Året Samhandelsreglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året 2001. Samhandelsreglerne"

Transkript

1 Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig Styrelsens krav om, at der også ved faste priser skulle kunne ydes rabatter ud over de gældende studie- og kvantumsrabatter. Med dette krav ønskede Konkurrencestyrelsen i realiteten at åbne op for, at der på samme tid skulle kunne gælde flere faste priser på den samme fastprisbog. Både Forlæggerforening og Boghandlerforening fandt, at det ville skabe en uholdbar situation, som ville underminere fastprissystemet. Konkurrencerådet behandlede spørgsmålet den 20. december 2000, men vedtog at udsætte behandlingen af de anmeldte Samhandelsregler indtil det forelå nærmere belyst, hvad der kan siges at være nødvendige bestanddele af et fastprissystem eller med Konkurrencerådets formulering: "indtil spørgsmålet om, hvad der udgør accessoriske bestemmelser til fastprisdispensationen er nærmere belyst". Formelt blev behandlingen af de nye Samhandelsregler således ikke afsluttet, men branchen kunne på lovlig vis lægge den anmeldte udformning af Samhandelsreglerne til grund for samhandlen efter 1. januar De nye samhandelsregler kom til at ligge tæt på Forlæggerforeningens ønsker, men det var absolut ikke tilfredsstillende arbejdsvilkår for branchen, at der ikke på et langt tidligere tidspunkt forelå en afklaring fra Konkurrencemyndighederne. Blandt positive resultater i øvrigt skal nævnes, at Konkurrencestyrelsen i en konkret sag gav bogbranchen medhold i, at det både efter EU- og danske konkurrenceregler ikke er tilladt at reimportere fastprisbøger til det danske marked til andre priser end den faste bogladepris. En sådan reimport kunne have udviklet sig til en alvorlig trussel mod fastprissystemet. En anden meget væsentlig nyskabelse på bogmarkedet fra 1. januar 2001 var bortfaldet af boghandlernes hidtidige eneret til at sælge bøger over den såkaldte frigrænse, der i 2000 var 160 kr. Denne meget væsentlige ændring havde stået lidt i skyggen af forhandlingerne om fastprissystemets udformning, da det allerede siden 1999 havde stået fast, at Forlæggerforeningen ville have adgang til flere salgskanaler. Der skulle altså træde flere væsentlige ændringer i kraft den 1. januar Det var med stor spænding, at branchen tog de nye samhandelsvilkår i brug. Boghandlerforeningen havde undervejs i forhandlingsforløbet udtrykt stor bekymring over at få indbygget fleksibilitet i fastprissystemet. Boghandlerforeningen mente, at faste priser hurtigt ville blive rene undtagelser, bla. fordi de forventede mange nye salgssteder måtte formodes at satse på bøger uden faste priser for at kunne markedsføre sig på priskonkurrence. Et lille årstid efter nyordningens ikrafttræden kan det konstateres, at markedet ser ud til at udvikle sig stille og roligt: Der ér kommet en del bøger på markedet uden fast pris, men det er ikke en voldsom andel af de nye bøger. Det kan vurderes, at 10-15% af de nye titler udgives med cirkapris eller helt uden prisangivelse. Der ér kommet mange nye salgssteder til, og der ér kommet en væsentlig forøget omsætning gennem disse nye salgskanaler, men der er dog stadig tale om en ret lille andel af den samlede bogomsætning, så der er ikke for alvor - endnu i al fald - flyttet markedsandele fra de traditionelle salgssteder, boghandlerne, til de nye salgskanaler, primært i form af supermarkederne.

2 De nye markedsforhold synes til gengæld at have virket fremmende for fremkomsten af nye bogformer: fornyelse af tidligere tiders "billigbøger" i form af super pocket bøger og samling af flere bind i ét kæmpebind. I foråret 2001 skete der ændring i rabatvilkårene for skolebøger, idet flere forlag klart meldte ud, at de ville nedsætte de hidtil ydede boghandlerrabatter betydeligt. Allerede i efteråret 2000 havde flere forlag tilkendegivet, at de fandt, at konkurrenceforholdene nødvendiggjorde væsentlige ændringer af hidtidige rabatniveauer. Samhandelsreglerne fastsætter ikke på nogen måde konkrete boghandlerrabatter, men angiver blot, at "boghandleren har krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår". Denne bestemmelse skal bla. ses som et modstykke til boghandlerens forpligtelse til at forhandle alle bøger udgivet af forlæggere, der har tilsluttet sig Samhandelsreglerne. En evt. uenighed om, hvad der konkret skal forstås ved "rimelig rabat", behandles i Bogbranchens Fællesråd. Der var således risiko for en konfrontation i Bogbranchens Fællesråd straks efter de nye Samhandelsreglers ikraftræden. Det lykkedes imidlertid ved uformelle drøftelser mellem forlag og boghandlere at skabe en tilstrækkelig forståelse hos boghandlerne for den ændrede markedssituation og erkendelse af, at alternativet ville være en endnu hurtigere omlægning til direkte salg fra forlagene til skolerne, så Boghandlerforeningen endte med at tilkendegive, at den ikke ville rejse en sag i Bogbranchen Fællesråd mod de signalerede fremtidigt lavere rabatter. En sag om spørgsmålet i Bogbranchens Fællesråd havde næppe givet et andet udfald, men der ville nemt kunne være blevet skabt en uhensigtsmæssig konfrontationsstemning parterne imellem netop på et tidspunkt, hvor der kunne blive stærkt behov for en pragmatisk samarbejdsholdning til at løse de problemer, der kunne opstå i konsekvens af de nye Samhandelsregler og markedsforhold. At situationen alligevel var lidt anspændt, blev klart, da et forlag kom til at benytte ordet "partipris" i forbindelse med en særlig kvantumsrabatudformning. De forviklede tråde blev dog redet ud, og da begrebet "partipris" nu var bragt i diskussion, blev lejligheden benyttet til at slå fast, at hvis der ved salg af mindst 10 eksemplarer er fastsat en partipris, så gælder den lavere pris for ethvert antal over de 10 og ikke kun for multipla af 10 stk. Dermed blev der skabt overensstemmelse mellem den officielle fortolkning og realiteternes verden. Generelt har de nye Samhandelsregler ikke givet anledning til væsentlige stridspunkter mellem Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen. Det afspejler sig i, at der til og med oktober måned kun har været afholdt to møder i Bogbranchens Fællesråd. Forlagsaftaler På Årsmødet i 2000 blev godkendt et forhandlingsoplæg til justering af Normalkontrakten for skønlitteratur til de nye Samhandelsregler, så der kunne tages højde for de supplerende prisbegreber: "cirkapris" og "ingen angivet detailpris". Bestyrelsen fik bemyndigelse til at afslutte forhandlingerne med udgangspunkt i oplægget, som alene tilsigtede en "teknisk" justering af Normalkontrakten. Der havde siden forhandlingernes start været enighed mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening om, at når denne tekniske justering var på plads, skulle der følges op med forhandlinger om andre forhold herunder ikke mindst spørgsmål om digitale rettigheder. Dansk Forfatterforening forlod imidlertid forhandlingerne den 8. marts 2001 med tilkendegivelse af, at "det ikke tjente noget formål at drøfte enkelte dele af Forlæggerforeningens oplæg, for det var

3 det samlede hele, som Dansk Forfatterforenings forhandlingsrepræsentanter ikke fandt mulighed for at få godkendt af deres kompetente organer". Forlæggerforeningens bestyrelse vedtog i sit møde i marts at fastholde forhandlingsmandatet til Forlæggerforeningens forhandlingsgruppe. Dansk Forfatterforening opfordrede efter forhandlingssammenbruddet til, at de to foreninger skulle begynde en møderække til drøftelse af definitioner og hovedprincipper for en helt ny aftale. Dansk Forfatterforening anførte, at det måske vil blive nemmere at opnå enighed om forfatterhonorering, såfremt der først blev opnået en aftalebaseret enighed om struktur og indhold af en ny aftale. Forlæggerforeningens bestyrelse fandt ikke, at det ville bringe mere udsigt til et brugbart resultat af forhandlingerne at udvide forhandlingerne til at omfatte det meget komplicerede digitale område, hvor der hersker stor usikkerhed om de markedsmæssige muligheder og på nuværende tidspunkt er meget forskellige forventninger til økonomien hos forlæggere og forfattere. Bestyrelsen indstillede derfor med anbefaling fra Normalkontraktudvalget til Plenarforsamlingens møde i maj måned, at bestyrelsen blev bemyndiget til at opsige den gældende overenskomst på det skønlitterære område, idet det samtidig skulle meddeles Dansk Forfatterforening, at Forlæggerforeningen dog fortsat vil anbefale sine medlemmer at anvende Normalkontrakten som udgangspunkt for konkrete forlagsaftaler i det omfang, det er hensigtsmæssigt under de nye Samhandelsregler. Det svarer til situationen på fagbogsområdet i dag, hvor Forlæggerforeningen anbefaler sine medlemmer at anvende den ikke-obligatoriske modelkontrakt som udgangspunkt for konkrete aftaler. Plenarforsamlingen gav bestyrelsen denne bemyndigelse, hvorefter Normalkontrakten på det skønlitterære område blev opsagt med virkning fra 1. januar I lyset af at der ikke var udsigt til nogen snarlig aftale med Dansk Forfatterforening om det digitale område, udsendte Forlæggerforeningen i foråret til sine medlemmer et modelforslag til tillægsaftaler vedr. digitale rettigheder i relation til dels allerede indgåede forlagsaftaler dels til nye aftaler. Desuden er udsendt information om situationen vedr. anvendelse af cirkapriser og "ingen prisangivelse" i relation til både nye kontrakter og eksisterende kontrakter. Endelig er der på baggrund af stigende interesse fra danske filmselskaber for brugbare danske manuskripter blevet udsendt en model for options- og filmatiseringsaftale til medlemsforlagene. Drøftelserne med Copy-Dan Billedkunst, som blev påbegyndt i 2000, er blevet genoptaget i efteråret I drøftelserne vil også blive søgt inddraget de digitale anvendelser, hvor der er behov for nogle meget pragmatiske løsninger, hvis ikke forlag og autorer skal bruge helt urimeligt meget tid på rettighedsklarering. Foreningens fremtidige struktur I fortsættelse af drøftelsen på Årsmødet 2000 om foreningens fremtidige opgaver og struktur blev der i april udsendt et spørgeskema til de personlige medlemmer, hvoraf knapt 40 svarede. På Plenarmødet i maj måned orienterede bestyrelsen om sine aktuelle overvejelser, herunder stedfundne drøftelser med Danske Dagblades Forening og BFU, Branche-foreningen for Undervisningsmidler. Der har efterfølgende været flere møder med BFU, som har resulteret i et konkret forslag til etablering af et Forum for Undervisningsmidler i Forlæggerforeningens regi, hvor også de udgivere i BFU, som ikke i dag er medlemmer af Forlæggerforeningen, tilbydes medlemskab på fordelagtige optagelsesvilkår. Forslaget til et Forum for Undervisningsmidler i Forlæggerforeningens regi behandles på Årsmødet BFU`s holdning til forslaget vil kunne foreligge kort tid efter Årsmødet.

4 DRs multimedie- og undervisningsvirksomhed Forlæggerforeningens bestyrelse drøftede i forsommeren de konkurrenceretslige aspekter omkring DRs multimedie- og undervisningsvirksomhed og rettede en henvendelse til DR, hvori man gjorde opmærksom på, at forlagene ser meget alvorligt på, at en licensfinansieret virksomhed som DR involverer sig i kommerciel produktion af "on-line-læremidler" i konkurrence med forlagene. Foreningen anmodede derfor om en redegørelse for, hvorledes DR vil opfylde forpligtelserne til at drive den nye virksomhed på konkurrencemæssige vilkår uden anvendelse af licensmidler. Der blev samtidig anmodet om, at redegørelsen tager udtrykkelig stilling til det forhold, at materialet til udarbejdelsen af online-læremidlerne tager udgangspunkt i materiale fra DR s arkiver, der er finansieret via licensmidler. DR henviste i sin besvarelse til, at Folketinget har bevilget 50 mio. kr. til digitalisering af DR s arkiver med henblik på at få opbygget et læremiddeltilbud til folkeskolen baseret på DR s arkiver og aktuelle produktioner. Det anførtes endvidere, at DR vil satse stort på opbygning af tilbud til hele det område, der samlet set kan betegnes som e-learning, både til det etablerede uddannelsessystem og til den mere frivillige voksenundervisning. Forlæggerforeningens bestyrelse vedtog på den baggrund at rette en henvendelse til de kulturpolitiske ordførere og gøre opmærksom på følgende forhold: En sådan offentlig finansieret virksomhed i direkte konkurrence med de private forlag vil indebære en alvorlig fordrejning af konkurrencen på markedet for digitale læremidler. Det vil være umuligt for private forlag at hamle op med en offentligt subsidieret digital udgiver. DR anfører selv, at man er opmærksom på risikoen for krydssubsidiering af markedstilbuddene med licensmidler. Der henvises i denne forbindelse til, at der føres særskilt regnskab for den del af DR s undervisningsafdeling, der vil tilbyde digitale læremidler i abonnement til folkeskolerne under navnet DRIL (DR-internet læremidler). Selve DRIL-projektet understreger imidlertid umuligheden af, at DR vil kunne adskille på den ene side public service for offentlige midler og på den anden side kommerciel virksomhed, der skulle ske på konkurrencemæssige vilkår. Her er der tale om en total sammenblanding. I DRIL-projektet tages der således udgangspunkt i materiale fra DR s arkiver, der jo er finansieret via licensmidler. Dertil skal lægges de ovennævnte 50 millioner kroner til selve digitaliseringen af materialet. Efterfølgende vil dette digitale læremiddelmateriale blive tilbudt til folkeskolerne i konkurrence med digitale læremidler fra private forlag. Det er ikke en fair konkurrence. Det er tværtimod udtryk for en urimelig fordrejning af konkurrencevilkårene på markedet for digitale læremidler til skade for de private forlag. Forlæggerforeningen anmodede afslutningsvist om, at der på ovennævnte baggrund snarest muligt tages politisk initiativ til at fjerne DR s fortrinsstilling på området for digitale læremidler, idet denne fortrinsstilling vil være til stor skade for alsidigheden i det fremtidige udbud af digitale læremidler. Forlæggerforeningen er efterfølgende blevet opfordret til at forelægge synspunkterne for Folketingets Kulturudvalg. Forlæggerforeningens rejsning af sagen skabte opmærksomhed i pressen og politisk interesse for de potentielle konkurrenceforvridninger. Senest har Konkurrencestyrelsen rekvireret kopi

5 af korrespondancen og meddelt, at Styrelsen vil skrive til DR og understrege den grænsedragning, der må iagttages, hvis konkurrencemæssige problemer skal undgås. Branchestatistik Det har været en vigtig og krævende opgave i det forløbne år at få forbedret og udbygget branchestatistikkerne. Den største nyskabelse er sket med indførelsen af en kvartalsmæssig belysning af bogbranchens omsætning udtrykt i kroner og i antal bind. Dette kvartalsbarometer skal efter hvert kvartal give et billede på, hvordan kvartalet er forløbet i forhold til tilsvarende kvartal i det forudgående år. I løbet af årets kvartaler foretages der også en opsummering, som giver tal, som er mindre påvirkelige for helt tilfældige udsving fra kvartal til kvartal. På bogklubområdet er det lykkedes at få ret dækkende tal, idet også store bogklubområder uden for Forlæggerforeningens medlemskreds har indvilget i at deltage. Kvartalsbarometret bygger primært på de store forlagsekspeditioners data, og har således desværre ikke - endnu? - forlagenes direkte salg til slutbrugere eller boghandlere eller andre salgskanaler. Denne del af omsætningen kunne det også være meget interessant at følge tættere end i den årlige forlagsstatistik, men det vil være væsentligt mere ressourcekrævende at få disse data indhentet, og det vil blive meget vanskeligt at få disse data rimeligt tæt på udløbet af kvartalerne. Mangler blot én af de faste dataleverandører, så kan opsummeringen ikke afsluttes. Forlæggerforeningens Statistikudvalg har derfor fundet, at aktualiteten skal have forrang frem for et bedre dækkende, men lidt forældet situationsbillede. Statistikken for de regnskabsmæssige nøgletal udarbejdes i 2001 ud fra det hidtidige grundlag, mens der for den årlige forlagsstatistik er foretaget en række ændringer i grundlaget og specifikationerne med det sigte at tilvejebringe et mere anvendeligt statistikmateriale. Desværre er det vanskeligt at få data fra en del af forlagene, og for at få en tilstrækkelig datamængde med i statistikken, bliver det først muligt sidst på året at få dataindsamlingen sluttet. Problemet med den meget sene årlige forlagsstatistik bliver dog nu afhjulpet noget af kvartalsbarometret. Høringssvar I forbindelse med Kulturministerens lovforslag om bla. at tillade digital kopiering til personlig brug inden for husstanden protesterede Forlæggerforeningen mod denne ændring uden en samtidig indførelse af en rimelig kompensationsordning for rettighedshaverne. En kompensationsordning blev stillet i udsigt, men synes senere at være udsat. Desuden har Forlæggerforeningen afgivet høringssvar til lovforslag om informationssamfundstjenester, herunder visse aspekter af elektronisk handel. Forlæggerforeningen gjorde opmærksom på, at det med lovforslaget stadig er uløst, hvilket lands lov, der skal finde anvendelse ved ophavsretskrænkelser på internettet: afsenderlandet eller udnyttelseslandet. Denne situation er uholdbar, og Forlæggerforeningen opfordrede Regeringen til at tage initiativ til løsningen af dette vigtige lovvalgsproblem på det ophavsretslige område. Det skal sikres, at lovvalget på den ene side bliver enkelt, og at der på den anden side ikke sker en tilskyndelse til at foretage udnyttelse af ophavsrettigheder i lande med en væsentlig dårligere beskyttelse af ophavsrettigheder end i Danmark. Endelig har Forlæggerforeningen i et høringssvar til et forslag til ændring af Konkurrenceloven

6 vendt sig imod Konkurrencestyrelsens forslag om, at enhver form for prisaftale skal være undergivet et generelt forbud uanset bagatelgrænserne i Konkurrenceloven, lige som forslaget om at indføre fængselsstraf i kartelsager betegnes at ville skyde over målet og være på tværs af EUkonkurrencereglerne, der alene giver mulighed for bøde. Gå-hjem-møder Siden Årsberetningen for 2000 blev udsendt har der været gennemført fire gå-hjem-møder for medlemsforlagene med følgende indhold: "De nye Samhandelsregler - nogle købmandsmæssige overvejelser om priskalkuler, rabatsatser og de forretningsmæssige aspekter af forlagsdriften under nye vilkår", "Om kopiering - især digital kopiering", "De mindre forlags interesser i forhold til foreningens fremtidige formål, hovedopgaver, strategi og prioriteringer" og endelig gå-hjem-møde om Informationsaftalen om gennemsynseksemplarer og om muligheden for deltagelse i et mediekonvergens-projekt, som Syddansk Universitet vil forsøge at gennemføre. Denne nye form for debat- og informationsmøder i Forlæggerforeningens regi har haft svingende deltagertilslutning, men mødet med en række af de mindre forlag gav anledning til et opfølgende arbejde om de store praktiske og økonomiske vanskeligheder, der er forbundet med erhvervelse af rettigheder til anvendelse af billeder. Klareringscenter for digital kopiering Bestyrelsen har tiltrådt et principforslag fra Copy-Dan Undervisningskopier om et Klareringscenter for digital kopiering. Forslaget forudsætter, at det skal være frivilligt for den enkelte rettighedshaver at benytte Klareringscentret eller lade være. Der lægges stor vægt på en individualisering, som bygger videre på en tradition i Foreningen Undervisningskopier, hvor der udbetales vederlag til den enkelte rettighedshaver i overensstemmelse med kopieringen fra vedkommendes værker. Systemet skal være så let at anvende, at det vil blive opfattet som umoralsk ikke at indhente tilladelse, inden et digitalt produkt tages i anvendelse i undervisningen. Pligtaflevering af lydbøger Gennem det forløbne år har Forlæggerforeningen sammen med Forlaget Carlsen lagt pres på Kulturministeriet for at få ændret den hidtidige pligtmæssige aflevering af to eksemplarer af enhver lydbog til Statsbiblioteket i Århus. Forlaget Carlsen fremsendte gentagne gange i forbindelse med aflevering af lydbogseksemplarer en faktura lydende på de faktiske omkostninger ved produktion af de afleverede enheder. Statsbiblioteket afviste at betale og henviste til, det ikke fandt, at de pligtafleverede eksemplarer repræsenterede en uforholdsmæssig stor udgift for forlaget, således at biblioteket havde hjemmel til efter ansøgning at give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne. Men aktionen fik sat Kulturministeriet i bevægelse, og da Forlæggerforeningen havde rykket en del gange for en reaktion, blev det meddelt, at ministeriet ville tage initiativ til en revision af bekendtgørelsen om pligtaflevering af udgivne værker, herunder fonogrammer i form af lydbøger og lydaviser. Det blev oplyst, at indtil bekendtgørelsen ændres, vil forlag kunne søge Kulturministeriet om dispensation fra kravet om afleveringspligt, hvilket indebærer, at pligtaflevering af lydbøger til Statsbiblioteket kun skal ske efter påkrav fra biblioteket.

7 Så vidt det er Forlæggerforeningen bekendt, vil ændringen af bekendtgørelsen komme til at betyde, at tvangsafleveringen af lydbøger indsnævres til at omfatte udgivelser af særlig kunstnerisk eller historisk karakter. Offentlige institutioners "tiggerbreve" Et stigende antal "tiggerbreve" fra offentlige institutioner til forlagene om gratis leverancer af bøger har virket provokerende på mange forlæggere og er flere ganget blevet drøftet blandt bestyrelsens medlemmer. Det efterhånden nærmest systematiserede "tiggeri" foranledigede et bestyrelsesmedlem til i et åbent brev til Undervisningsministeren at spørge, hvorvidt undervisningsinstitutionernes fremgangsmåde var inspireret eller bifaldet af Undervisningsministeriet. Ministeren svarede ved at henvise til institutionernes store grad af selvbestemmelse og tilkendegav ikke at ville foretage sig noget. Men det åbne brev fik markeret branchens forundring over den offentlige sektors forventning om subsidiering fra private virksomheder. Andre emner I det forgangne år har Forlæggerforeningen bistået IPA i en indsats, der skal forhindre, at UNESCO kommer til at vedtage en resolution, som i realiteten vil støtte fri adgang til informationer uanset ophavsrettigheder. Selv om en sådan UNESCO-resolution ikke har lovgivningsmæssige konsekvenser, ville det alligevel være meget uhensigtsmæssigt for forlagsbranchen, hvis teksten i den for forlagene meget negative formulering blev vedtaget. Det ser ud til, at en via IPA koordineret indsats fra mange lande, sikrer en markant forbedring af resolutionens indhold. I IPAs regi har Forlæggerforeningen også været med til at søge at forhindre et tysk lovforslag, der efter sit indhold vil kunne sikre autorer adgang til at rejse krav over for forlagene om yderligere royalty på på indtil 20 år gamle kontrakter. Ifølge lovforslaget skal en domstol kunne tage stilling til, hvorvidt økonomien i en given bogudgivelse efterfølgende har vist sig så meget bedre, at autorerne uanset oprindelig aftale, skal have øget honorering. Hvordan der skal kunne forholdes med alle de udgivelser, som er gået væsentligt dårligere end forventet, melder lovforslaget ikke noget om. De tyske forlag er forståeligt nok ret chokerede over et sådant forslag og har appelleret til international støtte gennem IPA, som har afgivet et stærkt indlæg i den tyske debat. På ytrings- og trykkefrihedsområdet har Forlæggerforeningen sammen med de øvrige nordiske forlæggerforeninger støttet PENs initiativer for at hjælpe den svensk-kurdiske forfatter Mehmed Uzun og hans tyrkiske forlægger, som flere gange er forsøgt dømt ved Sikkerhedsdomstolen i Istanbul for gennem sine udgivelser at "opmuntre til separatisme". Indsatsen ser ud til at have været afgørende for sagens foreløbige udfald. På en helt anden front tegner der sig også trusler mod den kulturelle mangfoldighed: I de hidtidige internationale forhandlingsrunder for frihandel, er det lykkedes at få accepteret at kultur ikke blot kan behandles som en vare på linje med råvarer og gængse industriprodukter. Dermed er det stadig muligt for de enkelte lande at etablerede og fastholde egne måder at støtte og værne den nationale kulturproduktion. For USA udgør kultureksport en overordentlig betydelig eksportindtægt, og USA presser derfor hårdt på for at få kultur omfattet af frihandelsbestemmelser. Forlæggerforeningen har varskoet relevante danske myndigheder om de langsigtede risici og følger selv - foreløbigt lidt på

8 sidelinjen - et canadisk initiativ til etablering af et internationalt samarbejde mellem rettighedshavere, Coalition for cultural diversity, der skal have til formål at for at få respekteret kulturprodukters egenart og sikre, at kultur heller ikke fremover behandles på linje med råvarer og typiske industriprodukter. Sluttelig fra det store til det små, men meget konkret anvendelige: Forlæggerforeningen har sammen med Copy-Dan Undervisningsmidler forsynet medlemsforlagene med et forslag til standardtekst i eengangs undervisningsmaterialer, som forhåbentlig kan være med til at reducere den ulovlige kopiering af sådanne materialer på undervisningsinstitutionerne. Den danske Forlæggerforenings overordnede organer Plenarforsamlingen Der har i år 2001 været holdt 2 plenarmøder inkl. årsmødet. Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer er: Erik C. Lindgren (formand), Jesper Holm (næstformand), Marianne Alenius, Tine Smedegaard Andersen, Niels Borgen, Michael Haase, Lise Jeremiassen. Der har i år 2001 været holdt 11 bestyrelsesmøder. Handelspolitik Bogbranchens Fællesråd Forlæggerforeningens medlemmer er Erik C. Lindgren (rådets formand), Jesper Holm, Niels Borgen og Lise Jeremiassen. Fra Boghandlerforeningens side deltager Jesper Møller (rådets næstformand), Børge Grønne, Karen Danielsen og Peter Tinghøj Christiansen. Der har været holdt 3 møder i Fællesrådet. Bogbranchenævnet Nævnets medlemmer fra Forlæggeforeningen er: Per Hedeman og Ole A. Busck. Boghandlerforeningens repræsentanter er Erik Aunel og Jens Otto Pedersen. Formand for Bogbranchenævnet er højesteretsdommer Per Sørensen. Normalkontraktudvalget v/ Johs. Ravn Udvalgets medlemmer er Christian Ejlers, Axel Kielland, Ken Barnewitz, Jesper Holm, advokat Elisabeth Fogtdal, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Johs. Ravn, mens Erik Mohr Mersing, Martin Dahl Pedersen og Ib Tune Olsen er bisiddere. Det vigtigste emne har været forhandlingerne med Dansk Forfatterforening om tilpasning af Normalkontrakten til de nye Samhandelsregler. Som konsekvens af forhandlingsforløbet, hvor Dansk Forfatterforening forlod forhandlingsbordet, vedtog Normalkontraktudvalget at anbefale

9 bestyrelsen og Plenarforsamlingen at opsige den gældende overenskomst på det skønlitterære område, så der fra 1. januar 2002 alene bliver tale om en ikke-obligatorisk modelkontrakt, som forlagene dog anbefales at tage udgangspunkt i det omfang, det skønnes hensigtsmæssig i den konkrete situation. Som bekendt fulgte bestyrelsen og Plenarforsamlingen Normalkontraktudvalgets anbefaling. Derudover har Normalkontraktudvalget indstillet modelforslag for tillægsaftale vedr. digitale rettigheder til Normalkontrakten for det skønlitterære område. Modelforslagene blev godkendt af bestyrelsen og udsendt til medlemmerne. Endelig har der været arbejdet med aftalen mellem Forlæggerforeningen og Copy-Dan, Foreningen Billedkunst. Hovedemnerne er takstniveauet, evt. aftalelicensvirkning og det digitale område. Ken Barnewitz, Martin Dahl Pedersen og Ib Tune Olsen udgør Forlæggerforeningens forhandlingsgruppe. Bogbranchens Kreditorudvalg Foreningens repræsentanter i udvalget er Niels Gudbergsen og Ib Tune Olsen. Gyldendal er repræsenteret ved Per Hedeman. Udvalgets forretningsfører er advokat Allan Falk Der har ikke været sager, som har givet anledning til møder i DBK v/ Niels Borgen DBK Bogdistribution har som formål på et forretningsmæssigt grundlag at drive servicevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed, især over for den danske bogbranche. Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-6 medlemmer, hvoraf forlæggerforeningen udpeger tre medlemmer, Johannes Ravn, Aksel Bjørke og Niels Borgen (næstformand) og boghandlerforeningen to medlemmer, Jørn Bach og Jesper Møller. Bestyrelsen har valgt advokat Ejvind Sandal til bestyrelsesformand. DBKs hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været koncentreret omkring forlagsekspedition og distributionsservice. DBK ønsker at servicere forlagene fuldt ud med ekspeditionsservice til alle afsætningskanaler boghandlere, forhandlere, direkte kunder, grossister, internetkunder og eksportkunder og på sigt også elektronisk distribution, hvis behovet kommer. Der er i dag tre ekspeditioner af fysiske bøger, Siljangade på Amager, Jernholmen på Avedøre Holme og Farverland i Glostrup, samt yderligere to baggrundslagre på Avedøre Holme. De vigtigste regnskabstal fra 2000 (med tallene fra 1999 i parentes) er angivet i det følgende. Overskud før skat 7,2 mio (10,2 mio) Overskud efter skat 5,0 mio (7,0 mio) Bogført egenkapital 54,2 mio (49,2 mio) DBK ansatte i slutningen af år 2000 Peter Johnsen som ny adm. direktør efter Palle Mogensen. I år 2001 har DBK overtaget ekspeditionen for Politikens Forlag samt en række mindre forlag, hvilket har givet en markant fremgang i antallet af ekspederede bøger. DBK har i det forløbne år arbejdet intensivt med at lægge planer for at forbedre og rationalisere forlagsekspeditionen, herunder sammenlægge de tre eksisterende ekspeditioner til én. Disse planer forventes at blive til realiteter i 2003 og vil give DBK en markant styrkelse af effektivitet og konkurrenceevne i mange år fremover.

10 Bestyrelsen holder ordinært møde hvert kvartal DBKs revisor er fortsat Deloitte & Touche. Landsstævnet 2001 v/ Niels Gudbergsen Der var som sædvanlig forud for landsstævnet nedsat et udvalg, der skulle udforme programmet. I dette udvalg var der fra forlæggerside deltagelse af Anette Wad og Niels Gudbergsen, og udvalgets arbejde lededes på fortræffelig vis af Boghandlerforeningens direktør, Olaf Winsløv. Resultatet blev et landsstævne, der vist nok oplevedes som tilfredsstillende, hvad det programsatte angik, af de fleste landsstævnedeltagere. To emner blev de væsentlige på landsstævnet, først og fremmest branchens forhold anskuet i lyset af de store ændringer i samhandelsreglerne, der skete ved årsskiftet, og katalogsituationen, hvor der specielt var fokus på Nye Bøger. Meningerne var som altid i vor branche mange og forskellige, men tonen som sædvanlig urban, og landsstævnet blev i det hele taget afviklet i en god stemning og i en optimistisk ånd. Alt i alt et vellykket landsstævne. Bogkatalogudvalget v/ Jan Wass Udvalgsmedlemmerne er Olaf Winsløw og Marianne Withen fra Den danske Boghandlerforening og Jan H. Schmidt og Jan Wass fra Den danske Forlæggerforening. Carsten Berthelsen var projektleder. Han er fratrådt i 2000 og arbejdet varetages nu af boghandlerforeningens sekretariat. Hanne Frederiksen er referent. Udvalget har arbejdet med redaktion og markedsføring af katalogerne "Nye Bøger 2001" og "Det store bogudsalg 2001". Det store bogudsalg Udvalget var i forbindelse med den endelige udvælgelse af titler til kataloget suppleret med Steen Ewald-Larsen, Århus, Kjeld Bonderup, GAD, Karen Danielsen, Magasin og Susanne Willers, Aschehoug. Kataloget udkom d. 14. februar 2001 og selve udsalgsperioden løb fra d. 21. februar til d. 13. marts. Antallet af titler i kataloget var og 206 illustrationer fra 72 forlag mod titler og 254 illustrationer fra 76 forlag året før. Oplaget var eksemplarer. I 2000 var oplaget eksemplarer. Kataloget blev, som i de senere år, ledsaget af et kampagnemateriale, som interesserede boglader kunne bestille mod betaling. G.E.C. Gads boglader distribuerede eksemplarer med specialforside. Kataloget blev annonceret i dagbladene. Økonomi for Bogudsalgskataloget: Udgifter: Indtægter: Resultat:

11 Nye bøger 2001 Kataloget udkom d. 28. september. Lay-outet var atter i år lagt i hænderne på Imperiet, som havde løst opgaven meget i lighed med sidste år. Omslaget var lay-outet af Stoltzedesign. Katalogets hele koncept var i 2001 radikalt ændret. Udvalget havde besluttet at begrænse antallet af emnegrupper for til gengæld at gøre de udvalgte grupper komplette via en registrant, som hentede sine informationer i BIBI. Denne beslutning begrundedes i den kendsgerning at flere forlag i de seneste år havde fravalgt deltagelse. Denne beslutning gav anledning til en del debat, allerede ved Landsstævnet i Espergærde, hvor nogle forlag gjorde sig til talsmænd for en komplet registrant, således at alle emnegrupper og titler kunne medtages. Efter en debat som strakte sig ind i sommeren blev det besluttet, at kataloget kunne bringe helsides annoncer indeholdende titler, som lå udenfor de udvalgte grupper. Dette resulterede i en tilmelding på i alt 19 helsides fire farve annoncer fordelt på 10 forlag. Indholdet i disse var meget blandet og katalogudvalget synes, at det gav kataloget et lidt broget lay-out. Det vil til udgaven 2002 blive understreget, at annoncer kun kan indeholde nyheder fra det aktuelle år. Kataloget indeholdt nyheder, 119 illustrationer fra 56 forlag. I 2000 var der nyheder og 253 illustrationer fra 57 forlag. Sideantallet var 96 mod 120 i Oplaget var eksemplarer mod i Markedsføringen omfattede annoncering i dagblade, plakat med forsidemotivet, display, annonceaftryk samt uddeling af kataloget på BogForum Økonomi for kataloget Nye Bøger 2001 (forventet) Forventede udgifter: Forventede indtægter: Forventet resultat: Boghandlernes Kautionsinstitut v/ole A. Busck Bestyrelsen består af Johs. Ravn og Ole A. Busck (næstformand) og boghandlerne Erik Aunel (formand) og Lorentz Nielsen. Der har i året løb være en enkelt forespørgsel om kautioner, men det har endnu ikke ført til konkrete aftaler. De senere års erfaringer har givet bestyrelsen det indtryk, at lånemarkedet pt. ikke har særlig brug for kautionsordninger. Regnskabet har været tilfredsstillende, og kautionskapaciteten er ikke opbrugt. Statsgarantien udløber i Dansk Handel & Service Ole A. Busck er medlem af repræsentantskabet i Dansk Handel & Service og medlem af Serviceudvalget. DanEDITEUR v/ Henning Veis Der har ikke foregået nogen aktiviteter i gruppen i det forløbne år, og der har ikke været korrespondance/henvendelser om at genoptage arbejdet i gruppen.

12 Forbrugerklagenævnet Erik V. Krustrup er efter indstilling fra foreningen beskikket medlem af Forbrugerklagenævnet for perioden Ophavsret Copy-Dan v/ Erik Mohr Mersing Også i 2001 har Forlæggerforeningen deltaget i arbejdet på alle væsentlige områder og niveauer i den fælles rettighedshaverinstitution Copy-Dan. Forlæggerforeningens repræsentanter i Copy-Dan er Jesper Holm, Lise Jeremiassen, Ib Tune Olsen og Erik Mohr Mersing. Jesper Holm er næstformand i foreningen Undervisningskopier. Forlæggerforeningens repræsentant i foreningen AVU-kopier er Lise Jeremiassen. Tune Olsen er suppleant i foreningen TV til søfarende og medlem af foreningen Kabel-TV. Mersing er suppleant i foreningen Undervisningskopier, medlem af foreningen TV til søfarende og foreningen Erhvervskopier, samt medlem af Copy-Dans bestyrelse. Jesper Holm, Lise Jeremiassen, Ib Tune Olsen og Erik Mohr Mersing udgør Forlæggerforeningens Copy-Dan-koordineringsudvalg, der varetager og koordinerer forlagenes interesser på de områder, der dækkes af Copy-Dan, og som rapporterer herom til Forlæggerforeningens bestyrelse. Der har ikke været afholdt møder i koordineringsudvalget i Copy-Dans bestyrelse og ledelse Bestyrelsen vedrørende Copy-Dans samlede virksomhed består af følgende medlemmer, hvoraf musiker Anders Laursen (formand), fotograf Peter Thornvig, direktør Mikael Waldorff, oversætter Frants Gundelach, journalist Christian Kierkegaard, filminstruktør Nils Vest, komponist Arne Würgler og artist Nick Olander, repræsenterer ophavsmændenes og de udøvende kunstneres organisationer, mens Ebbe Dal (næstformand), musikforlægger Hans-Ulrik Barfoed, sekretariatsleder Klaus Hansen, advokat Erik Mohr Mersing og advokat Johan Schlüter repræsenterer udgivernes og producenternes organisationer. Copy-Dans direktør er Litten Hansen. Forvaltningschef for Undervisningskopier er Niels Holm Svendsen, for Erhvervskopier Litten Hansen, for Billedkunst Kirsten Kierkegaard og for de øvrige foreninger Sven Karnov. Om virksomheden i årets løb kan i øvrigt oplyses følgende: Foreningen Erhvervskopier Denne forening har til formål at indgå aftaler om fotokopiering af pressestof med erhvervsvirksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Foreningen kan ikke indgå aftale om digital kopiering. Ud over pressestoffet indgår foreningen også aftaler om erhvervsvirksomheders, organisationers og offentlige myndigheders fotokopiering af bøger af fagmæssig art i overensstemmelse med ophavsretslovens 14.

13 Foreningen TV til søfarende Denne forening har til opgave at opkræve og fordele vederlag for danske søfarendes brug af kopierede udsendelser fra Danmarks Radio og TV2 på danske skibe. Foreningen er indstillet til nedlæggelse som selvstændig forening ved årets udgang, således at området fremtidigt håndteres af AVU-kopier. Foreningen Billedkunst Af relevans for forlagene har denne forening til formål at indsamle og fordele beløb for gengivelse af kunstværker i trykte og elektroniske medier. Der foreligger en aftale mellem Copy-Dan/Billedkunst og Forlæggerforeningen om gengivelse af kunstværker i trykte bøger. Parterne forhandler i øjeblikket om en revision af aftalen, herunder med inddragelse af digitale medier. Foreningen Båndkopi Denne forening har til formål at forvalte indtægterne fra afgiften på blanke lyd- og videobånd. I 2001 blev blankbåndsordningen udvidet til også at omfatte cd-medierne, cd-r og cd-rw. Et ministerielt embedsmandsudvalg overvejer i øjeblikket, om ordningen skal udvides til at omfatte optageudstyr i form af cd-brændere, harddiske m.v. som følge af ophævelsen i 2001 af forbudet mod personlig digital kopiering. Foreningen for AVU-kopier v/ Lise Jeremiassen Denne forening forvalter det aftalelicenssystem, der gælder efter opretshavslovens 13 vedrørende optagelse og kopiering af radio- og fjernsynsprogrammer i undervisningsvirksomhed. Der er afholdt fællesmøder med foreningen Kabel-TV og Foreningen Båndkopi i august 2001, hvor Lise Jeremiassen kom med et oplæg som skulle belyse problemerne for forlagene i forhold til digitale rettigheder. Spørgsmålene gik på, hvordan området vil udvikle sig, og hvordan man kan sikre autorernes rettigheder på en håndterbar måde. Desuden har der været drøftelser om den organisatoriske placering af AVU-kopier i forhold til Copy-Dan. Foreningen Undervisningskopier v/ Jesper Holm Denne forening indgår aftaler om undervisningsinstitutioners kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale fra bøger, tidsskrifter, aviser, noder m.v. Mod betaling af vederlag. Foreningens aktiviteter er baseret på Ophavsretslovens 13. Aftalerne er indgået som en række hovedaftaler med folkeskoler, gymnasieskoler, erhvervsskoler, musikskoler, højskoler, seminarer, universiteter og andre højere læreranstalter samt for brug af materiale til eksamensopgaver. Foreningen repræsenterer rettighedshavere, der er organiseret i 15 medlemsorganisationer, der omfatter autorer og udøvere samt forlag, producenter og udgivere. Foreningen ledes af et råd, hvor alle organisationer er repræsenteret, samt et formandskab med Jesper Holm som næstformand og en repræsentant for autorerne som formand. Der har de sidste par år foregået et omfattende arbejde i et såkaldt Digitalt Udvalg, der består af formandskabet samt to jurister fra henholdsvis udgiver- og autorside, med henblik på at afdække den nutidige og fremtidige brug af digitale undervisningsmaterialer, herunder specielt digitale

14 kopier af oprindeligt analogt materiale. Dette arbejde har ført til, at der er givet tilladelse til på forsøgsbasis at igangsætte visse forsøg, samt at det er besluttet at etablere et Center for Digital Klarering under Undervisningskopier. Fra Foreningen Undervisningskopier blev der i alt i 2001 fordelt 108 mio kr., hvoraf 96,1 mio kr. tilfaldt danske rettighedshavere. Danske og udenlandske udgivere har i alt modtaget 54 mio, heraf er 44,4 mio udbetalt til danske udgivere, og heraf igen 20,5 mio til medlemmer af Forlæggerforeningen. Dette er en stigning på 1,8 mio kr. i forhold til Ophavsretsligt Forum v/ Erik Mohr Mersing Ophavsretligt Forum blev stiftet i oktober 1995 og har til formål at skabe opmærksomhed og debat om de vilkår, som medier og andre kulturbærende foretagender arbejder under. Bag Ophavsretligt Forum er følgende erhvervsorganisationer og virksomheder: Danmarks Radio, Dansk Fagpresse, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Danske Dagblades Forening, Danske Reklamebureauers Brancheforening, Danske Teatres Fællesorganisation, Den danske Forlæggerforening, Foreningen af Danske Spillefilmproducenter, Foreningen af Danske Videogramdistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, IFPI Danmark (International Federation of the Phonografic Industry), Producenterne (Danske Film- og TV-producenter), TV 2/Danmark, TV3, Dansk Musikforlæggerforening, Multi Medie Forening og Tivoli. Den danske Forlæggerforening er i Ophavsretligt Forum repræsenteret af advokat Erik Mohr Mersing. Forretningsudvalget består af advokat Maria Rørbye Rønn (Danmarks Radio), direktør Ebbe Dal (Danske Dagblades Forening) og advokat Erik Mohr Mersing (Forlæggerforeningen). Der har ikke været afholdt medlemsmøder i løbet af Uddannelsespolitik og repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser Skolebogsudvalget v/ Lise Jeremiassen I år 2001 har arbejdet i skolebogsudvalget været præget af drøftelser vedrørende de nye samhandelsreglers effekt på undervisningsforlagenes situation og indførelsen af direkte handel fra forlagene. Lise Jeremiassen har deltaget som repræsentant for Forlæggerforeningen i en EU-konference i Bruxelles i september måned om lige muligheder i uddannelserne og samarbejde med forlagene. Bestyrelsen ønsker at styrke undervisningsmiddelforlagene og synliggøre deres situation på markedet og har i den forbindelse indledt forhandlinger med BFU for at undersøge mulighederne for en sammenlægning med Forlæggerforeningen. Der har været afholdt møde for undervisningsmiddelforlagene med drøftelser af Informationsaftalen, som næste år skal genforhandles med Amtsrådsforeningen. Branchesamarbejdsudvalget v/ Lise Jeremiassen

15 Branchesamarbejdsudvalget under Undervisningsministeriet har til formål at fungere som et forum for gensidig information om fælles berøringsflader og projekter, løbende at diskutere udviklingen af undervisningsmiddelmarkedet herunder f.eks.forsyningen og distributionen samt samarbejdet mellem undervisningsmiddelbrancherne og brugerne og at fungere som platform for gennemførelse, evaluering og formidling af fælles udviklingsprojekter. I Branchesamarbejdsudvalget deltager IT- og undervisningsmiddelbranchernes repræsentanter, de (amts)kommunale organisationer, lærerforeningerne og Undervisningsministeriet. Udvalget kan ad hoc nedsætte arbejdsgrupper med andre repræsentanter. Generelle problemstillinger i branchen drøftes, og der nedsættes ad-hoc udvalg vedr. undervisningnsområdet. Forlæggerforeningens repræsentant i Branchesamarbejdsudvalget er Lise Jeremiassen. Undervisningsministeriets Referencegruppe for Projekt IT, medier og folkeskolen v/ Lise Jeremiassen Referencegruppen, der har repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Danmarks Lærerforening, IT- Brancheforeningen, Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet, BFU samt Forlæggerforeningen, følger Undervisningsministeriets Projekt IT, medier og folkeskolen. Referencegruppen er en ad hoc gruppe under Branchesamarbejdsudvalget. I gruppen drøftes kriterier for tildeling af udviklingspuljen på 340 mill. kr. og behov for udviklingsprojekter. Forlæggerforeningens repræsentant i referencegruppen er Lise Jeremiassen. Syddansk Universitets Læremiddelgruppe v/ Lise Jeremiassen Syddansk Universitet har etableret en gruppe som skal forske i, hvordan læring foregår. Gruppen er sammensat af forskere i pædagogik og læring, en forfatter og en fra Forlæggerforeningen. Forlæggerforeningen er repræsenteret af Lise Jeremiassen. Fonden Undervisnings Information, FUI v/ Ken Barnewitz Foreningen er i bestyrelsen repræsenteret af Ken Barnewitz (formand) og Lise Jeremiassen Bestyrelsen for FUI har i 2001 fortsat arbejdet med at forbedre og udbygge den elektroniske informations- og katalogvirksomhed og bestillingsdatabase med henblik på at optimere såvel driftssikkerhed som brugervenlighed for såvel producenter og slutbrugere. I denne forbindelse er hjemmesiden blevet grafisk moderniseret. Der udgives fortsat trykte kataloger. FUI s database er i fortsat vækst, og bestyrelsen arbejder fortsat med spørgsmålet om den bedst mulige registreringsform for IT-materialer eller boglige materialer med tilknyttede IT-komponenter. Endelig har bestyrelsen iværksat et projekt med henblik på at tilvejebringe et tilstrækkeligt økonomisk fundament til udviklingen af FUI databasen fra en ren informations- og bestillingsdatabase til en egentlig brancheportal. Fællesudvalget for Informationsaftalen v/ Ken Barnewitz Foreningen er i udvalget repræsenteret af Ken Barnewitz og Michael Haase Fællesudvalget, som har repræsentanter fra Informationsaftalens aftaleparter (Forlæggerforeningen, Amtsrådsforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler), afgør tvivlsspørgsmål vedrørende aftalens indhold og omfang. Konkrete spørgsmål fra forlag og producenter vedrørende

16 materialer og deres placering inden for aftalen behandles løbende. Af særligt markante arbejdsområder i 2001 skal nævnes: de digitale materialers indplacering i forhold til aftalen, udvidelse af kredsen af aftaleparter og endelig fornyelse af aftalen, som har været gældende i sin nuværende form siden Danmarks Pædagogiske Universitet, masteruddannelse i formidling af børnelitteratur Danmarks Pædagogiske Universitet har anmodet Forlæggerforeningen om at deltage med en repræsentant i en følgegruppe til udvikling af en masteruddannelse i børnelitteratur. Forlæggerforeningen har udpeget Anne Mørch-Hansen. Undervisningsministeriets Projekt Fremtidens danskfag Undervisningsministeriet har etableret et projekt Fremtidens danskfag til overvejelse af udviklingen af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer. Projektarbejdsgruppen suppleres af et brugerpanel af organisationsrepræsentanter. Forlæggerforeningen har udpeget Mikael Pedersen som repræsentant til brugerpanelet og til at afgive en udtalelse om krav/forventninger til den fremtidige danskundervisning. Projekt Fremtidens danskfag skal afgive en redegørelse med anbefalinger for udvikling af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer i uddannelsessystemet. Kulturpolitik og repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser Kulturministeriets Udvalg for bogmarkedet v/ Erik C. Lindgren I forbindelse med ændringerne i handelen med bøger pr. 1. januar 2001 nedsatte Kulturministeren et udvalg under forsæde af afdelingsleder Poul Bache til i en 3-årig periode at overvåge udviklingen på bogmarkedet. Der skal udarbejdes årsrapporter, og i 2003 er det meningen, at udvalget skal aflevere en slutrapport til ministeren. Første rapport offentliggøres april I årets løb har der været afholdt 5 møder. Erik C. Lindgren repræsenterer Den danske Forlæggerforening, og i møderne deltager desuden Boghandlerforeningen, Dansk Forfatterforening, Skønlitterære Forfatterforening, Litteraturrådet og Konkurrencestyrelsen. Udvalgets væsentligste opgave i 2001 har været at få overblik over det statistiske grundlag, og her har Forlæggerforeningen især kunnet trække på Statistikudvalgets arbejde. Ministeren har bevilget kr ,- øremærket til Litteraturrådet til statistik, og Litteraturrådet har i oktober 2000 meddelt Kulturministeriet, at det ønsker at anvende beløbet til en kortlægning af forholdene på det danske bogmarked ved Lisbeth Worsøe Schmidt. Projektet forventes afsluttet april 2002 og vil munde ud i såvel en publikation som et seminar. FEVO, Foreningen for oversættere v/ Lisbeth Møller-Madsen Der har ikke været aktiviteter i FEVO i år. Litteraturrådet v/ Anette Wad Det nye Litteraturråd - bestående af formand Anne-Marie Mai, Ida Jessen, Peter Poulsen, Astrid Saalbach og Anette Wad tiltrådte januar Med en ekstra bevilling fra Kulturministeriet på i alt 14,3 mio. mod 9 mio. i 2000 er vilkårene for eksperimenterende kvalitetslitteratur blevet væsentligt forbedret.

17 Litteraturrådet har - udover sine 2 årlige uddelinger - brugt tid på at formulere Handlingsplan 2002 som skal godkendes af ministeren den 15. november Planen er et udtryk for Litteraturrådets litteraturpolitiske vurderinger og prioriteringen for det kommende år. Gengives her med kommentarer om, hvad Litteraturrådet afgjorde i 2001 (efter det afgående råds handlingsplan). Handlingsplanen 2002 omfatter dels de 8 særlige puljer, som forvaltes af sagkyndige udvalg. De 8 er: prosa 1.2 mio. kr., lyrik , kultur-essayistik , tegneserier , illustrationer , dramatik , faglitteratur 1 mio. og børnelitteratur kr. Dels består handlingsplanen af følgende initiativer: Litteraturrådets skriftserie Skriftserie 2001 sætter fokus på forfatterens økonomiske vilkår. Skriftserie 2002 undersøger de sidste 100 års udgivelses- og distributionshistorie. Børn, unge og litteratur Udgivelse af en antologi med prøve på litteratur der er specielt fængende for et ungt publikum. Antologien skal gratis distribueres til relevante institutioner. Overvågning af bogmarkedet Ekspertgruppe nedsat til undersøgelse af udviklingen på bogmarkedet, herunder især effekten på de forskellige litterære genre. Ledet af Lisbeth Worsøe Smidt. Klassikerudgivelser I samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. År 2000 blev Emil Aarestrup fejret med udstillinger, udgivelser, oplæsninger, seminar etc. I år 2001 er det Kjeld Abell og i 2002 er valget faldet på Thomasine Gyllembourg. Verdens bogdag Er afholdt 2000 og fortsætter med støtte fra blandt andet Litteraturrådet. Ikke-dansksprogede forfattere i Danmark Som kompensation for manglende biblioteksafgift til disse forfattere uddeles legater til ikkedansksprogede forfattere som skriver for et dansk publikum i Danmark. Manuskriptstøtte-ordning for forfattere med anden etnisk baggrund end dansk Arbejdslegater og oversættelsesstøtte gives så disse forfattere kan præsentere deres manuskripter for danske forlag. Mentorordning for oversættere og oversætteruddannelse I samarbejde med Dansk Oversætterforbund. Bevilling til vejledningsforløb hvor en erfaren oversætter fungerer som læser og diskussionspartner for en mindre erfaren oversætter. Forum Littteraturrådet har stand på Bogmessen, hvor rådet oplyser om sit arbejde og uddeler skriftserien. Priser og medaljer

18 Litteraturrådet har ansvaret for følgende priser og medaljer: Holberg-medaljen, Den faglitterære pris, Kritikerprisen og Georg Brandes prisen. I øvrigt støttes: Klassikerudgivelser, Forfatterforeningens kursusvirksomhed, Dansk Forfattercentrum, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgård (overførsel på 1 mio. kr. i 2001, 2002 og 2003). Dansk Litteraturcenter v/anette Wad Bestyrelsen for Dansk Litteraturcenter består af medlemmerne af Litteraturrådet. Dansk Litteraturcenter har i det forløbne år haft bl.a.følgende aktiviteter: Uddeling af Oversætterforbundets Ærespris Dansk Litteraturcenter administrerer Oversætterforbundets Ærespris, der dette år gik til Jørgen Nielsen. Med prisen følger kr., og det blev fejret ved en reception i Kulturministeriet. London Bookfair Centret deltog i rights centret. Danish Literary Magazine 19 udkom i marts i forbindelse med forårets messer. Leipzig Bogmesse En repræsentant fra Dansk Litteraturcenter deltog i Leipzig bogmesse. Salon du livre Centret deltog med en repræsentant på den parisiske bogmesse. Forfatterudveksling med Writer's Room i Hamborg I april og maj besøgte to tyske forfattere Danmark som led i et udvekslingsprogram med Writers Room i Hamborg, hvor Rasmus Heiberg og Sissel-Jo Gazan var i Bologna Børnebogsmesse Centret deltog med egen stand, og i forbindelse med børnebogsmessen udkom præsentationsfolderen Ten Danish Storytellers. Scandinavia on Stage april Dansk Litteraturcenter arrangerede i samarbejde med Generalkonsulatet i New York det største tiltag for dansk dramatik i USA nogensinde under titlen Scandinavia on Stage. Fra Danmark deltog fire dramatikere: Line Knutzon, Astrid Saalbach, Peter Asmussen og Erling Jepsen. Derudover deltog teaterdirektør Klaus Hoffmeyer, teaterkritiker Monna Dithmer og dramaturg Jesper Bergmann som oplægsholdere. 100 amerikanske teaterproducere, teaterdirektører, koreografer, kritikere og akademikere var inviteret til konferencen. Programmet var en blanding af forelæsninger, paneldiskussioner, introduktioner af dramatikerne samt readings eller fremførelser af de dramatiske tekster. Der blev vist betydelig interesse for alle fire dramatikere fra forskellige teatre. Litteraturhus København I fire dage i maj omdannede Dansk Litteraturcenter, i samarbejde med Goethe-Institut, Møstings Hus på Frederiksberg til Litteraturhus. Der var oplæsninger, forfatterfilm, debat, børnearrangementer og café. Arrangementet var tværkulturelt, så alle oplæsninger involverede både danske og tyske forfattere. De danske forfattere var Peter Laugesen, Katrine Marie Guldager,

19 Ursula Andkjær Olsen, Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen, Jens Martin Eriksen, Charlotte Weitze og Helle Helle. Blandt de tyske forfattere var navne som Sarah Kirsch og Judith Hermann. Weekendens arrangementer blev afrundet med en konference, hvor fire direktører fra forskellige tyske litteraturhuse sammen med en gruppe danske politikere, forfattere, litteraturanmeldere og litterater diskuterede betingelserne for et litteraturhus. Literature Across Frontiers Centret deltog i maj i en konference i Prag vedrørende oversættelse fra små sprogområder. Pia Tafdrup læste op på dansk med tjekkisk paralleloplæsning, og fra dansk side deltog desuden centerleder Bjørg Hedelykke fra Dansk Litteraturcenter, oversætterne Nina Gross og Roland Hoffmann samt centerleder Peter Q. Rannes fra Hald Hovedgård. Italiensk forlæggerseminar I juni inviterede Dansk Litteraturcenter ti af Italiens førende forlæggere til København for at møde danske forfattere og forlæggere. Programmet for besøget var intensivt og bød blandt andet på et oplæsningsarrangement i Karen Blixens dagligstue på Rungstedlund, hvor Suzanne Brøgger, Jens- Martin Eriksen, Niels Brunse, Anne Marie Løn og Helle Helle læste op. Ud over de kulturelle indslag havde de italienske forlæggere en travl mødekalender. Besøgsprogram Karen Blixens franske forlægger besøgte i august Danmark på et besøgsprogram arrangeret af Dansk Litteraturcenter. Anledningen var en nyoversættelse af Den afrikanske farm. Göteborg Bogmesse Centret deltog med en repræsentant i messen. Frankfurt Bogmesse Danish Literary Magazine 20 udkom i forbindelse med messen, hvor centret deltog med egen stand. Året i øvrigt Dansk Litteraturinformationscenter skiftede den 1. marts navn til det mere mundrette Dansk Litteraturcenter. Udover sine administrative opgaver og projekter har centret udgivet og arbejdet på informationsmaterialer af forskellig art i I februar udkom Danish Drama Newsletter. Dansk Litteratur Center Strategi og handlingsplan udkommer i november, og blev i løbet af året udvidet med 10 nye forfatterprofiler. Endelig er Dansk Litteraturcenter i gang med et nyt internetprojekt for den danske børnelitteratur med åbning i foråret 2002, og samtidig er Centret påbegyndt udformningen af en ny børnebogsudstilling med åbning i maj Nationalbibliografisk udvalg v/ Niels Borgen Udvalget ventes i 2001 at afholde 1 møde. Dagsorden foreligger endnu ikke. Gutenberg 21 panelet v/ Merete Ries Der har i årets løb været afholdt 2 møder. Mødeaktiviteten har været indstillet mellem august 2000 og maj 2001, bl.a. som følge af interne problemer i Xerox. Disse har medført en reduktion af budgettet. Af panelets projekter kan nævnes: et chat-room på internettet, en antologi om fremtidens bog, Legepladsen, med bidrag af et bredt udvalg af inviterede forfattere, en eller flere facsimileudgivelser af interessante manuskripter, førsteudgaver eller arbejdsbøger, et seminar, samt en række indbudte gæstetalere, hvoriblandt salgs- og produktchef Per Haslev, Adobe Danmark, holdt et indlæg om elektroniske perspektiver i relation til bogen. Der er altså indtil videre meget få

20 konkrete resultater af det danske Gutenberg21-panels uregelmæssige mødeaktivitet. Ifølge Gustav Kragh, Xerox, gør det samme sig gældende for aktiviteten i Europas øvrige Gutenberg21 fora. Den Grafiske Højskoles Uddannelsesråd v/ Nils Bjervig Der har været afholdt møde i april. Næste møde er den 14. november efter deadline på årsberetningen. Der blev orienteret om optaget på årets uddannelser: 318 har søgt GK-uddannelsen (Grafisk kommunikation), hvoraf 168 var til optagelsesprøve. Optagelsesantallet er udvidet til i alt har søgt GTL-uddannelsen (Grafisk teknologi og ledelse), hvoraf 13 umiddelbart kan optages, mens 6 afvises. Rektor Eivind Winsløw fratrådte den 30. juni Ny rektor er Anne-Marie Wivel. Uddannelsesleder Jesper Clement oplyser, at et fokuspunkt vil blive nye dagstudier med henblik på professions-bachelorer, der bl.a. vil medføre nye adgangskriterier, nemlig studentereksamen eller tilsvarende. Center for Børnelitteratur - CfB v/anne Mørch-Hansen Center for Børnelitteratur åbnede 4. september 1998 og har til formål at forske i og formidle viden om børnelitteratur samt bidrage til udbygningen af national og international børnelitteratur på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Centret varetager derudover undervisning og driver en forfatterskole. Der er i 2001 ansat otte personer på centret: en leder, tre ph.d ere (fra 1.sept. 2 ph.d ere og en amanuensis), en forskningsassistent, to bibliotekarer og en sekretær. Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder og to repræsentantskabsmøder. Biblioteksvirksomhed: CfB råder over en enestående børnebogssamling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek (beliggende på Danmarks Pædagogiske Universitet). Centrets bibliotekarer sørger for at videreføre og udbygge samlingen og at betjene centrets brugere. Alle danske og udvalgte udenlandske børnebøger, faglitteratur om børnelitteratur og diverse tidsskrifter anskaffes og katalogiseres. Forfatterskole: Efter ønske fra såvel elever som lærere ved Centrets forfatterskole for børnelitteratur besluttede bestyrelsen at gøre forløbet toårigt. I 2001/2002 er det ph.d. og amanuensis Nina Christensen, der har hovedansvaret for Forfatterskolens undervisning, som deltagerne delvist selv betaler for. To ud af de syv elever, der i juni 2001 afsluttede det første toårige forløb, har fået udgivet børnebøger. Yderligere tre børnebøger fra Forfatterskolens elever er antaget til udgivelse. Forskning: 1. september 2001 startede Nina Christensen som amanuensis efter at have indleveret sin ph.d.- afhandling om Den moderne danske billedbog Anna Klarskov Skyggebjerg er i gang med et treårigt forskningsprojekt om Den fantastiske fortælling og dens egenart, som ventes afsluttet i Tom Jørgensen er i gang med et treårigt ph.d.-projekt om Skolebibliotekets kulturelle dimension, støttet af Undervisningsministeriet. Forskningsassistent Anette Steffensen har desuden sammen med centrets leder Torben Weinreich forestået en undersøgelse af de 14-15åriges læsevaner i 2001; rapporten er udgivet i CfB s skriftserie.

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 2 Mødedato: 10 11. marts Tidspunkt: Kl. 09.00 15.00 Sted: Helenekilde Badehotel REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere