"Af Kragelunds Historie" af Jørgen Thorsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Af Kragelunds Historie" af Jørgen Thorsted"

Transkript

1 "Af Kragelunds Historie" af Jørgen Thorsted Højbjerg var omkring midten af forrige århundrede en ganske ubetydelig lokalitet, som iøvrigt ikke hed Højbjerg men Skidenpyt. Først ca forsvandt denne lidet smigrende betegnelse fra Geodætisk Instituts kort. Stedet svarede ganske godt til sit navn. En nu rørlagt bæk ( i 1656 nævnt som Schidepötbeck løb fra Lyseng ned gennem Højbjergs centrum og videre gennem skoven, hvor den drev tre vandmøller: to stampemøller og en feldberedermølle. Thorsmølle ved Varna er resterne af den ene af disse møller. Bækken forvandlede dalsænkningen i Højbjerg til en sumpet mose- og engstrækning, og henover dette morads førte Hads Herreds landevej. Den henlå oftest i et søle, der ikke blev bedre af, at hullerne i vejen blev repareret med tilfældigt fyld. Disse uafladelige påfyldninger bevirkede efterhånden, at vejbanen kom til at ligge meget højt i forhold til de småhuse, der lå langs den. Beboerne i Skidenpyt ernærede sig enten som husmænd, der tog til torvs med deres produkter, som landarbejdere på gårdene i Holme, på Saralyst eller Moesgård, eller som teglværksarbejdere om sommeren og skovarbejdere om vinteren. I dette miljø opstod lystgården 'Kragelund' i Jorden blev sammenkøbt af forskellige lodder af teglværksejer Hans Peter Heide i samarbejde med overretssagfører Fr. Bayer, Århus. Ifølge J.C.B. la Cour: Danske Gaarde (1906) var gården på 60 1/2 td. land, deraf ager 44, eng 2, mose 1/2, skov 1, lergrave og veje 6, have og gårdsplads 7 td. land. H.P. Heide var en kendt mand i samtiden. Han var født i Iller i Broager sogn som søn af en teglværksejer. Han blev uddannet ved landbruget og virkede nogle år som forvalter, samtidig med at han bestyrede et større brændevins-

2 brænderi og ølbryggeri. Han anlagde senere et teglværk ved Frederikshavn, hvor han traf en datter af en tidligere apoteker ved Fredrikshavn, Sophie Dorthea Antoinette Hygom, med hvem han giftede sig i december Han var fra 1840 forpagter af teglværket Bygholm ved Horsens, hvor han boede til Han blev foregangsmand indenfor landboforeningerne og var i medlem af Folketinget. Når Heide fattede interesse for stedet i Skidenpyt, var det næppe så meget landbrugets skyld, men snarere fordi der lå et teglværk på arelaet. Der fandtes i kommunen 5 teglværker eller teglbrænderier, som nok var mere håndværk end industri. Foruden de endnu eksisterende: Emiliedal, Slet og Kragelund var der to små teglværker, som nu er nedlagt: et i Skåde Bakker omtrent hvor Hans Jansens Hjem nu ligger og et vest for Kragelund ved Lysenggaarden. Det teglværk, som Heide købte, kendes kun fra en annonce i Aarhuus Stiftstidende, den 14. marts 1853: Teglværket blev efter Heides og Bayers overtagelse bestyret af Henry Herman Hygom, som formentlig var en slægtning til Heides kone. Hans bestyrertid blev kort, idet han døde allerede 1854, 34 år gammel 'efter 12 dages smertefuldt Sygeleie af et ulykkeligt Fald' (Aarhuus Stiftstidende og ). Hans efterfølger er ukendt. H.P. Heide kan aldrig til at bo på det Kragelund, hvis bygninger han lod opføre. Det gjorde derimod hans søn, Rolf Vilhelm Heide ( f. 1862), som overtog gård og teglværk i året Han var forinden blevet gift med Ellla Brodersen, der var af velstående familie fra Flensborg. For at danne en passende ramme om det nye herskab, blev hovedbygningen udvidet med den store 2-etagers tværfløj og fik derved omtrent det udseende, Hotel Kragelund har i dag. Kragelund efter ombygningen ca Til højre den tilbyggede tværfløj. Fotograferet omkr

3 Der findes ingen billeder af Kragelund før århundredeskiftet. Imidlertid er det muligt ved hjælp af Geodætisk Instituts målebordsblade fra 1875 og på grundlag af samtaler med folk, som i deres barndom i firserne og halvfemserne har færdedes der, i store træk at rekonstruere gårdens udseende, således som det er forsøgt på omstående plan. Skønt Kragelund ikke var nogen herregård (i 1906 var besætningen 22 køer og 4 heste, folkeholdet 1 fodermester, 1 dreng og i roer og høst 2 mand ekstra) anlagdes gårdens køkkenhave så stort, at den i righoldighed kunne måle sig med de bedste herregårdshaver. Den blev passet af koner fra nabolaget. Teglværket lå i umiddelbar nærhed af hovedbygningen, bag hvilken de ældste lergrave endnu ses i parken. Senere måtte leret hentes der, hvor Kragelund lå ved Oddervej. Ad et spor førtes leret til tre æltegrave eller sumpmøller, hver trukket af en hest i en hestegang. Derefter formedes leret til håndstrøgne sten, der blev lagt til tørre i fri luft på læggepladsen. Herfra førtes de siden til tørreladerne og til brænding i en af de to højovne. Foruden mursten produceredes tagsten og fliser, som var kendt over det meste af landet. Hvor tennisbanerne nu er, ses mod syd rester af lave jordvolde, der i sin tid omgav slemmegrave til leret. Kragelund Teglværk var omkring 1875 det største af teglværkerne i kommunen, men op mod århundredeskiftet vandt Slet og Emiliedal stærkt ind på det, og da sidstnævnte i ca fik ringovn og dampkraft kunne de gammeldags metoder på Kragelund ikke længere klare sig i konkurrencen. Man besluttede at modernisere og samtidig flytte teglværket ud hvor leret var, det vil sige op til Hads Herreds landevej nær Skåde. Her lå det fra 1899 indtil nedrivningen i Teglværket med tilhørende jord solgtes fra gården i 1909 til A/S Kragelund Teglværk, som samme år fik næringsbrev som teglbrænder udstedt af magistraten i Aarhuus Kjøbstad. Samme år opløstes Heides ægteskab. Fru Heide vendte tilbage til Flensborg og Heide drog til Amerika efter at der var afholdt auktion over indboet. Overretssagfører Bayer beholdt gården, som fra 1906 havde været forpagtet til Mads Caspersen. Forpagterbolig belv det tidligere teglværksmesterhus, som endnu ligger i hjørnet af stadionarealet ved Kragelundsalle solgte Bayer gården til kammerjunker cand. polyt. F. Castenschiold-Bentsen, som havde beboet hovedbygningen et par år forinden. Hans ejertid blev kort, idet han afhændede ejendommen i september 1916, da han blev kaldt til Rusland som medlem af en krigsfangekommission. Gården overtoges da af P. Chr. Dybbroe, som tidligere havde været forpagter på Ruggaard. Han havde indtil overtagelsen boet i en villa ved den senere Miltonsvej, hvor siden maleren Milton Jensen boede. Da Kragelund blev til salg, besluttede han sig til at købe den for at få mere plads. Gården var relativt billig og den kunne under den første verdenskrig udmærket forrente sig. Man beboede hele huset. Køkkenet var det samme som i dag bruges som hotelkøkken. Gårdens besætning var nu på

4 3 heste, 7-8 køer og lidt svin. Som medhjælp havde man 2 mand og 2 piger plus et par af omegnens koner til haven, som stadig var særdeles velforsynet. Efter at teglværket var revet ned blev jorden inddraget til park. De sumpede lavninger mod syd og mod øst var fyldt op med murbrokker i indtil halvanden meters højde, det gælder således den nederste del af plænen og stadion på den anden side af vejen, som før var en sur eng med stargræsser. I Dybbroes tid blev der plantet en del træer, blandt andet 50 frugttræer. Plænerne var kantet af 7-8 meter høje graner af forskellig art. De forsvandt senere, da de blev for store. Kragelund Teglværk omkring Rekonstrueret delvis på grund af Geodæisk Instituts kort fra Hovedbygning 2. Lade 3. Stald 4. Svinestald 5. Tørrelader 6. Højovne 7. Æltegrave eller sumpmøller. 8. Læggeplads til tørring af sten 9. Slemmegrave 10. Lergrave 11. Køkkenhave 12. Bækken 13. Mesterhuset. Kragelund i Rolf Wilhelm Heides tid. Omkr. århundredskiftet. Facade mod øst.

5 Kragelund i Rolf Wilhelm Heides tid. Omkr. århundredskiftet. Facade mod vest. Man levede ret herskabeligt med mange gæster til trods for at forbindelserne til Århus var meget dårlige. Rutebilen 'Kystruten' var begyndt, men den gik meget upræcist, så man kunne komme til at vente flere timer på den. Vejen gennem Skidenpyt var blevet brolagt omkr for at kunne tage den stadig stigende trafik af teglværksvogne. Det gjaldt imidlertid ikke den del af vejen, der hørte ind Oddervej omkring I forgrunden Kragelundsallé's udmunding. tilflugt i skoven for at undgå oversprøjtning, under Århus Kommune. Her måtte man søge Ved stakittet løber Rosenvangallé. når "et automobil" skulle passere. (efter foto i Århus kommunes Bibliotekers lokalhist.saml.) Det næste ejerskifte skete i april 1924, da Kragelund erhvervedes af direktør Georg Tychsen, Århus Oliefabrik. Han kom fra Harburg ved Hamburg, hvor oliefabrikken havde en stor filial. Han havde skabt en villaby for fabrikkens arbejdere i Hamburg, og han begyndte at realisere samme ide ved Kragelund, idet han udstykkede grundene, der ligger i kvarteret omkring M.C. Holsts vej, og solgte dem til oliefabrikkens arbejdere. Denne plan blev videreført af ejendommens næste ejer, dr. M. C. Holst, der ligeledes var direktør for Århus Oliefabrik. Han overdrog i 1931 bygningerne og parken til 'Andelsselskabet Kragelund' ved R. Nygaard som formand. Selskabet var stiftet samme år med det formål at omskabe Kragelund til et mødested for sognets beboere, en plan som direktør Holst stillede sig meget imødekommende overfor, idet det lå ham meget på sinde at bevare gården med dens 10 tdr. land og park for de kommende slægter.

6 Efter nogen ombygning åbnedes restauranten for publikum i 1932 med cand. jur. Halfdan Borring som forpagter. Omkring 1937 blev staldlængen ombygget til værelsesfløj, Annex I. virksomheden blomstrede de sidste år før krigen. Det blev moderne at vandre fra Århus til Kragelund og drikke kaffe, ja, så godt gik det, at direktør Borring sidst i trediverne havde planer om at udvide sin virksomhed med et engelsk badehotel ved Silistria. Under besættelsen var der i alle krigsårene og en tid derefter indrettet feltlazaret på Kragelund. De skiftende bestyrelser og restauratører måtte ofte slås med økonomiske problemer for at holde Kragelund på fode. Som årene gik blev det klart, at der måtte ofres store beløb, hvis det skulle vedblive at være et rart sted at komme. I september 1953 overtog Holme-Tranbjerg kommune hotellet mod at indgå på, at det altid skulle bevares som samlingssted for kommunens beboere. Initiativet hertil skyldes i væsentlig grad tømrermester Peter Hedegaard, der var medlem af andelsselskabet og det daværende parkudvalg og kasse- og regnskabsudvalg, hvis medlemmer, daværende sognerådsformand Peter Jensen og sognerådsmedlemmerne Aage Jedich, Ove Jensen og Aage Jensen, alle gik ind for denne sag, der for mange i samtiden forekom lidt utraditionel. Efter en omfattende istandsættelse genåbnedes restaurent og hotel i foråret 1954 med restauratør Chr. Skjøth som forpagter. Få år efter denne istandsættelse blev også den vestlige fløj ombygget til værelser, det såkaldte Annex II, således at hotellet nu råder over 36 velmonterede værelser. Hotellets beliggenhed i den smukke park og dets gode parkeringsmuligheder er med til at gøre det attraktivt både som hotel, restaurant og mødested. Biblioteksudvalget ønsker at bringe en tak til de mange, der har bidraget med oplysninger til dette hæfte. Særlig værdifuld hjælp er modtaget fra nu afdøden sognerådsformand Aage Jedich, frøken Anna Caspersen, Højbjerg, direktør C.M. Dybbroe, Århus, murermester Magnus Nielsen, Højbjerg, direktør Erik Nymark,

7 Århus, nu afdøde pensionist Jens Olesen, Holme, pensionist Marius Rasmussen og forhenværende sognerådsformand, måleraflæser O.P. Rasmussen, Højbjerg. Udgivet af biblioteksudvalget i Holme-Tranbjerg kommune: R. Hunderup-Jensen, Karen H. Kidde (formand) og Aksel Rasmussen. Tekst og tilrettelæggelse: Jørgen Thorsted. Billedmateriale efter fotografier i Holme-Tranbjerg Kommune Biblioteks lokalhistoriske samling. Papir: Krideret kunsttryk fra C.C. Winthers Efterfølger. Klicheer og tryk: Ravnsbjerg Tryk.

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere

Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år.

Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år. Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år. Victor Christensen rundede lige efter årsskiftet de 90 år. Han er et kendt ansigt i bybilledet og har været det i mange år. han altid var den første, der var

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Provst Torvald Biering

Provst Torvald Biering Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag Historien om Stige Ø Rasmus S. Larsen Fjordens Dag Indhold Den korte historie om Stige Ø 4 Odense Havn og Kanal 7 Turen går til Stige Ø 8 - om søndagsture, Søpavillonen og Bach Dauckes tivoli Besættelsestiden

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere