DANMARK ISSN HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG"

Transkript

1 DANMARK ISSN HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING ÅRGANG

2 HCL ÅRSBERETNING FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov om luftfarts 144, som pålægger Havarikommissionen mindst en gang om året at offentliggøre en oversigt over sin virksomhed. Foruden beretning om virksomhed er yderligere optaget emner, der har direkte tilknytning til Havarikommissionens virke. Havarikommissionen offentliggør i sin årsberetning en synopsis over behandlede flyvehavarier og flyvehændelser i år Offentliggjorte endelige redegørelser og rapporter kan læses på Havarikommissionens hjemmeside HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART Marts 2002

3 HCL ÅRSBERETNING I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE 1. Mål og ansvar Strategier Organisation Eksternt samarbejde Økonomi Kvalitetsstyring Møder og foredrag Uddannelse Publikationer Rapportering af flyvehavarier og flyvehændelser Flyvehavarier og flyvehændelser i Flyvehavarier og flyvehændelser fra før 2000 som Havarikommissionen behandler, men som endnu ikke er færdigbehandlet Afgivne rekommandationer i forbindelse med undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser Status i rekommandationer fremsat før Statistik BILAG A: Oversigt over rapporterede flyvehavarier og flyvehændelser i BILAG B: over rapporterede flyvehavarier og flyvehændelser i BILAG C: Svævefly BILAG D: Ultralette fly BILAG E: Balloner BILAG F: Forkortelser

4 HCL ÅRSBERETNING Mål og ansvar Det er Havarikommissionens mål og ansvar at fremme sikkerheden inden for luftfart ved uvildigt at gennemføre undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne. Havarikommissionens undersøgelser sigter på at afdække de forhold, som har ledt til flyvehavariet/- hændelsen for derved at kunne fremsætte rekommandationer med henblik på at eliminere eller reducere effekten af disse forhold. Havarikommissionens undersøgelser tager ikke sigte på placering af skyld eller ansvar, men udelukkende på forebyggelse. Havarikommissionen undersøger flyvehavarier og flyvehændelser som indtræffer i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Havarikommissionen kan - såfremt et dansk registreret luftfartøj eller danske passagerer er involveret - deltage som dansk akkrediteret repræsentant i undersøgelser, som gennemføres af en fremmed stats havarikommission. Udover ovenstående kan Havarikommissionen - af Trafikministeren - pålægges specielle opgaver, der har et generelt flyvesikkerhedsmæssigt sigte. Havarikommissionens mål og ansvar er specificeret i Luftfartslovens b, i EU-Direktiv 94/56/EF samt i ICAO Annex Strategier Havarikommissionen blev oprettet 1. januar 1979 for at sikre uafhængighed af bl.a. Statens Luftfartsvæsen i gennemførelsen af undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser. Det er af afgørende betydning for opfyldelsen af Havarikommissionens mål og ansvar, at der i offentligheden, hos myndighederne og i luftfartsbranchen er tillid til, at Havarikommissionens undersøgelser gennemføres kvalificeret og med et højt kvalitetsniveau. Havarikommissionens integritet og uvildighed præger gennemførelsen af undersøgelserne. Havarikommissionens formål udelukkende er at forebygge, og ikke at placere skyld eller ansvar. al information behandles fortroligt af Havarikommissionen, og at informationen udelukkende bliver anvendt med henblik på forebyggelse. Forudsætningerne er bl.a.: en åben og saglig dialog med luftfartsbranchen og myndigheder. at luftfartsbranchens indrapportering af forhold vedrørende indtrufne flyvehavarier og flyvehændelser sker via et indrapporteringssystem, som er uafhængigt af den indrapportering som sker til luftfartsmyndigheder o.a. at Havarikommissionens pligt til hemmeligholdelse i h.t. luftfartslovens 144a efterleves.

5 HCL ÅRSBERETNING at Havarikommissionens medarbejdere er højt kvalificerede uddannelses- såvel som erfaringsmæssigt, og at niveauet løbende vedligeholdes. at der løbende sker en udvikling/optimering af Havarikommissionens undersøgelsesmetoder og - værktøjer. at Havarikommissionen som arbejdsplads er dynamisk og personligt udviklende. et udbygget og formaliseret samarbejde med andre landes havarikommissioner (herunder specielt de nordiske). 3. Organisation Havarikommissionen for Civil Luftfart er en selvstændig institution under Trafikministeriet. Trafikministeriets 2. kontor er overordnet ansvarlig for departementets kontakt til Havarikommissionen. I sager som relaterer sig til personale og økonomi, er henholdsvis Trafikministeriets Personale- & Sekretariatskontor og Økonomiafdeling - ved Budget og Regnskabskontoret - ansvarlig for departementets kontakt til Havarikommissionen. Trafikministeriet Diverse styrelser, institutioner og selskaber Statens Luftfartsvæsen Flyvesikringstjenesten Danmarks Meteorologiske Institut Havarikommissionen for Civil Luftfart Havarikommissionen har kontor i Vanløse, hangar i Københavns Lufthavn Kastrup, og der er for tiden 8 ansatte: 1 chef 1 souschef/havariinspektør 4 havariinspektører 1 kontorfuldmægtig 1 sprogkyndig sekretariatsmedarbejder

6 HCL ÅRSBERETNING Chef Souschef QC Administration Operative undersøgelser Tekniske undersøgelser Inspektørerne i Havarikommissionen har foruden en basisuddannelse som enten flymekaniker, ingeniør eller pilot en internationalt anerkendt specialuddannelse i undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser. Herudover videreuddannes havariinspektørerne løbende inden for deres fagområde. Undersøgelsesarbejdet foregår tværfagligt og et team af havariinspektører sammensættes således, at størst mulig bredde i samlet kompetence tilsikres. Inspektørerne og chefen i Havarikommissionen indgår i en vagtordning, som dækker 24 timer i døgnet 7 dage om ugen m.h.p. øjeblikkelig udrykning og indsamling af data. Vagten består af en vagthavende havariinspektør samt af en bagvagt, som af vagthavende kan tilkaldes som assistance, såfremt dette vurderes nødvendigt. 4. Eksternt samarbejde For at Havarikommissionen kvalificeret kan opfylde sit mål og ansvar, er et bredt såvel nationalt som internationalt samarbejde nødvendigt. Hvor kompetencen ikke slår til, eller hvor andre forhold gør det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, vil bl.a. nedenstående samarbejdspartnere deltage i kommissionens undersøgelser. Nationalt. Statens Luftfartsvæsen (SLV). Havarikommissionen informerer SLV om indtrufne flyvehavarier og flyvehændelser. Herudover holder Havarikommissionen løbende SLV underrettet om fund og omstændigheder omkring en undersøgelse, der skønnes af væsentlig betydning for flyvesikkerheden, og kommissionen gør på det tidligst mulige tidspunkt SLV bekendt med sine vurderinger heraf. Når Havarikommissionen har afsluttet sin undersøgelse, fremsendes den endelige rapport - efter evt. gennemført høring - til SLV. Rapporten vil - når det er muligt og relevant - indeholde

7 HCL ÅRSBERETNING rekommandationer om forholdsregler til forebyggelse af havarier eller hændelser af samme eller lignende art. Fra SLV modtager HCL på forespørgsel information om besætning og luftfartøj. Herudover kan HCL på forespørgsel foranledige udarbejdet statistikker relateret til et bestemt flyvehavari eller flyvehændelse. Flyvesikringstjenesten Fra Flyvesikringstjenesten modtager HCL meddelelse om flyvehavarier og flyvehændelser, herunder lufttrafikhændelser som Flyveskringstjenesten bliver bekendt med. Fra Flyvesikringstjenesten kan HCL rekvirere båndoptagelser og udskrift af kommunikation i forbindelse med udøvelsen af flyveledelsen. Fra Flyvesikringstjenesten kan HCL endvidere rekvirere radardata. Politi. Politiet - herunder Kriminalteknisk Afdeling - bistår HCL med bl.a. bevogtning, fotografering og opmåling på et havaristed. Forsvaret. Forsvarskommandoen (FKO) - repræsenteret ved Forsvarets Flyvehavarikommission - og HCL samarbejder i undersøgelser, hvor militære og civile luftfartøjer er involveret eller hvor havari/hændelse med civilt luftfartøj indtræffer på militært område. Herudover støtter FKO og HCL gensidigt hinanden i forbindelse med undersøgelser og uddannelsesvirksomhed. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). DMI tilvejebringer vejrdata, og hjælper med analyse af disse såfremt det er påkrævet. Flyværksteder, luftfartsselskaber, laboratorier og andre. I forbindelse med adskillelse og test af komponenter samarbejder HCL med forskellige flyværksteder. Når et luftfartsselskab er involveret i et havari eller en hændelse, som undersøges af HCL, er selskabet som regel på alle måder behjælpelig med at stille ressourcer til rådighed for undersøgelsesarbejdet, herunder f.eks. detailkompetence inden for forskellige områder. Derudover anvender HCL anerkendte institutter i forbindelse med detail undersøgelser. Flyvemedicinsk Klinik og Retsmedicinsk Institut. Samarbejdet omfatter undersøgelse af patologiske og medicinske aspekter.

8 HCL ÅRSBERETNING Internationalt Nordiske havarikommissioner. Havarikommissionerne i nordisk regi (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) samt Canada afholder årsmøder, hvor problemstillinger af fælles nordisk karakter behandles. Havarikommissionen arbejder for at fremme samarbejdet i nordisk regi af hensyn til HCL løbende bench marking og det gensidige behov for støtte, der kan opstå i forbindelse med en evt. Major Aircraft Accident på nordisk område. Andre landes havarikommissioner. Havarikommissionen samarbejder med andre landes havarikommissioner. Hvad angår samarbejdet med den engelske, tyske og amerikanske havarikommission, drejer dette sig primært om, at Danmark får hjælp af disse institutioner til gennemførelsen af diverse specialopgaver såsom udlæsning af Cockpit Voice Recorder (CVR), Flight Data Recorder (FDR) og GPS-data, undersøgelse af instrumenter o.l. Hvad angår den amerikanske havarikommission (NTSB), har HCL - med henblik på træning - en stående invitation til at deltage i undersøgelsen af Major Aircraft Accidents, som indtræffer på amerikansk territorie. CAAs De enkelte landes luftfartsmyndigheder er behjælpelige med data vedrørende luftfartøjet og besætning; oftest vil det pågældende lands havarikommission være det officielle kontaktpunkt i forhold til luftfartsmyndighederne. ISASI International Society of Air Safety Investigators er en international sammenslutning af havariinspektører. Deltagelsen giver mulighed for gensidig støtte og udveksling af erfaringer. Fly- og komponentfabrikanter Fly- og komponentfabrikanter, hvis materiel direkte er involveret i et flyvehavari eller hændelse, kan inddrages i HCL undersøgelser såfremt der er behov for detailinformation eller specialkompetence. ICAO Den internationale luftfartsorganisation ICAO er ansvarlig for fastsættelse af de overordnede regler, hvorunder undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser finder sted. Disse er beskrevet i ICAO's Annex 13. Derudover indrapporteres havari- og hændelsesdata centralt til ICAO databaser som HCL også har adgang til. ECAC European Civil Aviation Conference (ECAC) blev etableret i 1955 med henblik på at fremme den fortsatte udvikling af et sikkert, effektivt og anerkendt europæisk lufttransportsystem.

9 HCL ÅRSBERETNING Havarikommissionen deltager i regi af ECAC i regelmæssige møder i Group of Experts on Accident Investigation. 5. Økonomi Havarikommissionens økonomiske rammer fastsættes i Finansloven. Havarikommissionens budget er baseret på faste erfaringsmæssige udgifter til administration, samt udgifter, i forbindelse med gennemførelse af undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser inden for - såvel som uden for - dansk territorium (Danmark, Grønland og Færøerne). Med baggrund i årlige statistikker over indtrufne flyvehavarier og flyvehændelser kan antallet af de havarier og hændelser, som statistisk må forventes at ville indtræffe i det kommende år skønnes. Derimod er omfanget af de krævede undersøgelser - og de dertil knyttede udgifter - vanskelige at forudsige, ikke mindst når det drejer sig om undersøgelser relateret til større katastrofelignende flyvehavarier. Undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser har i 2000 medført et omkostningsniveau, der ikke afveg meget fra de foregående år. 6. Kvalitetsstyring I 2000 gennemførte den Norske Havarikommisjon for Sivil Luftfart audit af Havarikommissionen. Audit omfattede en gennemgang af kommissionens evne til at gennemføre undersøgelser i relation til såvel nationale som internationale love og bestemmelser. Kommissionens kvalitetshåndbog, procedurer, faglige og uddannelsesmæssige forhold blev auditeret. Af auditrapporten fremgår det, at Havarikommissionens ansatte har de nødvendige faglige kvalifikationer og en hensigtsmæssig sammensætning, men generelt har et lavere erfaringsniveau end i andre tilsvarende organisationer. Havarikommissionen følger hensigtsmæssige og beskrevne procedurer. Placeringen af Havarikommissionens undersøgelsesfaciliteter langt fra kommissionens kontorer er en hindring for effektiviteten i kommissionens daglige arbejde. Auditrapporten anbefaler, at Havarikommissionen opstiller og gennemfører et supplerende uddannelsesprogram for havariinspektørerne. Havarikommissionen deltager i andre landes major aircraft accident investigations med henblik på at øge erfaringsniveauet. Havarikommissionens evne til at behandle lufttrafikhændelser øges. Havarikommissionens personelressourcer tilpasses undersøgelsesbehovet. Kompetenceudviklingen i Havarikommissionen tager bl.a. udgangspunkt i auditrapportens konklusioner og anbefalinger.

10 HCL ÅRSBERETNING Møder og foredrag Kommissionen har i 2000 deltaget i følgende møder: Møder med The Group of Experts on Accident Investigation i regi af European Civil Aviation Conference (ECAC). Årligt møde med Forsvarets Flyvehavarikommission. Årligt møde med de nordiske havarikommissioner (afholdt på Island i 2000). 8. Uddannelse 2 havariinspektører har gennemført et Aircraft Accident Investigation kursus ved Cranfield University i UK. 1 havariinspektør har gennemført et Jet Engine Mishap Investigation kursus på Sheppard Air Force Base i USA. Kurset blev afholdt i regi af det amerikanske flyvevåben. 9. Publikationer Publikationen HCL INFORMATION er udkommet 13 gange i Publikationen udgives som et særskilt dokument i forbindelse med udgivelse af Statens Luftfartsvæsens publikation EFTERRETNINGER FOR LUFTFARENDE (EFL). Havarikommissionens redegørelser og rapporter fra år 2000 offentliggøres på HCL hjemmeside 10. Rapportering af flyvehavarier og flyvehændelser På telefon (hele døgnet/hele ugen). Gennem nærmeste lufttrafiktjenesteenhed eller politimyndighed Telex: tilbagesvar AAIB DK (åben 24 timer) Telefax: (kun inden for normal kontortid) AFTN: EKCHYLYX (kun inden for normal kontortid) Havarikommissionens adresse er: Havarikommissionen for Civil Luftfart Jernbane Allé 45, 1. sal 2720 Vanløse 11. Flyvehavarier og flyvehændelser i 2000 Havarikommissionen har i 2000 behandlet 112 flyvehavarier og flyvehændelser mod 116 i 1999.

11 HCL ÅRSBERETNING Det modtagne antal meddelelser fordeler sig som følger (1999 anført i parentes): 25 (29) Flyvehavarier med dansk registreret luftfartøj 35 (35) Flyvehændelser med dansk registreret luftfartøj 4 (4) Flyvehavarier med ikke dansk registreret luftfartøj 10 (6) Flyvehændelser med ikke dansk registreret luftfartøj 20 (14) Flyvehavarier med dansk registreret svævefly 2 (7) Flyvehændelser med dansk registreret svævefly 0 (2) Flyvehavarier med ikke dansk registreret svævefly 12 (16) Flyvehavarier med dansk registreret ultralet luftfartøj 1 (3) Flyvehændelser med dansk registreret ultralet luftfartøj 1 (0) Flyvehavarier med dansk registreret ballon 2 (0) Flyvehændelser med dansk registreret ballon Havarikommissionen har offentliggjort foreløbige redegørelser, redegørelser og rapporter på disse i HCL INFORMATION. Offentliggjorte udenlandske flyvehavarirapporter (dansk registrerede luftfartøjer): HCL 43/95 Rollanden-Schneider LS-7, OY-XSB Ved Leszno, Polen 3. juli 1995 Offentliggjort i HCL INFORMATION 2/2000 HCL 48/98 Cessna 402, OY-BHE Stord, Norge 11. oktober 1998 Offentliggjort i HCL INFORMATION 2/2000 Airbus , OY-CNC Oslo Lufthavn Gardermone, Norge 2.april 2000 Offentliggjort i HCL INFORMATION 12/2000 Offentliggjorte Endelige redegørelser og Rapporter HCL 87/97 ATR , OY-CID Tyskland 3. november 1997 Offentliggjort i HCL INFORMATION 3/2000

12 HCL ÅRSBERETNING HCL 34/98 Cessna 152, N6333H Grønland 24. juli 1998 Offentliggjort i HCL INFORMATION 4/2000 HCL 4/99 Reims Aviation F 177RG, OY-BEI Holbæk Flyveplads 7. februar 1999 Offentliggjort i HCL INFORMATION 7/2000 HCL 49/99 Boeing , OY-KDN Københavns Lufthavn, Kastrup 24. august 1999 Offentliggjort i HCL INFORMATION 2/2000 HCL 77/99 HS-748, C-GTLD Nuuk Lufthavn, Grønland 16. november 1999 Offentliggjort i HCL INFORMATION 11/ Flyvehavarier og flyvehændelser fra før 2000 som Havarikommissionen behandler, men som endnu ikke er færdigbehandlet HCL 11/98 Piper PA-28R-180, OY-BCL Københavns Lufthavn, Roskilde 24. april 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 13/98 HCL 24/98 Boeing 737, OY-SEE Gardermoen, Norge 19. juni 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 08/98 HCL 42/98 Piper PA P, G-HYHY Københavns Lufthavn, Kastrup 12. september 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 13/98 HCL 49/98 DC9-41, OY-KGO Sverige 14. oktober 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99

13 HCL ÅRSBERETNING HCL 52/98 Piper PA T, OY-JBI Københavns Lufthavn, Roskilde 20. oktober 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99 HCL 55/98 Cessna 210, OY-CKV Københavns Lufthavn, Roskilde 19. November 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99 HCL 59/98 Boeing 727, OY-SEV Frankrig 17. december 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99 HCL 06/99 TB-10, OY-CDH Kværkeby, øst for Ringsted 23. februar 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 04/99 HCL 09/99 ATR , OY-CIJ KAS VOR RAD 24. februar 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 05/99 HCL 21/99 Cessna 421B, OY-BIM Ringkøbing fjord 21. maj 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 09/99 HCL 32/99 Cessna TR 182, OY-SFU Aversi Faldskærmscenter 18. juni 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 10/99 HCL 40/99 Beech 58, G-JOYS Kulusuk, Grønland 26. juli 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 12/99

14 HCL ÅRSBERETNING HCL 46/99 P68B Victor, OY-CAB Hesselø 17. august 1000 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 11/99 HCL 53/99 Schweizer 269C, OY-HPA Nordvest for Christiansfeld 27. august 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 11/99 HCL 57/99 Boeing 737-8Q8, OY-SEA Kos, Grækenland 3. september 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 13/99 HCL 66/99 Piper PA , OY-FRA Københavns Lufthavn, Roskilde 2. november 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 68/99 Piper PA-31, OY-BHF Københavns Lufthavn, Roskilde 5. oktober 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 70/99 Boeing , G-MSKB Billund Lufthavn 3. december 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 71/99 Mooney M 20F, OY-DFD Københavns Lufthavn, Roskilde 29. december 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 72/99 DC-10-10, OY-CNY Oslo Lufthavn, Norge 6. december 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/2000

15 HCL ÅRSBERETNING HCL 77/99 HS 748, C-GTLD Nuuk Lufthavn, Grønland 16. november 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 06/ Afgivne rekommandationer i forbindelse med undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser I forbindelse med undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser har Havarikommissionen i 2000 fremsat følgende rekommandationer: Rekommandationsnummer REK REK REK REK REK REK Vedrørende Status Bemærkninger Kvalitetskontrol af udregnede værdier til brug Afsluttet ved flyvning Hensigtsmæssig præsentation af udregnede Afsluttet værdier. Opfyldelse af ICAO Standard vedr. sikring af CVR og FDR Afsluttet data Kvalitetssikring af SLV afholdelse af praktiske Afsluttet flyveprøver Revision af SLV s Afventer SLV s publikationer vedr. underretning om landingsdistance forøgelse Åben undersøgelses ved anden banetilstand resultatet. end tør. Formalisering og kvalitetssikring af adgangsgivende Afsluttet kvalifikationskrav til SLV s kontrollanter REK Flyvehændelse med Boeing B767 i Københavns Lufthavn, Kastrup den 28. august 1999 Under startløbet på bane 22R blev luftfartøjet roteret. Luftfartøjets næsehjul slap banen, men luftfartøjet kom ikke efterfølgende i luften, fartøjschefen valgte herefter at afbryde starten.

16 HCL ÅRSBERETNING Fartøjschefen overtog kontrollen over luftfartøjet og førte rattet frem. Da næsehjulet fik kontakt med banen, påbegyndte han nedbremsningen. Efter nedbremsning til taxifart blev luftfartøjet for enden af bane 22R kørt ind på taxivej AK, hvor det blev parkeret. Brand- og redningstjenesten blev tilkaldt med det formål at yde brandberedskab og for at iværksætte afkøling af luftfartøjets bremser. Passagererne forlod luftfartøjet ad de normale udgange, og blev efterfølgende bragt til lufthavnsterminalen. Undersøgelserne har afdækket følgende væsentlige faktorer ledende til hændelsen: Under beregning af take-off data blev anvendt en værdi for ACT TOW, som var lavere end den aktuelle. Konsekvensen heraf blev en fastsættelse af for lave værdier for V1, VR og V2, hvilket igen forårsagede, at luftfartøjet under startløbet blev roteret ved en for lav hastighed. Foretagne aktioner Statens Luftfartsvæsen blev ved et møde d. 30. september 1999 af Havarikommissionen orienteret om omstændighederne ved hændelsen samt om kommissionens vurderinger heraf, herunder om de rekommandationer som kommissionen vurderede ville kunne blive afledt af undersøgelserne. Operatøren udsendte umiddelbart efter hændelsen intern information vedr. fejlmuligheder ved TODC. Operatøren har ændret softwaren i den jordbaserede mainframe på en sådan måde, at såfremt den udregnede værdi for ACT TOW for en given rute er 8 tons under gennemsnittet for den pågældende rute, fremkommer en advarsel på TODC-printet. I forbindelse med undersøgelserne fremsatte Havarikommissionen (jf. HCL INFORMATON 2/2000, HCL 49/99) 3 rekommandationer Havarikommissionen rekommanderer, at Statens Luftfartsvæsen sikrer, at luftfartøjschefer i forbindelse med en flyvnings planlægning som kvalitetskontrol af de for flyvningen udregnede værdier - gennemfører et kalkulationsmæssigt overslag på disse. Overslaget skal som minimum dække: a. Flyvetid. b. Trip fuel. c. Zero Fuel Mass. d. Take-off Mass. e. Take-off Speeds. f. Landing Mass. g. Landing Speeds.

17 HCL ÅRSBERETNING Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: SLV agter ikke at iværksætte rekommandationen af følgende årsager: 1. Der findes allerede standard procedurer som kræver, at begge piloter kontrollerer de for flyvningen udregnede værdier. Disse procedurer blev ikke efterlevet i fuldt omfang, da hændelsen indtraf. 2. Det er SLV s vurdering, at hændelsen med OY-KDN er relateret til det pågældende luftfartsselskab og dettes anvendelse af delvis automatiserede systemer, og ikke dansk luftfart generelt. SLV har imidlertid overfor det aktuelle luftfartsselskab fundet behov for nærmere at klarlægge, hvilke tiltag der skal iværksættes for at forhindre gentagelsestilfælde, og har på baggrund heraf modtaget oplysninger fra selskabet om at følgende initiativer er, eller vil blive iværksat: 1. Det er for den pågældende luftfartøjstype (Boeing 767) indført en rimelighedscheck, som sætter den af piloten anvendte TOW i forhold til en gennemsnitsværdi for den pågældende rute. I henhold til HCL s rapport punkt var dette check allerede indført ved rapportens udarbejdelse og luftfartsselskabet har efterfølgende oplyst, at den oprindelige margin på 8 tons afvigelse er yderligere indsnævret. 2. SAS har oplyst, at de ultimo 2000 indfører et system, hvor den af piloten anvendte TOW kontrolleres imod den tilsvarende kendte værdi i PALCO systemet, og såfremt der er afvigelse i de 2 værdier afgiver systemet en advarsel til piloten. SLV vurderer, at de anførte tiltag er tilfredsstillende. For andre luftfartøjstyper, hvor en tilsvarende hændelse kunne indtræffe, oplyser selskabet følgende: 1. For Boeing 737 beregnes værdierne særskilt af FMS systemet og disse værdier sammenlignes efterfølgende af piloten, når værdierne fra TODC indtastes i FMS systemet. SLV vurderer, at der ikke er behov for yderligere tiltag for denne luftfartøjstype. 2. Vedrørende MD80, MD90 og DC9, som p.t. alle anvender manuelle systemer, oplyser selskabet, at for MD80 og MD90 vil et tilsvarende system som anført for Boeing 767 (punkt 2) blive indført. Indtil dette system indføres strammes de eksisterende procedurer op, enten ved udvidelse af expanded checklist, eller ved sammenligning af TOW på TODC udskriften i forhold til TOW på loadsheet udskriften. SLV er ikke bekendt med terminerne for indførelse af de anførte systemer på disse luftfartøjstyper, men opfølgning herpå foretages af Skandinavisk Tilsynskontor (STK).

18 HCL ÅRSBERETNING SLV vurderer, at ovennævnte tiltag er tilfredsstillende for de pågældende luftfartøjstyper. Status: REK er afsluttet. REK Havarikommisionen rekommanderer at Statens Luftfartsvæsen sikrer, at de værdier som udregnes under en flyvnings planlægning præsenteres hensigtsmæssigt for cockpitbesætninger således, at forveksling mellem disse værdier derved i videst muligt omfang undgås. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Selskabet har fremlagt forslag til forbedring af udskriftet fra TODC systemet, hvor den aktuelle TOW vil blive tydeliggjort i forhold til MAX TOW. Selskabet oplyser, at ændringen indføres pr. 31. marts Status: REK er afsluttet. REK Havarikommisionen rekommanderer at Statens Luftfartsvæsen sikrer, at ICAO Standard er opfyldt ved godkendelsen af luftfartsselskabers OM. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Det kan oplyses, at selskabets FOM punkt 11 efter SLV formening, opfylder kravene i det pågældende punkt i ICAO Annex 6. Tilsvarende er gældende for andre danske luftfartsselskaber. SLV ser ikke den anførte rekommandation for relevant som forebyggende foranstaltning til forhindring af gentagelsestilfælde af den indtrufne hændelse. SLV accepterer imidlertid de af HCL anførte forskelle i formuleringen af ICAO Annex 6 punkt og JAR.OPS 1.085, og vil derfor på møde i JAA Operations Committee foreslå ændring af JAR-OPS bestemmelsen. Vi vil holde Havarikommissionen informeret om resultatet heraf. Status: REK er afsluttet.

19 HCL ÅRSBERETNING REK Flyvehavari med Reims Aviation F 177RG på Holbæk Flyveplads (EKHK) den 7. februar 1999 Under en praktisk flyveprøve anmodede den ene luftfartsinspektør (kontrollant) på et tidspunkt, hvor luftfartøjet befandt sig i området omkring Køge, aspiranten om at flyve til Holbæk flyveplads (EKHK) og foretage en landing. Efter indflyvning til landing, der blev foretaget med en flyvefart af mph og med luftfartøjet i landingskonfiguration med fulde flaps (30), blev luftfartøjet sat på banen ca. 50 meter efter tærsklen til bane 28 (kort/vådt/iset græs). Under afløbet blev der konstateret en ringe bremsevirkning, og trods maksimal brug af bremser fortsatte luftfartøjet i en sidelæns og glidende bevægelse ud over baneenden. Luftfartøjet kom til standsning i en mark med vintersæd ca. 90 meter fra baneenden og ca. 20 meter til venstre for banens forlængede centerlinie. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget. I forbindelse med undersøgelserne fremsatte Havarikommissionen (jf. HCL INFORMATON 7/2000, HCL 4/99) 3 rekommandationer Havarikommissionen skal derfor rekommandere, at Statens Luftfartsvæsen udarbejder retningslinier for afholdelse af praktiske flyveprøver, hvoraf det bl. a. skal fremgå, at en kontrollant skal sikre sig, at en elev til fulde forstår de instruktioner, der gives såvel før som under flyvning, og at han/hun bliver gjort bekendt med hvilke eventuelle konsekvenser en velbegrundet afståelse herfra vil få på den endelige vurdering af den aflagte prøve. Ved brev af 22. december 2000 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Med baggrund i REK skal Statens Luftfartsvæsen herved oplyse: SLV anser ikke, at udarbejdelse af sådanne retningslinier vil have nogen særskilt effekt, idet en grundig instruktion/briefing før prøven påbegyndes i forvejen er en helt naturlig, nødvendig og integreret del af prøveforløbet. SLV vil dog i den pågående revision af kontrollant-instruktionen understrege betydningen af en sådan grundig instruktion/briefing. Der henvises i øvrigt til Certifikatkontorets folder Praktisk flyveprøve Certifikatkontoret informerer, som af skolerne anvendes til prøveforberedelse af eleverne. Status: REK er afsluttet.

20 HCL ÅRSBERETNING REK Havarikommissionen skal derfor rekommandere, at Statens Luftfartvæsen vurderer om en revision af danske publikationer vedrørende landingsdistancens/landingsafløbets forøgelse ved anden banetilstand end tør tillige med en tilføjelse om betydningen af korrekt anvendte hastigheder, vil medføre, at landinger på sådanne baner, vil kunne foretages på en mere sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Statens Luftfartsvæsen er for øjeblikket i gang med at vurdere om danske publikationer, vedrørende landingsdistancens/landingsafløbets forøgelse ved anden banetilstand end tør, skal revideres. SLV forventer, at denne undersøgelse er slut så betids, at eventuelle revisioner kan publiceres før flyvesæsonens start, hvilket vil sige senest den 1. april HCL vil blive underrettet om undersøgelsens resultat. HCL har pr. 1. november 2001 ikke modtaget underretning om undersøgelsens resultet. Status: REK er ikke afsluttet. Rekommandationen er åben REK Havarikommissionen rekommanderer, at Statens Luftfartsvæsen gør de adgangsgivende kvalifikationskrav til kontrollanter objektive og formaliserer - og kvalitetssikrer procedurer vedrørende uddannelsen af kontrollanter. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Der var på havaritidspunktet tale om, at inspektører der skulle autoriseres som kontrollanter som udgangspunkt skulle opfylde samme kvalifikationskrav, som eksterne kontrollanter, men at der efter konkret vurdering kunne afviges fra visse af kravene. Dette er helt i overensstemmelse med JAR-FCL reglerne (JAR-FCL (a) (2)), som nu danner baggrund for autorisation af kontrollanter. SLV finder ikke grundlag for yderligere objektivisering af kravene. Hvad angår anbefaling om formalisering og kvalitetssikring af procedurer vedrørende uddannelse af kontrollanter, vil SLV formalisere det system for uddannelsesdokumentation, som har været anvendt. Status: REK er afsluttet.

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2001 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2003 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Rapport om firmaflyvning m.m.

Rapport om firmaflyvning m.m. Rapport om firmaflyvning m.m. Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 7 1.1 Forhistorie... Side 7 1.2 Rapportens indhold og afgrænsning... Side 8 2. Flyvesikkerhedsmæssige regler og Statens

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

16-1. Forvaltningsret 1121.3 1124.1 113.1 113.4 114.1 114.3 13.1. Transport og kommunikation 3.

16-1. Forvaltningsret 1121.3 1124.1 113.1 113.4 114.1 114.3 13.1. Transport og kommunikation 3. 16-1. Forvaltningsret 1121.3 1124.1 113.1 113.4 114.1 114.3 13.1. Transport og kommunikation 3. Flyvesikkerhed på 3 flyvninger. Officialprincippet. Partsbegrebet. Afgørelsesbegrebet. Notatpligt. Begrundelse.

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Statens Luftfartsvæsen November 2007 Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5 Luftfartsloven...7

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005 ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005 INDLEDNING Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Energiministeriet oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007 Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Frist for afgivelse af tilbud Frist for modtagelse af tilbud på GEUS adresse er fastsat til tirsdag den 10. maj 2005 kl. 10.00.

Frist for afgivelse af tilbud Frist for modtagelse af tilbud på GEUS adresse er fastsat til tirsdag den 10. maj 2005 kl. 10.00. Udbud ID:2005-007671 Tender documents j.nr. 0572-008 KRAV TIL TILBUD i henhold til EU udbud ID:2005-007671 vedrørende Helikopercharter til ekspeditionsflyvning i Grønland i sommeren 2005 Danmarks og Grønlands

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2006 30. september 2007 2/27 FORORD Antallet af indberetninger, Havarikommissionen modtog i 2006, fortsatte de senere års vækst. I alt indkom 932 indberetninger om indtrufne

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere