Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 19. august 2016 J-nr.: /"

Transkript

1 Notat 19. august 2016 J-nr.: / Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser. Aftalen skal være med til at sikre, at vi fremover får uddannet flere faglærte, og den indeholder en ambitiøs målsætning om flere praktikpladser om året i Dansk Byggeri håber, at aftalen vil få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. Kort om trepartsaftalen: Øget lønrefusion på 7,4 % til elever på skoleophold fra Alle virksomheder får beregnet en såkaldt måluddannelsesratio; en vægtning mellem brancheratio på 25 % og en ratio for det samlede arbejdsmarked på 75 %. Der tages højde for forventninger til udbud og efterspørgsel efter forskellige typer af faglærte. Der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). AUB-bidraget for faglærte nedsættes med 295 kr. pr. faglært pr. år. Til gengæld indføres et praktikpladsafhængigt merbidrag på omkring kr. pr. manglende elevplads i 2018, som opgøres i forhold til måluddannelsesratioen. Virksomheder, der lever op til deres måluddannelsesratio, og som uddanner flere elever end de foregående tre år, får en bonus på op til kr. om året pr. ekstra årselev. Gælder fra Indgår man uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser (hvor der er mangel på faglærte, og hvor arbejdsgiverorganisationerne mener, at der er gode praktikpladsmuligheder) får man en bonus på op til kr. pr. årselev. Gælder fra Dansk Byggeri mener: Aftalens målsætning om flere praktikpladser er meget ambitiøs, og vi er bekymret for, om aftalens elementer er tilstrækkelige til, at vi kan nå dem. Aftalen knæsætter dog nogle fornuftige principper. Det bliver billigere for virksomhederne at have lærlinge på skole, når lønrefusionen sættes op med 7,4 %. Det er også udmærket, at der er lagt op til, at virksomhederne bliver belønnet for at tage flere lærlinge, hvis de lever op til deres uddannelsesratio. Desværre er incitamenterne i de nye bonusordninger alt for svage, fordi de beregnes bagudrettet, og virksomheder derfor ikke kan vide, hvad de får for at gøre en indsats. Aftalen gør det dyrere ikke at uddanne lærlinge. En virksomhed, der ikke uddanner tilstrækkeligt, kommer til at betale i omegnen af kr. for hvert lærlingeårsværk, den uddanner for lidt. Dansk Byggeri mener, at det er fornuftigt, at de virksomheder, der anvender faglært arbejdskraft, også bidrager til at uddanne, og kan de ikke det, så de betale i stedet for. På den måde undgås det, at nogle brancher eller virksomheder kører på frihjul. En sådan bøde for ikke at uddanne bør i sidste ende få flere virksomheder til at tage lærlinge. Nørre Voldgade 106 Telefon: Jyske Bank: 1358 København K CVR-nr.:

2 Bilag: Gennemgang af de væsentligste elementer i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser. Aftalen skal være med til at sikre, at vi fremover får uddannet flere faglærte, og den indeholder en ambitiøs målsætning om flere praktikpladser om året. Dansk Byggeri håber, at aftalen vil få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. For at understøtte at der bliver skabt flere praktikpladser, gennemføres følgende: Højere lønrefusion når elever er på skoleophold Det skal være billigere for virksomhederne at have elever, når de er på skole. Lønrefusion til elever på skoleophold øges med 7,4 % fra Dansk Byggeri er tilfreds med, at lønrefusionen sættes op. Måluddannelsesratio Alle virksomheder får en såkaldt måluddannelsesratio. Måluddannelsesratio er udtryk for, hvor mange elever en virksomhed bør have i forhold til antallet af faglærte i virksomheden. Den enkelte virksomheds måluddannelsesratio beregnes som af en vægtning mellem en brancheratio på 25 % og en ratio for det samlede arbejdsmarked på 75 %. Der tages højde for forventninger til udbud og efterspørgsel efter forskellige typer af faglærte. Måluddannelsesratioerne opgøres på virksomhedsniveau. AUB vil fra 2018 hvert år, i starten af året, sende et brev med oplysninger om, hvor mange elever, virksomheden skal ansætte for at leve op til sin måluddannelsesratio, og hvor meget virksomheden skal betale, hvis den ikke lever op til ratioen. Ved årets afslutning modtager virksomheden den endelige opgørelse. De endelige principper for fastlæggelsen af måluddannelsesratioer er endnu ikke på plads, og der udestår et omfattende teknisk arbejde, hvor Dansk Byggeri vil blive inddraget. Dansk Byggeri er enig i, at der fastsættes måluddannelsesratio på virksomhedsniveau og arbejder for, at modellen bliver så enkel og gennemsigtig som mulig. Side 2 af 5

3 Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag Der indføres en ny model for opkrævning af AUB-bidrag for faglærte medarbejdere. For alle ikke faglærte medarbejdere opkræves der fortsat som i dag et fast årligt beløb, pt kr. pr. fuldtidsansat. Fra 2018 nedsættes AUB-bidraget for faglærte med 295 kr. pr. år. I stedet skal virksomheder, der ikke uddanner tilstrækkeligt, betale et merbidrag. I udgangspunktet er merbidragssatsen beregnet til kr. pr. manglende elevplads i Manglende elevpladser opgøres i forhold til virksomhedens måluddannelsesratio. Virksomheder, der ikke opfylder deres måluddannelsesratio, betaler et variabelt merbidrag ekstra for hver elev, virksomheden mangler i forhold til sin måluddannelsesratio. Virksomheder, der kan dokumentere, at de ikke har kunnet besætte ledige praktikpladser, kan friholdes for merbetaling. De konkrete principper for dokumentation drøftes videre mellem parterne i efteråret, og Dansk Byggeri bliver inddraget. Virksomheder, der opfylder deres måluddannelsesratio, vil fra 2018 således få en besparelse på 295. kr. årligt pr. faglært medarbejder. Dansk Byggeri er tilfreds med, at de virksomheder, der ikke uddanner tilstrækkeligt, i højere grad skal bidrage økonomisk til, at der uddannes faglærte, og at de derved får et øget incitament til at oprette praktikpladser. Bonus til virksomheder der øger elevtallet Fra 2017 modtager virksomheder, der lever op til deres uddannelsesratio og som uddanner flere elever end de foregående tre år, en bonus på op til kr. om året pr. ekstra årselev. Der er afsat 20 mio. kr. til bonussen, og den endelige størrelse på bonussen fastsættes ved årets udgang. Dansk Byggeri mener, at det er fornuftigt at belønne virksomheder, der gør en ekstra indsats, men vi er utilfredse med, at virksomhederne ikke på forhånd er garanteret de kr. Beløbet risikerer at blive mindre, hvis mange gør det godt. Fordelsuddannelser Der indføres som noget nyt fordelsuddannelser. Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der er mangel på faglærte, og hvor arbejdsgiverne har tilsluttet sig, at der er gode praktikmuligheder. Det er en forudsætning for at forblive fordelsuddannelse, at max 10 % af de elever, der har bestået grundforløb 2, ikke har fået praktikplads efter tre måneder, og den samlede skolepraktik må ikke overstige 15 %. I 2017 har træfagenes byggeuddannelser, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, snedker og maskinsnedker mulighed for at blive fordelsuddannelser. Murer- og maleruddannelserne har for høj en andel i skolepraktik. Dansk Byggeri er ikke begejstret for opfindelsen af fordelsuddannelser. Vi mener, det gør et i forvejen komplekst uddannelsessystem endnu mere komplekst. Vi lever dog med fordelsuddannelserne, da de er et kompromis for at undgå regeringen og LO s ønske om en egentlig praktikpladsgaranti, som er umulig at leve op til i den virkelige verden. Side 3 af 5

4 Bonus til virksomheder der opretter praktikpladser på fordelsuddannelser Fra 2017 modtager virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser, en bonus på op til kr. Der er afsat 20 mio. kr. til bonussen, og den afsættes ved årets udgang. Dansk Byggeri er positiv over for bonussen men er utilfreds med, at virksomhederne ikke på forhånd er garanteret de kr., hvis de tager elever på fordelsuddannelser. Beløbet risikerer at blive mindre, hvis mange gør det godt. Stramning af EMMA-kriterierne Kravene, til at eleverne skal være egnede, mobile og aktivt søgende for at være i skolepraktik eller være opført som praktikpladssøgende, bliver strammet markant. Dansk Byggeri er tilfreds med, at der skal følges hårdere op på, at eleverne søger ledige praktikpladser. Dimensionering af uddannelserne Uddannelserne dimensioneres fremadrettet, så der bliver begrænset optag på uddannelser, hvor der er overudbud af arbejdskraft og mange i skolepraktik. Dansk Byggeri høres i forbindelse med dimensioneringen. Dansk Byggeri er enig i behovet for dimensionering og vil søge indflydelse på den konkrete udformning af dimensioneringen. Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte uddannelsesaftaler Fremover skifter VFU navn til virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) og kan højst vare tre uger for den enkelte elev i en virksomhed og højst seks uger af elevens samlede praktikuddannelse. Delaftaler kan kun indgås én gang for den enkelte elev i samme virksomhed. Korte aftaler kan kun indgås op til to gange mellem den enkelte elev og samme virksomhed med mulighed for tredjegangsdispensation med godkendelse fra det lokale uddannelsesudvalg. Dansk Byggeri kan leve med begrænsningerne af VFU, delaftaler og korte aftaler. Øget fokus på samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv Grundskolerne bliver forpligtet til at samarbejde med det lokale erhvervsliv. Elever i folkeskolen skal kunne tilbydes erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse. Dansk Byggeri mener, det er positivt, at der er øget fokus på samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv. Voksen- og efteruddannelse Herudover indeholder trepartsaftalen en aftale om, at der skal gennemføres en analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet, samt at der efter OK2017 skal være nye trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse i maj I disse forhandlinger vil der indgå aftaler om den opsparing på 2,5 mia. kr., der er på efteruddannelsesområdet. Dansk Byggeri vil deltage i de kommende trepartsforhandlinger. På den korte bane er der en række forslag, der skal gøre AMU-kurserne mere fleksible. Herunder er der åbnet for, at det skal undersøges om kravet om 14-dages beskæftigelse forud for, at man kan modtage VEU-godtgørelse til en medarbejder, kan lempes. Det er et ønske Side 4 af 5

5 fra Dansk Byggeri af hensyn til de problemer, reglen skaber i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere. Dansk Byggeri er tilfreds med, at problemstillingen med 14-dages beskæftigelse forud for, at man kan modtage VEU-godtgørelse til en medarbejder, er adresseret i trepart. Det giver håb for, at der kan findes en løsning, som kan tilgodese medlemmer, der benytter hjemsendelse. Ledige i beskæftigelse Endelig indeholder trepartsaftalen en lang række mindre justeringer på beskæftigelsesområdet. Hovedsigtet er at gøre det lettere og mere fleksibelt at uddanne ledige til job på mangelområder. Det er ikke lykkedes arbejdsgiversiden at få strammet kravene til lediges rådighed. Dansk Byggeri kan bakke op om forslagene, der gør det lettere og mere fleksibelt at uddanne ledige til job på mangelområder, men er skuffet over, at det ikke lykkedes at få strammet rådighedsreglerne, så ledige faglærte og ufaglærte skal søge job over hele landet. Dansk Byggeri informerer løbende, når der er nyt i trepartsaftalen. For yderligere oplysninger kontakt: Underdirektør Louise Pihl tlf Side 5 af 5

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser I forlængelse af den trepartsaftale om flere faglærte og flere praktikpladser, der blev indgået den 19. august 2016, har en teknisk

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Vejlederkonference 7. december 2016 Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Flere praktikpladser flere faglærte Tilstrækkeligt

Læs mere

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. Hvilke

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? 1 Kan du forestille dig en arbejdsdag uden erhvervsuddannede medarbejdere? Det er fremtiden, hvis ikke vi gør noget. 2 Pjecens indhold Læs pjecen

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Sagsnr.: 025.013.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling November 2016 Høringsnotat om Forslag til lov

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

til Forslag Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love

til Forslag Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love til Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) 1 I lov

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe November 2016

Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe November 2016 Teknisk arbejdsgruppe til Trepartsforhandlinger 2016 II Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe November 2016 Det fremgår af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Gaffeltruckkonference. Side 1

Gaffeltruckkonference. Side 1 Gaffeltruckkonference 2016 Side 1 Nyt fra TUR: Uddannelsespolitiske og overordnede emner mv. Side 2 Hvor står vi aktuelt uddannelsespolitisk? - Trepartsaftalen - Jobpakker for flygtninge (og ledige) -

Læs mere

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads Manglen på lærepladser ligger meget højt sammenlignet med før krisen. Siden 212 har der været 1.-12. elever, der i hver måned har manglet en læreplads

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse svært at sige endnu, meget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2016-17 Fremsat den 17. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

MALERMESTER NYT. Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed?

MALERMESTER NYT. Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed? Marts 2017 MALERMESTER NYT Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed? Pas på stigearbejde Rigtig mange ulykker sker fra lav højde Malersektionens

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Mangler: 1) Med 2,6 mia. kr. i VEU-fonden er det uforståeligt, at der ikke løftes på VEU-godtgørelsen fra 80% til 100%

Mangler: 1) Med 2,6 mia. kr. i VEU-fonden er det uforståeligt, at der ikke løftes på VEU-godtgørelsen fra 80% til 100% Kommentarer til aftaleteksten Overordnede sejre: 1) Uddannelsesløft af ledige fra 80 til 100% inden for områder med mangel på arbejdskraft med udvidet målgruppe (forslag 10-14) 2) Styrkelse af opkvalificeringsjobs

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune 2015 2018 Afrapportering 2015-16 Formål og præmisser Aftalen er indgået mellem Dansk Byggeri, LO, Tradium og Randers Kommune 9. september

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/ Dato: 2. maj 2017 Telefon:

Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/ Dato: 2. maj 2017 Telefon: Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/13913 E-mail: jsj@rsyd.dk Dato: 2. maj 2017 Telefon: 2920 1050 Notat Bilag 1 Indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

GARANTI UDEBLEV Ekspert: Trepartsaftale løser ikke praktik-problem Torsdag den 25. august 2016, 05:00

GARANTI UDEBLEV Ekspert: Trepartsaftale løser ikke praktik-problem Torsdag den 25. august 2016, 05:00 GARANTI UDEBLEV Ekspert: Trepartsaftale løser ikke praktik-problem Torsdag den 25. august 2016, 05:00 Del: For unge er en erhvervsuddannelse et lotteri, for man kan ikke vide, om man nogensinde får en

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Udkast af 30. august 2017 til Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Udkast af 30. august 2017 til Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 144 Offentligt Undervisningsministeriet til Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 39. møde i VEU-rådet den 21. september Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 39. møde i VEU-rådet den 21. september Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 39. møde i VEU-rådet den 21. september 2016 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Materiale: Dagsorden til møde i VEU-rådet den 21. september 2016. Bemærkninger:

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 172 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 172 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 172 Offentligt Marts 2017 Oversigt til aftaleparterne bag Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft på Undervisningsministeriets

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Bilag 3. Samlet praktikpladsmodel August 2016

Bilag 3. Samlet praktikpladsmodel August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 3. Samlet praktikpladsmodel August 2016 Samlet praktikpladsmodel Dette bilag præsenterer den samlede praktikpladsmodel, som parterne er enige om,

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser Trepartsforhandlinger 2016 II Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser August 2016 Der er fremgang på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har været

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere