ledelse Viden uddannelse i forening Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland"

Transkript

1 foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1

2 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger skaes af mennesker, er ar noget på ertet, og som vi gøre en forske for em sev og for fæesskaet. Hvis u uviker ig som eer, så gør u en forske. Det ar etyning for foreningernes uviking, og for, om mennesker iver motiveret og ar yst ti at etage og invovere sig. DGI unerstøtter friviige, er ser foreningen som et uvikingsrum, vor man får erfaringer og æring ti ee ivet. DGI skaer situationer, vor mennesker ærer i netværk, på kurser, uanneser eer i foreningsveragen. Der er uannesesmuigeer ti ae. Det kan være ti en unge træner, er vi ruge et ti et viere afsæt, eer ti en erfarne eergruppe, er vi uvike foreningens aktiviteter eer fysiske rammer. Den trave kan sætte én aften af ti at få ny inspiration, men er er også uforringer for en foreningseer, er vi forye sig i en ængere uannese for at ære om eese og skae nye anemuigeer for sig sev og foreningen. La ig inspirere og tag eeruviking op ti overveese i in forening. Vi giver i uanneseskataoget et u på noge temaer og tiyer aktuee kurser og uanneser i it okae områe. uviking 2 DGI uannese 2009

3 kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese Ino Foreningsuviking p 4 Foreningsuviking på emmeane Moerne rum og rammer foto: nis rosenvo Coacing p 6 Coacing på anen Coacing i eesen Fere friviige p 8 Fere me i foreningen Reakompetencer Førsteæp p 10 Irætsskaer Livreene førsteæp Kommunikation p 12 Ken in mågruppe PR og markesføring Leese i forening p 14 Dagig eese Den ovige forening Såan kommer u me Time ig kurserne på eer via På eer i øsaet i kataoget kan u se, vike aktuee kurser u kan timee ig. Men u kan også kontakte in ansesforening, vis u ønsker kurser, uanneser eer seminarer, som ikke aeree fines i uuet, men som vi i fæesska kan uvike, så et er skræersyet ti in forening. Det kan være fra tre timer en veragsaften ti en e weeken. DGI uannese

4 Stærk eese i forening foto: nis rosenvo 4 DGI uannese

5 friviig Foreningsuviking Foreningsuviking på emmeane Fyer en agige rift af foreningen så meget i estyresen, at er ikke er ti ti e vigtige iskussioner om værier og overornee må i foreningen? I en uforring kan en proceseer være en støtte for foreningen i at oe fokus på processen og sikre, at er sættes aning på ieerne. DGI ar en række proceseere, som ae ar et ret kenska ti foreningsiv, processtyring og eesesreskaer. De tiretteægger et uvikingsforø i samaree me foreningen og møes fere gange for at tae om reevante emner for netop en forening f.eks. værier, visioner, aningspaner, nye aktiviteter, samaree og organisering. Moerne rum og rammer Den stie revoution i foreningsivet er i gang. Hoveparten af anets aer, forenings- og kuuse ska renoveres eer omygges. For sammen me nye iræts- og motionsformer uviker eovet sig for nye tissvarene faciiteter. DGI tiyer opæg om aggrunen for en stie revoution. Det aner om nye aktiviteter, åene, feksiiitet og e moerne krav, er er ti feksie rum og rammer. Fokus er netop in forenings visioner og muigeer. DGI kan også give konkrete u på, voran e eksisterene faciiteter og tiu kan ænres inen for givne rammer. DGI uannese

6 Coa Coacing Coacing på anen En coacene træner er nysgerrig, spørgene og opgavestiene. Irætscoacen aer uøveren tage ansvar og sev fine øsninger, er passer ti situationen. Det er en trænersti, er sigter på at skae eviste og refekterene uøvere. Uøveren uviker sig unerves, også uen at træneren giver goe rå og øveser. Uannesesforøene kan være åe korte introuktionsforø og en ængerevarene uannese. Det kan ane specifikt om coacing af iniviuee uøvere, coacing af o eer coacingsamtaen me værktøer som aktiv ytning og spørgeteknik. Detagerne får værktøer, er kan anvenes åe emme, på oet og i fritien. 6 DGI uannese 2009 Tri foto: kir kysner

7 cing Coacing i eesen Større eerska, aresgæe og ierigom. Det kan være virkningerne af at ruge coacing i estyresesareet og i en agige kontakt me trænere og instruktører. Fere og fere ruger coacing for at få meemmer og team i foreningen ti mere aktivt at irage ti og uvike foreningen. Det iver måske igefrem mere interessant at være eer eer træner i foreningen. Som coacene eer ska man være nysgerrig og ytte åent og anerkenene. Leeren kan stie et goe spørgsmå frem for sev at give svaret. DGI tiyer åe coacingkurser ti en erfarne eer og en, er er nysgerrig efter at ære om coacing. oogi foto: irgitte røkær DGI uannese

8 Fere m foto: kir kysner

9 e Fere friviige Fere me i foreningen Hvoran spørger u, så svaret iver a? Det er et af emnerne på rekrutteringskurser i DGI. Det friviige engagement er foreningens vigtigste ressourcer. Det er en vevarene uforring at fine og motivere friviige ti opgaver som trænere og estyresesmeemmer. Det er en opgave som en forening ati kan ive ere ti. På rekrutteringskurser i DGI får u e konkrete reskaer, er ska ti for at åntere opgaven på såve kort som angt sigt. Du får en insigt i, va er motiverer friviige og kenska ti mågruppernes forskeige tigange ti friviigt engagement. Kurset kan mårettes rekruttering af enosvis unge og forære. Reakompetencer Det er ikke kun uner uannese, at vi ærer. Det gør vi også på oet, i famiien og i foreningsivet. DGI kan æpe foreningerne me at sætte fokus på og ruge et nyt værktø: ti at få papir på kompetencerne. Det er e såkate reakompetencer, som er at, va vi kan uanset, vor vi ar ært et. De kompetencer, vi ærer som træner eer estyresesmeem, kan f.eks. være at ieuvike, samaree og panægge. De skrives in i et weaseret it-værktø, og okumentationen kan efterføgene ruges i ansøgninger ti vieregåene uanneser og osøgning. DGI uannese

10 Førsteæp Re Irætsskaer Antaet af irætsskaer igger på omkring en miion om året. Det ta viser, at mange - også i in forening og på it o - på et eer anet tispunkt vi ive usat for en irætsskae. På et irætsskaekursus iver u som instruktør eer eer kæt på ti at kunne åntere en akut skaeseaning eer overeastningsskae. Kun få er i topform før sæsonstart. Derfor ska træneren vie, voran skaer ungås. Det aner.a. om, voran u panægger træningen og sæsonen, så et passer ti en enkete. Du får også vien om, voran u giver e este rå for en kommene genoptræning. Livreene førsteæp 10 DGI uannese 2009 På et kursus i DGI kan u få en vien og e færigeer, er sætter ig i stan ti at ye ivreene førsteæp, vis ueet skue være ue ti træning, kamp eer opvisning. Førsteæpskurserne kan inees i forskeige typer og varigeer. Inoet skifter meem teori og praktiske øveser i erte-unge-rening og kunstigt åneræt at efter foreningens ønsker og eov. Fo Noge foreninger ar anskaffet sig eer ar agang ti en ertestarter. Unervisningen i ertestarter kan supperes me et kursus i førsteæp eer eementær ranekæmpese. Efter tre år kan foreningen få et genopfriskningskursus.

11 e iv foto: coourox oreyggese DGI uannese 11

12 Me R Kommunikation Ken in mågruppe at s in it for me? På kurserne i TÆNK kommunikation ærer u at sætte ig i motagerens ste og kan erme give em svaret på spørgsmået: Hva etyer ette er for ig? Du ska gerne give svaret på at, va motageren ar rug for at vie. Du ærer at panægge og aree strategisk me kommunikation. Det aner åe om et rigtige meie-, emne- og orvag. Hvis u ruger spreeag i in kommunikation, risikerer u, at ingen føer sig ramt. Mange ar rug for kompetencer i kommunikation i foreningsivet, men også i anre sammenænge. Derfor opever DGI en stigene efterspørgse på kurser i kommunikation. 12 DGI uannese 2009 Str PR og markesføring Jungetrommer, tågeorn eer faskepost. Væg e rigtige kanaer, når u ska i iaog me offentigeen. Det er ofte igennem meier som avis, raio og tv, vor u ikke sev kan estemme, voran et færige resutat ska se u. Derfor er er et sæt spiereger for go pressekontakt, og et kan u ære på kurset TÆNK kommunikation. Go markesføring aner om at panægge sin kommunikation og væge sine kanaer me omu, så uskaet kommer frem på rette ti og ste. På kurset får u inspiration ti, voran u vrister e goe istorier frem, voran u serverer em, så ournaisten får yst ti at skrive, og voran u får fat i ournaisten. Det aree koster kun aresti ikke annoncekroner...

13 ier ategi foto: nies nyom 13 DGI uannese

14 Bog foto: kir kysner 14 DGI uannese Pa

15 føring Leese i forening Kasseren Dagig eese Lær voran u som eer kan spie tering og kommunikation. Men et en fair kamp me kommunen og kan også være anre vigtige emner voran u sikrer at foreningen er i foreningen som f.eks. forsikringer, opmærksom på kommunens muigeer. Et kursus i agig eese, regnska. Kursusforøet ska at i at tisku fra kommunen, økonomi og vor eeren iver ennu ere ti at gøre veragen nemmere for eere. varetage foreningens interesser, øger Kurserne er feksie og ygget op muigeen for at opnå resutater ti i korte mouer, vor eere fra gæe for ee foreningen. estyresen kan få gavn af at etage På programmet kan er være veragsemner som møeeese, sammen. rekrut- Den ovige forening DGI afoer kurser og rågiver friviige i at fine runt i ov- og regeungen. For sev om foreninger er amennyttige og i ø gra rives af friviige, så er er en e reger og ove, som ska overoes. Det er reger omkring, voran regnskaet ska afægges og meemmerne opgøres for at få støtte via fokeopysningsområet. Men en ovige forening ska også være opateret på reger og retningsiner omkring fremvisning af tv, afspining af musik, forsikringsforo, skatte- og momsreger samt en e anre regueringer. Der sættes også fokus på estyresens, kassererens og revisorens roe i at sikre en ovig forening. 15 nægdgi uannese 2009

16 $ $ $? := t n o r IF foto: coourox a e a ³ ] a ³ o ] e \ i o Ô i ef \e ³ ^ ] a X a X e e a ³ ³ " i f en eeruannese... Give unge a ] k c aec a³ i c c e c $ K I front er en eeruannese I Front påungomsskoen i c^ for unge irætsuøvere aogså e i ` e ³ B f eer trænere i aersgruppen 14 ti 18 år. Detagerne får $ $ ] f ³ e o ] i esamareer me kommunae vien om træning af ørn DGI ungomsskoer om et ec e]og erfaringer me træner] ] ` roen og ærer, voran en forening er organiseret, og X uannesestiu for unge, er ikke er foreningsaktive. ^ meem icvoran man som ung kan få infyese. $ Det er unge 15 og 18 år, som om en ]fårtiuet i ]etagerne me en sevvagt i k ` e Unerves areer f eeruannese. som ska reaiseres, ide\ska åe introuceres for forå e giver Kopgave, ] vor foreningen og -emokrati og et at være træner for ørn. k eningsære være k feeack. Det kan en ny aktivitet i foreningen, et De unge kommer i praktik, vor e ska aree me et c ørnestævne eer en ungomsfest. minre proekt, som ska uføres i foreningen. c e \ Grunforøet er på minimum 40 timer. Men et kan Igennem ee uannesen får e unge en opmærka Ho uvies ti eksempevis 80 timer me emner som some om e kompetencer, man får som eer eer Unge eere personig uviking, uforringer i ungomsivet og træner i foreningsivet. De kompetencer, e får på irætsskaer. Leeruannesen kan også tiretteæg- uannesen, får e et evis på, og et uannesese- ges, så e unge reser u og møer irætsuøvere fra vis ar vist sig at være et got kort i ansøgninger om anre ane. fritisos. Vi u vie mere om kurserne i ette kataog, så kontakt:

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Kurser efteråret 2010

Kurser efteråret 2010 Kurser efteråret 2010 Det glæder os at kunne præsentere endnu et kursuskatalog med kurser rettet mod foreningsledere og instruktører i Århus Kommune. I efteråret 2010 tilbyder vi: Den lovlige forening...

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere