Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. sal Postbox København K Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. sal Postbox 1163 1010 København K Tlf. + 45 33 73 08 00 Fax. + 45 33 73 08 01 freja@freja.biz www.freja."

Transkript

1 Årsrapp ort 2009

2 Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. sal Postbox København K Tlf Fax Eneaktionær: Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune: København Selskabsnavn: Statens Ejendomssalg A/S CVR nr Binavne: Freja ejendomme A/S Ejendomsselskabet Freja A/S Freja A/S Statens Ejendomme A/S

3 Årsrapport 2009

4 Kulsviervej Lyngby Smuk, gammel vandmølle opført i 1643 i det naturskønne område ved Mølleåen

5 Indhold Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Selskabets ledelse Udviklingsaktiviteterne Indskud af ejendomme Driftoptimering Salg og markedsføring Kompetenceledelse Vederlagspolitik Risici Selskabsledelse og samfundsansvar Bestyrelse og ledelse Hændelser efter regnskabsåret udløb Forventninger til 2010 Overskudsdisponering og generalforsamling Meddelelser til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Finanskalender for resten af 2010 Tema: Odense 35 Regnskab Regnskabsberetning Påtegninger Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ejendomsoversigt English summary Financial highlights 3

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 52,5 85,9 584,4 341,4 212,7 Resultat af drift af ejendomme -3,8-1,7-15,9-6,1-3,5 Resultat af ejendomsvirksomhed 48,7 84,2 568,5 335,3 209,2 Administration m.v. -22,2-18,9-16,3-14,7-14,9 Resultat før finansielle poster (EBIT) 26,5 65,3 552,2 320,6 194,3 Finansielle poster, netto 14,0 37,6 32,4 13,1 12,3 Resultat før skat 40,5 102,9 584,6 333,7 206,6 Skat af årets resultat -10,1-25,9-146,1-88,7-55,4 Årets resultat (totalindkomst) 30,4 77,0 438,5 245,0 151,2 Balance pr Langfristede aktiver 11,6 9,0 4,1 13,2 12,8 Kortfristede aktiver 1.123, , , ,0 942,8 Aktiver i alt 1.134, , , ,2 955,6 Egenkapital 1.093, , ,2 878,2 776,7 Kortfristede forpligtelser 41,3 117,2 149,6 295,0 178,9 Passiver i alt 1.134, , , ,2 955,6 Nøgletal Afkastgrad 3% 8% 46% 31% 23% Egenkapitalens forrentning efter skat 3% 7% 42% 30% 20% Soliditetsgrad 96% 90% 89% 75% 81% Indtjening pr. 100 kr. aktiekapital 111 kr. 291 kr kr kr kr. 4

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 102,5 528,5-124,8 89,1 208,1 Pengestrøm til investeringsaktivitet -0,6-0,2-0,2-0,5 - Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -75,0-221,2-73,0-150,0-101,1 Pengestrøm i alt 26,9 307,1-198,0-61,4 107,0 Likvider 31. december 335,0 308,1 1,0 199,0 260,4 Aktiekapital Aktiekapital 1. januar 27,2 25,0 21,3 18,0 13,5 Nom. kapitaludvidelser ved apportindskud 0,7 2,2 3,7 3,3 4,5 Aktiekapital 31. december 27,9 27,2 25,0 21,3 18,0 Egenkapitaludvikling Egenkapital 1. januar 1.112, ,2 878,2 776,7 716,4 Kapitaludvidelser ved apportindskud 25,9 11,0 7,5 6,5 9,1 Udloddet udbytte -75,0-200,0-100,0-150,0-100,0 Årets resultat 30,4 77,0 438,5 245,0 151,2 Egenkapital 31. december 1.093, , ,2 878,2 776,7 Årets til- og afgang af ejendomme (antal ejendomme) Beholdning Årets Tilgang Tilgang Beholdning afgang køb/annull. indskud Ubebyggede grunde Énfamilie huse Blandede ejendomme I alt

8 Ledelsens beretning 2009 var for Freja, som for branchen generelt, præget af finanskrisen. For Freja kom det til udtryk i et stærkt vigende marked for salg, større kompleksitet i de finansieringsmæssige forudsætninger for handel og større forsigtighed hos købere i forhold til at kaste sig ud i større projekter. Trods det vigende marked er Freja kommet ud af 2009 med et overskud på 40,5 mio. kr. før skat. Resultatet er mindre end for 2008, hvor årets resultat blev opgjort til et overskud før skat på 102,9 mio. kr. Karen Mosbech tiltrådte pr. 1. maj 2009 som administrerende direktør i Freja og overtog således posten efter Allan Andersen, der havde været administrerende direktør siden selskabets start. I løbet af sommeren gennemførte selskabet en interessentundersøgelse. Nogle af hovedkonklusionerne på undersøgelsen var, at Freja er et professionelt og pålideligt selskab med et højt fagligt arkitektonisk ambitionsniveau, og som med fordel kan have en større åbenhed i sin virksomhedsdrift og kommunikation. Resultaterne af undersøgelsen er indgået i den videre strategiske udvikling, hvor nogle af hovedpunkterne er at styrke proaktiviteten og synligheden omkring organisationens arbejde og markedsføring. I løbet af efteråret blev en ny porteføljestrategi udviklet og vedtaget af bestyrelsen. Strategien er en naturlig reaktion på vilkårene i ejendomsbranchen og på de større udfordringer for ejendomsdriften, som en øget portefølje afstedkommer. Fokus rettes mod at få mere gang i handelen, uden at det går ud over såvel lønsomheden som det høje arkitektoniske ambitionsniveau og de samfundsmæssige hensyn. Ved årets udgang er store dele af strategien implementeret. Således er der etableret et ejendomsforum med henblik på at sikre koordinering blandt medarbejdere og rådgivere omkring hver enkelt ejendom. Der er igangsat en driftoptimering, og der er gennemført en større opdatering af den eksisterende hjemmeside for at øge synligheden af ejendommene og udviklingsaktiviteterne. Endvidere er der udarbejdet en indkøbspolitik, foruden at vi har iværksat en testning af forskellige nye koncepter for ejendomsudvikling og markedsføring. Strategien er udviklet i et samarbejde med selskabets medarbejdere. Det har været vigtigt for at sikre, at indholdet er genkendeligt og ønsket af medarbejderne, samtidig med at det afspejler direktionens visioner for organisationens måde at arbejde på. En styrkelse af relationen til leverandørerne af ejendomme har også været højt på dagsordenen i det forløbne år. Ambitionen er, at flere 6

9 Bjergbygade 3 Slagelse Stilfuld patriciervilla fra 1910, senest anvendt som retssal 7

10 8 Slotsgade 53 Slagelse Smuk fredet ejendom fra 1810, tidligere brænderigård

11 potentielle leverandører vælger at bruge Freja, og at de oplever virksomheden som en professionel og troværdig samarbejdspartner. Udviklingsaktiviteterne Frejas overordnede virksomhedsstrategi er at skabe værditilvækst gennem forskellige former for udvikling af ejendommene, inden de afhændes. Som afsæt til en stillingtagen til, hvilken udvikling den enkelte ejendom skal gennemløbe, vurderes og synliggøres den enkelte ejendoms muligheder og kvaliteter. Aktivitetsmulighederne er mange. Dog omfatter de ikke egen byggeaktivitet. Kategorisering af udviklingsaktiviteterne For en professionel, fokuseret og koordineret håndtering af Frejas meget sammensatte portefølje er der udviklet en kategoriseringsmodel. Formålet er at styrke fokus og indsats mod hver enkelt ejendoms udviklingspotentialer og udfordringer, samtidig med at modellen skal effektivisere og optimere de prioriterede udviklingsaktiviteter og øge det resulterende provenu. Kategorierne er: 1. Hurtigst muligt salg med mindst muligt ressourceforbrug. Her indgår ejendomme, hvis værdi ikke vil kunne øges ved egentlige investeringer, forbedret vedligeholdelsestand, ændrede planforhold eller lignende. 2. Optimering af salg og ejerskab ved at forbedre ejendommens drift, bl.a. ved udlejning. Her indgår ejendomme, der umiddelbart vil få forbedret salgsmulighederne ved investeringer for at tiltrække lejere eller ved at få udbedret væsentlige vedligeholdelsesmangler. Udlejning kan ske med henblik på at skabe investeringsejendomme, dvs. en langsigtet lejekontrakt, eller med henblik på korttidsaktivering af ejendommen. 3. Salg efter skitsering af nye muligheder, kortlægning af historie og andet, der fremhæver mulighederne. Her indgår ejendomme, hvis synlighed og mulighed for en større købergruppe kan øges ved beskrivelser og skitser af indretningsforslag, materialevalg, bygningshistorie og andet, der kan øge og/eller synliggøre markedsværdien. 4. Udvikling med henblik på ændrede planforhold, byggemuligheder, udstykning o. lign. Her indgår grunde af en vis størrelse, ejendomme til udstykning og ejendomme hvis værdi vil øges væsentligt ved ændrede planforhold. Ofte anvendes arkitektkonkurrencer for at styrke 9

12 Robinievej 202 Albertslund Fælleshus tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter. Bygherre: Freja ejendomme A/S Udvikling i ejendomssalget Mio. kr. 700 Bruttofortjeneste Antal solgte ejendomme Antal I antal solgte ejendomme indgår kun hele ejendomme. Delsalg indgår i bruttofortjenesten. Grundarealer / Etage-m 2 T. m 2 Indskudte grundarealer Solgte grundarealer Solgte etagem 2 Indskudte etagem

13 planprocessen. Dertil kommer eventuel byggemodning, hvor grunden sælges stykvis. 5. Senere udvikling og/eller salg. Her indgår ejendomme, der normalt falder i en af ovenstående grupper, men hvor markedsforhold eller kommuneplaner (rækkefølgeplaner) taler for at afvente konjunkturer eller ændrede kommunale ønsker for den overordnede planlægning. Aktiviteterne omkring ejendommene i kategori 1 og 2 relaterer sig primært til salg og drift. Aktiviteter vedrørende arkitektonisk og planmæssig udvikling er involveret i kategori 3-ejendommene og er hovedaktiviteten for kategori 4 og 5-ejendommene et grønt år Udviklingsaktiviteterne i 2009 har i høj grad haft fokus på værdiskabelse gennem bæredygtige tiltag som forudsætning for energioptimering, byliv, vækst og arkitektonisk kvalitet. I februar 2009 afholdt Freja bæredygtighedsseminaret Bæredygtig byudvikling Freja Green, hvor Frejas interessenter og samarbejdspartnere fik lejlighed til at drøfte fremtidens bæredygtige byudvikling med en række foredragsholdere, som hver især har kompetencer ud i bæredygtighed såvel i forhold til eksisterende bebyggelse som på masterplanudviklingsniveau. Dagens oplæg og diskussion gav anledning til, at Freja i forbindelse med hvert enkelt udviklingsprojekt formulerer præcise succeskriterier for bæredygtighedsparametrene og herunder søger størst mulig integration af grundlæggende bæredygtighedshensyn i projekternes tidlige fase. Udviklingsejendommene Processen for hver af de ejendomme, der skal undergå en forædling, er sjældent ens. Hver ejendom er et unikum, og værktøjerne, der anvendes, spænder vidt. For hver enkelt ejendom formuleres samarbejder med de forskellige interessenter om udviklingsaktiviteter som en del af ejendommenes forædlingsproces. Som eksempler på forskellige samarbejdsrelationer i 2009 kan nævnes, at partnerskabsdannelse med andre grundejere er taget i anvendelse i Hillerød-projektet Carlsby. Interessent-samarbejde med potentielle købere og brugere anvendes ved Brorfelde Observatoriet, og parallelt opdrag og fælles lokalplanudvikling i samarbejde med andre grund- og ejendomsbesiddere er anvendt i forbindelse med Frejas ejendom ved Følager. I 2009 har der været megen opmærksomhed omkring udviklingen af Frejas arealer i Odense 11

14 ved Syddansk Universitet, som dels har ført til et betinget salg af en 70 ha. stor grund til et kommende Odense Universitetshospital og dels til et lokalplansamarbejde med Odense Kommune om en Forsker- og videnpark med en bebyggelsesplan for ca m 2 bebyggelse. Dette udviklingsarbejde behandles i det særskilte tema på side 35. Herudover har det været et særdeles aktivt år på en række ejendomme. Et uddrag af aktiviteterne præsenteres her. Hillerød, Carlsbergvej en planproces der lykkes I 2008 inviterede Hillerød Kommune Freja og en række af byens interessenter og samarbejdspartnere til en workshop med det formål at diskutere Hillerød Bycenters udvikling. Visionen var og er i fællesskab på tværs af arealgrænserne at udvikle området til et nyt, tæt byområde med fokus på uddannelse og campusmiljø integreret med kontorer, boliger og liberalt erhverv. Et parallelopdrag er gennemført, og den faglige komité pegede entydigt på ét projekt - udført af Holscher Arkitekter og Esbensen Ingeniører. Projektet beskriver en tæt bystruktur med et samlende strøg, der bugter sig gennem bebyggelsen og definerer en serie af byggefelter, der ligeledes kan underopdeles. En bebyggelsesplan, der på en fornem måde giver mulighed for at etapedele, samtidig med at dele af bebyggelsen vil opleves som afsluttet på et tidligt tidspunkt. Forslaget er endvidere meget fleksibelt i forhold til at integrere funktioner. Samlet rummer masterplanen en bebyggelse på op til m 2. Gehl Architects har efterfølgende analyseret idéer og muligheder med henblik på endeligt at beskrive og visualisere disse med særlig fokus på arealet omkring Hillerød Station. Dette arbejde dannede baggrund for etableringen af et partnerskab mellem Freja, DSB Ejendomsudvikling A/S samt Hillerød Kommune, som alle har stationsnære arealer. Ved udgangen af 2009 er lokalplanlægningen igangsat, og de første salgsforhandlinger er påbegyndt. 12

15 Carlsbergvej 32E Hillerød Holscher Arkitekters forslag til udvikling af stationszonen A k k u m u l e r e d e s a l g s v æ r d i e r Mio. kr Salgsværdier Akkumulerede indskudsværdier Mio. kr Indskudsværdier

16 Følager 5 Valby Tegnestuen Vandkunstens forslag til bebyggelse af området 14

17 Følager Ny Ellebjerg og Valby en bymæssig smeltedigel in spe Ved Ny Ellebjerg Station på Følager-siden af baneterrænet er Freja i besiddelse af et grundareal, der rummer et stort potentiale for at understøtte byudviklingen i området. Området er kendetegnet ved eksisterende erhvervsbebyggelse, der aktuelt renoveres, tilbygges og transformeres til anden nutidig anvendelse. Frejas ejendom giver umiddelbart mulighed for at supplere området med en helt ny bebyggelse på ca m 2. I samarbejde med Københavns Kommune og de øvrige grundejere omkring stationen er der med Hasløv & Kjærsgaard som konsulent gennemført et parallelt opdrag med henblik på at skabe en samlet lokalplan for området herunder at skabe forudsætning for at sammentænke infrastruktur og pladsdannelser, der understøtter Ny Ellebjerg Station. At ejendommen samtidig udvikles i en bymæssig sammenhæng med blandede funktioner, der udover ovenstående vil komme til at rumme uddannelsesmiljøer og kreative virksomheder, skærper betragtningen om en bæredygtig by. Status ved årets udgang er, at lokalplanen forventes politisk behandlet af Københavns Kommune i marts Islevgård Allé, Rødovre fra pædagogisk forsøg til analyse af forstadens muligheder I Rødovre nord - tæt på grønne arealer langs Harrestrup Å og med let adgang til Nordre Ringvej samt Motorringvej 3 - ligger Islevgård Allé 5. Her ligger faciliteter, der i en årrække har fungeret dels som et laboratorium for dansk folkeskolepædagogik, dels som modelby, der fortsat danner rammer om undervisning af børn og unge i en samfundstro kontekst. Tegnestuen Vandkunstens forslag blev udvalgt til viderebearbejdning. Med dette forslag skabes der mulighed for en tæt bæredygtig bebyggelse. Bæredygtigheden eksisterer ikke mindst i kraft af stationsnærheden, som erfaringsmæssigt er en af de absolut væsentligste faktorer i forhold til minimering af et områdes totale miljømæssige aftryk. Der vil kunne etableres boliger, kontorer, dagligvarebutikker og andet liberalt erhverv. Der er optimal tilgængelighed. Med disse faciliteter og den historie, området som udgangspunkt besidder, har Freja indledt en udviklingsproces sammen med konsulentfirmaet Hausenberg samt arkitektfirmaet SHL og ingeniørfirmaet Esbensen, hvor der skal screenes for alle udviklingspotentialer. Hvad vil Rødovre Kommune? Hvordan styrkes forstaden? Hvordan kan Freja og Rødovre Kommune samarbejde om udviklingen af denne bydel? Kan ejendommens historie anvendes som udgangspunkt for noget ganske nyt? 15

18 Visionen er at salgsmodne ejendommen ved at indfange de ideér, der bygger på de særlige forudsætninger og muligheder, denne ejendom besidder. Et projekt, der bygger på og styrker forstaden - og som gerne må sætte nye mål for bæredygtighed, bebyggelsesprincipper, funktionsblanding, tæthed m.m. Første step er at tegne konturerne for et nyt Islevgård Allé, og Rødovre Kommune får hermed visualiseret en revitalisering af dette område. Et område, der har potentiale til at blive et supplement til det omgivende boligkvarter, til at blive et erhvervsområde, der knytter an til nærliggende hovedfærdselsårer, eller et uddannelsesområde, der bygger på områdets historie. Mulighederne er mange på et af de sidste delvist ubebyggede arealer i Rødovre. Brorfelde stjernekiggeri som liebhaveri Brorfelde Observatoriet, som Freja erhvervede i juni 2009, er en enestående ejendom bestående af en række stjerneobservatorie-bygninger foruden værkstedsbygninger, en hovedbygning og tjenesteboliger. Det hele er placeret i et usædvanligt smukt og kuperet landskab, der består af såvel opdyrkede arealer som overdrev og græsningsarealer. Udviklingen af denne ejendom har sin helt særlige karakter blandt andet i kraft af en gruppe meget entusiastiske interessenter samt en række fredningsmæssige interesser, der knytter sig til ejendommen. Freja vil, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, udarbejde en redegørelse for de primære bevaringsværdier og samtidig beskrive muligheder for udvikling af ejendommen, så anvendelsen kan blive optimeret. Hensigten er at optimere den attraktion, der ligger i såvel de landskabsmæssige som de bygningsmæssige kvaliteter, hvor observatorierne er det unikke og det karakterdannende for området. Området skal gøres tilgængeligt, og alle bygningerne skal bringes i anvendelse. Mulighederne er mange eksempelvis et samlet center for astronomi, ferieboliger/lejligheder, kursuscenter, lejrskole eller en efterskole. Når resultatet af to igangværende fredningssager er kendt, vil Freja udarbejde endelige scenarier for anvendelse af ejendommen og søge at belyse, hvorledes kulturarven bliver værdiskabende for området, såvel kulturelt, driftsmæssigt som økonomisk. Rolighedsvej 1, Ballerup Som opfølgning på Ballerup Kommunes projekt Ballerup 2020 er der i efteråret 2009 gennemført yderligere en visionsproces for Ballerup Bymidte for at tilvejebringe grundlag for en idékonkurrence. I denne proces er Frejas ejendom ved Rolighedsvej bragt i spil som en vigtig brik i forhold til stationsnær fortætning. Freja har bidraget til konkurrenceprogrammet. 16

19 Observator Gyldenkernes Vej 1 15 Tølløse Tidligere observatorium beliggende i naturskønt område bestående af morænebakker 17

20 Frederiksborgvej 71, Allerød I 2009 har Freja i samarbejde med arkitektfirmaet Vandkunsten og landskabsarkitektfirmaet SLA præsenteret Allerød Kommune for et revideret projektforslag, der rummer mulighed for at producere kvalitetsboliger præfabrikeret på fabrik. Hensigten er, i samarbejde med boligselskabet Domea, at anvise muligheden for et kombiprojekt, som består af såvel ejer- som almene boliger. Allerød Kommunes Økonomiudvalg har behandlet forslaget og foreslået videre drøftelser udsat til efter kommunalplanvedtagelsen i december Strandpromenaden 33-39, København Ejendommen er solgt i En startredegørelse forud for lokalplanlægningen er fremsendt til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, hvor den bliver behandlet på et af de første udvalgsmøder i Entasis Arkitekter har udformet bebyggelsen, som tilpasser sig områdets patriciervillastil, og som åbner for kig gennem bebyggelsen og ikke mindst forholder sig til den nye strandpark, som Københavns Kommune aktuelt anlægger langs Strandpromenaden. tidligere anvendt ejendommen som kulisseværksted. Ejendommen er allerede lokalplanlagt for nybyggeri af godt m 2 boliger. En køber, der ønsker at anvende lagerbygningen til midlertidige formål, vil således blive forpligtiget til på sigt at opføre boliger. Liselundvej 10-12, Slagelse Et parallelopdrag for boligbebyggelse ved det smukke haveanlæg ved Antvorskov Højskole er gennemført og afsluttet i På baggrund af projektet, udarbejdet af Erik Møllers Tegnestue, er der arbejdet videre med en bygningstypologi, som omfatter fem klyngebebyggelser i parkområdet med i alt ca m 2 bebyggelse. Ejendommen rummer endvidere selve hovedbygningen på m 2, hvortil der er udarbejdet en projektrapport med beskrivelse af anvendelsesmuligheder. I samarbejde med Slagelse Kommune tilrettelægges planarbejdet primo Artillerivej 96, København Freja har fået udarbejdet en analyse, der redegør for muligheder og omkostninger i forhold til midlertidigt at tage den m 2 store lagerbygning i brug. Det Kongelige Teater har 18

21 Strandpromenaden København Entasis Arkitekters forslag til bebyggelse af området Mio. kr A k k u m u l e r e t o v e r s k u d / E g e n k a p i t a l Overskud før skat Egenkapital

22 20 Henriksholms Allé 29 Vedbæk Forsvarskommandoens tidligere domicil i Vedbæk

23 Forsvarskommandoen Vedbæk og Auderødlejren nye projekter, nye muligheder, nyt liv Kort inden årets udgang blev Freja indehaver af to af Forsvarets ejendomme - Forsvarskommandoen i Vedbæk og Auderødlejren. Forsvarskommandoen Vedbæk i udkanten af byen ligger usædvanligt attraktivt i forhold til såvel natur, infrastruktur, strand som bymiljø. Bygningerne besidder mange kvaliteter, og der synes rige muligheder for at bygge videre på stedets kvaliteter både i forbindelse med bevaring og nybyggeri. Auderødlejren er beliggende i Frederiksværk Kommune og absolut smukt udlagt i et naturområde på en halvø ud i Arresø. Bebyggelsesplanen samler den primære bebyggelse i en u-form, som skaber et indre fælles anlæg og samtidig efterlader det omgivende landskab forholdsvis uberørt. Bebyggelsen er forholdsvis rustik med en række attraktive faciliteter integreret såsom træningsbassin og idrætssale. Herudover er der fritliggende bebyggelse, idrætsanlæg, skydebane samt adgang til en mindre havn. Ikke mindst selve forsvarskommandobygningen og hovedbygningen Henriksholm rummer store anvendelsesmæssige og arkitektoniske kvaliteter, og for første gang i Frejas historie ejer Freja også et tre-etagers underjordisk sikringsanlæg. En spændende udviklingsudfordring, der absolut ikke gør appetitten på at påbegynde udviklingsarbejdet mindre. Rudersdal Kommune har udarbejdet en masterplan for ejendommen, som er en god forudsætning for det fremtidige udviklingsarbejde. I alt er der m 2 grundareal og m 2 bebyggelse at arbejde med. Indskud af ejendomme I løbet af 2009 blev der indskudt i alt 26 ejendomme i forbindelse med generalforsamlinger i juni og december. Hovedparten af disse ejendomme 16 har senest været anvendt af politiet, domstolene og retten. Derudover er der indskudt to kaserner, et baneareal, kontorbygninger, undervisningsfaciliteter og to boliger. 21

24 Alt i alt er der blevet indskudt ejendomme fra følgende ministerier: - Transportministeriet ved Vejdirektoratet og Banedanmark - Forsvarsministeriet ved Forsvarskommandoen - Videnskabsministeriet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen - Finansministeriet ved Slots- og Ejendomsstyrelsen De indskudte ejendomme: - Ny Strandvej 8, Fakse (politiejendom) - Skomagerrækken 3, Næstved (politiejendom) - Ramsherred 3, Næstved (politiejendom) - Tingvej 2, Haslev (politiejendom) - Rågø, Horslunde (naturbeskyttet ø) - Kirkegade 8, Frederikshavn (teknisk skole) - Vasegårdsvej 12, Aakirkeby (undervisningsfaciliteter) - Brorfelde, Tølløse (observatorium) - Bredgade 34, Skjern (politiejendom) - Tinggade 4, Hadsund (politiejendom) - Slotsgade 53, Slagelse (domhus) - Bjergbygade 3, Slagelse (domhus) - Bredgade 55, Langå (banearealer) - Meulenborg Park 2, Snekkersten (skovareal og bolig) - Bøgebakken 3, Helsingør (herskabsvilla) - Islevgård Allé 5, Rødovre (forsøgsskole) - Hørhusvej 7, København S (politiejendom) - Bredgade 19/Kornerups Vænge 12, Roskilde (politiejendom) - Bysøstræde 5, Holbæk (politiejendom) - Amtmandstoften 1, Hjørring (retsbygning) - Volden 18, Kalundborg (retsbygning) - Rolighedsvej 1, Skagen (politi- og retsbygning) - Banegårdspladsen 2, Brønderslev (politi- og dommerkontor) - Svinget 9, Hirtshals (politiejendom) - Vedbæk Kaserne, Henriksholms Allé 29, Vedbæk (Forsvarskommandoens domicil) - Auderødlejren, Auderødvej 90, Frederiksværk (Søværnets Grundskole) A n t a l g e n n e m f ø r t e h a n d l e r o p d e l t g e o g r a f i s k Antal 25 Hovedstadsområdet Sjælland og øerne Fyn og Jylland

25 Auderødvej 90 Frederiksværk Søværnets tidligere grundskole beliggende ved Arresø Driftoptimering 2009 har stået i driftoptimeringens tegn. Freja har oplevet et år, hvor flere større ejendomme er kommet ind, mens det primært er mindre ejendomme, der er solgt. Det har givet en voksende portefølje, hvor liggetidsomkostningerne udgør en stadig større del af totalinvesteringen i de enkelte ejendomme. Som følge heraf er det et helt centralt element i den nye porteføljestrategi at have øget fokus på driften. Som en indsats for at begrænse liggetidsomkostningerne er fokus blandet andet øget på udlejning. Herved øges indtægterne, samtidig med at Frejas omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og pasning af de omkringliggende arealer nedbringes. Dette har været en succes i Ligeledes er målet, at den øgede aktivitet omkring ejendommene er til gavn og glæde for de omkringboende og understøtter ejendommenes kvaliteter med henblik på et kommende salg. Freja har på langt de fleste ejendomme outsourcet pasningen og vedligeholdet på ejendommene. Dette gælder både pasning af bygningerne og udearealerne. Det klare mål er, at ejendommene fremstår ordentligt, sådan at det kan ses, at der bliver taget hånd om dem. I 2009 har erfaringer hentet fra Fyn om udlicitering til flere firmaer dannet baggrund for at afprøve lignende modeller flere steder i landet. I 2009 er der gennemført oprydning og hovedrengøring af samtlige bygninger, idet de fleste står tomme. Dermed kan de godt hen over tid komme til at se forladte ud. Rengøringen har givet et løft til bygningerne, og de fremstår nu rene og ryddelige, hvilket giver et godt førstehåndsindtryk. Gennem året er energimærkerne på hver enkelt ejendom blevet vurderet, og ud fra disse er der udvalgt en række tiltag, som er under gennemførelse. Det har allerede nu givet resultat i form af besparelser. E j e n d o m s b e h o l d n i n g o p d e l t g e o g r a f i s k Antal 25 Hovedstadsområdet Sjælland og øerne Fyn og Jylland

26 Mio. kr Salg og markedsføring Salget i 2009 har stået i de mindre ejendommes tegn. Således er der solgt 24 ejendomme til individuelle priser under 11 mio. kr., mens der er solgt to ejendomme til 50 mio. kr. og derover. Blandt de små ejendomme kan nævnes Østergade 19 i Randers, Adelgade i Skanderborg, Bredgade 34 i Skjern og Park Allé 160 i Brøndby foruden Rågø. De to store ejendomme er Harsdorffs Hus på Kongens Nytorv i København og Strandpromenaden i Hellerup. Den største handel, der er indgået i 2009, er salget af et areal på ca m 2 af campusområdet i Odense til opførelse af det nye universitetshospital. Der er her imidlertid tale om et suspensivt salg, som først endeligt realiseres, når forudsætningerne for købsaftalen er opfyldt. Fordelingen af salget i 2009 Aktiviteterne omkring salget er fortsat i bevægelse. Ud af de 100 ejendomme, der er kommet ind siden 2007, er 64 solgt, 8 er på standby i forhold til salgsaktiviteter, 5-9 er i salgsforhandlinger, mens afventer købstilbud. Ud over de hidtidige og generelle salgs- og markedsføringsaktiviteter er der i 2009 sat forskellige nye initiativer i værk for at markedsføre ejendommene og Freja som ejendomsselskab. I det sidste halvår af 2009 er skiltning og annoncering, som mægler har stået for, blevet suppleret. Herunder er indsatsen fokuseret på mere synlighed i fagblade via annoncer og omtale i artikler. I ejendomme med særlige indretnings- og anvendelsespotentialer udarbejdes udbyggede prospekter til at synliggøre disse. Endvidere er hjemmesiden blevet opdateret og udbygget, blandt andet med nyhedsnotitser. Der er kun ganske få gengangere blandt køberne af Frejas ejendomme, hvilket betyder, at det er af overordentlig stor betydning kontinuerligt at vedligeholde og udvide potentielle købere og investorers kendskab til Freja som ejendomsselskab. Derfor har der været lagt stor vægt på at opdyrke og vedligeholde såvel ejendomsudviklings- som salgsrelaterede netværk kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Grafen er eksklusiv annullerede salg. 24

27 Kongens Nytorv 3 5 København K Smukt forbillede for borgerhus opført af C. F. Harsdorff i 1780 Kompetenceledelse Udover skiftet på posten som administrerende direktør har der været en stor og fortrinsvis generationsbetinget personaleudskiftning. Der er således fem medarbejdere, som har fratrådt deres stilling, mens seks nye er trådt til. Freja beskæftiger hermed ved årets udgang i alt 17 medarbejdere, hvoraf tre arbejder på deltid. Kompetenceudvikling Freja har relativt få medarbejdere inden for de forskellige funktionsområder, der strækker sig fra indkøb og salg af ejendomme over planmæssig og arkitektonisk udvikling og drift af ejendommene til budget- og regnskabsstyring. For at kunne holde et højt fagligt niveau inden for hvert funktionsområde og samtidig sikre optimale samarbejdsprocesser, har Freja brug for højt kvalificerede medarbejdere inden for hvert deres felt, som til stadighed videreudvikler og opdaterer deres faglige kvalifikationer, innovative evner og samarbejdsevner. Der er i løbet af efteråret 2009 udarbejdet et kompetencespind på både organisationsplan, på afdelingsplan og på individuelt plan. Hver medarbejder har fået udarbejdet en udviklingsplan i forbindelse med mus-samtaler. Forud herfor har der været afholdt et temamøde om mussamtaler for at sikre ensartethed i processen. Medarbejderne er positive over for arbejdet med kompetencer og opgaver. I løbet af året er der også sat øget fokus på samarbejde og koordinering af arbejdet mellem medarbejderne. Ud over nedsættelsen af ejendomsforum er andre mødefora blevet etableret og tilpasset med henblik på en optimal tidsudnyttelse og allokering af medarbejdere. Der er desuden sket en opgradering af de teknologiske løsninger for at smidiggøre såvel samarbejde som videndeling. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen. Direktionens medlemmer aflønnes med en fast årlig bruttogage. Herudover er der etableret en særlig bonusordning baseret på det enkelte direktionsmedlems opfyldelse af en række mål, der fastsættes ved årets begyndelse. Bonus vil normalt ikke kunne overstige 20 % af den faste gage. Ved generalforsamlingen i marts 2008 tiltrådtes de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentaflønning jf. 25

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 6 Bilag: Resultatopgørelse og balance 7 Pengestrømsopgørelse 11 Egenkapitaludvikling 12 Udvikling i ejendomsporteføljen 13 Specifikation

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere