. høj sikkerhed og lave omkostmnger. reduceret rengørmgstid. . hurtigere udtømning. også udviklet til blanding af nye beto er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". høj sikkerhed og lave omkostmnger. reduceret rengørmgstid. . hurtigere udtømning. også udviklet til blanding af nye beto er"

Transkript

1

2 Den nye,apollo modstrømsbla rder fra SKAKO Den nye F,POLLO blander maksimerer produ af homogen beton a[ høj kvalitet. høj sikkerhed og lave omkostmnger. reduceret rengørmgstid o behøver mi dre pìads på platformen. hurtigere udtømning. også udviklet til blanding af nye beto er Forøg betonproduktionen - gå trl SK.AKO Vi producerer ko te resultater SKÄKO.A,/S Faaborg. TIf I 00.

3 r;'r!r,-r{t7 Nr.2' le. årgang'maj 2(I)1 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november Distribueret oplag: 6500 Dansk Beton henuender ig til alle. der har interesse og behou for at holde ig orienteret om den betontekniske og industrielle uduiklíng i Danmarl< Bladet hnr som formal at ilzre. at betonkonstruklioner, bygninger og produkter får et godt omdømme i offent- Iígheden. og at beton udnyttes teknisk og økonomisk optimalt Udgívere Dansk Beton Industriforening Beto nelement-foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redoktíon Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) , Darsk Beton, Brøndb often 1 1, 2605 Brøndby Tlf Fax TegnÍnger Birgitte Ahlmann P oduktion og onnoncet Bjørn Quistgaard Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 7L Brøndby Tlt Fax Abonnementsprís Indlandkr excl moms (4 numre) Udland kr 210,- excl moms (4 numre) tøssalg kr. 51,50 excl moms Indhold Derfor armering 5 Ros til nye standarder 9 God armering handler om enkelhed 1Z Ikke to ordrer er ens 74 En god gammel betonvej 77 I Taastrup kan man se skriften på væggen 18 Nyt initiativ skal fremme selvkompakterende beton 18 Søjler repareret med vibreringsfri beton 27 Betonelement-Foreningen 25 Nyt fra Betoncentret 30 Fra CtO's arbejdsmark 32 Dansk Beton Certificering 34 Dansk Konstruktions- og Betoninstitut 34 Dansk Grus Certificering 37 Da skbetonforening,mødekalender 39 ForsÍden Armering Foto: Catch Fotografi En gsve t l de sprudlende og sprælske srk tekter "GIas, stål og aluminium er derfor de foretrukne facadematerialer i dag. En af Betonelement-Foreningens udfordringer er derfor at være katalysator for en produktudvikling, så beton bogstavelig talt igen kan blive velset på facaderne, mener Svend Röttig." Sådan faldt ordene for tre måneder siden i Dansk Betons afskedsinterview med Svend Rottig, der trak sig tilbage fra posten som direktør for Betonelement-Foreningen. På den baggrund er artiklen inde i bladet om Aller Tryks nye bygning i Taastrup meget aktuel. Her er en betonfacade for alvor kommet i fokus. Arkitektfirmaet Gottlieb E Paludan Arkitekter maa har i samarbejde med Spæncom skabt en facade, der består af sort beton med bogstaver præget ind i overfladen - som et meget synligt udtryk for, at bygningen skal rumme et trykkeri Det er sikkert ikke alle, der finder løsningen lige smuk. Det må enhver danne sig sin egen mening om. Men originalt er det, og der er under alle omstændigheder tale om et prisværdigt initiativ, som til fulde demonstrerer de muligheder og den fleksibilitet, der ligger i materialet beton. Det er vanskeligt at forestille sig en løsning som denne realiseret i glas, stål eller aluminium - for slet ikke at tale om tegl eller træ. I det mindste ikke til en pris, der gør løsningen realistisk at anvende i praksis Beton er almindelig anerkendt som et materiale med stor styrke og gode konstruktive egenskaber, hvad der har gjort beton til det absolut dominerede materiale bag facaderne. Men ét er styrke og bæreevne - som i øvrigt er i fokus i dette nummers tema om armering - noget helt andet er at slippe fantasien Iøs og for alvor bruge beton kreatiú. Beton er en gave til dem, der vil udtrykke noget særligt med deres bygninger. Farver, overílade, form, relieffer og mønstre. Lad os få de modige bygherrer og de sprudlende, sprække arkitekter på banen. Til at lege med materialet og nå frem til kreative udtryk, vi knap nok kan forestille os i dag. Aller Tryks sandwichelementer er et skridt på vejen mod det endelige brud med betons grå image. Hvem tager det næste skridt? Og det næste? Dansk Beton skal nok være der med både blok og kamera N o o z jbn

4 ^/^/ 77 AALBORG WHITE' Fra gråt til ubetinget hvidt 9 7 / / / Ari refleksionsevne Stærke overflader Stor slidstyrke Permanente farver Hvide betonflader med AALBORG er naturlig oplysning på veje, pladser, cykel- og gangstieç trafìkskilte, pullerler, taxaholdepladser, P-pladser og busstoppesteder - overalt, hvor der er brug for god æstetik og sikkerhed i trafikken. AALBORG viser vej Kun betinget af dit valg.. Aalborq Portland A,/5 AALBORG WHITE' er et varem erke reg streret af Aalborg Portland A,/5 Tel Fax lnternet: ìffi aalborg-portland dk

5 ç AF CHRISTIAN MUNCH-PETERSEN q <w Derfor srmering ARMERTNG r BEToN opfylder FLERE FoRSKELLTGE FoRMÅ1. uvts MAN KENDER oc rorsrnr DrssE ronväl,vrl MAN KUNNE DESTcNE EN GoD, stkker og HoLDBAR BETONKONSTRUKTION. DENNE ARTIKEL INDEHOLDER EN OPSUMMERING AF VIGTIGE FORHOLD, DER SKAL OVERVEJES, FØR DER LÆGGES JERN I KONSTRUKTIONEN. Armering er en uundværlig del af jernbeton. Armeringen er den komponent let jernbeton, der kan optage træk. Sammen med komponenten beton, der kan optage tryk, giver de to materialer de kraftkomponenter, som giver bæreevne. i kompositmateria- Det er dog ikke hele sandheden. Megen armering ilægges af andre årsager end bæreevnemæssige - fx af hensyn til revneviddebegrænsning, minimumsarmering og overfladearmering - og endelig af ofte overdreven forsigtighed (i Tyskland kaldet "Angst-eisen"). Donsk Beton. Nn 2. Maj. 2OOl 5

6 Derfor armerîry ArmerÍngens funktion Beton er et sprødt materiale med en lille brudforlængelse. Det betyder, at hvis der sættes voksende træk på et stykke beton, vil det pludselig revne og gå fra hinanden. Hvis der sættes træk på et stykke jembeton, vil også det pludselig reme, men hvis der er en tilstrækkelig mængde armering i jembetonen, vil armeringen kunne optage trækkræfterne og holde sammen på jembetonstykket. Der dannes altså re'vner i jernbeton, når den udsættes for træk, men aftrængigt af armeringsmængden vil revnernes størrelse blive begrænset Jo mere armering, jo mindre revner - og jo tættere mellem revneme. En tæt armeret konstruktion vil derfor under be- lastning få mange, men små revner. Hvis armeringen er meget tæt, vil revnerne blive så små (< 0,1 mm), at de fleste vil kalde konstruktionen for revnefri, selv om det faktisk ikke er rigtigt. Små revner vil ofte have en begrænset negativ indflydelse på holdbarheden. Revnerne i jernbeton dannes allerede ved en lav kraftpåvirkning. Hvis man laver en overslagsberegning, viser det sig, at betonen berynder at revne, allerede når cirka en tyvendedel afjernets bæreevne er brugt. Det betyder i praksis, at alle armeringsjem, der kan beregnes at have trækkræfter under hvilende last, må forventes at være omgivet af revner. BeregnÍng of ormeríng Den primære armering er den såkaldte brudarmering. Brudarmering beregnes ved en brudstadieberegning, hvor kon- struktionen beregnes for belastninger tillagt sikkerheder og med armeringsog betonstyrker fratrukket sikkerheder. Brudstadieberegningen sikrer således med stor sikkerhed mod sammenstyrtning, men man kan på grund af sikkerhederne ikke bedømme konstruktionens tilstand i dagligdagen. For at vurdere dette foretages derfor en brugsstadieberegning. Her regnes konstruktionen for almindelige dagligdags belastninger som egenvægt, en lav og realistisk nyttelast og med de sandsynlige materialeparametre (fx E-modu- Ier). Denne beregning giver spændinger i armeringen, der ved hjælp af revneformler kan omsættes til revnevidder Er revnevidderne uønsket store (fx > 0,2 mm for udsatte konstruktioner), må der ilægges mere armering, således at armeringsspændingerne og de heraf følgende revnevidder reduceres. BRUDARMERING BEREGNES VED EN BRUDSTADIEBEREGNING, HVOR KONSTRUKTIONEN BEREGNES FOR BELASTNINGER TILLAGT SIKKERHEDER OG MED ARMERINGS- OG BETONSTYRKER FRATRUKKET SIKKERHEDER. ARMERINGEN SKAL HAVE GOD VEDHÆFTNING TIL BETONEN, OG FOR ARMERING 14ED STOR STYRKE ER EN PROFILERING (RIBBER) AF OVERFLADEN NØDVENDIG FOR. AT ARI.,IERINGENS STYRKE KAN UDNYTTES. ARMERINGEN SKAL I SIG SELVVÆRE AF GOD KVALITET. DET BETYDER DELS,AT ARMERTNGEN skal KUNNE råle tr gllve STRUKKET LANGT UDEN AT KNÆKKE, DELS AT ARMERINGEN SKAL KUNNE GIVE SIKKERHED I.4OD PLUDSELIGE OG UVARSLEDE BRUD. 6 Donsk Beton - Nr.2. Moj. 2OOl

7 Det betyder ofte, at der som konsekvens af brugsstadieberegningen skal ilægges cirka dobbelt så meget armering, som bestemt ved brudberegningen. I andre tilfælde (fx broer) er selv dette ikke nok, og man må anvende forspænding, hvor armeringen er spændt op på forhånd, og populært sag ikke skal spændes op af kraftige revnedannelser i betonen. Det er også krævet at udføre en beregning af minimumsarmeringen. Minimumsarmering er den armeringsmængde, der skal være i jernbeton, for at armeringen kan optage trækkræfterne, når den første revne dannes. Hvis fx en funderingspæl af beton udsættes for træk, vil den revne tværs over, når trækkraften overskrider pælearealet ganget med betonens trækstyrke. Når denne rerme dannes, skal de fire armeringsjern i pælens hjørner kunne overtage trækket. Heraf kan det nødvendige armeringstværsnit og -styrke beregnes. Ved denne beregning skal der anvendes en høj værdi af betonens trækstyrke for at være på den sikre side. En tilsvarende minimumsberegning kan udføres for bjælkearmering. Minimumsarmeringsberegninger vil ofte være bestemmende for armeringsmængden, hvor der er tale om store betonarealer. Selv om betonens trækstyrke er lille, er betonarealet stort, og omvendt har armeringen en stor styrke og et lille areal. På kraftige søjler på anlægskonstruktioner - fx en pylon - grver minimumsarmeringsberegninger voldsomme armeringsmængder. Fo rsí gtí g h e ds o rm e rí n g Udover armering ilagt ud fra brud-, brugs- eller minimumsberegninger ilægges megen ekstra armering. Især ses store mængder armering ilagt i overflader angiveli$ for at begrænse revner. Det er ofte overflødigt. Lige så sikkert det er, at beton rerryter, når den udsættes for trækkræfter, lige så sikkert er det, at beton, der ikke udsættes for trækkræfter, ikke revner. Hvis overfladearmering ilægges og er nødvendig, skyldes det derfor, at den projekterende ikke har styr på påvirkningerne. Det gælder fx kræfter fra hærdeprocessen, hvor ustyrede temperaturdeformationer kan skabe både overfladerevner og gennemgående revner. Svind kan også skabe tvangskræfter, men mange såkaldte svindrevner er reelt termorer ner. Det uhensigtsmæssige med unødig overfladearmering er dels en højere pris dels eventuelle holdbarhedsproblemer forårsaget af armering, som ikke har no- DET BETYDER OFTE,AT DER SOM KONSEKVENS AF BRUGSSTADIEBEREG- NINGEN SKAL ILÆGGES CIRKA DOBBELT så v cer ARMERtNG, som BEsTEMT ved BRUDBEREGNINGEN. I ANDRE TILFÆLDE (FX BROER) ER SELV DETTE IKKE NOK. ARMERINGENS STYRKE SKAL STIGE EFTER FLYDNING _ INDTIL BRUD. STIGNINGEN r Äl s t % oc skal NoRMALTVÆRE over g% DÆKLAGET SKAL SIKRES AF AFSTANDSKLODSER, DER FASTHOLDER ARMERINGEN I DEN RETTE POSITION UNDER STØBNINGEN. Donsk Beton. Nn 2. Moj. 2OOl

8 Derfor gen funktion. Endelig kan tæt overfladearmering medvirke til at besværliggøre udstøbningen og give anledning til stenreder. ArmerÍng mod specíelle påvírkninger Der anvendes også en del armering til at give styrke til en specificeret og kortvarig påvirkning. Det gælder fx fastgørelse af løfteanordninger til betonelementer, armering til optagelse af koncentrerede laster under montage og armering til optagelse af koncentrerede kræfter - fx bag en kabelforankring i en efterspændt konstruktion. Det er vigtigt, at denne type armering ikke skaber problemer med dårlig udstøbelighed eller senere dårlig holdbarhed. Et eksempel på disse problemer er de tunnelelementer, der anvendes til borede tunneler. I den endelige konstruktion, hvor elementerne er samlet i ringe, kan ringene designes således, at armeringen er unødvendig. Imidlertid kræver traditionel tunnelboringsteknik, at ringene er armeret for at kunne holde til de koncentrerede kræfter under boremaskinens fremryknrn8. Det betyder, at armeringen ilægges afhensyn til nogle få dages kraftpåvirkning, men ogsä at samme armering skaber store design- og holdbarhedsproblemer i tunnelens fx L00-årige levetid. Dæklag Det er vigtigt, at armeringen er placeret korrekt i konstruktionen. Forkert placeret armering kan i grelle tilfælde reducere bæreevnen, men værre er normalt indflydelsen på dæklagets tykkelse. Dæklaget er det betonlag, der skal sikre holdbarheden af udsatte konstruktioner. Almindeligt stål vil være rustfrit, så længe den omgivende beton er sund og uden chlorider. Derfor vil et tæt, urevnet og tykt dæklag sikre en Iang holdbarhed. Et noget for stort dæklag vil normalt ikke give problemer med bæreer nen, og holdbarheden vil være forbedret. For vridning- og forskydningspåvirkede konstruktioner rejser DS 411 dog en advarsel mod alt for store dæklag, fordi bæreer nen kan blive væsentligt reduceret, hvis disse dæklag skydes af under belastning. Værre er det dog normalt, at hvis betonen i området med for stort dæklag udsættes for træk, vil revnevidderne blive større, hvilket kan ses ud af de gængse revneformler. For indendørs beton er dæklaget på de krævede 10 mm ikke nødvendigt af hensyn til armeringens holdbarhed - men af hensyn til brandmodstandsevnen, hvor dæklaget beskytter armeringen mod for hurtig varmepåvirkning. Skal konstruktionen have længere brandbestandighed, kan det ofte gøres ved simpelthen at øge dæklaget. Husk også på, at normen kræver et dæklag på længdearmering på 1,5 gange armeringsdiameteren, hvilket fx betyder, at et L6 mm længdejem skal have et dæklag på 24 mm, også selv om kravet til bøjlearmeringen kun er de L0 mm. Hvis bøjlearmeringen fx er 8 mm, vil kravet ikke blive opfyldt - en ret almindelig fejl, der har negativ indflydelse på længdejernenes forankring i betonen. Dæklaget skal sikres af afstandsklodser, der fastholder armeringen i den rette position under støbningen. Det er vi$igt, at disse afstandsklodser er tætte og har god sammenhæng med den om- Iiggende beton, således at det ikke bliver afstandsklodsen, der "punkterer" dæklaget. ArmerÍngens egenskober Armeringen skal i sig selv være af god kvalitet. Det betyder dels, at armeringen skal kunne tåle at blive strukket langt uden at knække, dels at armeringen skal kunne give sikkerhed mod pludselige og uvarslede brud. Det idelle er, at en betonkonstruktion får store nedbøjninger og revnedannelser inden sammenstyrtning, således at brugeren i tide kan tilkalde kompetent hjælp. Disse forudsætninger (ofte kaldet flydeevne eller plasticitet) er bygget ind i DS411. Forudsætningeme sikres for armeringens vedkommende ved krav til duktilitet, formuleret som krav til 1)jævnt fordelt forlængelse efter brud og 2) forholdet mellem brud- og flydespænding. Den jævnt fordelte forlængelse måles i o/o og angiver, hvor mange o/o et armeringsjern kan flyde før brud. Svage stål har forlængelser på 150/0, mens koldbearbejdede stål mindst har 3o/o. Armeringens styrke skal stige efter flydning - indtil brud. Stigningen måles i 0/o og skal normalt være over 80/0. Det betyder i praksis, at armeringen har en bæreevnereserve på 80/o fra det øjeblik, den berynder at flyde, og hermed sikres mod hurtigt udviklende brud. Armeringen skal have god vedhæftning til betonen, og for armering med stor styrke er en profilering (ribber) af overfladen nødvendig for, at armeringens styrke kan udnyttes. I Døntk Beton. Nr. 2 - Moj. 2OOl

9 Ros t l nye stsndorder for srmeríng DE NYE DANSKE STANDARDER FOR STNNCSTÄI, SVEJSTE NET OG ARMERING FRA COILS GØR LIVET LETTERE FOR ELEMENTFABRIKKERNE MEN DER er ocså HULLER I SYSTEMET. DEN REVIDEREDE DS 4I I ANVISER EN SÆRLIG DANSK PRØVNINGSMETODE FOR sprnosrä -. seørcs rålrr n sä, otv oe UDENLANDSKE PRODUCENTER AF SPÆNDARMERING VIL TAGE DE NYE DANsKE REGLER så LvoRLrct.nt oe TAGER DENNE METODE I BRUG. Tre nye danske standarder for armering sætter nu punktum for flere års vanskeligheder og diskussioner på området. Standarderne blev udgivet i februar 2001, og de er en betydelig gevinst for elementproducenteme, som er storforbrugere af armering. - De nye standarder er gode, fordi de stiller konkrete og klare krav. Nu ved vi præcist hvilke krav, vi skal overholde på disse områder, siger teknisk chef Søren lohansen fra DALTON Betonelementer A,/S. Søren Johansen er også medlem af Betonelement-Foreningens tekniske udvalg og medlem af certifìceringsudvalget i Dansk Beton Certifìcering, DBC. De tre produktstandarder hænger nøje sammen med den reviderede udgave af betonnormen DS 411. Dermed er mange ting faldet på plads for elementfabrikkeme, der tidligere har måttet leve med regler, som udviklingen var løbet fra. De tre standarder er DS for stangståi, DS for svejse armeringsnet og DS for coils. Alle tre standarder har praktisk betydning for DALTON Betonelementer, som arbejder med armering i coils og stænger samt net og forspændt armenn8. SpændormerÍng blíver en udfordríng Netop forspændt armering, spændarmering, påkalder sig særlig interesse fra elementfabrikkeme. Her er den danske standard DS så gammel, at den i praksis ikke giver mening. Men i stedet for at revidere standarden er der skrevet krav til spændarmering ind i den reviderede udgave afbetonnormen DS Vi har i mange år arbejdet efter udenlandske standarder, når det gælder spændståi, fordi den danske standard er ubrugelig. Det giver ingen problemer med den gamle version af DS 411. Men med den nye version kan det gå galt, siger Søren Johansen. Den reviderede DS 411 anviser en særlig dansk prøvningsmetode for spændstål. Spørgsmålet er så, om de udenlandske producenter af spændarmering vil tage de nye danske regler så alvorligt, at de tager denne metode i brug. Eller om stålproducenterne vil være ligeglade med det lille danske marked. Ddnsk Beton. Ni 2 - Mo - 2ool 9

10 lre NYE DANSKE STANDARDER FOR ARMERING DS 13080:2001 Armerinçstôl - Armerinçstål i rette stænger onvendt som ikke-forsþændt ormering i betonkonstruktioner Standarden henvender sig til producenter og forhandlere af armeringsstål i rette stænger samt til virksomhederi der projekterer og/eller udíører beton konstru ktioner. Standarden omfatte r retce stænge r af arm eri ngsstål i form af ribbestål og overfladeprofileret stål og massivt stål med mindste dimension 5 mm. Armeringsstålet anvendes som ikke-forspændt armering til indstøbning i betonkonsrruktioner i henhold til DS 4l L Standarden stiller krav til armeringsstålets egenskaber og henviser til prøvningsmetoder for verifikation af, at kravene er opfyldt. DS 13082:2OOl Armerinçstðl - Moskineh h;eftesve 'ste ormeringsenheder onvendt som ikke-forspændt ormering i betonkonstruktioner Standarden henvender sig til producenter og forhandlere af maskinelt hæftesvejst armeringsstål samt til virksomheder, der projekterer og/eller udf ører beton konstru ktion e r. Stan darden omfatter hæft esvejste armeringsenheder; som er fremstillet af armeringsseål i henhold t l DS eventuelt i kombination med stal af anden type. Maskinelt hæftesvejste armeringsenheder anvendes som ikke-forspændt armering til indstøbning i betonkonstrukt oner i henhold til DS 4l l. DS 13084:200I Armerinçstål - Armerinçstål i coils som holvfobrikato for fremstilling of ormeringsstål i stænger somt ormeringsenheder t/ onvendelse som ikkeforsþændt ormering i betonkonstruktioner Standarden henvender sig til producenter og forhandlere af armeringsstål i coils samt til virksomheder, der videreforarbeider coils til armeringsstål i stænger eller til maskinelt hæftesvejste armeringsenheder. Standarden omfatter armeringsstål i coils i form af ribbestål og overfladeprofìleret stål med mindste dimension 5 mm.armeringsstålet anvendes som halvfabrikata for fremstilling af ikke-forspændt armering til indstøbning i betonkonstruktioner i henhold t l DS 4l l. Det kan blive vanskeligt at skaffe spændstål, der lever op til regleme. I det mindste indtil den kommende europæiske standard pä området er en realitet med krav, der er ens i alle lande. - I en overgangsperiode kan det blive tungt at have med spændstål at gøre. Det vil under alle omstændigheder blive dyrere, hvis der skal gennemføres en særli8 prøvning af hensyn til den danske norm, siger Søren Johansen. Hul ì stondørden Han påpeger også, hvad han kalder et direkte hul i de nye standarder. Det findes i forbindelse med dokumentation af armeringens forankringsevne i betonen. Normer og standarder definerer værdier for forankringsevnen til brug ved projektering af elementer. Fx er overfladeprofìleret stål tillagt værdien 0,4 og ribbestål værdien 0,6. Producenterne opgiver imidlertid højere værdier. Typisk 0,8-0,9 for ribbe- StåI. - De nye standarder og den reviderede norm accepterer, at elementproducenterne anvender stålproducenternes opgivelser ved projektering. Det sker selv om værdierne for forankring er baseret på kun én årlig prøvning hos stålproducenten efter en metode, som mange sætter spørgsmålstegn ved, siger Søren Johansen. Det rejser spørgsmålet, hvad elementproducenterne skal gøre. Bruge 10 Donsk Beton. Nn 2 - Moi - 2OOl

11 lt DALTON PRODUCERER CIRKA 5O.OOOTON ELEMENTER ÂRllcr, SvARENDE TtL 22.ooo KUBTKMETER BEToN _ OG BRUGER I DEN FORBINDELSE CIRKA 2,OOO TON ARMERINGSSTÄL ALLEREDE I 1947 log VIRKSOMHEDEN FAT PÂ PRODUKTION AF TRAPPEELEMENTER - ET OMRÄDE, HVOR DALTON FORTSAT ER SPECIALIST EN VIRKSOMHED MED EN LANG HISTORIE DALTON Betonelementer har rødder tilbage ti'l 1929, da Eskild Dalgaard Sørensen fìk bygget ovne, der kunne brænde kalk til mørtelproduktion, startede et cementstøberi og optog forhandling af cement, som blev importeret fra Belgien Forretningen udviklede sig løbende.l 1947 tot virksomheden fat på produktion af trappeelementer - et område, hvor DALTON fortsat er specialist. I 1952 blev der bygget blandeanlæg med højsiloer og en lang fabrikshal, og samme år begyndte produktionen af forspændte bjælker. I dag er DALTON en moderne betonelementproducent med cirka I 50 ansatte. Fabrikken kan levere alle typer betonelementer og producerer elementer for cirka 120 mio. kroner årligt. På armeringsområdet har fabrikken eget retteværk/ bøilebukkemaskine og netbukkemaskine DALTON producerer cirka - DE NYE STANDARDER STILLER KONKRETE OG KLARE KRAV. NU VED VI PRÆCIST HVILKE KRAV,VI SKAL OVERHOLDE, SIGER TEKNISK CHEF SØREN JOHANSEN FRA DALTON BETONELEMENTER A/S ton elementer årligt, svarende til kubikmeter beton - og bruger i den forbindelse cirka ton armeringsstå. producentens tal vel vidende, at man ikke kan gå ud og rive husene ned igen, hvis tallene efterfølgende viser sig at være uholdbare. Eller være forsigtige og bruge standardernes værdier, hvilket gør produkterne dyrere. - Vi er simpelthen nødt til at beslutte, om vi vil stole på producenten eller ej uden at have noget objektivt gmndlag for det, siger Søren fohansen. Han mener, at det vil være en bedre løsning at fastlægge forankringsevnen på baggrund af en opmåling af stålets kammåi. Det har været foreslået i standardiseringsarbejdet. - Jeg formoder, at det bliver løsningen en dag. Men det nåede ikke at kom- me med i de nye standarder, siger Søren Johansen. Køber kun certífìceret Generelt sikrer DALTON sig armering af den ønskede kvalitet ved kun at købe certificerede produkter. Derved indskrænker virksomhedens kontrol sig til tjek al at mærkningen er i orden. Hvis armeringen ikke er certificeret, skal der omfattende indgangskontrol til, og det er alt for dyrt. Virksomheden har eget retteværk/ bøjlebukkemaskine og netbukkemaskine. - Vi fremstiler langt de fleste bøjler selv ud fra coils. Derfor er vi formelt set også en producent, der fremstiller armering ud fra coils. Det stiller særlige krav til godkendelse. Vi har en akkrediteret produktcertificering fra DBC til retning af armering, siger Søren Johansen. Ud over denne certificering er DALTON systemcertificeret i henhold til ISO 9OO2for kvalitetsstyring og produktcertifìceret i henhold til DS 411 og BBB. Fra den L. august i år skal der i stedet produktcertificeres efter DS 482, og senere kommer så resten af det nye normsæt og på systemsiden den nye ISO jbn 11

12 DET RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA PETER L FILOSOFI FOR ARMERING AF BETONKONSTF FORSTÄ TEORIEN OG BRUG DEN TII I9 METER HØJE BETONSØJLER, BEREGNET AF PETER LIND A/S, BÆRER ASTON IT GROUPS NYE HOVEDKVARTER PÅ TEGLHOLMEN I KØBENHAVN. LÆS OH CFFEKÎIYI ARMERINGSARBEIDE HER Publikationen "Armering" fra Danske Entreprenør'er orn effektivt armeringsarbejde kan købes hos foreningen. Prisen er 60 kroner plus moms'og fo sendelse for medlen' mer af Danske Entreprenører og 80 kroner plus moms og forsendelse for ikke-medlemmer. Telefon Enkle konstruktioner, enkle elementer, enkel arrnering. Sådan lyder opskiften på god armeringsskik fra det rådgivende ingeniørfirma Peter Lind A/S, der med sine 10 medarbejdere godttør binde an med store opgaver. Således er det Peter Lind A/S, der for NCC Danmark har beregnet Aston IT Groups nye hovedkvarter på Teglholmen i København. En bygning med 19 meter høje betonsøjler og et 100 meter langt atrium, der skaber rammen om 600 arbejdspladser. - God armering er et spørgsmål om enkeìhed og om at forstå de overordnede principper. Computeme kan regne næsten hvad som helst ud. Men skal man designe en enkel og effektiv løsning, er det nødvendigt at forstå, hvad man har med at gøre. Det kan det godt knibe med hos de yngre ingeniører i dag, siger virksomhedens indehaver og direktør, civilingeniør Peter Lind. Sjældent fordel of vøríere ormering I Som et eksempel på manglende enkelhed næ ner han brugen af varierende armering gennem fx en bjælke. Det sparer naturligvis på mængden af armering, men gevinsten kan meget let blive spist op af ekstra kontrol og muligheden for at tegningen bliver misforstået. - Det skaber øget risiko for fejl, nàr bø - lerne skal placeres med mange forskellige afstande gennem elementet. Selvfølgelig skal man ikke bare uhæmmet fflde armering i elementerne, men der skal på den anden side set være en klar gevinst, før det er fornuftigt at optimere. Ellers vil jeg foretrække et mere enkelt design, siger Peter Lind. 12 Donsk Beton. Nn 2. Moj' 2OOl

13 o ryng n enkelhed ND A/S HAR EN KLAR UKTIONER: AT SKABE ENKELHED En anden hovedregel i Peter Lind A/S er, at det først og fremmest er betontværsnittet, der skal optimeres. Både ydelsesmæssigt og hvad angår rerrner. Først derefter skal man overveje at optimere armeringen. Firmaet har udviklet sine egne programmer som hjælpemidler til at regne "fomuftigt" på armering. Udgangspunktet er blandt andet publikationen "Armering fra Danske Entreprenører. Hæftet blev først udgivet i I 1996 udkom en revideret udgave. En væsentlig del af publikationen retter sig direkte mod forenkling af armenng. - Hæftet er virkelig godt, og det ændrede i sin tid mit syn på armering. Alle, der arbejder med armering, burde læse og bruge det. Ved at følge anvisningeme kan man næsten ikke undgå at lave god armering, siger Peter Lind. _ DET ER NØDVENDIGT AT FoRsTÅ, HVAD MAN HAR MED AT GØRE. FOR AT DESIGNE EN ENKEL OG EFFEKTIV LØSNING. DET KAN DET GODT KNIBE MED HOS DE YNGRE INGENIøRER I DAG, SIGER PETER LIND, DER ER STOLT AF AT VÆRE STATIKER. Morkante opgover Peter Lind A/S arbejder dels for industrikunder som CP Kelco, FcF Chemical og Haldor Topsøe, dels for store entreprenører som NCC Danmark og Skanska i forbindelse med totalentrepriser. Desuden er Københavns Energi blandt kunderne. Blandt de mest markante opgaver er Carlsbergs distributionscenter, IBM i Allerød, renoveringen af Dahlerups pakhus, den nye hovedtribune på Gladsaxe Stadion og forsyningstunneler til Ørestaden. For tiden projekterer Peter Lind A/S nye domiciþgninger til HK og Kommunernes Landsforening på Ny Tøjhusgrunden i København. Firmaet blev etableret i Efterhånden er der ikke plads til at vokse mere i Lille Skensved, så aktiviteteme forlægges snart til lokaler centralt i Køge. jbn FIRE RÅD OM GOD ARIIERING FRA PETER LIND. Sørg for at armeringen kan være i weersnittet. Brug mindre jern. Hellere tre små jern end to store. De store jern er svære at bukke og anvende. Og de små jern fordeler revnerne bedre.. Foretag al forankring med U-bøjler. Sørg for at armeringen er så ensarcet som mulig gennem fx bjælker. Der er næppe meget at spare ved at variere armeringen. Dansk Beton.Nr, 2. Moj. 2OOl 13

14 RULLENET ER DANSK KA14STAL. DER ER HOTDT SA '1t'lEN,rED PASVEJST BANDSTAL OG RULLET SAIIII'1EN SO 4 ET GULVTÆPPE tç a t &?ç' Ikke to ordrer eí FREMTIDENS ARMERING RULLES UD SOM ET GULVTÆPPE DANSTAL-ARMERING A/S LEVERER CIRKA HALVDELEN AF AL ARMERING, DER BRUGES I DANMARK. HOVEDPARTEN ER PRODUCERET EFTER I'TÅI TIL OPGAVEN. Dans al-armering A/S har store forventninger til rullenec i forbindelse med armering af store d ekflader. Rullenet fremstilles af dansk kamscal i stænger fra l0 til 20 mill - meter i diameter. Stængerne er holdt parallelt sammen med pasvejst bandscal og rullet sammen som et gulvtæppe. Derlor l<an man meget hurtigt etablere armering af store flader- ved først at rulle e net ud pa den ene led og dernæst et net pa den ar-rden led. Det er ikke mindst fordelagtigt ved scaldiametre pa l6 og 20 millimeter. der ellers sl<al bindes manuelt, fordi der ikke fremstilles svejste net disse dimensioner. - Rullenet sparer mange arbejdstimer. Hertil kommer en macerialebesparelse pa op t l 20 procent, ider det ikl<e er nødvendigt med scød og overlap, siger salgsrngeniør )ørn Moricz Atzen fra Danstål-Armering A/S. Rullenet leveres bredder fra 3 meter t l l2 meter og i længder fra l0 meter til 30 mecer. Maskevidden l<an vælges r ellem 50 millimeter og 200 millimeter. Kamstalets diameter l<an være 10, 12, 14, l6 eller 20 millimecer. Det gælder om ikke at tage det forkerte læs, når lastbilerne henter lad efter lad med armering hos Danstal-Armering A/S i Ejlstrup. For selv om cùka halvdelen af al armering i Danmark leveres fra den nordsjællandske landsby, er der næsten aldrig to læs, som er ens - og ude på pladsen vil et forkert læs straks blive opdaget, fordi armeringen ikke passer. I dag er hovedparten af virksomhedens leverancer stænger og bøjler, som er fremstillet til en konkret opgave. Det kan sjældnere og sjældnere svare sig at bukke armering på byggepladsen, og derfor bestiller entreprenørerne skræddersyet armering. - Vores maskiner løser opgaven meget hurtigere og mere nøjagtigt end ved manuel bukning. 75 procent af det samlede marked i Danma k er færdigklippet og bukket armering, siger salgsingentør løm Moritz Atzen fra Danstal- Armering A/S. Imponerende ser det ud, når en bukkemaskine legende let bukker fire 16 millimeter stænger på en gang. Den kraftigste maskine kan bukke armering på op til 50 millimeter i diameter. Dimensioner over 32 millimeter anvendes normalt ikke i Danmark, idet de falder uden for armeringsstandarden og derfor kræver særlige godkendelser. Men i forbindelse med den københawske metro anvender den frarnke enteprenør både,10 og 50 millimeter armering. Danstål-Armerings normale produktsortiment omfatter dimensionerne 8-32 millimeter. Betonnormen omfatter også 6 millimeter armering, men den har Danstål-Armering valgt fra, idet stålkvaliteten betyder, at 6 millimeter stal for ofte fejler ved prøvning efter bukning. Ud over bukket og klippet armering til entreprenørerne leverer virksomheden også coils og stænger til de danske grossister. Da stål-armering er en rendyrket ordreproducerende virksomhed. Det stiller store krav til styringen af ordrer og produktion. Ind i mellem ændrer kunden specifikationeme flere gange i løbet af en arbejdsdag. Men alligevel skal de enkelte dele produceres, så de er klar til forsendelse samtidig. Nogle gange med en leveringstid på få timer. 14 Donsk Beton. Nz 2. MoJ. 2OOl

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING T E M A : BRUG FOR STØRRE RØR Mere nedbør og en ny funktionspraksis kræver større rør BETONRØR DER BARE HOLDER Betonrør fra 1933 forsyner københavnerne med frisk vand R Ø R MESTERVÆRK AF SORT BETON Ordrupgaards

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen TEMA TEMA Beton sparer energi BETON SPARER ENERGI SLUT MED GLASPALADSER svært at overholde energirammen RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV betons tyngde giver fordele ÆSTETISK LØFT TIL BETON projekt om den synlige

Læs mere

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG 3 2002 AUGUST 19. ÅRGANG TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE Creavision 2614 TEMA: HI Messe Nr. 3 19. årgang August 2002 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og

Læs mere

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA. Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber

WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber WORKSHOP 300 studerede støber havegriller UDDANNELSE mere betonviden til ingeniørstuderende DANSK OPFINDELSE måler betons flydeegenskaber ADDITIVER nu også til betonvarer 4 2005 NOVEMBER 22. ÅRGANG Hold

Læs mere

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Beton 2 Maj 2009 Drøn på i Århus Tema: Drøn på i Århus læs om de projekter, der vil forandre byen Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Fedt at arbejde med beton

Læs mere

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012 Beton 3 August 2012 Mange måder at nedrive beton på Fra håndholdt værktøj til sprængladninger TEMA Nedrivning og bortskaffelse Danmarks mest komplekse nedrivning Det tager tre år bare at fjerne betonen

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Forside: Allerhuset "Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S"

Forside: Allerhuset Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S Forside: Allerhuset "Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S" Indhold Er Ørestadsregionen det nye kraftcenter i Norden?... 1 Uffe

Læs mere

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema: betonnummer 4 November 2013 Tema: Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri 16 i aalborg 26 Højt og stort ved Limfjorden Megafedt at montere Montør elsker jobbet

Læs mere

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013 Beton 1 Februar 2013 Optimismen bobler i Aarhus Tilsyneladende er krisen forbi. Stor aktivitet og efterspørgsel efter byggeretter på havnen TEMA Betonprojekter Fornem beton til Grauballemanden Det ny Moesgaard

Læs mere

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren

Læs mere

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA Beton 2 Maj 2011 Bred vifte af krav til Femernbeton 120 års levetid kræver styr på mange parametre TEMA Tre store anlægsprojekter Succesfuld Bæredygtig Beton Konference Fire prisuddelinger og spændende

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Beton. Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver. DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører. Se de nominerede til In-Situ Prisen 2012 TEMA.

Beton. Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver. DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører. Se de nominerede til In-Situ Prisen 2012 TEMA. Beton 2 Maj 2012 TEMA Kompetencer og uddannelse Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver Ingeniørerne i EKJ er yngre end hos konkurrenterne DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører -selv om det er umuligt

Læs mere

betonnummer 2 Land- og byskaber Læs om fantastiske og smukke betonbelægninger side 4 En arkitekt efter kvalitet Stedets kunst af beton og rustik Tema:

betonnummer 2 Land- og byskaber Læs om fantastiske og smukke betonbelægninger side 4 En arkitekt efter kvalitet Stedets kunst af beton og rustik Tema: betonnummer 2 Maj 2014 Tema: Land- og byskaber Læs om fantastiske og smukke betonbelægninger side 4 6 Rillet og rustik Sort beton på mole 8 En arkitekt efter kvalitet Prisen betyder mindre 33 Stedets kunst

Læs mere

En rigtig børnehave er da rund

En rigtig børnehave er da rund # 4:2011 En rigtig børnehave er da rund Sorring Børnehus er en udfordring af den sjove slags for der er ikke to elementer, der er ens. Én ting er at bygge noget rundt. Noget andet er - En cirkel er en

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere