fremgår også status for amtets naturforvaltningsarbejde suppleret med, hvad der ligger af fremtidige udfordringer og muligheder. 8

9 3. FORUDSÆTNINGER Lovgivning og planer De to hovedlove på naturforvaltningsområdet er Naturbeskyttelsesloven og Planloven. Naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte, forbedre og genoprette naturen og de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Desuden har loven til formål at give befolkningen adgang til naturen. Naturbeskyttelsesloven er en rammelov, hvor der ikke er udstukket faste retningslinier. Derfor er det nødvendigt, at der regionalt planlægges og udstikkes mål og retningslinier. I forhold til Planloven er der i Regionplanen fastsat konkrete mål og retningslinier for amtets forvaltning. Herudover har Vandløbsloven betydning for administration og vedligeholdelse af amtsvandløbene. Lov om udvikling af Landdistrikterne giver mulighed for at yde støtte til at indgå aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsarealer (MVJ). Efter lov om Miljømål får amtet til opgave at planlægge for naturindsatsen for de internationale naturbeskyttelsesområder. Bilag 1 indeholder et kort resumé af lovgivningen på området. Natur og landskab i Københavns Amt Københavns Amt adskiller sig på mange måder fra de andre danske amter. Med et folketal på godt fordelt på 18 kommuner og 535 kvadratkilometer, er det landets tættest befolkede amt. Over halvdelen af amtets areal er byområde. Hovedstaden er tæt på naturen og der er forskellige interessekonflikter om hvordan arealerne skal udnyttes i amtet. Det afspejles i naturområdernes struktur og de betingelser plante- og dyrelivet udvikles under. Mange steder er moser, enge, søer og vandløb stykket op i mindre enheder omgivet af intensivt udnyttede arealer. Flere naturlokaliteter ligger gemt væk eller skåret over af motorveje og bymæssig bebyggelse. For eksempel er Gentofte Sø med den tilhørende Brobæk Mose helt rammet ind af motorveje og by. Borgernes behov for at komme ud i det grønne, slappe af og opleve, bevirker et pres på naturen. Smør- og Fedtmosen og Strandparken ved Køge Bugt er eksempler på naturområder, hvor plante- og dyrelivet har måttet udvikle sig side om side med en betydelig rekreativ udnyttelse. Men der findes også større sammenhængende naturarealer, hvor planter og dyr har kunnet udvikle sig mere eller mindre upåvirket af menneskelige aktiviteter, for eksempel Saltholm og Vestamager. 9

10 Princippet om fingerstrukturen med grønne kiler mellem bymæssig bebyggelse har sikret, at befolkningen stadig har kort vej til grønne og rekreative områder. Dette er sikret gennem regionplanens retningslinier suppleret med konkrete fredninger. Trods det store pres, der er på naturen i Københavns Amt, udgør naturområderne den samme procentdel af amtets samlede areal, som i et typisk landamt som Viborg Amt, nemlig 16 procent. For de skovbevoksede områder er procentdelen den samme som for hele Danmark, nemlig 12 procent. At Københavns Amt har en så stor andel af naturområder, skyldes primært store sammenhængende naturområder som Saltholm, Vestamager og Furesøen. 10

11 4. FEM LANDSKABELIGE OMRÅDER Amtet inddeles i 5 landskabelige hovedområder, der hver har særlige karakteristika og indsatsbehov. For at sikre, at amtets indsats på naturområdet bliver mest effektiv ønskes naturindsatsen koncentreret indenfor de særlige indsatsbehov der er afdækket i de enkelte hovedområder. De 5 hovedområder dækker tilsammen hele amtet så den meget brugte bynære natur også er omfattet. Hovedområderne er: Sydvestegnens friluftslandskab Vestegnens landbrugslandskab Nordvestegnens friluftslandskab Nordegnens skov- og sølandskab Amagers kystlandskab Baggrund Tidligere har der i forbindelse med naturgenopretningsindsatsen primært været arbejdet med 15 forholdsvis små indsatsområder. De har primært været defineret ud fra regionplanens udpegninger af interesseområder vedrørende natur, landskab og friluftsinteresser. Erfaringen med arbejdet med de 15 interesseområder peger på, at der kan opnås forbedret sammenhæng i naturforvaltningsindsatsen ved at arbejde med større områder. Med planen ønsker amtet at understøtte bevaring og udvikling af naturområderne i amtet såvel naturområder af national som af regional karakter, således at de sårbare naturværdier sikres, men også at der er mulighed for at borgerne kan få rige naturoplevelser i amtet. Ved en analyse af amtet er fem forskellige sammenhængende landskabelige hovedområder blevet afdækket. Ved analysen er der fokuseret på at finde de områder med flest mulige fællestræk indenfor natur og landskab, der gør de enkelte områder væsentligt forskellige fra hinanden. Ved at opdele amtet i hovedområder og fastlægge målsætninger for hvert hovedområde lettes prioritering mellem tilsyneladende ligeværdige indsatser i de forskellige dele af amtet. Nogle steder vil en indsats udgøre en løftestang, mens en tilsvarende indsats i et andet område måske næppe vil være synlig. For eksempel giver det kun ringe mening at forbedre forholdene for kanofolket i Sydvestegnens friluftsområde, mens opgaven er påtrængende i Nordegnens skov- og sølandskab. 11

12 Når målsætningerne er fastlagt, kan et områdes status i forhold til målsætningen fastslås gennem overvågning - og de fornødne tiltag kan gennemføres, hvis overvågningen viser det er nødvendigt. Ved at udarbejde specifikke målsætninger, vil det kunne sikres, at det er de vigtigste tiltag, der gennemføres først og i det rigtige hovedområde. Områderne dækker hele amtet, også den del af amtet, der udgør byområdet. Årsagen til, at byområdet er taget med er, at der i tilknytning hertil er mindre naturområder, som af befolkningen opfattes som meget værdifulde. Det er her de daglige naturoplevelser sker for størstedelen af befolkningen, selvom der ikke er tale om en mangfoldig natur med mange og sjældne dyre- og plantearter. 1. Sydvestegnens friluftslandskab 2. Vestegnens landbrugslandskab 3. Nordvestegnens friluftslandskab 4. Nordegnens skov- og sølandskab 5. Amagers kystlandskab Bilag 2 indeholder mere detaljerede kort, der bl.a. viser beskyttet natur, skove, vandløb og søer for hvert af hovedområderne. 12

13 Sydvestegnens friluftslandskab Målsætning At styrke det åbne landskabs natur og skabe muligheder for friluftslivet. Behov for indsats Naturindhold i ådalene skal styrkes, for eksempel ved at etablere småbiotoper og græsningsmuligheder under hensyntagen til kulturmiljøet. Der skal anlægges en sti mellem Strandparken og Hedeland. Stien skal understøtte offentlighedens adgang og forbinde de to store regionale friluftsområder. Samarbejdet skal styrkes omkring pleje og formidling af Vestvolden. Beskrivelse Området indeholder mange bindinger med hensyn til byudvikling, vejstruktur og rekreative områder. Roskilde-fingeren og Køge Bugt-fingeren i fingerplanen for hovedstadsregionen ligger her. Af større rekreative områder findes Strandparken, Den grønne Kile og råstofområdet Hedeland, der er under omdannelse til regionalt friluftsområde. Hele den fredede Vestvold, der samtidig fungerer som spredningskorridor. Et af amtets vigtigste herregårdslandskaber, arealerne omkring Benzonsdal og Geddesdal, afgrænser en del af området mod Roskilde Amt. De to ådale Store- og Lille Vejleå er udpeget som spredningskorridorer i regionplanen. Ådalene indeholder tillige væsentlige kulturlevn herunder stenalderbopladser og de mange historiske og middelalderlige vandmøller (Pile Mølle f.eks.). For næsten hele det åbne land er der fastsat rammer og retningslinier for udnyttelse og pleje. Afgrænsning Området afgrænses mod syd og vest af Køge Bugt og amtsgrænsen til Roskilde Amt. Mod nord af Holbækmotorvejen, vandskellet mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord og den sydlige afgrænsning af Vestskoven Vestegnens landbrugslandskab Målsætning At styrke naturindholdet i landbrugslandet og forbedre befolkningens adgang til at opleve naturen. Behov for indsats Udarbejde og gennemføre plejeplaner for moserne på Vestegnen. Undersøge mulighederne for at etablere et VMP II-vådområde omkring Porsemosen. Anlægge manglende stistrækninger mellem Vestskoven og Hedeland. Sikre løbende pleje af gravhøje og andre fortidsminder, samt kulturmiljøer. 13

14 Genoprette småbiotoper og biologiske for bindelser. Styrke naturovervågningen. Beskrivelse Området er det mindst bebyggede af de fem hovedområder. I den østlige del ligger Vestskoven, som er en forholdsvis åben skov anlagt på tidligere landbrugsarealer i 1960 erne. Skoven opfylder et stort rekreativt behov på den ellers skovløse vestegn. Udover landbrugsarealer er området domineret af mange og store mosearealer, blandt andet Vasby og Sengeløse Moser, der er udpeget som EFhabitatområde. I moserne vokser flere sjældne plantearter, hvis eksistens er truet på grund af tilgroning. Den vestlige del af området domineres af herregårdslandskaberne i tilknytning til Katrineberg og Edelgave. Afgrænsning Mod syd af Holbækmotorvejen, vandskellet mod Køge Bugt og den sydlige afgrænsning af Vestskoven, mod nord grænser området op til byområderne Smørum, Ballerup og Skovlunde Nordvestegnens friluftslandskab Målsætning At styrke den biologiske forbindelse mellem de mange små naturområder og øge udbudet af faciliteter for friluftslivet. Behov for indsats Udarbejde en samlet naturplan for området omkring Søndersø og Præstemose og genetablere søer i oplandet til Værebro Å. Arbejde for at væsentlige kultur- og naturinteresser på Flyvestation Værløse bliver sikret. Udbygge støttepunkter for friluftslivet i hele området. Synliggøre kulturlandskabets grænseskel i form af sten og jorddiger i det åbne land. Beskrivelse Den nordlige del af området er et kuperet landskab med store gamle skovarealer som Hareskoven og Ryget Skov og flere store søer, blandt andet Farum Sø og Søndersø. I den nordlige del ligger også Flyvestation Værløse. Gennem området fra øst til vest strækker Hjortespringkilen sig med moser, slettearealer og mange vandhuller. Syd og vest for Hjortespringkilen bliver området til 14

15 åbent landbrugsland strøet med mange vandhuller. Der er meget store naturværdier i området, specielt omkring Farum Sø og Sækken, der er udpeget til EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. Desuden skal kulturlandskabet omkring Kirke Værløse fremhæves. Hele området har stor rekreativ betydning. Afgrænsning Mod syd ved byafgrænsningen Smørum, Ballerup og Skovlunde. Mod nordøst af Hillerødmotorvejen, som en markant barriere i landskabet Nordegnens skov- og sølandskab Målsætning At forbedre forholdene for friluftslivet og bevare de beskyttede naturområder og de kulturhistoriske værdier. Behov for indsats Forbedre mulighederne for friluftsliv i Mølleåområdet (fremme muligheden for særlige friluftsaktiviteter, herunder sejlads). Samlet formidling af kultur, natur og friluftsliv i Mølleå-området. Udarbejde og gennemføre plejeplan for Mølleå-fredningen. Styrke naturovervågning og naturplejeindsatsen i de beskyttede naturområder under hensyntagen til de rige kulturhistoriske interesser. Beskrivelse Området er karakteriseret ved at være fuldt udbygget. Arealer, der ikke er omfattet af byområde, er stort set alle beskyttet mod byudvikling gennem fredninger, naturbeskyttelseslovens bestemmelser, udpegning som habitatområde eller skovlovens bestemmelser. Naturområderne er karakteriseret ved let tilgængelighed for offentligheden og meget stort besøgstal. I området ligger søområdet ved Furesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø, Mølleåens mange mølledamme og kulturhistoriske minder, Dyrehaven, Frederiksdal skovene og dele af Hareskovene. Fredningerne i området er ligesom naturarealerne, store og sammenhængende. De naturlige spredningsveje for dyr og planter er relativt gode, netop fordi naturområderne hænger så godt sammen. Furesø og Frederiksdal Skov, Mølleådalen fra Ørholm til Øresund, Bøllemosen i Jægersborg Hegn, Jægersborg Dyrehave og Gentofte Sø med Brobæk Mose er udpeget som EF-habitatområder. 15

16 Maglemosen i Vedbæk er fredet på grund af sine enestående stenalderbopladser foruden mosens oplysninger om tidligere tiders ændrede vandstand. Afgrænsning Området afgrænses mod vest af Hillerødmotorvejen. Mod øst af Øresund. Mod syd og nord af amtsgrænsen Amagers kystlandskab Målsætning At fastholde og styrke kystlandskabet og de særlige naturværdier. Behov for indsats Sikre afgræsning og andre plejeforanstaltninger på Saltholm under særlig hensyntagen til de mange uregistrerede kulturhistoriske levn. Fortsætte og evt. styrke naturovervågningen i EF-Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. Udarbejde og gennemføre plejeplaner for Sydamager-fredningen. Beskrivelse Landskabsmæssigt adskiller Amager og Saltholm sig fra de andre hovedområder ved sit flade landskab og ved at ligge isoleret som øer i forhold til resten af Københavns Amt. På Amager udnyttes en stor del af det åbne landskab til gartneri og landbrug. Københavns Lufthavn er desuden en væsentlig del af arealet. Ved kysterne findes de største sammenhængende strandengs- og strandsumpområder i amtet, hvor Vestamager og kystområderne på Sydamager er udpeget som EF-Habitatog Fuglebeskyttelsesområde. Saltholm er med sit rige fugleliv, enkelte meget sjældne og truede plantearter og særlige geologi, et af Danmarks vigtigste og mest beskyttelsesværdige naturområder. Friluftsmæssigt er de store naturområder på Amager karakteriseret ved at have en begrænset adgang på grund af den sårbare natur. På Vestamager er der dog et velfungerende net af cykel- og vandrestier og udsigtstårne ved reservatet, som er lukket for offentligheden. Kongelunden og Sydvestpynten har en stor rekreativ udnyttelse, mens sejlads- og adgangsforholdene på Saltholm gør, at færdslen her er meget begrænset. Saltholm har siden middelalderen været udnyttet som kalkbrud for byggematerialer til København og spor efter intensiv udnyttelse af husdyr findes bl.a. i form af tomter efter Sydskandinaviens til dato eneste mælkesæterbrug. Afgrænsning Området omfatter Tårnby og Dragør Kommuner, kystnære farvande syd og vest for Amager og Saltholm. 16

17 5. STATUS OG UDFORDRINGER Siden Hovedstadsrådets nedlæggelse i 1990 har amtet gennemført naturforvaltning. Siden 1992 har der været afsat midler via bloktilskuddet til finansiering af egentlig naturgenopretning. Amtet har siden 1997 tegnet aftaler om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). Amtet står overfor nye udfordringer med ny lovgivning og implementering af EF-Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver i de såkaldte Natura 2000 områder. Men amtet har også muligheder og frihedsgrader i opgaveløsningen som det fremgår af kapitel 3. For hvert af nedenstående områder gøres der status og beskrives, hvad der er af udfordringer og muligheder. Naturovervågning Status Naturovervågning giver amtet den viden, der skal bruges for at kunne gennemføre naturpleje og genopretning. Overvågning er hidtil sket efter et regionalt overvågningsprogram, hvor de mest følsomme områder i amtet overvåges årligt. Også en del fredninger overvåges for at sikre, at fredningens formål er overholdt. Overvågningen baserer sig på amtets egen indsats. Den kan dog, efter konkret vurdering, suppleres med tilgængelige overvågningsresultater fra anden side. Amtet overvåger planter, fugle og padder. Københavns Amt har eksempelvis Sjællands sidste yngledygtige bestand af Grønbroget Tudse. Overvågningen har vist, at også i Københavns Amt er bestanden i tilbagegang. På baggrund af overvågningens resultater, er der iværksat en indsats for at grave nye vandhuller og oprense gamle for at forsøge at vende tilbagegangen til fremgang. Vasby Mose overvåges årligt og på baggrund af overvågningsresultaterne, der viste en voldsom tilbagegang i antal af Rust-Skæne, rejste amtet fredningssag her for at sikre de sjældne planter i mosen. På Saltholm har overvågningen sikret, at den årlige pleje udføres korrekt, så ynglebestanden af sjældne fugle er opretholdt og for flere arters vedkommende stigende. Udfordringer Dele af naturovervågningen indgår i det nye nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) finansieret af staten. Der stilles krav om overvågning af udviklingen af EF-habitatområderne. Det vidensgrundlag, der opsamles her, er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at skabe et overblik over naturens tilstand i Københavns Amt. Derfor skal det stadig suppleres med et regionalt overvågningsprogram, der sikrer et overblik over tilstanden, også uden for habitatområderne. 17

18 Naturgenopretning Status Siden 1992 har der været fokus på at gennemføre en naturgenopretning, der i høj grad baserede sig på forslag fra private lodsejere, kommuner, organisationer og enkeltpersoner. Der er gennemført mange gode og forskelligartede projekter fra høslet i Vasby Mose over etablering af shelters i Brede til retablering af Louisekilden i Frederiksdal Skov. Der er nygravet og renoveret 58 vandhuller, som fungerer som forbindelse mellem større vådområder i det åbne land. Rene vandhuller er vigtige for at padder kan yngle, og dermed deres muligheder for at opretholde bestanden. I nogle af amtets nygravede vandhuller har den beskyttede habitat-art Stor Vandsalamander nu fundet et ynglested. Der er også ydet tilskud til forprojekter. Der er blandt andet blevet ydet tilskud til at kortlægge og beskrive amtets gravhøje. Der er blevet udarbejdet både en biologisk og en kulturhistorisk registrering, der er brugt til at prioritere indsatsen. Igennem de 10 år er 46 gravhøje blevet plejet ved rydning af træer og slåning af opvækst. Amtet rummer Danmarks største fredede fortidsminde, Københavns Befæstning, som har været genstand for mange naturgenopretningsprojekter. Projektforslagene er vurderet på baggrund af forskellige kriterier i første omgang Skov- og Naturstyrelsens kriteriepapirer og senere efter kriterier beskrevet i det informationsmateriale, amtet udgiver hvert år. I de seneste år har der været en tendens til et faldende antal ansøgninger og ansøgningers indhold af en ringere kvalitet. Desuden har projekterne ofte været udført på matrikelniveau. På baggrund af erfaringerne fra 10 års arbejde, kan det konkluderes, at langt de fleste projekter har været succesfulde, men en del projekter har dog fungeret mindre godt. Blandt andet er det er svært at få afgræsningsprojekter til at fungere, hvis arealet er for lille. Oversigt over gennemførte genopretningsprojekter Søer Vandhuller Vandløb Strandegn Fersk eng Moser Overdrev Anden natur Fortidsminder Kulturhistoriske mindesmærker Stier 5,7 ha 58 stk. 4,1 km 117,2 ha 212,1 ha 145,2 ha 101,5 ha 135,0 ha 46 stk. 16 stk. 19,5 km 18

19 Udfordringer Den største udfordring indenfor naturgenopretningsområdet er at ændre praksis for tildeling af støtte til gennemførelse af naturgenopretningsprojekterne, således at projekterne i højere grad understøtter den samlede plan for udvikling af den regionale natur og friluftslivet, i stedet for mere snævre ønsker udenfor denne sammenhæng. Naturpleje Status Der udføres løbende pleje på enkelte særligt beskyttelsesværdige naturområder, samt 18 fortidsminder. Plejen har koncentreret sig om Vasby Mose og Saltholm. I Vasby Mose er der i en periode gennemført frivillige aftaler for at sikre sjældne planter for fremtiden. Her er der gennemført en revision af fredningen som munder ud i en plejeplan. På Saltholm sikrer plejen, at øen bevares lysåben, så den stadig er en attraktiv ynglelokalitet for en lang række af kystfugle. Plejen er blevet understøttet af en aftale om miljøvenlig drift, så ejerlauget sikres støtte til drift med afgræsning. Gravhøjene, der plejes, er privatejede høje af stor botanisk eller kulturhistorisk værdi. Amtet har rejst fredninger for 7 værdifulde naturområder på vestegnen, hvor de biologiske værdier søges sikret. I disse fredninger er amtet helt eller delvis plejemyndighed, og fredningerne pålægger amtet at udarbejde en plejeplan. Derfor vil indsatsen med hensyn til at udarbejde plejeplaner koncentrere sig om disse områder. Udfordringer Ved gennemførte og kommende fredninger er der en stor udfordring i at udarbejde og sikre plejeplanernes gennemførelse, hvilket er amtets opgave. Der ligger en særlig udfordring i at fastholde naturplejemuligheder med græssende kreaturer som følge af kommende ændringer i EU s landbrugsstøtteordninger. Ændringerne kan betyde reduktion af antal køer, der er tilgængelige til naturpleje fordi tilskudsmulighederne begrænses. Når plejeplanerne er udarbejdet, vil der kunne udføres førstegangspleje f.eks. ved anvendelse af naturgenopretningsmidler. Den vedvarende pleje vil hovedsageligt skulle varetages af lodsejer selv ved f.eks. afgræsning. Der forventes et stigende administrativt ressourceforbrug til udarbejdelse og revision af plejeplaner. Vandløb Status Gennem de sidste 15 år har det været højt prioriteret at gennemføre miljøvenlig vedligeholdelse af amtets vandløb. Tilstanden i vandløbene er i perioden blevet bedre, både med hensyn til vandkvalitet og dyreliv, men den opfylder endnu ikke målsætningerne i regionplanen. I perioden er der udført genopretning af Store Vejleå med slyngninger og stryg. Derudover er der genoprettet i alt 4 kilometer mindre vandløbsstrækninger. Amtet har ansvaret for drift af i alt 50 km vandløb. 19

20 Udfordringer Mange arealer langs vandløbene er reelt taget ud af landbrugsdrift og i et samspil med tilskudsmulighederne fra de Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ), bør mulighederne for at gennemføre restaureringer undersøges. Dette forhold vil efter al sandsynlighed blive aktuelt, når EU-Vandrammedirektiv skal implementeres i dansk lovgivning. For at opfylde regionplanens målsætninger til vandkvaliteten, kan der være behov for at vandløbene restaureres og at vandløbsbunden hæves. Vandløbsrestaureringer skal i fremtiden tænkes sammen med den indsats kommunerne gør i forbindelse med spildevandsplanlægning i det åbne land samt Vandmiljøindsatsen. Fredninger Status Der er gennem de seneste år gennemført en række markante fredninger af blandt andet Mølleåen og Vestvolden. Fredningerne sikrer de landskabelige, kulturhistoriske og biologiske værdier for fremtiden og giver øget mulighed for rekreativ udnyttelse. Teknisk Forvaltning har på baggrund af Plan for Vestegnens Moser moderniseret en række fredninger, hvor hovedformålet har været at sikre naturværdierne i moserne ved at gennemføre naturpleje på baggrund af vedtagne plejeplaner. Samlet antal fredninger i Københavns Amt Antal Areal ha Arealfredninger Punkt og linie fredninger 13 - Moderniserede fredninger Planlagte moderniseringer - - Plejeplaner udarbejdet 1-3 Plejeplaner planlagt 9 Udfordringer Næsten alle de fredninger amtet rejser, udmøntes i en plejeplan, hvor amtet er plejemyndighed. I takt med at allerede rejste fredninger bliver tiltrådt, forudses indsatsen med at udarbejde plejeplaner at blive større end i dag. Samtidig må det forventes, at indsatsen med plejen også bliver større. Opgaven inden for fredning vil derfor i højere grad koncentrere sig om at udarbejde plejeplaner for større områder i tilknytning til allerede rejste fredninger, end at rejse nye. Det kan være påkrævet at gennemføre enkelte fredninger, hvis det viser sig nødvendigt. Naturstier Status Hovedstiernes formål er at sikre gode transportmuligheder mellem hjem og arbejde og ud til naturområderne i amtet. Naturstierne anlægges for at give adgang til at opleve 20

21 naturen. Kun naturstier finansieres af naturforvaltningsmidler. Der er gennemført forundersøgelser af i alt 12 kilometer natursti og anlagt 19,5 kilometer sti for naturgenopretningsmidler. Indsatsen har især koncentreret sig om at skabe forbindelse mellem naturområderne Vestskoven Hedeland og Strandparken Hedeland for at give borgerne mulighed for at opleve det åbne landbrugsland med de store naturområder. Udfordringer Skabe oversigt over de eksisterende rekreative stier i det åbne land som baggrund for udbygning af stinettet herunder nyetablering af stier og genåbning af nedlagte. Endvidere registrere og eventuelt fjerne barrierer for et fremtidigt stinet. Endelig er det en udfordring at få etableret cykel- og gangstier langs kyster og diger. Formidling Status Den væsentligste del af naturformidlingen og naturvejledningen finder sted, hvor der er særlige muligheder for at opleve natur, kulturhistorie og landskab. De steder, der prioriteres, er lokaliteter hvor amtet foretager naturgenopretning, naturpleje, naturovervågning eller områder der har særlig interesse for friluftslivet. I naturvejledningen inddrages endvidere områder og steder, hvor amtet fører tilsyn med miljøforhold eller har andre aktiviteter indenfor miljøområdet. Igennem årene er der udgivet en række foldere og pjecer samt opsat informationstavler i forskellige dele af amtet. Der afholdes årligt ca. 40 offentlige naturvejlederarrangementer, som beskrives i et turprogram der udgives tre gange årligt. Arrangementerne dækker et bredt spektrum af emner indenfor natur, kulturhistorie, friluftsliv, vandmiljø og virksomhedsbesøg. En del af arrangementerne er specielt rettet mod børnefamilien. Der er generelt en stor tilslutning til turene, ligesom efterspørgslen på amtets foldere og pjecer om natur og landskab er stor. Udfordringer Udvikling af formidlingsmetoderne så amtet når en større målgruppe med sin formidlingsindsats og samtidig også en kvalitetsudvikling, som giver borgerne lyst til selv at opleve og at agere i natur- og miljøsammenhænge på baggrund af oplevelser og indsigt erhvervet gennem amtets formidling. Endelig kan der etableres en mulighed for at få overblik over udbuddet af friluftsaktiviteter via amtets hjemmeside. Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) Status Amtet har efterhånden som tilskudsmulighederne for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) gennem årene er blevet mere naturrettede fået mulighed for at påvirke udviklingen af det åbne land ved at indgå aftaler med landmænd om driftsændringer i de særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder). Udfordringer Der skal arbejdes med mulighederne for at De Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) kan anvendes for at understøtte indsatsplanerne for grundvand. De skal spille 21

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Arbejdsnotat. Analyse af hovedstadsområdets grønne rekreative områder/ landskaber, deres støjpåvirkning og tilgængelighed

Arbejdsnotat. Analyse af hovedstadsområdets grønne rekreative områder/ landskaber, deres støjpåvirkning og tilgængelighed Arbejdsnotat Analyse af hovedstadsområdets grønne rekreative områder/ landskaber, deres støjpåvirkning og tilgængelighed 1 Titel: Analyse af hovedstadsområdets grønne rekreative områder / landskaber, deres

Læs mere

H O V E D S T A D E N S G R Ø N N E R I N G

H O V E D S T A D E N S G R Ø N N E R I N G H O V E D S T A D E N S G R Ø N N E R I N G Et debatoplæg om hovedstadens fremtidige natur- og friluftsområder Marts 2004 Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings amtsbestyrelser og lokalkomitéer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026, for Høje-Taastrup Kommune Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 16.09.2014 Planen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK.

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK. Endelig oversigt over retningslinjer i Regionplan 2005 der afløses af Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2010 Kommuneplan 2014 HTK-relevant Videreført og evt justeret i Kommuneplan 2014 Intet af HTK relevans

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere