Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmel for offentlig markedsaktivitet"

Transkript

1 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Karsten Naundrup Olesen Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 1. Samspil mellem den offentlige sektor og markedet Den * almindelige debat kan give det indtryk, at den offentlige og den private sektor er to adskilte størrelser. Men det er ikke tilfældet, idet offentlige instanser ofte optræder som markedsaktør en rolle som traditionelt har været henregnet til den private sektor og private virksomheder bevæger sig ind på området for den offentlige sektor. Det sidste sker, når offentlige opgaver bliver udliciteret til privat udførelse. Og offentlige instanser optræder som markedsaktører i en række sammenhænge. Det gælder naturligvis i forbindelse med den nævnte udlicitering, hvor det offentlige står som købere, men også når offentlige instanser pligtmæssigt eller frivilligt afsøger markedet forud for indkøb af ydelser til eget brug. Der er også tale om markedsaktivitet, når offentlige instanser deltager i erhvervsvirksomheder med henblik på at kapitalisere offentlig viden og skabe et marked, og når der sker en selskabsdannelse (firmatisering) på forsyningsområdet. 1 Selv om interaktion mellem den offentlige og den private sektor således er kendt, også historisk set, er rollen som markedsaktør i udgangspunktet forskellige fra de aktiviteter, som traditionelt henregnes til de offentlige instanser. Der kan anføres flere grunde til dette. Blandt andet har den offentlige sektor helt overvejende en eksklusiv ret til at varetage opgaver, som har karakter af myndighedsudøvelse. Herved får den offentlige sektor et særpræg, som adskiller den fra markedet. Endvidere er det sådan, at mange af de opgaver, som i de senere år er blevet genstand for markedsaktiviteter, i en lang årrække har været betragtet som anliggende for den offentlige sektor, i form velfærdsopgaver, hvilket var opgaver, som netop ikke kunne eller skulle varetages på markedsvilkår. Yderligere kan det anføres, at der generelt er et ønske om at adskille den offentlige sektor fra markedet for ikke at skævvride dette. Fordi offentlige instanser trods alt agerer på markedet, og i de senere år nok også oftere end tidligere, og fordi rollen som markedsaktør i flere sammenhænge er uvant for den offentlige sektor, giver sektorens markedsaktiviteter anledning til overvejel-

2 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 25 ser. I et juridisk perspektiv aktualiserer den offentlige sektors markedsaktiviteter flere emner, af hvilke de offentlige instansers hjemmel til at engagere sig i markedsaktiviteter er meget relevant. Relevansen skyldes, at hjemmelstemaet vedrører fundamentet for aktiviteterne og dermed for alle øvrige emner og problemstillinger knyttet til offentlig markedsaktivitet. I denne artikel belyses spørgsmålet om hjemmel, idet artiklen undersøger begrundelsen for hjemmelskrav (afsnit 2), og hvilke hjemmelsbestemmelser der findes i dansk ret, som grundlag for at offentlige instanser kan engagere sig i markedet (afsnit 3). 2. Hvorfor stille krav om hjemmel? 2.1. Det generelle hjemmelskrav I dansk ret gælder et generelt krav om, at offentlige instanser skal have hjemmel for alle deres aktiviteter. Dette omfatter også offentlige instansers markedsaktiviteter. Herefter er spørgsmålet vedrørende hjemmel ikke, om der skal være en sådan, men hvor klar den skal være. Ved overvejelse af dette spørgsmål kan det være relevant at gøre sig bevidst, hvad der begrunder hjemmelskrav i forbindelse med markedsaktiviteterne, idet formodningen må være for, at jo større vægt begrundelsen for at kræve hjemmel kan tillægges, jo større krav kan der stilles til hjemlens klarhed. I de følgende afsnit analyseres begrundelser for at stille krav om hjemmel Offentlige instansers kompetence som markedsaktør Et udgangspunkt Den offentlige sektor adskiller sig fra private virksomheder ved at være politisk styret. Det betyder, at beslutninger langt fra altid tages ud fra kommercielle overvejelser, men under hensyntagen til en række faktorer hvor i blandt økonomiske men ikke nødvendigvis markedsøkonomiske hensyn kan findes, men kun som ét af flere. I forhold til at agere på markedet kan det gøre offentlige instanser mindre egnede end private virksomheder. 2 Resultatet kan blandt andet blive en drift, som ikke er virksomhedsøkonomisk efficient, hvilket vil være til ulempe for skatteborgerne, som finansierer den offentlige sektors aktiviteter, men også for kreditorer hvis markedsaktiviteten foregår i selskabsform. En anden konsekvens af den politiske styring kan være forstyrrelse af markedet, eksempelvis fordi ydelser sælges for billigt til ulempe for private aktører, som agerer inden for samme marked. Den offentlige sektor beskæftiger sig helt overvejende med myndighedsudøvelse, administration og frembringelse af ofte lovpligtige faktiske forvaltningsydelser til borgerne, altså opgaver der adskiller sig fra afsætning på et marked. Offentlige instanser er så at sige ikke sat i verden for at være markedsaktører, men for at varetage funktioner i forhold til, eller på vegne af, borgerne og samfundet. Også denne mindre, eller manglende, erfaring med markedet kan lede til, at drift af markedsaktiviteter ikke bliver økonomisk, hvilket vil belast de offentlige budgetter. Med de beskrevne konsekvenser af den offentlige sektors begrænset erfaring med markedsaktivitet, og af at offentlige instanser i relation til ledelsesstrukturer og beslutningsprocesser ikke er indrettet med henblik på kommerciel virksomhed, kan der argumenteres for at begrænse eller kontrollere mulighederne for offentlig markedsaktivitet, hvilket kan gøres ved at operere med krav om hjemmel.

3 26 Karsten Naundrup Olesen Hvis politisk styring og mangel på markedserfaring skal begrunde hjemmelskrav, er der dog grund til at nuancere billedet Modifikationer Selv om det udgør en mindre del af den offentlige sektors opgaver, har offentlige instanser altid optrådt som markedsaktør gennem køb af varer og tjenesteydelser. 3 Og offentlige instanser har også virket som sælgere i mange år, med forsyning med gas og elektricitet som eksempler, der rækker mindst 100 år tilbage i tiden. Køb af ydelser til eget brug og salg af visse ydelser er således markedsaktiviteter, som der er en vis viden om i den offentlige sektor, hvorfor argumentationen ovenfor for at kræve hjemmel synes af mindre vægt i forhold til disse. Hvad angår markedsaktiviteter i form af offentlige instansers deltagelse i selskaber, er der et andet forhold som gør sig gældende, og som har betydning for argumentationen ovenfor. Ved at træde ind i en selskabskonstruktion træder den offentlige instans ind i en organisatorisk ramme, som adskiller sig fra instansen selv, og som er underlagt helt andre regler. 4 Navnlig selskabslovens regulering af ledelsesforholdene i kapitalselskaber i henhold til hvilke et selskab ledes af direktionen, bestyrelsen (tilsynsrådet) og i sidste ende generalforsamlingen 5 har interesse i forhold til de problemstillinger, der bliver behandlet her. Reglerne om selskabets ledelse og valg af denne betyder, at det kan sikres, at selskabet har en ledelse med indsigt i markedsadfærd, ved at ansættelse af en direktion og bestyrelse med disse kompetencer. Den offentlige instans eventuelle manglende markedsindsigt får derved ikke betydning, og kan i så fald ikke tillægges vægt som argument for at holde instansen fra markedsaktivitet. Hvad angår politisk påvirkning af markedsaktiviteten, ændrer selskabslovgivningen tilsyneladende også lidt. Den daglige ledelse af selskabet forestås af direktionen, som arbejder under instruktion fra bestyrelsen. Den politiske indflydelse bliver således kun indirekte her. At politiske ønsker alligevel kan påvirke direktionen og selskabets drift i øvrigt skyldes naturligvis, at bestyrelse arbejder under instruktion fra generalforsamlingen, på hvilken den offentlige instans har indflydelse gennem sit ejerskab. Der er således risiko for, at selskabet af dets ejere tvinges til at træffe dispositioner, som ikke er drevet af markedsmæssige overvejelser. 6 7 Risiko for politisk styring som argument for at stille krav om hjemmel må derfor også kunne anvendes i tilfælde af offentlig markedsaktivitet gennem selskabsdeltagelse Yderligere grund til at begrænse selskabsdeltagelse Et andet styringsmæssigt aspekt skal også overvejes i forbindelse med offentlig markedsaktivitet gennem selskabsdeltagelse. Det aspekt som adresseres i det følgende er, om offentlig deltagelse i et selskab kan føre til situationer, hvor den offentlige opgavevaretagelse bringes uden for anvendelsesområdet af regler, som ellers almindeligvis regulerer dette, og om dette kan anses for så problematisk, at der gennem krav om hjemmel skal være kontrol med en sådan udflagning af opgaver. Problemstillingen ses tydeligt i relation til kommunernes deltagelse i selskaber. I henhold til kommunestyrelseslovens 2, stk. 1, styres kommunernes anliggender af kommunalbestyrelserne. Disse er i deres virke underlagt de kommunalretlige regler i dels kommunestyrelsesloven og andre kommunalretlige love dels kommunalfuldmagten. Hvis en opgave flyttes fra varetagelse i kommunalt regi til varetagelse i regi af et selskab, flyttes opgaven ud af de kommunalretlige regler, da disse som ud-

4 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 27 gangspunkt ikke finder anvendelse på selskaber. 8 Herved forsvinder blandt andet de regler, der skal sikre legitimitet og varetagelse af mindretals interesser og reglerne om tilsynet med kommunerne. 9 Blandt andet på grund af disse konsekvenser er kommunernes adgang til at deltage i selskaber begrænset til situationer, hvor der er særlig lovhjemmel, eller hvor der kan findes hjemmel i de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse, benævnt kommunalfuldmagten. Såvel de særlige lovregler som kommunalfuldmagtens hjemmel behandles i afsnit 3. For regionerne findes der i kraft af regionsloven en regulering, svarende til den der er skitseret ovenfor vedrørende styring af kommunernes aktiviteter. 10 Det følger heraf, at der i forhold til regioners deltagelse i selskaber kan argumenteres på samme måde som i forhold til kommunernes selskabsdeltagelse. Hvad angår statens markedsdeltagelse gennem ejerskab til selskaber, sker dette i praksis med hjemmel i aktstykker til finansloven eller i særlovgivning, som vedtages for at regulere et bestemt område Konkurrencemæssig begrundelse for hjemmelskrav Konkurrencelovgivningen har som fokus at fremme konkurrence, hvilket sker gennem en regulering af markedet. Reguleringen gælder for alle markedsaktører, hvilket betyder, at når stat, regioner og kommuner agerer som markedsaktører, skal de iagttage de konkurrenceretlige regler, som omfatter såvel den danske konkurrencelov som de EU-retlige regler. I relation til krav om hjemmel for den offentlige sektors markedsaktiviteter altså spørgsmålet om en offentlig instans i det hele taget skal kunne agere som markedsaktør er det navnlig reguleringen af adgangen til at yde statsstøtte, der kan inddrages. Reglerne, som findes i henholdsvis konkurrencelovens 11 a og TEUF art. 107, har som konsekvens at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, er ulovlig, hvis den har til formål eller til følge at forvride konkurrencen. 12 Det mål reglerne forfølger at hindre skævvridning af markedet kan også inddrages i argumentationen for at stille krav om hjemmel for offentlig markedsaktivitet. Den offentlige sektor er helt overvejende finansieret gennem skatter og afgifter, som vil tilflyde uafhængig af markedsaktiviteter. Når det offentlige engagerer sig i markedsaktiviteter, vil det således som udgangspunkt ske for skattemidler, mens andre aktører på markedet er afhængige af indtægter fra aktiviteten, fra andre markedsaktiviteter eller af at de kan tiltrække kapital fra investormarkedet. For at undgå den skævvridning, der kan følge af, at en markedsaktør kan trække på meget store kapitalresurser, som ikke afhænger af aktørens evner for at skabe profit, kan man søge at begrænse de offentlige markedsaktiviteter, hvilket kan ske gennem krav om hjemmel for de konkrete aktiviteter. I forbindelse med hjemmelsbestemmelser kan der også udformes regulering af de nærmere vilkår for, hvordan den offentlige instans skal agere på markedet, og ad den vej kan risikoen for markedsforvridning også mindskes Offentligretlige reglers effektivitet Selv om ikke alle offentligretlige love gælder for alle aktiviteter i den offentlige sektor eksempelvis finder forvaltningsloven 14 ikke anvendelse på faktisk forvaltningsvirksomhed, jf. lovens 2, stk. 1, modsætningsvis kan det på et generelt plan

5 28 Karsten Naundrup Olesen lægges til grund, at når en aktivitet udføres af en offentlig instans, er den underlagt offentlig ret. Endvidere gælder det, at hvis en offentlig opgave flyttes fra udførelse i offentlig regi til udførelse af private, vil en række af de offentligretlige regler ikke følge med, medmindre dette foreskrives ved lov. Dette udgangspunkt kan fastholdes, selv om en række relevante offentligretlige regler finder anvendelse på aktiviteterne, uanset hvem der udfører dem. Det gælder eksempelvis persondataloven, 15 som finder anvendelse ved behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, uanset om behandlingen foretages af offentlige instanser eller private. Ligeledes gælder sundhedslovens bestemmelser om aktindsigt for patientjournaler m.v., der udarbejdes af sundhedspersoner, 16 uanset om disse fungerer i det offentlige eller i det private. 17 Det kan overvejes, om den nævnte generelle iagttagelse de offentlig retlige reglers fravær som regulering af offentlige opgaver der udføres i privat regi har betydning for kravet til klarheden af hjemmel for offentlige markedsaktiviteter. Offentligretlige regler er i vid udstrækning kendetegnede ved, at de skal opfylde behov for at kunne kontrollere den offentlige sektor og behov for at varetage den enkelte borgers interesser. Hertil kommer, at reglerne også skal sikre legitimitet til de offentlige instanser, så borgerne accepterer instansernes særegne position. De nævnte behov er stærkest i relation til de offentlige aktiviteter, som betyder en retlig binding for borgerne, altså hvor der er tale om at udøve en afgørelseskompetence, og udlicitering af denne type af myndighedsopgaver antages da også kun at kunne ske, hvis der findes udtrykkelig lovhjemmel for det. 18 Denne retsstilling kan begrundes med de overvejelser, som generelt knytter sig til spørgsmålet om adgang til at foretage delegation af myndighedsbeføjelser, så som behovet for at foretage delegation, hvilke type opgaver der skal delegeres, og ikke mindst til hvem opgaven bliver delegeret. 19 Kombineret med de overvejelser som ligger bag den originære placering af en offentlig opgave, rummer disse overvejelser omkring delegation de samme behov, som er nævnt ovenfor behov for at kunne kontrollere myndighedsudøvelsen, behov for at varetage den enkelte borgers interesser og behovet for at give offentlige instanser legitimitet. At der hvor de nævnte behov er stærkest stilles krav om udtrykkelig lovhjemmel for udlicitering kan ses som et udtryk for, at sikring af behovene eller sikring af reglernes effektive virkning er noget, der skærper hjemmelskravet ved offentlig markedsaktivitet. Med varierende styrke gør de behov, der skal opfyldes af offentligretlige regler, sig også gældende i forbindelse med de faktiske forvaltningsopgaver. Eksempelvis vil der også ved indsamling af dagrenovation være behov for en saglig behandling af borgerne, og borgere med samme behov for at modtage hjemmehjælp må også kunne forvente at blive behandlet lige. Disse behov vil af borgerne blive oplevet ens uanset om opgaven varetages af det offentlige eller af en privat virksomhed. Det vil derfor være rimeligt, at hvis en overflytning af en opgave fra offentlig udførelse til privat udførelse resulterer i en forringelse af borgernes retsstilling, må udflytningen kræve klar hjemmel. De argumenter, der i afsnit er anført for at begrænse adgangen til at lægge offentlige aktiviteter i selskabsregi blandt andet at dette fører til tab af regler, som skal sikre legitimitet og varetagelse af mindretals interesser falder i forlængelse af omtalen umiddelbart ovenfor. Dette taler for, at sikring af de hensyn, som varetages af offentligretlige regler, ikke kun kan fordre klar hjemmel i tilfælde af udlicitering af

6 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 29 offentlige opgaver rettet mod borgerne, men også i tilfælde hvor offentlige instanser selv vil udføre opgaver, men gøre dette i regi af privatretlige figurer så som kapitalselskaber Sammenfattende om begrundelse for hjemmelskravet Som behandlet ovenfor findes der reelle argumenter for udgangspunktet om, at offentlig markedsaktivitet forudsætter hjemmel. Omtalen viser imidlertid også, at argumentationen for at kræve hjemmel må nuanceres, hvorfor det synes rimeligt at antage, at kravet til hjemlens styrke er varierende afhængig af, hvilken form for markedsaktivitet der er tale om. Der kan således ikke svares entydigt på spørgsmålet om, hvor klar en hjemmel der skal være for offentlige instansers markedsaktiviteter. 3. Det foreliggende hjemmelsgrundlag 3.1. Om grunden til at undersøge hjemmelsgrundlaget Foruden gennem den generelle (teoretiske) tilgang præsenteret ovenfor kan spørgsmålet, om hvor klar en hjemmel der skal være for offentlige instansers markedsaktiviteter, også belyses ved at undersøge de forskellige hjemmelsgrundlag, som findes rundt om i lovgivning m.v. En sådan undersøgelse af den foreliggende regulering vil også skabe et overblik over de mange og forskellige hjemmelsgrundlag, der findes for en offentlig aktivitet, som der er betydelig politisk fokus på i disse år, og som det også synes forekommer i stigende omfang, både når det angår antallet af transaktioner, og antallet af områder inden for hvilke de finder sted Myndighedsopgaver og markedsaktiviteter Som samlebegreb dækker myndighedsopgaver over en række aktiviteter i den offentlige sektor, der alle er knyttet til sektorens i alt væsentligt unikke beføjelse til at træffe afgørelser, som fastlægger retstilstanden for borgerne. De konkrete afgørelser er naturligvis at finde blandt disse aktiviteter, og som nævnt i afsnit 2.4 kræver markedsaktiviteter i form af udlicitering af afgørelseskompetence lovhjemmel. Myndighedsopgaverne kan også siges at omfatte andre aktiviteter i form af sagsforberedelse knyttet til afgørelserne. Hvad angår denne type aktiviteter, er retstilstanden i Danmark, at de i en vis udstrækning kan udliciteres uden lovhjemmel, men at det er et krav, at den konkrete opgaveudførelse også efter udliciteringen udføres på en måde, så borgernes retsstilling ikke forringes, sammenholdt med hvad der ville være tilfældet, hvis opgaverne blev udført i offentligt regi. 20 Mulighederne for at udlicitere denne type opgaver afhænger således af, hvordan opgavens udførelse tilrettelægges og formodentlig også af opgavens art, idet nogle led i sagsforberedelsen er af mindre betydning for borgernes retssikkerhed end andre. I dansk ret findes der hjemmel for at lade private aktører udføre myndighedsopgaver i en række love. Uden at det kan tages som en udtømmende opregning, findes der således hjemmel i følgende bestemmelser: lov om godkendelse og syn af køretøjer (lbk. 959/2012), lov om sikkerhed til søs (lbk. 72/2014 med senere ændringer), 22, stk. 1, lov om luftfart (lbk. 1036/2013 med senere ændringer), 152, stk. 2, lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lbk. 636/2012 med senere ændringer), 31,

7 30 Karsten Naundrup Olesen stk. 2, lov om fødevarer (lbk. 467/2014), 58, stk. 3, søloven (lbk. 75/2014 med senere ændringer), 186, stk. 4, dagtilbudsloven (lbk. 1127/2014), 26, stk. 2, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lbk. 990/2014 med senere ændring), 4 b, lov om sygedagpenge (lbk. 833/2014 med senere ændring), 19, lov om aktiv socialpolitik (lbk. 190/2012 med senere ændringer), 47 a, lov om integration af udlændinge i Danmark (lbk. 1094/2014), 5, stk. 3, lov om almene boliger m.v. (lbk. 1023/2013 med senere ændringer), 55, stk. 1, lov om en Cityring (lov 552/2007 med senere ændringer), 17, stk. 2, lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (lov 1599/2006 med senere ændringer), 8, stk. 2, lov om erhvervsfremme (lbk. 1715/2010 med senere ændringer), 4, lov om værdipapirhandel m.v. (lbk. 831/2014), bl.a. 22, stk. 1. Som det fremgår af opremsningen, er der tale om vidt forskellige områder på, hvilke myndighedsopgaver kan overlades til private fra børsmarkedet over godkendelse af måleinstrumenter, skibe og biler til tildeling af boliger. Men blandt de opremsede bestemmelser er der dog to områder, som er særligt repræsenteret, nemlig sikkerhedsgodkendelser, kontrol, certificering o.l. (de første 6 love i opremsningen) og det sociale område i bred forstand (de næste 6 love i opremsningen). Læser man de enkelte hjemmelsbestemmelser, ser man, at der ikke er ensartethed i formuleringen af hjemlen til at overdrage myndighedsopgaver. De fleste bestemmelser er ganske klare ved eksempelvis at give hjemmel til at»kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov«21 [fremhævelse foretaget her]. Med andre bestemmelser er det mindre klart, at der skabes hjemmel til at overdrage myndighedsopgaver, og en enkelt lov indeholder så vidt ses slet ikke en særskilt overdragelsesbestemmelse, hvorimod det fremgår af loven som helhed, at der skal kunne inddrages private aktører. 22 Der er heller ikke ensartethed i relation til at omtale konsekvenser af overdragelsen, af hvilke nogle har relevans for kravet til hjemlens klarhed. Et spørgsmål, som i praksis måske vil blive rejst i konkrete sager, er, om ansvaret, for at opgaven bliver udført, flytter med overdragelsen, eller om den stadig ligger hos den myndighed, som oprindeligt har fået pålagt opgaven gennem lov. Svaret på dette er, at det er opgavens faktiske udførelse, der kan overdrages, mens ansvaret, for at opgaven bliver udført, forbliver hos den udliciterende myndighed. Anskues overdragelsen som en delegation, følger denne retstilstand af de almindelige regler om delegation. 23 Denne generelle løsning på spørgsmålet kan være årsagen til, at ikke al lovgivning, som hjemler overdragelse af myndighedsopgaver, også regulerer ansvarsspørgsmålet. I nogle af de nævnte love er det generelle svar dog gengivet, se eksempelvis lov om sygedagpenge, 19, stk Forskellig fra spørgsmålet, om ansvaret for at opgaven bliver udført, er spørgsmålet om ansvar for skader forvoldt i forbindelse med udførelsen. Det spørgsmål hænger ikke umiddelbart sammen med hjemmelsspørgsmålet og behandles derfor ikke i artiklen. 25 Et andet centralt spørgsmål i forbindelse med overdragelse af myndighedsopgaver til private er den fortsatte anvendelse af offentligretlige regler. Som nævnt er det sådan, at når en offentlig opgave flyttes fra udførelse i offentlig regi til udførelse af private, vil en række af de offentligretlige regler ikke følge med, medmindre dette foreskrives ved lov. Spørgsmålet er adresseret i nogle af de nævnte love, eksempelvis med formuleringen:»andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for kommunen i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivel-

8 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 31 se af tilbud og underretninger efter denne lov«. 26 I andre tilfælde er spørgsmålet for nogle offentligretlige reglers vedkommende løst gennem udstedelse af bekendtgørelser som regulerer spørgsmålet. 27 Det skal endvidere bemærkes, at for love på det sociale område kan fraværet af regulering i de enkelte love til dels forklares med, at den sociale retssikkerhedslov regulerer spørgsmålet ved at foreskrive, at når opgaver overlades til andre end offentlige myndigheder, er disse andre omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres Markedsaktivitet i form af køb Offentlige instanser kan foretage indkøb af varer og tjenesteydelser, som er nødvendige for at løse de opgaver, instanserne er pålagt at varetage, eller som de, eksempelvis med hjemmel i kommunal- eller myndighedsfuldmagten, frivilligt vælger at gennemføre. 29 Der kræves ikke særskilt hjemmel for denne markedsaktivitet, idet hjemlen til indkøbene antages at følge af hjemlen til at varetage opgaven. Denne retstilstand kan begrundes på mindst to måder. Den ene begrundelse har et praktisk tilsnit, idet krav om udtrykkelig hjemmel for alle transaktioner af denne kategori vil gøre det meget vanskeligt for de offentlige instanser at agere. Dette gælder alle dele af den offentlige sektor, men måske tydeligst for kommunerne hvis opgaveportefølje, som følge af kommunalfuldmagten, ikke forud lader sig konkret afgrænse, hvorfor det vil være meget vanskeligt at udstede konkrete hjemmelsbestemmelser. Som en anden begrundelse for retstilstanden kan det fremdrages, at betænkelighederne ved at lade offentlige instanser agere som markedsaktører, jf. ovenfor i afsnit 2.2, ikke er store i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser til brug ved faktisk forvaltningsvirksomhed. At der ikke stilles krav om særskilt hjemmel for de nævnte transaktioner, og at der ikke er betænkeligheder vedrørende de offentlige instansers kompetencer til at foretage disse, betyder ikke, at der ikke kan være anledning til at overveje andre forhold ved den offentlige markedsaktivitet på området. Således kan det offentlige eksempelvis stadig gøre sig skyldig i ulovlig støtte ved at indkøbe til overpris og i konkurrenceforvridning ved at foretrække lokale eller nationale leverandører frem for andre. Disse betænkeligheder kan imidlertid imødegås ved at opstille regler for, hvordan de hjemlede aktiviteter skal gennemføres. Som et særligt aspekt vedrørende offentlige indkøb skal det bemærkes, at reguleringen i en vis udstrækning ikke kun giver mulighed for markedsaktivitet, men også forskriver pligt til dette. Således foreskrives det i forskellige bestemmelser, at offentlige instanser skal indgå kontrakter med private om udførelse af offentlige opgaver. Det gælder eksempelvis sygehusbehandling, hvor kontraheringspligten foreskrives i sundhedslovens 87, stk Og serviceloven 31 indeholder regulering af kommunernes kontraktindgåelse med private leverandører af personlig hjælp og pleje, hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og madservice. I henhold til lovens 91 skal der således være andre leverandører end kommunerne af disse ydelser, og kommunerne skal opfylde dette krav enten ved at indgå kontrakt med to eller flere leverandører, eller ved at tilbyde borgerne modtagerne et fritvalgsbevis, som kan bruges til at betale andre leverandører for ydelserne. Endvidere foreskrives markedsaktivitet i form af udbud i cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver. 32 Af cirkulærets 1 fremgår, at»opgaver, som en statsinstitution udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leverandører, skal med passende mellemrum sendes i udbud. Udbudte opgaver skal udliciteres, hvis det

9 32 Karsten Naundrup Olesen gennem udbud godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten«. Kontraktindgåelse er således ikke pligtig, men kan blive en følge af den foreskrevne pligt til at foranstalte udbud Markedsaktivitet i form af salg Offentlige instanser som leverandør Offentlige instanser kan også have behov for at optræde i rollen som leverandør. Det kan være for at afhænde aktiver, der ikke længere er brug for, eller det kan være for at imødekomme ønsker fra borgerne om at få adgang til aktiver eller tjenesteydelser. Som eksempler på det sidste kan nævnes situationer, hvor staten vil sælge jord med henblik på anlæg af bolig- eller erhvervsområder, eller hvor en kommune vil stille sine bygninger til rådighed som plads for reklamer. I sidstnævnte tilfælde bliver der tale om udlejning nærmere end salg, og selv om der i andre sammenhænge er væsentlige forskelle mellem disse to situationer, kan de i forbindelse med denne artikel behandles samlet, fordi der i begge tilfælde bliver tale, om at aktivet bliver stillet til rådighed for medkontrahenten. En offentlige ejer af et aktiv må have de samme formueretlige rettigheder til at råde over dette som andre ejere over deres aktiver, og heri ligger den grundlæggende hjemmel for den type offentlige markedsaktivitet. Foruden det nævnte udgangspunkt reguleres offentlige instansers salg af aktiver og ydelser også af andre regler af såvel generel som mere specifik karakter. Nogle af disse vedrører alene adgangen til at sælge, mens andre dels regulerer måden hvorpå en salgsaktivitet skal foregå, men også påvirker adgangen til at sælge i det hele taget, altså et hjemmelsspørgsmål. I det følgende omtales en række af disse regler, udvalgt fordi de fremstår som centrale i forhold til offentlige instansers muligheder for at optræde som leverandører Markedsaktiviteter på markedsvilkår I grænsen mellem hjemmel for salgsaktiviteter og regulering af hvordan de skal foregå, finder man kravet om, at offentlige instanser skal agere på markedsvilkår, et krav som viser sig på flere måder. Generelt gælder det for offentlige instanser, at de skal optræde økonomisk forsvarligt. Dette krav, som grundlæggende har sin begrundelse i det forhold, at offentlige instansers aktiviteter finansieres af borgernes penge, rummer ikke direkte et krav om at den enkelte transaktion skal foregå på markedsvilkår. Men da markedsvilkår er udtryk for den pris, som kan opnås, vil salg til priser under markedsvilkår være en indikation på, at sælger ikke har sørget for at opnå så stor en gevinst som muligt ved salget, hvilket alt andet lige ikke kan siges at være udtryk for økonomisk forsvarlighed. Kravet om økonomisk forsvarlig forvaltning gælder for alle dele af den offentlige sektor. For statslige institutioner er kravet udtrykt i budgetvejledning. 33 For regionerne fremgår kravet om økonomisk forsvarlighed af bemærkningerne til den oprindelige regionslov, ved hvilken regionerne blev oprettet. 34 I forhold til kommunerne fremgår kravet af kommunestyrelseslovens 42, stk. 2, i henhold til hvilken revisionen af kommunernes regnskaber blandt andet skal vurdere,» om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltnings af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde«. 35 I henhold til bemærkningerne til bestemmelsen har denne

10 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 33 forvaltningsrevision til formål at vurdere, om udførelsen af beslutninger og forvaltningen i øvrigt er gennemført på en økonomisk forsvarlig måde. 36 Krav om at salg af aktiver og tjenesteydelser skal foregå på markedsvilkår slår også igennem på den måde, at det i flere sammenhænge fremhæves, at salg skal ske på baggrund af udbud. 37 Ved at gennemføre udbud vil en offentlig sælger også sikre sig mod overtrædelse af forbuddene mod statsstøtte, sådan som disse er udtrykt i konkurrencelovens 11 a og i TEUF art Forbuddene mod transaktioner som udgør statsstøtte er ikke hjemmelsbestemmelser, men fungerer som en negativ afgrænsning af de aktiviteter, offentlige instanser kan gennemføre på markedet Særligt om kommunerne Danske kommuner må som hovedregel ikke indlade sig på aktiviteter inden for handel, industri, håndværk og finansiel virksomhed. 38 Kommunernes salg af jord, ejendomme og andre aktiver og udleje af bygninger og løsøre må karakteriseres som handel og er derfor, hvor det er hjemlet, undtagelser til den nævnte hovedregel. Disse undtagelser er begrundet i forskellige forhold. Således begrundes kommunernes adgang til at sælge biproduktion fra lovlige kommunale aktiviteter og salg og udleje af overskudskapacitet med samfundsmæssige værdispildsbetragtninger, og køb og salg af enkelte ejendomme kan ske med begrundelse i kommunens behov for at sikre lokaliteter, som skal fungere som rammer om kommunale aktiviteter, eller omvendt behovet for at skille sig af med bygninger som ikke længere skal anvendes til sådanne aktiviteter. Undtagelsen som giver kommunerne mulighed for at sælge jord er begrundet med kommunernes interesse i at der til stadighed kan ske vækst i kommunen, og i at kommunerne har en interesse i og pligt til at sørge for en fornuftig planlægning af udviklingen Særligt om reklameplads Reklameloven 39 giver kommunerne og regionerne ganske vid adgang til at stille deres aktiver til rådighed som reklameplads for andre, og som sådan tjener loven som hjemmel for en offentlig markedsaktivitet. Loven forskriver ikke, hvordan kommuner og regioner kan anvende deres aktiver som reklameplads, men slår fast at hjemlen gælder for såvel fast ejendom som løsøre. Løsøre omfatter eksempelvis kommunale biler, busser og cykler, men også inventar og informationsbreve er omfattet af loven. Loven regulerer derimod ikke adgangen til at sælge reklameplads på kommunernes og regionernes hjemmesider. Efter reklameloven er adgangen til at reklamere betinget af, at reklameringen er i overensstemmelse med anden lovgivning. Dette gælder i forhold til al anden lovgivning, men i lovens 2 fremhæves særligt markedsføringsloven. Foruden iagttagelse af anden lovgivning er det også en betingelse for udnyttelse af lovens hjemmel, at den, som vil udnytte reklamepladsen, betaler markedsprisen for det, jf. lovens 3. Om dette begreb fremgår det i forarbejderne til loven, at markedsprisen er»... den højest opnåelige pris i handel og vandel«. 40 Det fremgår videre af forarbejderne, at kommunerne og regionerne skal»... udfolde rimelige bestræbelser med henblik på fastsættelse af markedsprisen«, og at de i den forbindelse eksempelvis kan konsultere et reklamefirma eller foretage undersøgelser af prisniveau for andre tilsvarende reklameydelser.

11 34 Karsten Naundrup Olesen I relation til rækkevidden af den hjemmel til markedsaktiviteter, som er givet med reklameloven, skal det bemærkes, at loven viger for anden lovgivning, jf. dens 1. For kommunerne giver kommunalfuldmagten i begrænset omfang mulighed for at sælge reklameplads. Dette kan begrundes med kommunernes generelle adgang til at udføre accessorisk virksomhed. 41 Grundet dens deklaratoriske karakter påvirker reklameloven ikke de muligheder for markedsaktiviteter, som følger af kommunalfuldmagten, hvorfor denne i princippet kan udgøre et udvidet grundlag for aktiviteter. Reklameloven antages dog at udvide kommunernes råderum på området Offentlig deltagelse i erhvervsvirksomheder Deltagelse som markedsaktivitet Erhvervsvirksomheders aktiviteter er markedsrettede, hvorfor virksomhederne bliver aktører på markedet, og offentlig deltagelse i en erhvervsvirksomhed må derfor betragtes som en markedsaktivitet. Af den grund belyses hjemmelsgrundlaget for offentlig deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder i det følgende. Da der er betydelig forskel vedrørende hjemmelsgrundlaget for henholdsvis staten på den ene side og regioner og kommuner på den anden side er omtalen delt i to Hjemmel for statslig deltagelse Statens deltagelse i erhvervsvirksomheder sker i praksis med hjemmel i aktstykker til finansloven eller i særlovgivning, som vedtages for at regulere et bestemt område. I henhold til publikationen»statens selskaber 2014«havde den danske stat pr. 31. december 2013 ejerandele i 19 aktieselskaber, seks selvstændige offentlige virksomheder som fungerer på aktieselskabslignende vilkår og i tre interessentskaber Hjemmel for regional og kommunal deltagelse Kommunalfuldmagten som hjemmel Det følger af kommunalfuldmagten, at kommunerne kan deltage i selskaber, hvis følgende fire kumulative betingelser er opfyldte: 1) lovgivning må ikke hindre at opgaven løses uden for kommunen, 2) selskabet må udelukkende varetage opgaver, som kommunen selv kunne varetage, 3) kommunen må ikke have kontrol med selskabet og 4) selskabet må ikke have et erhvervsøkonomisk formål. 44 De fire betingelser, herunder modifikationer til dem, omtales nærmere i det følgende. Betingelse nr. 1 forekommer oplagt derved, at kommunerne naturligvis ikke kan handle i strid med gældende lov. Betingelsen understreger dog, at selv om en kommune optræder som selskabsdeltager, vil det pågældende selskab være eksternt i forhold til kommunen selv, hvilket markerer frigørelse fra den offentlige sektor. Betingelse nr. 2. Afgrænsningen af, hvilke opgaver der er kommunale, behandles i den kommunalretlige litteratur og naturligvis i praksis primært fra tilsynsmyndigheden og ressortministeriet. 45 Det skal bemærkes, at et selskab med kommunale deltagere vil kunne udøve ikke-kommunal virksomhed inden for rammerne af de modifikationer, der ligger i kommunalrettens lære om accessorisk virksomhed. Uden betingelse nr. 2 ville kommunerne kunne udvide deres opgaveområde gennem selskabsdeltagelse, hvilket er en del af begrundelsen for betingelsen. En anden begrundelse skal findes i det forhold, at kommunerne ved deres deltagelse i selskabet støtter dette (gennem kapitalindskuddet); hvis selskabet varetager ikke-kommunale opgaver, bliver der af den grund tale om støtte til privat virksomhed, hvilket som tungtvejende hovedregel ikke er lovligt.

12 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 35 Betingelse nr Hvis en kommune lægger en opgave ud til varetagelse i et selskab, og kommunen har fuld kontrol med selskabet, vil der foreligge en situation, hvor selskabet i realiteten er en del af kommunen. Det fremgår af kommunestyrelseslovens 1 og 2, 47 at kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelsen, og at kommunalbestyrelsen i dens virke er underlagt reguleringen i kommunestyrelsesloven, med mindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen. Dette må gælde for alle dele af kommunen, også hvor de er placeret i et kapitalselskab. Af kapitalselskabslovens 76 fremgår det, at ejernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen, og lovens kapitel 7 indeholder reguleringen af selskabets ledelsesstruktur med bestyrelse eller tilsynsråd samt direktion. Det er en følge af bestemmelserne, at kommunestyrelsesloven ikke finder anvendelse på kapitalselskaber. Konsekvensen af ovenstående er, at hvis selskabskonstruktionen anvendes, bliver den kommunale aktivitet, som placeres i et selskab, fjernet fra reguleringen i kommunestyrelsesloven. Dette er ikke tilladt, hvis én kommune stadig har kontrollen med opgaven gennem kontrol med selskabet. 48 Derimod kan en kommune godt deltage, hvis der er flere deltagere, også selv om alle disse er andre kommuner. Blot må den enkelte kommune ikke have kontrol med selskabet. Det skal tilføjes, at forbuddet mod en enkelt kommunes kontrol med et selskab er undergivet visse undtagelser. Det er således anerkendt i tilsynspraksis, at der i forbindelse med visse opgaver kan foreligge særlige hensyn, som kan betyde, at kommunerne kan flytte en opgave til en virksomhed og stadig fastholde kontrollen med dens varetagelse. Dette er navnlig tilfældet,»hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende og i visse tilfælde, hvor der i lovgivningen i øvrigt er fastlagt rammer for udøvelsen af den pågældende virksomhed«. 49 I tilsynsmyndighedernes praksis nævnes forarbejdning og afsætning af biprodukter udtrykkeligt, som en aktivitet hvor de nævnte betingelser for undtagelse kan være til stede. Betingelse nr. 4. Betingelsen hænger sammen med det generelle kommunalretlige forbud mod, at kommuner driver aktiviteter med profit som formål. 50 Henset til at et kapitalselskab almindeligvis har til formål at drive erhvervsmæssige aktiviteter, synes denne betingelse vanskeligt foreneligt med en reel mulighed for kommunal selskabsdeltagelse. Praksis fra tilsynsmyndigheden og ressortministeriet har imidlertid anset betingelsen som opfyldt, hvis udbytte fra selskabet ikke overstiger en almindelig forrentning af den indskudte kapital, et synspunkt som gentages hos flere forfattere. 51 Begrænsning af udbytteudbetaling påvirker ikke de aktiviteter, der ligger til grund for optjeningen af de midler, der skal anvendes ved udbetalingen er disse erhvervsaktiviteter, forbliver de det begrænsning eller ej. Endvidere er det sådan, at i forhold til det kommunale udbytte af selskabets aktiviteter er det kun tilsyneladende, at begrænsningen af udbytteudbetalingen påvirker dette. Årsagen er, at en begrænsning af udlodningen af selskabets formue blot leder til en forøgelse af selskabets værdi, hvilket vil komme selskabsejerne til gode senest ved salg af andelene, et salg som skal ske på markedsvilkår. Det forekommer herefter uklart, hvordan betingelse nr. 4 skal kunne sikres gennem udbyttebegrænsningen. 52 Mens praksis således med en tvivlsom begrundelse kommer uden om betingelse nr. 4 som hindring for kommunal deltagelse i kapitalselskaber, må det efter ikrafttræ-

13 36 Karsten Naundrup Olesen delsen af selskabslovens 82 dog være sådan, at hvis synspunktet om udbyttebegrænsning som sikring af opfyldelse af betingelse nr. 4 skal opretholdes, kan en sådan begrænsning ikke være statueret gennem aktionæraftale (ejeraftale), idet 82 bestemmer, at ejeraftaler ikke er bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Dette får også betydning for allerede indgåede aftaler, der således ikke længere kan anses for begrundelse for, at et selskab ikke er erhvervsdrivende. Kommunalfuldmagten giver også mulighed for, at kommunerne kan deltage i interessentskaber. De begrænsninger, der er omtalt ovenfor, gælder dog også i forhold til denne virksomhedsform. Hvis en kommune deltager i et interessentskab kommer den til at hæfte ubegrænset, og som konsekvens af dette vil den kommunale deltagelse kræve samtykke fra statsforvaltningen (tilsynet), jf. bkg. 1580/2013, 14, stk. 1, dog med undtagelsen i 14, stk. 3, som vedrører blandt andet selskaber til løsning af opgaver inden for sundhedsområdet Myndighedsfuldmagten som hjemmel Af forarbejderne til den oprindelige regionslov fremgår det, at kommunalfuldmagten ikke gælder for regionerne. 53 Af forarbejderne fremgår det endvidere, at regionerne tillægges en række af de handlemuligheder, som svarer til de, der efter kommunalfuldmagten gælder for kommunerne. Det råderum, regionerne hermed har fået, omtales som myndighedsfuldmagten. 54 Under henvisning til regionernes status som offentlige myndigheder, der modtager offentlige bevillinger, og som varetager opgaver i henhold til lovgivningen, har regionerne mulighed for at foretage de dispositioner, der er nødvendige for at varetage de pågældende opgaver. I forarbejderne fremhæves det også, at regionerne kan træffe dispositioner, der er begrundet i hensynet til at undgå værdispild. Regionerne kan i den forbindelse sælge biprodukter fra deres lovlige virksomhed, for så vidt at dette sker på markedsvilkår. Endvidere kan regionerne for at undgå værdispild i et vist omfang udnytte deres overkapacitet, uanset at de opgaver, de herved varetager, ikke følger af sektorlovgivningen. På denne måde hjemler myndighedsfuldmagten i et vist omfang regional markedsaktivitet. Specifikt i forhold til regionernes deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder skal det bemærkes, at det i forarbejderne til den oprindelige regionslov også er anført, at regionerne uden udtrykkelig lovhjemmel kan»deltage finansielt eller ledelsesmæssigt i selskaber, der udelukkende varetager opgaver, som de deltagende regioner selv kan varetage efter lovgivningen. Regionen vil dog ikke uden lovhjemmel kunne have bestemmende indflydelse i selskabet, ligesom regionen er afskåret fra at deltage i selskaber, der har til formål at opnå fortjeneste«. 55 Med det anførte synes regionerne at være givet muligheder for deltagelse i selskaber, svarende til hvad der gælder for kommuner efter kommunalfuldmagten. Dog adskiller regionernes muligheder sig fra kommunernes, derved at de citerede forarbejder synes helt at udelukke, at regioner, uden lovhjemmel, har bestemmende indflydelse i virksomheder, og dermed at de har kontrol med opgavevaretalesen. Den undtagelse, der gælder for kommunerne til i særlige tilfælde at bevare bestemmende indflydelse, synes således ikke at gælde for regionerne. Som det er tilfældet med kommunerne, kan også regionerne deltage i interessentskaber. Også regionerne skal i givet fald indhente samtykke fra statsforvaltningen, jf. bkg. 1581/2013, 14, stk. 1.

14 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 37 Regioner kan, ligesom kommuner, også engagere sig i fonde, og fonde kan drive markedsaktiviteter. I offentlig regi anvendes fondsterminologien ofte som betegnelse for enheder med vidt forskellige udformninger med hensyn til indskud af kapital, ejerskab og ledelse, men hvis der er tale om en fond efter fondslovens 1, stk. 2, 56 kan man ikke betragte en kapitalindskyder som ejer, og kapitalindskyderne har heller ikke de beføjelser over fonden, som ejerne har over kapitalselskaber og interessentskaber. Mulighederne for kapitalindskydere til efter stiftelsen at påvirke fondens ageren på markedet er derfor meget begrænsede Erhvervsfremmeloven som hjemmel Erhvervsfremmeloven 57 regulerer blandt andet den regionale og den kommunale erhvervsfremmeindsats, herunder hvilke aktiviteter der kan udføres lovens 8-9a og for regioner og regionale vækstfora og 12-13a for kommunerne. I henhold til bestemmelserne kan regioner og kommuner deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter, ligesom kommunerne endvidere kan drive aktiviteter med erhvervsservice. Loven gælder således kun for nogle specifikke opgaver. Det følger af lovens 9 stk. 5, at de regionale erhvervs-udviklingsaktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, hvilket i henhold til bemærkningerne i lovforslaget, kan være kapitalselskaber. Men loven hjemler ikke, at regionerne deltager finansielt i disse enheder. 58 Derimod kan regionsrådsmedlemmer deltage i enhedernes bestyrelse under forudsætning af opfyldelse af betingelserne i 9, stk. 5, nr. 1-3 og godkendelse fra vækstfora. Om de kommunale aktiviteter angiver loven, at disse kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder. Der er altså tale om en mulighed og ikke, som for regionernes vedkommende, en pligt. Med hensyn til de kommunale erhvervsserviceaktiviteter fremgår det af 12, stk. 3, at»kommunerne kan drive [disse] i regi af selvstændige juridiske enheder«. Det følger heraf, at loven giver hjemmel til kommunal selskabsdeltagelse med henblik på disse aktiviteter. Hvad angår de kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter er formuleringen om de selvstændige juridiske enheder ( 13, stk. 2) anderledes end for erhvervsserviceaktiviteterne og minder mere om reguleringen vedrørende regionerne. På baggrund af bemærkningerne i forslaget til hovedloven kan det alligevel lægges til grund, at kommunerne også i relation til erhvervsudviklingen kan indgå i en selskabskonstruktion Lov nr. 548/2006 om deltagelse i selskaber Lov nr. 548 af 8. juni 2006 hjemler kommunal og regional markedsaktivitet på to måder. I lovens 2 findes der hjemmel for at kommuner og regioner kan udføre opgaver for andre offentlige myndigheder. Da dette kan være opgaver, som også andre (private) aktører kan udføre, kan dette betragtes som markedsaktiviteter, og mulighederne for at lade regioner og kommuner udføre opgaver med denne hjemmel er da også reguleret, for så vidt angår blandt andet udbud, omkostningsberegning og regnskabsførelse. 60 Lovens 3-5 hjemler mulighed for, at kommuner og regioner kan deltage i selskaber.

15 38 Karsten Naundrup Olesen I henhold til lovens 3 kan kommuner og regioner deltage såvel finansielt som ledelsesmæssigt i kapitalselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar. Selskabsdeltagelsen er dog betinget af, at selskabet driver aktiviteter med salg af produkter eller tjenesteydelser, som bygger på kommunal eller regional viden hvilket vil sige viden oparbejdet gennem kommunal eller regional opgaveløsning eller videreudvikling af en sådan viden. For regional deltagelse gælder, at dette kun kan ske i selskaber, som bygger på regional viden, der er oparbejdet i regionen i forbindelse med løsning af regionale opgaver inden for sundhedsområdet, trafikområdet og det sociale område. Lov 548-selskaber kan derudover afsætte ydelser, der bygger på privat viden nært sammenhængende med den kommunale eller regionale viden. Selskabet kan altså drage nytte af private deltageres viden, jf. 3, stk. 2. Foruden kravene til selskabets aktiviteter er den kommunale og regionale deltagelse også underlagt en række restriktioner. Har den kommunale opgave været overladt til private, kan den oparbejdede viden ikke efterfølgende tjene som grundlag for kommunal selskabsdeltagelse efter loven. Det er således ikke muligt at hjemtage en tidligere udliciteret opgave og derefter placere dens varetagelse i et selskab med kommunal deltagelse, jf. 3, stk. 1. Efter 3, stk. 4, må den enkelte kommune ikke ved sin deltagelse opnå bestemmende indflydelse. Formålet med dette forbud er, i henhold til lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, det samme som det, der ligger bag betingelsen om, at kommuner ikke må have kontrol med selskaber, i hvilke de deltager med hjemmel i kommunalfuldmagten, jf. omtalen i afsnit Det er uden betydning, hvordan kommunen opnår bestemmende indflydelse, om det er i kraft af ejerandele, aftale eller på anden måde. I henhold til lovens 4 skal den private andel af såvel kapital som stemmer være mindst 25 pct. i selskaber, kommunerne og regionerne skyder penge i. Bestemmelsen har naturligvis betydning ved selskabets stiftelse og kan også få det ved kapitaludvidelse. Endvidere kan bestemmelsen få betydning, hvis der er ønske om at udvide den kommunale ejerkreds; hvor dette ikke kan ske inden for rammen af 25/75-ejerskabet, vil det være nødvendigt, at de eksisterende kommunale selskabsdeltagere afgiver andele, eller at der foretages et samtidigt kapitalindskud fra den private ejerkreds. I særlige tilfælde kan ressortministeren dog dispensere fra kravene i 4. Endelig opstiller loven i 5 restriktioner vedrørende omsætning som en forudsætning for den kommunale og regionale deltagelse. Således må højst 50 pct. af omsætningen i gennemsnit over 3 år stamme fra salg til andre end kommuner eller regioner. Overskrides omsætningsgrænsen, skal kommunerne eller regionerne sælge deres andele i selskabet, jf. 5, stk. 2. Med lov 548/2006 blev to andre love ophævet. 61 Lov 548/2006 viderefører i væsentligt omfang indholdet fra de tidligere love, men stiller også nye krav. Af den grund danner lbkg. nr. 608/1996 stadig hjemmel for den kommunale og regionale deltagelse i selskaber, hvor deltagelsen eksisterede ved ikrafttrædelsen af lov 548/2006, jf. dennes 14, stk. 3. Erhvervsstyrelsen udarbejder årligt en redegørelse for den kommunale og regionale selskabsdeltagelse på grundlag af loven. I henhold til 2014-redegørelsen var der 2 virksomheder omfattet af lov 548/2006 og 9 virksomheder omfattet af lbkg. 608/1996. Af kommunernes og regionernes egne indberetninger fremgår det, at de udover disse 9 virksomheder også deltager finansielt eller ledelsesmæssigt i 287 virksomheder med hjemmel i anden lovgivning.

16 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Forsyningsvirksomhed Forsyning med elektricitet, varme, vand, renovation, kloakering m.v. har i Danmark traditionelt haft en væsentlig forankring i den kommunale sektor, selv om der for en generel betragtning ikke består nogen eksklusivitet, således at forsyningsvirksomhed kun er en kommunal eller i bredere forstand offentlig opgave. 62 Aktiviteter inden for forsyningsområdet er i dag underlagt betydelig regulering med love rettet mod de enkelte forsyningsområder, og som en del af denne lovgivning reguleres også de måder, forsyningsvirksomhed kan organiseres på. I forhold til hjemmelsspørgsmålet er det af interesse, at lovgivningen indeholder krav om såkaldt unbundling, et begreb der dækker over forskellige former for opdeling af en forsyningssektor, typisk med henblik på at muliggøre konkurrenceudsættelse. 63 En sådan form for opdeling eller adskillelse findes i form af organisatorisk eller selskabsmæssig unbundling, hvor det i lovgivningen foreskrives, at kommunal deltagelse i aktiviteter inden for et forsyningsområde skal organiseres på en bestemt måde, eksempelvis i kapitalselskabsform Sammenfatning Når der er et generelt krav om, at offentlige instanser skal have hjemmel for deres aktiviteter, bliver hjemmelsbestemmelser afgørende for sektorens udviklingsmuligheder. Den iagttagelse har særlig relevans i relation til offentlig markedsaktivitet, fordi det forekommer at være et område, hvor der fra forskellige sider er ønske om udvikling og nytænkning. Artiklen viser i afsnit 3, at der findes et ganske omfattende hjemmelsgrundlag for forskellige offentlige markedsaktiviteter. Nogle af disse de lovbestemte er ofte specifikke og forholdsvis præcise i forhold til hvilke aktiviteter de hjemler. Andre som kommunal- og myndighedsfuldmagterne er bredere i forhold til, hvilke aktivitetsområder de kan anvendes på, men også mere diffuse i forhold til deres indhold. At hjemmelsbestemmelserne har så forskellig karakter er naturligt, og kan næppe undgås, når der henses til, at de danner grundlag for en bred vifte af opgaver, som er vidt forskellige med hensyn til både indhold, økonomisk værdi og påvirkning i forhold til borgerne. Om det foreliggende hjemmelsgrundlag er tilstrækkeligt, for de markedsaktiviteter der ønskes, afhænger givetvis af hvem man spørger. Men hvis man ønsker at udvide området for offentlig markedsaktivitet, kan hjemmel skaffes ad to veje. En vej er gennem vedtagelse af nye hjemmelsbestemmelser, som typisk vil sigte mod specifikke aktiviteter. En anden vej er ved at udvide de rammer, der allerede eksisterer, og hvor særligt kommunal- og myndighedsfuldmagterne rummer mulighed for fortolkning og dermed elasticitet. Ved vedtagelse af nye hjemmelsbestemmelser, og særligt hvis eksisterende (elastiske) hjemmelsbestemmelser udvides, er der en risiko for konflikt med de hensyn, som initialt begrunder kravet om hjemmel for offentlig markedsaktivitet, jf. omtalen i afsnit 2. En udvidelse af hjemmelsgrundlaget bør derfor ske under iagttagelse af disse hensyn, og en eventuel fravigelse af dem bør være bevidst.

17 40 Karsten Naundrup Olesen Noter * Artiklen er udarbejdet som en del af projektet»kan kommuner drive erhverv?«, et projekt støttet finansielt af Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv. 1. I artiklen betragtes det ikke som markedsaktivitet, hvis en offentlig instans blot udpeger medlemmer til ledelsen af en virksomhed uden at deltage finansielt i den. Ligeledes ses det i artiklen ikke som en offentlig markedsaktivitet, hvis en offentlig instans yder støtte til private virksomheder. 2. Se Finansministeriet: Statens som aktionær (januar 2004), afsnit 3.1. Om kommunerne se særligt Indenrigsministeriets brev af 23. juni 1991 (Tarco-sagen), s. 10. Se også Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s. 95 og 103. Kritisk hos Mogens Heide-Jørgensen: Den kommunale interesse (1993), s. 121ff. 3. Som et par eksempler på køb af tjenesteydelser kan nævnes kommuners køb af beredskabstjenester fra Falck A/S, som har fundet sted siden 1920 erne, og mere kuriøst fortidens kongers brug af lejesoldater i forbindelse med krigsførelse. 4. I det følgende tages udgangspunkt i anvendelse af et kapitalselskab, hvilket formodentlig vil være det oftest forekommende, selv om andre organiseringsform kan anvendes, jf. til illustration oversigten i Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v (Erhvervsstyrelsen), s. 47f. 5. Lbk. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer, kapitel 6 og 7, særligt 111 og Som et eksempel på dette kan henvises til sagen bag Statsforvaltningens udtalelse af 28. marts 2014 i j.nr /117. I den sag traf bestyrelsen i det fuldt kommunalt ejede Energi Viborg A/S beslutning om ikke at købe navneretten til Viborg Stadion, hvorefter flertallet i kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune bemyndigede borgmesteren til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i selskabet og på denne godkende købet. Statsforvaltningen fandt kommunalbestyrelsens beslutning ulovlig. Et andet eksempel findes i transportministerens indblanding i DSBs beslutning om at nedlægge en kategori af særligt billige pladser i de danske tog. DSB, som driver virksomhed inden for togtrafik, er betegnet som en selvstændig offentlig virksomhed og ejes fuldt ud af den danske stat. Sagen blev omtalt i danske medier i september 2014, se blandt andet dagbladet Berlingske den 22. september Særligt for kommunal selskabsdeltagelse skal det bemærkes, at én kommune som udgangspunkt ikke må have bestemmende indflydelse på et selskab. Flere kommuner kan til sammen have bestemmende indflydelse og dermed mulighed for at øve politisk styring på selskabets drift. 8. Se Indenrigsministeriets udtalelser af 21. december 1988 i j.nr /1988, af 24. januar 1989 i j.nr. 1988/ og af 11. juni 1990 i j.nr. 1989/ Se blandt andet kommunestyrelseslovens 9,10, 11 og 13 samt kapitel VI og VII. 10. Se lbk. nr. 187 af 27. februar 2014, blandet andet 3, stk. 1 og stk. 3 samt 12, 30 og Som eksempler på særlovgivning kan nævnes stiftelsen af Bornholmstrafikken A/S, hjemlet i lov nr. 272/1973,TV-2/Danmark A/S, hjemlet i lov nr. 438/2003 og Finansiel Stabilitet A/S, hjemlet i lbkg. 875/ For at en støtte skal være i strid med TEUF art. 107, skal den endvidere påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Se om dette krav og art. 107 i øvrigt hos Pernille Wegener Jessen i Bent Iversen m.fl.: Regulering af konkurrence i EU (3. udg. 2012), kapitel IX og Tobias Indén: EU:s statsstödsrätt (2013). For reguleringen i den danske konkurrencelov se Palle Bo Madsen: Markedsret del 1 (6. udg. 2014), s. 217ff, Mortensen og Steinicke: Dansk markedsret (4. udg. 2015), kapitel 5 og Kirsten Levinsen m.fl.: Konkurrenceloven med kommentarer (3. udg. 2009), s. 909ff.

18 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Som eksempler på en sådan regulering kan henvises til Finansministeriet: Budgetvejledning 2014, cirk. nr. 2 af 13. januar 2010 (om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver) og bkg. nr. 344 af 26. marts 2013 (blandt andet om beregning af beløb til betaling af private leverandører af hjemmehjælp). 14. Lbk. nr. 443 af 22. april Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer. 16. Lbk. nr. 913 af 13. juli 2010 med senere ændringer, kapitel For en nærmere omtale af spørgsmålet om offentligretlige reglers anvendelse efter udlicitering se Karsten Naundrup Olesen: Varetagelse af offentligretlige interesser ved udlicitering i Carsten Henrichsen m.fl. (red.): Forvaltningsretlige perspektiver (2006) og Helle Bødker Madsen: Privatisering og patientrettigheder (2010), særligt kapitel 6 og Bent Christensen: Myndighedsopgaver og udlicitering (responsum til Udliciteringsrådet, 1997), Karsten Loiborg i Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret (2. udg. 2002), s. 45, Carsten Henrichsen: Rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver (responsum til Udliciteringsrådet, december 2004), s. 16 og Garde m.fl.: Forvaltningsret sagsbehandling (7. udg. 2014), s. 67. Se også udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, senest udtalelse af 28. juni 2013 i sag nr. 12/00394, s. 5 og s Garde m.fl.: Forvaltningsret sagsbehandling (7. udg. 2014), s. 53ff og 65ff og Sten Bønsing: Almindelig forvaltningsret (3. udg. 2013), s Se udtalelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 6. juli 2009 i jnr og udtalelse fra Folketingets Ombudsmand af 28. juni 2013 i sag nr. 12/00394, s. 8f. Se også Bent Christensen: Myndighedsopgaver og udlicitering (responsum til Udliciteringsrådet, 1997), s. 16ff og Carsten Henrichsen: Rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver (responsum til Udliciteringsrådet, december 2004), særligt kapitel 4. For afgørelser hvor udlicitering ikke blev anset for lovlig se Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelser af 9. oktober 2009 i j.nr /436 og 1. februar 2010 i j.nr / Se lbk. 990/2014 med senere ændring, 4 b. Tilsvarende klare bestemmelser findes i lbk. 833/2014 med senere ændring, 19, lbk. 190/2012 med senere ændringer, 47 a, lbk. 1094/2014, 5, stk. 3 og lbk. 1036/2013 med senere ændringer, 152, stk Lbk. 959/ Karsten Loiborg i Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret (2. udg. 2002), s Lbk. 833/2014 med senere ændring. 25. Se om dette emne hos Marie-Louise Holle: Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd (2013). 26. Lbk. 990/2014 med senere ændring, 4 c, stk Det gælder lbk. 959/2012, hvor forvaltningsloven og offentlighedsloven med bkg. 724/2011, 19, er sat i kraft for de private virksomheder, som udfører syn af køretøjer. Tilsvarende med bkg. 893/2012, 6, stk. 3, som drejer sig om lbk. 1036/2013 med senere ændringer. 28. Lbk. 1019/2014, 43. Bestemmelsen gælder for opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service. 29. Om kommunalfuldmagten se eksempelvis Garde og Revsbech: Kommunalret (3. udg. 2011), kap. 2. Om myndighedsfuldmagten se Lone B. Christensen: Det almindelige statslige tilsyn med kommunerne efter tilsynsreformen i Juristen , Sten Bønsing: Myndighedsfuldmagten i Ugeskrift for Retsvæsen 2010B.173 og Søren H. Mørup: Myndighedsfuldmagten? i Ugeskrift for Retsvæsen 2010B Lbk. 913/2010 med senere ændringer. 31. Lbk. 1023/ Cirk. 2/2010.

19 42 Karsten Naundrup Olesen 33. Finansministeriet: Budgetvejledning 2014; se eksempelvis om leje og forpagtningsafgifter og om salg af brugt materiel, s. 42f. 34. Lovforslag L 65 fremsat 24. februar 2005, bemærkningerne til 5, stk. 2. Bemærk i øvrigt formuleringen:»regionerne vil som offentlige myndigheder ved disponeringen skulle udvise de nødvendige økonomiske hensyn og udvise økonomisk forsvarlighed«[kursivering foretaget her] hvoraf kravet om økonomisk forsvarlighed for hele den offentlige sektor fremgår. 35. Lbk. 186/ Lovforslag L 137 fremsat 22. januar 1997, Folketingstidende , Tillæg A, s Se eksempelvis Finansministeriet: Budgetvejledning 2014, s. 36, cirk. nr. 2 af 13. januar 2010 (om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver) og lbk. 186/2014, 68, stk Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s. 102ff. 39. Lov 490 af 7. juni Lovforslag nr. 136 af 25. januar 2006, bemærkningerne til lovforslagets 6, som svarer til den vedtagne lovs Se således bemærkninger til lovforslaget bag reklameloven, lovforslag nr. L 136 af 25. januar 2006, pkt Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s Finansministeriet: Statens selskaber 2014 (juni 2014). 44. Se Frederik Gammelgaard: Kommunal erhvervsvirksomhed (2004), s. 161ff, Thomsen m.fl.: Lov om kommunernes styrelse. Normalforretningsorden, (2. udg. 2010), s. 53, Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s. 204f samt Berth og Vonger: Kommunale aktieselskaber, (2009), s. 30ff. 45. Som eksempler på relevant litteratur se: Erik Harder: Dansk kommunalforvaltning II (2. udg. 1987), Mogens Heide-Jørgensen: Den kommunale interesse (1993) og Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010). Værkerne indeholder henvisninger til relevante afgørelser. 46. Betingelsen er udførligt behandlet hos Frederik Gammelgaard: Kommunal erhvervsvirksomhed, (2004), s. 171ff. 47. Lbk. 186/ Se blandt andet Indenrigsministeriets udtalelse af 21. december 1988 (1. k.kt. j.nr /1988), Indenrigsministeriets udtalelse af 24. februar 1994 (2. k.kt. j.nr. 1992/1126/200-1) og Indenrigsministeriets udtalelse af 17. maj 1995 (2. k.kt. j.nr. 1994/1124/025-1). Denne praksis er stadfæstet af Østre Landsret i dommen U2010.8Ø (Vedbæk Havn). Forbuddet mod bestemmende indflydelse kritiseres hos Erik Harder: Dansk Kommunalforvaltning III, s. 61f, Mogens Heide-Jørgensen: Den kommunale interesse, (1993), s. 145f og Frederik Gammelgaard: Kommunal erhvervsvirksomhed (2004), s. 184ff. Karsten Revsbech er mindre kritisk i Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s Citat fra Indenrigsministeriets udtalelse af 21. december 1988 (j.nr. 1988/ ). Tilsvarende ordlyd findes i en række andre udtalelser fra tilsynsmyndighederne. 50. Se om profitforbuddet hos Frederik Gammelgaard: Kommunal erhvervsvirksomhed, (2004), s. 97ff, Steen Rønsholdt: Kommunalret i grundtræk (1. udg. 2008), s. 60f og Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s. 96ff. Mere kritisk i forhold til forbuddet hos Mogens Heide-Jørgensen: Den kommunale interesse (1993), s. 113f. For administrativ praksis om emnet kan henvises til Indenrigsministeriets udtalelser af 18. januar 1996 (j.nr. 1994/1126/443-1), 1. oktober 1996 (j.nr. 1992/1124/101-3) og 19. november 1999 (j.nr. 1997/11124/080-1). Se også betænkning 1153/1988, s. 77f om omtalen af Indenrigsministeriets udtalelse af 29. juni 1987 vedrørende en kommunal vindmøllepark. 51. Fra praksis se Indenrigsministeriets udtalelse af 24. februar 1994 (2. k.kt. j.nr. 1992/1126/200-1) og samme ministeriums Redegørelse om kommuners engagement i professionel fodbold (2. k.kt.

20 Artikler: Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 43 j.nr. 200/ ). Fra litteraturen se Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver (2. udg. 2010), s. 205, Frederik Gammelgaard: Kommunal erhvervsvirksomhed (2004), s. 166f og Berth og Vonger: Kommunale aktieselskaber (2009), s For en uddybende behandling af emnet henvises til Karsten Naundrup Olesen i Juristen (afsnit 2.4) og Juristen Lovforslag 65 af 24. februar 2005, FT (2. saml.), s Den oprindelige regionslov var lov 537 af 24. juni Se også Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 2. september 2010 (sagsnr ). 54. Se Indenrigs- og sundhedsministeriets brev af 2. juli 2007, j.nr /1081-1, Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 3. december 2009, j.nr /599, Indenrigs- og sundhedsministeriets brev af 2. september 2010, og Statsforvaltningens udtalelse af 25. oktober For diskussion af det nærmere indhold i myndighedsfuldmagten se Lone Birgitte Christensen: Det almindelige statslige tilsyn med kommunerne efter tilsynsreformen, Juristen (s. 142f), Sten Bønsing: Myndighedsfuldmagten, U2010B.173 og Søren H. Mørup: Myndighedsfuldmagten?, U2010B Lovforslag 65 af 24. februar 2005, FT (2. saml.), Tillæg A, s Lbk. nr. 938 af 20. september 2012 med senere ændringer. 57. Lbk. nr af 16. december Sidstnævnte fremgår også af bemærkningerne til hovedloven, lovforslag nr. L47/2004(2), bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. 59. Lovforslag L47/2004 (2). Jf. formuleringen:» Ifølge bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt., får kommunerne mulighed for at administrere tilskud og anden medfinansiering til selvstændige juridiske enheder, udøve ejerbeføjelser over for disse enheder, «; kursivering foretaget her. 60. Bkg. nr. 419 af 24. april Lov nr. 378/1995 og lbkg. nr. 608/ For en beskrivelse af udviklingen af elforsyningen i en dansk kommune se E.B. Jepsen: Elforsyningen i Middelfart Se nærmere om unbundling hos Bent Ole Gram Mortensen i Ellen Margrethe Basse (red.): Miljøretten 6 (2008), s. 141ff. 64. Som eksempler på sådan regulering kan henvises til vandsektorlovens 15, stk. 1 (lov 469/2009 med senere ændringer), elforsyningslovens 4, stk. 3, og naturgasforsyningslovens 5, stk. 1 (lbkg. 1116/2006 med senere ændringer).

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet.

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet. Side 1 af 14 LKNJ-VZE5-ZP6P UNDERSØGELSE AF AKTIVITETER PÅ KOMMERCIELLE MARKEDER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemfører i øjeblikket en analyse, som undersøger omfanget og karakteren af offentlige

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering.

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 20-03-2014 Bilag 2: Organisering af kontraktholderenhed På et styregruppemøde mellem Frederiksberg kommune og Københavns kommune

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

2010/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2010/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2010/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-1879 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02 N OT AT Om organisering af kommunal tandregulering Ved brev af 30. januar 2009 med bilag har Tårnby Kommune rettet henvendelse til KL vedrørende muligheder for etablering af en fælles kommunal tandreguleringsklinik.

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

1. Formålet med Hjørring Kommunes Reklame- og sponsorpolitik

1. Formålet med Hjørring Kommunes Reklame- og sponsorpolitik Hjørring Kommune Internt notat Borgmesterkontoret Sag nr. 00.01.00-P00-1-16 03-10-2016 Side 1. Reklame- og sponsorpolitik for Hjørring Kommune, UDKAST (version til byrådsbehandling marts 2017) 1. Formålet

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forord til 2. udgave... 10 Forord til 3. udgave... 10 Forord til 4. udgave... 11 Kapitel 1. Introduktion. Begreber. Retskilder...

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

J O N A S B R U U N A D V O K A T F I R M A N O T A T. modeller for samarbejde på vej- og parkområdet

J O N A S B R U U N A D V O K A T F I R M A N O T A T. modeller for samarbejde på vej- og parkområdet A D V O K A T F I R M A P O U L H E I D M A N N A D V O K A T B R E D G A D E 3 8 1 2 6 0 K Ø B E N H A V N K 10. november 2008 N O T A T om modeller for samarbejde på vej- og parkområdet Greve Kommune

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vejledning. for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune. Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Vejledning. for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune. Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Vejledning for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen af DLA Nordic A/S adv. Klavs V. Gravesen, adv. Anne Krebs, adv.fm.

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet Brønderslev Kommune Myndighedsopgaver og selskabsdrift Personsammenfald og inhabilitet Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Problemstilling...3

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion DAKOFA den 24. august 2011 Advokat (L) Jacob Brandt De retlige aspekter Hvorfor er

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere