VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer"

Transkript

1 VidensLaboratorium.1 - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer September 2012

2 VidensLaboratorium.1 De ikke-jobklare unge med psykiske problemer På vej mod mere viden og bedre effekter Udfordringen Unge med psykiske problemer er en af de tre hovedudfordringer, som 11 kommuner har arbejdet med i videnslaboratorium om en beskæftigelsesindsats, der virker. Hvad er udfordri n- gen, hvordan har kommunerne arbejdet med den og hvad ved vi allerede? Unge med psykiske problemer fylder meget i jobcentrenes arbejde og i ungeindsatsen gen e- relt. Det anslås, at psykiske sygdomme er udbredt i Danmark, så ca.: har en depressionssygdom, heraf en moderat-svær depression har en angstlidelse har en spiseforstyrrelse har en psykotisk lidelser. 1 Kommunerne møder en del af de mange danskere med psykiske problemer i jobcenteret, hvor problemerne er så store, at de går ud over borgernes arbejdsevne, og borgeren modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen. Det kan være psykiske problemer alene eller i kombination med andre problemer som fx somatisk sygdom, misbrug eller sociale problemer. Antallet af førtidspensioner på grund af en psykisk lidelse er steget fra 29 % af det samlede antal tilkendelser i år 2000 til 51% af det samlede antal tilkendelser i % af de unge mellem 20 og 30 år, der fik tilkendt førtidspension i 2009, fik pensionen på grund af en psykisk lidelse. 2 1 Dansk Psykiatrisk Selskab: Hvidbog KL: Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL. August

3 Dansk Psykiatrisk Selskab anslår, at 2/3-dele af alle de pensioner, der tilkendes på baggrund af psykisk sygdom skyldes ikke-psykotiske sygdomme. 3 Dvs. sygdomme, som relativt let kan behandles. Det anslås, at en tredjedel til halvdelen af alle sygemeldte på sygedagpenge har psykiske problemer. Psykisk sygdom er et stigende problem, og antallet diagnoser er voldsomt stigende. Det diskuteres om, der er blevet flere med psykiske problemer eller om vi blot er blevet bedre til at diagnosticere lidelser, der altid har eksisteret. Uanset hvad forklaringen er, oplever jobcentrene at mange unge har psykiske vanskeligheder, som har betydning for deres evne til at gennemføre en uddannelse eller til at arbejde. Det er ikke afgørende, om de unge har en diagnose eller ej, men at der tages højde for de unges udfordringer og vanskeligheder, når de står i vejen for at hjælpe dem tættere på uddannelse eller arbejde. Kommunerne oplever, at de mangler viden om, hvad der virker i indsatsen for de unge med psykiske problemer. Der er fokus på de unge, der ikke er arbejdsmarkedsparate, og hvor de psykiske problemer kan stå i vejen for at de unge er klar til job eller uddannelse. Det har været emnet for videnslaboratorie.1. Generelt om VidensLaboratoriet KL s videnslaboratorium er et projekt, der som udgangspunkt har haft som mål at gøre den eksisterende viden mere brugbar og at skabe mere viden om, hvad der virker. Videnslaboratoriet er inddelt i tre temaer: 1. De ikke jobklare unge med psykiske problemer 2. En virksomhedsrettet indsats for match 2 med effekt 3. Brancheskift for ledige uden relevante faglige kompetencer Videnslaboratorium.1 om de unge med psykiske problemer består af kommunerne: Holstebro, Høje Taastrup, Esbjerg, Nyborg, Vejle, Varde, Aalborg og Rebild. I første fase har de otte kommuner mødtes for at afgrænse emnet, indsamle eksisterende erf a- ringer fra praksis i kommunerne og udpege specifikke problemstillinger, der er behov for at undersøge nærmere om de unge med psykiske problemer. Resultatet er dette notat. Notat udpeger seks temaer, som kommunerne vurderer, har afgørende betydning for deres arbejde med de unge med psykiske problemer, og hvor der er behov for mere viden: 1. Relationen mellem sagsbehandler og ung med psykiske problemer a. Varighed og indhold af relation og samtale b. Medarbejderkompetencer 2. Sammenhæng i indsatsen 3 Dansk Psykiatrisk Selskab: Hvidbog

4 a. Internt i kommunen b. Samarbejde med andre aktører uden for kommunen 3. Aktive tilbud og indsats 4. Inddragelse af netværk a. Personlige sociale netværk, herunder familie og venner b. Frivillige 5. Tidlig indsats a. Opsøgende og tidlig indsats b. Screening af unge i kontakt med kommunen Notatet er bygget op om de seks temaer. Før temaerne gennemgås er der korte afsnit om viden og evidens samt om den eksisterende viden på området. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) har deltaget i laboratoriet, og der vil undervejs i notatet blive refereret til viden, der er indsamlet af CABI om emnet. 4

5 Hvad er viden og evidens? Erfaringen fra videnslaboratoriet er, at det er helt afgørende at definere begreberne viden og evidens, hvis kommuner og praktikere på den ene side og centrale aktører som ministerier og forskere på den anden side skal kunne arbejde sammen om at gøre viden anvendelig. Videnslaboratoriet har arbejdet ud fra denne definition og opdeling af vidensbegrebet. Evidens Evidensbaseret viden kan i relation til beskæftigelsesindsatsen defineres som den bedste, tilgængelige, dokumenterede viden om indsatsers effekter. Beskæftigelsesindsatsen kan i forskellige grader basere sig på evidens om, hvad der virker. Ifølge direktør på Familie og Evidens Center, Bianca Albers, der holdt et oplæg i VidensLaboratoriet den 9. september 2011, kan man skelne mellem: Evidensbaseret praksis, som er en omfattende og stringent tilgang, hvor beslutninger træffes på basis af stærk, videnskabeligt dokumenteret viden om kausalitet mellem A og B. Der er en løbende opfølgning og et konsistent fokus på resultater og effekter. Evidensinformeret praksis, hvor beslutninger kvalificeres via den bedste tilgængelige viden fra forskellige kilder: Forskning, officielle rapporter fra interesseorganisationer, brugerundersøgelser etc. Viden integreres i den lokale konkrete kontekst, fx i form af drøftelse af ny viden på teammøder o.a. Resultatbaseret praksis er en systematisk tilgang til resultatbaseret opgaveløsning, hvor der løbende måles og følges op på resultater. Som i den evidensinformerede praksis integreres den bedst tilgængelige viden. Forskellen er, at der også integreres erfaringsbaseret eller forhandlet viden. Eksempler er resultatbaseret styring / performance management og virkningsevaluering. Der findes en række metoder og tilgange til at indføre evidensbaseret eller evidensinformeret praksis i indsatsen. Et godt eksempel er Håndbog i virkningsevaluering af New Insight og AAU. Denne håndbog anviser, hvordan man skridt for skridt kan implementere en resultatbaseret praksis i beskæftigelsesindsatsen. Ud fra ovenstående definitioner er den evidensbaserede viden om målgruppen meget begrænset, mens der eksisterer en langt større mængde af viden, der kan inspirere en evidensinformeret praksis. Herudover eksisterer der en lang række kommunale erfaringer med at arbejde med målgruppen, som forsøges opsamlet i notatet. 5

6 Eksisterende viden om målgruppen Videnslaboratorie.1 har haft fokus på unge i match 2 og 3, dvs. de ikke jobklare unge, med psykiske problemer. Det vil sige, at videnslaboratoriet både har fokus på de unge med en diagnose og uden diagnose, med lettere psykiske lidelser som ADHD, angst, depression mm. og svære, psykotiske lidelser som skizofreni og bipolar lidelse. Målet med beskæftigelsesindsatsen over for de unge med psykiske problemer er på langt sigt, at de unge kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Når det vurderes om en indsats virker vurderes det således i forhold til dette mål. Viden der kan inspirere den evidensbaserede praksis Arbejdsmarkedsstyrelsens notat om videns- og evidensstrategi på beskæftigelsesområdet samler den evidensbaserede viden. Af relevans for videnslab.1 fremgår det: Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige: Vidensniveauet er mere begrænset for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, bl.a.: Der er stærk evidens for, at det hjælper svært psykisk syge i arbejde, hvis de får en aktiv indsats på en rigtig arbejdsplads kombineret med støtte fra en mentor, jf. Crowther m.fl. (2010). Sygemeldte: Der er stærk evidens for, at trods psykiatriens behandlingsmæssige fremskridt så skal der aktive tilbud med fokus på det ordinære arbejdsmarked, hvis psykisk syge skal inkluderes på arbejdsmarkedet, jf. Bond m. fl. (2009) og OECD (2011). Som nævnt ovenfor er der er stærk evidens for, at det hjælper psykisk syge i arbejde, hvis de får tilbud på en rigtig arbejdsplads kombineret med en mentor, jf. Crowther m.fl. (2010). Der er stærk evidens for, at indsatser, hvor svært psykisk syge kommer i aktive tilbud i beskyttede miljøer, ikke virker i forhold til at komme i job, jf. Burns m fl. (2007) og OECD (2011). Der er tale om en meget generel viden, der udelukkende tager udgangspunkt i internationale erfaringer. Der er således en opgave med at konkretisere viden, bl.a. i forhold til nærmere afgrænsede målgrupper, og at undersøge, om denne viden også gælder i en dansk kontekst. Blandt de sygemeldte vil der være en stor gruppe, der tidligere har haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, mens mange af de unge med psykiske problemer ikke tidligere har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor kan resultaterne for de sygemeldte ikke uden videre overføres til de unge med psykiske problemer. Merete Nordentoft peger ligeledes på, at der i udenlandske undersøgelser er evidens for, at metoder, hvor behandling og beskæftigelse kombineres (supported employment, SE, og ind i- vidual placement and support, IPS), fører til ansættelse på det ordinære arbejdsmarked for personer med svær psykiske sygdom. Metoderne indeholder både behandling og beskæftigelse. Resultaterne er ikke testet på det danske arbejdsmarked, og der er indikation for, at det kan 6

7 være en udfordring at overføre SE og IPS til alle typer økonomier og arbejdsmarkeder. 4 Psykiatrisk Center København har igangsat en afprøvning af IPS-metoden i Danmark, både i forhold til svære psykiske lidelser og de såkaldte lettere psykiske lidelser, der løber frem mod Rosholm & Svarer har samlet erfaringer med effekten af samtaler. Der findes ikke undersøgelser af samtalers effekt for borgere med psykiske problemer, og Rosholm & Svarer har meget begrænsede konklusioner med hensyn til de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Det tyder dog på, at samtaler er mindre effektive for svagere ledige. Den evidensbaserede viden om den specifikke målgruppe er således begrænset. Viden der kan inspirere den evidensinformerede praksis Derimod eksisterer der er en del rapporter, der samler op på kommunernes praksis på området, og som vi placerer i kategorien evidensinformerende. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) har først og fremmest samlet viden om unge med psykiske problemer på et website. Metoden har været et omfattende litteraturstudie kombineret med dialog med en række eksperter og forskere. Sitet samler viden om organisering af indsatsen omkring den unge, metoder, støtteordninger mm. Link til siden her. +helbred?n=1 Desuden har videnslaboratoriet samlet et udpluk af rapporter, hvor de fleste også vil kunne findes på CABI s website. Vidensopsamling - ledige under 30 år Marselisborg praksisvidencenter og beskæftigelsesregionerne i Danmark har samlet viden om unge ledige, herunder unge med psykiske problemer. Opsamlingen resumerer en række rapporter på området om, hvilke indsatser der virker, hvor fokus skal lægges og hvor de unges barrierer og muligheder ligger, så indsatsen kan iværksæ t- tes effektivt både lokalt og regionalt. Læs hele rapporten her. 4 Thomas Christensen, Cand.soc. og Merete Nordentoft, MD, phd, MPH: Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom

8 Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Denne rapport fra 2009, der er udarbejdet af New Insight for beskæftigelsesregionerne i Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden, tager udgangspunkt i det stigende antal unge der kommer ind på jobcentrene med psykiske og sociale problemer i bagagen. Rapporten er o m- talt i Marselisborg praksisvidenscenters opsamling omtalt oven for. Rapporten indeholder anbefalinger til, hvordan man får de unge med psykiske barrierer ud i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Læs hele rapporten her. Unge med psykiske lidelser og uddannelse En rapport fra Aalborg kommune og det Lokale Beskæftigelsesråd sætter fokus på, hvordan unge med psykiske lidelser kan gennemføre en ungdomsuddannelse og hvordan de skal vejledes igennem uddannelsen. Selve rapporten tager udgangspunkt i seks unges forløb, med bidrag fra en række fagpersoner på området. Dette munder ud i 13 temaer med anbefalinger og én overordnet anbefaling: Overvej brugen af faste tovholdere til de unge. Læs hele rapporten her. Projekt unge i uddannelse Projekt unge i uddannelse var et særlig tilrettelagt forløb af Psykiatrifonden og Københavns Kommune. Det formidler og udvikler metoder til at facilitetere og forbedre beskæftigelse s- indsatsen for psykisk syge og sårbare kontanthjælpsmodtagere. Projektet evalueres af New Insight i det nedenstående link, hvor de væsentligste resultater opridses. Læs hele rapporten her. Nogle kommunale erfaringer og supplerende eksisterende viden Udover den eksisterende viden har de deltagende kommuner fremhævet fem områder, som de oplever som afgørende for at lykkes med indsatsen over for de unge med psykiske problemer og hvor der i større eller mindre grad mangler viden og dokumentation for, at de kommunale indsatser gør en forskel for den enkelte borger. I afsnittet gennemgås de fem områder, som de deltagende kommuner har udpeget. Kommunernes erfaringer kan betragtes som en slags hypoteser om, hvad der virker, og som kan undersøges nærmere og fungere som inspiration for andre kommuner i tilrettelæggelsen af deres indsats. 8

9 Tema 1: Relationen mellem sagsbehandler og ung ikke-jobklar med psykiske problemer Kommunerne oplever, at relationen mellem sagsbehandler og ung ledig med psykiske problemer er af helt afgørende betydning, og at sagsbehandlere skal klædes på til at håndtere de unge med psykiske problemer. Varighed og indhold i relation og samtale Praksisviden De deltagende kommuner identificerer en række forhold, som de har erfaring med er afgørende for, at der skabes en god relation til den unge: Respekt, ligeværd, forståelse At etablere et tillidsforhold Klare rammer og klare mål Fokus på ressourcer Fokus på at den unge (over)tager ansvar At sagsbehandleren bevarer fokus på myndighedsrolle ikke behandler At der opbygges en relation til den unge over tid, dvs. at der er en fast sagsbehandler eller kontaktperson Alle kommunerne arbejder med faste kontaktpersoner. Bl.a. har nogle kommuner gode erfaringer med at gøre den unges kontaktpersonen så gennemgående som muligt, så sagsbehandleren samtidig er jobkonsulent og dermed den primære kontaktperson for den unge gennem hele forløbet. Supplerende eksisterende undersøgelser CABI peger på, at der er en del hypoteser om at det virker, at opbygge relationer, og at der arbejdes ud fra forskellige metoder som den systemiske og narrative tilgang. 20i%20job/Mentalt%20helbred/PDF-filer/Relationsarbejde.pdf PP Clinic har udarbejdet en samtaleguide med henblik på den gode samtale med borgere med lettere psykiske vanskeligheder, som kan anvendes af medarbejdere i jobcenteret, der skal gennemføre samtaler med ledige og sygemeldte med psykiske vanskeligheder. Guiden indeholder en række anbefalinger til samtalen og rummer forslag til handlemuligheder i akutte situationer. Læs mere her. 9

10 Forslag til nye undersøgelser Der kan således udpeges mindst to områder, hvor der eksisterer hypoteser om, hvad der virker, og som kan undersøges nærmere: 1. Kommunerne har en central hypotese om, at det er væsentligt at den unge med psykiske problemer har en fast kontaktperson, der kan opbygges en relation til, og som holder samtalerne med den unge. Den eksisterende viden om samtaler skelner ikke mellem, om samtalerne afholdes med samme eller skiftende sagsbehandlere, vejledere eller a n- dre tilknyttede medarbejdere i tilbud. Det bør undersøges, om det er afgørende for at samtalerne har en effekt. Der kan evt. udledes andre indikatorer på, at der opbygges en god relation mellem sagsbehandler og psykisk syg, der kan testes. 2. Kommunerne og andre har en række antagelser om, hvilke metoder der virker i samtalerne og kontakten til de unge, fx hhv. en systemisk eller narrativ tilgang. Det er ligeledes oplagt at iværksætte forsøg, der afprøver forskellige tilgange i sammenligning med en kontrolgruppe. Medarbejderkompetencer Praksisviden Kommunerne peger på, at medarbejderne efterspørger større viden om psykiske lidelser, og at det er væsentligt at definere, hvordan viden om lidelser kan anvendes af sagsbehandlerne i deres rolle som myndighedspersoner. Sagsbehandlerne har ikke behov for viden på behandlerniveau. De har behov for at vide, om de fx skal håndtere samtalen på en bestemt måde, og de skal vide, hvilke relevante behandlingsaktører, de kan henvise til. Kommunerne peger således på, at klarhed omkring sagsbehandlerens rolle, viden o m, hvordan man skal håndtere personer med psykiske problemer og metoder til at håndtere relati o- nen og samtalen er afgørende for om sagsbehandleren lykkes med at bringe den unge med psykiske problemer tættere på arbejdsmarkedet. Supplerende eksisterende undersøgelser Ændret praksis som effekt af kompetenceudvikling En amerikansk undersøgelse af kompetenceudvikling af skolelærere har vist, at effekten af kompetenceudvikling er helt afhængig af, om der sker en løbende opfølgning på det lærte. I undersøgelsen steg andelen af lærere, som implementerede de nye undervisningsformer i praksis fra 5% til 95%, som konsekvens af at forsøget blev tilført løbende opfølgning i form af supervision og coaching. Træningskomponent Overførsel til praksis Teoretisk diskussion forklare det 0 pct. Demonstration vis hvordan 0 pct. Praktiske øvelser og feed back 5 pct. Coaching 95 pct. Kilde: Joyce & Showers,

11 Hvis man holder et oplæg, hvor man forklarer eksempelvis en ny metode, vil 0 pct. bliver overført til praksis. Viser man, hvordan det skal implementeres, vil det ligeledes slå igennem i praksis med 0 pct. Gennemfører man praktiske øvelser med relevante personale grupper, kan man forvente, at 5 pct. implementeres. Mens hvis ledelsen iværksætter en implementering, hvor personalet oplæres i nye metoder via coaching på jobbet, slår 95 pct. igennem i praksis. Effekt af kompetenceudvikling på borgerens sygedagpengeforløb Projekt LUCA viser at et omfattende kompetenceudviklings- og træningsprogram for sagsbehandlere i to danske kommuner har som effekt, at deltagergruppen af sygemeldte borgere har signifikant kortere varighed af sygedagpengeforløbet end sammenligningsgruppen. Deltage r- gruppen har ligeledes signifikant lavere andel af tiden på sygedagpenge over en længere periode end sammenligningsgruppen. Deltagergruppen opnår dog dårligere selvforsørgelse end sammenligningsgruppen, men spørgsmålet er om det kan tilskrives konjunkturerne. Der er stor forskel på effekterne i de to kommuner, der deltager i forsøget. Det viser sig, at den efterfølgende implementering, bl.a. i form af tilgængelig coaching og sparring, er helt afgørende for, om kompetenceudviklingen har effekt. Sagsbehandlerens opfattelse af egen rolle i forhold til den sygemeldte er tilsyneladende også afgørende for om indsatsen får effekt, hvor det er afgørende, at sagsbehandlere har et stærkt individuelt fokus og arbejdsmarked s- orientering af indsatsen. Effekt af sagsbehandlerens karakteristika Svarer og Rosholm refererer i deres opsamling af effekter af samtaler i den aktive arbejdsmarkedspolitik en udenlandsk undersøgelse, der viser at ledige der har en sagsbehandler med samme alder, køn og uddannelse opnår en signifikant højere beskæftigelsesfrekvens. Effekten er i størrelsesordenen 4%-point. For ledige, der har en sagsbehandler, der ligner på to karakteristika, bl.a. samme alder og uddannelse (ikke samme køn) eller samme køn og uddannelse (ikke samme alder) er der stadig en positiv effekt, der dog er en anelse mindre. Det giver ingen signifikant effekt, at sagsbehandleren kun ligner den ledige på et karakteristikum. Forslag til nye undersøgelser Det tyder på, at opfølgningen på formel uddannelse er helt afgørende for, om der opnås en effekt af uddannelsesindsatsen. I forlængelse heraf vil det være interessant at undersøge, om der kan opnås samme effekter ved at understøtte læring og refleksion i dagligdagen, og hvi l- ken forskel coaching og supervision gør i forhold til at skabe bedre resultater for borgerne. 11

12 Tema 2: Sammenhængende indsats På tværs af kommunen Praksisviden Kommunerne oplever store udfordringer med at få de store lovkomplekser til at spille sa m- men, fx sociallovgivningen og beskæftigelseslovgivningen, der udpeger to kerneopgaver, to logikker og to værktøjskasser. Kommunerne arbejder med en række forskellige metoder til at sikre en sammenhængende indsats, hvor borgeren er i centrum. Kommunerne har en række forskellige erfaringer med at sikre en sammenhængende indsats internt i kommunen og til dels med uddannelsesinstitutionerne: Fælles mål Gensidig forståelse af roller og opgaver Samarbejdsaftaler Snitfladebeskrivelser Koordinerende grupper og møder Tværgående / fælles pulje til indsatsen Ungeenhed med medarbejdere og finansiering fra forskellige forvaltningsområder Supplerende eksisterende undersøgelser CABI har på sit website samlet en række praksiseksempler på tværgående samarbejde mellem de kommunale forvaltninger og sektorer +helbred/organisering CABI henviser bl.a. til en rapport fra Discus om Organisering af indsatsen for kontan t- hjælpsmodtagere med psykosocial handicap, som indeholder en grundig beskrivelse af organiseringen af indsatsen i Odense, Randers, Haderslev og Ballerup. 0org%20psykosociale%20handicap% pdf 12

13 Forslag til nye undersøgelser CABI har foreslået at afprøve tre modeller for tværgående samarbejde og forløbskoordin e- ring: 1. Linkworker en model, der er afprøvet i England. Det særlige ved denne model er, at Linkworkeren har fuld bevillingskompetence uanset i hvilken sektor, indsatsen skal udføres. 2. Koordinatorrollen, hvor koordinatoren er forankret i jobcentret, og hvor rollen primært er knyttet til selve arbejdet med forløbskoordineringen. Koordinatoren har kun bevillingskompetence i forhold til jobcentrets bevillingsområde eventuelt bredere kommunens bevillingsområde. En model, der bl.a. delvis afprøves i Det store TTA (Tilbage Til Arbejdet) projekt, i forløbskoordinatorprojektet i Odense Kommune og i VFSA (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar) projektet Route Tovholderrollen, hvor tovholderen ingen bevillingskompetence har, men hvor der er en eller to gennemgående tovholdere i hele forløbet, som dels skal holde øje med, at aftalte planer gennemføres, og dels sikre borgerens inddragelse i forløbet. Hver model rummer forskellige udfordringer, fx skal der udvikles en model, der kan sikre økonomistyringen i model 1. Andre modeller, der ligner model 1 kan være fælles puljer mellem forvaltningsområder til indsatsen. Et eksempel er Ringsteds ungeenhed, som er sammensat af medarbejdere fra jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland, Bø r- ne- og Ungeforvaltningen, Socialforvaltningen og Borgerservice. Første udfordring er at lovliggøre modellen eller at søge dispensation via udfordringsretten. Samarbejdet med andre aktører, primært psykiatri og privatpraktiserende læger I arbejdet med den unge med psykiske problemer er samarbejdsrelationer til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet væsentligt. Det kan både være psykiatriske afdelinger, distrikt s- psykiatrien, de praktiserende psykiatere, de praktiserende læger og de private psykologer. Samarbejdet med den kommunale socialpsykiatri behandles i afsnittet oven for. Behandlingsansvaret for de unge med lettere psykiske lidelser er ikke klart placeret hos nogen af disse aktører. Praksisviden Kommunerne oplever meget store udfordringer med at få samarbejdet med den regionale psykiatri til at fungere. Enten fordi den regionale psykiatri ikke har et tilbud til personer med angst og depression eller fordi den ikke prioriterer dialogen med kommunen om borgerne. I andre tilfælde oplever kommunerne meget forskellige holdninger til hvornår unge med psykiske problemer kan komme ud på en virksomhed, hvor lægerne i flere tilfælde fraråder arbejdsprøvninger og medvirker til at skabe barrierer for en virksomhedsrettet indsats. Supplerende eksisterende undersøgelser Som nævnt i indledningens afsnit I.4 viden der kan inspirere den evidensbaserede praksis har Thomas Christensen og Merete Nordentoft gennemført et review om særligt amerikanske erfaringer med at placere svært psykisk syge i beskæftigelse, herunder den amerikanske IPSmodel. Der er evidens for, at metoder, hvor behandling og beskæftigelse kombineres, fører til 13

14 ansættelse på det ordinære arbejdsmarked for personer med svær psykiske sygdom. De to forfattere skriver i reviewet: IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling, at der skal være et tæt samarbejde mellem job-coach og den psykiatriske behandling, og at Tilstedeværelsen af relevant evidensbaseret psykiatrisk behandling anses i dag for at være en af de mest afgørende faktorer for, at IPS interventionen kan lykkes for personer med svær psykisk sygdom. Det er således afgørende, at borgerne tilbydes evidensbaseret psykiatrisk behandling samtidig med den beskæftigelsesrettede indsats. Idékataloget God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats samler gode eksempler på et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regioner, primært på social- og sundhedsområdet. praksis-tvaerg-rehabiliteringsindsats/idekatalog-for-tvaergaaende-rehabiliteringsindsats ashx TTA-projektet på sygedagpengeområdet rummer en model for tværgående koordinering, hvor nedbringelsen af langtidssygefraværet skal ske ved at uddanne og etablere TTAkoordinatorer og TTA-teams, der i et samarbejde med kliniske enheder og med kontakt til andre centrale aktører skal gøre en særlig indsats for sygedagpengemodtagere, der visiteres til kategori 2. Forslag til nye undersøgelser Der er således meget få eksempler og modeller for et velfungerende samarbejde mellem kommune og regional psykiatri. Der er et stort behov for at udvikle modeller for et samarbejde, og at afprøve hvad der gør en forskel for at få modellerne til at gøre en forskel for de unge med psykiske problemer. 14

15 Tema 3: Indsats (tilbud) Temaet om hvilken indsats, der virker for de psykisk syge unge, er omfattende og dette notat berører nogle enkelte centrale problemstillinger, som kommunerne har peget på. Praksisviden Kommunerne er meget opmærksomme på, at der er behov for at etablere parallelle, tværfa g- lige forløb, hvor der sideløbende arbejdes med fx medicinering, behandling. Støtte og opba k- ning fra forældre eller andre. Der kan være behov for at arbejde med mange basale dagligdagsting som hygiejne, indkøb, styring af økonomi mm. Psykoeducation fylder også i kommunernes tilbud til de unge. Ift. den virksomhedsrettede indsats for målgruppen er praksis i flere af de deltagende kommuner er, at de unge sendes ud i en virksomhed så hurtigt som mulig, fx inden for 14 dage. Når de unge placeres på en arbejdsplads, bliver det hurtigt meget tydeligt og konkret, om den unge har andre problemer, som den unge skal håndtere. Det stiller særlige krav til virksomhederne, og at det er ikke alle virksomheder, der kan håndtere det. Det forudsætter også, at den unge er i behandling for en eventuel psykisk lidelse. Andre kommuner har forberedende tilbud, hvor der arbejdes med at gøre de unge uddannelses- og arbejdsmarkedsparate, udvikle og afdække faglige, personlige og sociale kompetencer og der arbejdes med de unges motivation. Der kombineres ofte med elementer fra den kommunale sundhedsindsats, fx i form af et motionstilbud. Undervejs i forløbet vurderes de unges behov for støtte, når de skal ud i en virksomhed. Behovet for støtte, fx en mentor, er således helt centralt for alle kommuner. En anden central diskussion mellem kommunerne har været behov for specialiserede tilbud, der er særligt målrettet de unge med psykiske problemer, i forhold til at integrere de unge i almindelige tilbud. Her er det naturligvis afgørende, at der er en rummelighed i de almindelige tilbud, og at der fx tilknyttes en mentor til den unge, der bliver en del af et almindeligt tilbud eller en almindelig arbejdsplads. Supplerende eksisterende undersøgelser De fleste rapporter på området, som er nævnt i indledningen side 6 i afsnittet om Viden der kan inspirere den evidensinformerede praksis anbefaler, at indsatsen er helhedsorienteret. Der er dog tale om en meget generel anbefaling med meget få konkrete bud på, hvilke elementer i en helhedsorienteret indsats, der gør forskellen. Se i øvrigt afsnit 2 om sammenhængende indsats oven for. IPS-modellen, som er omtalt oven for er et af de bedste eksempler på, at parallelle indsatser, hvor en arbejdsmarkedsrettet indsats kombineret med behandling gør en forskel for svært psykisk syge. CABI har udarbejdet en oversigt over metoder i arbejdet med unge med psykiske problemer, som fx rehabilitering, psykoeducation, kognitiv metode, copingstrategier mm., som indgår i 15

16 flere af kommunernes forberedende tilbud. Her beskrives også IPS-modellen, der er en kombination af beskæftigelsesrettet tilbud og behandling, som også er omtalt i afsnittet oven for. Følg det direkte link her +helbred/metoder Discus har samlet erfaringerne fra tre kommuner, der i et forsøgsprojekt har givet tilbud til borgere med psykiske problemer om en mentor for at undersøge om en mentor så at sige kan kompensere for det handicap, en psykisk lidelser giver. Læs mere her: Se også videnslab.2-notatet om en virksomhedsrettet indsats for match 2, herunder link til CABI s inspirationskatalog om omlægning af indsatsen. skatalog_omlaegningafindsatsenformatch2.pdf Forslag til nye undersøgelser 1. Der er behov for at nye undersøgelser kommer et spadestik dybere end blot at gentage det generelle postulat om, at en helhedsorienteret indsats virker. Hvilke dele af den parallelle indsats er afgørende for hvilke borgere og i hvilke situationer og i hvilken dosis? Når kommunerne præsenteres for resultaterne i IPS-modellen rejser det straks en række spørgsmål om, hvor intensiv behandling de psykisk syge modtager, hvor meget hjælp får de til at fungere på arbejdspladsen og søge job, på hvilke typer af arbejdspladser fungerer de, hvornår skal det kombineres med en social indsats osv. 2. En oplagt undersøgelse er en sammenligning af resultaterne i de kommuner, der arbejder med forberedende forløb, der gør unge klar til at blive placeret i virksomhed og resultaterne af indsatsen i kommuner, der så hurtigt som muligt placerer de unge i en virksomhed og derefter tager stilling til støttebehovet. En undersøgelse kunne bidrage til at udpege forhold, der skal afklares med de unge og være på plads, før de placeres i en virksomhed. Det kan fx være nødvendigt at afklare hvilken form for støtte, der skal være på plads, så indsatsen bringer de unge et skridt videre på vejen mod uddannelse og arbejde. 3. En anden undersøgelse, som kommunerne efterspørger, er effekten af specialiserede tilbud målrettet de unge med psykiske problemer sammenlignet med resultaterne for de unge, der integreres i de almindelige tilbud med støtte. En undersøgelse kunne bruges til at pege på, hvilke faktorer der skal være til stede for at en ung med psykiske problemer får udbytte af et almindeligt tilbud. 4. Det er blevet udbredt at tilbyde psykoeducation til de unge i tilbuddene. Det ville være relevant at undersøge effekten af psykoeducation, da det er en relativt begrænset indgriben som formodes at have store effekt. Andre undersøgelser tyder på, at kurser i at lære at leve med en kronisk sygdom har en stor effekt for de kroniske patienter. 16

17 Tema 4: Inddragelse af netværk omkring den unge med psykiske problemer Alle kommunerne har en stor opmærksomhed på at de unges netværk, særligt forældrene, som kan spille en stor rolle for arbejdet med de unge. Enkelte kommuner har initiativer til at inddrage frivillige. Socialt netværk, herunder familie og venner Praksisviden Det er kommunernes erfaring, at de unge ofte har en forælder eller en anden pårørende med til samtalen i kommunen. Sagsbehandleren skal således ofte håndtere to samtalepartnere, hvor forælderen ofte fylder meget. Det kan være en fordel med de meget ressourcestærke forældre, mens det i andre tilfælde opleves som en del af problemet, fx i sager med massivt omsorgssvigt eller hvis den unges forælder selv modtager førtidspension. De kommunale deltagere har observeret, at psykiatere ofte sætter forældrene uden for døren, hvis den unge fx skal have en udredningssamtale. Kommunerne peger på, at det er helt afgørende at der sker en rolleafklaring, og nogle gange skal den unge have hjælp til at ændre på relationen til forældrene. Det er en udfordrende proces at ændre den unges motivation, hvis vedkommende måske er anden eller tredje generat i- ons førtidspensionist. Så opleves førtidspension ofte som eneste ønskværdige løsning, og der er behov for et meget klart nej. En observation er, at den unges forælderskab kan bruges til at ændre motivationen, da den unge ofte har et ønske om at blive en bedre rollemodel for sine børn. 17

18 Supplerende eksisterende undersøgelser De fleste eksisterende undersøgelser af, hvordan der arbejdes med netværket omkring de u n- ge tager udgangspunkt i psykiatrien, socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien. SFI har evalueret 22 socialpsykiatriske projekter, hvoraf de fleste har fokus på opbygning af netværk for unge med sindslidelser. Metoderne i projekterne har været sociale aktiviteter stø t- tet af professionelle, hvor deltagerne har skabt netværk med andre unge elle r pårørende. Erfaringen fra de 22 projekter er, at det med en tidlig indsats er muligt at fastholde og udbygge et netværk, som bidrager til, at de unge ikke udvikler en egentlig sindslidelse. Den mest effektive metode har været at fastholde eksisterende netværk og etablere nye netværk, mens det har vist sig vanskeligere at genetablere gamle netværksforbindelser. En del af projekterne har haft fokus på unge sindslidende. Erfaringerne er, at det er vigtigt at styrke de unges sociale netværk tidligt. De har ofte et meget lille netværk, og det netværk, de har, er i færd med at smuldre. (CABI s referat) Læs mere: At skabe netværk, SFI Forslag til nye undersøgelser Socialpsykiatrien og den regionale psykiatri arbejder i flere tilfælde systematisk med at inddr a- ge de pårørende. Beskæftigelsesområdet kunne muligvis blive inspireret til, hvordan der a r- bejdes med pårørende ved at udveksle erfaringer med psykiatrien. En mere systematisk opsamling af metoder og opmærksomhedspunkter til at arbejde med forældre og andre pår ø- rende og netværk kunne muligvis bidrage til at øge effekten af indsatsen. Herudover er det relevant at være opmærksom på forældrenes tilstedeværelse, når effekten af samtaler med de unge undersøges. Inddragelse af frivillige Praksisviden De deltagende kommuner har generelt begrænsede erfaringer med at inddrage frivillige i indsatsen over for de unge med psykiske problemer. Ringsted har oprettet et frivilligt mentorkorps, som skoler og uddannelsesinstitutionerne kan henvise til, hvis en elev har problemer. Mentorer uddannes af en medarbejder i ungeenheden, og det er oplevelsen, at de frivillige skaber en helt anden relation og tillidsforhold til den unge. 36 mentorer tilmeldte sig i løbet af projektet første to måneder. Supplerende eksisterende undersøgelser CABI har samlet erfaringer vedr. samarbejde med frivillige: frivillige+indsats CABI har dels udarbejdet et idékatalog, som også beskriver en række andre kommunale erfaringer, og dels gennemført en analyse af jobcentrenes arbejde med de frivillige. Analysen peger bl.a. på, at 40 % af jobcentrene samarbejder med frivillige organisationer og foreninger, og at der stadig er et stort potentiale for udvikle samarbejdet med de frivillige. Fokus er generelt på samarbejdet med frivillige og ikke specifikt på de unge med psykiske problemer. 18

19 Forslag til nye undersøgelser I Rebild modtager de frivillige mentorer en oplæring fra en medarbejder i ungeenheden. Amerikanske undersøgelser har peget på uddannelse af mentorer kan være helt afgørende for, at mentorordninger har effekt. Et forslag til videre undersøgelse kunne bl.a. være at følge op på, hvilken forskel de frivillige mentorordninger gør ift. at fastholde unge i job og uddanne l- se, og at identificere de forudsætninger hos de frivillige mentorer, der gør en forskel. Tema 5: Opsporing, screening og tidlig indsats Opsøgende indsats Praksisviden En del kommuner arbejder med at udstationere sagsbehandlere på uddannelsesinstitutioner, psykiatriske afdelinger eller lignende. Aalborg kommune ansatte fra 2011 en opsøgende medarbejder, der etablerer kontakt til de unge, som kommunen ikke kan nå via de sædvanlige kanaler som brev og telefon, og som ikke reagerer på sanktioner ift. tilbageholdelse af fx kontanthjælpen. Medarbejderen etablerer kontakt til den unge og vedligeholder kontakten frem til at den unge kan deltage stabilt i et uddannelses- eller jobtilbud. I løbet af projektets første år havde 47 unge været tilknyttet, 17 var afsluttet, hvoraf 6 var kommet i ustøttet arbejde eller uddannelse (3 var kommet tilbage). Der er ansat endnu en opsøgende medarbejder i Ringsted s frivilligkorps, som skole og ungdomsuddannelser kan henvise til, er også en måde at fange de unge på et tidligt tidspunkt. Odense Kommune har siden medio 2009 udstationeret et vejledningsteam til nogle lokale erhvervsskoler. Teamet består af en: sagsbehandler fra jobcentret UU-vejleder rådgiver fra Ungekontakten og projekt PUST (psykologisk rådgivnings- og vejledningsenhed). Målgruppen er elever med lettere eller begyndende psykiske problemstillinger, der er frafald s- truede. Opgaven er bl.a. at vejlede om støttemuligheder i andre systemer og om mestringsstrategier. Supplerede eksisterende viden Tal fra WHO viser, at halvdelen af alle psykiske lidelser starter ved 14-års alderen, og at 75 procent af de, der bliver ramt, er syge inden deres 25. år. Det kan således være afgørende at fokusere på aldersgruppen år, hvis der skal iværksættes en tidlig indsats. CABI har samlet viden om den opsøgende indsats: 20i%20job/Mentalt%20helbred/PDF-filer/Opsogende%20indsats.pdf 19

20 CABI henviser til to centrale rapporter: I bilagsmaterialet til Discus inspirationskatalog beskrives det, hvordan fire kommuner arbejder med opsøgende indsats, se også link i afsnit 3.a om tværgående samarbejde internt i kommunen. Inspirationskatalog Organisering af helhedsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap. Discus, kat%20org%20psykosociale%20handicap% pdf Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer er en analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Afsnittet om unge med psykiske barrierer, der ikke er klar til uddannelse og job indeholder viden om opsøgende arbejde (s. 75). Forslag til nye undersøgelser Der er generelt behov for at følge op på effekterne af initiativer som opsøgende medarbejdere, frivilligkorps og vejlederteams, herunder at udarbejde analyser af de samfundsøkonomiske gevinster ved en tidlig indsats. Udfordringen er, at det ofte vil være meget ressourcekrævende at iværksætte en omfattende tidlig indsats, der giver effekt. Derfor vil det være relevant at kende de langsigtede gevinster, bl.a. i forhold til de offentlige finanser, som et første skridt på vejen til at skabe endnu større incitamenter til en tidlig indsats. Screening af unge som er i kontakt med kommunen Der er gode prognoser for behandling af de lettere psykiske lidelser, hvis der sættes ind med tidlig behandling. Derfor kan det være relevant at screene de unge, der er i kontakt med kommunen. Screening anvendes ikke til at stille diagnoser, men til at finde frem til personer, der skal undersøges yderligere, fx af praktiserende læge, speciallæge/psykiater eller en psyk o- log. En risiko ved omfattende screening kan således være overdiagnosticering. Det er væsen t- ligt at screeninger anvendes til at finde de relevante tilbud om behandling og anden indsats og støtte og at undgå at screeningerne bruges til at diagnosticere eller stigmatisere de unge. Praksisviden Blandt de deltagende kommuner har Rebild flest erfaringer med at screene de unge. Rebild har ansat tre psykologer til at screene og udvikle særlige tilbud til borgere med psykiske problemer. Screeningerne og tilbuddene er primært målrettet sygedagpengemodtagere, men ko n- tanthjælpsmodtagere deltager ligeledes i nogle af forløbene. Der kan typisk være tale om særligt tilrettelagt forløb på 6-13 uger for borgere med lettere psykiske lidelser. Tilbuddene rummer både psykoeducation, recovery og kognitiv tilgang. 20

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med psykiske vanskeligheder Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere