Referat Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet 2014-2017"

Transkript

1 Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Sagsoversigt Side 00. Spørgetid Evt. godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2013 til Besparelser på busdriften i 2015 og Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Hellebo i Helsingør, kommuneplantillæg 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering Revision af kystberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen...33

2 10. Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser Forslag til ændring af skolernes navne Forslag om fyringsstop i Helsingør Kommune Afgørelse fra Statsforvaltningen Ny aftale for lejemål på Montebello Henvendelse om overdragelse af ejerskab af ejendom Udpegning af ny suppleant til Handicaprådet Opstilling af kandidater til KommuneKredits bestyrelse Tildeling af midler fra Den sociale særtilskudspulje - runde to Udskiftning af vejbelysning - frigivelse af anlægsbudget Julebæk Strand, sandfodring - frigivelse af anlægsbudget Ombygning af Havnegade frigivelse Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og levetidsforlængende arbejde Boliggården afd 16. Ansøgning om godkendelse af realkreditlån og huslejestigning Boliggården afd 17, Søvænget ansøgning om realkreditlån og huslejestigning Meddelelser...86 Bilagsliste...87

3 Byrådet Mødedato Side Spørgetid Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4529 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ingen spørger mødt.

4 Byrådet Mødedato Side Evt. godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26045 Byrådet Beslutninger Byrådet den Intet at bemærke.

5 Byrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Beslutninger Byrådet den Dagsordenen blev godkendt. Ib Kirkegaard (O) rejste spørgsmål om, hvorvidt det var blevet vurderet om der evt. foreligger inhabilitet for nogle byrådsmedlemmer i forbindelse med behandling af sag nr. 13. Borgmesteren oplyste, at der ikke vurderedes at foreligge inhabilitet. Evt. yderligere behandling af dette forhold henhører under selve punktets behandling og ikke under godkendelse af dagsordenen.

6 Byrådet Mødedato Side Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6962 Byrådet Bilag 1: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Bilag 2: Forslag til anlægsoverførsler 2013 til 2014 Bilag 3: Specifikation af overførsler Bilag 4: TMK - Klima ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 5: KU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 6: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 7: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 8: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 9: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 10: BEU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 11: ØK - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 12: ISU - Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. Bilag 13: BU Handleplaner ved merforbrug over 6 pct Bilag 14: BU Handleplaner ved merforbrug over 6% Bilag 15: SU - Handleplaner ved merforbrug over 6 pct. Indledning/Baggrund I forbindelse med at regnskabet for 2013 er opgjort, skal overførsel af evt. mindre- eller merforbrug behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. I denne sag fremlægges forslag til de samlede drifts- og anlægsoverførsler fra 2013 til Retsgrundlag Drifts- og anlægsoverførslerne er opgjort i henhold til den Økonomiske politik for Helsingør Kommune samt Principper for Økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Hvert år bliver det i forbindelse med regnskabsafslutningen opgjort, hvor stort et mindreeller merforbrug der er på de enkelte totalrammer og anlægsprojekter i forhold til budgettet. I den økonomiske politik for Helsingør Kommune og i Principper for Økonomistyring i Helsingør Kommune er der fastsat regler for hvor en stor en del af det evt. mindre- eller merforbrug, der overføres til budget I denne sag fremlægges de samlede drifts- og anlægsoverførsler. I forbindelse med tiltrædelse af det nye byråd pr. 1. januar 2014 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt, ligesom der er vedtaget en række organisatoriske ændringer. Da overførselssagen tager udgangspunkt i regnskabet for 2013, er sagen præsenteret med udgangspunkt i den gamle styrelsesvedtægt og organisationsstruktur. Opgørelsen af mereller mindreforbrug præsenteres derfor på udvalg og budgetområder som de så ud i 2013, men overføres til de udvalg og budgetområder, der har overtaget budgetansvaret i den nye organisationsstruktur fra Forslag til driftsoverførsler fra 2013 til 2014

7 Byrådet Mødedato Side 7 Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til den Økonomiske politik for Helsingør Kommune. I henhold til den Økonomiske politik for Helsingør Kommune gælder for overførselsadgang mellem årene: 1.1 Rammestyrede områder (direkte styrbare): Det er fastsat i den økonomiske politik, at der automatisk kan overføres mindreforbrug op til 6 pct. af korrigeret budget til indefrysning i Overførsler af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget skal begrundes i særlige ansøgninger. Disse ansøgninger fremgår af bilag I overførsler af mindreforbrug er eventuelle tillægsbevillinger finansieret af kassen i 2013 på totalrammen fratrukket. Overførslerne indefryses på den enkelte totalramme og kan kun anvendes efter Byrådet har godkendt frigivelsen. Frigivelse af de indefrosne overførsler kan bevilliges to gange årligt i forbindelse med budgetrevisionerne. De respektive centerchefer kan årligt frigive op til kr. pr. totalramme. Merforbrug overføres til den enkelte totalramme. Der skal dog udarbejdes handleplaner for nedbringelse af merforbrug på over 6 pct. af korrigeret budget. Disse handleplaner skal godkendes af fagudvalg og fremgår af bilag Ikke rammestyrede områder (svært styrbare): Der er som udgangspunkt ingen overførselsadgang mellem årene. Der kan dog forekomme situationer hvor der i overførselssagen vil blive søgt om overførsel mellem årene - eksempelvis beskæftigelsestilskuddet. 1.3 Samlet driftsoverførsel Der er i alt søgt om overførsel af mindreforbrug på i alt 110,2 mio. kr. til indefrysning og om overførsel af merforbrug på 50,6 mio. kr. Hvordan overførslerne er sammensat kan ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1 Samlede overførsler fra 2013 til 2014 Overførsel fra 2013 til 2014* (1.000 kr.) Mindreforbrug 2013** Automatisk overførsel under 6 pct. (f) Forslag til overførsel over 6 pct. (g) Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser der automatisk overføres (e) Merforbrug 2013 (d) Nettooverførsel 2013 til * Bogstaverne i parentes refererer til kolonner i tabel 2 **51,2 mio. kr. er indefrosset mindreforbrug fra ,2 mio. kr. af det mindreforbrug, der søges overført, vedrører indefrosset mindreforbrug fra 2012, der endnu ikke er blevet anvendt. De 51,2 mio. kr. er fordelt med 3,3 mio. kr. overførsel under 6 pct. (kolonne f) og 47,7 mio. kr. (kolonne g). Derudover er der søgt om overførsel af budget til projekter, hvortil der er frigivet midler i 2013, men hvor projektet endnu ikke er afsluttet. Disse midler søges overført uden

8 Byrådet indefrysning og udgør 8,2 mio. kr. Mødedato Side 8 En opgørelse over de samlede driftsoverførsler kan ses nedenfor i tabel 2 og en specifikation af opgørelsen på de enkelte udvalg kan ses i bilag 3. I de fremlagte driftsoverførsler er udligning af indefrosset mindreforbrug med merforbrug i 2013 (afsnit 1.4) samt overførsel fra drift til anlæg medregnet (afsnit 1.5). Hvis disse ikke godkendes vil driftsoverførslerne ændres tilsvarende. Tabel 2 Overførsler fra 2013 til 2014 fordelt på budgetområder Forbrug 2013 (a) Korrigeret budget 2013 (b) Mer- /mindreforbrug 2013 (c) Overførsel af merforbrug (d) Uafslutted e projekter finansieret af frigivelser (e) Automatis k overførsel under 6 pct. (f) Forslag til overførsel over 6 pct. (g) Udvalg Ejendoms- og Miljøudvalget Miljø, Natur og Klima Teknisk udvalg Park og Vej Lystbådehavne Kulturudvalget Kulturen Idræts- og Sundhedsudvalget Sundhed Idræt og Fritid Børne- og Ungeudvalget Forebyggelse Folke- og Specialskoler Dagtilbud og Specialbørnehaver Børne- og ungerådgivningen Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handikap Omsorg og Ældre Anden social service Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelse Erhverv

9 Byrådet Mødedato Side 9 Økonomiudvalget Puljer Ejendomme og Bygningsforbedringer Administration og Planlægning Redningsberedskabet I alt * Fortegn: plus angiver overførsel af mindreforbrug med en opskrivning af budgettet til følge, minus angiver overførsel af merforbrug med en nedskrivning af budgettet til følge. 1.4 Udligning af indefrosset mindreforbrug fra 2012 med merforbrug i 2013 I enkelte tilfælde søges der om få indefrosset mindreforbrug fra 2012 udlignet med et oparbejdet merforbrug i Disse tilfælde er oplistet nedenfor: Tabel 3 Udligning af indefrosset mindreforbrug fra 2012 med merforbrug i 2013 Frigives fra (1.000 kr.) 101 Miljø, Natur og Klima Park og Vej Ejendomme og Bygningsforbedringer Administration og Planlægning 252 I alt Forslag til overførsel fra drift til anlæg Mindreforbrug i 2012/2013 kan overføres til anlægsudgifter i 2014 uden risiko for eventuelle sanktioner i relation til budgetloven. I 2014 overføres nedenstående mindreforbrug til anlæg til finansiering af arbejdsplader på skolerne, aktivitetsbaserede arbejdspladser i SSI samt en bygningstilpasning i administrationen i Stengade 59. Tabel 4 Overførsel fra drift til anlæg Fra Til (1.000 kr.) 513 Skoler (Fællesudgifter) Skolearbejdspladser Ejendomme (Ejendomsadministration) Bygningstilpasning, Rådhus Ejendomme (Ejendomsadministration) Pilotprojekt SSI Administration (Center for Ejendomme) Pilotprojekt SSI Administration (Center for Ejendomme)* Pilotprojekt SSI I alt * Indefrosset mindreforbrug fra 2012, der frigives til anlæg i Korrektioner til driftsoverførsler På en række udvalg er merforbrugene korrigeret i den forslåede overførsel. Korrektioner drejer sig typisk om dækning af en totalrammes merforbrug fra en anden totalrammes mindreforbrug eller om at merforbruget søges ikke overført pga. særlige omstændigheder. For en uddybning er af disse korrektioner henvises der til fagudvalgets behandling af sagen. Note: I de fremlagte overførsler indgår tal på Børne- og Ungeudvalgets, Kulturudvalgets og

10 Byrådet Mødedato Side 10 Teknik- og Miljøudvalgets områder. De tre udvalg har på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt ikke haft forelagt driftsoverførslerne på deres områder endnu og har derfor ikke haft mulighed for at godkende dem. I tilfælde af, at der kommer ændringer, så vil de blive forelagt på Økonomiudvalgets møde den 22. april Forslag til anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Mellem årene overføres ikke forbrugte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), samt at der har været aktivitet i det foregående år. I bilaget Forslag til anlægsoverførsler indgår der en bemærkningskolonne, hvor der er anført en bemærkning for hvert projekt. Af bilagene 1 og 2 fremgår de anlægsprojekter, hvor der er indstillet overførsel af beløb til Endvidere fremgår beløb, der ikke indstilles overført. Endelig fremgår det, hvilken låneadgang, der indstilles overført. Materialet er udarbejdet i samarbejde med centrene. Herunder indstilles, at der overføres 27,324 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. Det indstilles, at disse overføres til Samtidig indstilles det, at der overføres 0,161 mio. kr. i tilknyttet låneadgang. Således bliver kassetrækket i 2014 forøget med 27,163 mio. kr. Opgørelsen af overførsler er sket efter hidtidig praksis. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Vedrørende driftsoverførsler: Center for Økonomi og Styring indstiller, 1) at der på budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. b) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 2) at der på budgetområde 204 Park og Vej overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden frigivelse til Trafik og Byrum. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 3) at der på budgetområde 208 Lystbådehavne overføres: a) kr. i merforbrug. 4) at der på budgetområde 309 Kulturen overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 5) at der på budgetområde 410 Sundhed overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 6) at der på budgetområde 411 Idræt og Fritid overføres:

11 Byrådet Mødedato Side 11 a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 7) at der på budgetområde 512 Forebyggelse overføres: a) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning med kr. til UU- Øresund og kr. til Den kommunale Sundhedstjeneste. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 8) at der på budgetområde 513 Folke- og Specialskoler overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter til uden indefrysning til Uddannelseshus Helsingør. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 9) at der på budgetområde 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning med kr. til Børnehuset Møllen, kr. til Børnehuset Bøgen og kr. til Børnehuset Snerlen. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. d) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 10) at der på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 11) at der på budgetområde 517 Udsatte børn overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 12) at der på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning med kr. til Center for Job og Oplevelse, kr. til SPUC. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 13) at der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning til Montebello. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 14) at der på budgetområde 722 Beskæftigelse overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 15) at der på budgetområde 723 Erhverv overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. b) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 16) at der på budgetområde 824 Puljer overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. b) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 17) at der på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning.

12 Byrådet Mødedato Side 12 18) at der på budgetområde 826 Administration og Planlægning overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 19) at der på budgetområde 827 Redningsberedskabet overføres: a) kr. i merforbrug. Vedrørende handleplaner for afvikling af merforbrug: Center for Økonomi og Styring indstiller, 20) at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 pct. godkendes, jævnfør bilag Vedrørende udligning af indefrysninger fra 2012 med merforbrug i 2013: Center for Økonomi og Styring indstiller, 21) at merforbrug oparbejdet i 2013 udlignes med a) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima b) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde 204 Park og Vej c) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde Puljer d) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde 826 Administration og Planlægning Vedrørende overførsel af mindreforbrug på drift 2012/2013 til anlæg 2014: Center for Økonomi og Styring indstiller, 22) at der til finansiering af anlægsprojektet Arbejdspladser på skolerne overføres kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 513 Skoler Fællesudgifter. 23) at der til finansiering af anlægsprojektet Bygningstilpasning, Rådhuset overføres kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 825 Ejendomme Ejendomsadministration. 24) at der til finansiering af anlægsprojektet Pilotprojekt, SSI overføres a) kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 825 Ejendomme Ejendomsadministration. b) kr. mindreforbrug på drift i 2013 på 826 Administration Center for Ejendomme c) kr. mindreforbrug på drift i 2012 på 826 Administration Center for Ejendomme Vedrørende anlæg: Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring indstiller, 25) at anlægsoverførslen (bilag 1 og 2) andrager netto 27,324 mio. kr. til 2014, der finansieres ved låneoptagelse på 0,161 mio. kr. og træk på kassebeholdningen i 2014 på mio. kr. Beslutninger Økonomiudvalget den

13 Byrådet Ikke til stede: Henrik Møller Mødedato Side 13 For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Borgmesteren oplyste, at der er følgende ændringer til indstillingerne: Ændringer til indstilling 8c og 22: Indstilling 8 c.: Beløbet på kr. i indstilling 8 c. ændres til kr., således at indstillingen lyder: at der på budgetområde 513 Folke- og Specialskoler overføres kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. Indstilling 22: Beløbet på kr. ændres til kr., således at indstillingen lyder: at der til finansiering af anlægsprojektet Arbejdspladserne på skolerne overføres kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 513 Skoler Fællesudgifter. Indstilling 23 og 24 suppleres med følgende indstilling: at rådighedsbeløbene i punkt 23 og 24 samtidig frigives. Med disse ændringer blev samtlige indstillinger godkendt.

14 Byrådet Mødedato Side Besparelser på busdriften i 2015 og 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/225 Byrådet Bilag 1 - Proces og tidsplan for udbud A12.pdf Bilag 2 - Besparelsesmuligheder for 2015.pdf Bilag 3 - Besparelsesforslag for 2015.pdf Bilag 4 - Busnettet i HK pr Bilag 5 - Forslag til busnet fra 2016.pdf Revideret bilag 2 - Besparelsesmuligheder ofr rev. pr. 8. april 2014 Administrationens svar på spm. Indledning/Baggrund På Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2014 blev det besluttet, at udmøntningen af 2014 besparelsen på busdriften afventer resultatet af kortlægningen af de øvrige befordringsopgaver og udbud, og at den samlede indsats med busdrift og befordringsopgaven vurderes samlet, inden årets udgang med henblik på udmøntning af besparelserne fra I administrationen er der nu fundet en løsning på at finde de nødvendige besparelser for 2014 på et andet budgetområde. Når projektet om effektivisering af de lukkede kommunale kørsler er klar med anbefalinger, vil det fremgå, hvilket budgetområde der kan blive tale om. For 2015 skal besparelserne stadig findes på busdriften. Processen for bestilling af busdrift hos Trafikselskabet Movia er, at kommunen senest den 1. maj hvert år afgiver en bestilling på den drift, der ønskes for det efterfølgende år. Det vil sige, at busbesparelser for 2015 skal behandles på dette møde og videre til endelig beslutning i Byrådet den 28. april 2014, så en bestilling kan fremsendes til Movia umiddelbart derefter. Sammen med bustrafikbestillingen for 2015 skal også sendes kommunens bidrag til udbudsgrundlaget for udbud A12, som er det næstkommende udbud hos Movia. Det udbud omfatter den kontrakt, der indeholder mange af buslinjerne i Helsingør Kommune. Det drejer sig om buslinjerne 340, 345, 347, 801A, 802 og 803. Kontrakten udløber til december 2015, og processen for udbud af en ny kontrakt fremgår af bilag 1. Udbudsmaterialet udarbejdes hen over sommeren 2014 og sendes ud den 6. oktober Den nye kontrakt får virkning fra 2016, og derfor er det nødvendigt på nuværende tidspunkt at tage stilling til, hvilket serviceniveau der ønskes på busdriften i 2016 og frem på baggrund af de besparelser, der er indeholdt i budget Kontrakterne er uopsigelige i den periode, de er indgået for. Det er muligt at reducere i kontrakternes driftsomfang med 7,5 % om året, dog max. 20 % i hele kontraktperioden. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11/04/2010). Relation til vision og tværgående politikker I Planstrategi er der i hele planperioden lagt op til Forbedring af den kollektive

15 Byrådet trafik. Mødedato Side 15 I Kommuneplan fremgår det: Der vil fortsat være fokus på at forbedre kommunens infrastruktur, når det gælder den kollektive trafik. I Helsingør Kommunes Sundhedspolitik fremgår det: Helsingør Kommune vil sikre gode og trygge muligheder for cykel-, gang- og kollektiv trafik samt: Borgeren kan oftere gå, cykle og bruge kollektiv trafik. Sagsfremstilling 1. Busbesparelser 2015 Mange af de besparelsesmuligheder, som blev fremlagt på sidste udvalgsmøde den 13. marts 2014, er dem, der igen kan peges på, hvis der skal findes besparelser på busdriften i Et af forslagene til besparelser på servicebusserne (buslinjerne 840, 841 og 842) skal udgå, idet reduktionsmuligheden i kontrakten i indeværende år ikke udnyttes. Derfor er forslaget om at fjerne al kørsel i weekenden på buslinjerne 840 og 841 taget ud. Hvis det fulde spareforslag, der blev fremlagt for 2014 og 2015, med denne undtagelse overføres til 2015, så fremkommer en besparelse på ca. 2,7 mio. kr.. Dette er 0,8 mio. kr. højere end sparekravet i budgettet. Dette fremgår af bilag 2. Anbefalingen fra Center for Teknik, Miljø og Klima er at udelade den besparelse på buslinje 353, der kan opnås ved at fjerne alle de ekstra ture mellem Helsingør Station og Prøvestenscentret, der blev indført sommeren Disse ture blev indført som supplement til den tilbageværende busbetjening på Esrumvej efter nedlæggelse af buslinje 801A på denne delstrækning. Anbefalingen gives ud fra, at det er denne besparelse, der skønnes at ville medføre det største passagertab. Det reviderede besparelsesforslag for 2015 fremgår af bilag Busbesparelser 2016 input til udbudsgrundlaget for udbud A12 I dagsordenen fra sidste udvalgsmøde den 13. marts 2014 fremgår det, at der skal spares 3,8 mio. kr. på busdriften i Det er på den baggrund nødvendigt at ændre på busnettet og lade ændringerne indgå i udbudsgrundlaget for det kommende udbud af den største af kommunens buskontrakter. Forslaget for 2016 indeholder følgende: Buslinje 803, der i dag har 30 minutters drift på strækningen Prøvestenscentret-Hellebo Park og times drift på hele strækningen Prøvestenscentret-Ålsgårde Station, foreslås ændret således, at den kun kommer til at køre på strækningen Prøvestenscentret-Hellebo Park. Ved at afkorte ruten spares en bus i drift, hvilket betyder, at de faste omkostninger til bussen undgås, og bare det giver en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. om året. Den delstrækning af 803, som foreslås nedlagt, har i dag kun ca. 15 % af passagererne på hele buslinjen, svarende til passagerer årligt. Det vil sige, at det er en forholdsvis dyr delstrækning, der kræver en ekstra bus i drift med mange køreplantimer og få passagerer for den buslinje. En ulempe ved at afkorte ruten er, at der mistes en forbindelse fra Ålsgårde til Erhvervsskolen på Esrumvej, men det kan der kompenseres for ved at omlægge noget af ruten for servicebuslinje 842, der kører Hornbæk-Ålsgårde-Helsingør i timedrift. 842 har på samme måde en delstrækning på det østligste stykke ad Nordre Strandvej, hvor der ikke er så mange passagerer, kun ca. 13 % af passagererne på buslinjen svarende til passagerer årligt. Det skyldes, at oplandet til den ene side er Øresund og til den anden side er skov og mindre bysamfund, der også har lokalbanen som en mulighed. Det foreslås at ændre ruten for 842, så den i stedet for at køre ad Nordre Strandvej fra

16 Byrådet Mødedato Side 16 Falkenberg Plejehjem til Helsingør Station kommer til at køre ind over landet ad Falkenbergvej-Apperupvej-Skindersøvej til Nygård og herfra videre ad Esrumvej til Helsingør Station ad samme rute som buslinje 353. På den måde kan 842 dække en væsentlig del af 803 s rute mellem Ålsgårde og Helsingør og dermed forventes at overtage en stor del af passagertabet på 803, hvilket er betydeligt større end passagertabet på 842. Omlægningen af 842 vil medføre, at der ikke længere vil køre busser på Nordre Strandvej øst for Krogebakken i Ålsgårde. Til gengæld forløber her Hornbækbanen tæt langs Nordre Strandvej med ret kort afstand mellem standsningsstederne Hellebæk, Højstrup og Marienlyst. Omlægningen vil endvidere medføre, at busstoppestedet på Krogebakken ved Jæmtlandsvej bliver nærmeste busstoppested i forhold til Hellebækskolen. Et overblik over forslagene til de ændrede busruter kan fås ved at sammenligne bilag 4, der viser det nuværende busnet, med bilag 5, der viser forslaget til et ændret busnet for Buslinje 340 Espergærde-Kvistgård-Tikøb-Hornbæk køres i dag med to parallelle ruteforløb midt på strækningen. Der er timedrift hele dagen (på nær formiddag) ad Hornbækvej via Bistrup. I myldretiden suppleres der så med timedrift via Harreshøj-Bøtterup-Havreholm. Passagetællinger viser, at 90 % af linjens passagerer benytter stoppestederne på den fælles strækning for de to parallelle ruteforløb ca passagerer pr år. Stoppestederne på strækningen via Bistrup har 6 % af passagererne svarende til ca passagerer pr. år. Stoppestederne på strækningen via Havreholm, som jo har færrest ture, har 4 % af passagererne ca passagerer pr år. Forslaget for buslinje 340 er at reducere kørslen til max. én afgang pr. time og derved spare en bus i drift fra Passagertallene på de parallelle ruter er lave, og dermed er det uforholdsmæssigt dyrt at skulle have to busser i drift for at kunne betjene de to ruteforløb. Center for Teknik, Miljø og Klima har endnu ikke taget stilling til, hvilken rute de tilbageblevne ture skal køres. Buslinjen benyttes af skoleelever, der hører ind under skoledistriktet til Espergærde Skole på overbygningen. Linjen benyttes sandsynligvis også af gymnasieelever til Espergærde Gymnasium. Derfor skal en løsning findes i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og gymnasiet. På bilag 5 er ruten over Harreshøj-Bøtterup- Havreholm blot vist for at illustrere en ny rute med kun et forløb mellem Tikøb og Hornbæk. Det samlede besparelsesforslag for 2016 vurderes at have følgende økonomiske konsekvenser: omlægningen af buslinje 842 vurderes at være udgiftsneutral. forslaget for buslinje 803 vil give en besparelse på ca. 3,4 mio. kr. forslaget for buslinje 340 vil give en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. I alt vil dette indfri besparelseskravet på 3,8 mio. kr. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold. De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen er sendt til høring i Ældrerådet, der har møde den 28. april Ældrerådets udtalelse vil foreligge til Byrådets møde den 28. april Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

17 Byrådet Mødedato Side at der findes besparelser på busdriften i 2015, jf. forslaget i sagsfremstillingen, og at dette meddeles Movia senest den 1. maj at der findes besparelser på busdriften i 2016, jf. forslaget i sagsfremstillingen, og at dette meddeles Movia senest den 1. maj 2014 til brug for udbudsgrundlaget til udbud. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Et flertal, Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht- Nielsen (V), anbefaler indstillingerne. Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme. Inden Byrådets møde den 28. april 2014 undersøger administrationen: Hvilke besparelser det vil give, at buslinje 840 nedlægges. Hvad koster det, hvis der indføres gratis bustransport i kommunen. Hvad koster indførelse af enhedspris for flexture i kommunen. Om der findes byer i Danmark med gratis busdrift. Hvad det økonomisk vil betyde, hvis busserne er mindre. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Gitte Kondrup (A) anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget. Christian H. Donatzky (B) stemte imod indstillingerne med bemærkning om, at Radikale er imod besparelser på den kollektive trafik og særligt bekymret for den forringede service til ungdomsuddannelserne. Beslutninger Byrådet den Til mødet forelå svar på de spørgsmål, der var stillet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 24 stemmer, C (9), O (3), V (2), L (1), Ø (2), F (1), A (6). Imod stemte B.

18 Byrådet Mødedato Side Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Hellebo i Helsingør, kommuneplantillæg 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/687 Byrådet Baggrundsskema miljøscreening Lokalplanforslag Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har i et samarbejde med Thora Arkitekter udarbejdet forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen samt foretaget screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering. 1. Lokalplanens baggrund Den selvejende institution Birkebo III ønsker at opføre ca. 40 ældreboliger som almene seniorboliger. Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. 2. Politisk behandling Advokaterne Arup & Hvidt har på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III fremsat principandragende vedr. et seniorbofællesskab på 40 boliger som almene ældreboliger. Andragendet blev ikke fremmet som budgetønsket i forbindelse med vedtagelsen af budget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev projektet fremsat som anlægsønske, men blev ikke vedtaget, sagen blev efterfølgende taget op igen på Økonomiudvalgets møde den Beslutninger Økonomiudvalget den 21. oktober 2013: Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Tærsbøl (C) og Jens Bertram (C) kan ikke anbefale en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen. Henrik Møller (A), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Bente Borg Donkin (F) indstilling vil foreligge til Byrådets behandling af sagen. Beslutninger Byrådet den 28.oktober 2013: Ikke til stede: Tom Pedersen Birgitte Ljunggreen Rasmussen erklærede sig inhabil. Spørgsmålet blev bragt til afstemning. For stemte A (6), L (1 Jan Ryberg). Imod stemte Fuat Yalan (TL), F (3), L (1 Malene Carmel), V (4), O (2), C (3), Per Slot (HB). Ø (1) og Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) undlod at stemme.

19 Byrådet Mødedato Side 19 Et flertal af Byrådet A (6), Fuat Yalan (TL), Ø (1), L (1 - Jan Ryberg), O (2), F (1 - Birgitte Rasmussen) og Per Slot (HB) godkendte en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Imod stemte F (3), L (1 - Malene Carmel), V (4) og C (3). Beslutninger Ejendoms- og Miljøudvalget den 19. december 2013: Udvalget besluttede at meddele principiel godkendelse til det foreliggende projekt som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan, på vilkår af, at følgende bearbejdes yderligere i forhold til: 1. Beplantning og belægninger, 2. parkering og vejforhold samt 3. bebyggelsens gangarealer og terrasser m.v. Retsgrundlag Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013). Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Relation til vision og tværgående politikker Der ønskes etableret et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Konceptet er sammen med de foreslåede bygningsmæssige rammer i tråd med målene i Helsingør Kommunes ældrepolitik. Sagsfremstilling 1. Eksisterende forhold Området, hvor den nye bebyggelse placeres, ligger med indkørsel fra Gl. Hellebækvej. Konventum/LO Skolen, Helsingør Hallen og Feriebyen er nærmeste naboer og mod nordøst ligger kystskrænten ned mod Nordre Strandvej og Øresund. Området rummer i dag boligbebyggelsen Hellebo Park og Plejecentret Birkebo. Hellebo Park består af etagehuse i hhv. tre og ni etager i bebyggelsens centrum, omkranset af lave rækkehuse. Der er i alt 226 boliger i Hellebo-bebyggelsen. Mod nordøst ligger Plejecentret Birkebo med ca. 70 boliger og fællesfaciliteter. Begge bebyggelser er markante i deres arkitektur, de udgør præcise bygningskroppe i gule sten, der er indpasset i det let bølgende græslandskab. Særligt Hellebos treetagers boligblokke danner et markant indre gårdrum, hvor gule murstensflader og græsplæner indgår i en stram og enkel helhed. Den nye seniorboligbebyggelse placeres på et areal, der i dag er anlagt som parkeringsareal og hertil rummer containere for bebyggelsernes viceværtfunktion. 2. Aflysning af eksisterende lokalplan Den nye lokalplan afløser den eksisterende lokalplan vedtaget i 2004, der bl.a. muliggjorde tagboliger ovenpå Hellebos treetagers blokke og udvidelser af plejecentret Birkebo. Udvidelserne af plejecentret har fundet sted, mens tagboligerne ikke er realiseret, og det er ejerens ønske at lade byggeretten herfra indgå i arealet for den nye bebyggelse. 3. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at muliggøre den nye ældreboligbebyggelse, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebos treetagers blokke samt at fastholde den samlede

20 Byrådet bebyggelses haveanlæg. Mødedato Side Anvendelse samt vej og parkeringsforhold Lokalplanområdet udlægges til helårsboligformål, samt for Birkebos vedkommende til plejeboliger. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført dækkes parkeringsbehovet for Birkebo og den nye bebyggelse samlet i kælder/parterreetage til den nye bebyggelse (i alt ca. 50 p- pladser). Der er hertil mulighed for at realisere et udlæg på i alt 45 pladser langs adgangsvejen. Disse pladser var også udlagt i den gamle lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Containerarealet placeres langs Birkebos nordfacade. 5. Omfang og placering af den nye bebyggelse Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Bebyggelsen opføres i tre etager, hertil kommer en høj kælder, der anvendes til parkering og opbevaringsformål, med mulighed for et par beboelsesrum i sammenhæng med lejligheden ovenover. Tredje etage udformes som et penthouse, hvor tagbygninger ligger tilbagetrukket i forhold til facaden mod den omgivende vej. Penthouse bygningerne skal være i sammenhæng med lejlighederne nedenunder, som bliver i to etager. Det naturlige terræn på arealet falder med godt to meter mod sydøst. Bebyggelsens samlede højde i forhold til naturligt terræn er derfor hhv. ca. 10,5 m mod nord og ca. 13,5 m mod syd. Således vil bebyggelsen mod nord fremstå i to etager samt tilbagetrukket penthouse, mens den set fra syd vil synes næsten en etage højere, da kælderen her kommer til at ligge højt. 6. Klima I lokalplanforslaget er der på baggrund af Byrådets beslutning stillet krav om, at alt nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri efter bygningsreglementets krav. 7. Tillæg til kommuneplan 2013 I følge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i område 1.B.44 Hellebo. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres 36 tagboliger i tilknytning til den eksisterende boligbebyggelse Hellebo Park og en udvidelse med 8 boliger samt en centerudvidelse af institutionen Birkebo. d. Ny bebyggelse kan kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets

21 Byrådet Mødedato Side 21 beboere. e. Den samlede udvidelse af bruttoetagearealet må ikke overstige m 2. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr.17 til kommuneplanen, som medfører ændringer og tilføjelser (markeret med fed skrift) og slettede dele: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres ny bebyggelse på det eksisterende p-areal nord for Hellebo. d. Udover ovenstående kan ny bebyggelse kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Tillægget er indsat i lokalplanforslaget. 8. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant redegøres for planens miljømæssige indvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til lokalplanen har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. Det vurderes derfor, at planen ikke får væsentlig indflydelse på miljøet og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om miljøvurderinger offentliggøres samtidig med lokalplanen. Den kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger. Et screeningsskema, der har dannet baggrund for vurderingen, er vedlagt som bilag, i lokalplanforslaget er et mindre skema med konklusionerne indsat. Økonomi/Personaleforhold Et flertal af Byrådet godkendte den 28. oktober 2013 en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. 2. at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes med henblik på offentliggørelse. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

22 Byrådet Mødedato Side 22 Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Borgmesteren orienterede om reglerne om anvisningsret, jf. lov om almene boliger. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Beslutninger Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

23 Byrådet Mødedato Side Revision af kystberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/6474 Byrådet Kystmiljøberedskabsplan Nordsjælland endelig version Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har i 2010, i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Ruderdal Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm og Nordsjællands Brandvæsen, lavet en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne. Ifølge planens afsnit 1.4 skal der årligt foretages en revision af planen, og den skal efterfølgende godkendes i de enkelte kommuners Byråd. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 660 af 120. juni 2009 om Beredskabsloven. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Ruderdal Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm og Nordsjællands Brandvæsen lavet en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne. Planen beskriver, hvordan de fire kommuner og to kommunale brandvæsener skal agere i tilfælde af olie- og kemikalieuheld langs kysterne i de fire kommuner. Planen gælder både hændelser, der omfatter en af kommunerne og hændelser, der omfatter flere eller alle fire kommuner. Planen indeholder prioriterede indsatsområder samt kontaktoplysninger på krisestab og andre aktører. Der skal afholdes en årlig øvelse og foretages en årlig revision af planen og planen skal efterfølgende godkendes i de enkelte kommuners Byråd. I 2013 var det Helsingør Kommunes tur til at afholde øvelsen og foretage revision af planen. Imidlertid blev der i 2013 foretaget en større national øvelse, som involverede Rudersdal Kommune og Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, og hvor de øvrige kommuner og brandvæsen blev koblet på. Denne øvelse erstattede den øvelse, som Helsingør Kommune skulle stå for. Den årlige revision er efter øvelsen foretaget af Helsingør Kommune. I forbindelse med revisionen er planen blev opdateret med nye telefonnumre samt nyt omkring prøveudtagning, og der er blevet udarbejdet nye kortbilag.

24 Byrådet Mødedato Side 24 Der arbejdes i 2014 med at lave en række digitale kort til planen. Dette arbejde laves i samarbejde med Øresundsvandssamarbejdet. Økonomi/Personaleforhold I forbindelse med revision af planen har der været anvendt konsulentbistand i begrænset omfang til udarbejdelse af de nye kortbilag. Udgiften til konsulentbistand udgør ca kr., som deles ligeligt mellem de fire kommuner og de to brandvæsener. Udgiften til de fremtidige digitale kort betales over kommunens medlemskab af Øresundsvandssamarbejdet. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at planen godkendes. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Indstillingen anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

25 Byrådet Mødedato Side Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7887 Byrådet Indledning/Baggrund I aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab. Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, er på 696 sider og består af tre delelementer, som indledningsvis er en kortlægning af redningsberedskabet, efterfølgende en effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet afsluttende med fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur. Med henblik på en effektivisering samt større robusthed og indsatskapacitet anbefales det i alle fire scenarier, at redningsberedskabet samles i større enheder rækkende fra 24 til 5 beredskabsenheder. Beredskabskommissionen behandlede sagen på møde den 10. april 2014, og sagen forelægges til godkendelse i henholdsvis Fredensborg og Helsingør Byråd. Retsgrundlag Beredskabsloven ( 10) Den Kommunale Styrelseslov ( 60) Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I forbindelse med den centrale aftale om redningsberedskabet i blev analysen behandlet, og der var enighed om, at der skal ske en yderligere konsolidering af grundlaget for en beredskabsreform. På baggrund af dette blev nedsat et strukturudvalg, som har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til en reform af redningsberedskabet. Udvalget blev sammensat i oktober 2013 og skal ifølge det politisk godkendte kommissorium udarbejde et oplæg til en konkret model for en ny struktur for beredskabet. Modellen kan baseres på evt. tilpasninger af en af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloittes budgetanalyse. Modellen med tilhørende effektiviseringstiltag forventes at udmønte sig i en besparelse på et tre cifferet millionbeløb. I det Nordsjællandske område har Fredensborg og Helsingør kommuner allerede etableret et fælles beredskab i et 60 selskab efter Styrelsesloven. Yderligere har Rudersdal og Hørsholm Kommuner etableret et fælles beredskab også i et 60 selskab efter styrelsesloven. I dag foregår allerede et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm

26 Byrådet Mødedato Side 26 Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere arbejdes sammen om et fælles dykkerberedskab. Det skal bemærkes, at der endvidere er iværksat en analyse med henblik på at udvide beredskabet i Rudersdal og Hørsholm Kommuner til også at omfatte beredskabet i Allerød Kommune På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etableret samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer med kommunesamarbejdet vedrørende Nordforbrændingen har borgmestrene fra henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner på et møde den 21. februar 2014 drøftet mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab efter 60 i Styrelsesloven. Der var enighed om, at muligheden for etablering af et fælles redningsberedskab bør afdækkes. I den forbindelse foreslås det, at der snarest iværksættes et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. Yderligere foreslås, at projektorganisationen sammensættes af en styregruppe bestående af kommunaldirektørerne fra de fem deltagene kommuner samt en projektgruppe bestående af de tre beredskabschefer fra henholdsvis Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Beredskabschefen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er procesansvarlig. Projektgruppen etablerer de arbejdsgrupper, der er nødvendig for gennemførelse af procesforløbet. Borgmestrene foreslår, at der etableres en projektorganisation der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab som dækker Allerød Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab. På møde den 9. april 2014 godkendte Beredskabskommissionen ovennævnte forslag, d.v.s.: 1. At iværksætte et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. 2. At nedsætte en styregruppe som ovenfor beskrevet 3. At etablere en projektorganisation, der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling

27 Byrådet Borgmesteren indstiller, Mødedato Side 27 at de beskrevne forslag til afdækning af mulighederne for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner afdækkes. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

28 Byrådet Mødedato Side Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3460 Byrådet Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar - til supplerende sagsfremstilling Indledning/Baggrund Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev det besluttet at opgradere den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse. Indsatsen blev opgraderet årligt med kr. Finansieringen sker gennem en nedjustering af de generelle lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til de plus 75 årige med kr. Nærværende sag beskriver de indsatser, der er planlagt for den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse. Og dertil hørende konsekvenser for de generelle lovpligtige tilsyn. Retsgrundlag Lov om Socialservice 79. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Forebyggelse og Visitation tilbyder forebyggende hjemmebesøg til + 75 årige med etnisk minoritetsbaggrund på samme måde som til alle andre + 75 årige. Der er imidlertid behov for, at der er gøres en særlig indsats blandt seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. Det med henblik på at afdække og forbedre deres sundhedstilstand, samt give råd og vejledning om forebyggende tiltag og aktivitetsmuligheder for ældre borgere. Konkret er der behov for at oplyse om muligheder for træning, rehabilitering, hjælpemidler, ældreboliger, hjemmehjælp mv. Derudover er der også behov for at tale om økonomi, da det ofte fylder meget for ældre borgere og fordi der ofte er en egenbetaling til træningstilbud og dagcenter, samt for kørsel. Det er vigtigt, at der tænkes på tværs af centre, i det opsporende arbejde af seniorer med etnisk baggrund med sundhedsproblemer. Eksempelvis med inddragelse af Borgerservice omkring oplysninger om økonomi mv. Det er også relevant at tænke de to koordinatorer for hhv. frivillige og medborgerskab i Center for Kultur, Plan og Erhverv ind i det opsøgende arbejde fx gøre brug af eksisterende netværk omkring borgere med etnisk minoritetsbaggrund og information om allerede eksisterende tilbud til ældre borgere. Et samarbejde med område Sundhed i Center for Sundhed og Omsorg er også en naturlig del af det opsøgende arbejde i forhold til borgerne, som Forebyggelse og Visitation skal gennemføre.

29 Byrådet Mødedato Side 29 Konkrete tiltag, der vil starte op i foråret 2014: Information om forebyggende tiltag og aktivitetsmuligheder for ældre borgere. Informationen skal kanaliseres gennem de forskellige netværk i boligområderne, fx i den arabiske kvindeklub, Torsdagscaféen i Vapnagård og Kvindenetværket i Nøjsomhed. Inddragelse af sundhedsambassadørerne ude i boligområderne, så de kan kommunikere/rekvirere deltagere til aktiviteter via deres egne netværk. Tættere samarbejde med de praktiserende læger omkring ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Lægen har høj status hos etniske seniorer. Det er derfor vigtigt, at lægerne informerer om Forebyggelse og Visitations muligheder for at yde råd og vejledning om forebyggende tiltag mv. Samarbejde med de to koordinatorer for hhv. frivillige og medborgerskab, som har kontakt til frivillige med etnisk baggrund. Disse frivillige skal være med til at skabe kontakt til seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. Det er meningen, at de nævnte tiltag bliver integreret i den løbende drift i Forebyggelse og Visitation. Da der er tale om en udvidelse af arbejdsområdet i Forebyggelse og Visitation, er der behov for at nedjustere på et andet område. Forebyggelse og Visitation vil fremover nøjes med at sende erindringsbreve om et forebyggende hjemmebesøg ud til de + 75 årige. Praksis er i dag, at der sendes datobreve ud til nye +75 årige borgere, der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Et erindringsbrev om et forebyggende hjemmebesøg betyder, at borgeren skal selv tilmelde sig et besøg en aktiv tilmelding. Udsendelse af datobreve til et forebyggende hjemmebesøg betyder derimod, at alle disse borgere får et tilbud om besøg med en konkret dato, hvor de aktivt skal melde fra. Ulempen ved overgang til erindringsbreve er, at kun de mest ressourcestærke borgere gør brug af tilbuddet, og de svageste risikerer at falde igennem. Og det er som oftest de svageste borgere, der har størst gavn af et forebyggende hjemmebesøg. Et datobrev har også den fordel, at få opsporet demente borgere, der ikke har formået at melde afbud til et bestemt tidspunkt i et datobrev. Økonomi/Personaleforhold Der flyttes 0,3 mio. kr. fra de generelle forebyggende hjemmebesøg til en ekstra indsats for at opspore seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. Kommunikation/Høring Der er behov for yderligere information om nye tiltag indenfor de forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere af anden etnisk oprindelse. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Socialudvalget den Sagen udsat til næste møde.

30 Byrådet Mødedato Side 30 Supplerende sagsfremstilling Der er to måder, hvorpå Socialudvalget kan finansiere en opgradering af den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse. I budgettet for er det aftalt, at finansiereingen af opgraderingen af den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse skal ske ved at bruge kr. mindre hvert år på opsøgende visitation til +70-årige. For at opnå denne besparelse vil Forebyggelse og Visitation, som nævnt i den oprindelige sagsfremstilling, fremover nøjes med at sende erindringsbreve om et forebyggende hjemmebesøg ud til de +75 årige. Udsendelse af erindringsbreve kræver færre ressourcer at administrere. Og samtidig er der færre +75 årige, der benytter sig af tilbuddet, da der ikke er nogen fastlagt dato for besøget og borgeren skal tilmelde sig aktivt. Det betyder, at der kan frigives omkring et 2/3 årsværk. Dette årsværk kan i stedet bruges på indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. En anden måde at finansiere indsatsen overfor borgere med en etnisk minoritetsbaggrund er, at budgetomplacere med en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. fra budgetområde 619 Sundhed og Omsorg, (befolkningsprognosekontoen) til budgetområde 826 Sundhed og Omsorg (Forebyggelse og Visitation) med en positiv tillægsbevilling med 0,300 mio. kr. En overførsel mellem de to budgetområder kræver en godkendelse i Byrådet. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at ekstra indsatser for borgere med etnisk minoritetsbaggrund finansieres ved: eller 1. Forebyggelse og Visitation udsender erindringsbreve i stedet for datobreve. 2. Budgetomplacering med en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. fra budgetområde 619 Sundhed og Omsorg, befolkningsprognosekontoen til budgetområde 826 Sundhed og Omsorg, Forebyggelse og Visitation med en positiv tillægsbevilling med 0,300 mio. kr. Beslutninger Socialudvalget den Ad 2 anbefales og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Supplerende sagsfremstilling Nedenstående tabel om budgetomplacering forelå ikke til behandlingen af sagen i Socialudvalget, men bliver her forelagt Byrådet i en supplerende sagsfremstilling. Korrektioner til budget Budgetområde PSP/omkostnings-sted , Sundhed og Omsorg, , art kr. Forebyggelse og Visitation 619, Sundhed og Omsorg XG , kr. art Tillægsbevilling (netto påvirkning af 0 kr. kassebeholdning) Opstart/ ikrafttrædelse, den

31 Byrådet Mødedato Side 31 Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Socialudvalgets indstilling anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

32 Byrådet Mødedato Side Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4404 Byrådet Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af Bilag 2 Rammeaftale godkendt Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Indledning/Baggrund I forbindelse med den nye skolereform fra den 1. august 2014 indgås en ny rammeaftale med Helsingør Domprovsti om placeringen af konfirmationsforberedelsen i 8. klasserne. Retsgrundlag L51 ministerens svar til Børne- og Undervisningsudvalget, og brev fra Ligestillings- og Kirkeministeriet af 13. november 2013 (bilag 1). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Placeringen af konfirmationsforberedelsen har tidligere været reguleret af en lokal politisk godkendt rammeaftale af den 8. februar 1990 (se bilag 2). Ved vedtagelsen af den nye skolereform blev det af Undervisningsministeriet præciseret, at konfirmationsforberedelsen skal ligge inden for tidsrummet kl Såfremt der ikke kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen ved lokale forhandlinger mellem Kirke og skoler, fastlægger Byrådet placeringen af konfirmationsforberedelsen, evt. ved en rammeaftale. I forlængelse af den nye skolereform og starten på Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra den 1. august 2014 vedlægges forslag til en ny rammeaftale (se bilag 3). Placeringen af konfirmationsforberedelsen er drøftet mellem Domprovstiet og Center for Dagtilbud og Skoler. Der er fra kirkens side et generelt ønske om at placere konfirmationsforberedelsen i morgentimerne (hvilket har fremgået af tidligere høringssvar fra Menighedsrådene), men det skal dog være muligt at aftale placeringen lokalt mellem de lokale skoler og præster. Skolerne ønsker størst mulig fleksibilitet og frihed i placeringen af konfirmationsforberedelsen inden for den nye skoledag for 8. klasserne, hvilket har fremgået af høringssvar fra nogle skolebestyrelser i forbindelse med byrådets vedtagelse af rammer og principper for den nye skolereform Fremtidens Folkeskole den 16. december Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl eller om nødvendigt i et eftermiddagsmodul fra kl Både Helsingør Domprovsti og Center for Dagtilbud og Skoler opfordrer til, at planlægningen af konfirmationsforberedelsens placering foregår med størst mulig imødekommenhed fra alle involverede.

33 Byrådet Mødedato Side 33 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Skoler, forældre og præster i Helsingør Domprovsti. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Rammeaftale for konfirmationsforberedelse fra den 1. august 2014 godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Christian Holm Donatzky (B) fremsatte ændringsforslag til rammeaftalens afsnit om konfirmationsforberedelsens placering: såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i et eftermiddagsmodul fra kl Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø). Imod stemte 3: Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Rammeaftalen anbefales med ovenstående ændring. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Et flertal af Økonomiudvalget, Christian H. Donatzky (B), Gitte Kondrup (A), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (V) og Haldis Glerfoss (Ø) stemte for Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling. Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) stemte imod Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling. Beslutninger Byrådet den Til mødet var fremsendt ændringsforslag fra Mette Lene Jensen (V), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O): I forbindelse med indførelsen af den nye skolereform fra den 1. august 2014, indgås nedenstående rammeaftale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Domprovsti. Der opfordres til at, der lokalt opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, mellem skoler og kirken/provsti. Rammeaftalen gælder på følgende områder: Konfirmationsforberedelsen ligger på 8. klassetrin. Forberedelsen ligger i to sammenhængende lektioner minimum 52 lektioner i alt, på en nærmere aftalt ugedag fortrinsvis tirsdage eller torsdage.

34 Byrådet Mødedato Side 34 Placeringen af konfirmationsforberedelsen kan aftales lokalt mellem skole og præster. Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal forberedelsen ligge i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl Placeringen af konfirmationsforberedelsen kan placeres om eftermiddagen mellem 14-16, hvis præsterne finder det nødvendigt. Der træffes en særlig aftale med de stedlige præster for elever i specialklasser el. lign. Det er kirken, der planlægger antallet af forberedelseshold og størrelsen af disse. Det er dermed ingen betingelse, at der oprettes klassehold. Kirken stiller faciliteter til rådighed for konfirmationsforberedelsen. Skolerne kan dog i helt særlige tilfælde stille lokaler til rådighed. Det tilstræbes, at tilmelding til konfirmationsforberedelsen finder sted inden den 1. marts. Ovenstående aftale afløser tidligere rammeaftale godkendt af skoleudvalget den 8. februar For forslaget stemte C (9), O (3), V (2). Imod stemte B (1), L (1), Ø (2), F (1), A (6). Forslaget blev vedtaget.

35 Byrådet Mødedato Side Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6280 Byrådet Indledning/Baggrund I Fremtidens Folkeskole sættes trivsel i fokus, og Byrådet har den 16. december 2013 vedtaget, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Retsgrundlag Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Inklusion2016. Sagsfremstilling Gode kammeratskaber, ro i klassen og et godt skolemiljø er en forudsætning for, at eleverne har lyst og mulighed for at lære. Derfor skal skolerne arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling, og fra skoleåret 2015/16 skal alle skoler hvert år gennemføre en obligatorisk trivselsmåling i folkeskolen. I Helsingør Kommune er det fremadrettet Børne- og Uddannelsesudvalget, der træffer beslutning om den overordnede ramme for trivselsarbejdet, herunder beslutning om resultatmål og opfølgning på politisk niveau. Byrådet vedtog således den 16. december 2013, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 på baggrund af et oplæg fra Dagtilbud og Skoler skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Samtidig blev det besluttet, at skolerne i Helsingør Kommune skal anvende de samme metoder og værktøjer til at måle trivslen. Metoder og værktøjer besluttes på fællesadministrativt niveau (centerniveau). Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolerne og med ressourcepersoner fra centrene, der har fået til opgave, at: formulere forslag til Børne- og Undervisningsudvalget til fælles mål for trivslen på kommunens skoler foreslå fælles måleværkstøjer og metoder for trivselsarbejdet styrke skolernes samarbejde og videndeling om trivselsarbejdet fremadrettet og sikre sammenhæng til kommunens inklusionsindsats. Imidlertid har Undervisningsministeriet nedsat en ekspertgruppe, der skal udvikle en række obligatoriske spørgsmål til eleverne, som kommunerne får pligt til at indberette svarene på. Målingen kan bruges som udgangspunkt for kommunernes og skolernes pædagogiske indsatser for at styrke trivslen. Målingen skal desuden danne grundlag for beregningen af en national trivselsindikator, som giver et samlet billede af skoleelevernes trivsel i Danmark. Forventelig kommer en ny bekendtgørelse på området, som vil gælde fra skoleåret 2015/16,

36 Byrådet Mødedato Side 36 og i efteråret 2014 vil der blive gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal danne udgangspunkt for beregningen af den første nationale trivselsindikator og give kommuner og skoler et første billede af, hvordan det står til med trivslen på de lokale skoler. Derfor vil den kommunale arbejdsgruppe foreslå, at Børne- og Uddannelsesudvalget venter med at målsætte for området til ultimo 2014, når de nationale mål er formuleret, og de nationale indikatorer for trivsel er kendt. Det er gruppens vurdering, at vi derved undgår at formulere mål og procedurer, der kan komme til at gå på tværs af de ministerielle mål og krav og kan give uhensigtsmæssige arbejdsgange, gøre afrapporteringen mere besværlig og omfattende, end nødvendigt og derved tage fokus fra indholdet nemlig at styrke elevernes trivsel og læring i Fremtiden Folkeskole. Formålet med at fastsætte centrale mål for trivsel er at skærpe fokus og styrke en systematiseret opfølgning og udvikling af området. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at en udskydelse af fastsættelse af de politiske mål ikke betyder, at skolerne ikke arbejder med trivsel i den mellemliggende periode. Skolerne arbejder alle med trivsel og med at forbedre undervisningsmiljøet. De måler også elevernes trivsel løbende (det afrapporteres bl.a. i Kvalitetsrapport for skoleområdet). Skolerne bruger forskellige måleredskaber og forskellige afrapporteringssystemer og arbejder også med forskelligt med opfølgningen. Hvis arbejdsgruppens anbefaling følges, vil gruppen arbejde videre med området. Fokus vil være på at se på trivselsarbejdet i et helhedsperspektiv, med blik for hele 0-18 års området, og søge efter brugbare værktøjer og metoder. Gruppen vil i høj grad tilstræbe sammenhæng til de øvrige initiativer på området, herunder Inklusion2016 og fx Familiedialogportalen. Desuden vil gruppen fokusere på at etablere et tværgående netværk, hvor skolerne kan videndele og udvikle samarbejdet omkring undervisningsmiljøet og trivsel. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget udskyder fastsættelsen af mål for trivsel til ultimo Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

37 Byrådet Mødedato Side Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5908 Byrådet Personalepladser Skolereform Helsingør - Kort version Rev. F Udtalelse fra C-MED vedr. arbejdspladser på skolerne Indledning/Baggrund Byrådet besluttede på mødet den 24. marts 2014 at afsætte ca. 9,4 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på skolerne. Arbejdspladserne skal understøtte personalet i at udfylde de nye rammer for skoledagen samt understøtte et godt arbejdsmiljø. Center for Ejendomme har besøgt alle skoler for at indhente og drøfte skolernes ønsker og behov for etablering af nye personalearbejdspladser. Personalearbejdspladserne omfatter arbejdspladser til både lærere og pædagoger på skolerne. I nærværende sag gør Center for Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler rede for skolernes behov og ønsker til nye personalearbejdspladser, afledte konsekvenser for bygningsændringer, afledte økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier samt det videre tidsperspektiv. Den videre planlægning af indretning, håndværkerarbejder, bestillinger og udbud afventer politisk beslutning af den økonomiske ramme. Retsgrundlag Arbejdsmiljøloven uddybet ved vejledende krav fra Arbejdstilsynet (AT), især vejledning A.1.15 fra november 2008 vedrørende arbejdspladsens indretning og inventar og ATvejledning A.1.11 fra juni 2007 vedrørende arbejdsrum på faste arbejdssteder. Relation til vision og tværgående politikker Etablering af nye personalearbejdspladser på skolerne vil medvirke til skoler af høj kvalitet, og derigennem understøtte Vision Sagsfremstilling 1. Oversigt over behov og ønsker til etablering af personalearbejdspladser på skolerne Alle skoler, eksklusiv Bregnehøj og Løvdalsskolen, har udpeget rum til at etablere personalearbejdspladser i. De fleste skoler har også haft kontakt til rådgivere og/eller møbelleverandører for at verificere ideer og tanker. Der har på alle skoler været en høj grad af medarbejderinvolvering i form af bl.a. arbejdsgrupper, der har været med til at definere, hvilke muligheder der er for at indrette gode fleksible personalearbejdspladser under hensyntagen til særlige behov og ønsker på den enkelte skole. Center for Ejendomme har indsamlet alle oplysninger og har fra den 18. marts 2014 fået ansvar for i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler at koordinere den videre proces. Center for Ejendomme har med baggrund i besøg på skolerne udarbejdet en oversigt over ønsker og behov på den enkelte skole, afledt økonomi, tid og tiltag. Oversigten er vedlagt sagen. Som det fremgår, er der identificeret forskellige behov og ønsker på skolerne, herunder forskellige behov for bygningsmæssige ændringer samt behov/ønsker for antal

38 Byrådet Mødedato Side 38 personalearbejdspladser, jf. også tabel 1. Enkelte skoler har ikke mulighed for at etablere personalearbejdspladser uden, at der gennemføres bygningsmæssige tiltag. Det gælder f.eks. Helsingør Skole, afdeling Nygård, hvor der er behov for en omfattende ombygning af tagetage for at skabe plads til nye arbejdspladser. Og på Helsingør Skole, afdeling Kongevejen, er der behov for at udskifte vinduer (de kan p.t. ikke åbnes) i de rum, hvor der skal indrettes personalearbejdspladser. På alle skoler vil der være udgifter til etablering af el og trådløst IT, ligesom alle overflader i rummene med personalearbejdspladser skal malerbehandles og gulve skal opskures. Sidstnævnte udgifter er medregnet under posten bygningsmæssige ændringer. Skolerne har også forskellige ønsker til, om der skal etableres en arbejdsplads pr. person, eller om flere personer kan dele arbejdsplads. F.eks. ønsker Helsingør Skole, at der bliver etableret en arbejdsplads pr. person, mens Hornbæk Skole opererer med flere personer pr. arbejdsplads. For alle medarbejdere gælder, at de uanset om de har egen arbejdsplads eller skal dele en arbejdsplads med andre får eget skab til opbevaring af egne materialer og personlige genstande. Center for Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at det vil være rimeligt at forudsætte, at fleksible arbejdspladser vil kunne benyttes af minimum 2 medarbejdere, da der ikke vil være tilstedeværelse på samme tid, ligesom der vil være øvrige lokaler til rådighed til f.eks. forberedelse på skolerne udover personalearbejdspladserne (i tabel 1 er det skolernes ønsker, som indgår, dvs. der er skoler med en arbejdsplads til alle medarbejdere). Etablering af personalearbejdspladser forudsætter endelig, at der bliver indkøbt nødvendigt (og fleksibelt) IT-udstyr til medarbejderne. Tabel 1. Oversigt afledt økonomi m.m. som følge af behov og ønsker til personalearbejdspladser Skoler Behov for bygningsmæssige ændringer Antal personer Estimeret udgift: bygningsmæssige ændringer Estimeret udgift: inventar Estimeret udgift: IT-udstyr Hornbæk Nej Helsingør Ja Ungdomsskolen Ja Espergærde Ja: Snekkersten Ja Klasseskolen Nej Tikøb Ja Hellebæk Nej I alt (bygninger og inventar) Rådgivning I alt Uforudsete Total Mulige scenarier for fordeling af økonomi til skolerne Som det fremgår af tabel 1 og bilaget, er det samlede behov og ønsker til etablering af personalearbejdspladser på skolerne opgjort til kr. plus økonomi til at indkøbe IT-udstyr. Aktuelt er den afsatte økonomiske ramme knap 9,4 mio. kr. Center for Ejendomme, Center for Økonomi og Styring og Center for Dagtilbud og Skoler har derfor opstillet alternative scenarier. SCENARIE a: (budgetscenariet) Den økonomiske ramme på 9,4 mio. kr. fastholdes. Fordeling af økonomi sker efter antal medarbejdere på den enkelte skole (uanset særskilte behov for bygningsmæssige ændringer). Alt, dvs. inventar, bygningsmæssige ændringer og it, skal afholdes inden for et bestemt beløb pr. medarbejder plus hvad, skolerne så selv yderligere bidrager med

39 Byrådet økonomisk. Mødedato Side 39 Økonomi: 9,4 mio. kr. inklusive indkøb af IT-udstyr. Konsekvenser: Hvis dette udgiftsniveau fastholdes som et loft for udgifterne til personalearbejdspladser, vurderes det, at der vil være udgifter, som skubbes ud på den enkelte skole, som ligger ud over, hvad det er muligt at afholde ud af den løbende drift. Skolerne vil få meget uens vilkår, og det vurderes, at mens det for enkelte skoler vil være muligt at etablere rimelige forhold for medarbejderne, vil det for andre, herunder Helsingør Skole, være en stor udfordring. SCENARIE b: (Fordelingsnøglescenariet) Behov for bygningsmæssige ændringer finansieres. Fordeling af økonomi til inventar og IT sker efter antal medarbejdere, dog således, at der regnes med to medarbejdere pr. arbejdsplads. Den økonomiske ramme på 9,4 mio. kr. skal suppleres, således at der findes yderligere økonomi til at foretage bygningsmæssige ændringer. De skoler, der er særligt udfordrede i forhold til fysiske rammer, vil blive sidestillet med de skoler, der har egnede lokaler. Fordelingen af økonomi til inventar beregnes således, at to medarbejdere kan deles om en arbejdsplads dog undtaget personligt skab/skuffe, som vil blive beregnet pr. medarbejder. Udgifter til IT beregnes pr. medarbejder. Økonomi: kr. plus økonomi til indkøb af IT-udstyr. Konsekvenser: Flere af skolerne vurderer, at der skal være en arbejdsplads pr. medarbejder for at imødekomme de arbejdsvilkår, skolerne skønner, vil komme med de nye arbejdstider. Det drejer sig især om Hellebæk Skole, Helsingør Skole og Espergærde Skole. Scenarie b vil betyde, at skoler med et ønske om en arbejdsplads pr. medarbejder må tilpasse etableringen af personalearbejdspladserne, så pladserne kan bruges fleksibelt af mindst to medarbejdere pr. plads. Dette vil kræve justeringer i planlægningen af den videre proces. SCENARIE c: (Ønskescenariet) Behov for bygningsmæssige ændringer finansieres. Fordeling af økonomi til inventar og IT sker efter det behov, som skolerne har opgivet. Den økonomiske ramme på 9,4 mio. kr. skal suppleres, således at der findes yderligere økonomi til at foretage bygningsmæssige ændringer. De skoler, der er særligt udfordrede i forhold til fysiske rammer, vil blive sidestillet med de skoler, der har egnede lokaler. Fordeling af økonomi til inventar og IT sker efter det behov, som skolerne har opgivet. Økonomi: kr. plus økonomi til indkøb af IT-udstyr. Konsekvenser: Da skolerne i dette scenarie får opfyldt alle behov og ønsker, vil scenarie c betyde, at bortset fra de skoler, hvor bygningsmæssige ændringer forudsætter myndighedsbehandling etablering af personalearbejdspladser kan iværksættes uden tilpasninger i planlægningen. Til gengæld vil vilkårene for medarbejderne blive forskellige mellem skolerne, idet nogle vil have en arbejdsplads pr. medarbejder, mens andre vil skulle dele inventar med kollegaer. 3. Forudsætninger for at etablere personalearbejdspladser inden den 1. august 2014

40 Byrådet Mødedato Side 40 De primære forudsætninger for at kunne etablere personalearbejdspladser til den 1. august er: At inventar indkøbes over gældende SKI-aftaler. At der ikke udføres bygningsmæssige ændringer, der medfører myndighedsbehandling. At alle medarbejdere får en bærbar computer. At luftskifte i arbejdsrum ventileres ved eksisterende forhold (gennem vindue eller eksisterede ventilationsanlæg), og at disse forhold vurderes efter ibrugtagning. Økonomi/Personaleforhold Den estimerede økonomi er baseret på Center for Ejendommes vurdering efter besøg og input fra alle skolerne. De økonomiske beregninger er delt i tre: 1. Bygningsmæssige tiltag, variabel alt efter bygningers beskaffenhed 2. Inventar 3. Indkøb af computere 1. Bygningsmæssige tiltag De bygningsmæssige tiltag varierer fra skole til skole, jf. bilaget. Som minimum forsynes alle berørte rum med nødvendigt el og trådløst IT, overflader malerbehandles og gulve opskures, så rummene fremstår nyrenoverede. Enkelte skoler kræver større bygningsmæssige tiltag. Disse tiltag er også indregnet i de økonomiske overslag. Det betyder, at der er store økonomiske og tidmæssige udsving fra skole til skole. 2. Inventar Økonomien til inventar er opgjort efter en fordelingsnøgle, hvor der er beregnet en pris pr. personalearbejdsplads på kr. Med en forudsætning om to medarbejdere pr. plads vil beløbet herefter blive reduceret til ca kr. pr. medarbejder, da der fortsat skal anvendes en lukket opbevaring pr. medarbejder. Tabel 2 Hæve-/sænkebord Skrivebordslampe m. bordfod 534 Kontorstol Lukket opbevaring m. lås, 2 hylder m. ophængsbeslag (opv. Plads 1,6 m) Afskærmning 700 Affaldskurv 15l 150 I alt Dette svarer til SKI-aftalernes pris på en standard arbejdsplads. Med 816 medarbejdere giver det en samlet pulje på knap 4 mio. kr., som kan afhængig af valg af scenarie - blive fordelt til skolerne efter en fordelingsnøgle baseret på antal medarbejdere, som den enkelte skole kan disponere over. Det varierer således på skolerne, hvordan indretningen af personalearbejdspladserne tænkes, lige fra en arbejdsplads pr. medarbejder til mere lounge-prægede miljøer med mødeborde og sofaer. En pulje til fordeling kan gøre det muligt for den enkelte skole at indrette, så det understøtter de pædagogiske og læringsmæssige tanker lokalt. 3. Indkøb af computere og tilbehør Indkøb af computere varetages af Center for Dagtilbud og Skoler via Helsingør Kommunes indkøbsaftale. Lærerne har i dag en Netbook/computer til rådighed magen til dem, eleverne har. Disse computere er dog ikke velegnede som arbejdspc er.

41 Byrådet Mødedato Side 41 Der skal i alt indkøbes ca. 816 computere (inkl. tilbehør) til en forventet gennemsnitlig nyanskaffelsespris på kr. Dette svarer til en udgift på 4,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til afledt drift, i form af genanskaffelser fra år 3, dvs. fra budgetår Afledt drift er 2,05 mio. i 2017 og det samme i Netværk Der er sideløbende igangsat en undersøgelse på samtlige skoler for at få afdækket, hvorvidt der er en tilstrækkelig kapacitet på det trådløse netværk, da der er udfordringer med netværkets kapacitet og dækning på nogle afdelinger. Medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne vil betyde et øget behov for at kunne arbejde fleksibelt og tilgå nettet. Ligesom eleverne i stigende grad medbringer egne pc er, tablets, smartphones mv., der også medvirker til at kapaciteten på netværket kommer under pres. Undersøgelsen forventes afsluttet i 3. kvartal 2014, hvorefter udvalget vil blive orienteret, herunder om eventuelle behov for yderligere investering i opgradering af netværk. Økonomi i de tre scenarier: Scenarie a De samlede udgifter udgør 9,366 mio. kr. svarende til den tillægsbevilling, Byrådet gav den 24. marts 2014 til etablering af personalearbejdspladser. Scenarie b De samlede udgifter til etablering af personalearbejdspladser, inkl. indkøb af computere, vurderes at udgøre 20,798 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Samlede udgifter, kr. Bygningsarbejde Rådgivning - bygningsarbejde Uforudsete udgifter - bygningsarbejde Inventar I alt bygning og inventar Indkøb af computer I alt Tillægsbevilling (lockout midler) Manglende finansiering Byrådet gav den 24. marts 2014 en tillægsbevilling på 9,366 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser. Tillægsbevillingen blev finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lockout. Der mangler således fortsat finansiering på 11,46 mio. kr. I driftsoverførselssagen fra 2013, som Børne- og Uddannelsesudvalget behandler den 7. april 2014, anbefales det, at mindreforbruget på 11,6 mio. kr. på skolernes fællesudgifter overføres til 2014, og at evt. merudgifter til etableringen af personalearbejdspladser finansieres af de overførte midler. Hvis de 11,6 mio. kr. anvendes hertil, vil der derfor være fuld finansiering af scenarie b indenfor budgetområdet. Det bemærkes, at afledt drift på IT/computere må indgå som et budgetønske til budget 2015 og frem. Scenarie c De samlede udgifter til etablering af personalearbejdspladser, inkl. indkøb af computere, vurderes at udgøre 23,372 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4

42 Byrådet Mødedato Side 42 Bygningsarbejde Rådgivning - bygningsarbejde Uforudsete udgifter - bygningsarbejde Inventar I alt bygning og inventar Indkøb af computere I alt Tillægsbevilling (lockout midler) Manglende finansiering Anvendes det overførte mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på skolernes fællesudgifter til finansiering af scenarie c, vil der fortsat udestå et finansieringsbehov på 2,4 mio. kr. Hvis scenarie b eller c godkendes, vil en tillægsbevilling i første omgang blive finansieret af kassen, idet mindreforbruget fra 2013 endnu ikke er overført til Efterfølgende vil mindreforbruget så i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet blive lagt i kassen i stedet for at blive overført til Børne- og Uddannelsesudvalgets budget. Kommunikation/Høring Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Ejendomme vil med afsæt i den politiske beslutning orientere alle skoler. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Ejendomme indstiller, 1. at scenarie b godkendes. 2. at skolerne frit kan anvende midlerne afsat til inventar efter eget valg ud fra SKIaftaler. 3. at der i 2014 gives en tillægsbevilling til bygningsarbejder, rådgivning, inventarkøb og uforudsete arbejder på kr. på budgetområde 825 Center for Ejendomme Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser. 4. at rådighedsbeløbet på kr. i 2014 på Budgetområde 825 Center for Ejendomme Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser frigives. 5. at der i 2014 gives en tillægsbevilling på kr. på budgetområde 513 Center for Dagtilbud og Skoler Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: indkøb af computere. 6. at rådighedsbeløbet på kr. i 2014 på Budgetområde 513 Center for Dagtilbud og Skoler Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: indkøb af computere frigives. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1: Scenarie c anbefales. Ad 2: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der tildeles kr. pr. medarbejder til inventar, svarende til en arbejdsplads pr. medarbejder. Det er dog ledere og medarbejdere på den enkelte skole/afdeling, der sammen beslutter, hvor mange arbejdspladser der oprettes på den enkelte arbejdsplads. De ekstra 2,4 mio. kr. til scenarie c finansieres inden for fællesudgifter på skoleområdet i

43 Byrådet Mødedato Side 43 Center for Dagtilbud og Skoler i budget Afledt drift af computere lægges ind som budgetønske til budget 2015 og frem. Ad 3-6: Indstillingerne anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. På mødet omdeltes høringssvar af 14. april 2014 fra C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales. Beslutninger Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

44 Byrådet Mødedato Side Forslag til ændring af skolernes navne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1614 Byrådet Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Forslag til ændring af skolernes navne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokraterne foreslår, at skolernes afdelingsnavne ændres til navnene, før den nye skolestruktur trådte i kraft den 1. august Skolenavnene efterfølges af navnet på skoledistriktet. Det skaber identitet at fortælle, at man går på en skole og ikke en afdeling med en lang betegnelse. Et langt afdelingsnavn giver ikke det samme tilhørsforhold, ligesom det er svært at huske for alle. Forslagsstillerne foreslår, at skolerne får følgende navne: Mørdrupskolen, Espergærde skoledistrikt Tibberupskolen, Espergærde skoledistrikt Grydemoseskolen, Espergærde skoledistrikt Espergærdeskolen, Espergærde skoledistrikt Byskolen, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Gurrevej, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Kongevej, Helsingør skoledistrikt Nordvestskolen, Helsingør skoledistrikt Nygård Skole, Helsingør Skoledistrikt Borupgårdskolen, Snekkersten skoledistrikt Snekkersten Skole, Snekkersten skoledistrikt Skolen ved Rønnebær Alle, Snekkersten skoledistrikt Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Tikøb Skole - ingen navneændringer Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Afhænger af udvalgets beslutning. Indstilling

45 Byrådet Formanden indstiller, at forslag til nye skolenavne drøftes. Mødedato Side 45 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Drøftet. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne med den bemærkning, at hvis skolenavnene ændres, vil forslaget være udgiftsneutralt for skolerne. Forslagsstillernes forslag "Byskolen, Helsingør skoledistrikt" ændres til "Helsingør Byskole, Helsingør skoledistrikt". Sagen behandles igen efter høringen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april Supplerende sagsfremstilling Forslag om ændring af skolernes navne har været i høring ved skolebestyrelserne. De seks skolebestyrelser har indsendt ét samlet høringssvar, hvori der også indgår en mindretalsudtalelse. De samlede skolebestyrelser anbefaler, at de nuværende skolenavne fastholdes. Skolebestyrelserne anser de nuværende skolenavne, som skolerne fik ved omstruktureringen, som en vigtig del af det, at skabe nye samlede skoler, der er andet og mere end en samling matrikler. En ændring af skolernes navne anses ikke at være i tråd med bestræbelserne på at skabe sammenhængende skoler, der løbende udvikler og styrker samarbejdet på tværs af afdelingerne. Skolebestyrelserne understreger dog, at hvis der er enkelte afdelingsnavne, som det er særligt relevant at ændre, kunne det foregå i drøftelse og ved beslutning i den enkelte berørte skolebestyrelse. Et medlem af Espergærde Skoles bestyrelse, som har afgivet mindretalsudtalelsen, påpeger, at der er mange i Espergærde, der stadig bruger de gamle skolenavne fra før skolesammenlægningen og at det derfor kunne være godt med selvstændige skolenavne, der ledsages af et fælles logo, der angiver det fælles skoledistrikt. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Forslagsstillerne fastholdt deres forslag til ændring af skolernes navne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod stemte 5: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø). Forslaget kunne ikke godkendes. C og O begærede sagen videresendt til Byrådets behandling. Beslutninger Byrådet den Forslaget om navneændring (tilbage til tidligere skolenavne) blev vedtaget med 13

46 Byrådet stemmer, C (9), O (3), L (1). Mødedato Side 46 Imod stemte A (6), F (1), Ø (2), V (2), B (1). Forslaget træder i kraft pr. 1. august 2014.

47 Byrådet Mødedato Side Forslag om fyringsstop i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8590 Byrådet Sagsfremstilling Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten: Forslag om fyringsstop i Helsingør Kommune På det nyligt afholdte strategiseminar diskuterede Byrådet forskellige metoder til at opnå besparelser og effektiviseringer samt forskellen på besparelser og effektiviseringer. For at Helsingør Kommune skal være en effektiv og dynamisk kommune, forudsætter det engagerede og effektive medarbejdere, som aktivt går ind i processen. Hvis der skal ske en reducering af medarbejderstaben, skal det ske ved naturlig afgang. Medarbejderne må være indstillede på omplaceringer eller omskoling, for at kommunen kan ændre sig. Kun hvis medarbejderne føler deres ansættelse sikret, kan man forvente, at de helhjertet involverer sig i effektiviseringer i kommunen. For at skabe tryghed blandt kommunens ansatte, for at signalere at kommunens politiske målsætninger ikke opnås ved besparelser og for ikke at bidrage til øget arbejdsløshed foreslår Enhedslisten, at der indføres et øjeblikkeligt fyringsstop i Helsingør Kommune. Traditionelt opnås besparelser ved fyringer. På strategiseminariet gennemgik vi forskellen på besparelser og effektiviseringer. Effektiviseringer betyder mere for det samme og er altså ikke besparelser, hvor vi blot tager en vare ned fra hylden. I krisetider hersker der frygt for at miste jobbet. Ved at indføre et fyringsstop vil vi fjerne denne frygt fra kommunens medarbejdere. Medarbejdere skal naturligvis stadig kunne afskediges pga. inkompetence, illoyalitet og hvad der ellers er af fagretslige begrundelser for en afskedigelse, blot ikke som følge af besparelser. Hvis kommunen alligevel er nødt til at reducere medarbejderstaben af budgetmæssige årsager, skal reduktionen ske ved naturlig afgang og omplaceringer. Enhedslisten foreslår at: Der indføres et øjeblikkeligt fyringsstop i Helsingør Kommune. Beslutninger Byrådet den For forslaget stemte Ø (2). Imod stemte A (6), F (1), L (1), B (1), V (2), O (3), C (9). Forslaget blev forkastet.

48 Byrådet Mødedato Side Afgørelse fra Statsforvaltningen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/12164 Byrådet Samarbejdsaftalen Afgørelse fra Statsforvaltningen af 2. april 2014 Indledning/Baggrund Fredensborg og Helsingør Kommuners byråd godkendte på deres møder den 24. juni 2013 samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftalen har i henhold til den kommunale styrelseslovs 60 været forelagt Statsforvaltningen til godkendelse. Statsforvaltningen meddelte den 18. september 2013, at samarbejdsaftalen forventedes at kunne godkendes, forudsat kommunerne foretog enkelte mindre ændringer/tilføjelser i aftalen. Samarbejdsaftalen med de indarbejdede ændringer er vedlagt som bilag. Endvidere anmodede Statsforvaltningen om oplysninger vedrørende faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Statsforvaltningen anmodede den 4. november 2013 om en række yderligere oplysninger til brug for vurderingen af faste vederlag til medlemmerne i bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej. Ved brev af 2. april 2014 har Statsforvaltningen truffet afgørelse om vederlagene. Afgørelsen indebærer en ændring og reducering i de af kommunerne fastsatte faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Statsforvaltningens afgørelse er vedlagt som bilag. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslovs 60. Sagsfremstilling Statsforvaltningen meddelte den 18. september 2013, at samarbejdsaftalen forventes at kunne godkendes, forudsat der foretages mindre tekstændringer i aftalen. I det følgende gennemgås de ændringer/tilføjelser, som Statsforvaltningen har meddelt skal indarbejdes i samarbejdsaftalen: 3, stk. 1: Statsforvaltningen har vurderet, at sætningen I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende skal slettes. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at denne bestemmelse ville indebære en fravigelse af forudsætningen om, at de enkelte deltagerkommuner skal have en, efter de konkrete forhold, rimelig indflydelse på samarbejdsvirksomhedens udøvelse. 3, stk. 3, 1. pkt.:

49 Byrådet Mødedato Side 49 Statsforvaltningen har krævet en tilføjelse omkring indkaldelse til bestyrelsesmøder, således, at den samlede bestyrelse træffer beslutning om tidspunktet for ordinære bestyrelsesmøder. Der er således tilføjet: Bestyrelsen træffer i fællesskab beslutning om, hvornår der afholdes ordinære møder. 3, stk. 5: Statsforvaltningen har krævet en bestemmelse om protokollering tilføjet aftalen. Der er således tilføjet: Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen. Ny 10: Statsforvaltningen har fundet, at der skal være en bestemmelse om hæftelse indadtil og udadtil. Der er således indsat ny 10: Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner efter en fordelingsnøgle, der svarer til kommunens andel af kommunernes samlede befolkningsantal, jf., 14, stk. 4. Stk. 2 Udadtil hæfter de deltagende kommuner solidarisk for de forpligtelser, der påhviler Nordsjællands Park og Vej. Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i Nordsjællands Park og Vej Ved brev af 4. november 2013 har Statsforvaltningen anmodet kommunerne om yderligere oplysninger for at kunne vurdere, om der er grundlag for at give faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i Nordsjællands Park og Vej. Statsforvaltningen har anmodet om følgende oplysninger: Det økonomiske omfang for Nordsjællands Park og Vej Konsekvenserne for de deltagende kommunes teknik- og miljøudvalg Det forventede tidsforbrug for formanden, næstformanden og de menige bestyrelsesmedlemmer Størrelsen af de påtænkte vederlag Fredensborg og Helsingør Kommuner fremsendte ovennævnte oplysninger til Statsforvaltningen den 18. november Statsforvaltningen har ved afgørelse af 2. april 2014 godkendt et tidsbegrænset fast vederlag til formand og næstformand for bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej til og med Kommunernes fastsatte faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne er ændret og reduceret i Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at der er tale om etablering af det første kommunale

50 Byrådet Mødedato Side 50 fællesskab på park- og vej området, og den årlige omsætning for 60-fællesskabet ifølge kommunernes oplysninger anslås til at udgøre 80 mio. kr. Endvidere har Statsforvaltningen lagt kommunernes oplysninger om det forventede årlige timeforbrug for disse to bestyrelsesmedlemmer til grund. Timeforbruget for formanden forventes at udgøre 280 timer årligt og 140 timer årligt for næstformanden. Statsforvaltningen har således vurderet, at arbejdsbyrden for formanden og næstformanden i opstartsperioden vil være betragtelig, og der således er grundlag for at give fast vederlag til disse to bestyrelsesmedlemmer. I forhold til størrelsen af vederlaget har Statsforvaltningen lagt vægt på praksis på området, samt at et fast vederlag sædvanligvis beregnes ud fra et folketingsmedlems grundvederlag på ca. 312 kr. pr. time. På den baggrund har Statsforvaltningen godkendt et fast vederlag til formanden på kr. og kr. til næstformanden til og med Herefter kan det kommunale fællesskab på ny ansøge Statsforvaltningen om godkendelse af faste vederlag. For de menige bestyrelsesmedlemmer har Statsforvaltningen lagt vægt på, at kommunerne har oplyst, at tidsforbruget for disse ikke forventes at overstige, hvad der normalt kan forventes ved varetagelsen af hvervet. Kommunerne har derved ikke anslået et tidsforbrug. Statsforvaltningen har derfor truffet beslutning om, at vederlæggelsen til de menige medlemmer af bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej skal ske i form af mødediæter, jf. den kommunale styrelseslovs 16a. På baggrund af Statsforvaltningens afgørelse foreslår Center for Erhverv, Politik og Organisation, at samarbejdsaftalens 3, stk. 6, ændres og udformes således: Deltagerkommunerne fastsætter et årligt honorar for formand og næstformand, der forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. De øvrige af deltagerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager mødediæter i henhold til den kommunale styrelseslov 16a. Det bemærkes, at Statsforvaltningens afgørelse af 2. april 2014 om vederlæggelse kan påklages af kommunerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. den kommunale styrelseslovs 52, stk. 2. Det er dog Center for Erhverv, Politik og Organisations anbefaling, at afgørelsen følges, da Statsforvaltningen er meget klar i afgørelsens præmisser. Endelig bemærkes det, at såfremt Fredensborg og Helsingør Kommuner godkender samarbejdsaftalen med de indarbejdede ændringer samt Statsforvaltningens afgørelse om vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i Nordsjællands Park og Vej, fremsendes aftalen til godkendelse hos Statsforvaltningen. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at Statsforvaltningens afgørelse godkendes 2. at ændringerne i samarbejdsaftalen godkendes Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt.

51 Byrådet Mødedato Side 51 Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

52 Byrådet Mødedato Side Ny aftale for lejemål på Montebello Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7471 Byrådet Indledning/Baggrund Uddannelseshuset og Børnehuset Montebello holder begge til på Gurrevej 90, dog i to forskellige bygninger med to forskellige lejemål. Helsingør Kommune indgik den 21. oktober 1996 lejeaftale med Sjælsø Gruppen for den bygning der huser Uddannelseshuset, og i 1997 indgik Helsingør Kommune lejeaftale med Sjælsø Gruppen for den bygning der huser Børnehuset Montebello. Huslejen og vilkårene i lejeaftalerne har i hele perioden været økonomisk byrdefulde, hvorfor Center for Ejendomme i flere år har haft en dialog med udlejer om at få ændret vilkårene. Center for Ejendomme har nu indgået ny aftale med den nuværende ejer, AP Ejendomme ApS som ønskes godkendt. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen direkte relation til kommunens vision eller tværgående politikker. Sagsfremstilling Som nævnt blev lejeaftalerne for henholdsvis Uddannelseshuset og Børnehuset Montebello indgået med Sjælsø Gruppen. Siden er ejerskabet overgået til AP Ejendomme ApS. Lejeaftalerne er uændrede efter ejerskiftet. Lejeaftalerne er uopsigelige frem til 2016, hvilket har begrænset kommunens handlemuligheder over udlejer. De oprindelige lejeaftaler er og har været økonomisk byrdefulde for Helsingør Kommune. For det første er lejen høj. I 2014 vil den årlige leje for Børnehuset med den gældende lejeaftale være kr., svarende til kr. pr. m2 årligt. For Uddannelseshuset vil den årlige leje være kr., svarende til kr. pr. m2 årligt. Dette er uden forbrug og uden regulering af depositum. For det andet skal lejeniveauet sættes i forhold til, at Helsingør Kommune i kontrakten påtager sig hele den udvendige vedligeholdelse af bygningen samt al fornyelse på bygningen. Eksempelvis har Helsingør Kommune hidtil skullet male facaderne. Når pudset falder af, og der ikke kan males længere, har Helsingør Kommune også skullet pudse facaden op igen. En vedligeholdsforpligtigelse af så vidtgående karakter er normalt koblet sammen med en nedsat husleje. Dette har ikke været tilfældet for disse lejemål. Center for Ejendomme har gennem flere år drøftet lejeaftalen med AP Ejendomme ApS med ønske om at få nedjusteret huslejerne for de to lejemål. VUC Nordsjælland, som lejer noget af den bygning, hvor Uddannelseshuset er placeret, udtog i 2013 stævning mod AP Ejendomme ApS for at få ændret lejeaftalen. Center for Ejendomme valgte ikke at deltage i stævningen.

53 Byrådet Mødedato Side 53 AP Ejendomme ApS og VUC Nordsjælland indgik i slutningen af 2013 en aftale om ændrede og forbedrede vilkår for VUCs lejeaftale. Center for Ejendomme kontaktede herefter AP Ejendomme ApS for at få en lignende aftale. Drøftelserne har resulteret i følgende aftale mellem Center for Ejendomme og AP Ejendomme. Udlejer overtager den udvendige vedligeholdelse af ejendommen mod, at Helsingør Kommune betaler en engangsudgift til at bringe den udvendige bygningsvedligeholdelse op på et velvedligeholdt niveau. Engangsudgiften er kr. Lejen nedsættes i to omgange. Fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015 og igen fra 1. juli 2015 til 30. juni Lejen reguleres på ordinær vis første gang 1. juli Uddannelseshuset: 1. juli 2014 til 30. juni 2015: Lejen nedsættes til 825,00 kr. pr. m2 for perioden. Dette svarer til en årlig udgift på kr. og en besparelse på kr. årligt. Besparelsen i 2014 gælder fra 1. juli, hvorfor årets besparelse bliver på kr. 1. juli 2015 til 30. juni 2016: Lejen nedsættes til 750 kr. pr. m2 for perioden. Dette svarer til en årlig udgift på kr. og en besparelse på kr., hvorfor besparelsen for 1. halvår bliver på kr. Besparelse 2014: 2. halvår = kr. Besparelse 2015: 1. halvår halvår kr. = Besparelse 2016: kr. Børnehuset Montebello: 1. juli 2014 til 30. juni 2015: Lejen nedsættes til 966,20 kr. pr. m2 for perioden. Dette svarer til en årlig udgift på ,38 kr. og en besparelse på 292,954,62 kr. årligt. Besparelsen i 2014 gælder fra 1. juli, hvorfor årets besparelse bliver på ,31 kr. 1. juli 2015 til 30. juni 2016: Lejen nedsættes til 876,40 kr. pr. m2 for perioden. Dette svarer til en årlig udgift på ,36 kr. og en besparelse på ,64 kr. hvorfor besparelsen for disse 6 måneder bliver på kr. Besparelse 2014: 2. halvår = kr. Besparelse 2015: 1. halvår halvår kr. = Besparelse 2016: kr. Økonomi/Personaleforhold Der er indgået en aftale med AP Ejendomme ApS om nedsættelse af lejen for henholdsvis Børnehuset Montebello og Uddannelseshuset. Der er tillige indgået aftale om en engangsbetaling til udlejer AP ejendomme ApS i forbindelse med, at udlejer overtager ansvaret for den udvendige bygningsvedligeholdelse. Lejen reguleres ned i 2 omgange, først for perioden juli 2014 juni 2015 og for perioden juli 2015 og frem. Der er desuden ingen regulering af leje før 1. juli Besparelse på husleje Fremtidig husleje: Udgangspunktet er huslejen pr. 1. januar Den årlige leje for Uddannelseshuset er kr. Den årlige leje for Børnehuset er på kr. Besparelsen fordeler sig således.

54 Byrådet Mødedato Side 54 Årlig besparelse i hele kr Uddannelseshuset Børnehuset Samlet besparelse Center for Ejendomme skal i 2014 og frem udmønte en besparelse på Budgetområde 825- Ejendomme og Bygningsforbedring. Center for Ejendomme har i forbindelse med udmøntningen af besparelsen i sag til Økonomiudvalget orienteret om, at centeret vil forsøge at udmønte besparelserne via genforhandling af lejeaftaler, optimering af arealanvendelse mm. Center for Ejendomme indstiller derfor, at den forhandlede reduktion af leje indgår i udmøntningen af besparelsen for 2015 og frem. 2. Engangsudgift vedr. bygningsvedligehold Da Helsingør Kommune indtil nu har stået for al udvendig bygningsvedligehold og fornyelse, er det aftalt, at Helsingør Kommune betaler et engangsbeløb for at bringe bygningerne op på et velvedligeholdt niveau. Engangsudgiften er på kr. Center for Ejendomme foreslår, at denne udgift i 2014 afholdes på Budgetområde 825- Ejendomme og Bygningsforbedring, hvor udgiften til huslejen også er placeret. Engangsudgiften finansieres af den sparede lejeudgift i Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, 1. at den indgåede aftale om regulering af huslejen for de to lejemål på Gurrevej 90 godkendes. 2. at huslejebesparelsen i 2014 anvendes til udbetaling af engangsbeløb på kr. til udlejer. 3. at huslejebesparelsen for 2015 og frem indregnes i den besparelse på servicedrift i budget , der skal udmøntes på Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

55 Byrådet Mødedato Side Henvendelse om overdragelse af ejerskab af ejendom Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6573 Byrådet Henvendelse fra Poppelhaven Indledning/Baggrund Den selvejende institution Poppelhaven kontaktede i efteråret 2013 Helsingør Kommune med en forespørgsel om, om kommunen er interesseret i få overdraget ejerskabet af ejendommen Poppelhaven. Poppelhaven er en selvejende institution med boliger for ældre og handicappede. Center for Ejendomme har sammen med en række af kommunens øvrige centre undersøgt, om der med baggrund i faglige behov er grundlag for at overveje overtagelse af ejerskabet af Poppelhaven. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen direkte relation til kommunens vision eller tværgående politikker. Sagsfremstilling Poppelhaven har spurgt, om kommunen er interesseret i at overtage ejendommen som helhed og de på ejendommen påhvilende rettigheder og forpligtelser med henblik på at fortsætte driften af boligerne for ældre og handicappede i kommunalt regi. Henvendelsen har været drøftet med Center for Sundhed og Omsorg, Center for Særlig Social Indsats og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Nedenfor er gengivet de forskellige centres vurdering af faglige behov. 1. Faglig vurdering af eventuel overtagelse Center for Kultur, Idræt og Byudvikling ser ingen planmæssige begrundelser for at overtage ejendommen. Center for Sundhed og Omsorg har ikke behov for at eje ældreboliger, men har brug for at have anvisningsretten til boligerne i Poppelhaven. Centret ønsker fortsat at kunne anvise 100 pct. til Poppelhaven. Center for Særlig Social Indsats vurderer, at boligerne ikke kan anvendes til psykisk syge og handicappede. For det første er der for mange boliger samlet på et sted til, at de vil være egnede som boliger for psykisk syge og/eller handicappede. Koncentrationen vil blive for voldsom og ikke fremme gruppens deltagelse i samfundet. Alternativt skal bebyggelsen ændre kategori til en blanding af ældre-, handicap- og familieboliger. For det andet vurderer Center for Særlig Social Indsats, at huslejen er for høj i forhold til handicappede og psykisk syge, som pt. efterspørger flere mindre og billige boliger. Center for Ejendomme vurderer ikke, at kommunen har brug for flere boliger til andre borgere, hvis det overhovedet er muligt at omdanne ældreboligerne til f.eks. familieboliger. Det er ikke en kommunal kerneaktivitet at drive boligudlejning, hverken ældre- eller familieboliger. Kommunens behov for boliger til borgere med særlige behov er dækket.

56 Byrådet Mødedato Side Fakta om Poppelhaven Byggeriet er fra Der er i alt 45 almene boliger. Boligerne er på ca. 61 kvadratmeter fordelt på rækkehuse med 2-4 lejligheder i hver. Herudover er der en række carporte og øvrige bygninger. Center for Ejendomme er ikke bekendt med bygningernes stand. Erfaringsmæssigt må der påregnes forøgede udgifter til drift og vedligehold samt eventuelt større engangsinvesteringer. Dette har f.eks. været tilfældet med Genoptræningscenter Poppelgården. Økonomi/Personaleforhold Center for Ejendomme vurderer, at en overtagelse vil påvirke kommunens økonomi på følgende områder. 1. Bygningsdrift: Center for Ejendomme er ikke bekendt med økonomien i den selvejende institution Poppelhaven. En overtagelse af Poppelhaven vil kræve en nærmere gennemgang af bebyggelsens drift og økonomi samt en grundig byggefaglig gennemgang af bygningerne. Poppelhavens administrator har oplyst, at huslejen i 2014 er på 5.823,5 kr. pr. måned, eller kr. pr. år, hvilket svarer til en årlig leje pr. kvadratmeter på 1.145,60 kr. 2. Administration: Ved en overtagelse af Poppelhaven og fortsat udlejning vil der skulle afsættes yderligere ressourcer til ejendomsadministration og varmemester. Administrationen omfatter udfærdigelse af lejekontrakter, opkrævninger, besvarelse af henvendelser, udarbejdelse af budgetter og regnskaber, samt afholdelse af beboermøder, løbende tilsyn, bestilling af håndværkere etc. Disse udgifter vil naturligvis skulle balancere med indtægter fra huslejen. Center for Ejendomme vurderer, at et af kommunens øvrige almene boligselskaber vil kunne varetage opgaven bedre, da flere af disse har en betydelig volumen administrativt og driftsmæssigt. 3. Vurdering: Almene boliger skal som udgangspunkt sælges til den offentlige vurdering. Den gældende offentlige vurdering fra 2012, er på kr. Kommunikation/Høring Center for Ejendomme vil orientere den selvejende institution Poppelhaven om udfaldet af den politiske beslutning i sagen. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at Helsingør Kommune ikke overtager den selvejende institution Poppelhaven. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

57 Byrådet Mødedato Side 57

58 Byrådet Mødedato Side Udpegning af ny suppleant til Handicaprådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25291 Byrådet Indledning/Baggrund Danske Handicaporganisationer (DH) ønsker at Inge Juul Knudsen udpeges som suppleant for Kurt Mortensen, i stedet for den nuværende suppleant Peter Sung Hoon Jensen. Retsgrundlag Retssikkerhedslovens 37 a Retssikkerhedsbekendtgørelsens kapitel 10 Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller på vegne af Danske Handicaporganisationer, at Byrådet udpeger Inge Juul Knudsen som personlig stedfortræder for Kurt Mortensen i Handicaprådet. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

59 Byrådet Mødedato Side Opstilling af kandidater til KommuneKredits bestyrelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6667 Byrådet Indledning/Baggrund KommuneKredit ønsker oplysning om, hvorvidt kommunen ønsker at bringe andre kandidater i forslag ved valg til KommuneKredits bestyrelse end dem, der blev opstillet i forbindelse med KL s delegeretmøde den mart Retsgrundlag Kommunekredits vedtægter af Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der er sket en række ændring i KommuneKredits vedtægter: Valgperioderne er synkroniseret med de kommunale valgperioder, således at bestyrelsens valgperiode nu også er 4-årig. Valgperioden er dog forskudt med 5 måneder (fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018), da det først skal konstateres, hvem der er indvalgt i kommunalbestyrelserne, før der kan opstilles kandidater og vælges medlemmer til KommuneKredits bestyrelse. Hele bestyrelsen er på valg hvert 4. år i modsætning til tidligere, hvor valgperioden var 6-årig, og halvdelen af bestyrelsen var på valg hvert 3. år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er nedsat til 9 medlemmer mod tidligere bestyrelsesmedlemmer (tidligere 8) vælges af de kommunale medlemmer af KommuneKredit, - 2 bestyrelsesmedlemmer (uændret) vælges af de regionale medlemmer af KommuneKredit, og - 1 medlem vælges af bestyrelsen (nyt). Dette medlem skal være uafhængigt af foreningen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision (krav i henhold til revisorloven). For valgperioden 1. juni 2014 til 31. maj 2018 blev der på gruppemøderne i forbindelse med KL s delegeretmøde den marts 2014 opstillet følgende kandidater til de 6 kommunale bestyrelsesposter med personlige suppleanter: Socialdemokraterne (A) Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune Suppleant: Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune Suppleant: Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune 1. viceborgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Suppleant: Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

60 Byrådet Mødedato Side 60 Venstre (V) Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune Suppleant: Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Suppleant: Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune De konservative (C) Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune Suppleant: Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker andre kandidater bragt i forslag skal det meddeles til KommuneKredit senest den 30. april Hvis der efter denne frist alene er opstillet én kandidat til hver ledig bestyrelses- og suppleantpost, kan valget ske som fredsvalg uden afstemning, hvis bestyrelsens formand bestemmer dette. Ifølge vedtægternes 15 skal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved indtræden i bestyrelsen være medlem af en kommunalbestyrelse, der er medlem af KommuneKredit. Samtlige kommuner er medlem af KommuneKredit. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at det meddeles KommuneKredit, hvorvidt der ønskes øvrige kandidater bragt i forslag og i givet fald hvilke. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. De opstillede kandidater samt personlige suppleanter anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

61 Byrådet Mødedato Side Tildeling af midler fra Den sociale særtilskudspulje - runde to Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25096 Byrådet Ungdomsbranvæsen NSBV ansøgning DSS runde 2.pdf UNG I JOB SSPK Ansøgning til DSS runde 2.pdf BUF ansøgning tidlig indsats.pdf Boligsocial konsulent Nordkysten_ansøgning DSS runde 2.pdf Boligkontoret Danmark ansøgning DSS runde 2.pdf Boliggården skøjtebane ansøgning mv DSS runde 2.pdf Ansøgning mødested i Nøjsomhed genfremsat.pdf Ansøgning gulvbelægning kælderlokalet ved Tetriz.pdf Ansøging Projekt Anonym Rådgivning etniske piger DSS runde 2.pdf Snekkersten Skole Projekt_borgerinddragelse_Inklusion2016 ansøgning DSS runde 2.pdf Nøjsomhed familieferie ansøgning DSS runde 2.pdf Nøjsomhed Ansøgning midler til Aktivt Liv Helsingør DSS runde 2.pdf Nordkysten ansøgning DSS runde 2 fotoprojekt.pdf HPVapna-bibl-MCsyd-Villa Fem ansøgning DSS runde 2.pdf Frivilligcenter ansøgning DSS runde 2 gældsrådgivning.pdf Frivilligcenter ansøgning DSS runde 2 digitale borgere.pdf Ellekildehave Ansøgning om motions redskaber DSS runde 2.pdf Ellekildehave Ansøgning om legepladsrenovering DSS runde 2.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har modtaget kr. i tilskud fra den Sociale Særtilskudspulje. Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer, herunder borgere uden hjem, borgere med psykisk sygdom, misbrug, lav indkomst, høj ledighed, mange på førtidspension og kriminelle borgere. På Byrådets møde den 16. december 2013 blev det besluttet at fordele midler til en værdi af i alt kr. Derudover besluttede Byrådet, at Der nedsættes en gruppe bestående af én politiker fra hvert parti bag budgetforliget for 2014, 1 fra direktionen og relevante embedsmænd der udarbejder et konkret forslag til fremstilling i Byrådet primo andet kvartal Administrationen er tovholder og indkalder til første møde. Gruppen har afsluttet sit arbejde og indstiller 12 projekter til Byrådets godkendelse. Retsgrundlag 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionsafsnittet om forebyggelse og tidlig indsats, da anvendelsen af puljemidlerne generelt retter sig mod borgerne i kommunens mest udsatte områder. Sagsfremstilling Gruppen har holdt to møder og gennemført en proces, hvor der har er blevet behandlet i alt 18 projektansøgninger. På det første møde i gruppen kunne det konstateres, at der er kr. til rest til fordeling fra Den sociale særtilskudspulje i anden runde, jfr. nedenstående tabel:

62 Byrådet Mødedato Side 62 Beløb Den sociale særtilskudspulje kr. Bevilget til ansøgninger den kr. Tilskud til Klub+ for kr. Korrigeret beløb til tidligere bevilget ansøgning kr. Forlods afsat til klub i Helsingør by kr. Til rest til anden runde kr. Gruppen har behandlet tre projekter, der er fremlagt af administrationen. De tre projekter beskrives kort nedenfor og anbefales imødekommet som ansøgt med de bemærkninger, gruppen har knyttet til hvert af projekterne: Projekt 1: Tidlig indsats Center for Børn, Unge og Familier har et igangværende projekt under Familie-rådgivningen på to år, der har fokus på en tidlig indsats. Dette projekt ønskes udbygget til også at dække Helsingør Skole (især afdeling Gurrevej) og Snekkerstens skole (især afdeling Egevænget) samt de dagtilbud, der er beliggende i de to skoledistrikter. Bemærkning: Projektet skal tilpasses, sådan at det også retter indsatsen mod familierne i deres egne omgivelser. Der skal efter projektets gennemførelse og i tilknytning til det eksisterende pilotprojekt i Nordvest kvarteret udarbejdes en evaluering, der dokumenterer hvilke resultater, der er opnået gennem projektet. Projektet vurderes at kunne gennemføres for kr. Projekt 2: Ung i job - jobskabelse for kriminalitetstruede unge Center for Job og Arbejdsmarked og SSPK ønsker at gennemføre en ekstraordinær indsats for at skaffe arbejde hos lokale virksomheder til kriminalitetstruede unge. Bemærkning: Der skal fremsendes en uddybende ansøgning, der tydeliggør, hvordan dette projekt koordineres med den eksisterende indsats fra Center for Job og Arbejdsmarked. Det skal samtidig undersøges, om indsatsen kan gennemføres, uden der derved sker en usaglig forskelsbehandling på de unge, der modtager den særlige indsats via SSPK / Klub+ og unge, der ikke modtager denne rådgivning. Der skal efter projektets gennemførelse udarbejdes en evaluering, der dokumenterer hvilke resultater, der er opnået gennem projektet. Projektet vurderes at kunne gennemføres for kr. Projekt 3: Styrkelse af SSPK s eksisterende indsats gennem etablering af et ungdomsbrandkorps SSPK har peget på muligheden for i samarbejde med Boliggården og Nordsjællands Brandvæsen at starte et ungdomsbrandkorps ( Brandkadetter ). Bemærkning: Der skal efter projektets gennemførelse udarbejdes en evaluering, der dokumenterer hvilke resultater, der er opnået gennem projektet. Projektet vurderes at kunne gennemføres for kr. Gruppen har derudover modtaget og behandlet 15 ansøgninger: Ansøger Emne Beløb i kr. Anbefaling

63 Byrådet Mødedato Side 63 Tibberupparkens helhedsplan Frivilligcenter Helsingør Frivilligcenter Helsingør Nøjsomheds helhedsplan Nøjsomheds helhedsplan Nøjsomheds helhedsplan Snekkersten Skole Boligselskabet Nordkysten Fotoprojekt (Engangsbeløb) Skal ikke imødekommes. IT, sprog- og skriveværksted (Engangsbeløb) Skal ikke imødekommes. Gældsrådgivning (Engangsbeløb) Imødekommes. Familieferie (Engangsbeløb) Imødekommes. Gulvbelægning Tetriz kælder (Engangsbeløb) Imødekommes. Borgerinddragelse inklusion 2016 Ansættelse af Boligsocial konsulent (Treårigt projekt der søges om midler til 2014) Ny idrætsforening (Engangsbeløb) Imødekommes under forudsætning af, at ALH (Aktivt Liv Helsingør) samarbejder tæt med eksisterende idrætsforeninger. Skal ikke imødekommes. Kan tages op igen i (pr. år i tre år) Udsættes til forhandlingerne om budget Ellekildehave Motionsredskaber (Engangsbeløb) Imødekommes. Ellekildehave Legeplads - Boligkontoret Danmark (Tibberupparken) Nøjsomheds helhedsplan (genfremsættelse) Boliggården Biblioteket Vapnagaard, Villa Fem m.fl. Rikke Møller (Villa Fem) renovering Nedgravning affaldscontainere (Engangsbeløb) Skal ikke imødekommes (Engangsbeløb) Skal ikke imødekommes. Pavillon (Engangsbeløb) Beløbet er reserveret. Afventer Skøjte og kælkebane i Nordvest Socialpædagog til Medborgercenter Projekt Anonym Rådgivning primært for etniske piger Boliggårdens interne behandling af sagen. - Ansøger skal kontaktes med anmodning om en uddybning (12 måneder) Imødekommes (12 måneder) Imødekommes. Dermed foreslås der bevilget til denne gruppe af ansøgninger, inklusive reservationen til en evt. pavillon i Nøjsomhed, i alt kr. Udvalget noterede sig dermed, at der er en rest på kr. efter første runde, der disponeres kr. til de tre projekter indstillet af administrationen der disponeres kr. til at imødekomme andre ansøgninger der derfor vil være kr. til fordeling på et senere tidspunkt Økonomi/Personaleforhold Puljens restbeløb i anden runde udgør 4,2 mio. kr., der er i spil til konkrete aktiviteter, opgaver og projekter i relation de udsatte områder i særdeleshed og afdelinger af de almene boligorganisationer i almindelighed. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation / høring. Indstilling Gruppen indstiller,

64 Byrådet Mødedato Side at de tre projekter fra administrationen godkendes med de af gruppen fremsatte bemærkninger. 2. at gruppens anbefalinger vedr. de 15 øvrige ansøgninger følges. 3. at der reserveres et beløb på kr. til fordeling på et senere tidspunkt. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

65 Byrådet Mødedato Side Udskiftning af vejbelysning - frigivelse af anlægsbudget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6410 Byrådet Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling Indledning/Baggrund Der er i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på kr. på budgetområde 204, Park og Vej til anlæg vedr. udskiftning af vejbelysning. Retsgrundlag Vejregler for vejbelysning. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens vision 2020 Projektet med udskiftning af vejbelysning understøtter følgende formål i kommunens vision 2020: Flere familier til kommunen ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur og trygge nærmiljøer Sagsfremstilling De i alt kr. på budgetområdet 204, Park og Vej til udskiftning af vejbelysning vil blive anvendt på følgende veje: Fredericiavej Hamlets Vænge Hobrovej Randersvej Viborgvej Bergmannsdalsvej I alt 400 m 440 m 550 m 120 m 570 m 100 m m Udskiftningen (kabellægning) på de ovenfor stående veje er prioriteret ud fra den økonomisk mest fordelagtige måde og så vidt mulig i samarbejde med andre projekter. Derudover udskiftes vejbelysningen i sammenhængende områder alt efter eksisterende ledningsspænd og tilstanden på masterne. F.eks. er det planlagt, at udskifte vejbelysningen på Hamlets Vænge efter ønske fra Boliggården i forbindelse med deres renoveringsprojekt og ligeledes på Viborgvej og Bergmanndalsvej, hvor der er planlagt renovering af fortovene. Økonomi/Personaleforhold Det på budget 2014 afsatte kr. rådighedsbeløb ønskes frigivet. Projektets samlede anlægsbudget (1.000 kr.) I alt Udgift

66 Byrådet Mødedato Side 66 Indtægt Netto Likviditetsoversigt for projektets bevilling i 2014 Start Juni August Oktober December (1.000 kr.) Igangværende Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at rådighedsbeløbet på kr. i budget 2014 til anlægsprojektet Udskiftning af vejbelysning under budgetområde 204, Park og Vej frigives. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Gitte Kondrup (A) og Haldis Glerfoss (Ø), vedtog at anbefale indstillingen. Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C) og John Calberg (C) stemte imod. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Økonomiudvalget anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling. Beslutninger Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

67 Byrådet Mødedato Side Julebæk Strand, sandfodring - frigivelse af anlægsbudget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6439 Byrådet Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling Indledning/Baggrund Der er i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på kr. på budgetområde 204, Park og Vej til anlæg vedr. sandfodring på Julebæk Strand. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens vision 2020 Projektet med sandfodring på Julebæk Strand understøtter følgende formål i Kommunens vision 2020: Flere nye familier til kommunen understøttes ved at skabe unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Et levende sted understøttes ved, at natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud. Et levende sted understøttes af at skabe gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne. Tidlig indsats understøttes ved at skabe nem adgang til at være aktiv. Sagsfremstilling De i alt kr. på budgetområdet 204, Park og Vej vil blive anvendt til fodring med m3 sand på Julebæk Strand. Sandet opgraves ved Hornbæk Havn, transport til og udlægges på Julebæk Strand. Økonomi/Personaleforhold Det på budget 2014 afsatte kr. rådighedsbeløb ønskes frigivet. Projektets samlede anlægsbudget (1.000 kr.) I alt Udgift Indtægt Netto Likviditetsoversigt for projektets bevilling i 2014 Start Juni (1.000 kr.) Igangværende 220

68 Byrådet Mødedato Side 68 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at rådighedsbeløbet på kr. i budget 2014 til anlægsprojektet Sandfodring på Julebæk Strand under budgetområde 204, Park og Vej frigives. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Indstillingen anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

69 Byrådet Mødedato Side Ombygning af Havnegade frigivelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/393 Byrådet Havnegade Bilag til dagsordenspunkt pdf Havnegade - ombygninger 2014.pdf Shared Space i Havnegade - evaluering, oktober 2013.pdf Ansøgning om anlægsbevilling Indledning/Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede Byrådet, at afsætte midler til at fredeliggøre Havnegade langs med Kongekajen og Kulturværftet, og dermed medvirke til at sammenbinde bykernen og det nye kulturområde. I løbet af 2012 blev der gennemført en ideudvikling, borgerworkshop, indledende trafiktest samt en række møder med interne og eksterne interessenter for at undersøge rammer og funktioner og for at udvikle et koncept for det videre arbejde. Resultatet at dette var dels etablering af en mere omfattende test og evaluering af løsninger til at forbedre forbindelserne mellem bykernen og Kulturhavnen samt fartdæmninger på Havnegade, dels en Handlingsplan for Havnegade Shared Space, som blev godkendt af styregruppen i foråret Planen blev forelagt Teknisk Udvalg den 27. februar Herudover blev det afprøvet at lukke Havnegade helt for kørende trafik i en kortere periode i forbindelse med KidsTour i sommeren I 2014 er det planen at projektere og gennemføre mere blivende løsninger på Havnegade. Projektet er organiseret med en projektgruppe bestående af medarbejdere fra Center for Teknik, Miljø og Klima og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, desuden deltager Helsingør Havne og Lokalbanen ad hoc. Retsgrundlag Lov om offentlige veje Færdselsloven. Relation til vision og tværgående politikker Visionen: Tryg og sikker infrastruktur og spændende uderum Arkitekturpolitiske mål: at skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen at styrke indsatsen i det offentlige byrum med kvalitet i belægninger, beplantning og byinventar at forbedre oplevelsen af ankomsten til bykernen. Handicappolitik: At der i forbindelse med planlægning af vejsystem, stisystem og bussystem tilstræbes et sammenhængende trafiksystem, der også er hensigtsmæssigt for borgere med handicap. Sundhedspolitik:

70 Byrådet Mødedato Side 70 Helsingør Kommune vil skabe gode betingelser for aktiv transport, således at flere borgere vælger at gå eller cykle til skole, på arbejde og i fritiden. Sagsfremstilling På baggrund af erfaringerne fra de gennemførte udviklingsarbejder og tests har Center for Teknik, Miljø og Klima fået udarbejdet et samlet dispositionsforslag for Havnegade med fokus på mere langsigtede løsninger for indretningen af Havnegade, herunder planer for belægning og belysning på hele strækningen, der kan understøtte den ønskede udformning og brug af Havnegade og medvirke til at udpege de steder, hvor der især er behov for investeringer. Udgangspunktet er, at der ikke nødvendigvis skal fjernes trafik fra Havnegade, men at trafikanterne skal kunne færdes mere på lige fod. Dvs. bedre forhold for de lette trafikanter og nogle begrænsninger for biltrafikken. Bevarelsen af Lokalbanen og et nyt trinbræt ved Kulturværftets hovedindgang er indarbejdet som en forudsætning for projektet. Desuden ligger konklusioner og anbefalinger i evalueringsrapporten Shared Space i Havnegade evaluering, oktober 2013 til grund for forslaget: 1. Beskrivelse af forslaget Dispositionsforslaget er i princippet bygget op omkring en parallelforskydning af lokalbanens spor, med et ensartet og stramt tværprofil, der set fra Havnesporet er opbygget af en cykelbane, 2 kørebaner, en cykelsti og en bypromenade. Kørebanen reduceres til 6 meter og gøres yderligere visuelt snævrere ved etablering af 2 rækker brosten langs kantstenen i begge sider samt i midten. Hastigheden planlægges til 30 km/t og sideveje til Havnegade underordnes, så fortov og cykelsti føres igennem på hele strækningen. For cyklister etableres en cykelbane på 1,5 meter langs havnesporet og en cykelsti på 1,75 meter på bysiden. På bysiden etableres et fortov på min 2,1 meter med indbygget ledelinje. Den eksisterende midterhelle på 1,3 meter ud for Wiibroe Plads bevares og forlænges. Midterhellen kan evt. udvides til 1,55 meter ud for den centrale krydsning ved Wiibroe Plads. Bypromenaden og Havnepromenaden kædes sammen med ensartede forbindelser på tværs ved de 7 overgange over Lokalbanen. Krydsningerne markeres både i belægningen og med en særlig belysning. Bustoppestedet ved Danserindebrønden foreslås flyttet til Kulturværftets hovedindgang, i tilknytning til et muligt trinbræt for Lokalbanen ved Kulturværftet, og udført som en ensporet strækning, der vil virke hastighedsdæmpende og gøre det nemmere for lette trafikanter at krydse Havnegade. Krydsningen integreres i stoppestedet. Den endelige udformning af busstoppestedet skal sammentænkes og koordineres med Lokalbanens planer om et trinbræt ved Kulturværftet. Materialevalget er tænkt relativt enkelt og afstemt med de materialer, der i øvrigt er i brug i området, dvs. asfalt i kørebanearealer og cykelarealer og betonsten i fortovene suppleret med granitkantsten, brostensbånd i kanten og i midten af kørebanen og granit i krydsningerne. 2. Forslag til ombygninger i 2014 Det vurderede anlægsoverslag til ombygning af hele strækningen, fra Strandgade til Kronborgvej er på ca. 6,5 mio. kr.

71 Byrådet Mødedato Side 71 I 2014 er der ca. 3,0 mio. kr. til rådighed til projektering og anlæg af Havnegade. Projektet kan derfor kun gennemføres delvist, hvilket kan medføre ekstra udgifter i forhold til den totale anlægssum. Projektgruppen foreslår, at følgende anlæg søges gennemført for de midler, der er til rådighed i 2014: - På strækningen ud for Wiibroe Plads, fra den hævede flade ved Strandgade til umiddelbart efter svinget ud for Stengade, ombygges hele tværprofilet, inkl. etablering af 2-3 forbindelser over Havnegade ved Wiibroe Plads. - På strækningen fra Stengade til Hestemøllestræde etableres bypromenaden, dvs. fortov og cykelsti på bysiden. Den nuværende cykelbane bibeholdes og indsnævringerne fjernes. - På strækningen fra Siemens-overgangen til det nuværende bustoppested gennemføres mindre forbedringer for fodgængere langs Lokalbanen samt særlig afmærkning på kørebanen, svarende til den røde afmærkning ved Kulturværftets hovedindgang. Den nuværende hævede flade udfor Stengade og de nuværende midlertidige indsnævringer på strækningen mellem Stengade og Hestemøllestræde fjernes, idet det overvåges nøje, om det smallere kørebaneprofil er hastighedsdæmpende nok i sig selv, eller om der bliver behov for at etablere en fartdæmpende foranstaltning fra nord umiddelbart før svinget. Strækningen fra Hestemøllestræde til Kronborgvej i øvrigt foreslås at afvente muligheden for flytning af busstoppested og anlæg af busstoppested med perroner ved Kulturværftets hovedindgang. Dette bør sammentænkes og koordineres med planerne for et trinbræt og foreslås derfor at afvente de nærmere planer for dette. Der er lagt vægt på, at de ombygninger, der foreslås gennemført i 2014 både giver en tydelig forbedring nu og kan fungere sammen med de dele af Havnegade, som ikke bliver ombygget. Dispositionsforslaget og forslag til ombygninger i 2014 har været behandlet på Trafikmødet den 11. marts 2014 og blev godkendt med følgende bemærkninger: At inden politiets samtykke, skal projektet have politikerne godkendelse At belægningen ved krydsningspunkter skal vurderes, og eventuel støj og glatføregener skal undersøges. Center for Teknik, Miljø og Klima indhenter oplysninger og foto fra projekt ved Allerød Station, som alternativ til belægning i projektforslag. Center for Teknik, Miljø og Klima vil fremsætte ønske om anlægsmidler til den resterende del af Havnegade i forbindelse med budget Overordnet tidsplan Tidplanen for gennemførelse anlægsarbejdet i 2014 søges afstemt med de mange arrangementer, der allerede er planlagt i og omkring Kulturhavnen fra medio maj til medio september, og turistsæsonen i øvrigt. Det foreslås derfor, at der kun gennemføres mindre anlæg før sommerperioden, f.eks. de midlertidige forbedringer for fodgængere på tværs og langs Lokalbanen fra Siemens til bustoppestedet, og at den primære anlægsperiode i øvrigt kommer til at ligge fra medio september til medio november. Økonomi/Personaleforhold 1. Projektets samlede anlægsbudget

72 Byrådet Mødedato Side 72 (1.000 kr.) År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 I alt Udgift Indtægt Netto Restbudgettet fra 2012 og 2013 på i alt 1,865 mio. kr. forventes overført til 2014 med henblik på etablering af en permanent løsning på Havnegade. Af disse midler mangler kr. at blive frigivet. Herudover søges rådighedsbeløbet for 2014 på 1,200 mio. kr. frigivet. 2. Likviditetsoversigt for de frigivne kr. i 2014 Start Oktoberdecember (1.000 kr.) Igangværende Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller: 1. at det samlede dispositionsforslag for Havnegade godkendes som grundlag for det videre arbejde. 2. at forslag til ombygninger i 2014 godkendes. 3. at den overordnede tidsplan godkendes 4. at de resterende midler fra 2013 på kr. samt det afsatte rådighedsbeløb i budget 2014 på kr. frigives Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Indstillingerne anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

73 Byrådet Mødedato Side Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og levetidsforlængende arbejde 2012 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7363 Byrådet Regnskab Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder.pdf Indledning/Baggrund I henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring udarbejdes der anlægsregnskab for afsluttende anlægsprojekter Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der foreligger anlægsregnskab for nyanlæg og levetidsforlængende arbejder for I budget 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. til nyanlæg og levetidsforlængende arbejder. I 2012 er der foretaget uddybning og oprensning af Søndre Mole og bølgeskærmen på Søndre Mole er flyttet. Der er etableret træpromenade mellem bro 19 og 20 til etablering af nye pladser. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på kr. Økonomi/Personaleforhold Regnskabet er gennemgået af Center for Økonomi og Styring, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at anlægsregnskabet for 2013 godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingen blev godkendt.

74 Byrådet Mødedato Side Boliggården afd 16. Ansøgning om godkendelse af realkreditlån og huslejestigning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8441 Byrådet Ansøgning om tagudskiftning og nye altaner Damvænget.pdf Indledning/Baggrund Ved brev af 17. marts 2014 har Boliggården ansøgt om a) accept af optagelse af et 30-årigt realkreditlån (fast forrentet 3 %) for i alt kr. til dækning af såvel udskiftning af tag som påhægtning af altaner, og b) godkendelse af en deraf følgende huslejestigning på 8,22 % i afdeling 16, Damvænget. Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet. Beslutningen om udskiftning af tag og etablering af altaner er truffet på et beboermøde den 15. januar 2014 og ved en efterfølgende urafstemning blandt afdelingens beboere. Nabobebyggelsen er Boliggårdens afdeling 17, Søvænget, hvor man har truffet en tilsvarende beslutning. Retsgrundlag Lov om almene boliger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 30-årigt realkreditlån (fast forrentet 3 %) for i alt kr. til dækning af såvel udskiftning af tag som påhægtning af altaner, og b) godkendelse af en deraf følgende huslejestigning på 8,22 %. Det er oplyst, at der er betydelige besparelser vedrørende etablering af byggeplads og opsætning af stilladser, hvis tagarbejdet og påhægtning af altanerne udføres samtidig. Det anføres endvidere, at etablering af altaner vil løfte området samt fremtidssikre efterspørgslen på lejlighederne i afdelingen. Helsingør Kommunes Center for Teknik, Miljø og Klima har den 14. marts 2014 givet tilladelse til byggeriet. For at muliggøre arbejderne, har Boliggården bevilget et tilskud på kr. af egen trækningsret i Landsbyggefonden Afdelingen øget opsparingen via henlæggelserne det seneste år Afdelingen besluttet at udgiften til henlæggelser nedsættes efter tagudskiftningen, da taget har en forventet levetid på mellem 40 og 50 år. Boligafdelingen budgetterer fremadrettet med henlæggelser i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. årligt. Det betyder likviditetsmæssigt, at afdelingen med de kendte drifts- og

75 Byrådet Mødedato Side 75 vedligeholdelsesudgifter i perioden frem til og med 2022 på intet tidspunkt budgetterer med en årlig ultimo saldo på mindre end 4,2 mio. kr., hvilket skønnes forsvarligt. Det er endvidere oplyst, at lejeforhøjelsen efter ovennævnte tiltag og med de nuværende kurs- og renteforhold på et 30-årigt fast forrentet realkreditlån forventes at beløbe sig til 61 kr. pr. m² pr. måned, hvilket svarer til, at huslejen vil stige med 8,22 %. M²-priserne i sammenlignelige bebyggelser i Helsingør Kommune ser således ud i 2013-tal: Bebyggelse Aktuel gennemsnitlig pris i kr. pr. m² Lerbakken* 1001 Tibberupparken 975 Ellekildehave 917 Vapnagaard 810 Damvænget efter stigning 797 * Inkl. tilskud til huslejen Helsingør Kommune kan i henhold til almindlig praksis efter 116, stk. 1, nr. 4) i Bekendtgørelse nr af om drift af almene boliger m.v. jfr. 29, stk. 1 i Lov om almene boliger m.v., som udgangspunkt godkende, at der optages et 30-årigt realkreditlån på kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke kræves kommunegaranti for realkreditlånet. Tilsvarende kan Helsingør Kommune i henhold til almindelig praksis efter 116, stk. 1, nr. 6) i Bekendtgørelse nr af om drift af almene boliger m.v. jfr. 76, stk. 4 samme sted som udgangspunkt også godkende den forventede huslejestigning. Økonomi/Personaleforhold Der er ingen konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Plan og Erhverv indstiller, 1. at det godkendes, at Damvænget kan optage et realkreditlån stort kr. til dækning af såvel udskiftning af tag som påhægtning af altaner, 2. at stigningen på 8,22 % i huslejen for lejemålene i Damvænget godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

76 Byrådet Mødedato Side Boliggården afd 17, Søvænget ansøgning om realkreditlån og huslejestigning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8446 Byrådet Ansøgning om tagudskiftning og nye altaner Søvænget.pdf Indledning/Baggrund Ved brev af 17. marts 2014 har Boliggården ansøgt om a) accept af optagelse af et 30-årigt realkreditlån (fast forrentet 3 %) for i alt kr. til dækning af såvel udskiftning af tag som påhægtning af altaner, og b) godkendelse af en deraf følgende huslejestigning på 7,53 % i afdeling 17, Søvænget. Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet. Beslutningen om udskiftning af tag og etablering af altaner er truffet på et ekstraordinært beboermøde den 16. januar. Nabobebyggelsen er Boliggårdens afdeling 16, Damvænget, hvor man har truffet en tilsvarende beslutning. Retsgrundlag Lov om almene boliger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 30-årigt realkreditlån (fast forrentet 3 %) for i alt kr. til dækning af såvel udskiftning af tag som påhægtning af altaner, og b) godkendelse af en deraf følgende huslejestigning på 7,53 %. Det er oplyst, at der er betydelige besparelser vedrørende etablering af byggeplads og opsætning af stilladser, hvis tagarbejdet og påhægtning af altanerne udføres samtidig. Det anføres endvidere, at etablering af altaner vil løfte området samt fremtidssikre efterspørgslen på lejlighederne i afdelingen. Helsingør Kommunes Center for Teknik, Miljø og Klima har den 14. marts 2014 givet tilladelse til byggeriet. For at muliggøre arbejderne, har Afdelingen øget opsparingen via henlæggelserne det seneste år Afdelingen besluttet at udgiften til henlæggelser nedsættes efter tagudskiftningen, da taget har en forventet levetid på mellem 40 og 50 år. Boligafdelingen budgetterer fremadrettet med henlæggelser i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. årligt. Det betyder likviditetsmæssigt, at afdelingen med de kendte drifts- og vedligeholdelsesudgifter i perioden frem til og med 2022 på intet tidspunkt budgetterer med en årlig ultimo saldo på mindre end 2 mio. kr., hvilket skønnes forsvarligt.

77 Byrådet Mødedato Side 77 Det er endvidere oplyst, at lejeforhøjelsen efter ovennævnte tiltag og med de nuværende kurs- og renteforhold på et 30-årigt fast forrentet realkreditlån forventes at beløbe sig til 58 kr. pr. m² pr. måned, hvilket svarer til, at huslejen vil stige med 7,53 %. M²-priserne i sammenlignelige bebyggelser i Helsingør Kommune ser således ud i 2013-tal: Bebyggelse Aktuel gennemsnitlig pris i kr. pr. m² Lerbakken* 1001 Tibberupparken 975 Ellekildehave 917 Vapnagaard 810 Søvænget efter stigning 824 * Inkl. tilskud til huslejen Helsingør Kommune kan i henhold til almindlig praksis efter 116, stk. 1, nr. 4) i Bekendtgørelse nr af om drift af almene boliger m.v. jfr. 29, stk. 1 i Lov om almene boliger m.v., som udgangspunkt godkende, at der optages et 30-årigt realkreditlån på kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke kræves kommunegaranti for realkreditlånet. Tilsvarende kan Helsingør Kommune i henhold til almindelig praksis efter 116, stk. 1, nr. 6) i Bekendtgørelse nr af om drift af almene boliger m.v. jfr. 76, stk. 4 samme sted som udgangspunkt også godkende den forventede huslejestigning. Økonomi/Personaleforhold Der er ingen konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Plan og Erhverv indstiller, 1. at det godkendes, at Søvænget kan optage et realkreditlån stort kr. til dækning af såvel udskiftning af tag som påhægtning af altaner, 2. at stigningen på 7,53 % i huslejen for lejemålene i Søvænget godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

78 Byrådet Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/677 Byrådet Beslutninger Byrådet den Borgmesteren vedr. plejehjem og daginstitution i Hornbæk, parkeringsudvalg, samarbejdet med handels- og erhvervslivet og herunder overvejet ændring af Vækst og Viden, workshop om ny lokalplan i bykernen den 30. april og borgermøde om sundhedshus den 5. maj. Per Tærsbøl takkede for opmærksomheden ved hans 40 års jubilæum som medlem af byrådet.

79 Byrådet Mødedato Side 79 Bilagsliste 3. Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2013 til Bilag 1: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (30373/14) 2. Bilag 2: Forslag til anlægsoverførsler 2013 til 2014 (30364/14) 3. Bilag 3: Specifikation af overførsler (35417/14) 4. Bilag 4: TMK - Klima ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (32094/14) 5. Bilag 5: KU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (34423/14) 6. Bilag 6: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (30134/14) 7. Bilag 7: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (32989/14) 8. Bilag 8: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (32985/14) 9. Bilag 9: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (32987/14) 10. Bilag 10: BEU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (32052/14) 11. Bilag 11: ØK - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (34424/14) 12. Bilag 12: ISU - Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. (32991/14) 13. Bilag 13: BU Handleplaner ved merforbrug over 6 pct (32979/14) 14. Bilag 14: BU Handleplaner ved merforbrug over 6% (32982/14) 15. Bilag 15: SU - Handleplaner ved merforbrug over 6 pct. (30136/14) 4. Besparelser på busdriften i 2015 og Bilag 1 - Proces og tidsplan for udbud A12.pdf (29915/14) 2. Bilag 2 - Besparelsesmuligheder for 2015.pdf (31235/14) 3. Bilag 3 - Besparelsesforslag for 2015.pdf (31236/14) 4. Bilag 4 - Busnettet i HK pr (20975/14) 5. Bilag 5 - Forslag til busnet fra 2016.pdf (29917/14) 6. Revideret bilag 2 - Besparelsesmuligheder ofr rev. pr. 8. april 2014 (36448/14) 7. Administrationens svar på spm. (39575/14) 5. Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Hellebo i Helsingør, kommuneplantillæg 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering 1. Baggrundsskema miljøscreening (28353/14) 2. Lokalplanforslag (28489/14) 6. Revision af kystberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner 1. Kystmiljøberedskabsplan Nordsjælland endelig version (27261/14) 8. Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund 1. Ældrerådets høringssvar (19246/14) 2. Ældrerådets høringssvar - til supplerende sagsfremstilling (28981/14) 9. Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen 1. Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af (31862/14) 2. Bilag 2 Rammeaftale godkendt (31864/14) 3. Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 (32443/14)

80 Byrådet Mødedato Side Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser 1. Personalepladser Skolereform Helsingør - Kort version Rev. F (34016/14) 2. Udtalelse fra C-MED vedr. arbejdspladser på skolerne (37729/14) 12. Forslag til ændring af skolernes navne 1. Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune (29843/14) 14. Afgørelse fra Statsforvaltningen 1. Samarbejdsaftalen (34061/14) 2. Afgørelse fra Statsforvaltningen af 2. april 2014 (34250/14) 16. Henvendelse om overdragelse af ejerskab af ejendom 1. Henvendelse fra Poppelhaven (32442/14) 19. Tildeling af midler fra Den sociale særtilskudspulje - runde to 1. Ungdomsbranvæsen NSBV ansøgning DSS runde 2.pdf (35413/14) 2. UNG I JOB SSPK Ansøgning til DSS runde 2.pdf (35411/14) 3. BUF ansøgning tidlig indsats.pdf (35410/14) 4. Boligsocial konsulent Nordkysten_ansøgning DSS runde 2.pdf (35409/14) 5. Boligkontoret Danmark ansøgning DSS runde 2.pdf (35408/14) 6. Boliggården skøjtebane ansøgning mv DSS runde 2.pdf (35407/14) 7. Ansøgning mødested i Nøjsomhed genfremsat.pdf (35406/14) 8. Ansøgning gulvbelægning kælderlokalet ved Tetriz.pdf (35405/14) 9. Ansøging Projekt Anonym Rådgivning etniske piger DSS runde 2.pdf (35404/14) 10. Snekkersten Skole Projekt_borgerinddragelse_Inklusion2016 ansøgning DSS runde 2.pdf (35403/14) 11. Nøjsomhed familieferie ansøgning DSS runde 2.pdf (35402/14) 12. Nøjsomhed Ansøgning midler til Aktivt Liv Helsingør DSS runde 2.pdf (35401/14) 13. Nordkysten ansøgning DSS runde 2 fotoprojekt.pdf (35400/14) 14. HPVapna-bibl-MCsyd-Villa Fem ansøgning DSS runde 2.pdf (35399/14) 15. Frivilligcenter ansøgning DSS runde 2 gældsrådgivning.pdf (35398/14) 16. Frivilligcenter ansøgning DSS runde 2 digitale borgere.pdf (35397/14) 17. Ellekildehave Ansøgning om motions redskaber DSS runde 2.pdf (35396/14) 18. Ellekildehave Ansøgning om legepladsrenovering DSS runde 2.pdf (35395/14) 20. Udskiftning af vejbelysning - frigivelse af anlægsbudget Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling (27639/14) 21. Julebæk Strand, sandfodring - frigivelse af anlægsbudget Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling (27723/14) 22. Ombygning af Havnegade frigivelse 1. Havnegade Bilag til dagsordenspunkt pdf (28445/14) 2. Havnegade - ombygninger 2014.pdf (30598/14) 3. Shared Space i Havnegade - evaluering, oktober 2013.pdf (30268/14) 4. Ansøgning om anlægsbevilling (30366/14) 23. Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og levetidsforlængende arbejde Regnskab Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder.pdf (32530/14) 24. Boliggården afd 16. Ansøgning om godkendelse af realkreditlån og huslejestigning 1. Ansøgning om tagudskiftning og nye altaner Damvænget.pdf (37083/14)

81 Byrådet Mødedato Side Boliggården afd 17, Søvænget ansøgning om realkreditlån og huslejestigning 1. Ansøgning om tagudskiftning og nye altaner Søvænget.pdf (37134/14)

82 Bilag: 3.1. Bilag 1: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30373/14

83 Intern Økonomiudvalget Center for Økonomi og Styring Team Velfærd og Anlæg Stengade Helsingør Telefon Dato Anlægsoverførsler fra 2013 til Herved fremsendes udvalgenes forslag til anlægsoverførsler fra 2013 til I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen 2013 skal overførslerne behandles i Økonomiudvalget den og i Byrådet den Anlægsbudget 2013 Oprindelig budget kr. Overført fra 2012 til kr. Anlægsrevision pr kr. Anlægsrevision pr kr. Tillægsbevillinger kr. I alt korrigeret anlægsbudget ,000 kr. Heraf: - Anlægsprojekter kr. -Jordkøb og salg incl. omkostninger kr. I alt korrigeret anlægsbudget kr. Anlægsforbrug Anlægsprojekter kr. - Jordkøb og salg incl. omkostninger kr. I alt forbrug kr. Mer-/mindre forbrug Anlægsprojekter kr. - Jordkøb og salg incl. omkostninger kr. I alt mer-/mindre forbrug kr. Overførsler til Anlægsprojekter kr. - Jordkøb og salg kr. Overførsler i alt kr. Overføres ikke til Anlægsprojekter kr. - Jordkøb og salg incl. omkostninger kr. Overføres ikke - i alt kr. De 9,2 mio. kr. lægges i kassen og har dermed en positiv likviditetsmæssig effekt.

84 Der ansøge s om overførsler på Heraf kan lånefinansieres Træk på kassebeholdningen i kr kr kr. Overførslen er udgiftsneutral, idet mindre forbruget i 2013 er tilfaldet kassebeholdningen. Lånefinansieringen fordeler sig således: Automatisk låneadgang - Spredt byfornyelse kr. Samlet lånefinansiering kr. Ved årsafslutningen kan der, jvf. Principper for Økonomistyring, rammebilag afsnit 2.2 Anlægsbevillinger og anlægsregnsk aber, søges overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til nyt regnskabsår såfremt nedennævnte er opfyldt: at projektet er igangværende at der er indgået bindende aftale om arbejdets udførelse at det er indenfor den resterende anlægsbevilling. at der foreligger supplerende bemærkninger såfremt ovenstående punkter ikke gør sig gældende. Overførsler skal forelægge Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag til overførsler er opgjort af Centrene på baggrund af regnskabsresultatet pr Center for Økonomi og Styring har herefter sikret at forslagene er i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer og foretaget korrektioner af eksempelvis ikke forbrugte rammebeløb, hvor der ikke er foretaget disponering eller indgået aftaler om anlægsbevillingen/rådighedsbeløbets anvendelse. Disse korrektioner er meddelt Centrene. Der vedlægges følgende materiale: Oversigt over forslag til anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 med bemærkninger. Supplerende bemærkning til Energirenovering i kommunale ejendomme: Restrådighedsbeløbet på kr. overføres ikke til 2014, idet projektets samlede budget tages op i Budgetrevisionen pr , hvor der vil ske en ny fordeling af rådighedsbeløbet til 2015 og For projekter hvor der er anført, at de er afsluttet gælder følgende regler: Der skal udarbejdes anlægsregnskab på alle projekter. Regnskaber over 2 mio. kr. aflægges som særskilt anlægsregnskab og fremsendes til behandling i Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Efter Byrådets behandling fremsendes regnskaberne til kommunens revision. Regnskaber under 2 mio. kr. behandles i Fagudvalget og vedlægges årsregnskabet som bilag. Indstilling: Ved godkendelse af oversigten af vil anlægsoverførslen andrage ne t- to kr. til 2014, der finansieres ved låneoptagelse på kr. og træk på kassebeholdningen i 2014 på kr. 2

85 Bilag: 3.2. Bilag 2: Forslag til anlægsoverførsler 2013 til 2014 Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30364/14

86 Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Den Forslag til anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Bevilling til og med 2013 Rådighedsbeløb 2013 Afrundet Afrundet Sted Projekt Forbrug Korrigeret Restbudget Overføres Overføres Bemærkninger Hele kroner. Bevilling Forbrug Rest budget I alt I alt bevilling 2013 til 2014 ikke Teknisk udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Udvalg i alt Lånefinansieret i alt Side 1

87 Bevilling til og med 2013 Rådighedsbeløb 2013 Afrundet Afrundet Sted Projekt Forbrug Korrigeret Restbudget Overføres Overføres Bemærkninger Hele kroner. Bevilling Forbrug Rest budget I alt I alt bevilling 2013 til 2014 ikke TEKNISK UDVALG Park og Vej Udskiftning af vejbelysning Afsluttes årligt Forskellige stiforbindelser-masterplan Afsluttes Shared spaceløsning - Havnegade Igangværende Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) Tilskud fra Vejdirektoratet Forventes medio Sikring af skolveje-rammebeløb Afsluttes årligt Axeltorv - etape 6, færdiggørelse Igangværende Cyklisthandlingsplan Igangværende Statstilskud Igangværende Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Afsluttes årligt Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Afsluttes årligt Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.-oprydn Igangværende Udv. af vejnet - modulvogntog Igangværende 208 Lystbådehavne * Nyanlæg/levetidsforl.arbj.Nordhavnen Afsluttes årligt *Heraf lånefinansieret KULTURUDVALGET Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum Opstart 1. kvt Vandskulptur på Hornbæk Torv Afsluttet Etabl. af adgangskontrol, Kulturhavnen Afsluttet Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek Er igangsat Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion Igangværende IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Idræt og Fritid Nye boldbaner i Snekkersten Afsluttet Renovering atletikstadion Rønnebær Afsluttes i Aug Side 2

88 Bevilling til og med 2013 Rådighedsbeløb 2013 Afrundet Afrundet Sted Projekt Forbrug Korrigeret Restbudget Overføres Overføres Bemærkninger Hele kroner. Bevilling Forbrug Rest budget I alt I alt bevilling 2013 til 2014 ikke BØRNE- OG UNGEUDVALGET Skoler * Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø Afsluttet 515 Dagpleje og Daginstitutioner Sammenbygn. Bh.Staget/Bh. Bøgen Afsluttet Skimmelsvamp - SFO Mørdråben Igangværende * Heraf lånefinansieret SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården Afventer boanalyse Kronborg Ladegårdsvej Afsluttet Statstilskud Omsorg og Ældre * Pulje til intelligente investeringer Igangværende * Heraf lånefinansieret ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og Bygningsforbedring Jordkøb Køb af Bybjergvej 45, Espergærde Forventes afsl Engholmvej 4, Hornbæk-tilbagekøb Afsluttet Køb af Støberivej Afsluttet Køb af Støberivej Afsluttet Køb af Energivej Afsluttet Jordsalg Karl Olsensvej 1, Hornbæk Afsluttet Side 3

89 Bevilling til og med 2013 Rådighedsbeløb 2013 Afrundet Afrundet Sted Projekt Forbrug Korrigeret Restbudget Overføres Overføres Bemærkninger Hele kroner. Bevilling Forbrug Rest budget I alt I alt bevilling 2013 til 2014 ikke Salg af areal v/snekkersten Station Afsluttet Salg af Fiolgade 13A, Helsingør Afsluttet Salg af Energivej Afsluttet Salg af Bybjergvej Afsluttet Salg af Energivej 29, Helsingør Afsluttet Salg af Støberivej 16, Helsingør Afsluttet Salg af areal v/helsingør Gymnasium Afsluttet Erstatning-ekspropriation/Kongevejsudv Afsluttet Salg af Henriksparken 10, Snekkersten Afsluttet Omkostninger ved køb og salg Afsluttet Byudvikling stationsnære omr. Esp Igangværende Lundegade 15A, istandsætt./renovering Igangværende Spredt byfornyelse Igangværende Statstilskud Afsluttet Kunstgræsbane - Hornbæk Afsluttet Ny skole i bymidten Igangværende Flytning, Børne- og Ungerådg. -Villa Fem Igangværende Bastionen - Skimmelsvamp Igangværende SFO Pyramiden - indeklima Afsluttet Marienlyst slot - Restaurering, svamp Igangværende Forslag 1. Sammenlægn. Af VG Globus Afsluttet Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp Igangværende Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet Afsluttet Margarethagåden-renovering/ombygn Igangværende Analyse-fælles byggeri plejehj/daginsti Igangværende Fremtidig SFO, Espergærde skole Afsluttet Helg. Ungdomsskole, asfaltgulve Afsluttet Omlægn. Af rørføring Ålsgårde Centret Igangværende Børnehuset Vestergården-retablering Igangværende Værftshallerne, køb af kran og IT Igangværende Kommunens arkiv, Prøvestenen Igangværende Halgulv Nordkysthallen Igangværende Sætningsskader Allegade Proces pågår Istandsætt./pavillon Nørrevej Igangværende Ombygn./renov. Servicebygn.Camping Igangsat i januar Plejehj. Strandhøj-ombygn.-indgangsp Afsluttet Oasen: Flytning til Villa Helle Afsluttet Planlagt vedligeholdelse Afsluttes årligt Side 4

90 Bevilling til og med 2013 Rådighedsbeløb 2013 Afrundet Afrundet Sted Projekt Forbrug Korrigeret Restbudget Overføres Overføres Bemærkninger Hele kroner. Bevilling Forbrug Rest budget I alt I alt bevilling 2013 til 2014 ikke Sikring af brugsvandsinstallationer Afsluttet Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) Se intern notat PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Afsluttes årligt Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdsp Afsluttet Nedtagning af pavillon, Prøvestenen Afsluttet Automatisk brandalarm-villa Fem Igangsættes-feb Bymuseum, ny skorsten Igangværende Flytning af billardklub til Gefionsvej Igangværende 826 Administration og Planlægning Kulturværftet Igangværende Kulturhavn Kronborg Igangværende Tilskud Igangværende Busterminal, Prøvestenen Igangværende Tilskud fra Trafiksikkerhedsstyrelsen Nyt Centerområde - Prøvestenen Igangværende Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv Afsluttet * Heraf lånefinansiering Anlæg i alt Side 5

91 Bilag: 3.3. Bilag 3: Specifikation af overførsler Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35417/14

92 Mer-/mindreforbrug pr Forbrug 2013 (a) Korrigeret budget 2013 (b) Mer-/mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug (d) Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 6 pct. (f) Forslag til overførsel over 6 pct. (g) Udvalg Ejendoms- og Miljøudvalget Miljø, Natur og Klima Teknisk udvalg Park og Vej Lystbådehavne Kulturudvalget Kulturen Idræts- og Sundhedsudvalget Sundhed Idræt og Fritid Børne- og Ungeudvalget Forebyggelse Folke- og Specialskoler Dagtilbud og Specialbørnehaver Børne- og ungerådgivningen Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handikap Omsorg og Ældre Anden social service Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelse Erhverv Økonomiudvalget Puljer Ejendomme og Bygningsforbedringer Administration og Planlægning Redningsberedskabet I alt

93 Center for Økonomi og Styring 11. februar 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Ejendoms- og Miljøudvalget i kr. Ejendoms- og Miljøudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbe villinger 2013 Mer- /mindrefo rbrug Overførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. 101 Miljø, Natur og Klima Miljø og Natur , Klima ,7 I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

94 Center for Økonomi og Styring 11. februar 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Teknisk udvalg i kr. Teknisk udvalg Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbe villinger 2013 Mer- /mindrefo rbrug Overførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. 204 Park og Vej Virksomheden Park og Vej , Trafik og Infrastruktur , Parker og Naturområder , Parkering , Trafik og Byrum ,2 208 Lystbådehavne ,9 I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

95 Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring 11. marts 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Kultur- og Turismeudvalget i kr. Kultur- og Turismeudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbevilli nger 2013 Mer- /mindreforbrug Overførsel af merforbrug Uafsluttede Automatisk projekter overførsel finansieret af under 6 pct. frigivelser Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. 309 Kulturen - rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunale Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

96 Center for Økonomi og Styring 20. februar 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Idræts- og Sundhedsudvalget i kr. Idræts- og Sundhedsudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbevilli nger 2013 Mer- /mindreforbrug Forslag til overførsel af merforbrug Forslag til overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer-/mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. 410 Sundhed ,6 Akt.bestemt medfinansiering ,1 Genoptræning ,3 Sundhedsfremme ,5 Poppelgården ,2 Myndighed Sundhed ,9 411 Idræt og fritid ,1 Helsingør Kommunes Idrætsanlæg ,4 Espergærdehallen ,0 Nordkysthallen ,9 Hornbækhallen ,4 Fritids- og Folkeoplysningen ,2 Integrationsråd ,4 Fælles idrætsopgaver ,3 I alt rammestyret mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

97 Center for Økonomi og Styring 18. marts 2014 tsoverførsler på Børne- og Uddannelsesudvalget i kr. Børne- og Uddannelsesudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbe villinger 2013 Mer- Cverførsel af /mindrefor merforbrug brug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. 512 Forebyggelse Den Kommunale Sundhedstjeneste ,8 Den Kommunale Tandpleje ,7 SSPK ,3 UU Øresund ,4 513 Folke- og Specialskoler Fællesudgifter og indtægter skoleområdet Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet klasseskolen ,0 Espergærde skole ,1 Espergærde Skole Espergærde Skole SFO Team V Specialskole Hellebækskolen ,0 Hellebækskolen SFO Hellebækskolen Hornbæk Skole ,5 Hornbæk Skole SFO Hornbæk Skole Helsingør Skole ,8 Helsingør Skole Helsingør SFO Helsingør Specialskoler Tikøb Skole ,3 Tikøb Skole Tikøb Skoles SFO Snekkersten Skole ,9 Snekkersten Skole Snekkersten Skole SFO Snekkersten Specialskole Naturcentret Nyruphus ,6 Løvdal og Bregnehøj ,0 Sprogstimulering ,0 Helsingør Ungdomsskole ,2 Køreteknisk anlæg International Ungdomsklasse ,3 A-klasser ,8 Uddannelseshus Helsingør ,1 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Fællesudgifter og indtægter dagområdet -36,8 Fællesudgifter dagområdet Forældrebetaling og Fripladser PAU-Uddannelser ,0 Dagplejen for særlige sårbare børn ,6

98 Vuggestuen Kringlen ,0 Børnehaven Kirble Krable ,7 Børnehaven Ved Vandtårnet ,4 Børnehuset Nyrup ,6 Børnehaven Mariahjemmet ,7 Hornbæk børnehave ,4 Børnehaven Stokrosen ,9 Helsingør Børneasyl ,3 Børnehuset Møllen ,3 Tikøb Familiehus ,2 Børnehuset Sommerlyst ,8 Børnehuset Tusindfryd ,9 Børnehuset Stauningegården ,1 Børnehuset Fyrtårnet ,4 Børnehuset Troldehøj ,9 Børnehuset Montebello ,0 Børnehuset Kasserollen ,3 Børnehuset Mælkebøtten ,1 Børnehuset Blæksprutten ,4 Børnehuset Bøgen ,1 Børnehuset Søstjernen ,8 Børnehuset Himmelblå ,5 Børnehuset Mariehønen ,1 Børnehuset Snerlen ,1 Børnehuset Rosenkilden ,7 Børnehuset Nørremarken ,9 Børnehuset Abildvænget ,8 Børnehuset Hallandsgården ,3 Børnehuset Skovparken ,6 Børnehuset Søbæk ,8 Børnehuset Hellebæk ,5 Børnehuset Elverhøj ,5 Børnehuset Globus ,4 Børnehuset Snekkersten ,7 Børnehuset Vestergården Børnehuset Stjernedrys ,6 Fritidsklubben Fiolen ,9 Fritidsklubben Krudtuglen ,5 Fritidsklubben Bølgen ,9 Villa Fem ,1 Fritidsklubben Abildtræet ,4 Espergærde Fritidscenter ,3 Fritidsklubben Puk ,8 Specialbørnehaven Himmelhuset ,6 516 Børne- og ungerådgivningen ,7 BUR ,3 Støttepædagogkorpset ,0 Vidtgående specialundervisning Udsatte børn Myndighed - udsatte børn ,1 Helsingør Lokalcenter ,1 Familiehuset ,2 Kvindekrisecentret ,4 I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindre indtægt Der hvor der ikke er skrevet beløb under korrektioner men der stadig er en forskel mellem restbudget og forslag til overførsel, er det fordi at alt ikke indgår i institutionernes ramme og dermed overførbart. Forskellene indgår under fælles område

99 Center for Økonomi og Styring 11. februar 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Socialudvalget i kr. Socialudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbe villinger 2013 Mer- Overførsel af /mindrefo merforbrug rbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. 618 Psykiatri og Handikap , Psykiatrien , Foranstaltninger voksne , Center for Job & Oplevelse* Kronborghus* SPUC* Kronborgsund , Lindevang Værkstedet Ellehammersvej , Helsingør Rusmiddelcenter , Pensionatet i Hornbæk ,9 619 Omsorg og Ældre , Myndighed , Hjemmepleje , Plejehjemmet Grønnehaven , Plejehjemmet Montebello , Plejehjemmet Strandhøj , Plejehjemmet Falkenberg , Plejehjemmet Bøgehøjgård , Plejehjemmet Kristinehøj , Plejehjemmet Birkebo ,6 620 Anden social service , Borgerservice ,8 I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt *På institutioner som er helt eller delvist takstfinansieret beregnes overførslen ud fra bruttoudgifterne.

100 Center for Økonomi og Styring 11. februar 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i kr. Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget Forbrug 2013 Korrigere t budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbe villinger 2013 Mer- /mindref orbrug Overførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbr ug ift. korrigeret budget i pct. 722 Beskæftigelse ,9 Øvrig beskæftigelse ,7 Beskæftigelsestilskud ,4 Integrationråd ,0 723 Erhverv , Erhverv , Rådet for almene boliger ,2 I alt ,5 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

101 Center for Økonomi og Styring 11. februar 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Økonomiudvalget i kr. Økonomiudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbe villinger 2013 Mer- /mindreforb rug Overførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindreforbru g ift. korrigeret budget i pct. 824 Puljer - tværgående ,6 Lønpuljer ,1 Øvrige Puljer ,0 Indefrossede mindreforbrug ,0 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer ,5 Ejendomsadministration og Udvikling ,1 Bygninger ,6 Rengøring ,6 826 Administration og Planlægning ,4 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab ,7 Center for Teknik og Miljø ,1 Center for Kultur, Plan og Erhverv ,2 Center for Omsorg og Ældre ,3 Center for Dagtilbud og Skoler ,6 Center for Psykiatri og Handicap ,4 Center for Job og Arbejdsmarked ,6 Center for Børn, Unge og Familier ,5 Center for Ejendomme ,2 Center for Borgerservice, it og digitalisering ,6 Center for Økonomi og Styring ,4 Center for Politik og Organisation ,1 827 Redningsberedskab ,5 Brand- og Redningsberedskab ,5 I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

102 Bilag: 3.4. Bilag 4: TMK - Klima ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32094/14

103 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Ejendoms- og Miljøudvalget 101 Miljø, Natur og Klima 1003 Klima I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Mindreforbruget i 2013 skyldes primært klimauddannelsen. Uddannelselbehovet for håndværksvirksomheder blev stort set dækket med indsatsen i 2012 og foråret Fremadrettet har udvalget i løbet af 2013 besluttet at rette indsatsen imod uddannelsestiltag i en bredere sammenhæng, herunder imod klimarådgivere og ejendomsfunktionærer i almene boliger. Dette tiltag er først påbegyndt sent i 2013 og har derfor ikke kunne afvikles inden udgangen af regnsskabsåret. Udgifterne hertil kommer primært i 2014, hvorfor hele mindreforbruget ønskes overført.

104 Bilag: 3.5. Bilag 5: KU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34423/14

105 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg:kultur og turisme Budgetområde: 309 Kulturen Totalramme: Helsingør Camping og vandrerhjem I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Camping og vandrerhjem ansøger hermed om overførsel af ubrugte midler i alt kr. Fordelt med kr. til vandrerhjem for indvendig vedligeholdelse (gamle gulvtæppe r udskiftes til fast gulv samt div. maler opgaver.) Campingpladsen med kr. for ikke udførte vedligeholses opgaver i 12 stk. camping hytter. ( køkkenvedligehold samt maler opgaver ).

106 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Turisme I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: En stor del af mindreforbruget i 2013 er på turismeuddannelsen. Dette beløb er dog øremærket projekter i 2014, hvorfor hele mindreforbruget ønskes overført til 2014.

107 Bilag: 3.6. Bilag 6: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30134/14

108 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Idræt og Sundhedsudvalget 410 Sundhed Genoptræning I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Genoptræning ,3 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Mindreforbruget på genoptræning vedrører primært den specialiserede genoptræning der foregår på sygehusene. Den specialiserede genoptræning er en del af kommunens medfinansiering til regionerne. De øvrige områder med fuld finansiering, betaling for færdigbehandlede på hospitalerne (ventedage) og ophold på hospice har i 2013 er merforbrug på kr. Det er til imødegåelse af dette merforbrug at der søges overført kr. af mindreforbruget over 6%

109 Bilag: 3.7. Bilag 7: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32989/14

110 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Fælles Idræt ,3 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Det samlede mindreforbrug på Fælles Idrætsopgaver udgør kr., hvilket søges overført til Jf. byrådsbeslutning ultimo 2013 om støtte til International triatlon stævne søges om overførsel på kr. samt til andre og forventede idrætsbegivenheder i 2014, eksempelvis Öresundsmaraton og Helsingørruten. For at øge borgernes deltagelse i motionsfremmende aktiviteter i foreningsregi søges om overførsel på kr. til indkøb og lancering af markedsføringsportalen Fitdeal. Endvidere søges om overførsel på kr. til ikke afregnede tilskud til talentudvikling

111 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Fritids- og Folkeoplysningen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Fritids- og Folkeopl ,2 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Det samlede mindreforbrug på Fritid og Folkeoplysning udgør kr., hvilket søges overført til Der ansøges om overførsel på kr. til lokaletilskudspuljen, idet der i 2014 forventes ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter til foreningers egne eller lejede lokaler. På baggrund af forskydning mellem kalenderåret vedrørende afregning af mellemkommunal refusion søges om overførsel på kr. I forbindelse med ny organisering på Idræts- og Fritidsområdet søges om overførsel på kr. til udvikling og styrkelse af Frivillighedsbegrebet.

112 Bilag: 3.8. Bilag 8: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32985/14

113 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Børne- og Uuddannelsesudvalget 513 Skoler Samlede fællesudgifter skoler I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Fællesudgifter skoler Øvrige aktiviteter skoleområdet korrektion til driftsoverførsel -691 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforb rug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Samlede fællesudgifter skoleområdet Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Der arbejdes i øjeblikket med en række større ændringer på skoleområdet. Skolereformen skal indføres i skoleåret 2014/15 og den sidste del af kommunens inklusionsindsats skal implementeres samtidig. Det betyder bl.a., at der er sat gang i en større kompetenceudvikling af kommunens lærere. Samtidig indføres der en ny budgettildelingsmodel på skolerne. Det anbefales at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet over 6 % 11,1 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (pædagogiske arbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) øjeblikket med en række s

114 Bilag: 3.9. Bilag 9: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32987/14

115 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Dagplejen for særlig sårbare børn I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforb rug over 6 pct. i kr. Mindrefo rbrug i pct. Totalramme ,6 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Vi søger om at få overført og indefrosset hele vores mindreforbrug, idet vi forventer at få ekstra udgifter til: - Indretning af legestuen og indkøb af nye legetøj samt renovering af det nedslidte køkken og indkøb af en opvaskemaskine: Udbetaling af 3 måneder fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge til 6 opsagte dagplejere: Vi oplever fremgang i børnetallet i dagplejen, hvilket vil evt. kræve genansættelser og højere lønudgift end forventet i 2014.

116 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Fritidsklubben krudtuglen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindrefor brug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme ,5 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Fritidsklubben Krudtuglen ønsker at få overført og indefrosset vores kr. som vi har planlagt skal bruges til at udbygge vores outdoor område har stået på ombygning af vores lokaler og vi ønsker nu at få etableret et outdoor område som er udfordrende og attraktivt for klubbens børn og unge og samtidig et område som er brugbart og innovativt i et fremtidsperspektivt.

117 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Abildvænget I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforb rug i pct. Totalramme ,8 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: I 2014 vil vi få store udfordringer med faldende børnetal og samtidig har vi nogle svære opgaver i forhold til at inkluderer flere børn, som har brug for specialpædagogisk bistand. Jeg ønsker derfor at få overført mit mindreforbrug med henblik på senere frigivelse til ekstra personaletimer.

118 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Abildtræet I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforb rug i pct. Totalramme ,4 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Vi forventer I Fritidsklubben Abildtræet, at få en merudgift og ansøger hermed om overførelse og indefrysning af mindreforbrug over 6 % af korrigeret budget, kr. Dette på baggrund af blandt andet: Budgetændringer grundet ny skolereform pr. 1. august 2014 samt et faldende børnetal. Ændringerne kan, blandt andet påvirke vores personalesituation og derved koste midler i en tilpasnings- og indkøringsperiode. Vi ser derudover pt. mange ubekendte faktorer og uforudsigelige ting der kan kræver en merudgift i Abildtræet forventer blandt andet at bruge midler på: Ramme besparrelser 2014: kr. Ny nomering 2014: kr. Ændring i rådighedsbeløb 2014: kr. Budget ændring grundet ti timers mindre åbningstid pr. 1. august:??? kr. Faldende børnetal: ca kr. Pengene følger barnet/sikkerhedsnet 20%:??? kr. Derudover vil vi i Abildtræet fortsat arbejde med at videreudvikle vores inklusions arbejde: kr. og vi kender allerede en merudgifter til sikring mod indbrud på: kr. Vh Tina Jakobsen Leder i Fritidsklubben Abildtræet

119 Bilag: Bilag 10: BEU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32052/14

120 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Integrationsrådet I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Integrationsrådet ,4 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Mindreforbruget 2013 skyldes at: 1) At valg til Integrationsrådet afvikles i feb/mar Der er betalt i 2013, men der resterer ca kr. 2) Integrationsrådet har modtaget kr. til Fritidsjobprojekt (fra Lions), som endnu er uforbrugte. Projektet fortsætter i ) Integrationsrådet har modtaget kr. (fra Nellemann) til Medborgerskabsprojekt for Kvinder. Dette løber af stabelen i marts I alt søges om overførsel af mindreforbrug på kr. til 2014.

121 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhverv Erhverv I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: På grund af det øgede fokus på erhvervsindsatsen og ambitionen om en øget indsats søges mindreforbruget overført til 2014

122 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhverv Rådet for almene boliger I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Mindreforbruget i 2013 skyldes primært at Helhedsplanen for Ellekildehave blev afsluttet i december 2012 og at midler øremærket hertil ikke kom til udbetaling. Den endelige regnsskabsopgørelse omkring Lerbakken kan vise en efterbetaling fra Helsingør Kommune, såfremt vi samlet set ikke har leveret nok timer i forhold til aftalen. Derfor ønskes hele mindreforbruget overført til 2014.

123 Bilag: Bilag 11: ØK - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34424/14

124 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Økonomiudvalget 824 Puljer Indefrosne mindreforbrug I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Det uforbrugte budget på 54,895 mio. kr. er de resterende indefrosne mindreforbrug der er overført fra regnskab 2012 til budget Da totalrammerne fortsat skal have mulighed for at få frigivet deres indefrosne midler fra 2012/2013 søges de indefrosne midler overfører til budget 2014.

125 Bilag: Bilag 12: ISU - Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32991/14

126 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Espergærde hallen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Espergærde hallen Handleplan: Idrætsudvalget bevilgede i 2008 Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde-Hallen) retten til et overtræk på 5.7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsplanen skal Espergærde-Hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på 0,2 mio. kr. Afviklingsplanen overholdes.

127 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Hornbæk hallen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Hornbæk hallen ,3 Handleplan: Merforbruget er med Hornbæk Hallen aftalt afviklet over 6 år - fordelt med kr. år 1 (2014) og med kr. de følgende 5 år.

128 Bilag: Bilag 13: BU Handleplaner ved merforbrug over 6 pct Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32979/14

129 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Børne- og Ungeudvalget 513 Skoler Naturcentret Nyruphus I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr.merforbrug i pct. Totalramme ,6% Handleplan: Årsagen til merforbruget er det samme, som har plaget os siden 2001, nemlig at de tildelte lønmidler i drifoverenskomsten ikke dækker det faktuelle forbrug. Siden 2011 er det blevet synligt i driftregnskabet idet indtægter fra undervisningstimer på Tibberupskolen ophørte. Dette forhold har vi hvert år gjort opmærksom på i den hedengangne virksomhedsplan. Vi er i drøftese om problematikken på direktionsplan.

130 Bilag: Bilag 14: BU Handleplaner ved merforbrug over 6% Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32982/14

131 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Globus I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,4 Handleplan: (her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, beskrives afviklesplan samt en estimeret tidshorisont for afvikling) Årsag merforbrug 2013: driftoverførsel fra året 2012 kr ,- incl. et varmebudget der er sat for lavt/afgået leder. Der er betalt næste kr ,- i varme i året 2013, sag er under behandling - vores normale forbrug ligger på ca kr Vi har haft ekstra lønudgift til aftrådt leder som vi ikke burde betale. Vi har siden juni 2013 haft jordkloden boende uden at vi har modtaget nogle penge fra dem, herunder daglig drift( lokale, strøm, varme, brug af køkkenet, div forbrugsartikler og beskæftigelsmateriale) Handleplan : 2014: Vi har kapacitetpasset vores personale efter det faldende børnetal, der vil gå et stykke tid før det slår igennem. Vi skal have afklaret Jordklodens betaling til Globus for anvendelse af Globus faciliteter mm. for 2013 og 2014 fremadrettet.

132 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Hallandsgården I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,3 Handleplan: Årsagen til merforbruget i 2013 skyldes hovedsagligt: 1) Ved skiftedag i maj modtog vi langt færre børn end forventet. Historisk set har Helsingør Kommune ikke ville oplyse antalllet af børn på opskrivningslisten og da vi ikke tidligere har haft udfordringer med ledige pladser havde vi ikke taget de fornødne kapaitetstilpasninger i form af reduktion af medarbejderstaben. 2) Vi har haft 2 langtidssyge medarbejdere, hvoraf den ene meget alvorligt. For at indhente underskuddet har vi gjort følgende tiltag: 1) Vi har lukket en stue imidertidiget. 2) Vi har indført større stuer med flere børn end tidligere. 3) Vi har haft en medhjælper der opsagde sin stilling. Vi har ikke genbesat denne stilling. 4) Vi har afskediget en medhjælper 5) Vi har afskediget en pædagog (den ene af de 2 sygemeldte) 6) Vi er ved at afskedige en medhjælper (den anden af de 2 sygemeldte) 7) Vi har udskudt en ansættelse af en souschef 8) Vi har tilpasset kapaciteten pr. 1. maj 2014 hvor vi kan se at der ikke kommer så mange børn som der er normering til. Vi har afskediget yderligere en medarbejder. Da opsigelser desværre har en tidsmæssig efterslæb inden det får effekt vil mange af besparelserne først for alvor slå igennem i 2015 Vi forventer at underskuddet er afviklet senest i 2017.

133 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Hellebæk I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,5 Handleplan: Merforbrug er fremkommet ved langtidssyge medarbejdere, og efterfølgende dyre afskedigelser. Oveni er det faldene børnetal kommet og har udhulet vores planlagte besparelse vha. vakant stilling. Aftrapningsplan er aftalt i efteråret 2013, med Karin Andersen,afskedigelse er iværksat, og vi forventer at være i balance i 2018.

134 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Himmelblå I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,5 Handleplan: Vores merforbrug er opstået ved et gl. byggeri, nogle langtidssygemeldinger, samt mistede børn i forbindelse med Krible Krable åbnede deres vuggestueafdeling. Vi har pt fyldt op og vil kun et par måneder efter store skiftedag mangle børn. For at indhente vores merforbrug har vi har undladt at genbesætte en stilling, dvs, vi har nednormeret med en stilling. I følge mundtlig aftale med Lisbeth Robdrup, baseret på mundtlig aftale lavet med Karin andersen, er vores afviklingsplan derfor som følger: kr kr kr I ballance

135 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,4 Handleplan: 2011: Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet Langtidssygemeldinger og konstitueret leder ca. kr ,- 2012: Merforbrug overført fra Vandtårnet ved sammenlægning ca. kr ,- Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet ca. kr ,- 2013: Merforbrug på løn i fratrædelsesperiode kr ,- Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet ca. kr ,- Udover ovenstående har vi haft 1 langtidssygemelding i henholdsvis 2012 og i 2013, og vores børnetal har været faldende for hvert år fra omkring 58 børn i 1. kvartal af 2011 til 29 i 4. kvartal af 2012, og nu efter sammelægningen med Vandtårnet 39 børn. Nuværende leder tiltrådte stillingen jan og har siden kapacitetstilpasset ved opsigelse af personale over 2 omgange, samt i juni 2013 forestået sammenlægning med Børnehaven Vandtårnet. Pt. samarbejder leder og DS på en løsning if. til medarbejdernes relativt høje lønninger, afstedkommet af høj accinitet. Når dette er afklaret, udformes en handleplan. Eftersom Børnehuset Hornbæk er en lille institution med kun 39 børn (til maj ca. 26), er det meget svært at indhente et så stort merforbrug.

136 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Kasserollen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,3 Handleplan: Negativ driftsoverførsler på kr. fra 2012 til Ekstra lønudgift til tidligere leder pga fratrædelsesaftale, ekstra lønudgift til medarbejder i opsigelsesperiode, medarbejder på barsel. Forbedring af sikkerhed på legepladserne, udskiftning af sand m.m. ca kr. En del af mereforbruget er indhentet i Der er indgået en aftale med kommunen om et mereforbrug på kr. i 2013, kr. i 2014 og 0kr. i 2015.

137 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Snekkersten I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,7 Handleplan: Merforbruget skyldes afskedigelser af personale samt afskedigelse af leder. Afviklingsplan har jeg ikke på plads endnu, men det kommer til at dreje sig om nedskæringer på personaleområde (afskedigelser). Dette skal også ses i lyset af, at der er færre børn i institutionen fra maj måned. Hvor hurtigt vi vil kunne afvikle underskuddet afhænger af hvor stort underskuddet ender ud med at være, men jeg vil estimere at vi skal bruge omkring 5-6 år. Med venlig hilsen Thomas Thomsen Ny leder af Børnehuset Snekkersten

138 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Stjernedrys I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,6 Handleplan: Vi blev i september ramt af flere langtidssygemeldinger. Dette har betydet at vores vikarforbrug har været væsentlig højere end forventet. alligevel har vi formået at bringe vores merforbrug ned med i Vi havde 4 langtidssyge: en er opsagt og er stadig en økonomisk udgift uden refusioner af nogen art, en er fortsat sygemeldt, en er så småt på vej tilbage og en er tilbage på fuld tid. Det har været et langt forløb, som endnu ikke er landet helt. Jeg har sammen med Mia lavet en afviklingsplan for vores merforbrug. I denne plan vil vi have følgende merforbrug i de kommende år: kroner kroner kroner kroner Planen er lavet udfra den forudsætning at vi allerede i 2015 laver den besparelse, på kroner, som kommer i 2017 og årene frem. Med venlig hilsen Berit Laursen

139 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehaven Stokrosen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,9 Handleplan: Vores overførselbeløb på kr stammer fra flere års problemer med at få fyldt op i huset af små 2 årige igennem de sidste år og dels personaleproblemer med fyring af leder. Vi har i 2013 fået bevilget vores udgifter til den leder som stoppede januar 2012 og det hjalp lidt på det. Vi har sammen med kommuens repræsentanter lagt et skema for afvikling af gælden over 6 år. At vi har fået 6 år skyldes at det er svært at skulle afvikle gæld samtidig med at vi jo også er ramt af nedskæringer i disse år. Vi har nedbragt vores omkostninger i 2014 med 10 medhjælpertimer pr 1/7 14. Med venlig hilsen Lene Kildegård, Børehaven Stokrosen Stokholmvej 14, 3060 Espergærde.

140 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Tusindfryd I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,9 Handleplan: Børnehuset Tusindfryd, har været ramt af langtidssygdom, afskedigelser og medarbejdere, der selv har sagt op og har i den forbindelse udbetalt penge for rest ferie samt ny ferie. Der ud over har der ikke været kapacitets tilpasset i fht børnetal i samme periode. Det har altsammen medvirket til et stort underskud. I samarbejde med Lisbeth Robdrup og Mia Agdrup Rasmussen, er der udarbejdet en handleplan, hvor vi forventer at underskuddet er nedbragt i Mange hilsner Pia Strube

141 Bilag: Bilag 15: SU - Handleplaner ved merforbrug over 6 pct. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30136/14

142 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Socialudvalget Budgetområde: 618 Totalramme: Kronborgsund I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug Merforbrug i kr. i pct. Totalramme Kronborgsund ,9 Handleplan: (her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, beskrives afviklesplan samt en estimeret tidshorisont for afvikling) Årsagen til merforbruget : Der er brugt for mange personaletimer Tomgang for bolig i 5 måneder Indkøb af specialfremstillede hjælpemidler, samt epilepsialarmer til to borgere I 2013 har der på grund af to langtidssyge medarbejdere som senere blev opsagt været lønudbetaling til disse i henholdsvis 6 og 7 måneder efter opsigelsen + feriepenge. I samme periode har det været nødvendigt at bemande på grund af borger som flytter ind, dette har givet en væsentlig lønudgift som ikke var planlagt. Plan for afvikling af merforbrug, samt 1% besparelse: Enhedens størrelse (8 boliger) bevirker at enheden er meget sårbar for selv små ændringer, hvilket ses af ovenstående. Der pt. 1 bolig ledig. Derfor er det realistisk, at merforbruget samt besparelsen afvikles over fire år. Dette gennemføres ved at bruge kr mindre i vikarmidler årligt. I beløbet er også indeholdt 1% besparelsen.

143 Bilag: 4.1. Bilag 1 - Proces og tidsplan for udbud A12.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29915/14

144 Sofie Caspersen Fra: Tommy Frost Sendt: 24. februar :06 Til: Sofie Caspersen; Michael Høi Rasmussen; Janne Graae Tinghuus Cc: Bent Johnsen; Tom Noach; Anja Hartmann Lind Olsen Emne: Orientering om proces for udbud A12 Kære alle. Processen for udbud A12 er så småt ved at gå i gang ja de fleste af jer er jo allerede i gang, da vi har haft drøftelser med jer alle gennem trafikbestillingsprocessen. Her har vi jo bedt jer hver især om konkret at tage stilling til nogle konkrete spørgsmål. Så denne mail er blot for dels at orientere jer om processen og give jer lejlighed til at stille yderligere spørgsmål. Der er derfor IKKE lagt op til noget specielt informationsmøde om A12, men hvis nogle af jer har specielle ønsker til et møde, så giv endelig besked så finder vi også ud af det. Tidsplan/proces er overordnet således: 1. maj 2014: Kommuner, der er berørt af udbud A12 afgiver trafikbestilling til Movia, hvori der meddeles, hvilke linjer (se nedenfor) der skal i udbud, og hvilke der ikke skal udbydes som følge af ændrede beslutninger i kommunen. 2. Informationsmøde operatører 5. september Udbudsmateriale udsendes 6. oktober Tilbudsfrist 10. november Forhandlingsrunder i perioden 17. november 2014 maksimalt 11. februar Information til kommuner medio januar Valg af operatør senest medio marts 2015 og offentliggørelse heraf. 8. Nye kontrakter starter 13. december 2015 Movia vil stille krav til busserne jævnfør de af jer opstillede miljømål i Trafikplan Movia vil efter samråd med jer og det konkrete kapacitetsbehov naturligvis stille krav om mindre busser på de linjer, hvor dette giver mening. Nu til de konkrete linjer og forventninger til jeres beslutninger: Helsingør: Linjerne 801A, 802, 803 (90N), 340, 345 og 347 skal i udbud, da kontrakten ikke kan forlænges mere. Her er det vigtigt for udbudsgrundlaget, at Helsingør Kommune i forbindelse med beslutningen om serviceniveau er så konkret som muligt af hensyn til de fremtidige handlemuligheder for kommune i kontraktperioden. Bemærk venligst, at der i den nuværende kontrakt er overdragelse af nuværende busser, hvilket formentlig vil påvirke tilbuddene. Fredensborg: Der skal træffes beslutning om der skal ske genudbud eller ej af linjerne 371, 372, 373 og 820 skal ses samlet, da de to busser er i samme kontrakt nu. Frederikssund: Der skal træffes beslutning om der skal ske genudbud eller ej af linje 818. Hillerød: Der skal træffes beslutning om der skal ske genudbud eller ej af linje 827 kontrakten er forlænget et år fra 2014 til og med Movia har som udgangspunkt påregnet at der IKKE sker genudbud, da kommunen ønsker en ændret og mere effektiv busbetjening i området, herunder også ved eventuelle omlægninger af linje

145 Jeg håber at Movia har opfattet de hidtidige drøftelser og beslutninger korrekt. Med venlig hilsen Tommy Frost Områdechef Rådgivning Nordsjælland, Trafik- & rådgivningscenter Direkte: Mobil:

146 Bilag: 4.4. Bilag 4 - Busnettet i HK pr Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20975/14

147

148 Bilag: 4.5. Bilag 5 - Forslag til busnet fra 2016.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29917/14

149

150 Bilag: 4.2. Bilag 2 - Besparelsesmuligheder for 2015.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31235/14

151 Bilag 2 - Besparelsesmuligheder for 2015 Alle beregninger er ift Movias budget 2014, 2. beh. Buslinje Besparelsesmulighed I kraft fra Skønnet besparelse (mio. kr.) Passagertal Bemærkninger pr. år i 2014 i 2015 Budget 2014 Ændring Ingen kørsel aften og weekend ,78 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 340 Merudgift. Inden for kontraktens tilbageværende reduktionsmuligheder af køreplantimer kan konsekvent al kørsel aften og weekend fjernes, hvis de Timedrift genindføres midt på dagen ,21-0, afgange midt på dagen, som mangler i køreplanen i dag, lægges på igen. Dette er i øvrigt et stort ønske fra administrationen i Center for dagtilbud og skoler, idet der mangler en bus hjem for skolebørn i Espergærde på dette tidspunkt. 345 Ingen kørsel lørdag (eneste weekendkørsel i dag) ,08 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 347 Ingen kørsel aften og weekend ,75 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 801A Ny 353 Fire ekstrature på 801A og 353 i morgenmyldretiden til ungdomsuddannelserne flyttes fra kontraktbus 801A til ekstrabus Alle ture Helsingør St. - Prøvestenen indført som supplement til busbetejningen på Esrumvej sommeren 2013 fjernes ,20 0, ,69 0, Kontrakten udløber decemeber Passagertal er for hele linjen. Scenarie 2, Helsingør - Kokkedal ,19-0,19 Merudgift Besparelse (gevinst) ifm ny kontrakt ,34 0,34 Ny kontrakt fra december og 841 Ingen ændring 0, To sidste aftenture fjernes alle dage ,25 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. SUM 0,00 2, Årlige besparelseskrav 1,63 1,92 Z:\02_CENTER_TM\Trafik og Byrum\Kollektiv trafik\busbestilling 2015\Fra Movia_Helsingør oversigt ver7_redigeret af sca02

152 Bilag: 4.3. Bilag 3 - Besparelsesforslag for 2015.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31236/14

153 Bilag 3 - Besparelsesforslag for 2015 Alle beregninger er ift Movias budget 2014, 2. beh. Buslinje Besparelsesforslag I kraft fra Skønnet besparelse (mio. kr.) Passagertal Bemærkninger pr. år i 2014 i 2015 Budget 2014 Ændring Ingen kørsel aften og weekend ,78 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 340 Merudgift. Inden for kontraktens tilbageværende reduktionsmuligheder af køreplantimer kan konsekvent al kørsel aften og weekend fjernes, hvis de Timedrift genindføres midt på dagen ,21-0, afgange midt på dagen, som mangler i køreplanen i dag, lægges på igen. Dette er i øvrigt et stort ønske fra administrationen i Center for dagtilbud og skoler, idet der mangler en bus hjem for skolebørn i Espergærde på dette tidspunkt. 345 Ingen kørsel lørdag (eneste weekendkørsel i dag) ,08 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 347 Ingen kørsel aften og weekend ,75 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 801A Fire ekstrature på 801A og 353 i morgenmyldretiden til ungdomsuddannelserne flyttes fra kontraktbus 801A til ekstrabus ,20 0,20 Ny 353 Scenarie 2, Helsingør - Kokkedal ,19-0,19 Merudgift Besparelse (gevinst) ifm ny kontrakt ,34 0,34 Ny kontrakt fra december og 841 Ingen ændring 0, To sidste aftenture fjernes alle dage ,25 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. SUM 0,00 1, Årlige besparelseskrav 1,63 1,92 Z:\02_CENTER_TM\Trafik og Byrum\Kollektiv trafik\busbestilling 2015\Fra Movia_Helsingør oversigt ver8_redigeret af sca02

154 Bilag: 4.6. Revideret bilag 2 - Besparelsesmuligheder ofr rev. pr. 8. apri l 2014 Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36448/14

155 Bilag 2 - Besparelsesmuligheder for revideret pr Alle beregninger er ift Movias budget 2014, 2. beh. Buslinje Besparelsesmulighed I kraft fra Skønnet besparelse (mio. kr.) Passagertal Bemærkninger pr. år i 2014 i 2015 Ingen kørsel aften og weekend ,78 0,78 Budget 2014 Ændring/år Ændring/uge Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 340 Merudgift. Inden for kontraktens tilbageværende reduktionsmuligheder af køreplantimer kan konsekvent al kørsel aften og weekend fjernes, hvis de afgange midt på dagen, som mangler i Timedrift genindføres midt på dagen ,21-0, køreplanen i dag, lægges på igen. Dette er i øvrigt et stort ønske fra administrationen i Center for dagtilbud og skoler, idet der mangler en bus hjem for skolebørn i Espergærde på dette tidspunkt. 345 Ingen kørsel lørdag (eneste weekendkørsel i dag) ,08 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 347 Ingen kørsel aften og weekend ,75 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. 801A Ny 353 Fire ekstrature på 801A og 353 i morgenmyldretiden til ungdomsuddannelserne flyttes fra kontraktbus 801A til ekstrabus Alle ture Helsingør St. - Prøvestenen indført som supplement til busbetejningen på Esrumvej sommeren 2013 fjernes ,20 0, ,69 0, Kontrakten udløber decemeber Passagertal er for hele linjen. Scenarie 2, Helsingør - Kokkedal ,19-0,19 Merudgift Besparelse (gevinst) ifm ny kontrakt ,00 0,00 Ny kontrakt fra december Desværre ingen gevinst 840 og 841 Ingen ændring 0, To sidste aftenture fjernes alle dage ,25 0, Der må forventes øgede omkostninger til Flextur. SUM 0,00 2, Årlige besparelseskrav 1,63 1,92 Foreslået udtaget fra besparelsen 0,43 c:\polweb2\work\files_2572_ xlsx

156 Bilag: 4.7. Administrationens svar på spm. Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39575/14

157 Notat Sag nr. 4 - Besparelser på busdriften i 2015 og 2016 På mødet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 8. april 2014 blev der stillet fem spørgsmål, som administrationen lovede at besvare inden byrådsmødet den 28. april Desuden har Morten Westergaard stillet to yderligere spørgsmål. I det nedenstående er alle spørgsmål og svar samlet: 1. Hvilke besparelser det vil give, at buslinje 840 nedlægges? Linje 840 koster 1,1 mio. kr. pr. år. Besparelsen vil på grund af den gældende kontrakt tidligst kunne realiseres fra Hvad koster det, hvis der indføres gratis bustransport i kommunen? Indtægterne på de lokale linjer i Helsingør Kommune er ca. 20,4 mio. kr. pr. år. Indtægterne på de flerkommunale linjer i alt er ca. 21,6 mio. kr. pr. år. Heraf er Helsingørs andel ca. 35 % svarende til ca. 7,5 mio. kr. Samlet set er indtægterne fra busdriften i Helsingør Kommune ca. 28 mio. kr. pr. år. Det er Movias bestyrelse, som har beslutningskompetencen i forbindelse med ændringer af takstsystemet, herunder en evt. indførelse af gratis bustransport i Helsingør Kommune. 3. Hvad koster indførelse af enhedspris for flexture i kommunen? Flextur er under indkøring i Helsingør Kommune, og der foreligger derfor endnu ikke et validt grundlag til at vurdere omkostningerne ved at indføre en enhedspris for Flextur. Den nuværende grundtakst på 24 kr. er inkl. 10 km kørsel. Hovedparten af turene internt i Helsingør Kommune er under 10 km. Disse ture vil koste det samme uanset om der anvendes den nuværende takst eller en enhedstakst på 24 kr. En evt. ændring af taksterne for Flextur skal besluttes af Movias bestyrelse. 4. Om der findes byer i Danmark med gratis busdrift? I Ikast-Brande Kommune er alle busser, som kører internt i kommunen, gratis for brugerne. I Ballerup Kommune er servicebussen gratis. Odense har også en gratis bybus. 5. Hvad vil betyde økonomisk, hvis busserne er mindre? Indsættelse af mindre busser i forbindelse med et udbud forventes at reducere timeprisen med mellem 30 og 50 kr. pr. time. En forudsætning herfor er, at de mindre busser har tilstrækkelig kapacitet til at kunne transportere passagererne på den pågældende buslinje også i myldretiderne.

158 6. Angående bus 340 Espergærde-Hornbæk, og det at man vil skære aftenkørsel. Hvornår er det fra.. fra kl. 18 eller 19? Forslaget om at skære aftenkørslen væk på blandt andet buslinje 340 indebærer, at der på hverdage kun vil være kørsel indtil kl Det vil sige, at i forhold til den nuværende køreplan er de sidste afgange kl og kl fra henholdsvis Hornbæk og Espergærde. 7. Angående flexbus. Hvis man ringer og man vil fra A til B og er 5-6 personer, er det så stadig muligt. Jeg spørger fordi jeg har hørt et rygte om at når de kommer til et sted vil de kun have 2-3 stk. Men der er vel ingen begrænsning, kun forhold til busstørrelse..? Der er ingen begrænsning på, hvor mange der kan bestille Flextur til og fra samme adresser, men det er højst tre personer, der kan opnå rabat for medrejsende (halv takst). Jeg går ud fra, at enten kommer der en stor bil, eller også kommer der to små, alt afhængig af hvad der er i nærheden. Jeg har ikke hørt dette rygte, eller denne problemstilling før, men er der kendskab til et konkret tilfælde så giv meget gerne Movia besked på tlf

159 Bilag: 5.1. Baggrundsskema miljøscreening Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28353/14

160 Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ). Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4, jf. 3, stk. 1, nr. 1 Kan planen påvirke et internationalt beskyttelsesområde, jf. 3, stk. 1, nr. 2 Ja Nej Bemærkninger x x Lokalplaner der måske skal miljøvurderes Punkterne i skemaet er hentet dels fra lovens bilag 2 dels fra forslag til vejledning til loven. Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv x x Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Nærliggende naturområder x x Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Ramsarområder Spredningskorridorer x x x x

161 Naturbeskyttelsesområder, jf. Naturbeskyttelsesloven, søer, vandløb, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. ( 3) Beskyttelseszoner, jf. Naturbeskyttelsesloven, Klitfredede arealer ( 8-11) Strande ( 15) Søer og åer ( 16) Skove ( 17) Fortidsminder ( 18) Kirker ( 19) x x Søen i lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og der må ikke ske ændringer i søens tilstand uden forudgående dispensation. Projektet for lokalplanen vurderes ikke at berøre området. Kystskrænten umiddelbart nordøst for lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Projektet for lokalplanen vurderes ikke at berøre strandbeskyttelseslinjen. Der er en skovbyggelinje, på lokalplanområdets sydøstligste del, området, der bebygges, berøres ikke af skovbyggelinjen. Grønne områder x Lokalplanområdet grænser op til kystskrænten mod Kattegat og inden for 600 m ligger Teglstrup Hegn. Grønne kiler i og omkring byer x Havearealet mellem bebyggelserne Birkebo og Hellebo Park indgår i Fingerplanens grønne kiler i det indre storbyområde. Skovrejsning/-nedlæggelse Fredsskov (skovloven) Fredninger, jf. Naturbeskyttelsesloven x x x Stengærdet langs Gl. Hellebækvejs nordlige side er fredet. Projektet for lokalplanen vurderes ikke at berøre det fredede område. Landskab Landskabelig værdi x Planen ligger umiddelbart ovenfor kystskrænten ned mod Kattegat. Bebyggelsen har et parklignende haveanlæg, der åbner sig mod kysten og udsigten ud over vandet. I lokalplanen fastholdes bebyggelsens haveanlæg ubebygget. Geologisk særpræg Naturgenopretning Kystområde x x x Jordbund Jordforurening (registreret/ikke registreret) x Byzonejord er i udgangspunktet klassificeret som lettere forurenet, hvilket betyder, at jord fra anlægsarbejder er omfattet af jordforureningslovens 50 angående anmeldepligt.

162 Risiko for forurening x Det vurderes, at den fremtidige anvendelse ikke vil medføre risiko for jordforurening. Jordhåndtering/flytning x Flytning af jord væk fra ejendommene bl.a i forbindelse med byggearbejde skal anmeldes til kommunen. Vand Afledning af overfladevand x Afledning af spildevand Påvirkning af vandløb, søer og vådområder Grundvandsforhold (sænkning/stigning) Risiko for forurening af grundvand x x x x Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Den planlagte arealanvendelse udgør en begrænset risiko for grundvandet og vurderes som uden betydning i forhold til vandindvindingsinteresser. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra evt. trafik til og fra området Lugtgener x x x Der forventes alene en mindre stigning af trafikken til og fra området, også i forbindelse med byggefasen vil trafikken til området midlertidigt øges. Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer Råstoffer Kemikalier Affaldsmængde Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug) x x x x x x x x Støj Vibrationsstøj x Det vurderes at der i forbindelse med byggefasen kan forekomme vibrationsstøj.

163 Luftbåren støj fra omgivelserne til lokalplanområdet Luftbåren støj fra lokalplanområdet. x x I forbindelse med byggefasen kan omgivelserne blive påvirket af støj. Trafik Adgang til området x Parkering x Der etableres kælderparkering til ny bebyggelse samt delvis til brug for Birkebo. De pladser, der forsvinder, når bebyggelsen opføres kan genetableres langs adgangsvejen. Øvrige p-pladser fastholdes. Trafikafvikling/belastning x I forbindelse med byggefasen kan omgivelserne blive påvirket af øget trafik. Trafikstøj x I forbindelse med byggefasen kan omgivelserne blive påvirket af øget trafikstøj. Trafiksikkerhed/ulykker Energiforbrug (transport) Privat/offentlig transport x x x Klimatiske faktorer Evt. påvirkning af klima x Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse. Klimaændring som påvirker eksisterende bebyggelse, infrastruktur, vandstand m.v. x Kulturarv Kulturværdier x Nabobebyggelsen Konventum/ LO-skolen er udpeget som kulturhistorisk anlæg. Planen påvirker ikke nabobebyggelsen. Kirker og deres omgivelser x Arkitektonisk arv x Lokalplanområdets eksisterende byggeri er af høj arkitektonisk kvalitet, som repræsentanter for skandinavisk humanisme. De eksisterende arkitekturværdier påvirkes ikke af planens indhold. Arkæologisk arv x

164 Beskyttelser i henhold til Museumsloven: Sten- og jorddiger ( 29a- 29d) Fortidsminder ( 29e-29h) Fredede eller bevaringsværdige bygninger. x x Nabobebyggelsen Konventum/LO-skolen er i kommuneatlasset udpeget som bevaringsværdig med en høj bevaringsværdi. Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning x Sundhedstilstand Svage grupper (trafik) Friluftsliv/rekreative interesser Badevand/strandliv Begrænsninger og gener overfor befolkningen Sikre adgang til service (offentlig/privat) Sikre sunde boliger Sikre sikkert strålingsniveau x x x x x x x x Sikkerhed Brand, eksplosion, giftpåvirkning kriminalitet x x Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold x Påvirkning af erhvervsliv x Benyttelse i dagtimerne x Områdets boliger medfører liv døgnet rundt. Benyttelse i aftentimerne x do. Benyttelse om natten x do. Visuel effekt

165 Arkitektonisk udtryk x Lokalplanen muliggør en ny bebyggelse med egen arkitektonisk kvalitet og med reference til de eksisterende bygninger i materialevalget, de gule mursten. Lys og/eller refleksioner Tilpasning lokalmiljøet x Se under Arkitektonisk udtryk. Højde/omfang i forhold til lokalområdet x x Ny bebyggelse opføres i 3 etager svarende til højden af de eksisterende etageboliger i Hellebo Park. Andre forhold x Samlet vurdering På baggrund af screeningen vurderes det at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner.

166

167 Bilag: 5.2. Lokalplanforslag Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28489/14

168 Forslag af 8. april 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Borsholm Hellebæk Havreholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Konventum, LO Skolens konferencecenter Plejehjemmet Birkebo Hellebo Park Gl. Hellebækvej Feriebyen Helsingør Idrætsanlæg N Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Kommuneplantillæg nr. 17 Lokalplan 1.127

169 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes og andre instansers mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold på sin ejendom. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Ejendoms- og miljøudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planen. Planen offentliggøres i minimum 8 uger. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejen-domsog Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bin-dende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzo-nerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirk-ning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Fremlæggelse af planforslaget og indsigelses-frist kan ses sidst i redegørelsen.

170 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Lokalplanens anvendelse Veje, stier og parkering Aflysning af lokalplan og servitutter Bebyggelsens omfang og placering Klima og Energi Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkning... 8 Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...12 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Klima og energi...12 Spildevandsplan Varmeplan...12 Museumsloven Naturbeskyttelsesloven...12 Kystnærhedszonen...12 Handicapforhold...13 Fredning...13 Bevaringsværdig bebyggelse...13 Beplantning og haveanlæg...13 Jordforurening og -håndtering...13 OD Område med drikkevandsinteresser...13 Aflysning af lokalplan...13 Miljøvurdering...13 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Miljøscreening...16 Kortbilag

171 Hvorfor denne lokalplan? Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser, der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Bebyggelsen opføres i tre etager, hertil kommer en høj kælder, der anvendes til parkering og opbevaringsformål. Tredje etage udformes som et penthouse, hvor taghuse ligger tilbagetrukket i forhold til facaden mod den omgivende vej. Den nye seniorboligbebyggelse placeres på et areal, der i dag er parkeringsplads. Bygherre beskriver bl.a. projektets overordnede idé således: Det nye byggeri er placeret som en U-formet afslutning af den indre randbebyggelse nord for højhuset på det eksisterende parkeringsareal så det indre gadeforløb i Hellebo kan afsluttes med en brugbar grøn pladsdannelse, som supplement til det lidt forblæste område ved foden af højhuset. Mod omgivelserne fremtræder seniorbofællesskabet som et afsluttet bygningslegeme, mens gårdrummet det sociale rum er tænkt udformet som en skålformet dal af adgangsstier og terrasser/altaner med grøn beplantning. Illustration: Den nye bebyggelse i enhed 1 set fra adgangsvejen. 4

172 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er formålet med lokalplanen: at muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på arealet, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebo Park-bebyggelsen, at fastholde det eksisterende haveareal. 2 - OMRÅDE OG ZONESTATUS Den tidligere lokalplan muliggjorde opførelse af tagboliger oven på Hellebo Parks tre etagers blokke, med vedtagelsen af denne lokalplan er dette ikke længere muligt. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter pr nedennævnte matr.nr. samt alle parceller, der udstykkes efter denne dato: 1h, 1gh ejerlejlighederne og 1gp alle Marienlyst, Helsingør Jorder. 2.2 Lokalplanens område er opdelt i enhederne 1-4, som illustreret på kortbilag LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Enhed 1 udlægges til helårsboligformål. 3.2 Enhed 2 (Hellebo Park) udlægges til helårsboligformål. 3.3 Enhed 3 (Birkebo) udlægges til plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter, herunder restaurant og gæsteboliger. 3.4 Enhed 4 udlægges til friareal og have. 4 - VEJE, STIER OG PARKERING 4.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra Gl. Hellebækvej ad vejen Hellebo Park som vist på kortbilag Vejen Hellebo Parks forløb kan justeres i forbindelse med realiseringen af den nye bebyggelse, som vist på kortbilag 2. 5

173 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4.3 Parkering Enhed 1: Der udlægges mindst 50 p-pladser i kælder/parterreetage. Mindst 10 % af p-pladserne her skal indrettes som handicappladser. Enhed 2: Der udlægges 45 p-pladser langs adgangsvejen, som vist på kortbilag 2. I forbindelse med forlægning af vejareeal kan indretningen af p-arealet ved foden af højhuset reguleres, arealet skal indeholde mindst 30 pladser. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af den nye bebyggelse indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført, dækkes parkeringsbehovet for den (p-norm ved ældreboliger: 1 plads pr. 2 boliger) og for plejecentret Birkebo (ca. 30 stk.) samlet i den nye kælder/parterreetage (mindst 50 p-pladser). Derudover udlægges i alt 45 pladser langs adgangsvejen, med mulighed for senere etablering. Disse pladser var også udlagt i den tidligere lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Lokalplanen ændrer ikke ved områdets øvrige p-pladser, som de er udlagt i den eksisterende lokalplan 1.103: 18 pladser ved etageboligernes sydvestlige og sydøstlige hjørner. 102 pladser i garagerne under etageboligerne. 48 pladser i rækkehusenes carporte. 48 pladser langs vejen gennem bebyggelsen. 4.4 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 5 - AFLYSNING AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER 5.1 Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr Tagboliger Hellebo Park / udvidelse af Birkebo i Helsingør, vedtaget den 1. marts BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Lokalplan muliggjorde bl.a. tagboliger ovenpå Hellebo Parks etageboliger. Tagboliger er ikke længere mulige, i stedet kan der bygges i enhed 1 som beskrevet i denne lokalplan. 6.1 Området må kun bebygges i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan. Undtaget herfra er tekniske anlæg f.eks. transformatorstationer af begrænset omfang. 6

174 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 6.2 Enhed 1: Der må kun opføres bebyggelse inden for byggefeltet vist på kortbilag 3. Der kan opføres ca. 40 boliger. Det maksimale etageareal fordeles på flg. måde: På kortbilag 3 er illustreret et eksempel på udformning af penthouseetagen, antallet af bygninger ligger ikke endeligt fast. Kælder/parterreetage: maks m etage: i alt maks m 2 Tagetage/penthouse: maks. 350 m 2 Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager samt kælder/parterreetage. Bebyggelsens 3. etage skal udformes i en kombination af tagterrasser og penthouse-bygninger, d.v.s. som en etage med facader trukket tilbage i forhold til bygningens generelle facadelinje mod omgivelserne. Penthouse bygningerne skal være i sammenhæng med lejlighederne nedenunder, som bliver i to etager. Bebyggelsen kan opføres i en højde af maks. 13,5 m over terrræn. I kælder/parterreetage kan der indrettes enkelte beboelsesrum i sammenhæng med lejligheden ovenover i bebyggelsens sydligøstlige hjørne. 6.3 Enhed 3: Inden for enheden kan den eksisterende bygningsmasse tilbygges i mindre omfang med en eller flere tilbygninger i en etage og med et samlet areal på 150 m 2. Den del af Birkebo-bebyggelsen, der er markeret på kortbilag 2, kan nedrives. 6.4 Enhed 4 haveareal må ikke bebygges. 7 - KLIMA OG ENERGI 7.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Enhed 1: Bebyggelsen skal opføres med facader mod omgivelserne i murværk med samme farve og forbandt som facader på nabobebyggelserne Hellebo Park og Birkebo. Et princip for facadenes udformning er vist på kortbilag 5. Der skal anvendes ikke-reflekterende tagmaterialer. Tage kan etableres som grønne tage. 7

175 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal etableres belægning og beplantning efter princippet vist på kortbilagene 2 og 3. Generelt må der i lokalplanområdet kun hegnes med levende hegn og hække. 9.2 Parkeringsarealerne langs adgangsvejen Hellebo Park, markeret på kortbilag 2, skal anlægges i græsarmeringssten eller lignende, således at arealet fremstår grønt. Parkeringsarealerne skal kranses af en bred, bøgehækbeplantning i en højde af mindst 1,20 m, som vist på kortbilaget. 9.3 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være i 3 m s højde og må hverken inden for området eller set udefra virkende blændende. Hvor det er muligt, skal belysning opsættes på bygninger. 9.4 Der skal indrettes containergård for bebyggelserne langs Birkebos nordfacade, som vist på kortbilag 2. Containerpladsen skal afskærmes med hækbeplantning. Der kan i forbindelse med containergården etableres nedgravede genbrugscontainere, se kortbilag FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Det er en forudsætning for, at bebyggelsen kan tages i brug, at: - der er etableret veje, stier, beplantning og belægning, som beskrevet i 9.1 og 9.2 samt kortbilagene 2 og LOKALPLANENS RETSVIRKNING 11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 8

176 Lokalplanens bestemmelser Vejledning I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d.???? p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 9

177 10

178 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.B.44 Hellebo I henhold til 22 i Lov om planlægning lovbekendtgørelse nr. nr. 587 af fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning og benævnt 1.B.44 Hellebo: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres ny bebyggelse på det eksisterende p-areal nord for Hellebo. d. Udover ovenstående kan ny bebyggelse kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær Borgmester / Bjarne Pedersen Kommunaldirektør 1.B25 1.B35 1.D30 1.B44 1.F27 1.B34 1.F37 1.B84 1.F25 1.F21 1.B82 11

179 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i område 1.B.44 Hellebo. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres 36 tagboliger i tilknytning til den eksisterende boligbebyggelse Hellebo Park og en udvidelse med 8 boliger samt en centerudvidelse af institutionen Birkebo. d. Ny bebyggelse kan kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. e. Den samlede udvidelse af bruttoetagearealet må ikke overstige m 2. Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Fingerplan 2013 Klima og energi Spildevandsplan Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som muliggør opførelse af den nye bebyggelse og fjerner muligheden for at opføre tagboliger. Lokalplanområdet ligger i Fingerplanens Ydre storbyområde, d.v.s. i byfingeren mod nord og grænser op til planens kystkile, som består hovedsagelig af kystskrænten og forbindelsen ned til kysten. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan Byrådet har vedtaget, at nybyggeri omfattet af lokalplanen skal opføres efter Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri. Området er separatkloakeret. På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Området er udlagt til fjernvarme. Lokalplanen muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Naturbeskyttelsesloven Søen på matr.nr. 1h er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er beliggende inden for det eksisterende byområde og den nye bebyggelse i maksimum tre etagers højde er omgiver af eksisterende bebyggelse i op til ni etagers højde. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. 12

180 Redegørelse Handicapforhold Fredning Bevaringsværdig bebyggelse Beplantning og haveanlæg Jordforurening og -håndtering OD Område med drikkevandsinteresser Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige, at handicapforholdene er indarbejdet og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Det træbeplantede dige langs matrikelgrænsen mod Gl. Hellebækvej er fredet. Lokalplanen muliggør ikke indgreb i diget. Bebyggelserne Birkebo og Hellebo Park er med deres arkitektur repræsentanter for skandinavisk humanisme. Akademirådet har ved en tidligere lejlighed refreeret til dem som karkaterfulde og helstøbte arkiteturværker. Jørn Utzon har udformet bebyggelsernes hoveddisponering - også i relation til landskabet, og da han maåtte afbryde arbejdet for at tage til Sydney, overtog Halldor Gunnløgsson opgaven med at realisere bebyggelserne. Der hører en stor parklignende have til bebyggelserne Hellebo Park og Birkebo. Lokalplanområdets areal er områdeklassificeret og flytning af jord væk fra ejendommene skal anmeldes til kommunen. Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Den planlagte arealanvendelse udgør en begrænset risiko for grundvandet og vurderes som uden betydning i forhold til vandindvindingdinteresser. Aflysning af lokalplan Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr Tagboliger Hellebo Park / udvidelse af Birkebo i Helsingør, vedtaget den 1. marts Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af ) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: - om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, - om procedurereglerne er overholdt, - om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. 13

181 Redegørelse Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Helsingør Kommune, Center for Kultur, Plan og Erhverv, Stengade 59, 3000 Helsingør senest d.????. Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Naturog Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden senest d.??????. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24 i Lov om planlægning, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendomme i overensstemmelse med forslaget jf. lovens 17. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommunepla-nens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlæg-ges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommu-neplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når be-byggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Mindretalsudtalelse... 14

182 Fremlæggelse- og indsigelsesfrist Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt i 8 uger fra d. xx - xx i overensstemmelse med reglerne i Lov om Planlægning Forslagene kan ses følgende steder: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 59, 3000 Helsingør. Center for Teknik, Miljø og Klima, Mørdrupvej 15, Espergærde. Borgerservice på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, Helsingør. Hovedbiblioteket i Helsingør, Espergærde Bibliotek, Abildvænget Bibliotek, Vapnagård Bibliotek, Kulturhuset Bølgen og Hornbæk Bibliotek. De kan også ses på Helsingør Kommunes hjemmeside under Find din lokalplan og lokalplaner i høring her Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg bedes så vidt muligt sendt elektronisk på adressen: Center for Kultur, Plan og Erhverv, Stengade 59, 3000 Helsingør senest d.???? Evt. spørgsmål til lokalplanforslagene kan rettes til ark.???? på tlf

183 Miljøscreening Miljøscreening Miljøscreening af lokalplan nr for Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Hvis Byrådet på baggrund af screeningen finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse. Hvis Byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres. Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4? Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske naturtræk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Nej Nej Nej Nej Planen er i overensstemmelse med kommunens intentioner for området. Projektet til nybyggeri indgår i et samspil med nabobebyggelserne. Planen omfatter et område, der i dag er bebygget med etage-, række- og klyngehuse. Ny bebyggelse indgår i det allerede delvisudbyggede område. Nyt byggeri skal opfylde eksisterende lovgivning på området. Planen påvirker ikke naturtræk. Bevaringsværdier i den eksisterende bebyggelse påvirkes ikke af planen. Lokalplanen påvirker ikke beskyttede områder. Afgørelse om miljøvurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering bl.a. fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. Rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. Dette skema er udarbejdet på baggrund af et større screeningsskema. 16

184 61cn 61aq 88 61ay 61ah 61al 61cu 61ag 61ad 61f 61cd 61bt 61ak 61co 61z 61i 61bh 61bi 61ø 61bx 61aa Kortbilag 1 N 61ae 61at 61v Ejler Jensens Vej 61cm 61t 61cx 61cc 61ac 61s 61cb 61aæ 61ca 61bø Nordre Strandvej 61an 61am 61by 61as 61æ 61bæ 61br 61cf 61bq 61aø 61bn 61cø 61bz 61bg 61cp 61bm 61cs 61bv 61bu 61ba 61l "c" 1b 1do 1bg 89 61bp 61bf 61bo 61ap 61bd 61be 61k 61bb 61bc 61bs Højstrupvej 1dy 1ek 1ey 1gg 1ez 1fl 1eø 1fa 1dø 1ge 1eb 1dn 1dq 1ap 1bf 1ha 1bh Konventum, LO Skolens konferencecenter 61a ENHED 1 Ny bebyggelse 1gh ENHED 3 Birkebo 1gp 1hk 1ei Eremitvej 1er 24a 1gp ENHED 4 Haveareal 1h 1es 1a 1dz 1el 1eo 1o 1gc Eremitvej 1dæ 1ep 1fæ 1gf Magdalenevej 1g 1n 1ec 1eæ 1m 1fz "n" 1bl 1bk 1ed 1ev 1et Lappestensvej 1fy 1fx 1eu 1ee 1gø 1fr 1fø 1fk 1fs 1ef 1eg "f" 1fq 1gr Mariavej 1fv 1gs 1gk 1l 1aq 1gt 1fu 1ga "x" 1ar 1fp 1as 1fo 1cs 1at 1hb 1au "g" 1av 1fn 1fm 60b 1gl 60f 61d 1gh ENHED 2 Hellebo Park 1hm 1ho 1gu "m" "ao" 1p 60d 1i Gl Hellebækvej Feriebyen 59a 1ao "q" 1an Helsingør Idrætsanlæg 1hn Helsingør Overdrev Helsingør Markjorder 1a 39z 58d 58e 58b "br" 90 72a 59c Enhedsafgrænsning 39b 100m 58h 1eh 1el 58i 21ar 1br "az" 1b 72a Marienlyst, Helsingør Jorder 1en Lokalplanområdets afgrænsning Mål 1: a 62d 69ø 69aa 69ab 69e 69æ 69z 69y 69x 69u 69t "o" 69f 69g 69h 69i 69v 69k 69s 69l 69p 1bz 69n Boliger ved Hellebo Park i Helsingør 1bv 69m 1cb "ap" Lokalplan bæ 1bx 1cf Matrikeloplysninger 1cc 1ck 69q 1bø 1co 1by 1cg Helsingør Kommune 8. april cd 1ad 1cl 1cp 17 Pontsøvej Tårnhøjvej Kongedammen 62c "ay" Kongedammen "ap" 1aæ 1aø 1az 69d 69ak "ci" 1ct 1ca Holger Danskes Vej 1ay Gefionsvej Damhusvej Mjølnersvej 1ch 1ab 1ce 1cq 1ac 1cm 1ci 1cr 1ø 1aa 1af 69o 1ah 1ae

185 Kortbilag 2 N Nedgravede containere Affald Affald KONVENTUM, LO SKOLENS KONFERENCECENTER Del af bygning fjernes området bruges til afsætning BIRKEBO Ankomstplads til Birkebo P-kælder min. 50 pladser Brandvej Have HELLEBO PARK Ny hæk 45-P Ny hæk Ny sti 18 Vejadgang Vejadgang Ny beplantning Hække Flisebelægning / torv Lokalplanområdets afgrænsning Enhedsafgrænsning 25m Mål 1:1000 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Veje, Parkering og Beplantning Helsingør Kommune 8. april 2014

186 Kortbilag 23 N KONVENTUM, LO SKOLENS KONFERENCECENTER Nedgravede containere Affald Affald BIRKEBO Ankomstplads til Birkebo Have Byggefelt Ny beplantning Hække Flisebelægning / torv Ophold + adgang - 1. sal Ophold + adgang - 2. sal HELLEBO Tagterrasse Penthousebygninger, eksempel Lokalplanområdets afgrænsning Enhedsafgrænsning 12,5m Mål 1:500 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Adgangsforhold - Gårdhave Helsingør Kommune 8. april

187 Kortbilag 4 Snit A-A Snit B-B LO-skolen Snit C-C Ny bebyggelse Hellebo Ny bebyggelse Birkebo Ny bebyggelse Birkebo Hellebo LO-Skolen LO-Skolen LO-Skolen A B C A Hellebo Hellebo Hellebo Birkebo Birkebo B Birkebo C 20 50m Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Princip snit Helsingør Kommune 8. april 2014

188 Kortbilag 25 Hellebo indkørsel til P-kælder Fælles have udkørsel til P-kælder indgang til fælleshave/terrasse Hellebo Facade mod syd Facade mod vest Facade mod øst 20m Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Facader Helsingør Kommune 8. april

189 Bilag: 6.1. Kystmiljøberedskabsplan Nordsjælland endelig version Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27261/14

190 Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Version 2013/14 1

191 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FORMÅL OPBYGNING AF PLANEN RAMMER FOR KOMMUNERNES KYSTMILJØBEREDSKAB OPDATERING AF PLANEN ØVELSE OG UDDANNELSE OPERATIONEL PLAN OPERATIV ORGANISATION Krisestab ved hændelser, der involverer en kommune Krisestab ved hændelser, der involverer flere kommuner Oversigt over opgaveområder og ansvarlige Kontaktoplysninger på krisestab, andre aktører mv OPERATIVE PROCEDURER I FORM AF INDSATSPROCEDURER Alarmering og aktivering af kystmiljøberedskabet Anmeldelse af hændelse til Miljøstyrelsen og refusionsmuligheder...13 a. Krav til anmeldelsens form Indsatsledelse...14 a. Bestemmelse af relevant indsatsniveau (niveau 1, 2 eller 3)...14 b. Prioritering af indsatsen forskellige steder...15 c. Assistance og koordination med andre aktører i kystmiljøberedskabet...15 d. Styring af entreprenører Varsling af brugere af berørt område (fiskere, borgere, turister mv.) Opsamling, deponi og bortskaffelse af opsamlet affald mv Prøvetagning og sikring af beviser Logføring Ekstern kommunikation...18 a. Kontakt til borgere, presse og media...18 b. Kontakt til forsikringsselskaber (ved kendt skadevolder) Sekretariat BILAG...19 BILAG 1: KORTMATERIALE...19 Kort 1: Kort over den samlede kyststrækning med overordnet prioritering prioritet: Sårbare kystområder (Nivåbugten) prioritet: Havne prioritet: Stenstrande (blå streger) og 4. prioritet: Sandstrande (gule streger)...23 Kort 2: Kort over hver kommunes kyststrækning med hver kommunes prioritering..27 Kort 3: Adgangsveje til kyststrækning...39 Kort 4: Opsamlingssteder...45 Kort 5: Depotmuligheder...50 BILAG 2: MATERIELOVERSIGT...53 BILAG 3: SKABELON TIL LOG...54 BILAG 4: KONTAKTOPLYSNINGER TIL HAVNE

192 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at beskrive, hvordan kommunerne skal agere i tilfælde af olieog kemikalieforureningshændelser langs kysten i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, herefter kaldet kommunernes kystmiljøberedskab. Planen gælder både hændelser, der omfatter en af kommunerne og hændelser, der omfatter flere eller alle fire kommuner. 1.2 Opbygning af planen Planen er opbygget med henblik på at være en simpel, overskuelig og handlingsorienteret manual, som aktørerne kan anvende i tilfælde af forureningshændelser i kystnære områder og havne. Den overordnede opbygning af planen er følgende: 1. Kapitel 1 er indledning, herunder bl.a. beskrivelse af de lovmæssige rammer for kommunernes kystmiljøberedskab samt procedure for opdatering af planen. 2. Kapitel 2 er den operationelle plan, som konkret beskriver, hvad der skal gøres i tilfælde af hændelser og hvem der skal gøre det. Afsnit 2.1 og 2.2 (side 6-18) er de vigtigste afsnit i planen i en akut situation. 3. Kapitel 3 indeholder bilag i form af kort, materieloversigt og skabelon til log. 1.3 Rammer for kommunernes kystmiljøberedskab Rammerne for kommunernes opgaver og ansvar i tilknytning til kystmiljøberedskabet er defineret ud fra følgende lovgivning: Lov nr. 476 af 30. juni 1993 om havmiljø, 34, 35 og 36 med tilhørende uddybende bekendtgørelser, herunder Strandrensningsbekendtgørelsen (BEK nr af 13/12/2006) Miljøstyrelsens Vejledning nr om strandrensning fra marts 2008 Beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009) Af disse love, vejledninger mv. fremgår det bl.a.: Vedrørende kommunernes ansvar 1 : Kommunalbestyrelsen har ansvar for sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening og skal udarbejde en beredskabsplan for denne indsats. Som del af dette kan kommunalbestyrelsen pålægge havnebestyrelsen at udarbejde en beredskabsplan for bekæmpelse af forurening i 1 Se yderligere i Havmiljøloven samt Vejledning om Strandrensning 3

193 havnen samt at sørge for, at det nødvendige materiel er til rådighed. Kommunalbestyrelsen skal underrette miljøministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse. Den enkelte kommune skal disponere over mandskab og materiel til sanering eller bekæmpelse af en forurening, der ikke er af et ekstraordinært stort omfang, mens særlig alvorlige og omfattende forureninger ledes af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil. Vedrørende mulighed for refusion af udgifter til sanering 2 : Udgifter til sanering af kyststrækninger i en kommune, herunder til prøvetagning, laboratorieanalyse mv. afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende mulighed for at få dækket de dokumenterede udgifter i Miljøstyrelsen. Anmeldelse af en forurening skal ske før iværksættelse af enhver bekæmpelses- og saneringsforanstaltning, da det er en forudsætning for, at der efterfølgende er mulighed for at få refunderet udgifterne i Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen dækker udgifter til: personel og materiel som har været indsat til forureningsbekæmpelsen øvrige relevante udgifter, herunder kompensation for affaldsafgiften. Miljøstyrelsen dækker ikke udgifter til: forplejning revisorpåtegning administrationsudgifter (overheads) Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udgifter forbundet med sanering af forurening af havne afholdes af havnebestyrelsen. 1.4 Opdatering af planen Kommunalbestyrelsen skal underrette Søværnets Operative Kommando/ Miljøstyrelsen om indholdet af beredskabsplanen samt løbende og mindst én gang om året ajourføre denne og i forbindelse hermed at udsende fornødne rettelser, jf. afsnit 3.7 i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning, Planen skal opdateres en gang årligt i forlængelse af et årligt evalueringsmøde mellem de fire kommuner. Derudover skal planen evalueres efter konkrete hændelser. Ansvaret for afholdelse af årligt evalueringsmøde samt opdatering af planen går på skift mellem de forskellige parter efter følgende plan: 2011: Nordsjællands Brandvæsen 2 Se yderligere i Strandrensningsbekendtgørelsen 4

194 2012: Rudersdal Kommune 2013: Helsingør Kommune 2014: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen 2015: Fredensborg Kommune 2016: Hørsholm Kommune Planen godkendes i kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering til SOK/Miljøstyrelsen samt Nordsjællands Politi. 1.5 Øvelse og uddannelse Der afholdes en gang årligt en øvelse og evalueringsmøde mellem de fire kommuner og eventuelt andre aktører. Øvelserne er i form af planspil, dilemmaøvelser, stabsøvelser, fuldskalaøvelser eller lignende. Ansvarlig for planlægning og afholdelse af øvelsen er den samme part, som står for opdatering af planen. 5

195 2. Operationel plan 2.1 Operativ organisation Krisestab ved hændelser, der involverer en kommune Intern krisestab Chef for Miljøområdet Beredskabschef Støttefunktioner Sekretariatsfunktion Logføringsfunktion Ekstern kommunikationsfun ktion Kommandostade (KST) Politi Miljøafdeling Indsatsleder Havne Miljøstyrelsen SOK Nabokommuner Støttefunktionerne i krisestaben er med som stabsfunktioner og er ikke beslutningstagende parter. Aktører udenfor kommunens interne krisestab indgår ikke i krisestaben, men er taget med figuren for at illustrere berøringsfladerne. Krisestaben samles i det, der kaldes kommandostation, som vil blive etableret i det rådhus, som er tættest på det primære skadested. 6

196 2.1.2 Krisestab ved hændelser, der involverer flere kommuner Intern krisestab Chefer for Miljøområdet fra kommune 1-4 Beredskabschefer fra kommune 1-4 Støttefunktioner fra kommune 1-4 Kommandostade (KST) Politi Miljøafdelinger fra kommune 1-4 Indsatsledere fra kommune 1-4 Havne Miljøstyrelsen SOK Nabokommuner 7

197 8

198 2.1.3 Oversigt over opgaveområder og ansvarlige Opgaveområde Rudersd al Hørshol m Fredens borg Helsingø rl Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Alarmering og aktivering af kystmiljøberedskabet Aktivering af krisestab Koordination med Miljøstyrelsen og andre forvaltningsområder, herunder anmeldelse af hændelse til Miljøstyrelsen Afhjælpende akut indsats Sikring af beviser, herunder prøvetagning + fotodokumentation Chef for Natur, Park og Miljø Miljøchef Indsatsleder ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Indsatsleder ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Chef for Natur, Park og Miljø Miljøchef Miljø- og Klimachef Centerch ef Teknik og Miljø Indsatsleder ved Nordsjællands Brandvæsen Indsatsleder ved Nordsjællands Brandvæsen Miljø- og Klimachef Centerch ef Teknik og Miljø Redningsberedskabets indsatsleder i samråd med miljøafdeling Miljøafdeling Logføring for krisestab Chef for Natur, Park og Miljø Miljøchef Miljø- og Klimachef Centerch ef Teknik og Miljø Ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, presse mv. Sekretariat, herunder ansvar for etablering af kommandostation, personaleudskiftning, forplejning mv. Krisestaben Krisestaben 9

199 2.1.4 Kontaktoplysninger på krisestab, andre aktører mv. Funktion Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune Chef for miljøområdet Beredskabschef Indsatsleder Miljøafdeling Sekretariatsfunktion Logføringsfunktion Kommunikationsfunktion Chef for Natur, Park og Miljø Miljøchef Beredskabschef Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Indsatsleder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen via vagtcentral Natur, Park & Miljø Områdechef Teknik og Miljø Natur, Park & Miljø Chef for Natur, Park og Miljø Miljøchef Miljøchef Miljøchef Miljøchef Miljø- og Klimachef Centerchef Teknik & Miljø / Beredskabschef, Nordsjællands Brandvæsen Indsatsleder Fredensborg Miljø- og klimachef Direktør for Miljø og Teknik / Miljø- og Klimachef Miljø- og Klimachef Miljø- og Klimachef Indsatsleder Helsingør Miljø & natur Centerchef Teknik & Miljø / Centerchef Teknik & Miljø / Centerchef Teknik & Miljø /

200 Eksterne aktører: Miljøstyrelsen SOK Nordsjællands Politi Tlf Havne Se bilag 4 DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi Kemikalieberedskabsvagten Nordforbrændingen ALS Denmark A/S (prøvetagning) Vildtkonsulent, Rudersdal og Hørsholm, Sven Norup Vildtkonsulent, Fredensborg og Helsingør, Niels Worm Tlf , mail: Tlf , mail: Tlf / , mail: Tlf (døgnvagt), mail: Tlf , mail: Tlf , fax , mail: Tlf , mail: Tlf , mail: Kontaktpersoner indenfor miljøområdet i nabokommuner: Gribskov Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder: Frederikssund-Halsnæs Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder: Hillerød Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder: Allerød Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder: Furesø Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder: (samme som Allerød) Lyngby-Taarbæk Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder: Gentofte Kontaktes via redningsberedskabets indsatsleder:

201 2.2 Operative procedurer i form af indsatsprocedurer Den overordnede indsatsprocedure indeholder følgende elementer: Indledende akut fase Alarmering og aktivering af kystmiljøberedskabet, se pkt Anmeldelse af hændelse til Miljøstyrelsen, se pkt Varsling, se pkt Udførende fase Indsatsledelse, se pkt Opsamling og bortskaffelse af kemikalieaffald, se pkt Prøvetagning og sikring af beviser, se pkt Logføring, se pkt Ekstern kommu nikatio n, se pkt Sekret ariat, se pkt Afsluttend e fase Afslutning af sag i forhold til Miljøstyrelsen Hvert element er beskrevet i detaljer i det følgende Alarmering og aktivering af kystmiljøberedskabet Alarmering af kommunens kystmiljøberedskab kan ske ad flere veje: Via SOK som melding om forurening på havet, der kan true kyststrækning. SOK har pligt til at meddele de kommunale myndigheder om forureninger, jf., jf. afsnit 3.2 i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning, 2008 Via 112-alarmcentralen som akut melding Via henvendelse fra borger direkte til kommunen Uanset hvor alarmen kommer fra, skal alarmen gå til redningsberedskabets indsatsleder, som herefter har ansvar for at alarmere de berørte kommuners miljøafdelinger og aktivere krisestaben. Hvis alarmen ikke er kommet fra SOK, skal redningsberedskabets indsatsleder i tilfælde af en større forurening straks meddele dette til SOK/Miljøstyrelsen, jf. afsnit 3.2 i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning,

202 2.2.2 Anmeldelse af hændelse til Miljøstyrelsen og refusionsmuligheder Anmeldelse af forurening til Miljøstyrelsen skal ske straks, der er modtaget anmeldelse om forurening og før iværksættelse af enhver bekæmpelses- og saneringsforanstaltning, da det er en forudsætning for, at der efterfølgende er mulighed for at få refunderet udgifterne i Miljøstyrelsen. Miljøafdelingen i den berørte kommune har ansvar for, at dette bliver gjort straks, der er modtaget melding om forurening. Selvom forureneren er kendt, er det en god ide at anmelde forureningen til Miljøstyrelsen, da det ikke kan forudsættes, at udgifter til sanering dækkes af forurenerens forsikringsselskab. a. Krav til anmeldelsens form Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om: Hvor forureningen har fundet sted Anmeldelsestidspunkt Navn og telefonnummer på den kommune, der anmelder forureningen. Anmeldelsen skal snarest muligt følges op med en telefax, eller et brev, der skal indeholde en mere detaljeret beskrivelse af forureningens karakter og omfang, kommunens påtænkte/iværksatte foranstaltninger samt et overslag over de samlede udgifter til saneringsforanstaltningerne. Indenfor Miljøstyrelsens almindelige kontortid (man.-fre. kl. 9-16), skal anmeldelse ske ved telefonisk henvendelse, efterfulgt af en telefax, eller et brev. Udenfor styrelsens normale kontortid skal anmeldelse ske ved telefax, eller brev: Miljøstyrelsen Strandgade København K. Kommunens refusionsbegæringer, der fremsættes i forlængelse af en sådan anmeldelse til Miljøstyrelsen, skal indeholde følgende oplysninger: Kommunens navn og adresse. Kommunens kontooplysninger. Rapport opført i kronologisk rækkefølge over de iværksatte foranstaltninger (minutrapport). 13

203 Mængden af olie- og kemikalieforurenet sand fra strandrensningen indvejet i tons. Dokumentation i form af daterede indvejningssedler fra det registreringspligtige anlæg, påført affalds art og vægt. Kopi af timesedler med angivelse af timepris for alt personel og materiel som har været indsat til forureningsbekæmpelsen. Kopi af bilag vedrørende øvrige relevante udgifter, som ønskes refunderet, herunder kompensation for affaldsafgiften Indsatsledelse Indsatsen ledes overordnet af krisestaben, se afsnit 2.1. Operativ organisation. Krisestaben skal følgende indenfor sit geografiske område, jf. afsnit 3.2 i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning, 2008: 1. Afgøre, om en afspærring af området skal etableres 2. Beslutte, hvorvidt der ved modtagelse af en forureningsmelding skal iværksættes en bekæmpelsesaktion samt om dennes omfang (indsatsniveau 1, 2 eller 3, jf. næste afsnit). 3. Beslutte hvilke bekæmpelsesmetoder, der skal bringes i anvendelse. 4. Lede selve bekæmpelsesaktionen. 5. Foranledige, at andre berørte myndigheder og organisationer orienteres i fornødent omfang. 6. Træffe beslutning om at rekvirere eller yde bistand i nødvendigt og muligt omfang. 7. Foranledige prøver af indsamlet ilanddrevet olie eller kemikalier. 8. Bestemme, hvornår en iværksat bekæmpelsesaktion skal indstilles. Ved omfattende forureninger eller i tilfælde, hvor flere kommuners strande er forurenede, koordineres bekæmpelsen på land af de berørte kommuner. a. Bestemmelse af relevant indsatsniveau (niveau 1, 2 eller 3) Omfanget af saneringsindsatsen fastlægges ud fra et af følgende tre indsatsniveauer: 1. indsatsniveau (mindre forureninger): Dette indsatsniveau kan hensigtsmæssigt knyttes til det kommunale redningsberedskab. 2. indsatsniveau (større forureninger): Dette niveau supplerer 1. niveau ved større forureninger. 2. indsatsniveau bør omfatte hele eller store dele af de samlede kapaciteter i den kommunale organisation. 14

204 3. indsatsniveau (alvorlige og omfattende forureninger): Dette supplerer 1. niveau og 2. niveau og vil indebære, at ledelsen af aktionen overtages af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil. Såfremt der sker forureninger så store så kommunen/kommunerne ikke kan håndtere, kontakter kommunes miljøafdelingschef SOK med henblik på at lade ledelse af opgaven overgå til Forsvarsministeriet. I disse tilfælde vil de kommunale myndigheder normalt have ledelsen af den egentlige saneringsaktion, mens Forsvarsministeriet/Søværnets Operative Kommando vil lede den overordnede koordination af indsættelsen af ressourcer. b. Prioritering af indsatsen forskellige steder Indsats på kyststrækningen prioriteres overordnet for alle fire kommuner efter følgende rækkefølge: Prioritet Område Begrundelse 1. prioritet Nivåbugten Nivå Bugt er yngle- og opvækstområde for fugle og fisk og er udpeget som naturvidenskabeligt interesseområde. 2. prioritet Havne Materielle værdier i form af både og store udgifter til sanering 3. prioritet Stenstrande Mere besværlig og omkostningsfuld sanering end for sandstrande 4. prioritet Sandstrande Bilag 1, kort 1 viser, hvilke områder der er henholdsvis 1., 2., 3. og 4. prioritet på tværs af alle fire kommuner. Bilag 1, kort 2 viser, hvilke områder der er henholdsvis 1., 2., 3. og 4. prioritet internt i den enkelte kommune. c. Assistance og koordination med andre aktører i kystmiljøberedskabet Vurderer krisestaben, at der er behov for yderligere assistance i form af mandskab, materiel mv. end det, der lokalt er til rådighed, kan den kommunale ledelse anmode om bistand fra det statslige beredskab, herunder om lån af bekæmpelsesmateriel. 15

205 Bilag 2 indeholder oversigt over materiel, som kommunerne råder over til kystmiljøforureningshændelser. Anmodning om assistance, herunder lån af bekæmpelsesmateriel tilhørende det statslige beredskab, rettes til Søværnets Operative Kommando. Hvis det kun vedrører materiel til bekæmpelse af forurening på land, sker anmodning om assistance direkte til det statslige beredskab. Søværnets Operative Kommando vil så vurdere, i hvor stor udstrækning det vil være muligt at imødekomme den modtagne anmodning om assistance og udlån af materiel. I forbindelse med ydelse af assistance eller udlån betaler rekvirenten Søværnets Operative Kommando de til enhver tid gældende lejesatser. Ved assistance fra det statslige beredskab vil Beredskabsstyrelsens enheder være underlagt den kommunale indsatsledelse, medmindre andet bestemmes af Forsvarsministeren. Krisestaben er sammen med kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 2.5 i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning, 2008, ansvarlige for at vurdere, hvornår en bekæmpelses- og saneringsaktion kan betragtes som afsluttet på tilfredsstillende måde. Krisestaben er ansvarlig for, at alle i aktionen involverede personer, myndigheder m.v. herefter orienteres om indsatsens afslutning. d. Styring af entreprenører Den indsatsmæssige styring af entreprenører, der er rekvireret og indsat til at assistere redningsberedskabet, styres af redningsberedskabets indsatsleder i samråd med miljøafdelingen. Rekvirering af eksterne entreprenører til assistance for redningsberedskabet styres og bogføres af krisestabens logføringsfunktion. Kommunens Vej og Parkafdeling skal kunne stille med kørselsleder efter behov Varsling af brugere af berørt område (fiskere, borgere, turister mv.) Varsling iværksættes af redningsberedskabets indsatsleder i samråd med krisestaben og går via det lokale politi Opsamling, deponi og bortskaffelse af opsamlet affald mv. Redningsberedskabets indsatsleder leder indsatsen med opsamling af olieaffald mv., mens deponi og bortskaffelse af olieaffald mv. ledes af miljøafdelingen i samråd med krisestaben. Miljøafdelingen har ansvar for at anvise oplagssteder. 16

206 Bortskaffelse af affald skal ske ved at kontakte Nordforbrænding, som så kan hjælpe med vejledning i, hvad der skal ske med det opsamlede affald afhængig af typen af affald. Efter forureningsbekæmpelsens afslutning forestår en rengøring/kassation af det anvendte materiel. Før materiel kasseres bør skadevolderens forsikringsselskab underrettes, såfremt denne er kendt, for at give selskabet mulighed for besigtigelse, inden materiellet kasseres eller destrueres Prøvetagning og sikring af beviser Miljøafdelingen skal straks efter, at melding om forurening er modtaget, igangsætte prøvetagning, fotodokumentation og anden form for relevant sikring af beviser. Prøvetagningsudstyr skal rekvireres hos indsatsleder ved Nordsjællands Brandvæsen (Helsingør). Denne dokumentation er af allerstørste betydning, hvis analyseresultatet og stofidentifikationen skal kunne anvendes som bevismateriale i en eventuel erstatnings- /straffesag. Der må således aldrig kunne rejses tvivl om, hvilken forurening eller mistænkt kilde en stofprøve eller et analyseresultat stammer fra. Prøvetagning skal ske efter nedenstående retningslinjer for at sikre, at prøverne kan bruges som beviser: Prøver bør tages såvel inden en eventuel strandrensning påbegyndes, som løbende under hele bekæmpelses/ saneringsperioden, idet erfaringerne viser, at andre kunne benytte sig af en konstateret forurening ved at foretage en ulovlig olieudtømmelse i eller i nærheden af det i forvejen olieforurenede område. Øjeblikkelig entydig mærkning samt dokumentation for opbevaring og forsendelse er af betydning for, at ombytning eller forveksling ikke kan finde sted. Prøver skal så vidt muligt opsamles og håndteres af uddannet personale, da de således er et juridisk bevismateriale. Prøverne skal holdes under kontrol indtil det tidspunkt, hvor en juridisk proces er afsluttet eller en konstateret forurening ikke mere kan forventes opklaret, herunder udløb af forældelsesfrist. I forbindelse med forsendelse af prøver til analyselaboratorium ved tredje part (PostDanmark o.l.), skal prøverne forsegles, så ethvert uretmæssigt forsøg på at manipulere med prøverne vil kunne dokumenteres. Af hensyn til eventuel bortkomst f.eks. under forsendelse, tilrådes det at tage alle prøver i 2 eksemplarer. Såfremt man ikke har et korrekt prøvetagningsudstyr, kan man for at sikre en prøve anvende for eksempel en skovl, en øse, eller anden form for beholder til opsamlingen, afhængig af, hvorledes stoffet optræder. I visse tilfælde, hvor frit stof ikke kan optages, kan forurenede genstande (træstykker, sten, fjer, tang, 17

207 plastposer m.v.) anvendes. Når man opsamler prøverne er det vigtigt, at alle de ting, som kommer i berøring med stoffet er så rene som muligt, idet forurening som stammer fra prøvetagningsudstyret kan indvirke på analyseresultatet. Det er specielt vigtigt, at man ikke bruger udstyr som er forurenet med rester fra andre stoffer, idet det kan kontaminere prøverne. Analyse af stofprøver kan foretages af en række analyselaboratorier, herunder Beredskabsstyrelsens Kemikalieberedskabsvagt og DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi Logføring Logføring er et vigtigt element i en eventuel efterfølgende sag om refusion af udgifter eller juridisk søgsmål med skadevolder og derfor vigtigt at få igangsat, så snart der er modtaget melding om forurening. Logføring har til formål at dokumentere hændelsesforløbet, beslutninger og rekvisitioner i form af hændelses- og rekvisitionsregister med bilag f.eks. tilsynsrapport fra skadested med beviser, referat af krisestabsmøder mv. samt daglige situationsrapporter. Logføring foretages ud fra skabelon vedlagt som bilag Ekstern kommunikation a. Kontakt til borgere, presse og media Kommunikation til borgere, presse og media ledes af krisestaben i samråd med kommunens kommunikationsafdeling. b. Kontakt til forsikringsselskaber (ved kendt skadevolder) Kontakten til forsikringsselskaber foretages af sekretariatsfunktionen. Det anbefales, at der tages kontakt til skadevolders forsikringsselskab, så snart skadevolder er kendt Sekretariat Sekretariatetsfunktionen er ansvarlig for indretning og etablering af de lokaliteter, hvor krisestaben oprettes, personaleudskiftning, forplejning og øvrig logistik mv. 18

208 19

209 Bilag 3: Skabelon til log ENHED fra [dato og tid] til DTG Side af sider Lb.nr. DTG Begivenhed / Indhold Hvad foretaget 20

210 Bilag 4: Kontaktoplysninger til havne Fredensborg Kommune Helsingør Kommune Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Humlebæk Havn I/S Havnevej 3C, 3050 Humlebæk Havnefoged Per E. Petersen Teglgårdsvej 103, 3050 Humlebæk Mobil: Fastnet: Sletten Havn Sletten Havn 1, 3050 Humlebæk Havnefoged Mikkel Askman, mobil: og Ole Hiort, mobil: Sletten Bådværft, tlf: (i dagtimerne) Nivå Havn Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Havnefoged Torben Zedeler Mobil: Helsingør Havn Nordhavnsvej 5, 3000 Helsingør Tlf.: Havnechef Benny Carlsen Mobil Havnefoged Jesper Steensberg Mobil Havnefoged Jan Hjort Christensen Mobil Hornbæk Havn Havnevej 43, 3100 Hornbæk Havnefogde Allan Vodder Mobil Havneformand Jørgen Haagen Nielsen Tlf.: Espergærde Havn Ved Havnen 3, 3060 Espergærde Havnefoged Per Oluf Larsen Mobil Vedbæk Havn Havnekontorets tlf.: Havnefoged Tom Olsen Hotelstien 3, 2950 Vedbæk Mobil: Rungsted Havn A/S Rungsted Havn 10, 2960 Rungsted Kyst Havnemester Henrik Kristensen Tlf.: Mobil:

211 Fredensborg Havn, Esrum Sø Kirkeleddet 256, 3480 Fredensborg Administreres af Sejlklubben Esrum Sø Havnefoged Flemming Tagen Tlf.: Tlf.: Sørup Havn, Esrum Sø Lindevej 2, 3480 Fredensborg Administreres af Sørup Havns Bådelaug Tlf.: Havnefoged Britta Christensen Tlf.: Øvrig henvendelse til formanden: Anders Fisker Tlf.: Snekkersten Havn Strandvejen, 3070 Snekkersten Havnefoged Peter Clausen Tlf:

212 Bilag: 8.1. Ældrerådets høringssvar Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19246/14

213 Sag nr. 14/ Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund orientering Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, dog med den anbefaling, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af f.eks. person(er) fra Plejehjemmet Kristinehøj, som har erfaring i arbejdet med etniske borgere, person(er) fra Integrationsrådet, person(er) fra boligområdet(erne), som har stort kendskab til etniske minoriteters problemer, personer fra etniske frivilligheds- og andre grupper styret af en tovholder fra Center for Omsorg og Ældre til at komme med forslag til hvordan sprogbarrierer kan tackles.

214 Bilag: 8.2. Ældrerådets høringssvar - til supplerende sagsfremstilling Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28981/14

215 Ældrerådsmøde 24. marts 2014 Sag nr. 14/ Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund orientering Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, dog med den anbefaling, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af f.eks. person(er) fra Plejehjemmet Kristinehøj, som har erfaring i arbejdet med etniske borgere, person(er) fra Integrationsrådet, person(er) fra boligområdet(erne), som har stort kendskab til etniske minoriteters problemer, personer fra etniske frivilligheds- og andre grupper styret af en tovholder fra Center for Sundhed og Omsorg - til at komme med forslag til hvordan sprogbarrierer kan tackles. Ældrerådet anbefaler finansiering efter model 2 budgetomplacering, idet datobreve derved fastholdes.

216 Bilag: 9.1. Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31862/14

217

218

219 Bilag: 9.2. Bilag 2 Rammeaftale godkendt Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31864/14

220 " Skole- og fritidsforvaltningen, den 30. januar 1990 OPI konfirmationsforberedelse 1990/91. Den nye anordning af den indeholder i det mindste følgende elementer: a. 2 ugentlige lektioner. b. minimum 52 årlige lektioner. Den hidtidige Helsingør-ordning har baseret sig på l ugentlig lektion + 2 årlige kirkelige ekskursioner, i alt anslået til det hidtidige minimumstal 48 årlige lektioner. Med indførelse af modulordninger ved de fleste skoler, har det været vanskeligt for præsterne at opnå 45 minutters lektioner - i hvert fald i dagens l. lektion - hvis undervisningen samtidig skulle finde sted i kirkens konfirmandstue. Konklusion: l. To sammenhængende lektioner om ugen i l. modul på en nærmere aftalt dag i ugen, fortrinsvis tirsdag eller torsdag + om nødvendigt et eftermiddagsmodul i 6. og 7. lektion, fortrinsvis torsdag. 2. Ekskursionsdagene bortfalder. 3. Gerne blandede hold - klasseopdelingen kan altså forlades. 4. Sognetilhørsforholdet søges tilsikret gennem etablering af morgenmodulerne tirsdage eller torsdage; herved kan eksempelvis elever fra RØ med bopæl i domsognet sikres forberedelse i Set. Olai. 5. Man er indstillet på, at konfirmationsforberedelsen af hensyn til skemalægningen kan parallellægges med valgfag og tilbudsfag - men kan naturligvis ikke acceptere, at skolen af skemalægningsmæssige årsager "fravælger" en elevs konfirmationsforberedelse som "valgfag". Q. Ved kirker med flere møde rum og flere præster vil der være mulighed for undervisning,af parallelhold i samme tidsrum. Skolerne kan dog i særlige tilfælde stille lokaler til rådighed klassetrin betragtes stadig som det "rigtige" klassetrin.

221 8. Den hidtidige anordning beskriver det maksimale elevtal på et forberedelseshold til 28 (biskoppen kan dog give tilladelse til fravigelse af dette). Præsterne foretrækker dog - ligesom vi andre - et noget lavere elevtal. Ved 3-sporede skoler vil der derfor med et vist frafald være mulighed for i forhandling med de lokale præster at begrænse antallet af forberedelseshold til Det tilstræbes, at tilmelding til konfirmationsforberedelse finder sted inden 1. marts. 10. Det tilstræbes, at der ved fremtidig valgfagsprocedure i 7. klasse indgår en mulighed for at tilkendegive Ønske om konfirmandforberedelse det følgende skoleår. ll. Konfirmandforberedelse for elever i specialklasser træffes der særlig aftale om med de stedlige præster. Med venlig hilsen P. E. Hermansen skoledirektør Forelagt i skoleudvalgets møde den 8 2 l 9 9 O : 7- GOdkendt~\. :. I. Henvisninger. Vedlægges: grønt cirk. lb.nr. 5/82 af Undervisningsministeriets vejledning af

222 Bilag: 9.3. Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32443/14

223 Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på Stengade Helsingør Direktionen Tlf Mob Dato: Marts 2014 Rammeaftale for konfirmationsforberedelsen konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Placering af I forbindelse med indførelsen af den nye skolereform fra den 1. august 2014, indgås nedenstående rammeaftale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Domprovsti. Rammeaftalen gælder på følgende områder: Konfirmationsforberedelsen ligger på 8. klassetrin. Forberedelsen ligger i to sammenhængende lektioner minimum 52 lektioner i alt, på en nærmere aftalt ugedag fortrinsvis tirsdage eller torsdage. Placeringen af konfirmationsforberedelsen kan aftales lokalt, mellem skole og præster. Såfremt der ikke kan opnås enighed om placeringen, skal forberedelsen ligge i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl eller om nødvendigt i et eftermiddagsmodul fra kl Der træffes en særlig aftale med de stedlige præster for elever i specialklasser el. lign. Det er kirken, der planlægger antallet af forberedelseshold og størrelsen af disse. Det er dermed ingen betingelse, at der oprettes klassehold. Kirken stiller faciliteter til rådighed for konfirmationsforberedelsen. Skolerne kan dog i helt særlige tilfælde stille lokaler til rådighed. Det tilstræbes, at tilmelding til konfirmationsforberedelsen finder sted inden den 1. marts. Ovenstående aftale afløser tidligere rammeaftale godkendt af skoleudvalget den 8. februar 1990.

224 Bilag: Personalepladser Skolereform Helsingør - Kort version Rev. F Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34016/14

225 Dato: Revision: A Revisions dato: Skoler Afdelinger Antal ansatte Estimeret ombygning Estimeret Inventar Estimeret budget i alt Kommentar Konsekvens/Tid Hornbæk Skole 60 kr ,00 kr ,20 kr ,20 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Helsingør Skole Gurrevej 52 kr ,80 kr ,84 kr ,64 Kongeveje 37 kr ,00 kr ,04 kr ,04 Marienlyst 81 kr ,60 kr ,52 kr ,12 Nordvest 57 kr ,20 kr ,44 kr ,64 Nygård 34 kr ,00 kr ,44 kr ,44 Samlet 261 kr ,60 kr ,28 kr ,88 Ungdomsskolens Dagskole 18 kr ,60 kr ,56 kr ,16 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i dårlig stand. Gulve opskures. Vinduer udskiftes. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Har ingen lokaler der kan benyttes. Loftrum over gymnastiksal på ca. 175 m 2 ombygges. Nye gulve, nye vægge, vinduer, døre, lofter. El- og itinstallationer opbygges til kontorstandard. Der etableres flugtvejstrappe og etagedæk over gymnastiksal skal forstærkes. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i rimelig stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Vinduer renoveres. Varmeinstallationer renoveres. Kræver myndighedsbehandling.

226 Dato: Revision: A Revisions dato: Espergærde Skole Espergærde 33 kr ,80 kr ,36 kr ,16 Grydemosen 88 kr ,60 kr ,96 kr ,56 Mørdrup 47 kr ,40 kr ,24 kr ,64 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Et eksisterende baderum og omklædningsrum laves om til lærerarbejdsrum. (50 m2) Et tidligere depot ved siden af musik laves om til lærerarbejdsrum, nedrivning af væg + kræver støjdæmpning mod musik. (42 m2) Et tidligere kopirum laves om til lærerarbejdsrum. (5 pladser) Hems ombygges til lærerarbejdsrum. Skal etableres glasvæg. (7 pladser) Et tandlægelokale laves om til lærerarbejdsrum, kræver støjdæmpning mod tilstødende SFO. (15 m2) Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Børnehaveklasse i indskolingen omdannes til lærerarbejdspladser. (12 pladser) 6 mindre rum i mellemtrin omdannes til lærerarbejdspladser Håndarbejdslokalet i udskoling omdannes til lærerarbejdspladser. (12 pladser) 6 mindre lokaler indrettes til møderum Tibberup 53 kr ,20 kr ,76 kr ,96 Samlet 221 kr ,00 kr ,32 kr ,32 Snekkersten Skole kr ,00 kr ,04 kr ,04 Klostermosevej Smakkevej Egevænget 162 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Tandlægeklinik flyttes. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Gangarealer ønskes indrette med kopimaskiner, borde, hylder til opbevaring og kort tids arbejdspladser. Enkelte rum skal have nye glasdøre. Kræver myndighedsbehandling.

227 Dato: Revision: A Revisions dato: Klasses Skolen Øresund 17 kr ,00 kr ,64 kr ,64 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Tikøb Skole 15 kr ,00 kr ,80 kr ,80 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Enkelte vægge nedbrydes. Enkelte vægge opbygges. Hellebækskolen kr ,00 kr ,04 kr ,04 Arbejdspladser er etableret og betalt Hellebæk Apperup 62 Total 816 kr ,20 kr ,88 kr ,08 Ovenstående budget forudsætter følgende: Bygningsarbejder ud uforudsete udgifter. - At arbejdstilsynets krav til luftskifte kan opfyldes i form af naturlig ventilation(f.eks. ved at åbne et vindue). - At eksisterende toiletforhold fortsat kan benyttes. Honorar kr ,03 i alt kr ,11 UF kr ,64 i alt inkl. UF kr ,75 Pladsforhold - At de udpegede lokaler tilbyder det nødvendige antal m 2 til indretning af arbejdspladser.

228 Bilag: Udtalelse fra C-MED vedr. arbejdspladser på skolerne Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37729/14

229 Til Økonomiudvalget, Helsingør Kommune d. 14. april 2014 Kommentar fra medarbejderne i C-MED, Dagtilbud og skoler: vedr. kontorarbejdspladser til personalet på skolerne Alle arbejdsopgaver skal fra august 2014 udføres på arbejdspladsen: forberedelse til undervisning, møder, forældresamarbejde, såvel som en tilsvarende efterbehandling og opfølgning. Det er derfor med tilfredshed at medarbejderne i C-MED kan konstatere, at B&U-udvalget indstiller, at der afsættes de nødvendige midler til, at alle medarbejdere på skolerne kan få deres egne kontor-arbejdspladser. En arbejdsplads er et arbejdsredskab, som er basis for, at man kan udføre sit arbejde overhovedet. Vi henviser til, at forholdet vedr. arbejdspladserne skal drøftes med medarbejderne og behandles i A-MED, så der sker en reel inddragelse for at sikre de mest hensigtsmæssige og arbejdsmiljørigtige arbejdsforhold, der matcher de opgaver, som medarbejderne forventes at løse på arbejdsstedet. Der er behov for at arbejdspladserne er etableret ved skoleårets start. Venlig hilsen På vegne af medarbejderne Næstformand i C-MED, DS Vera Sandby Hansen

230 Bilag: Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29843/14

231 Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør kommune. Indledning Vi, alle skolebestyrelserne i Helsingør kommune, har den 9. februar 2014 modtaget mail med anmodning om høringssvar på sagen om ændring af skolernes navne. Vi ønsker indledningsvist at udtrykke overraskelse over at modtage høringsbrev om endnu en gang at ændre i skolernes navne. Vi har siden den nuværende skolestruktur blev indført, arbejdet meget målrettet for at skabe de seks skoler i kommunen. Vi har fået en ny og meget stærk skoleånd. Eleverne har allerede taget det som en naturlighed at være en del af noget større. Lærerne har fundet nye spændende veje i deres daglige arbejde. Alt i alt er hverdagen faldet nogenlunde til ro på skolerne. Én skole og flere afdelinger På de tre skoler, som er dannet som en ny organisatorisk enhed Espergærde Skole, Snekkersten Skole og Helsingør Skole er der lagt vægt på at udvikle skolerne til organisk sammenhængende skoler og på alle seks skolerunder er der lagt stor vægt på at udvikle skolerne med fokus på pædagogik og faglighed Det er vores opfattelse, at den nye skolestruktur og de ny skolenavne hænger sammen! Vi opfordrer derfor Børne- og uddannelsesudvalget til at fastholde de nuværende navne: Det skal vi, fordi skolerne i det daglige bliver én skole og ikke bare selvstændige matrikler. Det er en udviklingsproces, som er i fuld gang. Vi kan nævne en række eksempler på, hvordan dette sker: Fælles medarbejderaktiviteter Fælles skolebestyrelse Tværgående ledelsesfunktioner Fælles undervisning i valgfag på tværs af afdelinger Ønsker fra udskolingen om tværgående afdelingsaktiviteter Fælles pejlemærker og udviklingsprospekter Fælles forældremøder Fælles it-udvikling For blot at nævne nogle af de ting, der er med til at skabe én skole! Afdelingerne på de enkelte skoler er dermed på vej mod at blive én skole. De gearer sig for tiden til at være én stor videns- og kulturorganisation, - og derfor vil de også kaldes ved samme navn. Skolebestyrelserne har igennem hele processen om den nye skolestruktur i Helsingør været åbne for nye tiltag, og arbejdet loyalt, også med de dele, vi ikke har været begejstrede for. Vi har, én gang, svaret i et høringssvar, at vi synes, at det var op til den enkelte skole at finde frem til de nye skolenavne. Vi har fundet navnene, og vi synes, det er gode resultater, vi kom frem til. Vi lever i en verden, hvor vi ikke er isoleret på en enkel afdeling eller afsnit eller som her en enkelt skole. Vi er nødt til at kigge op og kigge ud i verdenen. Vores børn skal være rustet til at være en del af noget større. Et universitet, en organisation, et studie i udlandet, en del af en militær enhed osv. Altså også at udvikle et positivt helikoptersyn på livet. Anbefaling - høringssvar Som svar på udvalgets høring vedr. skolenavne anbefaler samtlige skolebestyrelser ved skolerne i Helsingør Kommune, at de nuværende skolenavne fastholdes. Måtte der være stærke ønsker om evt. justering af enkelte afdelingsnavne kan dette undtagelsesvist ske, men alene efter drøftelse og beslutning i den enkelte skolebestyrelse. Afslutning

232 Må vi afslutningsvis beklage, at skolebestyrelserne skal bruge tid på denne overflødige sag. Vi er kede af timingen og af tidsanvendelsen på alle skoler og udvalg, som et sådan forslag medfører, og vi mener, at tide og kræfter bør kunne anvendes på andet i en tid, hvor vi har meget travlt med at indføre den nye skolereform og de afledte beslutninger. Vi ønsker at sige tak for mødet med udvalget på mødet den 10. marts Vi glæder os til at lære det nye udvalg at kende. Vi har altid været glade for åbenhed og indbyrdes respekt for hinandens tid og mærkesager fra udvalgets side. Det samarbejde ser vi meget gerne ført videre. Mindretalsudtalelse fra et medlem af Espergærde Skoles bestyrelse: Det skaber identitet at fortælle, at man går på en skole og ikke en afdeling. Det er mindretallets opfattelse, at børn og forældre og den omgivende verden i Espergærde alligevel bruger de gamle skolenavne fra før sammenlægningen. Et mindretal mener, at man godt kan have de selvstændige skolenavne og så med fælles logo som symbol på det fælles skoledistrikt. Med venlig hilsen og på vegne af Skolebestyrelsen, Snekkersten Skole Skolebestyrelsen, Espergærde Skole Skolebestyrelsen, Hellebæk Skole Skolebestyrelsen, Hornbæk Skole Skolebestyrelsen, Tikøb Skole Skolebestyrelsen, Helsingør Skole Kenneth Sørensen, formand for skolebestyrelsen ved Helsingør Skole Helsingør, 18. marts 2014

233 Bilag: Samarbejdsaftalen Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34061/14

234 Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar

235 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2014 denne samarbejdsaftale om et 60-fællesskab Nordsjællands Park og Vej. Formålet er at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de rammer, som besluttes i de 2 byråd. Ved at løse opgaverne på Park og Vej-området i et 60-fællesskab kan den kompetence, der allerede findes blandt de medarbejdere, der virksomhedsoverføres til fællesskabet, udnyttes med en oplagt mulighed for synergieffekter, ligesom viden om opgaverne bevares i kommunalt regi. Samtidig opnås der en volumen og kapacitet, der bevirker, at opgaverne kan tilrettelægges og løses mest effektivt. Det er således vigtigt for begge kommuner at bevare den store faglighed, der kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn for en god og effektiv varetagelse af opgaverne. Endelig er det væsentligt, at den nye organisation sikrer, at den ydede service opleves godt af borgerne. 2

236 Kapitel 1 Aftalens område 1 Aftalen omfatter de to kommuners opgavevaretagelse på park- og vejområdet i henhold til oplistningen i bilag 1A. Kapitel 2 Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej 2 Der nedsættes en bestyrelse for Nordsjællands Park og Vej, som i samarbejde med Park og Vejchefen, varetager de opgaver, som i henhold til 1 er omfattet er nærværende aftale. Bestyrelsen består af følgende 6 medlemmer: 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Helsingør Kommune 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Fredensborg Kommune Medarbejderne i Nordsjællands Park og Vej udpeger to repræsentanter, der deltager i bestyrelsen som observatører med taleret, men uden stemmeret. Park og Vej-chefen varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen. Stk. 2 Valg af medlemmer til bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. Stk. 3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I den første valgperiode går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år. I efterfølgende valgperioder varetages formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år). 3 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 3

237 Stk. 3 Bestyrelsen træffer i fællesskab beslutning om, hvornår der afholdes ordinære møder. Formanden for bestyrelsen forbereder, indkalder og leder bestyrelsens møder. Dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes mindst en uge før mødets afholdelse. Stk. 4 Ekstraordinært møde afholdes, når - Bestyrelsens formand eller næstformand finder det fornødent, eller - Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det og fremsætter begrundelse herfor. Stk. 5 Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen. Stk. 6 Deltagerkommunerne fastsætter et årligt honorar for formand og næstformand, der forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. De øvrige af deltagerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager mødediæter i henhold til den kommunale styrelseslov 16a. Kapitel 3 Bestyrelsens opgaver og kompetencer 4 Bestyrelsen varetager med udgangspunkt i aftalens 1 alle de opgaver, der henhører under Nordsjællands Park og Vej. Stk. 2 Bestyrelsen har det fulde personalemæssige ansvar for chefen for Nordsjællands Park og Vej. I ansættelsesprocessen bistås bestyrelsen af de deltagende kommuners direktører, der har ansvaret for det tekniske område. Kapitel 4 Opgaveløsning, administration m.v. 5 Park og Vej-chefen varetager sine opgaver med ansvar over for bestyrelsen og refererer til bestyrelsens formand. Stk. 2 Park og Vej-chefen foretager ansættelser i Nordsjællands Park og Vej og har ansvaret for løn- og personaleadministrationen. 4

238 De ansattes løn- og ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse. De i deltagerkommunerne ansatte medarbejdere, som på aftalens ikrafttrædelsestidspunkt, er beskæftiget med de af aftalen omfattede opgaver, virksomhedsoverdrages til Nordsjællands Park og Vej i henhold til virksomhedsoverdragelseslovens regler. Stk. 3 Park og Vej-chefen har ansvaret for den daglige ledelse, opgavevaretagelse, administration m.m. inden for Nordsjællands Park og Vejs opgaveområde. Stk. 4 Park og Vej-chefen drager omsorg for udarbejdelse af oplæg til årsbudgettet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer herfor. Stk. 5 Park og Vej-chefen har ansvaret for vedligeholdelse af det Nordsjællands Park og Vej tilhørende materiel. 6 Støttefunktioner til varetagelse af Nordsjællands Park og Vejs drift som personaleadministration, økonomi- og IT-funktioner og juridisk rådgivning varetages efter nærmere aftale af en eller begge af de deltagende kommuner. Nordsjællands Park og Vej udarbejder egen personalepolitik. 7 Den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse for Nordsjællands Park og Vejs bygninger beliggende i Fredensborg Kommune påhviler Fredensborg Kommune som ejer. Den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse påhviler Nordsjællands Park og Vej som bruger. Stk. 2 Den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse for Nordsjællands Park og Vejs bygninger beliggende i Helsingør Kommune påhviler Helsingør Kommune som ejer. Den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse påhviler Nordsjællands Park og Vej som bruger. Kapitel 5 Tilførsel af værdier ved opstart af Nordsjællands Park og Vej 8 Med samarbejdsaftalen etableres et økonomisk fællesskab om deltagerkommunernes køretøjer, materiel og inventar m.m., der således overføres til Nordsjællands Park og Vej med virkning pr Der sker ingen specifik opgørelse af de nævnte værdier, hvorfor der heller ikke sker en kontantregulering i forbindelse med værditilførslen. 5

239 Kapitel 6 Udgiftsfordeling og hæftelse 9 Alle udgifter til løsning af opgaverne i Nordsjællands Park og Vej og til nyanskaffelser, afholdes inden for det godkendte budget for Nordsjællands Park og Vej, jf. kapitel Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner efter en fordelingsnøgle, der svarer til kommunens andel af kommunernes samlede befolkningsantal, jf. 14, stk. 4. Stk. 2 Udadtil hæfter de deltagende kommuner solidarisk for de forpligtelser, der påhviler Nordsjællands Park og Vej. Kapitel 7 Budget, regnskab og revision 11 Nordsjællands Park og Vej udarbejder, med udgangspunkt i den ramme der er lagt med serviceniveauerne vedtaget i de to kommuner, hvert år eget budget og flerårige budgetoverslag. Budgettet godkendes af bestyrelsen, og budgettet fremsendes efterfølgende til orientering til deltagerkommunernes byråd. Stk. 2 Nordsjællands Park og Vej udarbejder hvert år eget årsregnskab. Årsregnskabet revideres af en af deltagerkommunernes revision i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen, og årsregnskabet med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet - fremsendes efterfølgende til orientering til deltagerkommunernes byråd samt til tilsynsmyndigheden i henhold til kommunestyrelseslovens 57. Stk. 3 Nordsjællands Park og Vej er omfattet af den styringsmodel, der er beskrevet i bilag 1B. Stk. 4 Optagelse af lån skal godkendes af bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej, og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat herom. Stk. 5 Aftaler om leasing skal ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat herom. 6

240 Kapitel 8 Ændringer, ind- og udtræden samt opsigelse af samarbejdsaftalen 12 De deltagende kommuner kan i aftaleperioden fremsætte skriftligt ønske om ændringer af aftalevilkårene. Stk.2 Ændringer i aftalevilkårene skal godkendes af de deltagendes kommuners byråd og tilsynsmyndighederne efter 60, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. 13 Byrådene i de deltagende kommuner kan beslutte at optage andre kommuner i Nordsjællands Park og Vej. Beslutningen om optagelse af andre kommuner skal godkendes af alle deltagerkommunernes byråd. Stk. 2 Optagelsen af nye kommuner i samarbejdet om Nordsjællands Park og Vej forudsætter indgåelse af en ny samarbejdsaftale. Denne aftale skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. den kommunale styrelseslovs 60, stk Aftalen kan opsiges af en af parterne. Opsigelsen kan kun ske med et års varsel til udgangen af december måned, dog tidligst til ophør pr. 1. januar Stk. 2 Ophævelse af samarbejdsaftalen kan finde sted, hvis deltagerne er enige herom eller, når tilsynsmyndigheden efter anmodning fra en af de deltagende kommuner finder rimelig grund hertil, jf. 60, stk. 2, i den kommunale styrelseslov. Stk. 3 En deltagerkommune kan udtræde af samarbejdet med tilsvarende varsel som anført i stk. 1. Stk. 4 Ved aftalens ophør eller en af parternes udtræden foretages en samlet værdiopgørelse af de på ophørstidspunktet værende værdier i Nordsjællands Park og Vej samt eventuel gæld. Værdierne og eventuel gæld fordeles mellem deltagerkommunerne ud fra kommunernes samlede befolkningstal pr. 1. januar i ophørsåret således, at en kommune udtager værdier og gæld med en andel svarende til kommunens andel af kommunernes samlede befolkningstal. Stk. 5 Hvis der ikke i forbindelse med aftalens ophævelse eller en af parternes udtræden kan opnås enighed om opgørelse af det økonomiske mellemværende, foretages denne i overensstemmelse med reglerne i 60, stk. 3, i den kommunale styrelseslov. 7

241 Stk. 6 Fra aftalens ophør overgår opgaverne til de enkelte kommuner i overensstemmelse med den relevante lovgivning og øvrige regler. Kapitel 9 Godkendelse og ikrafttræden 15 Aftalen fremsendes til den kommunale tilsynsmyndighed til godkendelse i henhold til 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 16 Denne aftale træder i kraft den 1. januar

242 Tiltrådt af Helsingør Kommune dato borgmester / kommunaldirektør Tiltrådt af Fredensborg Kommune dato borgmester / kommunaldirektør Godkendt af Tilsynet dato 9

243 Bilag: Afgørelse fra Statsforvaltningen af 2. april 2014 Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34250/14

244 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal T i l s y n e t Afgørelse om faste vederlag i nyt 60 f ællesskab Statsforvaltningen har modtaget mail af 18. november 2013 fra Fredensborg og Helsingør Kommuner som svar på Statsforvaltningens brev af 4. november Statsforvaltningen anmodede om at modtage følgende konkrete oplysninger til brug for afgørelsen om f aste vederlag for bestyrelsesmedlemmerne i Nordsjællands Park og Vej: 1. Det kommunale fællesskabs økonomiske omfang (om - sætning). Dette vil også indgå i afgørelsen for så vidt a n- går næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 2. Timeangivelse for forve ntet tidsforbrug for formanden fordelt på forberedelse til bestyrelsesmøder og på arbe j- de, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne. 3. Størrelsen af det påtænkte vederlag til formanden. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S U J E S T D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T e l e f o n t i d e r f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t e l e f o n 4. Timeangivelse for forventet tidsforbrug for næstfor - manden fordelt på forberedelse til bestyrelsesmøder og på arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrel - sesmøderne. 5. Størrelsen af det påtænkte vederlag til næstforman - den. 6. Timeangivelse for forventet tidsforbrug for de menige bestyrelsesmedlemmer fordelt på forberedelse til be - styrelsesmøder og på arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne. 7. Størrelsen af det påtænkte vederlag til de menige be - styrelsesmedlemmer.

245 8. Hvilke konsekvenser etableringen af fællesskabet vil h a- ve for arbejdet i de deltagende kommuners teknik - og miljøudvalg. Kommunernes oplysninger: Ad 1) Den årlige omsætning vil være på 80 mio. kr. årligt. Ad 2) Formandens årlige timeforbrug forventes at udgøre ca. 280 timer, fordelt på 160 timer til forbere delse af bestyrelsesmøder og 120 timer til arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne. Kommunerne henviser endvidere til svar af 1. oktober 2013 om formandens opgavevaretagelse og kommunernes forventning hertil. Ad 3) Der ønskes godkendt et fast vederlag på kr. til formanden. Ad 4) Næstformandens årlige timeforbrug forventes at udgøre ca. 140 timer, fordelt på 80 timer til i samarbejde med formanden forberedelse af bestyrelsesmøder og 60 timer til arbejde, der ikke direkte er knyttet til b e- styrelsesmøderne. Ad 5) Der ønskes godkendt et fast vederlag på kr. til næstformanden. *** Sammenfattende for formanden og næstformanden opl y- ser kommunerne, at: Det anførte timeforbrug er udtryk for et estimat knyttet op på en forventning i relation til den arbejdsindsats, der kræves og påregnes ved idriftsættelsen. Den høje grad af samarbejde og parløb mellem formand og næstformand skal være eksponenten for den nødvendige harmonisering af opgaveløsningen og opbygningen af fællesskabsføle l- sen, der grundlæggende er en betingelse for at kunne re a- lisere de forventede synergier og effektiviseringer. Ved den politiske godkendelse af samarbejdet blev det besluttet, at alle vederlag i bestyrelsen skulle evalueres inden udgangen af Det hænger sammen med, at der må antages at skulle præsteres en bestyrelsesindsats af ekstraordinært omfang, herunder særligt for så vidt angår formand og næstformand. De to kommuner er derfor in d- stillet på, at en godkendelse af faste v ederlag alene er gældende i en tidsbegrænset periode og derefter evalu e- res. S I D E 2

246 Ad 6) De menige medlemmers årlige timeforbrug ud over deltagelse i bestyrelsesmøder det vil sige til forberede l- se af bestyrelsesmøder og arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne forventes ikke at overst i- ge, hvad der normalt forventes, hvorfor tidsforbruget ikke kan anslås. Ad 7) Der ønskes godkendt faste vederlag på kr. til hvert af de fire menige bestyrelsesmedlemmer. Ad 8) Den umiddelbare konsekven s af etableringen af 60-fællesskabet vil være, at de tekniske udvalg ikke læ n- gere vil skulle varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er overført til 60 -fællesskabet. Det indebærer således en mindre opgaveportefølje for de tekn i- ske udvalg. Bestyrelsen for 60-fællesskabet vil fremover varetage denne umiddelbare forvaltning. Dette er ikke ensbetydende med, at de tekniske udvalg slet ikke skal beskæftige sig med de opgaver, der er ove r- ført til 60-fællesskabet. Dels vil de tekniske udv alg skulle forholde sig til det serviceniveau, som deltagerkomm u- nerne kan fastlægge løbende via budgetvedtagelserne, dels vil udvalgene kunne drøfte de samarbejdsrelationer, der består mellem kommunerne og 60 -fællesskaber samt vurdere, om 60-fællesskabet realiserer de forventede synergier og effektiviseringer. Kommunerne henviser til, at tilbagemeldingerne fra den enkelte kommunes bestyrelsesmedlemmer vil være o m- drejningspunktet i denne proces. Endelig oplyses det, at de tekniske udvalg fortsat vil have den umiddelbare forvaltning af myndighedsopgaverne. Statsforvaltningens afgørelse Retsgrundlaget Ved Statsforvaltningens afgørelse af hvorvidt faste vede r- lag kan godkendes, finder de principper, der fremgår af det tidligere Indenrigsmi nisteriums cirkulæreskrivelse af 4. marts 1991 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i o f- fentlig eje, fortsat anvendelse. Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter (nu) 16a i den kommunale styrelseslov. Udgangspunktet er således, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter. S I D E 3

247 I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i møder, forhandlinger, besigtigelser og lignende, kan en fast vederlagsordning v ære berettiget. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbe - lastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid. Udover tidsforbruget indgår det endvidere i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse. Et fast vederlag fastsættes i givet fald på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes an - vendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den time - løn, som et folketingsmedlem oppebærer, medmindr e hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at grundvederl a- get pr. 1. oktober 2013 for et folketingsmedlem er kr. Beregnet ud fra et anslået timeforbrug på 1924 timer, svar er det til en timesats på ca. 312 kr. Som tidligere beskrevet kan et højt tidsforbrug ikke i sig selv begrunde et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed skal tillige indgå i vurderingen. Endvidere medfører det forho ld, at der er tale om opstart af et nyt 60 -fællesskab efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i sig selv, at der er grundlag for vederlæggelse i form af faste vederlag, men det kan efter vores opfattelse indgå som et element blandt flere i afg ø- relsen. Statsforvaltningen har noteret sig oplysningen om, at der fremover vil være en mindre opgaveportefølje i komm u- nernes tekniske udvalg, herunder ændringer i de tilbag e- værende opgaver på grund af overførelsen til 60 - fællesskabet. Endelig bemærkes, også som tidligere anført, at bestyrelsens formuleringer af retninger og målsætninger for det kommunale fællesskab og medvirken til realisering af di s- se, bestyrelsesmedlemmernes stillingtagen til mange nye forhold, tilbagemeldinger til interessentkommunerne og grundig viden om aktuelle park - og vej-sager, efter Statsforvaltningens opfattelse i vidt omfang er knyttet til afholdelse af møder, og vi finder ikke grundlag for at ant a- ge, at tidsforbruget herpå går ud over, hvad der normalt kan forventes. S I D E 4

248 Praksis I 2010 fandt Statsforvaltningen Sjælland, at der var grundlag for at godkende et fast vederlag på kr. til formanden og på kr. til næstformanden i et a f- faldsselskab. Det forventede timeforbrug for formanden var på ca timer årligt og for næ stformanden ca. 80 timer. Fællesskabets omsætning var forventet ca. 450 millioner kr. årligt. Statsforvaltningen lagde ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug for formanden og næs t- formanden, men foretog en samlet vurdering af oplysni n- gerne i sagen, fællesskabets omsætning, herunder i fo r- hold til andre kommunale fællesskaber, der håndterer a f- fald, og de vederlag til medlemmer af bestyrelserne, der er godkendt for andre kommunale fællesskaber, der hån d- terer affald.(sag /115). Indenrigsministeriet har i 1995 udtalt, at ministeriet fin - der, at oplysninger om et forholdsvist højt tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag til det pågældende medlem. Efter ministeriets opfattelse må karakteren o g omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed tillige indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at fravige de almindelige principper i cirkulæreskrivelsen. Sagen vedrørte godkendelse af vede r- lag til formanden fo r et plejehjemsfællesskab bestående af et plejehjem normeret til mellem 72 og 43 personer. Det blev til sagen oplyst, at timeforbruget for formanden i 1993 var ca. 49 timer og i marts-juni 1994 ca. 85 timer. Ministeriet fandt ikke grundlag for at fravige d et almindelige udgangspunkt om en diætordning.(sag 1995/1361-5). I 2008 godkendte ministeriet et fast vederlag på ca kr. årligt til næstformanden for bestyrelsen i Fyn - bus. Det forventede timeforbrug for næstformanden var på ca. 200 timer årligt, og fællesskabet havde en forve n- tet årlig omsætning på ca. 456 millioner kr. Ministeriet lagde ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug for næstformanden, men foretog en samlet vurdering af o p- lysningerne i sagen, fællesskabets omsætning, herunder i forhold til andre trafikselskabers omsætning, og de vede r- lag til medlemmerne af bestyrelserne, der er godkendt for andre trafikselskaber. Ministeriet fandt, at der ikke forelå oplysninger om, at hvervet som menigt bestyrelses medlem indebar en betydelig arbejdsbyrde, der ikke direkte var knyttet til mødevirksomhed. Ministeriet lagde vægt på, at det forventede tidsforbrug på to timer til forber e- delse af bestyrelsesmøder, ikke gik ud over, hvad der normalt kunne forventes (Sag ). Vedrørende formanden S I D E 5

249 Statsforvaltningen finder, at der for formanden er en b e- tydelig arbejdsbyrde, der kan begrunde et fast vederlag. Vi henviser til det anførte i vores brev af 4. november 2013, hvoraf det om formanden bl.a. fremgik, at der for formanden kan være en betydeli g arbejdsbyrde i form af forberede l- se, besigtigelser og daglig kontakt med fællesskabets admin i- stration. Vi henviser til det oplyste om, at formanden vil sku l- le håndtere hastesager, herunder være til stede ved besigt i- gelser samt det oplyste om, at formande n vil være i nærmest daglig kontakt med chefen for fællesskabet og reelt stå til r å- dighed for administrationen i fællesskabet på daglig basis. Vi henviser endvidere til det ovenfor oplyste fra komm u- nerne om det forventede konkrete timeforbrug på 280 t i- mer, fordelt på 160 timer til forberedelse af bestyrelse s- møder og 120 timer til arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne sammenholdt med karakteren og omfanget af det kommunale fællesskab, som beskrevet af kommunerne, herunder omsætningen på 80 mio. kr. årligt. Statsforvaltningen finder dog, at det ønskede vederlag på kr. er væsentligt for højt. Statsforvaltningen har foretaget en samlet vurdering af oplysningerne i sagen. Vi henviser til praksis for godkendelser af vederlag, so m beskrevet ovenfor, idet vi samtidig er opmærksom på, at der er tale om det første 60 -fællesskab på park- og vejområdet, om tidsforbrug, karakteren, omfang samt omsæ t- ning. Vi henviser også til det beskrevne om grundvederl a- get for folketingsmedlemmer. En delig har vi henset til m u- ligheden for at godkende vederlag i en tidsbegrænset p e- riode, idet der er tale om opstart af et 60 -fællesskab. Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at der kan godkendes et fast vederlag på kr. årligt ti l formanden frem til og med Det kommunale fællesskab kan herefter på ny ansøge Statsforvaltningen om godkendelse af fast vederlag. Vedrørende næstformanden Statsforvaltningen finder, at der for næstformanden er en betydelig arbejdsbyrde, der kan begrunde et fast vederlag. Vi henviser til det anførte i vores brev af 4. november 2013 hvoraf det om næstformanden bl.a. fremgik, at: Det fremgår af kommunernes oplysninger af 1. oktober 2013, at næstformanden i perioder vil skulle håndtere hastesager, herunder være til stede ved besigtigelser, og at næstforma n- den i forhold til chefen for fællesskabet i vidt omfang er i n- volveret på samme niveau som formanden. Kommunerne he n- viser til, at det er vigtigt, at der er en stor fællesskabsfølelse omkring opbygningen og udviklingen af fællesskabet, og at S I D E 6

250 dette fordrer en udstrakt grad af samarbejde og parløb me llem formand og næstformand. Som udgangspunkt kan næstformanden ikke honoreres for v a- retagelse af opgaver, som formanden allerede er honoreret for at varetage. Omvendt er det op til bestyrelsen selv at tilrett e- lægge fordelingen af opgaver mellem formand og næstfo r- mand. Der kan være saglige grunde til at en opgave varet ages i fællesskab mellem formand og næstformand, uden at der af denne grund i relation til vederlæggelsen er tale om dobbel t- vederlæggelse for samme funktion. Vi henviser endvidere til det ovenfor oplyste fra komm u- nerne om det forventede konkrete timeforbrug på 140 t i- mer, fordelt på 80 timer til i samarbejde med forma n- den forberedelse af bestyrelsesmøder og 60 timer til arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne sammenholdt med karakteren og omfanget af det komm u- nale fællesskab, som beskrevet af kommunerne, herunder omsætningen på 80 mio. kr. årligt. Det fremgår af sagens oplysninger, at en del af det skø n- nede tidsforbrug for næstformanden omfatter opgaver, som primært varetages af formanden, og som denne all e- rede er honoreret for. Allerede af den grund kan Statsfo r- valtningen ikke godkende et vederlag på kr. til næstformanden. Statsforvaltningen har foretaget en samlet vurdering af oplysningerne i sagen. Vi henviser til praksis for godke n- delser af vederlag, som beskrevet ovenfor, idet vi samt i- dig er opmærksom på, at der er tale om det første 60 - fællesskab på park- og vejområdet, om tidsforbrug, kara k- teren, omfang samt omsætning. Vi henviser også til det beskrevne om grundvederlaget for folketingsmedlemmer. Endelig har vi henset til muligheden for at godkende v e- derlag i en tidsbegrænset periode, idet der er tal e om opstart af et 60-fællesskab. Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at der kan godkendes et fast vederlag på kr. årligt til næstformanden frem til og med Det kommunale fællesskab kan herefter på ny ansøge Statsforvaltningen om godkendelse af fast vederlag. Vedrørende menige bestyrelsesmedlemmer Statsforvaltningen finder på grundlag af de foreliggende oplysninger om tidsforbrug for de menige medlemmer af bestyrelsen ikke, at der er grundlag for at fravige u d- gangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som best y- S I D E 7

251 relsesmedlem bør ske på grundlag af reglerne om mød e- diæter efter 16a i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningen lægger herved vægt på, at der ikke f o- religger oplysninger om, at hvervet som menigt besty relsesmedlem indebærer en betydelig arbejdsindsats, der i k- ke direkte er knyttet til mødevirksomhed. Statsforvaltningen lægger videre vægt på kommunernes oplysninger om, at de menige medlemmers årlige tim e- forbrug ud over deltagelse i bestyrelsesmøder det vil sige til forberedelse af bestyrelsesmøder og arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne ikke forventes at overstige, hvad der normalt forventes. Tidsfo r- bruget kan derfor ikke anslås, oplyser kommunerne. Statsforvaltningen finder, at det af kommunerne oplyste ikke giver grundlag for en godkendelse af faste vederlag. Det oplyste tidsforbrug ses ikke at gå ud over, hvad der normalt kan forventes, og der er derfor efter Statsforval t- ningens opfattelse ikke grundlag for at fravige udgang s- punktet om, at vederlæggelsen af hvervet som bestyre l- sesmedlem skal ske på grundlag af reglerne om mødedi æ- ter. Det bemærkes, at en tidsbegrænsning af faste vederlag ikke ændrer Statsforvaltningens afgørelse. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. 52, stk. 2, i kommunestyrelsesloven. Med venlig hilsen Torben Sørensen Vicedirektør Susann Starzet S I D E 8

252 Bilag: Henvendelse fra Poppelhaven Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32442/14

253

254 Bilag: Ungdomsbranvæsen NSBV ansøgning DSS runde 2.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 28. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35413/14

255 UNGDOMSBRANDVÆSEN 2014

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet -2017 Mødedato: Mandag den 08. september Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4 Dagsorden : Fredag den 30. juni 2017 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Henrik Møller (A) Michael Brostrøm (Formand for Marienlyst

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Socialudvalget

Tillægsdagsorden Socialudvalget Tillægsdagsorden Socialudvalget : Tirsdag den 15. august 2017 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Duygu A. Ngotho (A) Bente

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere