DANMARK ISSN HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG"

Transkript

1 DANMARK ISSN HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING ÅRGANG

2 HCL ÅRSBERETNING FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov om luftfarts 144, som pålægger Havarikommissionen mindst en gang om året at offentliggøre en oversigt over sin virksomhed. Foruden beretning om virksomhed er yderligere optaget emner, der har direkte tilknytning til Havarikommissionens virke. Havarikommissionen offentliggør i sin årsberetning en synopsis over behandlede flyvehavarier og flyvehændelser i år Offentliggjorte endelige redegørelser og rapporter kan læses på Havarikommissionens hjemmeside HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART Marts 2002

3 HCL ÅRSBERETNING I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE 1. Mål og ansvar Strategier Organisation Eksternt samarbejde Økonomi Kvalitetsstyring Møder og foredrag Uddannelse Publikationer Rapportering af flyvehavarier og flyvehændelser Flyvehavarier og flyvehændelser i Flyvehavarier og flyvehændelser fra før 2000 som Havarikommissionen behandler, men som endnu ikke er færdigbehandlet Afgivne rekommandationer i forbindelse med undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser Status i rekommandationer fremsat før Statistik BILAG A: Oversigt over rapporterede flyvehavarier og flyvehændelser i BILAG B: over rapporterede flyvehavarier og flyvehændelser i BILAG C: Svævefly BILAG D: Ultralette fly BILAG E: Balloner BILAG F: Forkortelser

4 HCL ÅRSBERETNING Mål og ansvar Det er Havarikommissionens mål og ansvar at fremme sikkerheden inden for luftfart ved uvildigt at gennemføre undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne. Havarikommissionens undersøgelser sigter på at afdække de forhold, som har ledt til flyvehavariet/- hændelsen for derved at kunne fremsætte rekommandationer med henblik på at eliminere eller reducere effekten af disse forhold. Havarikommissionens undersøgelser tager ikke sigte på placering af skyld eller ansvar, men udelukkende på forebyggelse. Havarikommissionen undersøger flyvehavarier og flyvehændelser som indtræffer i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Havarikommissionen kan - såfremt et dansk registreret luftfartøj eller danske passagerer er involveret - deltage som dansk akkrediteret repræsentant i undersøgelser, som gennemføres af en fremmed stats havarikommission. Udover ovenstående kan Havarikommissionen - af Trafikministeren - pålægges specielle opgaver, der har et generelt flyvesikkerhedsmæssigt sigte. Havarikommissionens mål og ansvar er specificeret i Luftfartslovens b, i EU-Direktiv 94/56/EF samt i ICAO Annex Strategier Havarikommissionen blev oprettet 1. januar 1979 for at sikre uafhængighed af bl.a. Statens Luftfartsvæsen i gennemførelsen af undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser. Det er af afgørende betydning for opfyldelsen af Havarikommissionens mål og ansvar, at der i offentligheden, hos myndighederne og i luftfartsbranchen er tillid til, at Havarikommissionens undersøgelser gennemføres kvalificeret og med et højt kvalitetsniveau. Havarikommissionens integritet og uvildighed præger gennemførelsen af undersøgelserne. Havarikommissionens formål udelukkende er at forebygge, og ikke at placere skyld eller ansvar. al information behandles fortroligt af Havarikommissionen, og at informationen udelukkende bliver anvendt med henblik på forebyggelse. Forudsætningerne er bl.a.: en åben og saglig dialog med luftfartsbranchen og myndigheder. at luftfartsbranchens indrapportering af forhold vedrørende indtrufne flyvehavarier og flyvehændelser sker via et indrapporteringssystem, som er uafhængigt af den indrapportering som sker til luftfartsmyndigheder o.a. at Havarikommissionens pligt til hemmeligholdelse i h.t. luftfartslovens 144a efterleves.

5 HCL ÅRSBERETNING at Havarikommissionens medarbejdere er højt kvalificerede uddannelses- såvel som erfaringsmæssigt, og at niveauet løbende vedligeholdes. at der løbende sker en udvikling/optimering af Havarikommissionens undersøgelsesmetoder og - værktøjer. at Havarikommissionen som arbejdsplads er dynamisk og personligt udviklende. et udbygget og formaliseret samarbejde med andre landes havarikommissioner (herunder specielt de nordiske). 3. Organisation Havarikommissionen for Civil Luftfart er en selvstændig institution under Trafikministeriet. Trafikministeriets 2. kontor er overordnet ansvarlig for departementets kontakt til Havarikommissionen. I sager som relaterer sig til personale og økonomi, er henholdsvis Trafikministeriets Personale- & Sekretariatskontor og Økonomiafdeling - ved Budget og Regnskabskontoret - ansvarlig for departementets kontakt til Havarikommissionen. Trafikministeriet Diverse styrelser, institutioner og selskaber Statens Luftfartsvæsen Flyvesikringstjenesten Danmarks Meteorologiske Institut Havarikommissionen for Civil Luftfart Havarikommissionen har kontor i Vanløse, hangar i Københavns Lufthavn Kastrup, og der er for tiden 8 ansatte: 1 chef 1 souschef/havariinspektør 4 havariinspektører 1 kontorfuldmægtig 1 sprogkyndig sekretariatsmedarbejder

6 HCL ÅRSBERETNING Chef Souschef QC Administration Operative undersøgelser Tekniske undersøgelser Inspektørerne i Havarikommissionen har foruden en basisuddannelse som enten flymekaniker, ingeniør eller pilot en internationalt anerkendt specialuddannelse i undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser. Herudover videreuddannes havariinspektørerne løbende inden for deres fagområde. Undersøgelsesarbejdet foregår tværfagligt og et team af havariinspektører sammensættes således, at størst mulig bredde i samlet kompetence tilsikres. Inspektørerne og chefen i Havarikommissionen indgår i en vagtordning, som dækker 24 timer i døgnet 7 dage om ugen m.h.p. øjeblikkelig udrykning og indsamling af data. Vagten består af en vagthavende havariinspektør samt af en bagvagt, som af vagthavende kan tilkaldes som assistance, såfremt dette vurderes nødvendigt. 4. Eksternt samarbejde For at Havarikommissionen kvalificeret kan opfylde sit mål og ansvar, er et bredt såvel nationalt som internationalt samarbejde nødvendigt. Hvor kompetencen ikke slår til, eller hvor andre forhold gør det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, vil bl.a. nedenstående samarbejdspartnere deltage i kommissionens undersøgelser. Nationalt. Statens Luftfartsvæsen (SLV). Havarikommissionen informerer SLV om indtrufne flyvehavarier og flyvehændelser. Herudover holder Havarikommissionen løbende SLV underrettet om fund og omstændigheder omkring en undersøgelse, der skønnes af væsentlig betydning for flyvesikkerheden, og kommissionen gør på det tidligst mulige tidspunkt SLV bekendt med sine vurderinger heraf. Når Havarikommissionen har afsluttet sin undersøgelse, fremsendes den endelige rapport - efter evt. gennemført høring - til SLV. Rapporten vil - når det er muligt og relevant - indeholde

7 HCL ÅRSBERETNING rekommandationer om forholdsregler til forebyggelse af havarier eller hændelser af samme eller lignende art. Fra SLV modtager HCL på forespørgsel information om besætning og luftfartøj. Herudover kan HCL på forespørgsel foranledige udarbejdet statistikker relateret til et bestemt flyvehavari eller flyvehændelse. Flyvesikringstjenesten Fra Flyvesikringstjenesten modtager HCL meddelelse om flyvehavarier og flyvehændelser, herunder lufttrafikhændelser som Flyveskringstjenesten bliver bekendt med. Fra Flyvesikringstjenesten kan HCL rekvirere båndoptagelser og udskrift af kommunikation i forbindelse med udøvelsen af flyveledelsen. Fra Flyvesikringstjenesten kan HCL endvidere rekvirere radardata. Politi. Politiet - herunder Kriminalteknisk Afdeling - bistår HCL med bl.a. bevogtning, fotografering og opmåling på et havaristed. Forsvaret. Forsvarskommandoen (FKO) - repræsenteret ved Forsvarets Flyvehavarikommission - og HCL samarbejder i undersøgelser, hvor militære og civile luftfartøjer er involveret eller hvor havari/hændelse med civilt luftfartøj indtræffer på militært område. Herudover støtter FKO og HCL gensidigt hinanden i forbindelse med undersøgelser og uddannelsesvirksomhed. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). DMI tilvejebringer vejrdata, og hjælper med analyse af disse såfremt det er påkrævet. Flyværksteder, luftfartsselskaber, laboratorier og andre. I forbindelse med adskillelse og test af komponenter samarbejder HCL med forskellige flyværksteder. Når et luftfartsselskab er involveret i et havari eller en hændelse, som undersøges af HCL, er selskabet som regel på alle måder behjælpelig med at stille ressourcer til rådighed for undersøgelsesarbejdet, herunder f.eks. detailkompetence inden for forskellige områder. Derudover anvender HCL anerkendte institutter i forbindelse med detail undersøgelser. Flyvemedicinsk Klinik og Retsmedicinsk Institut. Samarbejdet omfatter undersøgelse af patologiske og medicinske aspekter.

8 HCL ÅRSBERETNING Internationalt Nordiske havarikommissioner. Havarikommissionerne i nordisk regi (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) samt Canada afholder årsmøder, hvor problemstillinger af fælles nordisk karakter behandles. Havarikommissionen arbejder for at fremme samarbejdet i nordisk regi af hensyn til HCL løbende bench marking og det gensidige behov for støtte, der kan opstå i forbindelse med en evt. Major Aircraft Accident på nordisk område. Andre landes havarikommissioner. Havarikommissionen samarbejder med andre landes havarikommissioner. Hvad angår samarbejdet med den engelske, tyske og amerikanske havarikommission, drejer dette sig primært om, at Danmark får hjælp af disse institutioner til gennemførelsen af diverse specialopgaver såsom udlæsning af Cockpit Voice Recorder (CVR), Flight Data Recorder (FDR) og GPS-data, undersøgelse af instrumenter o.l. Hvad angår den amerikanske havarikommission (NTSB), har HCL - med henblik på træning - en stående invitation til at deltage i undersøgelsen af Major Aircraft Accidents, som indtræffer på amerikansk territorie. CAAs De enkelte landes luftfartsmyndigheder er behjælpelige med data vedrørende luftfartøjet og besætning; oftest vil det pågældende lands havarikommission være det officielle kontaktpunkt i forhold til luftfartsmyndighederne. ISASI International Society of Air Safety Investigators er en international sammenslutning af havariinspektører. Deltagelsen giver mulighed for gensidig støtte og udveksling af erfaringer. Fly- og komponentfabrikanter Fly- og komponentfabrikanter, hvis materiel direkte er involveret i et flyvehavari eller hændelse, kan inddrages i HCL undersøgelser såfremt der er behov for detailinformation eller specialkompetence. ICAO Den internationale luftfartsorganisation ICAO er ansvarlig for fastsættelse af de overordnede regler, hvorunder undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser finder sted. Disse er beskrevet i ICAO's Annex 13. Derudover indrapporteres havari- og hændelsesdata centralt til ICAO databaser som HCL også har adgang til. ECAC European Civil Aviation Conference (ECAC) blev etableret i 1955 med henblik på at fremme den fortsatte udvikling af et sikkert, effektivt og anerkendt europæisk lufttransportsystem.

9 HCL ÅRSBERETNING Havarikommissionen deltager i regi af ECAC i regelmæssige møder i Group of Experts on Accident Investigation. 5. Økonomi Havarikommissionens økonomiske rammer fastsættes i Finansloven. Havarikommissionens budget er baseret på faste erfaringsmæssige udgifter til administration, samt udgifter, i forbindelse med gennemførelse af undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser inden for - såvel som uden for - dansk territorium (Danmark, Grønland og Færøerne). Med baggrund i årlige statistikker over indtrufne flyvehavarier og flyvehændelser kan antallet af de havarier og hændelser, som statistisk må forventes at ville indtræffe i det kommende år skønnes. Derimod er omfanget af de krævede undersøgelser - og de dertil knyttede udgifter - vanskelige at forudsige, ikke mindst når det drejer sig om undersøgelser relateret til større katastrofelignende flyvehavarier. Undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser har i 2000 medført et omkostningsniveau, der ikke afveg meget fra de foregående år. 6. Kvalitetsstyring I 2000 gennemførte den Norske Havarikommisjon for Sivil Luftfart audit af Havarikommissionen. Audit omfattede en gennemgang af kommissionens evne til at gennemføre undersøgelser i relation til såvel nationale som internationale love og bestemmelser. Kommissionens kvalitetshåndbog, procedurer, faglige og uddannelsesmæssige forhold blev auditeret. Af auditrapporten fremgår det, at Havarikommissionens ansatte har de nødvendige faglige kvalifikationer og en hensigtsmæssig sammensætning, men generelt har et lavere erfaringsniveau end i andre tilsvarende organisationer. Havarikommissionen følger hensigtsmæssige og beskrevne procedurer. Placeringen af Havarikommissionens undersøgelsesfaciliteter langt fra kommissionens kontorer er en hindring for effektiviteten i kommissionens daglige arbejde. Auditrapporten anbefaler, at Havarikommissionen opstiller og gennemfører et supplerende uddannelsesprogram for havariinspektørerne. Havarikommissionen deltager i andre landes major aircraft accident investigations med henblik på at øge erfaringsniveauet. Havarikommissionens evne til at behandle lufttrafikhændelser øges. Havarikommissionens personelressourcer tilpasses undersøgelsesbehovet. Kompetenceudviklingen i Havarikommissionen tager bl.a. udgangspunkt i auditrapportens konklusioner og anbefalinger.

10 HCL ÅRSBERETNING Møder og foredrag Kommissionen har i 2000 deltaget i følgende møder: Møder med The Group of Experts on Accident Investigation i regi af European Civil Aviation Conference (ECAC). Årligt møde med Forsvarets Flyvehavarikommission. Årligt møde med de nordiske havarikommissioner (afholdt på Island i 2000). 8. Uddannelse 2 havariinspektører har gennemført et Aircraft Accident Investigation kursus ved Cranfield University i UK. 1 havariinspektør har gennemført et Jet Engine Mishap Investigation kursus på Sheppard Air Force Base i USA. Kurset blev afholdt i regi af det amerikanske flyvevåben. 9. Publikationer Publikationen HCL INFORMATION er udkommet 13 gange i Publikationen udgives som et særskilt dokument i forbindelse med udgivelse af Statens Luftfartsvæsens publikation EFTERRETNINGER FOR LUFTFARENDE (EFL). Havarikommissionens redegørelser og rapporter fra år 2000 offentliggøres på HCL hjemmeside 10. Rapportering af flyvehavarier og flyvehændelser På telefon (hele døgnet/hele ugen). Gennem nærmeste lufttrafiktjenesteenhed eller politimyndighed Telex: tilbagesvar AAIB DK (åben 24 timer) Telefax: (kun inden for normal kontortid) AFTN: EKCHYLYX (kun inden for normal kontortid) Havarikommissionens adresse er: Havarikommissionen for Civil Luftfart Jernbane Allé 45, 1. sal 2720 Vanløse 11. Flyvehavarier og flyvehændelser i 2000 Havarikommissionen har i 2000 behandlet 112 flyvehavarier og flyvehændelser mod 116 i 1999.

11 HCL ÅRSBERETNING Det modtagne antal meddelelser fordeler sig som følger (1999 anført i parentes): 25 (29) Flyvehavarier med dansk registreret luftfartøj 35 (35) Flyvehændelser med dansk registreret luftfartøj 4 (4) Flyvehavarier med ikke dansk registreret luftfartøj 10 (6) Flyvehændelser med ikke dansk registreret luftfartøj 20 (14) Flyvehavarier med dansk registreret svævefly 2 (7) Flyvehændelser med dansk registreret svævefly 0 (2) Flyvehavarier med ikke dansk registreret svævefly 12 (16) Flyvehavarier med dansk registreret ultralet luftfartøj 1 (3) Flyvehændelser med dansk registreret ultralet luftfartøj 1 (0) Flyvehavarier med dansk registreret ballon 2 (0) Flyvehændelser med dansk registreret ballon Havarikommissionen har offentliggjort foreløbige redegørelser, redegørelser og rapporter på disse i HCL INFORMATION. Offentliggjorte udenlandske flyvehavarirapporter (dansk registrerede luftfartøjer): HCL 43/95 Rollanden-Schneider LS-7, OY-XSB Ved Leszno, Polen 3. juli 1995 Offentliggjort i HCL INFORMATION 2/2000 HCL 48/98 Cessna 402, OY-BHE Stord, Norge 11. oktober 1998 Offentliggjort i HCL INFORMATION 2/2000 Airbus , OY-CNC Oslo Lufthavn Gardermone, Norge 2.april 2000 Offentliggjort i HCL INFORMATION 12/2000 Offentliggjorte Endelige redegørelser og Rapporter HCL 87/97 ATR , OY-CID Tyskland 3. november 1997 Offentliggjort i HCL INFORMATION 3/2000

12 HCL ÅRSBERETNING HCL 34/98 Cessna 152, N6333H Grønland 24. juli 1998 Offentliggjort i HCL INFORMATION 4/2000 HCL 4/99 Reims Aviation F 177RG, OY-BEI Holbæk Flyveplads 7. februar 1999 Offentliggjort i HCL INFORMATION 7/2000 HCL 49/99 Boeing , OY-KDN Københavns Lufthavn, Kastrup 24. august 1999 Offentliggjort i HCL INFORMATION 2/2000 HCL 77/99 HS-748, C-GTLD Nuuk Lufthavn, Grønland 16. november 1999 Offentliggjort i HCL INFORMATION 11/ Flyvehavarier og flyvehændelser fra før 2000 som Havarikommissionen behandler, men som endnu ikke er færdigbehandlet HCL 11/98 Piper PA-28R-180, OY-BCL Københavns Lufthavn, Roskilde 24. april 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 13/98 HCL 24/98 Boeing 737, OY-SEE Gardermoen, Norge 19. juni 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 08/98 HCL 42/98 Piper PA P, G-HYHY Københavns Lufthavn, Kastrup 12. september 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 13/98 HCL 49/98 DC9-41, OY-KGO Sverige 14. oktober 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99

13 HCL ÅRSBERETNING HCL 52/98 Piper PA T, OY-JBI Københavns Lufthavn, Roskilde 20. oktober 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99 HCL 55/98 Cessna 210, OY-CKV Københavns Lufthavn, Roskilde 19. November 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99 HCL 59/98 Boeing 727, OY-SEV Frankrig 17. december 1998 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/99 HCL 06/99 TB-10, OY-CDH Kværkeby, øst for Ringsted 23. februar 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 04/99 HCL 09/99 ATR , OY-CIJ KAS VOR RAD 24. februar 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 05/99 HCL 21/99 Cessna 421B, OY-BIM Ringkøbing fjord 21. maj 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 09/99 HCL 32/99 Cessna TR 182, OY-SFU Aversi Faldskærmscenter 18. juni 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 10/99 HCL 40/99 Beech 58, G-JOYS Kulusuk, Grønland 26. juli 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 12/99

14 HCL ÅRSBERETNING HCL 46/99 P68B Victor, OY-CAB Hesselø 17. august 1000 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 11/99 HCL 53/99 Schweizer 269C, OY-HPA Nordvest for Christiansfeld 27. august 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 11/99 HCL 57/99 Boeing 737-8Q8, OY-SEA Kos, Grækenland 3. september 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 13/99 HCL 66/99 Piper PA , OY-FRA Københavns Lufthavn, Roskilde 2. november 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 68/99 Piper PA-31, OY-BHF Københavns Lufthavn, Roskilde 5. oktober 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 70/99 Boeing , G-MSKB Billund Lufthavn 3. december 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 71/99 Mooney M 20F, OY-DFD Københavns Lufthavn, Roskilde 29. december 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 02/2000 HCL 72/99 DC-10-10, OY-CNY Oslo Lufthavn, Norge 6. december 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 01/2000

15 HCL ÅRSBERETNING HCL 77/99 HS 748, C-GTLD Nuuk Lufthavn, Grønland 16. november 1999 Foreløbig redegørelse er offentliggjort i HCL INFORMATION 06/ Afgivne rekommandationer i forbindelse med undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser I forbindelse med undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser har Havarikommissionen i 2000 fremsat følgende rekommandationer: Rekommandationsnummer REK REK REK REK REK REK Vedrørende Status Bemærkninger Kvalitetskontrol af udregnede værdier til brug Afsluttet ved flyvning Hensigtsmæssig præsentation af udregnede Afsluttet værdier. Opfyldelse af ICAO Standard vedr. sikring af CVR og FDR Afsluttet data Kvalitetssikring af SLV afholdelse af praktiske Afsluttet flyveprøver Revision af SLV s Afventer SLV s publikationer vedr. underretning om landingsdistance forøgelse Åben undersøgelses ved anden banetilstand resultatet. end tør. Formalisering og kvalitetssikring af adgangsgivende Afsluttet kvalifikationskrav til SLV s kontrollanter REK Flyvehændelse med Boeing B767 i Københavns Lufthavn, Kastrup den 28. august 1999 Under startløbet på bane 22R blev luftfartøjet roteret. Luftfartøjets næsehjul slap banen, men luftfartøjet kom ikke efterfølgende i luften, fartøjschefen valgte herefter at afbryde starten.

16 HCL ÅRSBERETNING Fartøjschefen overtog kontrollen over luftfartøjet og førte rattet frem. Da næsehjulet fik kontakt med banen, påbegyndte han nedbremsningen. Efter nedbremsning til taxifart blev luftfartøjet for enden af bane 22R kørt ind på taxivej AK, hvor det blev parkeret. Brand- og redningstjenesten blev tilkaldt med det formål at yde brandberedskab og for at iværksætte afkøling af luftfartøjets bremser. Passagererne forlod luftfartøjet ad de normale udgange, og blev efterfølgende bragt til lufthavnsterminalen. Undersøgelserne har afdækket følgende væsentlige faktorer ledende til hændelsen: Under beregning af take-off data blev anvendt en værdi for ACT TOW, som var lavere end den aktuelle. Konsekvensen heraf blev en fastsættelse af for lave værdier for V1, VR og V2, hvilket igen forårsagede, at luftfartøjet under startløbet blev roteret ved en for lav hastighed. Foretagne aktioner Statens Luftfartsvæsen blev ved et møde d. 30. september 1999 af Havarikommissionen orienteret om omstændighederne ved hændelsen samt om kommissionens vurderinger heraf, herunder om de rekommandationer som kommissionen vurderede ville kunne blive afledt af undersøgelserne. Operatøren udsendte umiddelbart efter hændelsen intern information vedr. fejlmuligheder ved TODC. Operatøren har ændret softwaren i den jordbaserede mainframe på en sådan måde, at såfremt den udregnede værdi for ACT TOW for en given rute er 8 tons under gennemsnittet for den pågældende rute, fremkommer en advarsel på TODC-printet. I forbindelse med undersøgelserne fremsatte Havarikommissionen (jf. HCL INFORMATON 2/2000, HCL 49/99) 3 rekommandationer Havarikommissionen rekommanderer, at Statens Luftfartsvæsen sikrer, at luftfartøjschefer i forbindelse med en flyvnings planlægning som kvalitetskontrol af de for flyvningen udregnede værdier - gennemfører et kalkulationsmæssigt overslag på disse. Overslaget skal som minimum dække: a. Flyvetid. b. Trip fuel. c. Zero Fuel Mass. d. Take-off Mass. e. Take-off Speeds. f. Landing Mass. g. Landing Speeds.

17 HCL ÅRSBERETNING Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: SLV agter ikke at iværksætte rekommandationen af følgende årsager: 1. Der findes allerede standard procedurer som kræver, at begge piloter kontrollerer de for flyvningen udregnede værdier. Disse procedurer blev ikke efterlevet i fuldt omfang, da hændelsen indtraf. 2. Det er SLV s vurdering, at hændelsen med OY-KDN er relateret til det pågældende luftfartsselskab og dettes anvendelse af delvis automatiserede systemer, og ikke dansk luftfart generelt. SLV har imidlertid overfor det aktuelle luftfartsselskab fundet behov for nærmere at klarlægge, hvilke tiltag der skal iværksættes for at forhindre gentagelsestilfælde, og har på baggrund heraf modtaget oplysninger fra selskabet om at følgende initiativer er, eller vil blive iværksat: 1. Det er for den pågældende luftfartøjstype (Boeing 767) indført en rimelighedscheck, som sætter den af piloten anvendte TOW i forhold til en gennemsnitsværdi for den pågældende rute. I henhold til HCL s rapport punkt var dette check allerede indført ved rapportens udarbejdelse og luftfartsselskabet har efterfølgende oplyst, at den oprindelige margin på 8 tons afvigelse er yderligere indsnævret. 2. SAS har oplyst, at de ultimo 2000 indfører et system, hvor den af piloten anvendte TOW kontrolleres imod den tilsvarende kendte værdi i PALCO systemet, og såfremt der er afvigelse i de 2 værdier afgiver systemet en advarsel til piloten. SLV vurderer, at de anførte tiltag er tilfredsstillende. For andre luftfartøjstyper, hvor en tilsvarende hændelse kunne indtræffe, oplyser selskabet følgende: 1. For Boeing 737 beregnes værdierne særskilt af FMS systemet og disse værdier sammenlignes efterfølgende af piloten, når værdierne fra TODC indtastes i FMS systemet. SLV vurderer, at der ikke er behov for yderligere tiltag for denne luftfartøjstype. 2. Vedrørende MD80, MD90 og DC9, som p.t. alle anvender manuelle systemer, oplyser selskabet, at for MD80 og MD90 vil et tilsvarende system som anført for Boeing 767 (punkt 2) blive indført. Indtil dette system indføres strammes de eksisterende procedurer op, enten ved udvidelse af expanded checklist, eller ved sammenligning af TOW på TODC udskriften i forhold til TOW på loadsheet udskriften. SLV er ikke bekendt med terminerne for indførelse af de anførte systemer på disse luftfartøjstyper, men opfølgning herpå foretages af Skandinavisk Tilsynskontor (STK).

18 HCL ÅRSBERETNING SLV vurderer, at ovennævnte tiltag er tilfredsstillende for de pågældende luftfartøjstyper. Status: REK er afsluttet. REK Havarikommisionen rekommanderer at Statens Luftfartsvæsen sikrer, at de værdier som udregnes under en flyvnings planlægning præsenteres hensigtsmæssigt for cockpitbesætninger således, at forveksling mellem disse værdier derved i videst muligt omfang undgås. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Selskabet har fremlagt forslag til forbedring af udskriftet fra TODC systemet, hvor den aktuelle TOW vil blive tydeliggjort i forhold til MAX TOW. Selskabet oplyser, at ændringen indføres pr. 31. marts Status: REK er afsluttet. REK Havarikommisionen rekommanderer at Statens Luftfartsvæsen sikrer, at ICAO Standard er opfyldt ved godkendelsen af luftfartsselskabers OM. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Det kan oplyses, at selskabets FOM punkt 11 efter SLV formening, opfylder kravene i det pågældende punkt i ICAO Annex 6. Tilsvarende er gældende for andre danske luftfartsselskaber. SLV ser ikke den anførte rekommandation for relevant som forebyggende foranstaltning til forhindring af gentagelsestilfælde af den indtrufne hændelse. SLV accepterer imidlertid de af HCL anførte forskelle i formuleringen af ICAO Annex 6 punkt og JAR.OPS 1.085, og vil derfor på møde i JAA Operations Committee foreslå ændring af JAR-OPS bestemmelsen. Vi vil holde Havarikommissionen informeret om resultatet heraf. Status: REK er afsluttet.

19 HCL ÅRSBERETNING REK Flyvehavari med Reims Aviation F 177RG på Holbæk Flyveplads (EKHK) den 7. februar 1999 Under en praktisk flyveprøve anmodede den ene luftfartsinspektør (kontrollant) på et tidspunkt, hvor luftfartøjet befandt sig i området omkring Køge, aspiranten om at flyve til Holbæk flyveplads (EKHK) og foretage en landing. Efter indflyvning til landing, der blev foretaget med en flyvefart af mph og med luftfartøjet i landingskonfiguration med fulde flaps (30), blev luftfartøjet sat på banen ca. 50 meter efter tærsklen til bane 28 (kort/vådt/iset græs). Under afløbet blev der konstateret en ringe bremsevirkning, og trods maksimal brug af bremser fortsatte luftfartøjet i en sidelæns og glidende bevægelse ud over baneenden. Luftfartøjet kom til standsning i en mark med vintersæd ca. 90 meter fra baneenden og ca. 20 meter til venstre for banens forlængede centerlinie. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget. I forbindelse med undersøgelserne fremsatte Havarikommissionen (jf. HCL INFORMATON 7/2000, HCL 4/99) 3 rekommandationer Havarikommissionen skal derfor rekommandere, at Statens Luftfartsvæsen udarbejder retningslinier for afholdelse af praktiske flyveprøver, hvoraf det bl. a. skal fremgå, at en kontrollant skal sikre sig, at en elev til fulde forstår de instruktioner, der gives såvel før som under flyvning, og at han/hun bliver gjort bekendt med hvilke eventuelle konsekvenser en velbegrundet afståelse herfra vil få på den endelige vurdering af den aflagte prøve. Ved brev af 22. december 2000 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Med baggrund i REK skal Statens Luftfartsvæsen herved oplyse: SLV anser ikke, at udarbejdelse af sådanne retningslinier vil have nogen særskilt effekt, idet en grundig instruktion/briefing før prøven påbegyndes i forvejen er en helt naturlig, nødvendig og integreret del af prøveforløbet. SLV vil dog i den pågående revision af kontrollant-instruktionen understrege betydningen af en sådan grundig instruktion/briefing. Der henvises i øvrigt til Certifikatkontorets folder Praktisk flyveprøve Certifikatkontoret informerer, som af skolerne anvendes til prøveforberedelse af eleverne. Status: REK er afsluttet.

20 HCL ÅRSBERETNING REK Havarikommissionen skal derfor rekommandere, at Statens Luftfartvæsen vurderer om en revision af danske publikationer vedrørende landingsdistancens/landingsafløbets forøgelse ved anden banetilstand end tør tillige med en tilføjelse om betydningen af korrekt anvendte hastigheder, vil medføre, at landinger på sådanne baner, vil kunne foretages på en mere sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Statens Luftfartsvæsen er for øjeblikket i gang med at vurdere om danske publikationer, vedrørende landingsdistancens/landingsafløbets forøgelse ved anden banetilstand end tør, skal revideres. SLV forventer, at denne undersøgelse er slut så betids, at eventuelle revisioner kan publiceres før flyvesæsonens start, hvilket vil sige senest den 1. april HCL vil blive underrettet om undersøgelsens resultat. HCL har pr. 1. november 2001 ikke modtaget underretning om undersøgelsens resultet. Status: REK er ikke afsluttet. Rekommandationen er åben REK Havarikommissionen rekommanderer, at Statens Luftfartsvæsen gør de adgangsgivende kvalifikationskrav til kontrollanter objektive og formaliserer - og kvalitetssikrer procedurer vedrørende uddannelsen af kontrollanter. Ved brev af 5. januar 2001 har Statens Luftfartsvæsen til Havarikommissionen Civil Luftfart meddelt: Der var på havaritidspunktet tale om, at inspektører der skulle autoriseres som kontrollanter som udgangspunkt skulle opfylde samme kvalifikationskrav, som eksterne kontrollanter, men at der efter konkret vurdering kunne afviges fra visse af kravene. Dette er helt i overensstemmelse med JAR-FCL reglerne (JAR-FCL (a) (2)), som nu danner baggrund for autorisation af kontrollanter. SLV finder ikke grundlag for yderligere objektivisering af kravene. Hvad angår anbefaling om formalisering og kvalitetssikring af procedurer vedrørende uddannelse af kontrollanter, vil SLV formalisere det system for uddannelsesdokumentation, som har været anvendt. Status: REK er afsluttet.

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000331 Havari Luftfartøj: Cessna 182M, Skylane Registrering: OY-DZJ Motor(er): 1- Continental IO-550-1RF Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2001 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2002 24. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2002 24. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2002 24. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2002 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ

REDEGØRELSE HCLJ REDEGØRELSE HCLJ510-000416 Havari Luftfartøj: PA 28-140 Registrering: OY-DHM Motor: Lycoming O-320-E2A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- lettere tilskadekomst Passagerer: 2- lettere tilskadekomne

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL REDEGØRELSE Havari 17-01-2016 med CESSNA 172 R OY-JDL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ REDEGØRELSE Havari 08-03-2014 med KZ VII Lærke OY-DMJ Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 REDEGØRELSE Havari 17-07-2014 med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 5 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2003 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA Motorer: 2 Lycoming Flyvning: Privatflyvning, VFR LIO/IO-360-C1E6 Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20 REDEGØRELSE HCLJ510-2013-215 Hændelse Luftfartøj: Robinson 22 Beta Registrering: OY-HHO Motor: 1 Lycoming O-360 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: 1 ingen tilskadekomst

Læs mere

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 2014 Flyvereglement for Aarhus Svæveflyveklub Instruktørgruppen Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 Klubbens flyvereglement er reglerne for hvad medlemmerne må og ikke må i forhold til den daglige gang i

Læs mere

DANSK GYROKOPTER UNION

DANSK GYROKOPTER UNION Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION KLASSEOMSKOLING for Ultralet Gyroplan, klasse C Samt UDVIDELSE AF ANDET CERTIFIKAT (ikke Ultralet Gyroplan-certifikat). Side: 2 af 2 Denne Omskolings uddannelse på ultralet

Læs mere

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL REDEGØRELSE Havari 29-7-2014 med SCHLEICHER ASW19 OY-XIL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen 2001 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Antal operationer på betjente danske lufthavne/flyvepladser

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) REDEGØRELSE HCLJ510-000363 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / spunkt (UTC): 27.4.2007 kl. 1143 Hændelsessted: 23 nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Købehavn CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Indrapportering i luftfarten

Indrapportering i luftfarten Indrapportering i luftfarten Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Orientering om implementering af ny forordning v/patrick Liebgott, Fuldmægtig, Center for Luftfart Indrapportering i luftfarten

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ.

1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ. 1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ. AFGRÆNSNING AF HAVARIUNDERSØGELSEN. Forsvarets Flyvehavarikommission havariundersøgelser har udelukkende til formål,

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

PIPER PA28R 200 OY-POW

PIPER PA28R 200 OY-POW REDEGØRELSE Havari 28-05-2014 med PIPER PA28R 200 OY-POW Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 34 FLYVNING NR. 13 DATO: 31. december 2016 Vedr. S-teori prøver 2017. Hermed

Læs mere

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 12-1-2014 med OY-SDT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger AIC B 11/05 AIM/Luftfartsinformationsledelsen, Ellebjergvej 50, DK-2450 København SV, Danmark TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22, E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk AIC B 11/05. Landingsdistancer

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Gruppe : 801 Dato : 01.07.03 Side nr.: 1 (1) Indledning Formålet med en stor del af Unionshåndbogen og med love og regler om flyvning er bl.a. at sikre at flyvning kan foregå så risikofrit som muligt.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra piloten den kl

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra piloten den kl REDEGØRELSE HCLJ510-000750 Havari Luftfartøj: Robinson 44 II Registrering: OY-HOP Motor: Lycoming IO-540 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - ingen tilskadekomne Passagerer: Ingen Sted: 6 km sydøst

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRN Navn: 1. En luftfartsstation, som modtager en nødmelding, skal: (a) Øjeblikkeligt

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 T OY-RSC

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 T OY-RSC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 24-05-2015 med CESSNA 182 T OY-RSC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 (6) 1. ALMENT Indstilling af S-kontrollanter foretages af hovedbestyrelsen. S-kontrollanter udvælges blandt aktive førsteinstruktører og sker på baggrund af vedkommendes erfaring i svæveflyveuddannelse,

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045. REDEGØRELSE HCLJ520-2012-18 Havari Luftfartøj: I.C.P. MXP-740 Registrering: 9-385 Savannah VG Motor: Jabiru 2200 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: 5

Læs mere

Rapport om firmaflyvning m.m.

Rapport om firmaflyvning m.m. Rapport om firmaflyvning m.m. Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 7 1.1 Forhistorie... Side 7 1.2 Rapportens indhold og afgrænsning... Side 8 2. Flyvesikkerhedsmæssige regler og Statens

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Havarirapporter 2009 Havari Havari

Havarirapporter 2009 Havari Havari rapporter 2009 I 2009 blev der indberettet 11 havarier og 2 hændelser til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade og to tilfælde med let personskade. I det følgende er havarierne

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE

SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE REDEGØRELSE Havari 12-07-2014 med SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater Nr. 19 14. juni 2001 Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater 1) Den 6. november 1998 undertegnedes i København en luftfartsoverenskomst mellem Danmark og

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS.

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. GUL FARVE = OPERATORS UDEN TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. Denne checkliste

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-40 Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen Udgave 1, 15. august 2003 I medfør af 70, 70 a, 70

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Synopsis Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om havariet fra kontrolcentralen den 25.4.2011 kl. 1145 UTC.

Synopsis Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om havariet fra kontrolcentralen den 25.4.2011 kl. 1145 UTC. Redegørelse HCLJ510-000837 Havari Luftfartøj: Cessna 150L Registrering: OY-BLI Motor: Continental O-200A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 mindre tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Mariager

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl.

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl. REDEGØRELSE HCLJ510-000696 Hændelse Luftfartøj: Bombardier CL-600-2D24 Registrering: OY-KFF (CRJ 900) Motorer: 2 General Electric Flyvning: Ruteflyvning, IFR CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer:

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere