Året Samhandelsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året 2001. Samhandelsreglerne"

Transkript

1 Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig Styrelsens krav om, at der også ved faste priser skulle kunne ydes rabatter ud over de gældende studie- og kvantumsrabatter. Med dette krav ønskede Konkurrencestyrelsen i realiteten at åbne op for, at der på samme tid skulle kunne gælde flere faste priser på den samme fastprisbog. Både Forlæggerforening og Boghandlerforening fandt, at det ville skabe en uholdbar situation, som ville underminere fastprissystemet. Konkurrencerådet behandlede spørgsmålet den 20. december 2000, men vedtog at udsætte behandlingen af de anmeldte Samhandelsregler indtil det forelå nærmere belyst, hvad der kan siges at være nødvendige bestanddele af et fastprissystem eller med Konkurrencerådets formulering: "indtil spørgsmålet om, hvad der udgør accessoriske bestemmelser til fastprisdispensationen er nærmere belyst". Formelt blev behandlingen af de nye Samhandelsregler således ikke afsluttet, men branchen kunne på lovlig vis lægge den anmeldte udformning af Samhandelsreglerne til grund for samhandlen efter 1. januar De nye samhandelsregler kom til at ligge tæt på Forlæggerforeningens ønsker, men det var absolut ikke tilfredsstillende arbejdsvilkår for branchen, at der ikke på et langt tidligere tidspunkt forelå en afklaring fra Konkurrencemyndighederne. Blandt positive resultater i øvrigt skal nævnes, at Konkurrencestyrelsen i en konkret sag gav bogbranchen medhold i, at det både efter EU- og danske konkurrenceregler ikke er tilladt at reimportere fastprisbøger til det danske marked til andre priser end den faste bogladepris. En sådan reimport kunne have udviklet sig til en alvorlig trussel mod fastprissystemet. En anden meget væsentlig nyskabelse på bogmarkedet fra 1. januar 2001 var bortfaldet af boghandlernes hidtidige eneret til at sælge bøger over den såkaldte frigrænse, der i 2000 var 160 kr. Denne meget væsentlige ændring havde stået lidt i skyggen af forhandlingerne om fastprissystemets udformning, da det allerede siden 1999 havde stået fast, at Forlæggerforeningen ville have adgang til flere salgskanaler. Der skulle altså træde flere væsentlige ændringer i kraft den 1. januar Det var med stor spænding, at branchen tog de nye samhandelsvilkår i brug. Boghandlerforeningen havde undervejs i forhandlingsforløbet udtrykt stor bekymring over at få indbygget fleksibilitet i fastprissystemet. Boghandlerforeningen mente, at faste priser hurtigt ville blive rene undtagelser, bla. fordi de forventede mange nye salgssteder måtte formodes at satse på bøger uden faste priser for at kunne markedsføre sig på priskonkurrence. Et lille årstid efter nyordningens ikrafttræden kan det konstateres, at markedet ser ud til at udvikle sig stille og roligt: Der ér kommet en del bøger på markedet uden fast pris, men det er ikke en voldsom andel af de nye bøger. Det kan vurderes, at 10-15% af de nye titler udgives med cirkapris eller helt uden prisangivelse. Der ér kommet mange nye salgssteder til, og der ér kommet en væsentlig forøget omsætning gennem disse nye salgskanaler, men der er dog stadig tale om en ret lille andel af den samlede bogomsætning, så der er ikke for alvor - endnu i al fald - flyttet markedsandele fra de traditionelle salgssteder, boghandlerne, til de nye salgskanaler, primært i form af supermarkederne.

2 De nye markedsforhold synes til gengæld at have virket fremmende for fremkomsten af nye bogformer: fornyelse af tidligere tiders "billigbøger" i form af super pocket bøger og samling af flere bind i ét kæmpebind. I foråret 2001 skete der ændring i rabatvilkårene for skolebøger, idet flere forlag klart meldte ud, at de ville nedsætte de hidtil ydede boghandlerrabatter betydeligt. Allerede i efteråret 2000 havde flere forlag tilkendegivet, at de fandt, at konkurrenceforholdene nødvendiggjorde væsentlige ændringer af hidtidige rabatniveauer. Samhandelsreglerne fastsætter ikke på nogen måde konkrete boghandlerrabatter, men angiver blot, at "boghandleren har krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår". Denne bestemmelse skal bla. ses som et modstykke til boghandlerens forpligtelse til at forhandle alle bøger udgivet af forlæggere, der har tilsluttet sig Samhandelsreglerne. En evt. uenighed om, hvad der konkret skal forstås ved "rimelig rabat", behandles i Bogbranchens Fællesråd. Der var således risiko for en konfrontation i Bogbranchens Fællesråd straks efter de nye Samhandelsreglers ikraftræden. Det lykkedes imidlertid ved uformelle drøftelser mellem forlag og boghandlere at skabe en tilstrækkelig forståelse hos boghandlerne for den ændrede markedssituation og erkendelse af, at alternativet ville være en endnu hurtigere omlægning til direkte salg fra forlagene til skolerne, så Boghandlerforeningen endte med at tilkendegive, at den ikke ville rejse en sag i Bogbranchen Fællesråd mod de signalerede fremtidigt lavere rabatter. En sag om spørgsmålet i Bogbranchens Fællesråd havde næppe givet et andet udfald, men der ville nemt kunne være blevet skabt en uhensigtsmæssig konfrontationsstemning parterne imellem netop på et tidspunkt, hvor der kunne blive stærkt behov for en pragmatisk samarbejdsholdning til at løse de problemer, der kunne opstå i konsekvens af de nye Samhandelsregler og markedsforhold. At situationen alligevel var lidt anspændt, blev klart, da et forlag kom til at benytte ordet "partipris" i forbindelse med en særlig kvantumsrabatudformning. De forviklede tråde blev dog redet ud, og da begrebet "partipris" nu var bragt i diskussion, blev lejligheden benyttet til at slå fast, at hvis der ved salg af mindst 10 eksemplarer er fastsat en partipris, så gælder den lavere pris for ethvert antal over de 10 og ikke kun for multipla af 10 stk. Dermed blev der skabt overensstemmelse mellem den officielle fortolkning og realiteternes verden. Generelt har de nye Samhandelsregler ikke givet anledning til væsentlige stridspunkter mellem Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen. Det afspejler sig i, at der til og med oktober måned kun har været afholdt to møder i Bogbranchens Fællesråd. Forlagsaftaler På Årsmødet i 2000 blev godkendt et forhandlingsoplæg til justering af Normalkontrakten for skønlitteratur til de nye Samhandelsregler, så der kunne tages højde for de supplerende prisbegreber: "cirkapris" og "ingen angivet detailpris". Bestyrelsen fik bemyndigelse til at afslutte forhandlingerne med udgangspunkt i oplægget, som alene tilsigtede en "teknisk" justering af Normalkontrakten. Der havde siden forhandlingernes start været enighed mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening om, at når denne tekniske justering var på plads, skulle der følges op med forhandlinger om andre forhold herunder ikke mindst spørgsmål om digitale rettigheder. Dansk Forfatterforening forlod imidlertid forhandlingerne den 8. marts 2001 med tilkendegivelse af, at "det ikke tjente noget formål at drøfte enkelte dele af Forlæggerforeningens oplæg, for det var

3 det samlede hele, som Dansk Forfatterforenings forhandlingsrepræsentanter ikke fandt mulighed for at få godkendt af deres kompetente organer". Forlæggerforeningens bestyrelse vedtog i sit møde i marts at fastholde forhandlingsmandatet til Forlæggerforeningens forhandlingsgruppe. Dansk Forfatterforening opfordrede efter forhandlingssammenbruddet til, at de to foreninger skulle begynde en møderække til drøftelse af definitioner og hovedprincipper for en helt ny aftale. Dansk Forfatterforening anførte, at det måske vil blive nemmere at opnå enighed om forfatterhonorering, såfremt der først blev opnået en aftalebaseret enighed om struktur og indhold af en ny aftale. Forlæggerforeningens bestyrelse fandt ikke, at det ville bringe mere udsigt til et brugbart resultat af forhandlingerne at udvide forhandlingerne til at omfatte det meget komplicerede digitale område, hvor der hersker stor usikkerhed om de markedsmæssige muligheder og på nuværende tidspunkt er meget forskellige forventninger til økonomien hos forlæggere og forfattere. Bestyrelsen indstillede derfor med anbefaling fra Normalkontraktudvalget til Plenarforsamlingens møde i maj måned, at bestyrelsen blev bemyndiget til at opsige den gældende overenskomst på det skønlitterære område, idet det samtidig skulle meddeles Dansk Forfatterforening, at Forlæggerforeningen dog fortsat vil anbefale sine medlemmer at anvende Normalkontrakten som udgangspunkt for konkrete forlagsaftaler i det omfang, det er hensigtsmæssigt under de nye Samhandelsregler. Det svarer til situationen på fagbogsområdet i dag, hvor Forlæggerforeningen anbefaler sine medlemmer at anvende den ikke-obligatoriske modelkontrakt som udgangspunkt for konkrete aftaler. Plenarforsamlingen gav bestyrelsen denne bemyndigelse, hvorefter Normalkontrakten på det skønlitterære område blev opsagt med virkning fra 1. januar I lyset af at der ikke var udsigt til nogen snarlig aftale med Dansk Forfatterforening om det digitale område, udsendte Forlæggerforeningen i foråret til sine medlemmer et modelforslag til tillægsaftaler vedr. digitale rettigheder i relation til dels allerede indgåede forlagsaftaler dels til nye aftaler. Desuden er udsendt information om situationen vedr. anvendelse af cirkapriser og "ingen prisangivelse" i relation til både nye kontrakter og eksisterende kontrakter. Endelig er der på baggrund af stigende interesse fra danske filmselskaber for brugbare danske manuskripter blevet udsendt en model for options- og filmatiseringsaftale til medlemsforlagene. Drøftelserne med Copy-Dan Billedkunst, som blev påbegyndt i 2000, er blevet genoptaget i efteråret I drøftelserne vil også blive søgt inddraget de digitale anvendelser, hvor der er behov for nogle meget pragmatiske løsninger, hvis ikke forlag og autorer skal bruge helt urimeligt meget tid på rettighedsklarering. Foreningens fremtidige struktur I fortsættelse af drøftelsen på Årsmødet 2000 om foreningens fremtidige opgaver og struktur blev der i april udsendt et spørgeskema til de personlige medlemmer, hvoraf knapt 40 svarede. På Plenarmødet i maj måned orienterede bestyrelsen om sine aktuelle overvejelser, herunder stedfundne drøftelser med Danske Dagblades Forening og BFU, Branche-foreningen for Undervisningsmidler. Der har efterfølgende været flere møder med BFU, som har resulteret i et konkret forslag til etablering af et Forum for Undervisningsmidler i Forlæggerforeningens regi, hvor også de udgivere i BFU, som ikke i dag er medlemmer af Forlæggerforeningen, tilbydes medlemskab på fordelagtige optagelsesvilkår. Forslaget til et Forum for Undervisningsmidler i Forlæggerforeningens regi behandles på Årsmødet BFU`s holdning til forslaget vil kunne foreligge kort tid efter Årsmødet.

4 DRs multimedie- og undervisningsvirksomhed Forlæggerforeningens bestyrelse drøftede i forsommeren de konkurrenceretslige aspekter omkring DRs multimedie- og undervisningsvirksomhed og rettede en henvendelse til DR, hvori man gjorde opmærksom på, at forlagene ser meget alvorligt på, at en licensfinansieret virksomhed som DR involverer sig i kommerciel produktion af "on-line-læremidler" i konkurrence med forlagene. Foreningen anmodede derfor om en redegørelse for, hvorledes DR vil opfylde forpligtelserne til at drive den nye virksomhed på konkurrencemæssige vilkår uden anvendelse af licensmidler. Der blev samtidig anmodet om, at redegørelsen tager udtrykkelig stilling til det forhold, at materialet til udarbejdelsen af online-læremidlerne tager udgangspunkt i materiale fra DR s arkiver, der er finansieret via licensmidler. DR henviste i sin besvarelse til, at Folketinget har bevilget 50 mio. kr. til digitalisering af DR s arkiver med henblik på at få opbygget et læremiddeltilbud til folkeskolen baseret på DR s arkiver og aktuelle produktioner. Det anførtes endvidere, at DR vil satse stort på opbygning af tilbud til hele det område, der samlet set kan betegnes som e-learning, både til det etablerede uddannelsessystem og til den mere frivillige voksenundervisning. Forlæggerforeningens bestyrelse vedtog på den baggrund at rette en henvendelse til de kulturpolitiske ordførere og gøre opmærksom på følgende forhold: En sådan offentlig finansieret virksomhed i direkte konkurrence med de private forlag vil indebære en alvorlig fordrejning af konkurrencen på markedet for digitale læremidler. Det vil være umuligt for private forlag at hamle op med en offentligt subsidieret digital udgiver. DR anfører selv, at man er opmærksom på risikoen for krydssubsidiering af markedstilbuddene med licensmidler. Der henvises i denne forbindelse til, at der føres særskilt regnskab for den del af DR s undervisningsafdeling, der vil tilbyde digitale læremidler i abonnement til folkeskolerne under navnet DRIL (DR-internet læremidler). Selve DRIL-projektet understreger imidlertid umuligheden af, at DR vil kunne adskille på den ene side public service for offentlige midler og på den anden side kommerciel virksomhed, der skulle ske på konkurrencemæssige vilkår. Her er der tale om en total sammenblanding. I DRIL-projektet tages der således udgangspunkt i materiale fra DR s arkiver, der jo er finansieret via licensmidler. Dertil skal lægges de ovennævnte 50 millioner kroner til selve digitaliseringen af materialet. Efterfølgende vil dette digitale læremiddelmateriale blive tilbudt til folkeskolerne i konkurrence med digitale læremidler fra private forlag. Det er ikke en fair konkurrence. Det er tværtimod udtryk for en urimelig fordrejning af konkurrencevilkårene på markedet for digitale læremidler til skade for de private forlag. Forlæggerforeningen anmodede afslutningsvist om, at der på ovennævnte baggrund snarest muligt tages politisk initiativ til at fjerne DR s fortrinsstilling på området for digitale læremidler, idet denne fortrinsstilling vil være til stor skade for alsidigheden i det fremtidige udbud af digitale læremidler. Forlæggerforeningen er efterfølgende blevet opfordret til at forelægge synspunkterne for Folketingets Kulturudvalg. Forlæggerforeningens rejsning af sagen skabte opmærksomhed i pressen og politisk interesse for de potentielle konkurrenceforvridninger. Senest har Konkurrencestyrelsen rekvireret kopi

5 af korrespondancen og meddelt, at Styrelsen vil skrive til DR og understrege den grænsedragning, der må iagttages, hvis konkurrencemæssige problemer skal undgås. Branchestatistik Det har været en vigtig og krævende opgave i det forløbne år at få forbedret og udbygget branchestatistikkerne. Den største nyskabelse er sket med indførelsen af en kvartalsmæssig belysning af bogbranchens omsætning udtrykt i kroner og i antal bind. Dette kvartalsbarometer skal efter hvert kvartal give et billede på, hvordan kvartalet er forløbet i forhold til tilsvarende kvartal i det forudgående år. I løbet af årets kvartaler foretages der også en opsummering, som giver tal, som er mindre påvirkelige for helt tilfældige udsving fra kvartal til kvartal. På bogklubområdet er det lykkedes at få ret dækkende tal, idet også store bogklubområder uden for Forlæggerforeningens medlemskreds har indvilget i at deltage. Kvartalsbarometret bygger primært på de store forlagsekspeditioners data, og har således desværre ikke - endnu? - forlagenes direkte salg til slutbrugere eller boghandlere eller andre salgskanaler. Denne del af omsætningen kunne det også være meget interessant at følge tættere end i den årlige forlagsstatistik, men det vil være væsentligt mere ressourcekrævende at få disse data indhentet, og det vil blive meget vanskeligt at få disse data rimeligt tæt på udløbet af kvartalerne. Mangler blot én af de faste dataleverandører, så kan opsummeringen ikke afsluttes. Forlæggerforeningens Statistikudvalg har derfor fundet, at aktualiteten skal have forrang frem for et bedre dækkende, men lidt forældet situationsbillede. Statistikken for de regnskabsmæssige nøgletal udarbejdes i 2001 ud fra det hidtidige grundlag, mens der for den årlige forlagsstatistik er foretaget en række ændringer i grundlaget og specifikationerne med det sigte at tilvejebringe et mere anvendeligt statistikmateriale. Desværre er det vanskeligt at få data fra en del af forlagene, og for at få en tilstrækkelig datamængde med i statistikken, bliver det først muligt sidst på året at få dataindsamlingen sluttet. Problemet med den meget sene årlige forlagsstatistik bliver dog nu afhjulpet noget af kvartalsbarometret. Høringssvar I forbindelse med Kulturministerens lovforslag om bla. at tillade digital kopiering til personlig brug inden for husstanden protesterede Forlæggerforeningen mod denne ændring uden en samtidig indførelse af en rimelig kompensationsordning for rettighedshaverne. En kompensationsordning blev stillet i udsigt, men synes senere at være udsat. Desuden har Forlæggerforeningen afgivet høringssvar til lovforslag om informationssamfundstjenester, herunder visse aspekter af elektronisk handel. Forlæggerforeningen gjorde opmærksom på, at det med lovforslaget stadig er uløst, hvilket lands lov, der skal finde anvendelse ved ophavsretskrænkelser på internettet: afsenderlandet eller udnyttelseslandet. Denne situation er uholdbar, og Forlæggerforeningen opfordrede Regeringen til at tage initiativ til løsningen af dette vigtige lovvalgsproblem på det ophavsretslige område. Det skal sikres, at lovvalget på den ene side bliver enkelt, og at der på den anden side ikke sker en tilskyndelse til at foretage udnyttelse af ophavsrettigheder i lande med en væsentlig dårligere beskyttelse af ophavsrettigheder end i Danmark. Endelig har Forlæggerforeningen i et høringssvar til et forslag til ændring af Konkurrenceloven

6 vendt sig imod Konkurrencestyrelsens forslag om, at enhver form for prisaftale skal være undergivet et generelt forbud uanset bagatelgrænserne i Konkurrenceloven, lige som forslaget om at indføre fængselsstraf i kartelsager betegnes at ville skyde over målet og være på tværs af EUkonkurrencereglerne, der alene giver mulighed for bøde. Gå-hjem-møder Siden Årsberetningen for 2000 blev udsendt har der været gennemført fire gå-hjem-møder for medlemsforlagene med følgende indhold: "De nye Samhandelsregler - nogle købmandsmæssige overvejelser om priskalkuler, rabatsatser og de forretningsmæssige aspekter af forlagsdriften under nye vilkår", "Om kopiering - især digital kopiering", "De mindre forlags interesser i forhold til foreningens fremtidige formål, hovedopgaver, strategi og prioriteringer" og endelig gå-hjem-møde om Informationsaftalen om gennemsynseksemplarer og om muligheden for deltagelse i et mediekonvergens-projekt, som Syddansk Universitet vil forsøge at gennemføre. Denne nye form for debat- og informationsmøder i Forlæggerforeningens regi har haft svingende deltagertilslutning, men mødet med en række af de mindre forlag gav anledning til et opfølgende arbejde om de store praktiske og økonomiske vanskeligheder, der er forbundet med erhvervelse af rettigheder til anvendelse af billeder. Klareringscenter for digital kopiering Bestyrelsen har tiltrådt et principforslag fra Copy-Dan Undervisningskopier om et Klareringscenter for digital kopiering. Forslaget forudsætter, at det skal være frivilligt for den enkelte rettighedshaver at benytte Klareringscentret eller lade være. Der lægges stor vægt på en individualisering, som bygger videre på en tradition i Foreningen Undervisningskopier, hvor der udbetales vederlag til den enkelte rettighedshaver i overensstemmelse med kopieringen fra vedkommendes værker. Systemet skal være så let at anvende, at det vil blive opfattet som umoralsk ikke at indhente tilladelse, inden et digitalt produkt tages i anvendelse i undervisningen. Pligtaflevering af lydbøger Gennem det forløbne år har Forlæggerforeningen sammen med Forlaget Carlsen lagt pres på Kulturministeriet for at få ændret den hidtidige pligtmæssige aflevering af to eksemplarer af enhver lydbog til Statsbiblioteket i Århus. Forlaget Carlsen fremsendte gentagne gange i forbindelse med aflevering af lydbogseksemplarer en faktura lydende på de faktiske omkostninger ved produktion af de afleverede enheder. Statsbiblioteket afviste at betale og henviste til, det ikke fandt, at de pligtafleverede eksemplarer repræsenterede en uforholdsmæssig stor udgift for forlaget, således at biblioteket havde hjemmel til efter ansøgning at give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne. Men aktionen fik sat Kulturministeriet i bevægelse, og da Forlæggerforeningen havde rykket en del gange for en reaktion, blev det meddelt, at ministeriet ville tage initiativ til en revision af bekendtgørelsen om pligtaflevering af udgivne værker, herunder fonogrammer i form af lydbøger og lydaviser. Det blev oplyst, at indtil bekendtgørelsen ændres, vil forlag kunne søge Kulturministeriet om dispensation fra kravet om afleveringspligt, hvilket indebærer, at pligtaflevering af lydbøger til Statsbiblioteket kun skal ske efter påkrav fra biblioteket.

7 Så vidt det er Forlæggerforeningen bekendt, vil ændringen af bekendtgørelsen komme til at betyde, at tvangsafleveringen af lydbøger indsnævres til at omfatte udgivelser af særlig kunstnerisk eller historisk karakter. Offentlige institutioners "tiggerbreve" Et stigende antal "tiggerbreve" fra offentlige institutioner til forlagene om gratis leverancer af bøger har virket provokerende på mange forlæggere og er flere ganget blevet drøftet blandt bestyrelsens medlemmer. Det efterhånden nærmest systematiserede "tiggeri" foranledigede et bestyrelsesmedlem til i et åbent brev til Undervisningsministeren at spørge, hvorvidt undervisningsinstitutionernes fremgangsmåde var inspireret eller bifaldet af Undervisningsministeriet. Ministeren svarede ved at henvise til institutionernes store grad af selvbestemmelse og tilkendegav ikke at ville foretage sig noget. Men det åbne brev fik markeret branchens forundring over den offentlige sektors forventning om subsidiering fra private virksomheder. Andre emner I det forgangne år har Forlæggerforeningen bistået IPA i en indsats, der skal forhindre, at UNESCO kommer til at vedtage en resolution, som i realiteten vil støtte fri adgang til informationer uanset ophavsrettigheder. Selv om en sådan UNESCO-resolution ikke har lovgivningsmæssige konsekvenser, ville det alligevel være meget uhensigtsmæssigt for forlagsbranchen, hvis teksten i den for forlagene meget negative formulering blev vedtaget. Det ser ud til, at en via IPA koordineret indsats fra mange lande, sikrer en markant forbedring af resolutionens indhold. I IPAs regi har Forlæggerforeningen også været med til at søge at forhindre et tysk lovforslag, der efter sit indhold vil kunne sikre autorer adgang til at rejse krav over for forlagene om yderligere royalty på på indtil 20 år gamle kontrakter. Ifølge lovforslaget skal en domstol kunne tage stilling til, hvorvidt økonomien i en given bogudgivelse efterfølgende har vist sig så meget bedre, at autorerne uanset oprindelig aftale, skal have øget honorering. Hvordan der skal kunne forholdes med alle de udgivelser, som er gået væsentligt dårligere end forventet, melder lovforslaget ikke noget om. De tyske forlag er forståeligt nok ret chokerede over et sådant forslag og har appelleret til international støtte gennem IPA, som har afgivet et stærkt indlæg i den tyske debat. På ytrings- og trykkefrihedsområdet har Forlæggerforeningen sammen med de øvrige nordiske forlæggerforeninger støttet PENs initiativer for at hjælpe den svensk-kurdiske forfatter Mehmed Uzun og hans tyrkiske forlægger, som flere gange er forsøgt dømt ved Sikkerhedsdomstolen i Istanbul for gennem sine udgivelser at "opmuntre til separatisme". Indsatsen ser ud til at have været afgørende for sagens foreløbige udfald. På en helt anden front tegner der sig også trusler mod den kulturelle mangfoldighed: I de hidtidige internationale forhandlingsrunder for frihandel, er det lykkedes at få accepteret at kultur ikke blot kan behandles som en vare på linje med råvarer og gængse industriprodukter. Dermed er det stadig muligt for de enkelte lande at etablerede og fastholde egne måder at støtte og værne den nationale kulturproduktion. For USA udgør kultureksport en overordentlig betydelig eksportindtægt, og USA presser derfor hårdt på for at få kultur omfattet af frihandelsbestemmelser. Forlæggerforeningen har varskoet relevante danske myndigheder om de langsigtede risici og følger selv - foreløbigt lidt på

8 sidelinjen - et canadisk initiativ til etablering af et internationalt samarbejde mellem rettighedshavere, Coalition for cultural diversity, der skal have til formål at for at få respekteret kulturprodukters egenart og sikre, at kultur heller ikke fremover behandles på linje med råvarer og typiske industriprodukter. Sluttelig fra det store til det små, men meget konkret anvendelige: Forlæggerforeningen har sammen med Copy-Dan Undervisningsmidler forsynet medlemsforlagene med et forslag til standardtekst i eengangs undervisningsmaterialer, som forhåbentlig kan være med til at reducere den ulovlige kopiering af sådanne materialer på undervisningsinstitutionerne. Den danske Forlæggerforenings overordnede organer Plenarforsamlingen Der har i år 2001 været holdt 2 plenarmøder inkl. årsmødet. Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer er: Erik C. Lindgren (formand), Jesper Holm (næstformand), Marianne Alenius, Tine Smedegaard Andersen, Niels Borgen, Michael Haase, Lise Jeremiassen. Der har i år 2001 været holdt 11 bestyrelsesmøder. Handelspolitik Bogbranchens Fællesråd Forlæggerforeningens medlemmer er Erik C. Lindgren (rådets formand), Jesper Holm, Niels Borgen og Lise Jeremiassen. Fra Boghandlerforeningens side deltager Jesper Møller (rådets næstformand), Børge Grønne, Karen Danielsen og Peter Tinghøj Christiansen. Der har været holdt 3 møder i Fællesrådet. Bogbranchenævnet Nævnets medlemmer fra Forlæggeforeningen er: Per Hedeman og Ole A. Busck. Boghandlerforeningens repræsentanter er Erik Aunel og Jens Otto Pedersen. Formand for Bogbranchenævnet er højesteretsdommer Per Sørensen. Normalkontraktudvalget v/ Johs. Ravn Udvalgets medlemmer er Christian Ejlers, Axel Kielland, Ken Barnewitz, Jesper Holm, advokat Elisabeth Fogtdal, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Johs. Ravn, mens Erik Mohr Mersing, Martin Dahl Pedersen og Ib Tune Olsen er bisiddere. Det vigtigste emne har været forhandlingerne med Dansk Forfatterforening om tilpasning af Normalkontrakten til de nye Samhandelsregler. Som konsekvens af forhandlingsforløbet, hvor Dansk Forfatterforening forlod forhandlingsbordet, vedtog Normalkontraktudvalget at anbefale

9 bestyrelsen og Plenarforsamlingen at opsige den gældende overenskomst på det skønlitterære område, så der fra 1. januar 2002 alene bliver tale om en ikke-obligatorisk modelkontrakt, som forlagene dog anbefales at tage udgangspunkt i det omfang, det skønnes hensigtsmæssig i den konkrete situation. Som bekendt fulgte bestyrelsen og Plenarforsamlingen Normalkontraktudvalgets anbefaling. Derudover har Normalkontraktudvalget indstillet modelforslag for tillægsaftale vedr. digitale rettigheder til Normalkontrakten for det skønlitterære område. Modelforslagene blev godkendt af bestyrelsen og udsendt til medlemmerne. Endelig har der været arbejdet med aftalen mellem Forlæggerforeningen og Copy-Dan, Foreningen Billedkunst. Hovedemnerne er takstniveauet, evt. aftalelicensvirkning og det digitale område. Ken Barnewitz, Martin Dahl Pedersen og Ib Tune Olsen udgør Forlæggerforeningens forhandlingsgruppe. Bogbranchens Kreditorudvalg Foreningens repræsentanter i udvalget er Niels Gudbergsen og Ib Tune Olsen. Gyldendal er repræsenteret ved Per Hedeman. Udvalgets forretningsfører er advokat Allan Falk Der har ikke været sager, som har givet anledning til møder i DBK v/ Niels Borgen DBK Bogdistribution har som formål på et forretningsmæssigt grundlag at drive servicevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed, især over for den danske bogbranche. Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-6 medlemmer, hvoraf forlæggerforeningen udpeger tre medlemmer, Johannes Ravn, Aksel Bjørke og Niels Borgen (næstformand) og boghandlerforeningen to medlemmer, Jørn Bach og Jesper Møller. Bestyrelsen har valgt advokat Ejvind Sandal til bestyrelsesformand. DBKs hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været koncentreret omkring forlagsekspedition og distributionsservice. DBK ønsker at servicere forlagene fuldt ud med ekspeditionsservice til alle afsætningskanaler boghandlere, forhandlere, direkte kunder, grossister, internetkunder og eksportkunder og på sigt også elektronisk distribution, hvis behovet kommer. Der er i dag tre ekspeditioner af fysiske bøger, Siljangade på Amager, Jernholmen på Avedøre Holme og Farverland i Glostrup, samt yderligere to baggrundslagre på Avedøre Holme. De vigtigste regnskabstal fra 2000 (med tallene fra 1999 i parentes) er angivet i det følgende. Overskud før skat 7,2 mio (10,2 mio) Overskud efter skat 5,0 mio (7,0 mio) Bogført egenkapital 54,2 mio (49,2 mio) DBK ansatte i slutningen af år 2000 Peter Johnsen som ny adm. direktør efter Palle Mogensen. I år 2001 har DBK overtaget ekspeditionen for Politikens Forlag samt en række mindre forlag, hvilket har givet en markant fremgang i antallet af ekspederede bøger. DBK har i det forløbne år arbejdet intensivt med at lægge planer for at forbedre og rationalisere forlagsekspeditionen, herunder sammenlægge de tre eksisterende ekspeditioner til én. Disse planer forventes at blive til realiteter i 2003 og vil give DBK en markant styrkelse af effektivitet og konkurrenceevne i mange år fremover.

10 Bestyrelsen holder ordinært møde hvert kvartal DBKs revisor er fortsat Deloitte & Touche. Landsstævnet 2001 v/ Niels Gudbergsen Der var som sædvanlig forud for landsstævnet nedsat et udvalg, der skulle udforme programmet. I dette udvalg var der fra forlæggerside deltagelse af Anette Wad og Niels Gudbergsen, og udvalgets arbejde lededes på fortræffelig vis af Boghandlerforeningens direktør, Olaf Winsløv. Resultatet blev et landsstævne, der vist nok oplevedes som tilfredsstillende, hvad det programsatte angik, af de fleste landsstævnedeltagere. To emner blev de væsentlige på landsstævnet, først og fremmest branchens forhold anskuet i lyset af de store ændringer i samhandelsreglerne, der skete ved årsskiftet, og katalogsituationen, hvor der specielt var fokus på Nye Bøger. Meningerne var som altid i vor branche mange og forskellige, men tonen som sædvanlig urban, og landsstævnet blev i det hele taget afviklet i en god stemning og i en optimistisk ånd. Alt i alt et vellykket landsstævne. Bogkatalogudvalget v/ Jan Wass Udvalgsmedlemmerne er Olaf Winsløw og Marianne Withen fra Den danske Boghandlerforening og Jan H. Schmidt og Jan Wass fra Den danske Forlæggerforening. Carsten Berthelsen var projektleder. Han er fratrådt i 2000 og arbejdet varetages nu af boghandlerforeningens sekretariat. Hanne Frederiksen er referent. Udvalget har arbejdet med redaktion og markedsføring af katalogerne "Nye Bøger 2001" og "Det store bogudsalg 2001". Det store bogudsalg Udvalget var i forbindelse med den endelige udvælgelse af titler til kataloget suppleret med Steen Ewald-Larsen, Århus, Kjeld Bonderup, GAD, Karen Danielsen, Magasin og Susanne Willers, Aschehoug. Kataloget udkom d. 14. februar 2001 og selve udsalgsperioden løb fra d. 21. februar til d. 13. marts. Antallet af titler i kataloget var og 206 illustrationer fra 72 forlag mod titler og 254 illustrationer fra 76 forlag året før. Oplaget var eksemplarer. I 2000 var oplaget eksemplarer. Kataloget blev, som i de senere år, ledsaget af et kampagnemateriale, som interesserede boglader kunne bestille mod betaling. G.E.C. Gads boglader distribuerede eksemplarer med specialforside. Kataloget blev annonceret i dagbladene. Økonomi for Bogudsalgskataloget: Udgifter: Indtægter: Resultat:

11 Nye bøger 2001 Kataloget udkom d. 28. september. Lay-outet var atter i år lagt i hænderne på Imperiet, som havde løst opgaven meget i lighed med sidste år. Omslaget var lay-outet af Stoltzedesign. Katalogets hele koncept var i 2001 radikalt ændret. Udvalget havde besluttet at begrænse antallet af emnegrupper for til gengæld at gøre de udvalgte grupper komplette via en registrant, som hentede sine informationer i BIBI. Denne beslutning begrundedes i den kendsgerning at flere forlag i de seneste år havde fravalgt deltagelse. Denne beslutning gav anledning til en del debat, allerede ved Landsstævnet i Espergærde, hvor nogle forlag gjorde sig til talsmænd for en komplet registrant, således at alle emnegrupper og titler kunne medtages. Efter en debat som strakte sig ind i sommeren blev det besluttet, at kataloget kunne bringe helsides annoncer indeholdende titler, som lå udenfor de udvalgte grupper. Dette resulterede i en tilmelding på i alt 19 helsides fire farve annoncer fordelt på 10 forlag. Indholdet i disse var meget blandet og katalogudvalget synes, at det gav kataloget et lidt broget lay-out. Det vil til udgaven 2002 blive understreget, at annoncer kun kan indeholde nyheder fra det aktuelle år. Kataloget indeholdt nyheder, 119 illustrationer fra 56 forlag. I 2000 var der nyheder og 253 illustrationer fra 57 forlag. Sideantallet var 96 mod 120 i Oplaget var eksemplarer mod i Markedsføringen omfattede annoncering i dagblade, plakat med forsidemotivet, display, annonceaftryk samt uddeling af kataloget på BogForum Økonomi for kataloget Nye Bøger 2001 (forventet) Forventede udgifter: Forventede indtægter: Forventet resultat: Boghandlernes Kautionsinstitut v/ole A. Busck Bestyrelsen består af Johs. Ravn og Ole A. Busck (næstformand) og boghandlerne Erik Aunel (formand) og Lorentz Nielsen. Der har i året løb være en enkelt forespørgsel om kautioner, men det har endnu ikke ført til konkrete aftaler. De senere års erfaringer har givet bestyrelsen det indtryk, at lånemarkedet pt. ikke har særlig brug for kautionsordninger. Regnskabet har været tilfredsstillende, og kautionskapaciteten er ikke opbrugt. Statsgarantien udløber i Dansk Handel & Service Ole A. Busck er medlem af repræsentantskabet i Dansk Handel & Service og medlem af Serviceudvalget. DanEDITEUR v/ Henning Veis Der har ikke foregået nogen aktiviteter i gruppen i det forløbne år, og der har ikke været korrespondance/henvendelser om at genoptage arbejdet i gruppen.

12 Forbrugerklagenævnet Erik V. Krustrup er efter indstilling fra foreningen beskikket medlem af Forbrugerklagenævnet for perioden Ophavsret Copy-Dan v/ Erik Mohr Mersing Også i 2001 har Forlæggerforeningen deltaget i arbejdet på alle væsentlige områder og niveauer i den fælles rettighedshaverinstitution Copy-Dan. Forlæggerforeningens repræsentanter i Copy-Dan er Jesper Holm, Lise Jeremiassen, Ib Tune Olsen og Erik Mohr Mersing. Jesper Holm er næstformand i foreningen Undervisningskopier. Forlæggerforeningens repræsentant i foreningen AVU-kopier er Lise Jeremiassen. Tune Olsen er suppleant i foreningen TV til søfarende og medlem af foreningen Kabel-TV. Mersing er suppleant i foreningen Undervisningskopier, medlem af foreningen TV til søfarende og foreningen Erhvervskopier, samt medlem af Copy-Dans bestyrelse. Jesper Holm, Lise Jeremiassen, Ib Tune Olsen og Erik Mohr Mersing udgør Forlæggerforeningens Copy-Dan-koordineringsudvalg, der varetager og koordinerer forlagenes interesser på de områder, der dækkes af Copy-Dan, og som rapporterer herom til Forlæggerforeningens bestyrelse. Der har ikke været afholdt møder i koordineringsudvalget i Copy-Dans bestyrelse og ledelse Bestyrelsen vedrørende Copy-Dans samlede virksomhed består af følgende medlemmer, hvoraf musiker Anders Laursen (formand), fotograf Peter Thornvig, direktør Mikael Waldorff, oversætter Frants Gundelach, journalist Christian Kierkegaard, filminstruktør Nils Vest, komponist Arne Würgler og artist Nick Olander, repræsenterer ophavsmændenes og de udøvende kunstneres organisationer, mens Ebbe Dal (næstformand), musikforlægger Hans-Ulrik Barfoed, sekretariatsleder Klaus Hansen, advokat Erik Mohr Mersing og advokat Johan Schlüter repræsenterer udgivernes og producenternes organisationer. Copy-Dans direktør er Litten Hansen. Forvaltningschef for Undervisningskopier er Niels Holm Svendsen, for Erhvervskopier Litten Hansen, for Billedkunst Kirsten Kierkegaard og for de øvrige foreninger Sven Karnov. Om virksomheden i årets løb kan i øvrigt oplyses følgende: Foreningen Erhvervskopier Denne forening har til formål at indgå aftaler om fotokopiering af pressestof med erhvervsvirksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Foreningen kan ikke indgå aftale om digital kopiering. Ud over pressestoffet indgår foreningen også aftaler om erhvervsvirksomheders, organisationers og offentlige myndigheders fotokopiering af bøger af fagmæssig art i overensstemmelse med ophavsretslovens 14.

13 Foreningen TV til søfarende Denne forening har til opgave at opkræve og fordele vederlag for danske søfarendes brug af kopierede udsendelser fra Danmarks Radio og TV2 på danske skibe. Foreningen er indstillet til nedlæggelse som selvstændig forening ved årets udgang, således at området fremtidigt håndteres af AVU-kopier. Foreningen Billedkunst Af relevans for forlagene har denne forening til formål at indsamle og fordele beløb for gengivelse af kunstværker i trykte og elektroniske medier. Der foreligger en aftale mellem Copy-Dan/Billedkunst og Forlæggerforeningen om gengivelse af kunstværker i trykte bøger. Parterne forhandler i øjeblikket om en revision af aftalen, herunder med inddragelse af digitale medier. Foreningen Båndkopi Denne forening har til formål at forvalte indtægterne fra afgiften på blanke lyd- og videobånd. I 2001 blev blankbåndsordningen udvidet til også at omfatte cd-medierne, cd-r og cd-rw. Et ministerielt embedsmandsudvalg overvejer i øjeblikket, om ordningen skal udvides til at omfatte optageudstyr i form af cd-brændere, harddiske m.v. som følge af ophævelsen i 2001 af forbudet mod personlig digital kopiering. Foreningen for AVU-kopier v/ Lise Jeremiassen Denne forening forvalter det aftalelicenssystem, der gælder efter opretshavslovens 13 vedrørende optagelse og kopiering af radio- og fjernsynsprogrammer i undervisningsvirksomhed. Der er afholdt fællesmøder med foreningen Kabel-TV og Foreningen Båndkopi i august 2001, hvor Lise Jeremiassen kom med et oplæg som skulle belyse problemerne for forlagene i forhold til digitale rettigheder. Spørgsmålene gik på, hvordan området vil udvikle sig, og hvordan man kan sikre autorernes rettigheder på en håndterbar måde. Desuden har der været drøftelser om den organisatoriske placering af AVU-kopier i forhold til Copy-Dan. Foreningen Undervisningskopier v/ Jesper Holm Denne forening indgår aftaler om undervisningsinstitutioners kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale fra bøger, tidsskrifter, aviser, noder m.v. Mod betaling af vederlag. Foreningens aktiviteter er baseret på Ophavsretslovens 13. Aftalerne er indgået som en række hovedaftaler med folkeskoler, gymnasieskoler, erhvervsskoler, musikskoler, højskoler, seminarer, universiteter og andre højere læreranstalter samt for brug af materiale til eksamensopgaver. Foreningen repræsenterer rettighedshavere, der er organiseret i 15 medlemsorganisationer, der omfatter autorer og udøvere samt forlag, producenter og udgivere. Foreningen ledes af et råd, hvor alle organisationer er repræsenteret, samt et formandskab med Jesper Holm som næstformand og en repræsentant for autorerne som formand. Der har de sidste par år foregået et omfattende arbejde i et såkaldt Digitalt Udvalg, der består af formandskabet samt to jurister fra henholdsvis udgiver- og autorside, med henblik på at afdække den nutidige og fremtidige brug af digitale undervisningsmaterialer, herunder specielt digitale

14 kopier af oprindeligt analogt materiale. Dette arbejde har ført til, at der er givet tilladelse til på forsøgsbasis at igangsætte visse forsøg, samt at det er besluttet at etablere et Center for Digital Klarering under Undervisningskopier. Fra Foreningen Undervisningskopier blev der i alt i 2001 fordelt 108 mio kr., hvoraf 96,1 mio kr. tilfaldt danske rettighedshavere. Danske og udenlandske udgivere har i alt modtaget 54 mio, heraf er 44,4 mio udbetalt til danske udgivere, og heraf igen 20,5 mio til medlemmer af Forlæggerforeningen. Dette er en stigning på 1,8 mio kr. i forhold til Ophavsretsligt Forum v/ Erik Mohr Mersing Ophavsretligt Forum blev stiftet i oktober 1995 og har til formål at skabe opmærksomhed og debat om de vilkår, som medier og andre kulturbærende foretagender arbejder under. Bag Ophavsretligt Forum er følgende erhvervsorganisationer og virksomheder: Danmarks Radio, Dansk Fagpresse, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Danske Dagblades Forening, Danske Reklamebureauers Brancheforening, Danske Teatres Fællesorganisation, Den danske Forlæggerforening, Foreningen af Danske Spillefilmproducenter, Foreningen af Danske Videogramdistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, IFPI Danmark (International Federation of the Phonografic Industry), Producenterne (Danske Film- og TV-producenter), TV 2/Danmark, TV3, Dansk Musikforlæggerforening, Multi Medie Forening og Tivoli. Den danske Forlæggerforening er i Ophavsretligt Forum repræsenteret af advokat Erik Mohr Mersing. Forretningsudvalget består af advokat Maria Rørbye Rønn (Danmarks Radio), direktør Ebbe Dal (Danske Dagblades Forening) og advokat Erik Mohr Mersing (Forlæggerforeningen). Der har ikke været afholdt medlemsmøder i løbet af Uddannelsespolitik og repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser Skolebogsudvalget v/ Lise Jeremiassen I år 2001 har arbejdet i skolebogsudvalget været præget af drøftelser vedrørende de nye samhandelsreglers effekt på undervisningsforlagenes situation og indførelsen af direkte handel fra forlagene. Lise Jeremiassen har deltaget som repræsentant for Forlæggerforeningen i en EU-konference i Bruxelles i september måned om lige muligheder i uddannelserne og samarbejde med forlagene. Bestyrelsen ønsker at styrke undervisningsmiddelforlagene og synliggøre deres situation på markedet og har i den forbindelse indledt forhandlinger med BFU for at undersøge mulighederne for en sammenlægning med Forlæggerforeningen. Der har været afholdt møde for undervisningsmiddelforlagene med drøftelser af Informationsaftalen, som næste år skal genforhandles med Amtsrådsforeningen. Branchesamarbejdsudvalget v/ Lise Jeremiassen

15 Branchesamarbejdsudvalget under Undervisningsministeriet har til formål at fungere som et forum for gensidig information om fælles berøringsflader og projekter, løbende at diskutere udviklingen af undervisningsmiddelmarkedet herunder f.eks.forsyningen og distributionen samt samarbejdet mellem undervisningsmiddelbrancherne og brugerne og at fungere som platform for gennemførelse, evaluering og formidling af fælles udviklingsprojekter. I Branchesamarbejdsudvalget deltager IT- og undervisningsmiddelbranchernes repræsentanter, de (amts)kommunale organisationer, lærerforeningerne og Undervisningsministeriet. Udvalget kan ad hoc nedsætte arbejdsgrupper med andre repræsentanter. Generelle problemstillinger i branchen drøftes, og der nedsættes ad-hoc udvalg vedr. undervisningnsområdet. Forlæggerforeningens repræsentant i Branchesamarbejdsudvalget er Lise Jeremiassen. Undervisningsministeriets Referencegruppe for Projekt IT, medier og folkeskolen v/ Lise Jeremiassen Referencegruppen, der har repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Danmarks Lærerforening, IT- Brancheforeningen, Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet, BFU samt Forlæggerforeningen, følger Undervisningsministeriets Projekt IT, medier og folkeskolen. Referencegruppen er en ad hoc gruppe under Branchesamarbejdsudvalget. I gruppen drøftes kriterier for tildeling af udviklingspuljen på 340 mill. kr. og behov for udviklingsprojekter. Forlæggerforeningens repræsentant i referencegruppen er Lise Jeremiassen. Syddansk Universitets Læremiddelgruppe v/ Lise Jeremiassen Syddansk Universitet har etableret en gruppe som skal forske i, hvordan læring foregår. Gruppen er sammensat af forskere i pædagogik og læring, en forfatter og en fra Forlæggerforeningen. Forlæggerforeningen er repræsenteret af Lise Jeremiassen. Fonden Undervisnings Information, FUI v/ Ken Barnewitz Foreningen er i bestyrelsen repræsenteret af Ken Barnewitz (formand) og Lise Jeremiassen Bestyrelsen for FUI har i 2001 fortsat arbejdet med at forbedre og udbygge den elektroniske informations- og katalogvirksomhed og bestillingsdatabase med henblik på at optimere såvel driftssikkerhed som brugervenlighed for såvel producenter og slutbrugere. I denne forbindelse er hjemmesiden blevet grafisk moderniseret. Der udgives fortsat trykte kataloger. FUI s database er i fortsat vækst, og bestyrelsen arbejder fortsat med spørgsmålet om den bedst mulige registreringsform for IT-materialer eller boglige materialer med tilknyttede IT-komponenter. Endelig har bestyrelsen iværksat et projekt med henblik på at tilvejebringe et tilstrækkeligt økonomisk fundament til udviklingen af FUI databasen fra en ren informations- og bestillingsdatabase til en egentlig brancheportal. Fællesudvalget for Informationsaftalen v/ Ken Barnewitz Foreningen er i udvalget repræsenteret af Ken Barnewitz og Michael Haase Fællesudvalget, som har repræsentanter fra Informationsaftalens aftaleparter (Forlæggerforeningen, Amtsrådsforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler), afgør tvivlsspørgsmål vedrørende aftalens indhold og omfang. Konkrete spørgsmål fra forlag og producenter vedrørende

16 materialer og deres placering inden for aftalen behandles løbende. Af særligt markante arbejdsområder i 2001 skal nævnes: de digitale materialers indplacering i forhold til aftalen, udvidelse af kredsen af aftaleparter og endelig fornyelse af aftalen, som har været gældende i sin nuværende form siden Danmarks Pædagogiske Universitet, masteruddannelse i formidling af børnelitteratur Danmarks Pædagogiske Universitet har anmodet Forlæggerforeningen om at deltage med en repræsentant i en følgegruppe til udvikling af en masteruddannelse i børnelitteratur. Forlæggerforeningen har udpeget Anne Mørch-Hansen. Undervisningsministeriets Projekt Fremtidens danskfag Undervisningsministeriet har etableret et projekt Fremtidens danskfag til overvejelse af udviklingen af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer. Projektarbejdsgruppen suppleres af et brugerpanel af organisationsrepræsentanter. Forlæggerforeningen har udpeget Mikael Pedersen som repræsentant til brugerpanelet og til at afgive en udtalelse om krav/forventninger til den fremtidige danskundervisning. Projekt Fremtidens danskfag skal afgive en redegørelse med anbefalinger for udvikling af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer i uddannelsessystemet. Kulturpolitik og repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser Kulturministeriets Udvalg for bogmarkedet v/ Erik C. Lindgren I forbindelse med ændringerne i handelen med bøger pr. 1. januar 2001 nedsatte Kulturministeren et udvalg under forsæde af afdelingsleder Poul Bache til i en 3-årig periode at overvåge udviklingen på bogmarkedet. Der skal udarbejdes årsrapporter, og i 2003 er det meningen, at udvalget skal aflevere en slutrapport til ministeren. Første rapport offentliggøres april I årets løb har der været afholdt 5 møder. Erik C. Lindgren repræsenterer Den danske Forlæggerforening, og i møderne deltager desuden Boghandlerforeningen, Dansk Forfatterforening, Skønlitterære Forfatterforening, Litteraturrådet og Konkurrencestyrelsen. Udvalgets væsentligste opgave i 2001 har været at få overblik over det statistiske grundlag, og her har Forlæggerforeningen især kunnet trække på Statistikudvalgets arbejde. Ministeren har bevilget kr ,- øremærket til Litteraturrådet til statistik, og Litteraturrådet har i oktober 2000 meddelt Kulturministeriet, at det ønsker at anvende beløbet til en kortlægning af forholdene på det danske bogmarked ved Lisbeth Worsøe Schmidt. Projektet forventes afsluttet april 2002 og vil munde ud i såvel en publikation som et seminar. FEVO, Foreningen for oversættere v/ Lisbeth Møller-Madsen Der har ikke været aktiviteter i FEVO i år. Litteraturrådet v/ Anette Wad Det nye Litteraturråd - bestående af formand Anne-Marie Mai, Ida Jessen, Peter Poulsen, Astrid Saalbach og Anette Wad tiltrådte januar Med en ekstra bevilling fra Kulturministeriet på i alt 14,3 mio. mod 9 mio. i 2000 er vilkårene for eksperimenterende kvalitetslitteratur blevet væsentligt forbedret.

17 Litteraturrådet har - udover sine 2 årlige uddelinger - brugt tid på at formulere Handlingsplan 2002 som skal godkendes af ministeren den 15. november Planen er et udtryk for Litteraturrådets litteraturpolitiske vurderinger og prioriteringen for det kommende år. Gengives her med kommentarer om, hvad Litteraturrådet afgjorde i 2001 (efter det afgående råds handlingsplan). Handlingsplanen 2002 omfatter dels de 8 særlige puljer, som forvaltes af sagkyndige udvalg. De 8 er: prosa 1.2 mio. kr., lyrik , kultur-essayistik , tegneserier , illustrationer , dramatik , faglitteratur 1 mio. og børnelitteratur kr. Dels består handlingsplanen af følgende initiativer: Litteraturrådets skriftserie Skriftserie 2001 sætter fokus på forfatterens økonomiske vilkår. Skriftserie 2002 undersøger de sidste 100 års udgivelses- og distributionshistorie. Børn, unge og litteratur Udgivelse af en antologi med prøve på litteratur der er specielt fængende for et ungt publikum. Antologien skal gratis distribueres til relevante institutioner. Overvågning af bogmarkedet Ekspertgruppe nedsat til undersøgelse af udviklingen på bogmarkedet, herunder især effekten på de forskellige litterære genre. Ledet af Lisbeth Worsøe Smidt. Klassikerudgivelser I samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. År 2000 blev Emil Aarestrup fejret med udstillinger, udgivelser, oplæsninger, seminar etc. I år 2001 er det Kjeld Abell og i 2002 er valget faldet på Thomasine Gyllembourg. Verdens bogdag Er afholdt 2000 og fortsætter med støtte fra blandt andet Litteraturrådet. Ikke-dansksprogede forfattere i Danmark Som kompensation for manglende biblioteksafgift til disse forfattere uddeles legater til ikkedansksprogede forfattere som skriver for et dansk publikum i Danmark. Manuskriptstøtte-ordning for forfattere med anden etnisk baggrund end dansk Arbejdslegater og oversættelsesstøtte gives så disse forfattere kan præsentere deres manuskripter for danske forlag. Mentorordning for oversættere og oversætteruddannelse I samarbejde med Dansk Oversætterforbund. Bevilling til vejledningsforløb hvor en erfaren oversætter fungerer som læser og diskussionspartner for en mindre erfaren oversætter. Forum Littteraturrådet har stand på Bogmessen, hvor rådet oplyser om sit arbejde og uddeler skriftserien. Priser og medaljer

18 Litteraturrådet har ansvaret for følgende priser og medaljer: Holberg-medaljen, Den faglitterære pris, Kritikerprisen og Georg Brandes prisen. I øvrigt støttes: Klassikerudgivelser, Forfatterforeningens kursusvirksomhed, Dansk Forfattercentrum, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgård (overførsel på 1 mio. kr. i 2001, 2002 og 2003). Dansk Litteraturcenter v/anette Wad Bestyrelsen for Dansk Litteraturcenter består af medlemmerne af Litteraturrådet. Dansk Litteraturcenter har i det forløbne år haft bl.a.følgende aktiviteter: Uddeling af Oversætterforbundets Ærespris Dansk Litteraturcenter administrerer Oversætterforbundets Ærespris, der dette år gik til Jørgen Nielsen. Med prisen følger kr., og det blev fejret ved en reception i Kulturministeriet. London Bookfair Centret deltog i rights centret. Danish Literary Magazine 19 udkom i marts i forbindelse med forårets messer. Leipzig Bogmesse En repræsentant fra Dansk Litteraturcenter deltog i Leipzig bogmesse. Salon du livre Centret deltog med en repræsentant på den parisiske bogmesse. Forfatterudveksling med Writer's Room i Hamborg I april og maj besøgte to tyske forfattere Danmark som led i et udvekslingsprogram med Writers Room i Hamborg, hvor Rasmus Heiberg og Sissel-Jo Gazan var i Bologna Børnebogsmesse Centret deltog med egen stand, og i forbindelse med børnebogsmessen udkom præsentationsfolderen Ten Danish Storytellers. Scandinavia on Stage april Dansk Litteraturcenter arrangerede i samarbejde med Generalkonsulatet i New York det største tiltag for dansk dramatik i USA nogensinde under titlen Scandinavia on Stage. Fra Danmark deltog fire dramatikere: Line Knutzon, Astrid Saalbach, Peter Asmussen og Erling Jepsen. Derudover deltog teaterdirektør Klaus Hoffmeyer, teaterkritiker Monna Dithmer og dramaturg Jesper Bergmann som oplægsholdere. 100 amerikanske teaterproducere, teaterdirektører, koreografer, kritikere og akademikere var inviteret til konferencen. Programmet var en blanding af forelæsninger, paneldiskussioner, introduktioner af dramatikerne samt readings eller fremførelser af de dramatiske tekster. Der blev vist betydelig interesse for alle fire dramatikere fra forskellige teatre. Litteraturhus København I fire dage i maj omdannede Dansk Litteraturcenter, i samarbejde med Goethe-Institut, Møstings Hus på Frederiksberg til Litteraturhus. Der var oplæsninger, forfatterfilm, debat, børnearrangementer og café. Arrangementet var tværkulturelt, så alle oplæsninger involverede både danske og tyske forfattere. De danske forfattere var Peter Laugesen, Katrine Marie Guldager,

19 Ursula Andkjær Olsen, Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen, Jens Martin Eriksen, Charlotte Weitze og Helle Helle. Blandt de tyske forfattere var navne som Sarah Kirsch og Judith Hermann. Weekendens arrangementer blev afrundet med en konference, hvor fire direktører fra forskellige tyske litteraturhuse sammen med en gruppe danske politikere, forfattere, litteraturanmeldere og litterater diskuterede betingelserne for et litteraturhus. Literature Across Frontiers Centret deltog i maj i en konference i Prag vedrørende oversættelse fra små sprogområder. Pia Tafdrup læste op på dansk med tjekkisk paralleloplæsning, og fra dansk side deltog desuden centerleder Bjørg Hedelykke fra Dansk Litteraturcenter, oversætterne Nina Gross og Roland Hoffmann samt centerleder Peter Q. Rannes fra Hald Hovedgård. Italiensk forlæggerseminar I juni inviterede Dansk Litteraturcenter ti af Italiens førende forlæggere til København for at møde danske forfattere og forlæggere. Programmet for besøget var intensivt og bød blandt andet på et oplæsningsarrangement i Karen Blixens dagligstue på Rungstedlund, hvor Suzanne Brøgger, Jens- Martin Eriksen, Niels Brunse, Anne Marie Løn og Helle Helle læste op. Ud over de kulturelle indslag havde de italienske forlæggere en travl mødekalender. Besøgsprogram Karen Blixens franske forlægger besøgte i august Danmark på et besøgsprogram arrangeret af Dansk Litteraturcenter. Anledningen var en nyoversættelse af Den afrikanske farm. Göteborg Bogmesse Centret deltog med en repræsentant i messen. Frankfurt Bogmesse Danish Literary Magazine 20 udkom i forbindelse med messen, hvor centret deltog med egen stand. Året i øvrigt Dansk Litteraturinformationscenter skiftede den 1. marts navn til det mere mundrette Dansk Litteraturcenter. Udover sine administrative opgaver og projekter har centret udgivet og arbejdet på informationsmaterialer af forskellig art i I februar udkom Danish Drama Newsletter. Dansk Litteratur Center Strategi og handlingsplan udkommer i november, og blev i løbet af året udvidet med 10 nye forfatterprofiler. Endelig er Dansk Litteraturcenter i gang med et nyt internetprojekt for den danske børnelitteratur med åbning i foråret 2002, og samtidig er Centret påbegyndt udformningen af en ny børnebogsudstilling med åbning i maj Nationalbibliografisk udvalg v/ Niels Borgen Udvalget ventes i 2001 at afholde 1 møde. Dagsorden foreligger endnu ikke. Gutenberg 21 panelet v/ Merete Ries Der har i årets løb været afholdt 2 møder. Mødeaktiviteten har været indstillet mellem august 2000 og maj 2001, bl.a. som følge af interne problemer i Xerox. Disse har medført en reduktion af budgettet. Af panelets projekter kan nævnes: et chat-room på internettet, en antologi om fremtidens bog, Legepladsen, med bidrag af et bredt udvalg af inviterede forfattere, en eller flere facsimileudgivelser af interessante manuskripter, førsteudgaver eller arbejdsbøger, et seminar, samt en række indbudte gæstetalere, hvoriblandt salgs- og produktchef Per Haslev, Adobe Danmark, holdt et indlæg om elektroniske perspektiver i relation til bogen. Der er altså indtil videre meget få

20 konkrete resultater af det danske Gutenberg21-panels uregelmæssige mødeaktivitet. Ifølge Gustav Kragh, Xerox, gør det samme sig gældende for aktiviteten i Europas øvrige Gutenberg21 fora. Den Grafiske Højskoles Uddannelsesråd v/ Nils Bjervig Der har været afholdt møde i april. Næste møde er den 14. november efter deadline på årsberetningen. Der blev orienteret om optaget på årets uddannelser: 318 har søgt GK-uddannelsen (Grafisk kommunikation), hvoraf 168 var til optagelsesprøve. Optagelsesantallet er udvidet til i alt har søgt GTL-uddannelsen (Grafisk teknologi og ledelse), hvoraf 13 umiddelbart kan optages, mens 6 afvises. Rektor Eivind Winsløw fratrådte den 30. juni Ny rektor er Anne-Marie Wivel. Uddannelsesleder Jesper Clement oplyser, at et fokuspunkt vil blive nye dagstudier med henblik på professions-bachelorer, der bl.a. vil medføre nye adgangskriterier, nemlig studentereksamen eller tilsvarende. Center for Børnelitteratur - CfB v/anne Mørch-Hansen Center for Børnelitteratur åbnede 4. september 1998 og har til formål at forske i og formidle viden om børnelitteratur samt bidrage til udbygningen af national og international børnelitteratur på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Centret varetager derudover undervisning og driver en forfatterskole. Der er i 2001 ansat otte personer på centret: en leder, tre ph.d ere (fra 1.sept. 2 ph.d ere og en amanuensis), en forskningsassistent, to bibliotekarer og en sekretær. Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder og to repræsentantskabsmøder. Biblioteksvirksomhed: CfB råder over en enestående børnebogssamling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek (beliggende på Danmarks Pædagogiske Universitet). Centrets bibliotekarer sørger for at videreføre og udbygge samlingen og at betjene centrets brugere. Alle danske og udvalgte udenlandske børnebøger, faglitteratur om børnelitteratur og diverse tidsskrifter anskaffes og katalogiseres. Forfatterskole: Efter ønske fra såvel elever som lærere ved Centrets forfatterskole for børnelitteratur besluttede bestyrelsen at gøre forløbet toårigt. I 2001/2002 er det ph.d. og amanuensis Nina Christensen, der har hovedansvaret for Forfatterskolens undervisning, som deltagerne delvist selv betaler for. To ud af de syv elever, der i juni 2001 afsluttede det første toårige forløb, har fået udgivet børnebøger. Yderligere tre børnebøger fra Forfatterskolens elever er antaget til udgivelse. Forskning: 1. september 2001 startede Nina Christensen som amanuensis efter at have indleveret sin ph.d.- afhandling om Den moderne danske billedbog Anna Klarskov Skyggebjerg er i gang med et treårigt forskningsprojekt om Den fantastiske fortælling og dens egenart, som ventes afsluttet i Tom Jørgensen er i gang med et treårigt ph.d.-projekt om Skolebibliotekets kulturelle dimension, støttet af Undervisningsministeriet. Forskningsassistent Anette Steffensen har desuden sammen med centrets leder Torben Weinreich forestået en undersøgelse af de 14-15åriges læsevaner i 2001; rapporten er udgivet i CfB s skriftserie.

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 AKC-017-022 08.06.2006 DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade 19 1506 København K tlf. 33 74 60 00 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Indhold. Forord 11. Indledning 13. Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17. Kapitel 2: Den gode idé sådan puster du liv i den 29

Indhold. Forord 11. Indledning 13. Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17. Kapitel 2: Den gode idé sådan puster du liv i den 29 Indhold Forord 11 Indledning 13 Hvad gør en bog succesfuld? 15 Myter om at udgive bøger 15 Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17 11 gode grunde til at udgive en bog 19 Man de dårlige undskyldninger i jorden!

Læs mere

Forlæggerforeningens. årsberetning

Forlæggerforeningens. årsberetning 1. februar 2010 j.nr. AJC017038 Forlæggerforeningens årsberetning 2009 Indhold Forlæggerforeningens bestyrelses beretning for 2009... 2 Sektionen for Undervisningsforlags beretning for 2009... 7 Ind og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00 Formand Jo Hermann bød velkommen og efter at have læst navnene på det forgangne års afdøde medlemmer mindedes

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere