Året Samhandelsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året 2001. Samhandelsreglerne"

Transkript

1 Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig Styrelsens krav om, at der også ved faste priser skulle kunne ydes rabatter ud over de gældende studie- og kvantumsrabatter. Med dette krav ønskede Konkurrencestyrelsen i realiteten at åbne op for, at der på samme tid skulle kunne gælde flere faste priser på den samme fastprisbog. Både Forlæggerforening og Boghandlerforening fandt, at det ville skabe en uholdbar situation, som ville underminere fastprissystemet. Konkurrencerådet behandlede spørgsmålet den 20. december 2000, men vedtog at udsætte behandlingen af de anmeldte Samhandelsregler indtil det forelå nærmere belyst, hvad der kan siges at være nødvendige bestanddele af et fastprissystem eller med Konkurrencerådets formulering: "indtil spørgsmålet om, hvad der udgør accessoriske bestemmelser til fastprisdispensationen er nærmere belyst". Formelt blev behandlingen af de nye Samhandelsregler således ikke afsluttet, men branchen kunne på lovlig vis lægge den anmeldte udformning af Samhandelsreglerne til grund for samhandlen efter 1. januar De nye samhandelsregler kom til at ligge tæt på Forlæggerforeningens ønsker, men det var absolut ikke tilfredsstillende arbejdsvilkår for branchen, at der ikke på et langt tidligere tidspunkt forelå en afklaring fra Konkurrencemyndighederne. Blandt positive resultater i øvrigt skal nævnes, at Konkurrencestyrelsen i en konkret sag gav bogbranchen medhold i, at det både efter EU- og danske konkurrenceregler ikke er tilladt at reimportere fastprisbøger til det danske marked til andre priser end den faste bogladepris. En sådan reimport kunne have udviklet sig til en alvorlig trussel mod fastprissystemet. En anden meget væsentlig nyskabelse på bogmarkedet fra 1. januar 2001 var bortfaldet af boghandlernes hidtidige eneret til at sælge bøger over den såkaldte frigrænse, der i 2000 var 160 kr. Denne meget væsentlige ændring havde stået lidt i skyggen af forhandlingerne om fastprissystemets udformning, da det allerede siden 1999 havde stået fast, at Forlæggerforeningen ville have adgang til flere salgskanaler. Der skulle altså træde flere væsentlige ændringer i kraft den 1. januar Det var med stor spænding, at branchen tog de nye samhandelsvilkår i brug. Boghandlerforeningen havde undervejs i forhandlingsforløbet udtrykt stor bekymring over at få indbygget fleksibilitet i fastprissystemet. Boghandlerforeningen mente, at faste priser hurtigt ville blive rene undtagelser, bla. fordi de forventede mange nye salgssteder måtte formodes at satse på bøger uden faste priser for at kunne markedsføre sig på priskonkurrence. Et lille årstid efter nyordningens ikrafttræden kan det konstateres, at markedet ser ud til at udvikle sig stille og roligt: Der ér kommet en del bøger på markedet uden fast pris, men det er ikke en voldsom andel af de nye bøger. Det kan vurderes, at 10-15% af de nye titler udgives med cirkapris eller helt uden prisangivelse. Der ér kommet mange nye salgssteder til, og der ér kommet en væsentlig forøget omsætning gennem disse nye salgskanaler, men der er dog stadig tale om en ret lille andel af den samlede bogomsætning, så der er ikke for alvor - endnu i al fald - flyttet markedsandele fra de traditionelle salgssteder, boghandlerne, til de nye salgskanaler, primært i form af supermarkederne.

2 De nye markedsforhold synes til gengæld at have virket fremmende for fremkomsten af nye bogformer: fornyelse af tidligere tiders "billigbøger" i form af super pocket bøger og samling af flere bind i ét kæmpebind. I foråret 2001 skete der ændring i rabatvilkårene for skolebøger, idet flere forlag klart meldte ud, at de ville nedsætte de hidtil ydede boghandlerrabatter betydeligt. Allerede i efteråret 2000 havde flere forlag tilkendegivet, at de fandt, at konkurrenceforholdene nødvendiggjorde væsentlige ændringer af hidtidige rabatniveauer. Samhandelsreglerne fastsætter ikke på nogen måde konkrete boghandlerrabatter, men angiver blot, at "boghandleren har krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår". Denne bestemmelse skal bla. ses som et modstykke til boghandlerens forpligtelse til at forhandle alle bøger udgivet af forlæggere, der har tilsluttet sig Samhandelsreglerne. En evt. uenighed om, hvad der konkret skal forstås ved "rimelig rabat", behandles i Bogbranchens Fællesråd. Der var således risiko for en konfrontation i Bogbranchens Fællesråd straks efter de nye Samhandelsreglers ikraftræden. Det lykkedes imidlertid ved uformelle drøftelser mellem forlag og boghandlere at skabe en tilstrækkelig forståelse hos boghandlerne for den ændrede markedssituation og erkendelse af, at alternativet ville være en endnu hurtigere omlægning til direkte salg fra forlagene til skolerne, så Boghandlerforeningen endte med at tilkendegive, at den ikke ville rejse en sag i Bogbranchen Fællesråd mod de signalerede fremtidigt lavere rabatter. En sag om spørgsmålet i Bogbranchens Fællesråd havde næppe givet et andet udfald, men der ville nemt kunne være blevet skabt en uhensigtsmæssig konfrontationsstemning parterne imellem netop på et tidspunkt, hvor der kunne blive stærkt behov for en pragmatisk samarbejdsholdning til at løse de problemer, der kunne opstå i konsekvens af de nye Samhandelsregler og markedsforhold. At situationen alligevel var lidt anspændt, blev klart, da et forlag kom til at benytte ordet "partipris" i forbindelse med en særlig kvantumsrabatudformning. De forviklede tråde blev dog redet ud, og da begrebet "partipris" nu var bragt i diskussion, blev lejligheden benyttet til at slå fast, at hvis der ved salg af mindst 10 eksemplarer er fastsat en partipris, så gælder den lavere pris for ethvert antal over de 10 og ikke kun for multipla af 10 stk. Dermed blev der skabt overensstemmelse mellem den officielle fortolkning og realiteternes verden. Generelt har de nye Samhandelsregler ikke givet anledning til væsentlige stridspunkter mellem Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen. Det afspejler sig i, at der til og med oktober måned kun har været afholdt to møder i Bogbranchens Fællesråd. Forlagsaftaler På Årsmødet i 2000 blev godkendt et forhandlingsoplæg til justering af Normalkontrakten for skønlitteratur til de nye Samhandelsregler, så der kunne tages højde for de supplerende prisbegreber: "cirkapris" og "ingen angivet detailpris". Bestyrelsen fik bemyndigelse til at afslutte forhandlingerne med udgangspunkt i oplægget, som alene tilsigtede en "teknisk" justering af Normalkontrakten. Der havde siden forhandlingernes start været enighed mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening om, at når denne tekniske justering var på plads, skulle der følges op med forhandlinger om andre forhold herunder ikke mindst spørgsmål om digitale rettigheder. Dansk Forfatterforening forlod imidlertid forhandlingerne den 8. marts 2001 med tilkendegivelse af, at "det ikke tjente noget formål at drøfte enkelte dele af Forlæggerforeningens oplæg, for det var

3 det samlede hele, som Dansk Forfatterforenings forhandlingsrepræsentanter ikke fandt mulighed for at få godkendt af deres kompetente organer". Forlæggerforeningens bestyrelse vedtog i sit møde i marts at fastholde forhandlingsmandatet til Forlæggerforeningens forhandlingsgruppe. Dansk Forfatterforening opfordrede efter forhandlingssammenbruddet til, at de to foreninger skulle begynde en møderække til drøftelse af definitioner og hovedprincipper for en helt ny aftale. Dansk Forfatterforening anførte, at det måske vil blive nemmere at opnå enighed om forfatterhonorering, såfremt der først blev opnået en aftalebaseret enighed om struktur og indhold af en ny aftale. Forlæggerforeningens bestyrelse fandt ikke, at det ville bringe mere udsigt til et brugbart resultat af forhandlingerne at udvide forhandlingerne til at omfatte det meget komplicerede digitale område, hvor der hersker stor usikkerhed om de markedsmæssige muligheder og på nuværende tidspunkt er meget forskellige forventninger til økonomien hos forlæggere og forfattere. Bestyrelsen indstillede derfor med anbefaling fra Normalkontraktudvalget til Plenarforsamlingens møde i maj måned, at bestyrelsen blev bemyndiget til at opsige den gældende overenskomst på det skønlitterære område, idet det samtidig skulle meddeles Dansk Forfatterforening, at Forlæggerforeningen dog fortsat vil anbefale sine medlemmer at anvende Normalkontrakten som udgangspunkt for konkrete forlagsaftaler i det omfang, det er hensigtsmæssigt under de nye Samhandelsregler. Det svarer til situationen på fagbogsområdet i dag, hvor Forlæggerforeningen anbefaler sine medlemmer at anvende den ikke-obligatoriske modelkontrakt som udgangspunkt for konkrete aftaler. Plenarforsamlingen gav bestyrelsen denne bemyndigelse, hvorefter Normalkontrakten på det skønlitterære område blev opsagt med virkning fra 1. januar I lyset af at der ikke var udsigt til nogen snarlig aftale med Dansk Forfatterforening om det digitale område, udsendte Forlæggerforeningen i foråret til sine medlemmer et modelforslag til tillægsaftaler vedr. digitale rettigheder i relation til dels allerede indgåede forlagsaftaler dels til nye aftaler. Desuden er udsendt information om situationen vedr. anvendelse af cirkapriser og "ingen prisangivelse" i relation til både nye kontrakter og eksisterende kontrakter. Endelig er der på baggrund af stigende interesse fra danske filmselskaber for brugbare danske manuskripter blevet udsendt en model for options- og filmatiseringsaftale til medlemsforlagene. Drøftelserne med Copy-Dan Billedkunst, som blev påbegyndt i 2000, er blevet genoptaget i efteråret I drøftelserne vil også blive søgt inddraget de digitale anvendelser, hvor der er behov for nogle meget pragmatiske løsninger, hvis ikke forlag og autorer skal bruge helt urimeligt meget tid på rettighedsklarering. Foreningens fremtidige struktur I fortsættelse af drøftelsen på Årsmødet 2000 om foreningens fremtidige opgaver og struktur blev der i april udsendt et spørgeskema til de personlige medlemmer, hvoraf knapt 40 svarede. På Plenarmødet i maj måned orienterede bestyrelsen om sine aktuelle overvejelser, herunder stedfundne drøftelser med Danske Dagblades Forening og BFU, Branche-foreningen for Undervisningsmidler. Der har efterfølgende været flere møder med BFU, som har resulteret i et konkret forslag til etablering af et Forum for Undervisningsmidler i Forlæggerforeningens regi, hvor også de udgivere i BFU, som ikke i dag er medlemmer af Forlæggerforeningen, tilbydes medlemskab på fordelagtige optagelsesvilkår. Forslaget til et Forum for Undervisningsmidler i Forlæggerforeningens regi behandles på Årsmødet BFU`s holdning til forslaget vil kunne foreligge kort tid efter Årsmødet.

4 DRs multimedie- og undervisningsvirksomhed Forlæggerforeningens bestyrelse drøftede i forsommeren de konkurrenceretslige aspekter omkring DRs multimedie- og undervisningsvirksomhed og rettede en henvendelse til DR, hvori man gjorde opmærksom på, at forlagene ser meget alvorligt på, at en licensfinansieret virksomhed som DR involverer sig i kommerciel produktion af "on-line-læremidler" i konkurrence med forlagene. Foreningen anmodede derfor om en redegørelse for, hvorledes DR vil opfylde forpligtelserne til at drive den nye virksomhed på konkurrencemæssige vilkår uden anvendelse af licensmidler. Der blev samtidig anmodet om, at redegørelsen tager udtrykkelig stilling til det forhold, at materialet til udarbejdelsen af online-læremidlerne tager udgangspunkt i materiale fra DR s arkiver, der er finansieret via licensmidler. DR henviste i sin besvarelse til, at Folketinget har bevilget 50 mio. kr. til digitalisering af DR s arkiver med henblik på at få opbygget et læremiddeltilbud til folkeskolen baseret på DR s arkiver og aktuelle produktioner. Det anførtes endvidere, at DR vil satse stort på opbygning af tilbud til hele det område, der samlet set kan betegnes som e-learning, både til det etablerede uddannelsessystem og til den mere frivillige voksenundervisning. Forlæggerforeningens bestyrelse vedtog på den baggrund at rette en henvendelse til de kulturpolitiske ordførere og gøre opmærksom på følgende forhold: En sådan offentlig finansieret virksomhed i direkte konkurrence med de private forlag vil indebære en alvorlig fordrejning af konkurrencen på markedet for digitale læremidler. Det vil være umuligt for private forlag at hamle op med en offentligt subsidieret digital udgiver. DR anfører selv, at man er opmærksom på risikoen for krydssubsidiering af markedstilbuddene med licensmidler. Der henvises i denne forbindelse til, at der føres særskilt regnskab for den del af DR s undervisningsafdeling, der vil tilbyde digitale læremidler i abonnement til folkeskolerne under navnet DRIL (DR-internet læremidler). Selve DRIL-projektet understreger imidlertid umuligheden af, at DR vil kunne adskille på den ene side public service for offentlige midler og på den anden side kommerciel virksomhed, der skulle ske på konkurrencemæssige vilkår. Her er der tale om en total sammenblanding. I DRIL-projektet tages der således udgangspunkt i materiale fra DR s arkiver, der jo er finansieret via licensmidler. Dertil skal lægges de ovennævnte 50 millioner kroner til selve digitaliseringen af materialet. Efterfølgende vil dette digitale læremiddelmateriale blive tilbudt til folkeskolerne i konkurrence med digitale læremidler fra private forlag. Det er ikke en fair konkurrence. Det er tværtimod udtryk for en urimelig fordrejning af konkurrencevilkårene på markedet for digitale læremidler til skade for de private forlag. Forlæggerforeningen anmodede afslutningsvist om, at der på ovennævnte baggrund snarest muligt tages politisk initiativ til at fjerne DR s fortrinsstilling på området for digitale læremidler, idet denne fortrinsstilling vil være til stor skade for alsidigheden i det fremtidige udbud af digitale læremidler. Forlæggerforeningen er efterfølgende blevet opfordret til at forelægge synspunkterne for Folketingets Kulturudvalg. Forlæggerforeningens rejsning af sagen skabte opmærksomhed i pressen og politisk interesse for de potentielle konkurrenceforvridninger. Senest har Konkurrencestyrelsen rekvireret kopi

5 af korrespondancen og meddelt, at Styrelsen vil skrive til DR og understrege den grænsedragning, der må iagttages, hvis konkurrencemæssige problemer skal undgås. Branchestatistik Det har været en vigtig og krævende opgave i det forløbne år at få forbedret og udbygget branchestatistikkerne. Den største nyskabelse er sket med indførelsen af en kvartalsmæssig belysning af bogbranchens omsætning udtrykt i kroner og i antal bind. Dette kvartalsbarometer skal efter hvert kvartal give et billede på, hvordan kvartalet er forløbet i forhold til tilsvarende kvartal i det forudgående år. I løbet af årets kvartaler foretages der også en opsummering, som giver tal, som er mindre påvirkelige for helt tilfældige udsving fra kvartal til kvartal. På bogklubområdet er det lykkedes at få ret dækkende tal, idet også store bogklubområder uden for Forlæggerforeningens medlemskreds har indvilget i at deltage. Kvartalsbarometret bygger primært på de store forlagsekspeditioners data, og har således desværre ikke - endnu? - forlagenes direkte salg til slutbrugere eller boghandlere eller andre salgskanaler. Denne del af omsætningen kunne det også være meget interessant at følge tættere end i den årlige forlagsstatistik, men det vil være væsentligt mere ressourcekrævende at få disse data indhentet, og det vil blive meget vanskeligt at få disse data rimeligt tæt på udløbet af kvartalerne. Mangler blot én af de faste dataleverandører, så kan opsummeringen ikke afsluttes. Forlæggerforeningens Statistikudvalg har derfor fundet, at aktualiteten skal have forrang frem for et bedre dækkende, men lidt forældet situationsbillede. Statistikken for de regnskabsmæssige nøgletal udarbejdes i 2001 ud fra det hidtidige grundlag, mens der for den årlige forlagsstatistik er foretaget en række ændringer i grundlaget og specifikationerne med det sigte at tilvejebringe et mere anvendeligt statistikmateriale. Desværre er det vanskeligt at få data fra en del af forlagene, og for at få en tilstrækkelig datamængde med i statistikken, bliver det først muligt sidst på året at få dataindsamlingen sluttet. Problemet med den meget sene årlige forlagsstatistik bliver dog nu afhjulpet noget af kvartalsbarometret. Høringssvar I forbindelse med Kulturministerens lovforslag om bla. at tillade digital kopiering til personlig brug inden for husstanden protesterede Forlæggerforeningen mod denne ændring uden en samtidig indførelse af en rimelig kompensationsordning for rettighedshaverne. En kompensationsordning blev stillet i udsigt, men synes senere at være udsat. Desuden har Forlæggerforeningen afgivet høringssvar til lovforslag om informationssamfundstjenester, herunder visse aspekter af elektronisk handel. Forlæggerforeningen gjorde opmærksom på, at det med lovforslaget stadig er uløst, hvilket lands lov, der skal finde anvendelse ved ophavsretskrænkelser på internettet: afsenderlandet eller udnyttelseslandet. Denne situation er uholdbar, og Forlæggerforeningen opfordrede Regeringen til at tage initiativ til løsningen af dette vigtige lovvalgsproblem på det ophavsretslige område. Det skal sikres, at lovvalget på den ene side bliver enkelt, og at der på den anden side ikke sker en tilskyndelse til at foretage udnyttelse af ophavsrettigheder i lande med en væsentlig dårligere beskyttelse af ophavsrettigheder end i Danmark. Endelig har Forlæggerforeningen i et høringssvar til et forslag til ændring af Konkurrenceloven

6 vendt sig imod Konkurrencestyrelsens forslag om, at enhver form for prisaftale skal være undergivet et generelt forbud uanset bagatelgrænserne i Konkurrenceloven, lige som forslaget om at indføre fængselsstraf i kartelsager betegnes at ville skyde over målet og være på tværs af EUkonkurrencereglerne, der alene giver mulighed for bøde. Gå-hjem-møder Siden Årsberetningen for 2000 blev udsendt har der været gennemført fire gå-hjem-møder for medlemsforlagene med følgende indhold: "De nye Samhandelsregler - nogle købmandsmæssige overvejelser om priskalkuler, rabatsatser og de forretningsmæssige aspekter af forlagsdriften under nye vilkår", "Om kopiering - især digital kopiering", "De mindre forlags interesser i forhold til foreningens fremtidige formål, hovedopgaver, strategi og prioriteringer" og endelig gå-hjem-møde om Informationsaftalen om gennemsynseksemplarer og om muligheden for deltagelse i et mediekonvergens-projekt, som Syddansk Universitet vil forsøge at gennemføre. Denne nye form for debat- og informationsmøder i Forlæggerforeningens regi har haft svingende deltagertilslutning, men mødet med en række af de mindre forlag gav anledning til et opfølgende arbejde om de store praktiske og økonomiske vanskeligheder, der er forbundet med erhvervelse af rettigheder til anvendelse af billeder. Klareringscenter for digital kopiering Bestyrelsen har tiltrådt et principforslag fra Copy-Dan Undervisningskopier om et Klareringscenter for digital kopiering. Forslaget forudsætter, at det skal være frivilligt for den enkelte rettighedshaver at benytte Klareringscentret eller lade være. Der lægges stor vægt på en individualisering, som bygger videre på en tradition i Foreningen Undervisningskopier, hvor der udbetales vederlag til den enkelte rettighedshaver i overensstemmelse med kopieringen fra vedkommendes værker. Systemet skal være så let at anvende, at det vil blive opfattet som umoralsk ikke at indhente tilladelse, inden et digitalt produkt tages i anvendelse i undervisningen. Pligtaflevering af lydbøger Gennem det forløbne år har Forlæggerforeningen sammen med Forlaget Carlsen lagt pres på Kulturministeriet for at få ændret den hidtidige pligtmæssige aflevering af to eksemplarer af enhver lydbog til Statsbiblioteket i Århus. Forlaget Carlsen fremsendte gentagne gange i forbindelse med aflevering af lydbogseksemplarer en faktura lydende på de faktiske omkostninger ved produktion af de afleverede enheder. Statsbiblioteket afviste at betale og henviste til, det ikke fandt, at de pligtafleverede eksemplarer repræsenterede en uforholdsmæssig stor udgift for forlaget, således at biblioteket havde hjemmel til efter ansøgning at give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne. Men aktionen fik sat Kulturministeriet i bevægelse, og da Forlæggerforeningen havde rykket en del gange for en reaktion, blev det meddelt, at ministeriet ville tage initiativ til en revision af bekendtgørelsen om pligtaflevering af udgivne værker, herunder fonogrammer i form af lydbøger og lydaviser. Det blev oplyst, at indtil bekendtgørelsen ændres, vil forlag kunne søge Kulturministeriet om dispensation fra kravet om afleveringspligt, hvilket indebærer, at pligtaflevering af lydbøger til Statsbiblioteket kun skal ske efter påkrav fra biblioteket.

7 Så vidt det er Forlæggerforeningen bekendt, vil ændringen af bekendtgørelsen komme til at betyde, at tvangsafleveringen af lydbøger indsnævres til at omfatte udgivelser af særlig kunstnerisk eller historisk karakter. Offentlige institutioners "tiggerbreve" Et stigende antal "tiggerbreve" fra offentlige institutioner til forlagene om gratis leverancer af bøger har virket provokerende på mange forlæggere og er flere ganget blevet drøftet blandt bestyrelsens medlemmer. Det efterhånden nærmest systematiserede "tiggeri" foranledigede et bestyrelsesmedlem til i et åbent brev til Undervisningsministeren at spørge, hvorvidt undervisningsinstitutionernes fremgangsmåde var inspireret eller bifaldet af Undervisningsministeriet. Ministeren svarede ved at henvise til institutionernes store grad af selvbestemmelse og tilkendegav ikke at ville foretage sig noget. Men det åbne brev fik markeret branchens forundring over den offentlige sektors forventning om subsidiering fra private virksomheder. Andre emner I det forgangne år har Forlæggerforeningen bistået IPA i en indsats, der skal forhindre, at UNESCO kommer til at vedtage en resolution, som i realiteten vil støtte fri adgang til informationer uanset ophavsrettigheder. Selv om en sådan UNESCO-resolution ikke har lovgivningsmæssige konsekvenser, ville det alligevel være meget uhensigtsmæssigt for forlagsbranchen, hvis teksten i den for forlagene meget negative formulering blev vedtaget. Det ser ud til, at en via IPA koordineret indsats fra mange lande, sikrer en markant forbedring af resolutionens indhold. I IPAs regi har Forlæggerforeningen også været med til at søge at forhindre et tysk lovforslag, der efter sit indhold vil kunne sikre autorer adgang til at rejse krav over for forlagene om yderligere royalty på på indtil 20 år gamle kontrakter. Ifølge lovforslaget skal en domstol kunne tage stilling til, hvorvidt økonomien i en given bogudgivelse efterfølgende har vist sig så meget bedre, at autorerne uanset oprindelig aftale, skal have øget honorering. Hvordan der skal kunne forholdes med alle de udgivelser, som er gået væsentligt dårligere end forventet, melder lovforslaget ikke noget om. De tyske forlag er forståeligt nok ret chokerede over et sådant forslag og har appelleret til international støtte gennem IPA, som har afgivet et stærkt indlæg i den tyske debat. På ytrings- og trykkefrihedsområdet har Forlæggerforeningen sammen med de øvrige nordiske forlæggerforeninger støttet PENs initiativer for at hjælpe den svensk-kurdiske forfatter Mehmed Uzun og hans tyrkiske forlægger, som flere gange er forsøgt dømt ved Sikkerhedsdomstolen i Istanbul for gennem sine udgivelser at "opmuntre til separatisme". Indsatsen ser ud til at have været afgørende for sagens foreløbige udfald. På en helt anden front tegner der sig også trusler mod den kulturelle mangfoldighed: I de hidtidige internationale forhandlingsrunder for frihandel, er det lykkedes at få accepteret at kultur ikke blot kan behandles som en vare på linje med råvarer og gængse industriprodukter. Dermed er det stadig muligt for de enkelte lande at etablerede og fastholde egne måder at støtte og værne den nationale kulturproduktion. For USA udgør kultureksport en overordentlig betydelig eksportindtægt, og USA presser derfor hårdt på for at få kultur omfattet af frihandelsbestemmelser. Forlæggerforeningen har varskoet relevante danske myndigheder om de langsigtede risici og følger selv - foreløbigt lidt på

8 sidelinjen - et canadisk initiativ til etablering af et internationalt samarbejde mellem rettighedshavere, Coalition for cultural diversity, der skal have til formål at for at få respekteret kulturprodukters egenart og sikre, at kultur heller ikke fremover behandles på linje med råvarer og typiske industriprodukter. Sluttelig fra det store til det små, men meget konkret anvendelige: Forlæggerforeningen har sammen med Copy-Dan Undervisningsmidler forsynet medlemsforlagene med et forslag til standardtekst i eengangs undervisningsmaterialer, som forhåbentlig kan være med til at reducere den ulovlige kopiering af sådanne materialer på undervisningsinstitutionerne. Den danske Forlæggerforenings overordnede organer Plenarforsamlingen Der har i år 2001 været holdt 2 plenarmøder inkl. årsmødet. Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer er: Erik C. Lindgren (formand), Jesper Holm (næstformand), Marianne Alenius, Tine Smedegaard Andersen, Niels Borgen, Michael Haase, Lise Jeremiassen. Der har i år 2001 været holdt 11 bestyrelsesmøder. Handelspolitik Bogbranchens Fællesråd Forlæggerforeningens medlemmer er Erik C. Lindgren (rådets formand), Jesper Holm, Niels Borgen og Lise Jeremiassen. Fra Boghandlerforeningens side deltager Jesper Møller (rådets næstformand), Børge Grønne, Karen Danielsen og Peter Tinghøj Christiansen. Der har været holdt 3 møder i Fællesrådet. Bogbranchenævnet Nævnets medlemmer fra Forlæggeforeningen er: Per Hedeman og Ole A. Busck. Boghandlerforeningens repræsentanter er Erik Aunel og Jens Otto Pedersen. Formand for Bogbranchenævnet er højesteretsdommer Per Sørensen. Normalkontraktudvalget v/ Johs. Ravn Udvalgets medlemmer er Christian Ejlers, Axel Kielland, Ken Barnewitz, Jesper Holm, advokat Elisabeth Fogtdal, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Johs. Ravn, mens Erik Mohr Mersing, Martin Dahl Pedersen og Ib Tune Olsen er bisiddere. Det vigtigste emne har været forhandlingerne med Dansk Forfatterforening om tilpasning af Normalkontrakten til de nye Samhandelsregler. Som konsekvens af forhandlingsforløbet, hvor Dansk Forfatterforening forlod forhandlingsbordet, vedtog Normalkontraktudvalget at anbefale

9 bestyrelsen og Plenarforsamlingen at opsige den gældende overenskomst på det skønlitterære område, så der fra 1. januar 2002 alene bliver tale om en ikke-obligatorisk modelkontrakt, som forlagene dog anbefales at tage udgangspunkt i det omfang, det skønnes hensigtsmæssig i den konkrete situation. Som bekendt fulgte bestyrelsen og Plenarforsamlingen Normalkontraktudvalgets anbefaling. Derudover har Normalkontraktudvalget indstillet modelforslag for tillægsaftale vedr. digitale rettigheder til Normalkontrakten for det skønlitterære område. Modelforslagene blev godkendt af bestyrelsen og udsendt til medlemmerne. Endelig har der været arbejdet med aftalen mellem Forlæggerforeningen og Copy-Dan, Foreningen Billedkunst. Hovedemnerne er takstniveauet, evt. aftalelicensvirkning og det digitale område. Ken Barnewitz, Martin Dahl Pedersen og Ib Tune Olsen udgør Forlæggerforeningens forhandlingsgruppe. Bogbranchens Kreditorudvalg Foreningens repræsentanter i udvalget er Niels Gudbergsen og Ib Tune Olsen. Gyldendal er repræsenteret ved Per Hedeman. Udvalgets forretningsfører er advokat Allan Falk Der har ikke været sager, som har givet anledning til møder i DBK v/ Niels Borgen DBK Bogdistribution har som formål på et forretningsmæssigt grundlag at drive servicevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed, især over for den danske bogbranche. Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-6 medlemmer, hvoraf forlæggerforeningen udpeger tre medlemmer, Johannes Ravn, Aksel Bjørke og Niels Borgen (næstformand) og boghandlerforeningen to medlemmer, Jørn Bach og Jesper Møller. Bestyrelsen har valgt advokat Ejvind Sandal til bestyrelsesformand. DBKs hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været koncentreret omkring forlagsekspedition og distributionsservice. DBK ønsker at servicere forlagene fuldt ud med ekspeditionsservice til alle afsætningskanaler boghandlere, forhandlere, direkte kunder, grossister, internetkunder og eksportkunder og på sigt også elektronisk distribution, hvis behovet kommer. Der er i dag tre ekspeditioner af fysiske bøger, Siljangade på Amager, Jernholmen på Avedøre Holme og Farverland i Glostrup, samt yderligere to baggrundslagre på Avedøre Holme. De vigtigste regnskabstal fra 2000 (med tallene fra 1999 i parentes) er angivet i det følgende. Overskud før skat 7,2 mio (10,2 mio) Overskud efter skat 5,0 mio (7,0 mio) Bogført egenkapital 54,2 mio (49,2 mio) DBK ansatte i slutningen af år 2000 Peter Johnsen som ny adm. direktør efter Palle Mogensen. I år 2001 har DBK overtaget ekspeditionen for Politikens Forlag samt en række mindre forlag, hvilket har givet en markant fremgang i antallet af ekspederede bøger. DBK har i det forløbne år arbejdet intensivt med at lægge planer for at forbedre og rationalisere forlagsekspeditionen, herunder sammenlægge de tre eksisterende ekspeditioner til én. Disse planer forventes at blive til realiteter i 2003 og vil give DBK en markant styrkelse af effektivitet og konkurrenceevne i mange år fremover.

10 Bestyrelsen holder ordinært møde hvert kvartal DBKs revisor er fortsat Deloitte & Touche. Landsstævnet 2001 v/ Niels Gudbergsen Der var som sædvanlig forud for landsstævnet nedsat et udvalg, der skulle udforme programmet. I dette udvalg var der fra forlæggerside deltagelse af Anette Wad og Niels Gudbergsen, og udvalgets arbejde lededes på fortræffelig vis af Boghandlerforeningens direktør, Olaf Winsløv. Resultatet blev et landsstævne, der vist nok oplevedes som tilfredsstillende, hvad det programsatte angik, af de fleste landsstævnedeltagere. To emner blev de væsentlige på landsstævnet, først og fremmest branchens forhold anskuet i lyset af de store ændringer i samhandelsreglerne, der skete ved årsskiftet, og katalogsituationen, hvor der specielt var fokus på Nye Bøger. Meningerne var som altid i vor branche mange og forskellige, men tonen som sædvanlig urban, og landsstævnet blev i det hele taget afviklet i en god stemning og i en optimistisk ånd. Alt i alt et vellykket landsstævne. Bogkatalogudvalget v/ Jan Wass Udvalgsmedlemmerne er Olaf Winsløw og Marianne Withen fra Den danske Boghandlerforening og Jan H. Schmidt og Jan Wass fra Den danske Forlæggerforening. Carsten Berthelsen var projektleder. Han er fratrådt i 2000 og arbejdet varetages nu af boghandlerforeningens sekretariat. Hanne Frederiksen er referent. Udvalget har arbejdet med redaktion og markedsføring af katalogerne "Nye Bøger 2001" og "Det store bogudsalg 2001". Det store bogudsalg Udvalget var i forbindelse med den endelige udvælgelse af titler til kataloget suppleret med Steen Ewald-Larsen, Århus, Kjeld Bonderup, GAD, Karen Danielsen, Magasin og Susanne Willers, Aschehoug. Kataloget udkom d. 14. februar 2001 og selve udsalgsperioden løb fra d. 21. februar til d. 13. marts. Antallet af titler i kataloget var og 206 illustrationer fra 72 forlag mod titler og 254 illustrationer fra 76 forlag året før. Oplaget var eksemplarer. I 2000 var oplaget eksemplarer. Kataloget blev, som i de senere år, ledsaget af et kampagnemateriale, som interesserede boglader kunne bestille mod betaling. G.E.C. Gads boglader distribuerede eksemplarer med specialforside. Kataloget blev annonceret i dagbladene. Økonomi for Bogudsalgskataloget: Udgifter: Indtægter: Resultat:

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 AKC-017-022 08.06.2006 DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade 19 1506 København K tlf. 33 74 60 00 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR 1197 KØBENHAVN 1990 På forsiden er trykt det internationale symbol for ophavsret,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE. 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE. 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR. 944 KØBENHAVN 1982 ISBN 87-503-4015-8 Slougaard Jensen/Kobenhavn Ka 00-34-bet INDHOLD

Læs mere

Danske Mediers Årsberetning 2013-2014

Danske Mediers Årsberetning 2013-2014 Danske Mediers Årsberetning 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 Plads til private medier Årsberetning 2013-2014 Udgivet af Danske Medier i maj 2014. Tilrettelæggelse: Charlotte Brunholt, www.svendborgtryk.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Forbrugerjura 2004 Maj 2004 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00

Forbrugerjura 2004 Maj 2004 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 Forbrugerjura 2004 Maj 2004 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden: www.forbrug.dk

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int.

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. Årsberetning 2011 Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. +45) 35 35 88 59 Beretning fra s formand 2011 igen et udfordrende år 2011 har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

»Det nytter FORTIDENS SYNDER. 12 15. juni 2011 THERESE PHILIPSEN PLAKATER ANNONCERING INTERVIEWS INTRO-PRIS 199,- E-BOG 159,- UDKOMMER 23. JUNI!

»Det nytter FORTIDENS SYNDER. 12 15. juni 2011 THERESE PHILIPSEN PLAKATER ANNONCERING INTERVIEWS INTRO-PRIS 199,- E-BOG 159,- UDKOMMER 23. JUNI! bogmarkedet.dk 12 15. juni 2011 Bestsellerlisten THERESE PHILIPSEN FORTIDENS SYNDER E-bøger Side 24 INTRO-PRIS 199,- E-BOG 159,- UDKOMMER 23. JUNI!»Det nytter ikke noget, at bibliotekerne kannibaliserer

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere