Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012"

Transkript

1 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen i sundhedspædagogik. Den begrunder de valg, der ligger til grund for uddannelsens indhold og opbygning, præsenterer underviserne og beskriver uddannelsens konkrete indhold.

2 Baggrunden for uddannelsens indhold og opbygning Uddannelsen i sundhedspædagogik er i høj grad sammensat på baggrund af en række temadage/workshop, som blev afholdt i foråret Her var undervisere på gruppebaserede patientuddannelser på regionens sygehuse og i kommunerne inviteret til at deltage i temadage/workshop, hvis formål var at komme med input og forslag til indhold og opbygning af en sundhedspædagogisk uddannelse i Region Sjælland. Et resultat af en af disse temadage var endvidere, at regionen fik fastlagt Principperne for en sundhedspædagogik. Disse principper skal for fremtiden lægge til grund for gruppebaserede patientuddannelser i regionalt regi. Indholdet i uddannelsen er derfor sammesat på en måde, der skal være med til at sikre, at deltagerne tilegner sig de sundhedspædagogiske kompetencer, der gør dem i stand til at undervise efter disse sundhedspædagogiske principper i praksis. Uddannelsen er endvidere inspireret af Region Midtjyllands og Region Hovedstadens sundhedspædagogiske uddannelser. Pædagogikken bag den sundhedspædagogiske uddannelse Uddannelsen bygger på en eksemplarisk tilgang. Det indebærer, at al undervisning skal kunne overføres til deltagernes egen undervisningspraksis på patientuddannelserne. For eksempel skal måden, teori og viden formidles på, inspirere til måder at formidle viden på på patientuddannelser. De forskellige øvelser på uddannelsen skal ses som eksempel på, hvordan man kan arbejde med forskellige øvelser på patientuddannelserne. Måden at arbejde med hjemmeopgaver på skal kunne overføres på patientuddannelserne osv. Underviserne vil underbygge denne pædagogiske tilgang ved at italesætte begrundelser for valg af metoder for vidensformidling, øvelser mv. Og ligesom Principperne for en sundhedspædagogik i høj grad bygger på deltagerinvolvering og medinddragelse af borgerne på patientuddannelserne, vil uddannelsen i sundhedspædagogik bygge på de samme principper. Det indebærer, at uddannelsen er opbygget af en kombination af vidensformidling og øvelser, der skal sikre en høj grad af deltagerinvolvering og medinddragelse af deltagerne på uddannelsen. Uddannelsen ønsker endvidere at understøtte deltagernes brug af egen kreativitet og erfaringsbaserede viden. Læring på - og mellem - modulerne På modulerne præsenteres teorier og metoder, der kan øge forståelse for mennesker med kronisk sygdom, øge kendskabet til metoder om, hvordan man kan tilrettelægge og styre undervisningsforløb, hvordan man kan bruge samtalen som metode til udvikling osv. Uddannelsesforløbet giver også mulighed for at øve nogle af disse metoder. Men at lære noget nyt tager også tid. Og det er først, når teori og metoder tages i anvendelse i praksis, at der sker en egentlig læreproces og den enkelte udvikler sine individuelle kompetencer. Derfor er der en periode på 4-6 uger mellem hvert modul. Denne periode skal give deltagerne tid til refleksion og mulighed for at afprøve nogle af de teorier og metoder, som er blevet præsenteret på modulerne. Ikke mindst skal hjemmeopgaverne og udfyldelse af en logbog være med til at sikre, at deltagerne får afprøvet teorier og metoder i praksis. Øvelser, hjemmeopgaver og logbog skal endvidere være med til at deltagerne

3 selv får afprøvet refleksionens kræfter i praksis, således at den læreproces, som de selv oplever, skal være med til at give en øget forståelse for, hvordan metoder til refleksion også kan understøtte udviklingsproces hos deltagere på patientuddannelser. Baggrunden for at opdele hold i forhold til diagnosegruppe Baggrunden for at opdele holdene i forhold til, hvilken diagnosegruppe man underviser, er efter forslag fra deltagerne i de afholdte workshop i foråret. Endvidere har evalueringen af den sundhedspædagogiske uddannelse i Region Hovedstaden vist, at deltagerne har været meget positive over for denne opdeling. Man har oplevet en stor værdi i at kunne tale om sit speciale med kollegaer med samme interesser, hvilket har tilført uddannelsen en stor værdi i form af fagspecifik vidensdeling. Denne værditilførsel ønsker vi også at udnytte i Region Sjællands sundhedspædagogiske uddannelse og derfor er holdene opdelt i forhold til diagnosegruppe. Baggrunden for uddannelsens geografisk placering Modulerne er placeret på to forskellige steder i regionen for at tilgodese, at regionen er geografisk stor, og at deltagerne kommer fra forskellige steder i regionen. Ved at placere uddannelsen to forskellige steder, forventes fordele og ulemper mht. transporttid at blive fordelt ligeligt. Baggrunden for valgfrie emner på modul 5 De valgfrie emner i modul 5 skal være med til at give deltagerne yderligere indflydelse på uddannelsens indhold. Det er ofte først, når man har arbejdet med teorier og metoder i praksis over tid, at man finder ud, hvad man savner af teori og øvelser. Derfor skal modul 5 åbne op for muligheden for at supplere den skemalagte uddannelse fra modul 1-4 med supplerende emner eller øvelser. Opbygning af netværk I uddannelsen vil der blive arbejdet på at opbygge netværk, som også skal fungere efter uddannelsens ophør. Hvorvidt disse netværk skal opbygges ud fra geografiske, tværsektorielle eller interesseorienterede kriterier vil deltagerne selv fastlægge. Inddragelse af egen arbejdsplads Uddannelsen vil forsøge at inddrage deltagernes arbejdsplads i uddannelsesforløbet. Formålet med dette er at øge effekten af læringen. For eksempel inddrages deltagernes leder i uddannelsesforløbet ved, at lederen vil modtage et brev, der beskriver hvilke krav, der stilles til deltagerne i uddannelsesforløbet, hvor mange ressourcer deltagelsen kræver mv. Desuden vil en hjemmeopgave bestå i, at deltagerne opfordres til at indgå en aftale med deres leder om at videreformidle uddannelsesforløbets vigtigste pointer til kollegaer på arbejdspladsen gennem en eller flere undervisningsseancer. Denne proces vil øge deltagerne egen læreproces, idet videreformidling af ny viden er med til at øge forståelsen for - og sikre, at man husker ny viden. Desuden vil en præsentation af denne viden være med til at øge kollegernes interesse og respekt for de kompetencer, som deltageren har tilegnet sig under uddannelsesforløbet. Dermed vil der også være større sandsynlighed for en effekt af uddannelsesforløbet på sigt - både for den enkelte deltager og for arbejdspladsen.

4 Undervisere på den sundhedspædagogiske uddannelse Uddannelsen er tilrettelagt således, at der altid vil være to undervisere, som underviser sammen på hvert modul. Der er to gennemgående tovholdere på uddannelsesforløbet i alt. For at sikre sammenhæng mellem modulerne, vil der på hvert modul altid deltage mindst en tovholder fra det foregående modul. Tovholderens funktion er at skifte mellem rollen som tovholder og underviser. Desuden er der på de fleste moduler inviteret eksterne oplægsholdere, der i samarbejde med tovholderen står for undervisningen. Baggrunden for denne sammensætning er at sikre, at procestankegangen indtænkes i selve uddannelsesforløbet. Deltagerne skal både individuelt såvel som gruppe deltage i en læreproces, som underviserne er opmærksomme på skal forløbe hensigtsmæssigt. Ved at have en gennemgående tovholder på hvert modul, er man med til at sikre, at der bliver taget vare på denne læreproces. Den eksterne underviser supplerer med sin specielle viden og er med til at give variation i undervisningsforløbet. Præsentation af underviserne Anne Kimmer Jørgensen Selvstændig psykolog. Har de sidste ti år specialiseret sig i det sundhedspsykologiske område. Har en særlig interesse i at tilpasse og videreformidle psykologiske teorier og metoder til sundhedspersonale. Har praktisk erfaring i at tale med borgere med kronisk sygdom fra individuelle samtaler og samtaler i grupper. Ellen Kastberg Hinrichsen Sundhedskonsulent i Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Hun underviser bland andet på den sundhedspædagogiske uddannelse i Region Midtjylland. Hendes fokusområder er at arbejde med læreprocesser, mestring og den narrative tilgang til læring. Camilla Schrøder Autoriseret psykolog med særlig interesse for det sundhedspsykologiske område og med mange års erfaring fra sundhedsvæsenet gennem ansættelser og som ekstern underviser (for såvel professionelle som patienter og pårørende), supervisor og medforfatter til lærebøger m.v. Har klinisk praksis i København. Læs mere på: Troels Bom Uddannelseskonsulent og facilitator. Troels har i en årrække trænet undervisere m.fl. i at facilitere læreprocesser og i at anvende deltagerinvolverende metoder med fokus på at skabe effekt i praksis. Endvidere har han stor erfaring som procesfacilitator i mange forskellige sammenhænge. Læs mere på og på Arne Stentoft Uddannet skuespiller, dramaleder, MA i Voksenuddannelse og er EMCC certificeret coach. Siden 95 år har han trænet, efteruddannet og coachet undervisere m.fl. i virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. Han arbejder desuden med coaching og udvikling af teams og facilitering af større seminarer. Læs mere på Lars Marcelin Nielsen Psykolog fra Københavns universitet og er ansat i Kræftens Bekæmpelse. Han har gennem de sidste 12 år beskæftiget sig med motivation og livsstilsændringer. I særdeleshed er han optaget af, hvordan klientcentreret rådgivning, gruppeprocesser og deltagerinvolvering er med til at skabe motivation for varige forandringer.

5 Beskrivelse af de enkelte moduler Modul 1 Tema: Livet med kronisk sygdom Kl. 8:30 9:15 Kl. 9:15 11:25 incl. pause Kl. 11:25-12:00 KL. 13:00-14:00 Kl. 14:00-14:15 Kl. 14:15 15:30 Kl. 15:30-16:00 Introduktion til uddannelsesforløbet Tovholder: Ellen Kastberg Hinrichsen Emne: Kronisk sygdom i et samfundsmæssigt og et individuelt perspektiv Underviser: Camilla Scrøder Holdninger til sygdom og sundhed Skyld, skam og identitetstab i forhold til kronisk sygdom Påvirkninger af intimsfæren som f.eks. seksualitet, mobilitet, dødsangst mv. Betydningen af kronisk sygdom set i relation til omgivelserne, f.eks. parforhold, familie mv. Krisereaktioner hos mennesket med kronisk sygdom Emne: Hverdagslivet med kronisk sygdom Underviser: En repræsentant fra diagnosegrupperne fortæller om, hvordan de lever med en kronisk sygdom. Hold A: Solveig Mølgård Hold B: Hans Bak Hold C: Linda Herrguth Hold D: Birthe Jacobsen Emne: Egenomsorg, mestring og personlig udvikling Underviser: Ellen Kastberg Hinrichsen Introduktion til begreber som egenomsorg, mestring mv. Hvordan kan man arbejde med mestring, handlekompetence mv. i praksis? Emne: Introduktion til kognitiv metode Underviser: Camilla Scrøder Indhold Hvad er kognitiv metode? Hvordan kan man arbejde med handleplaner? Fælles opgave Introduktion til modul 2

6 Modul 2 Tema: Pædagogik, læring og gruppeprocesser Kl. 8:30 8:40 Kl. 8:40-12:00 incl. pause Kl. 13:00 14:00 Kl. 14:00 14:15 Kl. 14:15 15:30 Kl. 15:30 16:00 Tovholder: Anne Kimmer Jørgensen Emne: Læring, læreprocesser og sundhedspædagogik Underviser: Ellen Kastberg Hinrichsen Menneskesyn i forhold til læring Læring og læringsbegreber Aktiv i egen læreproces hvad vil det sige? Sundhedsbegrebet Fremtidens patient og de krav det stiller til sundhedsprofessionelle Emne: Gruppeprocesser og ledelse af grupper Underviser: Anne Kimmer Jørgensen Hvad er en gruppe? Hvilke processer foregår der i en gruppe? Styring af en gruppe/styring af deltagerinvolvering Hvordan påtager man sig autoritet? Emne: Involvering og deltagerinddragelse Underviser: Troels Bom (dog Arne Stentoft d.24/1) Præsentation af metoder for deltagerinvolvering Udfordringer og overvejelser i forhold til de forskellige metoder Hvordan gør man i praksis? Introduktion til hjemmeopgave Introduktion til modul 3

7 Modul 3 Tema: Samtale som metode til personlig udvikling KL. 8:30 9:15 Kl. 9:15 12:00 incl. pause Kl. 13:00 15:30 Kl. 15:30 16:00 Opsamling fra sidst Tovholdere: Anne Kimmer Jørgensen & Ellen Kastberg Hinrichsen Emne: Den narrative tilgangs teoretiske baggrund Underviser: Anne Kimmer Jørgensen Videnskabsteori, menneskesyn og virkelighedsforståelse Den anerkendende tilgang Hvordan sætter man sin forforståelse og faglige viden i parentes? Refleksion som et aktivt læringsredskab Konstruktiv tilgang til problemløsning frem for fejlfinding og skyld Emne: Den narrative tilgang i praksis Undervisere: Ellen Kastberg Hinrichsen & Anne Kimmer Jørgensen r Introduktion til hjemmeopgave Introduktion til modul 4

8 Modul 4 Tema: Undervisningsplanlægning og kollegial supervision KL. 8:30 9:30 Kl. 9:30-12:00 incl. pause Kl. 13:00 14:30 Kl. 14:30-14:45 Kl. 14:45 16:00 Opsamling fra sidst Tovholder: Anne Kimmer Jørgensen Emne: Undervisningsplanlægning Underviser: Arne Stentoft Hvordan planlægges et undervisningsforløb? Overvejelser omkring metodevalg Læringsstile (variation i undervisningen) Valg af formidlingsmetode og overvejelser omkring formidling af viden Hvilke udfordringer stiller den grupper af mennesker med en specifik diagnose, som I underviser, til valg af metoder? Emne: Kollegial supervision og coaching Undervisere: Anne Kimmer Jørgensen & Lars Marcelin Nielsen Introduktion til begreberne coaching, mentoring, supervision og kollegial supervision Fokus på forskellige temaer i supervisionen Supervisant, supervisor og mediator-rollen Udfordringer ved kollegial supervision Introduktion til hjemmeopgave Organisering af grupper Introduktion til modul 5

9 Modul 5 Tema: Opsamling & supplerende emner KL. 8:30 10:00 Kl. 10:00-10:15 Kl. 10:15-12:00 Kl. 13:00 14:00 Kl. 14:00 14:15 Kl. 14:15 15:15 Kl. 15:15 15:40 Kl. 15:40 16:00 Opsamling fra sidst Tovholder: Anne Kimmer Jørgensen, Ellen Kastberg Hinrichsen & Lars Marcelin Nielsen Emne: Valgfrit (Deltagerne kan max. vælge to emner eller at gå i dybden med et emne. Hvilket emne og hvorvidt der vælges et eller to emner afgøres af deltagerne på modul 4). Underviser: En af de faste/ekstern underviser? øvelse Emne: Valgfrit (Deltagerne kan max. vælge to emner eller at gå i dybden med et emne. Hvilket emne og hvorvidt der vælges et eller to emner afgøres af deltagerne på modul 4). Underviser: En af de faste/ekstern underviser? øvelse Emne: Fremtidig organisering af netværk Undervisere: Anne Kimmer Jørgensen, Ellen Kastberg Hinrichsen & Lars Marcelin Nielsen Hvordan organiseres fremtidige netværk? Hvordan foreslår deltagerne at netværkerne organiseres? Grupper/netværk organiseres i praksis Emne: Evaluering af uddannelsesforløbet Undervisere: Anne Kimmer Jørgensen, Ellen Kastberg Hinrichsen & Lars Marcelin Nielsen Introduktion til fremtidig hjemmeopgave Afslutning

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Livet med langvarige smerter

Livet med langvarige smerter Livet med langvarige smerter - et kursusforløb i smertehåndtering KKR SJÆLLAND Titel: Livet med langvarige smerter - et kursus i smertehåndtering Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers mentor 0 2 Indhold Indledning 3 Indhold i en

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere