. høj sikkerhed og lave omkostmnger. reduceret rengørmgstid. . hurtigere udtømning. også udviklet til blanding af nye beto er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". høj sikkerhed og lave omkostmnger. reduceret rengørmgstid. . hurtigere udtømning. også udviklet til blanding af nye beto er"

Transkript

1

2 Den nye,apollo modstrømsbla rder fra SKAKO Den nye F,POLLO blander maksimerer produ af homogen beton a[ høj kvalitet. høj sikkerhed og lave omkostmnger. reduceret rengørmgstid o behøver mi dre pìads på platformen. hurtigere udtømning. også udviklet til blanding af nye beto er Forøg betonproduktionen - gå trl SK.AKO Vi producerer ko te resultater SKÄKO.A,/S Faaborg. TIf I 00.

3 r;'r!r,-r{t7 Nr.2' le. årgang'maj 2(I)1 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november Distribueret oplag: 6500 Dansk Beton henuender ig til alle. der har interesse og behou for at holde ig orienteret om den betontekniske og industrielle uduiklíng i Danmarl< Bladet hnr som formal at ilzre. at betonkonstruklioner, bygninger og produkter får et godt omdømme i offent- Iígheden. og at beton udnyttes teknisk og økonomisk optimalt Udgívere Dansk Beton Industriforening Beto nelement-foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redoktíon Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) , Darsk Beton, Brøndb often 1 1, 2605 Brøndby Tlf Fax TegnÍnger Birgitte Ahlmann P oduktion og onnoncet Bjørn Quistgaard Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 7L Brøndby Tlt Fax Abonnementsprís Indlandkr excl moms (4 numre) Udland kr 210,- excl moms (4 numre) tøssalg kr. 51,50 excl moms Indhold Derfor armering 5 Ros til nye standarder 9 God armering handler om enkelhed 1Z Ikke to ordrer er ens 74 En god gammel betonvej 77 I Taastrup kan man se skriften på væggen 18 Nyt initiativ skal fremme selvkompakterende beton 18 Søjler repareret med vibreringsfri beton 27 Betonelement-Foreningen 25 Nyt fra Betoncentret 30 Fra CtO's arbejdsmark 32 Dansk Beton Certificering 34 Dansk Konstruktions- og Betoninstitut 34 Dansk Grus Certificering 37 Da skbetonforening,mødekalender 39 ForsÍden Armering Foto: Catch Fotografi En gsve t l de sprudlende og sprælske srk tekter "GIas, stål og aluminium er derfor de foretrukne facadematerialer i dag. En af Betonelement-Foreningens udfordringer er derfor at være katalysator for en produktudvikling, så beton bogstavelig talt igen kan blive velset på facaderne, mener Svend Röttig." Sådan faldt ordene for tre måneder siden i Dansk Betons afskedsinterview med Svend Rottig, der trak sig tilbage fra posten som direktør for Betonelement-Foreningen. På den baggrund er artiklen inde i bladet om Aller Tryks nye bygning i Taastrup meget aktuel. Her er en betonfacade for alvor kommet i fokus. Arkitektfirmaet Gottlieb E Paludan Arkitekter maa har i samarbejde med Spæncom skabt en facade, der består af sort beton med bogstaver præget ind i overfladen - som et meget synligt udtryk for, at bygningen skal rumme et trykkeri Det er sikkert ikke alle, der finder løsningen lige smuk. Det må enhver danne sig sin egen mening om. Men originalt er det, og der er under alle omstændigheder tale om et prisværdigt initiativ, som til fulde demonstrerer de muligheder og den fleksibilitet, der ligger i materialet beton. Det er vanskeligt at forestille sig en løsning som denne realiseret i glas, stål eller aluminium - for slet ikke at tale om tegl eller træ. I det mindste ikke til en pris, der gør løsningen realistisk at anvende i praksis Beton er almindelig anerkendt som et materiale med stor styrke og gode konstruktive egenskaber, hvad der har gjort beton til det absolut dominerede materiale bag facaderne. Men ét er styrke og bæreevne - som i øvrigt er i fokus i dette nummers tema om armering - noget helt andet er at slippe fantasien Iøs og for alvor bruge beton kreatiú. Beton er en gave til dem, der vil udtrykke noget særligt med deres bygninger. Farver, overílade, form, relieffer og mønstre. Lad os få de modige bygherrer og de sprudlende, sprække arkitekter på banen. Til at lege med materialet og nå frem til kreative udtryk, vi knap nok kan forestille os i dag. Aller Tryks sandwichelementer er et skridt på vejen mod det endelige brud med betons grå image. Hvem tager det næste skridt? Og det næste? Dansk Beton skal nok være der med både blok og kamera N o o z jbn

4 ^/^/ 77 AALBORG WHITE' Fra gråt til ubetinget hvidt 9 7 / / / Ari refleksionsevne Stærke overflader Stor slidstyrke Permanente farver Hvide betonflader med AALBORG er naturlig oplysning på veje, pladser, cykel- og gangstieç trafìkskilte, pullerler, taxaholdepladser, P-pladser og busstoppesteder - overalt, hvor der er brug for god æstetik og sikkerhed i trafikken. AALBORG viser vej Kun betinget af dit valg.. Aalborq Portland A,/5 AALBORG WHITE' er et varem erke reg streret af Aalborg Portland A,/5 Tel Fax lnternet: ìffi aalborg-portland dk

5 ç AF CHRISTIAN MUNCH-PETERSEN q <w Derfor srmering ARMERTNG r BEToN opfylder FLERE FoRSKELLTGE FoRMÅ1. uvts MAN KENDER oc rorsrnr DrssE ronväl,vrl MAN KUNNE DESTcNE EN GoD, stkker og HoLDBAR BETONKONSTRUKTION. DENNE ARTIKEL INDEHOLDER EN OPSUMMERING AF VIGTIGE FORHOLD, DER SKAL OVERVEJES, FØR DER LÆGGES JERN I KONSTRUKTIONEN. Armering er en uundværlig del af jernbeton. Armeringen er den komponent let jernbeton, der kan optage træk. Sammen med komponenten beton, der kan optage tryk, giver de to materialer de kraftkomponenter, som giver bæreevne. i kompositmateria- Det er dog ikke hele sandheden. Megen armering ilægges af andre årsager end bæreevnemæssige - fx af hensyn til revneviddebegrænsning, minimumsarmering og overfladearmering - og endelig af ofte overdreven forsigtighed (i Tyskland kaldet "Angst-eisen"). Donsk Beton. Nn 2. Maj. 2OOl 5

6 Derfor armerîry ArmerÍngens funktion Beton er et sprødt materiale med en lille brudforlængelse. Det betyder, at hvis der sættes voksende træk på et stykke beton, vil det pludselig revne og gå fra hinanden. Hvis der sættes træk på et stykke jembeton, vil også det pludselig reme, men hvis der er en tilstrækkelig mængde armering i jembetonen, vil armeringen kunne optage trækkræfterne og holde sammen på jembetonstykket. Der dannes altså re'vner i jernbeton, når den udsættes for træk, men aftrængigt af armeringsmængden vil revnernes størrelse blive begrænset Jo mere armering, jo mindre revner - og jo tættere mellem revneme. En tæt armeret konstruktion vil derfor under be- lastning få mange, men små revner. Hvis armeringen er meget tæt, vil revnerne blive så små (< 0,1 mm), at de fleste vil kalde konstruktionen for revnefri, selv om det faktisk ikke er rigtigt. Små revner vil ofte have en begrænset negativ indflydelse på holdbarheden. Revnerne i jernbeton dannes allerede ved en lav kraftpåvirkning. Hvis man laver en overslagsberegning, viser det sig, at betonen berynder at revne, allerede når cirka en tyvendedel afjernets bæreevne er brugt. Det betyder i praksis, at alle armeringsjem, der kan beregnes at have trækkræfter under hvilende last, må forventes at være omgivet af revner. BeregnÍng of ormeríng Den primære armering er den såkaldte brudarmering. Brudarmering beregnes ved en brudstadieberegning, hvor kon- struktionen beregnes for belastninger tillagt sikkerheder og med armeringsog betonstyrker fratrukket sikkerheder. Brudstadieberegningen sikrer således med stor sikkerhed mod sammenstyrtning, men man kan på grund af sikkerhederne ikke bedømme konstruktionens tilstand i dagligdagen. For at vurdere dette foretages derfor en brugsstadieberegning. Her regnes konstruktionen for almindelige dagligdags belastninger som egenvægt, en lav og realistisk nyttelast og med de sandsynlige materialeparametre (fx E-modu- Ier). Denne beregning giver spændinger i armeringen, der ved hjælp af revneformler kan omsættes til revnevidder Er revnevidderne uønsket store (fx > 0,2 mm for udsatte konstruktioner), må der ilægges mere armering, således at armeringsspændingerne og de heraf følgende revnevidder reduceres. BRUDARMERING BEREGNES VED EN BRUDSTADIEBEREGNING, HVOR KONSTRUKTIONEN BEREGNES FOR BELASTNINGER TILLAGT SIKKERHEDER OG MED ARMERINGS- OG BETONSTYRKER FRATRUKKET SIKKERHEDER. ARMERINGEN SKAL HAVE GOD VEDHÆFTNING TIL BETONEN, OG FOR ARMERING 14ED STOR STYRKE ER EN PROFILERING (RIBBER) AF OVERFLADEN NØDVENDIG FOR. AT ARI.,IERINGENS STYRKE KAN UDNYTTES. ARMERINGEN SKAL I SIG SELVVÆRE AF GOD KVALITET. DET BETYDER DELS,AT ARMERTNGEN skal KUNNE råle tr gllve STRUKKET LANGT UDEN AT KNÆKKE, DELS AT ARMERINGEN SKAL KUNNE GIVE SIKKERHED I.4OD PLUDSELIGE OG UVARSLEDE BRUD. 6 Donsk Beton - Nr.2. Moj. 2OOl

7 Det betyder ofte, at der som konsekvens af brugsstadieberegningen skal ilægges cirka dobbelt så meget armering, som bestemt ved brudberegningen. I andre tilfælde (fx broer) er selv dette ikke nok, og man må anvende forspænding, hvor armeringen er spændt op på forhånd, og populært sag ikke skal spændes op af kraftige revnedannelser i betonen. Det er også krævet at udføre en beregning af minimumsarmeringen. Minimumsarmering er den armeringsmængde, der skal være i jernbeton, for at armeringen kan optage trækkræfterne, når den første revne dannes. Hvis fx en funderingspæl af beton udsættes for træk, vil den revne tværs over, når trækkraften overskrider pælearealet ganget med betonens trækstyrke. Når denne rerme dannes, skal de fire armeringsjern i pælens hjørner kunne overtage trækket. Heraf kan det nødvendige armeringstværsnit og -styrke beregnes. Ved denne beregning skal der anvendes en høj værdi af betonens trækstyrke for at være på den sikre side. En tilsvarende minimumsberegning kan udføres for bjælkearmering. Minimumsarmeringsberegninger vil ofte være bestemmende for armeringsmængden, hvor der er tale om store betonarealer. Selv om betonens trækstyrke er lille, er betonarealet stort, og omvendt har armeringen en stor styrke og et lille areal. På kraftige søjler på anlægskonstruktioner - fx en pylon - grver minimumsarmeringsberegninger voldsomme armeringsmængder. Fo rsí gtí g h e ds o rm e rí n g Udover armering ilagt ud fra brud-, brugs- eller minimumsberegninger ilægges megen ekstra armering. Især ses store mængder armering ilagt i overflader angiveli$ for at begrænse revner. Det er ofte overflødigt. Lige så sikkert det er, at beton rerryter, når den udsættes for trækkræfter, lige så sikkert er det, at beton, der ikke udsættes for trækkræfter, ikke revner. Hvis overfladearmering ilægges og er nødvendig, skyldes det derfor, at den projekterende ikke har styr på påvirkningerne. Det gælder fx kræfter fra hærdeprocessen, hvor ustyrede temperaturdeformationer kan skabe både overfladerevner og gennemgående revner. Svind kan også skabe tvangskræfter, men mange såkaldte svindrevner er reelt termorer ner. Det uhensigtsmæssige med unødig overfladearmering er dels en højere pris dels eventuelle holdbarhedsproblemer forårsaget af armering, som ikke har no- DET BETYDER OFTE,AT DER SOM KONSEKVENS AF BRUGSSTADIEBEREG- NINGEN SKAL ILÆGGES CIRKA DOBBELT så v cer ARMERtNG, som BEsTEMT ved BRUDBEREGNINGEN. I ANDRE TILFÆLDE (FX BROER) ER SELV DETTE IKKE NOK. ARMERINGENS STYRKE SKAL STIGE EFTER FLYDNING _ INDTIL BRUD. STIGNINGEN r Äl s t % oc skal NoRMALTVÆRE over g% DÆKLAGET SKAL SIKRES AF AFSTANDSKLODSER, DER FASTHOLDER ARMERINGEN I DEN RETTE POSITION UNDER STØBNINGEN. Donsk Beton. Nn 2. Moj. 2OOl

8 Derfor gen funktion. Endelig kan tæt overfladearmering medvirke til at besværliggøre udstøbningen og give anledning til stenreder. ArmerÍng mod specíelle påvírkninger Der anvendes også en del armering til at give styrke til en specificeret og kortvarig påvirkning. Det gælder fx fastgørelse af løfteanordninger til betonelementer, armering til optagelse af koncentrerede laster under montage og armering til optagelse af koncentrerede kræfter - fx bag en kabelforankring i en efterspændt konstruktion. Det er vigtigt, at denne type armering ikke skaber problemer med dårlig udstøbelighed eller senere dårlig holdbarhed. Et eksempel på disse problemer er de tunnelelementer, der anvendes til borede tunneler. I den endelige konstruktion, hvor elementerne er samlet i ringe, kan ringene designes således, at armeringen er unødvendig. Imidlertid kræver traditionel tunnelboringsteknik, at ringene er armeret for at kunne holde til de koncentrerede kræfter under boremaskinens fremryknrn8. Det betyder, at armeringen ilægges afhensyn til nogle få dages kraftpåvirkning, men ogsä at samme armering skaber store design- og holdbarhedsproblemer i tunnelens fx L00-årige levetid. Dæklag Det er vigtigt, at armeringen er placeret korrekt i konstruktionen. Forkert placeret armering kan i grelle tilfælde reducere bæreevnen, men værre er normalt indflydelsen på dæklagets tykkelse. Dæklaget er det betonlag, der skal sikre holdbarheden af udsatte konstruktioner. Almindeligt stål vil være rustfrit, så længe den omgivende beton er sund og uden chlorider. Derfor vil et tæt, urevnet og tykt dæklag sikre en Iang holdbarhed. Et noget for stort dæklag vil normalt ikke give problemer med bæreer nen, og holdbarheden vil være forbedret. For vridning- og forskydningspåvirkede konstruktioner rejser DS 411 dog en advarsel mod alt for store dæklag, fordi bæreer nen kan blive væsentligt reduceret, hvis disse dæklag skydes af under belastning. Værre er det dog normalt, at hvis betonen i området med for stort dæklag udsættes for træk, vil revnevidderne blive større, hvilket kan ses ud af de gængse revneformler. For indendørs beton er dæklaget på de krævede 10 mm ikke nødvendigt af hensyn til armeringens holdbarhed - men af hensyn til brandmodstandsevnen, hvor dæklaget beskytter armeringen mod for hurtig varmepåvirkning. Skal konstruktionen have længere brandbestandighed, kan det ofte gøres ved simpelthen at øge dæklaget. Husk også på, at normen kræver et dæklag på længdearmering på 1,5 gange armeringsdiameteren, hvilket fx betyder, at et L6 mm længdejem skal have et dæklag på 24 mm, også selv om kravet til bøjlearmeringen kun er de L0 mm. Hvis bøjlearmeringen fx er 8 mm, vil kravet ikke blive opfyldt - en ret almindelig fejl, der har negativ indflydelse på længdejernenes forankring i betonen. Dæklaget skal sikres af afstandsklodser, der fastholder armeringen i den rette position under støbningen. Det er vi$igt, at disse afstandsklodser er tætte og har god sammenhæng med den om- Iiggende beton, således at det ikke bliver afstandsklodsen, der "punkterer" dæklaget. ArmerÍngens egenskober Armeringen skal i sig selv være af god kvalitet. Det betyder dels, at armeringen skal kunne tåle at blive strukket langt uden at knække, dels at armeringen skal kunne give sikkerhed mod pludselige og uvarslede brud. Det idelle er, at en betonkonstruktion får store nedbøjninger og revnedannelser inden sammenstyrtning, således at brugeren i tide kan tilkalde kompetent hjælp. Disse forudsætninger (ofte kaldet flydeevne eller plasticitet) er bygget ind i DS411. Forudsætningeme sikres for armeringens vedkommende ved krav til duktilitet, formuleret som krav til 1)jævnt fordelt forlængelse efter brud og 2) forholdet mellem brud- og flydespænding. Den jævnt fordelte forlængelse måles i o/o og angiver, hvor mange o/o et armeringsjern kan flyde før brud. Svage stål har forlængelser på 150/0, mens koldbearbejdede stål mindst har 3o/o. Armeringens styrke skal stige efter flydning - indtil brud. Stigningen måles i 0/o og skal normalt være over 80/0. Det betyder i praksis, at armeringen har en bæreevnereserve på 80/o fra det øjeblik, den berynder at flyde, og hermed sikres mod hurtigt udviklende brud. Armeringen skal have god vedhæftning til betonen, og for armering med stor styrke er en profilering (ribber) af overfladen nødvendig for, at armeringens styrke kan udnyttes. I Døntk Beton. Nr. 2 - Moj. 2OOl

9 Ros t l nye stsndorder for srmeríng DE NYE DANSKE STANDARDER FOR STNNCSTÄI, SVEJSTE NET OG ARMERING FRA COILS GØR LIVET LETTERE FOR ELEMENTFABRIKKERNE MEN DER er ocså HULLER I SYSTEMET. DEN REVIDEREDE DS 4I I ANVISER EN SÆRLIG DANSK PRØVNINGSMETODE FOR sprnosrä -. seørcs rålrr n sä, otv oe UDENLANDSKE PRODUCENTER AF SPÆNDARMERING VIL TAGE DE NYE DANsKE REGLER så LvoRLrct.nt oe TAGER DENNE METODE I BRUG. Tre nye danske standarder for armering sætter nu punktum for flere års vanskeligheder og diskussioner på området. Standarderne blev udgivet i februar 2001, og de er en betydelig gevinst for elementproducenteme, som er storforbrugere af armering. - De nye standarder er gode, fordi de stiller konkrete og klare krav. Nu ved vi præcist hvilke krav, vi skal overholde på disse områder, siger teknisk chef Søren lohansen fra DALTON Betonelementer A,/S. Søren Johansen er også medlem af Betonelement-Foreningens tekniske udvalg og medlem af certifìceringsudvalget i Dansk Beton Certifìcering, DBC. De tre produktstandarder hænger nøje sammen med den reviderede udgave af betonnormen DS 411. Dermed er mange ting faldet på plads for elementfabrikkeme, der tidligere har måttet leve med regler, som udviklingen var løbet fra. De tre standarder er DS for stangståi, DS for svejse armeringsnet og DS for coils. Alle tre standarder har praktisk betydning for DALTON Betonelementer, som arbejder med armering i coils og stænger samt net og forspændt armenn8. SpændormerÍng blíver en udfordríng Netop forspændt armering, spændarmering, påkalder sig særlig interesse fra elementfabrikkeme. Her er den danske standard DS så gammel, at den i praksis ikke giver mening. Men i stedet for at revidere standarden er der skrevet krav til spændarmering ind i den reviderede udgave afbetonnormen DS Vi har i mange år arbejdet efter udenlandske standarder, når det gælder spændståi, fordi den danske standard er ubrugelig. Det giver ingen problemer med den gamle version af DS 411. Men med den nye version kan det gå galt, siger Søren Johansen. Den reviderede DS 411 anviser en særlig dansk prøvningsmetode for spændstål. Spørgsmålet er så, om de udenlandske producenter af spændarmering vil tage de nye danske regler så alvorligt, at de tager denne metode i brug. Eller om stålproducenterne vil være ligeglade med det lille danske marked. Ddnsk Beton. Ni 2 - Mo - 2ool 9

10 lre NYE DANSKE STANDARDER FOR ARMERING DS 13080:2001 Armerinçstôl - Armerinçstål i rette stænger onvendt som ikke-forsþændt ormering i betonkonstruktioner Standarden henvender sig til producenter og forhandlere af armeringsstål i rette stænger samt til virksomhederi der projekterer og/eller udíører beton konstru ktioner. Standarden omfatte r retce stænge r af arm eri ngsstål i form af ribbestål og overfladeprofileret stål og massivt stål med mindste dimension 5 mm. Armeringsstålet anvendes som ikke-forspændt armering til indstøbning i betonkonsrruktioner i henhold til DS 4l L Standarden stiller krav til armeringsstålets egenskaber og henviser til prøvningsmetoder for verifikation af, at kravene er opfyldt. DS 13082:2OOl Armerinçstðl - Moskineh h;eftesve 'ste ormeringsenheder onvendt som ikke-forspændt ormering i betonkonstruktioner Standarden henvender sig til producenter og forhandlere af maskinelt hæftesvejst armeringsstål samt til virksomheder, der projekterer og/eller udf ører beton konstru ktion e r. Stan darden omfatter hæft esvejste armeringsenheder; som er fremstillet af armeringsseål i henhold t l DS eventuelt i kombination med stal af anden type. Maskinelt hæftesvejste armeringsenheder anvendes som ikke-forspændt armering til indstøbning i betonkonstrukt oner i henhold til DS 4l l. DS 13084:200I Armerinçstål - Armerinçstål i coils som holvfobrikato for fremstilling of ormeringsstål i stænger somt ormeringsenheder t/ onvendelse som ikkeforsþændt ormering i betonkonstruktioner Standarden henvender sig til producenter og forhandlere af armeringsstål i coils samt til virksomheder, der videreforarbeider coils til armeringsstål i stænger eller til maskinelt hæftesvejste armeringsenheder. Standarden omfatter armeringsstål i coils i form af ribbestål og overfladeprofìleret stål med mindste dimension 5 mm.armeringsstålet anvendes som halvfabrikata for fremstilling af ikke-forspændt armering til indstøbning i betonkonstruktioner i henhold t l DS 4l l. Det kan blive vanskeligt at skaffe spændstål, der lever op til regleme. I det mindste indtil den kommende europæiske standard pä området er en realitet med krav, der er ens i alle lande. - I en overgangsperiode kan det blive tungt at have med spændstål at gøre. Det vil under alle omstændigheder blive dyrere, hvis der skal gennemføres en særli8 prøvning af hensyn til den danske norm, siger Søren Johansen. Hul ì stondørden Han påpeger også, hvad han kalder et direkte hul i de nye standarder. Det findes i forbindelse med dokumentation af armeringens forankringsevne i betonen. Normer og standarder definerer værdier for forankringsevnen til brug ved projektering af elementer. Fx er overfladeprofìleret stål tillagt værdien 0,4 og ribbestål værdien 0,6. Producenterne opgiver imidlertid højere værdier. Typisk 0,8-0,9 for ribbe- StåI. - De nye standarder og den reviderede norm accepterer, at elementproducenterne anvender stålproducenternes opgivelser ved projektering. Det sker selv om værdierne for forankring er baseret på kun én årlig prøvning hos stålproducenten efter en metode, som mange sætter spørgsmålstegn ved, siger Søren Johansen. Det rejser spørgsmålet, hvad elementproducenterne skal gøre. Bruge 10 Donsk Beton. Nn 2 - Moi - 2OOl

11 lt DALTON PRODUCERER CIRKA 5O.OOOTON ELEMENTER ÂRllcr, SvARENDE TtL 22.ooo KUBTKMETER BEToN _ OG BRUGER I DEN FORBINDELSE CIRKA 2,OOO TON ARMERINGSSTÄL ALLEREDE I 1947 log VIRKSOMHEDEN FAT PÂ PRODUKTION AF TRAPPEELEMENTER - ET OMRÄDE, HVOR DALTON FORTSAT ER SPECIALIST EN VIRKSOMHED MED EN LANG HISTORIE DALTON Betonelementer har rødder tilbage ti'l 1929, da Eskild Dalgaard Sørensen fìk bygget ovne, der kunne brænde kalk til mørtelproduktion, startede et cementstøberi og optog forhandling af cement, som blev importeret fra Belgien Forretningen udviklede sig løbende.l 1947 tot virksomheden fat på produktion af trappeelementer - et område, hvor DALTON fortsat er specialist. I 1952 blev der bygget blandeanlæg med højsiloer og en lang fabrikshal, og samme år begyndte produktionen af forspændte bjælker. I dag er DALTON en moderne betonelementproducent med cirka I 50 ansatte. Fabrikken kan levere alle typer betonelementer og producerer elementer for cirka 120 mio. kroner årligt. På armeringsområdet har fabrikken eget retteværk/ bøilebukkemaskine og netbukkemaskine DALTON producerer cirka - DE NYE STANDARDER STILLER KONKRETE OG KLARE KRAV. NU VED VI PRÆCIST HVILKE KRAV,VI SKAL OVERHOLDE, SIGER TEKNISK CHEF SØREN JOHANSEN FRA DALTON BETONELEMENTER A/S ton elementer årligt, svarende til kubikmeter beton - og bruger i den forbindelse cirka ton armeringsstå. producentens tal vel vidende, at man ikke kan gå ud og rive husene ned igen, hvis tallene efterfølgende viser sig at være uholdbare. Eller være forsigtige og bruge standardernes værdier, hvilket gør produkterne dyrere. - Vi er simpelthen nødt til at beslutte, om vi vil stole på producenten eller ej uden at have noget objektivt gmndlag for det, siger Søren fohansen. Han mener, at det vil være en bedre løsning at fastlægge forankringsevnen på baggrund af en opmåling af stålets kammåi. Det har været foreslået i standardiseringsarbejdet. - Jeg formoder, at det bliver løsningen en dag. Men det nåede ikke at kom- me med i de nye standarder, siger Søren Johansen. Køber kun certífìceret Generelt sikrer DALTON sig armering af den ønskede kvalitet ved kun at købe certificerede produkter. Derved indskrænker virksomhedens kontrol sig til tjek al at mærkningen er i orden. Hvis armeringen ikke er certificeret, skal der omfattende indgangskontrol til, og det er alt for dyrt. Virksomheden har eget retteværk/ bøjlebukkemaskine og netbukkemaskine. - Vi fremstiler langt de fleste bøjler selv ud fra coils. Derfor er vi formelt set også en producent, der fremstiller armering ud fra coils. Det stiller særlige krav til godkendelse. Vi har en akkrediteret produktcertificering fra DBC til retning af armering, siger Søren Johansen. Ud over denne certificering er DALTON systemcertificeret i henhold til ISO 9OO2for kvalitetsstyring og produktcertifìceret i henhold til DS 411 og BBB. Fra den L. august i år skal der i stedet produktcertificeres efter DS 482, og senere kommer så resten af det nye normsæt og på systemsiden den nye ISO jbn 11

12 DET RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA PETER L FILOSOFI FOR ARMERING AF BETONKONSTF FORSTÄ TEORIEN OG BRUG DEN TII I9 METER HØJE BETONSØJLER, BEREGNET AF PETER LIND A/S, BÆRER ASTON IT GROUPS NYE HOVEDKVARTER PÅ TEGLHOLMEN I KØBENHAVN. LÆS OH CFFEKÎIYI ARMERINGSARBEIDE HER Publikationen "Armering" fra Danske Entreprenør'er orn effektivt armeringsarbejde kan købes hos foreningen. Prisen er 60 kroner plus moms'og fo sendelse for medlen' mer af Danske Entreprenører og 80 kroner plus moms og forsendelse for ikke-medlemmer. Telefon Enkle konstruktioner, enkle elementer, enkel arrnering. Sådan lyder opskiften på god armeringsskik fra det rådgivende ingeniørfirma Peter Lind A/S, der med sine 10 medarbejdere godttør binde an med store opgaver. Således er det Peter Lind A/S, der for NCC Danmark har beregnet Aston IT Groups nye hovedkvarter på Teglholmen i København. En bygning med 19 meter høje betonsøjler og et 100 meter langt atrium, der skaber rammen om 600 arbejdspladser. - God armering er et spørgsmål om enkeìhed og om at forstå de overordnede principper. Computeme kan regne næsten hvad som helst ud. Men skal man designe en enkel og effektiv løsning, er det nødvendigt at forstå, hvad man har med at gøre. Det kan det godt knibe med hos de yngre ingeniører i dag, siger virksomhedens indehaver og direktør, civilingeniør Peter Lind. Sjældent fordel of vøríere ormering I Som et eksempel på manglende enkelhed næ ner han brugen af varierende armering gennem fx en bjælke. Det sparer naturligvis på mængden af armering, men gevinsten kan meget let blive spist op af ekstra kontrol og muligheden for at tegningen bliver misforstået. - Det skaber øget risiko for fejl, nàr bø - lerne skal placeres med mange forskellige afstande gennem elementet. Selvfølgelig skal man ikke bare uhæmmet fflde armering i elementerne, men der skal på den anden side set være en klar gevinst, før det er fornuftigt at optimere. Ellers vil jeg foretrække et mere enkelt design, siger Peter Lind. 12 Donsk Beton. Nn 2. Moj' 2OOl

13 o ryng n enkelhed ND A/S HAR EN KLAR UKTIONER: AT SKABE ENKELHED En anden hovedregel i Peter Lind A/S er, at det først og fremmest er betontværsnittet, der skal optimeres. Både ydelsesmæssigt og hvad angår rerrner. Først derefter skal man overveje at optimere armeringen. Firmaet har udviklet sine egne programmer som hjælpemidler til at regne "fomuftigt" på armering. Udgangspunktet er blandt andet publikationen "Armering fra Danske Entreprenører. Hæftet blev først udgivet i I 1996 udkom en revideret udgave. En væsentlig del af publikationen retter sig direkte mod forenkling af armenng. - Hæftet er virkelig godt, og det ændrede i sin tid mit syn på armering. Alle, der arbejder med armering, burde læse og bruge det. Ved at følge anvisningeme kan man næsten ikke undgå at lave god armering, siger Peter Lind. _ DET ER NØDVENDIGT AT FoRsTÅ, HVAD MAN HAR MED AT GØRE. FOR AT DESIGNE EN ENKEL OG EFFEKTIV LØSNING. DET KAN DET GODT KNIBE MED HOS DE YNGRE INGENIøRER I DAG, SIGER PETER LIND, DER ER STOLT AF AT VÆRE STATIKER. Morkante opgover Peter Lind A/S arbejder dels for industrikunder som CP Kelco, FcF Chemical og Haldor Topsøe, dels for store entreprenører som NCC Danmark og Skanska i forbindelse med totalentrepriser. Desuden er Københavns Energi blandt kunderne. Blandt de mest markante opgaver er Carlsbergs distributionscenter, IBM i Allerød, renoveringen af Dahlerups pakhus, den nye hovedtribune på Gladsaxe Stadion og forsyningstunneler til Ørestaden. For tiden projekterer Peter Lind A/S nye domiciþgninger til HK og Kommunernes Landsforening på Ny Tøjhusgrunden i København. Firmaet blev etableret i Efterhånden er der ikke plads til at vokse mere i Lille Skensved, så aktiviteteme forlægges snart til lokaler centralt i Køge. jbn FIRE RÅD OM GOD ARIIERING FRA PETER LIND. Sørg for at armeringen kan være i weersnittet. Brug mindre jern. Hellere tre små jern end to store. De store jern er svære at bukke og anvende. Og de små jern fordeler revnerne bedre.. Foretag al forankring med U-bøjler. Sørg for at armeringen er så ensarcet som mulig gennem fx bjælker. Der er næppe meget at spare ved at variere armeringen. Dansk Beton.Nr, 2. Moj. 2OOl 13

14 RULLENET ER DANSK KA14STAL. DER ER HOTDT SA '1t'lEN,rED PASVEJST BANDSTAL OG RULLET SAIIII'1EN SO 4 ET GULVTÆPPE tç a t &?ç' Ikke to ordrer eí FREMTIDENS ARMERING RULLES UD SOM ET GULVTÆPPE DANSTAL-ARMERING A/S LEVERER CIRKA HALVDELEN AF AL ARMERING, DER BRUGES I DANMARK. HOVEDPARTEN ER PRODUCERET EFTER I'TÅI TIL OPGAVEN. Dans al-armering A/S har store forventninger til rullenec i forbindelse med armering af store d ekflader. Rullenet fremstilles af dansk kamscal i stænger fra l0 til 20 mill - meter i diameter. Stængerne er holdt parallelt sammen med pasvejst bandscal og rullet sammen som et gulvtæppe. Derlor l<an man meget hurtigt etablere armering af store flader- ved først at rulle e net ud pa den ene led og dernæst et net pa den ar-rden led. Det er ikke mindst fordelagtigt ved scaldiametre pa l6 og 20 millimeter. der ellers sl<al bindes manuelt, fordi der ikke fremstilles svejste net disse dimensioner. - Rullenet sparer mange arbejdstimer. Hertil kommer en macerialebesparelse pa op t l 20 procent, ider det ikl<e er nødvendigt med scød og overlap, siger salgsrngeniør )ørn Moricz Atzen fra Danstål-Armering A/S. Rullenet leveres bredder fra 3 meter t l l2 meter og i længder fra l0 meter til 30 mecer. Maskevidden l<an vælges r ellem 50 millimeter og 200 millimeter. Kamstalets diameter l<an være 10, 12, 14, l6 eller 20 millimecer. Det gælder om ikke at tage det forkerte læs, når lastbilerne henter lad efter lad med armering hos Danstal-Armering A/S i Ejlstrup. For selv om cùka halvdelen af al armering i Danmark leveres fra den nordsjællandske landsby, er der næsten aldrig to læs, som er ens - og ude på pladsen vil et forkert læs straks blive opdaget, fordi armeringen ikke passer. I dag er hovedparten af virksomhedens leverancer stænger og bøjler, som er fremstillet til en konkret opgave. Det kan sjældnere og sjældnere svare sig at bukke armering på byggepladsen, og derfor bestiller entreprenørerne skræddersyet armering. - Vores maskiner løser opgaven meget hurtigere og mere nøjagtigt end ved manuel bukning. 75 procent af det samlede marked i Danma k er færdigklippet og bukket armering, siger salgsingentør løm Moritz Atzen fra Danstal- Armering A/S. Imponerende ser det ud, når en bukkemaskine legende let bukker fire 16 millimeter stænger på en gang. Den kraftigste maskine kan bukke armering på op til 50 millimeter i diameter. Dimensioner over 32 millimeter anvendes normalt ikke i Danmark, idet de falder uden for armeringsstandarden og derfor kræver særlige godkendelser. Men i forbindelse med den københawske metro anvender den frarnke enteprenør både,10 og 50 millimeter armering. Danstål-Armerings normale produktsortiment omfatter dimensionerne 8-32 millimeter. Betonnormen omfatter også 6 millimeter armering, men den har Danstål-Armering valgt fra, idet stålkvaliteten betyder, at 6 millimeter stal for ofte fejler ved prøvning efter bukning. Ud over bukket og klippet armering til entreprenørerne leverer virksomheden også coils og stænger til de danske grossister. Da stål-armering er en rendyrket ordreproducerende virksomhed. Det stiller store krav til styringen af ordrer og produktion. Ind i mellem ændrer kunden specifikationeme flere gange i løbet af en arbejdsdag. Men alligevel skal de enkelte dele produceres, så de er klar til forsendelse samtidig. Nogle gange med en leveringstid på få timer. 14 Donsk Beton. Nz 2. MoJ. 2OOl

15 HOS DANSTAL-ARMERING A/S I EJLSTRUP HENTER LASTBILERNE LAD EFTER LAD AF SKRÆDDERSYET ARMERING TIL DET ENKELTE PROJEKT. ens - 75 PROCENT AF DET DANSKE MARKED ER FÆRDIGBUKKET OG -KLIPPET. DET KAN SJÆLDNERE OG SJÆLDNERE BETALE SIG AT BUKKE ARMERING PÅ BYGGEPLADSEN, SIGER SALGSINGENIøR JØRN MORITZ ATZEN FRA DANSTÂL.ARMERING A/S. - Vi har flere gange forsøgt at lægge styringen på edb. Men vi har endnu ikke set et system, der klarer opgaven bedre end en gawet værkører. Så kompliceret er det, siçr JørnMorltz Atzen Danstål-Armering er et helejet datterselskab af Det Danske Stålvalseværk. Hovedparten af stålet kommer derfor fra Frederikwærk, hvor det er fremstillet ved genbrug af skrot. Det Danske Stålvalseværk er produktcertificeret til at levere tre typer ståi. Men i praksis bruger Danstål-Armering kun en type stal til al armering, nemlig det multianvendelige Ny Tentor K 550 TS. Tallet 550 henviser til stalets flydespænding, som mindst er på 550 MPa. - I 1990 arbejdede vi med 8 stålkvaliteter med hver deres egerskaber. Men det er en fordel og en forenkling for alle parter kun at have en kvalitet, selv om det medfører, at stålet nogle gange er for godt til opgaven. Desværre kan de nye armeringsstandarder betyde, at vi er nødt til atter at tage flere kvaliteter i brug, fordi standarderne stiller varierede krav til armering til forskellige anvendelser, siger Jøm Moritz Atzen. Danstal-Armering har produktcertifikat på alle produkter, og virksomheden har eget laboratorium til tækprøvning. jb, ,r--s Mitr sdzore a Udn Uet lðgde L C, Dt iiøieú. BLor ET LILLE UDVALG AF DE MANGE BøJLER, sor"r o rustål- ARMERING HAR PROGRAMMERET IND I BUKKEMASKINERNE. Ny Tentor/ K 550TS Mærkning Produkt RULLENET FREMST LLES EFTER SPECIFIKATIONER TIL DEN KONKRETE OPGAVE. ßymbol) Y 13 íiie kamme ' ovef og underside mellem 2 dobbelt H (långsgáende finner), der er ådskih åf et kâmmellemrum. selvånløbning Kontrol Cedif icerin gslicens (Ds-identitebnummer I 00) med skrå kamme sty*en er opnået ved vandkølìn8 og MÆRKN NGEN på sråler FoRTÆLLER DETS HtsroRtE- HER ERvtsr NyTENToR FRA DET DANSKE srälv lsev,cnk, som ER DET ALTDoMtNEREIoT srål Hos olnsråt-armertng. Kârdl dimiood maske o BEdde B. Mitr stødæde a Don* Aeton. Na 2. NøJ. 2OOl 15

16 DEN KOMPLETTE BETONKÆ,DE BEKO. Betonblandeanlæg o Betonkanoner o Betontrans ortbånd, med og uden teleskop o Betonpumper, mobile og stat onære o Betongenbrugsanlæg bekoteknik a.s INGENIØR OG HANDELSFIRI.4A Værkstedsvej 23 46O0 Køge Afdeling Sklød: Skræddergyden 45, Skjød 8450 Hammel Tlf.: ó 33 Fax: lnternet: Tlf.:86 96 Ol 29 Fax: LANDSD/TEKKENDE SALG OG SERVICE 4K-BETON's ca.2o0 medarbeidere producerer årligt mere end 500.ooo m2 beton. De projekter 4K-BETON deltager i, kan være af meget forskellig karakter, dog med det tilfælles, at de bygger på et teknisk behov for pla nleegni ng kvalitet, service og management. 4K-BETON's rolle er at levere de bedste og mest rationelle betonløsninger ud fra præcise analyser, 4K-BETON A/S. lslands Brygge 4l. 23oo København S Tel Fax32AA 44OO. vwwv.4k.dk 76 Donsk Beton - Nn 2. Moj. 2OOl

17 DER ER ENKELTE REVNER I BETON- PLADERNE, OG ENKELTE STEDER ER DER SKADER I BETONEN, ISÆRVED FUGERNE, MEN ELLERS ER BETONEN I GOD STAND OG UDEN HOLDBARHEDSMÆSSIGE SKADER, AF ARNE onn c.àno IENSEN TEKNOLOGISK INSTITUT BETON En god gsmmel betonvei BETONVEJEN FRA NØRRE SUNDBY TIL ALBORG LUFTHAVN BLEV ANLAGT I I938, OG DEN ER FORTSAT I FIN FORM De første betonveje i Danmark er anlagt omkring blev der således udført ca. 73 km betonkørebane, heraf er 3,5 km landevejen fra Nørre Sundby og ud til den nye fllveplads, nu kaldet Lufthavnsvejen. Denne vej, der i mange år har været vejen ud til Rlborg lufthavn, er fortsat betonvej med den oprindelige belægning. Den er nu blevet a-flastet af en ny tilkørselsvej til lufthavnen. Der er enkelte revner i betonpladerne, og enkelte steder er der skader i betonen, især ved fugeme, men ellers er betonen i god stand og uden holdbarhedsmæssige skader. Overfladen er slidt, så stenene nu er frilagte i betonens overflade. Vived somregel meget om gamle betonvejes konstruktion og udførelse. Denne er udført 2. maj til 25. august 1938 af WTK (Wright, Thomsen & Kier). Belægningen er L5 crn tyk, på makadamfundament, armeret og udlagt i 2 lag med en Dinglersche stampemaskine. I begmdelsen blev langt de fleste betonveje fremstillet ved hjælp af hammerstampemaskine. Maskinen er forsynet med 3 anordninger: afretter, hamre og eftersletter. Hamrene er rhombiske klodser, der hver vejer kg. Faldhøjden er ca. L5 cm, og maskinen slar 70 slag i minuttet. Eftersletteren er en kæskabelon, der giver vejen profil. Den arbejder med 300 slag i minuttet og jævner og komprimerer betonen fuldstændig. Stampemaskinens hastighed er 1,8 m i minuttet. Betonen i "Lufthavnsvejen" har et cementindhold på 315 kglm3, og stenene er skærver med en største størrelse på 25 mm. Tilsætningsstoffer blev ikke anvendt på det tidspunkt. Teknologisk Institut har for nogle år siden undersøgt betonen fra denne vej, og konklusionen er: Der er anvendt gode, ikke alkalireaktive tilslagsmaterialer. Sandet har en god afrundet kornform. Betonen er stenrig. Cementen forekommer finkornet (som nutidig rapid). Vandcementtallet er nede i nærheden af 0,40. I overfladen er betonen karbonatiseret mindre end 2 mm. Betonen indeholder lidt overfladen ER sltdl, så st xexr Nu er FRILAGTE I BETONENS OVERFLADE. indesluttet Ìuft og en del mikroreyner. Der er ikke tegn på nedbrydning af cementpastaen. Betonbelægningen har nu holdt i næsten to tredjedele afet århundrede - mon ikke også den klarer den sidste tredjedel? Oplysninger om, eller prøver af, spændende gamle betonkonstruktioner modtages geme. Donsk Betu.Nt 2. Maj. 2OOl 17

18 .s E J oz\ Tidsmaskine En rotérbil er ikke kun et transportmiddel. For os er den sidste led i en kompliceret planlægnings- og produktionsproces. I Unicon lover vi dig beton til tiden. I den maengde du har bestilt og produceret efter den recept, du har brug for - hvad enten der er tale om et enkelt [æs e[[er flere hundrede leveringer. Vores rådgivning, produktion, transport og [evering er dele af samme fteksible logistik. Den sikrer dig et velfungerende samarbejde og er en forudsætning for et vetlykket resultat. Unicon -Always on time. unrconl/l a omsætning på ca. 3 mia. kroner. Unicon er ejet af Aalborg Porttand Hotding A/5 og er et selskab i FLS Koncernen. Læs mere på w.unicon.dk

19 AF DORTHE HESSELLUND HANSEN VEJDIREKTORATET UttA KJÆR RAMBØLL OG HANS GRØN 4K-BETON reret med beton VEJDIREKTORATET UDFØRTE I 2OOO ET VELLYKKET FORSØG MED MED VIBRERINGSFRI BETON OG FORMDUG I forbindelse med søjlereparationer af en motorvejsbro blev det i 2000 vedtaget at gennemføre forsøg med vibreringsfri beton og formdug. Resultatet er vellykket og reparationsmetoden kan følgelig anbefales To afi alt tre søjler fik udskiftet betonen i fuld højde til dybder på 5-10 cm bag armeringen. Den gamle beton blev sprængt væk og den ny udstøbt i to omgange med vibreringsfri beton. Broen er opført i 1969 og fører over Dansk Beton. Nr. 2. Moj - 2OO1 19

20 ç\- - lrh * FÆRDrG SØJLE EFTER AFFORMNTNG. Holbæk Motorvejen Broen er en pladebro med længdeforspændt brodæk og understøttet af tre forspændte mellemunderstøtninger samt to endeunderstøtninger. Reparationsprojektet blev iværksat i foråret Umiddelbart før kontraktforhandlingerne blev muligheden for at genopstøbe søjlerne i fuld højde ved blødstøbning med vibreringsfri beton drøftet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Det blev vedtaget at gennemføre det som en forsøgsreparation. Entreprenøren indvilligede og foreslog desuden at inddrage brug af formdug i forsøget for at kunne undlade efterfølgende overfladebeskyttelse af søjlerne. Baseret på resultatet af flere prøvestøbninger blev det accepteret at anvende både formdug og vibreringsfri beton. Sprængníng med smù lodnínger Nedbrydningen af betonen på søjlerne blev udført ved sprængning udført med små ladninger i en række på tværs af søjlen. Arbejdet blev afsluttet med en eftergående finhugning med lufthammer for at fierne de sidste rester. Søjlereparationen blev gennemført i to støbninger efter entreprenørens valg for at mindske formtrykket. Begge ydersøjler blev støbt samtidig i ca halv højde. Betonen var ca. en time gammel ved ankomsten, hvor den overholdt de fastlagte acceptkrav. Den sydlige søjle blev støbt først. Betonen blev pumpet fra overside af brodæk til en sliske. Slisken var for de nederste støbninger placeret på overside af form ind mod endevederlag. Betonen faldt herfra frit ned i formen og løb af sig selv rundt om søjlen i begge retninger Niveauforskellen var på intet tidspunkt større end 5 cm i søjlens omkreds. Støbningen kunne følges visuelt og tog 15 minutter. Betonens alder ved afslutning af støbning var 110 minutter. Øverste halvdel af søjlereparationerne blev foretaget med nederste del stadig c.f formsat. Betonen var 70 min. gammel ved ankomst til pladsen. Ved støbningens start var betonen 100 min gammel. Støbningen varede denne gang ca. en time, da det ikke var muligt at følge betonen visuelt. Ved afslutning af støbning var betonen ikke længere vibreringsfri. Max. betonalder før udstøbning ved begge støbninger var godt 2 timer. Ingen støbefejl Ved afformning sås ikke støbefejl Den eneste synlige, mindre støbefejl var luftporeansamlinger i overfladen ind mod endevederlag i nederste støbning. Dette er i det område, hvor betonen blev ifyldt og ikke senere har bevæget sig. Betonen fremtræder i øvri$ ensartet og tæt, men er mørkfarvet. Ved tidligere anvendelser af form- 20 Donsk Beton. Nn 2. Moj. 2OOl

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser Agenda Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser 1. Tjuvholmen projektet 2. Züblins kontrakt 3. Udførelsesmetodik 4. Udfordringer 5. Kassemontage Züblin Scandinavia A/S, oktober 2008, Søren Kjær 1

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere