Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2009 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Lean-Coaching Lean-Coaching Ledelsesadfærd der sikrer udvikling, momentum og engagement af Peter Böwadt, Ekspert Partner og Christian Dinesen, CEO, Dansk Coaching Institut A/S, En ledelsesadfærd Lean-Coaching har som formål at inspirere ledere til at udøve Lean gennem coachende adfærd og få succes. Over de sidste fem år er der opstået et nyt område i forbindelse med, at Lean er blevet en accepteret tilgang til udvikling af virksomheden, og at Coaching er blevet en accepteret del til udvikling af organisationen. Titlen Lean-Coaching er nu en realitet i forbindelse med at sikre succesfuld implementering af Lean-processer og Leankultur. Lean-Coaching er forankret i ledelsen (direktionen). Fokus er på ansvar og ejerskab fra alle i virksomheden for at løfte en ofte krævende omstillingsproces fra det vi plejer til at arbejde Lean-baseret. Lean-Coaching er lederens principper for i større grad at følge, sikre og optimere Leanprocessen. 5/November 2009 Strategi & Ledelse 1

3 Lean-Coaching Lean er en medarbejderdrevet proces. Formår ledelsen ikke at inspirere og motivere organisationen til at tage ansvar og ejerskab for denne nye tankegang og måde at arbejde på, går ideen med initiativet i stå. Coaching er en ligeværdig adfærd og metode til at udvikle det fulde potentiale i ledere og medarbejdere, gennem at: Lytte til alle stakeholdere i organsationen, kunder og medarbejdere, være interesseret i organisationens bidrag ved at være interesseret og nærværende og skabe indsigt og bevidsthed gennem spørgsmål. Styrker kontinuitet og vedholdenhed Vores erfaring viser, at en Lean-Coaching på direktionsniveau medvirker til en optimering af Lean-processerne og koblingen mellem strategi, drift og resultat. Så for at få succes med Lean må vi have vores organisation med på ideen. Toyota udtrykker det på følgende måde: We Build People Before We Build Cars Hvorfor Lean-Coaching? Lean-Coaching har til hensigt at give ledelsen succes med at implementere og skabe effektfuld Lean. Derfor er det vigtigt at have fokus på fire kritiske faktorer: Lean-Coaching 1. At tilføre organisationen viden gennem uddannelse, så de griber begrebet Lean, og dets egenskaber, fordele og udbytte for individ, team, organisation og kunder. 2. At sikre organisationens forståelse for hvad Lean er gennem øvelser, eksempler, demonstrationer og oplæg, som medarbejderne alle indgår i. 3. At øge selvindsigt og bevidsthed hos den enkelte medarbejder ved at anvende Lean-kulturen i deres opgaveløsning og derved gennem erfaringsbaseret læring træne en ny og accepteret adfærd, rutine og vane. 4. At vokse gennem erfaring med udvikling og omstillingsparathed 2 Strategi & Ledelse 5/November 2009

4 Lean-Coaching Figur 1. Erfaringsbaseret læring og udvikling For at citere Taiichi Ohno, fra hans upublicerede bog: The Evolution of the Toyota Production System, hvor han siger: At forstå Lean-teorien i hovedet er IKKE problemet. Problemet er at huske det i sin krop, for at Lean bliver instinktivt. Derfor er Lean som enhver anden del af os mennesker, en muskel, der skal trænes og vedligeholdes for at kunne levere den ønskede effekt. Så for at udvikle en Lean-tankegang og -adfærd, vil en forudsætning være at skabe erfaringsbaseret læring og udvikling, for derved at holde momentum (løbende fokus) i henhold til figur 1. Et Lean-projekt stiller omfattende krav til ledelsens indsats, som naturligt supplerer det allerede eksisterende ledelsesansvar for virksomhedens daglige drift, udvikling og vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt at have simple og effektfulde principper, værdier og standarder for at udøve i Lean-tanke og - værdisættet. Coaching tilgangen rummer netop filosofien om mennesket i centrum for vækst og succes. Se figur 2: Fra problemorienteret til løsningsorienteret Lean-Coaching understøtter filosofien bag The Toyata-way med de 4 P er 5/November 2009 Strategi & Ledelse 3

5 Lean-Coaching Figur 2. Lean er karakteriseret ved at være problemorienteret frem for løsningsorienteret. Ledelsens forudsætning for Lean-Coaching 1. Problem løsning som vi kender det er i denne 4P-model fokuseret omkring løbende udvikling og læring, understøttes perfekt af coaching filosofien om at være målorienteret frem for problemorienteret. 2. People og Partners har fokus på, at vi udvikler hinanden, er respektfulde, og er indstillet på at vokse i vores rolle og med vores opgave. 3. Processen handler om at eliminere spild* og gøre tingene med vilje. Synliggøre hvad der virker frem for hvad der ikke virker og derved handle efter det. *Spild defineres som unødigt forbrug af tid (ressourcer) til handlinger, der ikke tilfører værdi til kundens produkt. 4. Filosofien i the Toyata Way er langsigtet tænkning, hvilket coaching adfærden understøtter i sin form af at være tålmodig, ydmyg, handlingsorienteret og værdibaseret. Lean-Coaching er en løsningsfokuseret metode og adfærd, der gennem den vigtige kommunikation med Lean-processens ansvarlige og medarbejderne. Hele tiden fokuserer energien på at fjerne hindringer for flow* og finde løsninger, som den enkelte leder og medarbejder selv løbende definerer og implementerer på for et optimalt arbejds- og kvalitets flow. *flow er fejlfri, uhindret strømning af varer og informationer i hele organisationen. 4 Strategi & Ledelse 5/November 2009

6 Lean-Coaching Alle i organisationen ved, at dagligdagen er dynamisk og kræver handling, også hvis denne ikke foreligger formelt, for ellers, ja ellers får vi ikke det fra hånden, som er nødvendigt, set ud fra hver enkeltes placering i virksomheden. Hver enkelt beskæftiger sig med mange detaljer. Vi må stole på os selv og agere på den øjeblikkelige situations præmisser. Og det gør vi så, for det er vi vandt til. Kobler vi denne dagligdag sammen med Lean-filosofien via fokus fra direktionens side, skabes en glidende implementering, så Lean-processerne hele tiden understøtter virksomhedens strategi på forretningskritiske nøgleområder. Denne indsats skal ydes indenfor en ny filosofi, med nye fokuspunkter, hvor succeskriterierne er kontinuitet og vedholdenhed for derved at sikre driftsledere og medarbejderes engagement, momentum og gejst. Disse fokuspunkter vil gennem Lean-ledelse sikre uddelegering, ansvar og ejerskab hos mellemledere og medarbejdere, der i den daglige drift skal arbejde på de nye Lean vilkår. Fokuspunkterne vil være: Rammer for kommunikation Opgaveløsning Beslutningskompetence Økonomi Ressourcer/Kompetencer Teknologi Lean-ledelse på en ny måde Coaching styrker lederen til at få succes med Lean-projektets start, videreførelse og forankring, således at denne supplerende opgave kan få den nødvendige og optimale opmærksomhed, så Lean går fra at være et projekt til at blive en kultur. En Lean-kultur hvor tankesæt og adfærd forenes og styrker organisationens konkurrenceevne, og hvor enhver handling har en konsekvens. For at videreudvikle produktiviteten i organisationen, handler det om: 1. at inddrage medarbejderne 2. at skabe løbende forandringer i organisationen der matcher strategien 3. at ændre holdninger/overbevisninger og udfordre det bestående ved at synliggøre værditilvæksten på den hårde og den bløde bundlinje. Derfor er det en forudsætning for direktionen at: 5/November 2009 Strategi & Ledelse 5

7 Lean-Coaching 1. stole på ledernes og medarbejdernes kompetencer og erfaring i forhold til at løse opgaven. 2. aflevere mandat og bemyndigelse, så alle kan træffe selvstændige beslutninger med løsninger, der tjener virksomheden bedst. 3. definere klare rammer for Lean-projektet og den Leankultur der ønskes etableret og opbygget. Lean-Coaching ledelse For at direktionen kan udøve Lean-Coaching, skal følgende forudsætninger være opfyldt: 1. har viden og forståelse af hvad Lean er og gør for virksomheden 2. har viden og forståelse om coaching 3. kan anvende coaching i samarbejdet med ledere og medarbejdere på det strategiske, taktiske og operationelle niveau. Og så handler det primært om holdninger og indstilling til at lede sin organisation. Bedst sagt kan det siges med dette citat: You must become the change you want to see. Gandhi Ønsker du at skabe forandringer i måden at drive virksomhed på, så starter forandringerne med dig som menneske og som leder. Transformationen fra NU-situation til fremtidsscenariet: Lean-kultur starter og slutter med direktionen. Organisationen vil hele tiden spejle deres adfærd i det, som ledelsen gør eller ikke gør. Er du som leder ikke tro mod Lean-principperne og de forandringer der kræves på alle niveauer i organisationen, så er den gode intention på forhånd dømt ude Derfor kan du overveje følgende anbefalinger. Konkret handler det om: Ligeværdig ledelse 1. Mennesker At kunne lede dem og deres persontype, ved at kunne rumme forskellighed og adfærd. I Lean-aktiviteten betyder det, at direktionen ser deres medarbejderes ressourcer som et ligeværdigt aktiv i virksomheden. 6 Strategi & Ledelse 5/November 2009

8 Lean-Coaching Hvor direktionen er kaptajn og styrmand på broen, er ledere, teamansvarlige og medarbejdere dem, der sikrer at skib og maskinrum fungerer optimalt for at alle kommer sikkert i havn. Akkurat som et mekanikerteams andel af sejren i et Le Mans racerløb. Direktionen som Mester (Sensei) Direktionen er ledelsen der fungerer som Mester og skaber rum, rammer og muligheder for at medarbejderne hele tiden inspireres til at løse opgaverne bedre, ved at optimere processerne og udvikle procedurerne. Coaching tilgangen vil synliggøre og dermed medføre nogle vigtige ledelsesmæssige handlinger for at opnå succes: Roller og værditilvækst 1. Gør det klart overfor medarbejderne, at de spiller en vigtig rolle, der sikrer og eksekverer organisationens eksistensgrundlag. Fortæl dem: Hvordan værdibegrebet hænger sammen med indsatsen samlet såvel individuelt. Hvordan de kan tilføre yderligere værdi til virksomheden og dennes kunder. Hvornår de tilfører værdi konkret og specifikt. 2. Gør klart hvad hensigten er med at implementere Lean og hvilken konsekvens det har for den enkelte og organisationen som samlet hele. Hvor spørgsmålet ofte vil være: Hvad betyder det for mig? 3. Beskriv nutidsbilledet af organisationen med ledelsens briller og fortæl, hvilken fremtid der ønskes skabt gennem inddragelse af medarbejdernes forbedringsideer. Betydning af interesse og spørgsmål fra ledelsen Coachingen er her helt essentiel for at komme frem til de forretningskritiske fokuspunkter. Når ledelsen inddrager organisation ved at stille spørgsmål til, hvad de mener om organisationens nutidige tilstand, kommer der ærlige, vigtige og presserende meldinger tilbage. Spørgsmålene leder til: Øget selvrefleksion hos den enkelte leder og medarbejder om hvor de er, hvad de gør og hvilken rolle de varetager. I Lean-kulturen er det helt essentielt, at hver medarbejder kender sin rolle, sit mandat og værdi for helheden. Derved giver de en værditilvækst i hver en time de 5/November 2009 Strategi & Ledelse 7

9 Lean-Coaching er på arbejde og et muligt plus er, at de reflekterer i fritiden og kommer med spændende og afgørende løsningsforslag til optimering af arbejdsmetoder og praksis. Øget selvindsigt, der giver mulighed for at videreudvikle medarbejdere, rammer og strukturer og dermed skabe en succesfuld Lean-kultur. Når vi mennesker har et øget kendskab til os selv, vil vi i højere grad øge vores personlige gennemslagskraft gennem en synlig og konkret kommunikation og være i stand til at stå fast på løsningsmodeller, der ikke før er set eller er prøvet. Lederadfærd der understøtter Lean-kulturen Når du som leder skal udøve ledelse i en Lean-kultur, er der en adfærd, der vil understøtte dine succesfaktorer for resultatet med og effekten af Lean-processerne i hele organisationen. Vi skitserer her den type af lederstil og -adfærd, som du med fordel vil have størst udbytte af. 1. Være tålmodig. 2. Være ydmyg. 3. Gå i dybden med læring og udvikling af organisationen, gå horisontalt, og selv vokse gradvist med processen, så alle er med. 4. Udvikling af dine ressourcer ledere og medarbejdere. 5. Tag tid for virkelig at forstå problemer og baggrunde før der besluttes endelig handling. 6. Gør en stor indsats for at forstå Lean-processen og medarbejdernes del i den. Du kan sige: 1. At Lean er en produktions/arbejdskultur 2. Understøttet af en coachende ledelses adfærd. 3. Den rigtige proces vil lede til de rigtige resultater Coachende spørgsmål fra dig som leder kan være: 1. Hvad ønsker vi at opnå? (Virksomhed Afdeling Team) 2. Hvordan skal vi gøre det? (Processen) Lean-Coaching struktur for optimal eksekvering 3. Hvordan går det? (Resultater) For at konkretisere Lean-Coaching for dig, bygger vi en struktur op, der tager udgangspunkt i Lean-strukturen og i en Coaching-struktur. Formålet er at synliggøre de simple 8 Strategi & Ledelse 5/November 2009

10 Lean-Coaching og samtidigt krævende elementer i ledelse udfra Lean-Coaching-kulturen: Konsekvens Centrale fokusområder Vedholdenhed Tværorganisatorisk teamwork Fremgangsmåder med ansvar der uddybes i det følgende. 1. Konsekvens I Lean-projektet træffer Lean-teamet og grupperne en lang række beslutninger, der skal videreudvikle virksomheden. F.eks.: 1. Er medarbejderne klare i forhold til deres egen proces og følger de deres egen standard? 2. Fokuserer medarbejderne på de rigtige problemområder samt fastsætter og hele tiden definerer nye mål og løsninger? 3. Løser medarbejderne problemerne med de rigtige beslutninger ud fra organisationens værdier og standarder? Disse beslutninger skal gennemføres, som det er besluttet, selv om de ydre omstændigheder efterfølgende tilsyneladende åbner for nødvendige tilpasninger af beslutningerne. Øget bevidsthed og handling Et Lean-projekt og dermed den kommende forretningsgang i virksomheden kan kun blive en succes, når vi gennemfører det, vi har besluttet, og eliminerer sidespring og overspringshandlinger. Derfor tager Lean-Coaching udgangspunkt i at sikre: Synlige, faste og realistiske rammer og strukturer for arbejdsprocesserne. 1. Løsningen skal være klar og fremadrettet give resultater: Hvad er målet? Hvilket resultat ønsker vi at se tilbage på? 2. Beslutningerne skal give værdi på alle tre niveauer: 5/November 2009 Strategi & Ledelse 9

11 Lean-Coaching Strategisk Taktisk Operationelt 3. Forhindringer* skal synliggøres, årsagsforklares og formuleres til gennemførlige løsninger og handlinger. * Hvad hindrer os i at gøre det rigtige? 4. Hvad er opgaven som skal løses?, hvem gør det?, hvornår? 5. Og hvad er beviset for det ønskede resultat? Tæt dialog med Lean-teamledere og Lean-koordinatorer Det er vigtigt, at den øverste ledelse er i tæt dialog med de Lean-teamledere og Lean-agenter, der medvirker til at alle processer og medarbejdere er i flow. Lean-beslutningerne, og den måde de træffes på, indgår i opbygningen af Lean-kulturen, og har dermed et dobbelt sigte: Skabe de ønskede forbedringer (og succes) Opbygge den nye Lean-kultur (der fastholder succesen) Beslutningen om etablering af et Lean-projekt og at have succes med dette, stiller særlige krav til ledelsen, krav som er anderledes end de normale daglige krav fra virksomhedens drift og virksomhedens udvikling på produkt- og markedssiden. Ledelsesfokus: Kravene koncentrerer sig om: Ledelse af teams Fastholdelse af trufne beslutninger Holde momentum Fokus på procestider tiden er den centrale ressource, Konsekvensovervejelser i relation til Lean-kulturen af nye udviklingsinitiativer f.eks. indkøb af ny teknologi og/eller ansættelser/afskedigelser, ændring af procesgange m.m. Ekstern coach for at optimere handlinger og ressourcer Dette kan kræve en coachingsparring, med en ekstern Lean- Coach som kan tilsikre, at lederens ressourcer, bevidste som ubevidste, nyttiggøres optimalt i samklang med Lean-kulturen. 10 Strategi & Ledelse 5/November 2009

12 Lean-Coaching 2. Centrale fokusområder Fokusområderne er overordnede og indgår som målsætninger, der skal være opfyldt i alle forbedringsbeslutninger. Agerer vi rigtigt? Ved vi helt nøje, hvad der er rigtigt i den givne situation? Eller rettere: Er virksomheden, kollegerne, forretningen styrket positivt på baggrund af alle handlinger hele tiden hver dag? Gennem coaching at finde optimeringsgabet Som øverst ansvarlige leder kan du udvælge områder, der er forretningskritiske, og som du gerne vil monitorere i samarbejde med dine ledere og medarbejdere. Du kan opstille et succesbarometer, der ved at se på nutid og ønsket fremtid (resultat) viser gabet mellem det vi har og det vi ønsker. Et eksempel kan være Lean-forståelse som fokusområde. Hvad er vores situation/tilstand lige nu på en skala fra 0-10 lige nu? Figur 3. Hvad er vores nuværende situation/tilstand for Leanforståelse på en skal fra Tallene i den nuværende og ønskede situation/tilstand giver automatisk et optimeringsgab, et fokusområde. Ud fra dette fokusområde kan du og dine medarbejdere herefter definere nogle konkrete målsætninger i forhold til, hvad I ønsker at optimere. Eksempler på centrale fokusområder er ubrudt flow (af informationer, ydelser, varer), 0-FEJL (i data, varer, ydelser), ressourceoptimering (den anvendte tid, faglig kompetence), 5/November 2009 Strategi & Ledelse 11

13 Lean-Coaching det rigtige (teamet beslutter, hvad der er rigtigt og dette fastholdes indtil andet besluttes af teamet) og alle ydelser i proceskæderne skal have værdi for kunden. Fokusområderne har den fordel, at vi nu i vores Lean-proces bliver: 1. konkrete 2. fokuserede og detaljeorienterede 3. handlingsorienterede 4. et fælles fokus 5. målbare. Detaljens betydning for en succesfuld helhed Centralt heri står respekten for detaljens betydning for at opnå succes med helheden. Helheden består som bekendt af detaljer. Konsekvensen må logisk være, at vi skal dele vor individuelle virksomhedsverden med hinanden, så der kan opstilles enkle spilleregler, således at vi kan definere fælles målog fokuspunkter baseret på detaljen. Detaljens betydning står stærkt i Lean som en afgørende succesfaktor: Er detaljerne ikke i orden, bryder helheden sammen. Derfor er det vigtigt at have et systemisk perspektiv, hvor der er nøje fokus på relationerne mellem mennesker og handlinger. Fokusområderne skal sikre et værdigivende Lean-projekt og en konstant opmærksomhed på de rigtige forretningsgange i alle led i hele organisationen. På den baggrund er den oprindelige forskellige viden og oplevelse af virksomheden afløst af en fælles viden og en fælles indsigt i de betydelige og ikke mindst tilgængelige videnressourcer i organisationen. Fælles indsigt om betydningen af den enkeltes indsats Formelt skulle vi gøre dette helt automatisk i dag, og dog stiller dagligdagen krav, der kan bringe os i tvivl. Hvad gør vi så? Vi gør det, vi finder rigtigt på trods, for der er ikke andre muligheder. Vi arbejder med den information vi har, selv om den er mangelfuld, materialer som er forkerte, forudgående arbejde som er udført forkert, it der svigter, tidspres, udstyr der trænger til vedligeholdelse, salgsinformationer som er mangelfulde, afsnuppede møder uden fornødne konklusioner osv. Har vi derimod en fælles indsigt omkring det rigtige, har vi også behov for en uformel struktur, der bygger på den 12 Strategi & Ledelse 5/November 2009

14 Lean-Coaching enkeltes både faglige indsigt og viden om, hvad der er rigtigt at beslutte og så udføre det, der er besluttet. Og det skal læres. Og det skal opleves, så betydningen pludselig går voldsomt op for alle: Pludselig er den enkeltes betingelser for at kunne yde en virkelig god indsats i den daglige drift blevet fokuspunktet Eller er der andre muligheder? Kan vi ikke klare det unormale med vore allerede besluttede værktøjer og rutiner? Nej, for de forudsætter, at verden er kendt på forhånd, og de er et produkt af fortiden, som er afsluttet. Kontrasten er, at vi nu arbejder i nutiden med forventninger til fremtiden. Lytte for at forstå Derfor er det vigtigt, at ledelsen i sin Lean-Coach rolle lytter til ledere og medarbejdere (deres eksperter) for at indsamle viden til det, som skal udgøre grundlaget for organisationens videre strategi. For at sikre forståelse af det, der foregår på taktisk og operationelt niveau, er spørgsmål den helt simple og essentielle metode til at øge egen indsigt og bevidsthed om hvad der foregår i den daglige drift for derved bedre at kunne tage nogle effektfulde ledelsesbeslutninger. Her vil mange umiddelbart protestere og i nogle tilfælde med rette, for det er en anden måde at drive organisation på. Men: Kan du gå fra en rolle som interessant til en rolle som interesseret? Du behøver ikke at svare, for du ved, at det svar der kommer op, er afgørende for din fremtid som succesfuld virksomhedsleder. Kulturen der kan rumme Det afhænger af, om organisationen er blevet gearet til at håndtere den dynamiske hverdag, med dens konstante krav til tilpasninger til nye situationer eller rettere har en struktur, hvor alle i organisationen har frihed til handle i relation til en fælles indsigt i, hvad der tjener virksomheden bedst. Et fælles defineret spillerum Det er her, at synlig Lean-Coaching er vigtig. Hele tiden følge op på: Rammer Fokus Opgaver Handlinger 5/November 2009 Strategi & Ledelse 13

15 Lean-Coaching Måling af effekt. Husk du har spørgsmålene og dine ligeværdige ledere og medarbejdere har svarene. De er eksperterne, som du har til at udføre operationen, den igen bærer eksistensgrundlaget. 3. Vedholdenhed Et Lean-projekt kan virke overvældende for ledelsen pga. de mange forbedringer og ikke mindst administrationen af dem i den daglige drift. Hertil kommer projektets videreførelse og implementeringer, hvor virksomheden bliver Lean i det daglige driftsliv. Kravene til vedholdenhed stimuleres gennem coaching, der vil perspektivere det ansvar og de opgaver, som ledelsen vil stå overfor i hele projektforløbet og ikke mindst i den daglige Lean-driftssituation. Stimulere til ansvar og ejerskab Hvordan stimulerer du så medarbejderne til at tage ansvar og ejerskab for deres del af opgaven? Sæt rammen Først sættes rammen for værdien af at arbejde og tænke anderledes end hidtil. Som leder og som direktion er det jeres vigtigste argument at kunne vise et billede og fortælle en vision, som giver mening for alle involverede. Giver Lean ikke mening for den enkelte, teamet og organisationen som helhed, så glem det. Tænk her Storytelling Vision Værdi Rummelighed. Organisationen skal klædes på med Lean Sørg for at teamledere, Lean-koordinatorer og medarbejdere har grundforudsætningerne for at bygge og udvikle en Lean-kultur. a. Sørg for rettidig og grundig uddannelse og erfaringsbaseret træning. b. Medarbejderne skal lære og have Lean-værktøjerne for at kunne starte den planlagte proces og udvikling. 14 Strategi & Ledelse 5/November 2009

16 Lean-Coaching c. Teamledere og Lean-koordinatorer skal trænes i coaching for at kunne understøtte den erfaringsbaserede læring og udvikling i organisationen som skal lede til en Lean-kultur. Hvordan skal vi ellers kunne udvikle andre, hvis vi ikke selv har gennemgået en ligende udvikling? Så det drejer sig om en solid blanding af faglighed og coachende ledelsesadfærd. 4. Tværorganisatorisk teamwork Et Lean-projekt kræver en organisation i organisationen. Lean i hele virksomheden Lean arbejder over hele virksomheden, og opgaverne kan og skal løses på baggrund af overordnede vedtagelser regler og målsætninger som alle i organisationen kan forholde sig konstruktivt til. Hermed åbnes for forbedringsinitiativer og beslutninger, hvor behovene er. Lean-teamet, som er tværfagligt sammensat og som dækker hele organisationen, styrer projektets fremdrift gennem coaching og Lean-værktøjerne der understøtter aktiviteterne. Det er ledelsens ansvar dagligt at understøtte projektet i ord og handling, således at projektets kurs og fremdrift er uden for diskussion. Her er coachingen perfekt, da den har til hensigt at støtte og tilsikre fremdrift frem for at kontrollere og finde fejl. Løbende dialog og kommunikation Ledelsen skal sammen med den interne Lean-projektkoordinator fastlægge omfang og fremdrift, således at organisationen konstant er på ret kurs og ikke overhales indenom af projektet, men tværtimod har tillid til projektet og de forandringer, det medfører for den enkelte. Ledelsen skal kunne sikre implementeringstempoet, så alle trygt kan skifte holdninger og arbejde efter de nye metoder uden at tabe ansigt, men tværtimod taler for projektet pga. de gode resultater. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at det ikke er muligt at vende tilbage til tiden og vanerne før Lean-projektet. 5. Fremgangsmåde med ansvar Grundspørgsmålet hvor og hvordan tager vi fat på Leanprojektet? besvares her. 5/November 2009 Strategi & Ledelse 15

17 Lean-Coaching De fem punkter, dette inklusive, fremlægges for ledelsen, hvorefter ledelsen coaches på deres oplevelser med henblik på, at Lean-projektet tilrettelægges efter ønsker og behov. Fremgangsmåden omfatter to fokuspunkter, som i den konkrete situation skal detailbeskrives operationelt mht. organisering og praktisk projektarbejde, herunder anvendelse af forskellige grundtanker og værktøjer. 1. Fokuspunkt er afdækning af virksomhedens nu-situation = organisationen skal lære virksomheden at kende ud fra en Lean-synsvinkel den skal lære at se virksomheden med Lean-briller. Når virksomheden efter læring om Lean-kulturen ses af ledelsen og nøglemedarbejdere med Lean-briller, opleves de skjulte ressourcer og potentialer som effekt af Lean-forbedringer i alle processer i værdikæden. a. Lean-Coach spørgsmål: Hvordan opfylder vi alle betingelser i hvert procesled (opfyldt for at kunne præstere det ypperste), som er rigtigt første gang? (defineret kvalitet til rette tid) b. Lean-Coach spørgsmål: Hvordan leverer vi altid det rigtige til næste procesled = det procesledet har behov for, når det har behov for det? c. Lean-Coach spørgsmål: Hvad skal vi have fokus på for at dette sker? d. Lean-Coach spørgsmål: Hvad er forudsætningen for at vi husker det og gør det? Værdikæden for den ideelle nu-situation beskrives, og der gennemføres ved hjælp af Lean-værktøjerne analyser og forbedringsbeslutninger på baggrund af de to Lean-spørgsmål. "Hvad er den nuværende grad af tilfredshed med situationen/tilstanden?" og "Hvad er den ønskede grad af tilfredshed med situationen/tilstanden?" Herunder afdækkes og besluttes ledelsens opgaver og ansvar for at opnå succes med forbedringerne. Forbedringsbeslutninger omfatter således værdikædens elementer indenfor Lean-ledelse, organisering, dokumentation, informationer og forretningsgange. Der er nu skabt en indsigt og de forbedringer, som danner platform for det videre udviklingsarbejde. 16 Strategi & Ledelse 5/November 2009

18 Lean-Coaching 2. Fokuspunkt er videreudvikling af virksomhedens samlede forretningsgang repræsenteret ved udvikling/optimering af værdikæden på baggrund af den nye indsigt i virksomhedens ressource-potentiale som skal koordineres med virksomhedens strategi og sikre virksomhedens fortsatte overlevelse. Ledelsen skal gennem en coachende adfærd stimulere denne proces og derigennem skabe succeser for hele organisationen og dermed virksomheden gennem Lean/Coaching. 6. Lean-Coaching som ledelsesmetode Scenarier for brug af Lean i coachingprojektet I det følgende opstilles tre korte scenarier for påbegyndelse og løbende videreførelse af et Lean-coach-projekt med assistance fra Lean-konsulent og coach, idet lederens forudsætninger (holdninger) varierer mht. baggrund for at varetage den overordnede ledelse og ansvaret for succes med projektet. Hvert scenarium er taget ud fra praksis, hvor lederen har besluttet fremgangsmåden. Scenariet vil anskueliggøre succesmuligheder i de enkelte fremgangsmåder vist i vores tre eksempler. De er formuleret på baggrunde af de behov, som vores praktiske konsulenterfaring med Lean-projekter har medført. 1. Lederen coaches løbende af ekstern coach under projektets gennemførelse Formål: Lederen ønsker selv at drive processen og ekstern coach og Lean-konsulent holder lederen på sporet. Gennemførelse: Lederen deltager så vidt muligt i Lean-projektet som medlem af projektteamet og erhverver indsigt i Lean-filosofier og -værktøjer. Forventning: Lederen oplever både at drive sin virksomhed, som han ønsker det, og samtidig gennemføre Leanprojektet. Ulempe: Svingende ledelsesengagement med risiko for nedprioritering af Lean-projektet pga. manglende Leanledelse. Stor risiko for at tabe medarbejderne. Succes meget vanskeligt at opnå. Konflikter mellem plejer at gøre og Lean-tankegang. 5/November 2009 Strategi & Ledelse 17

19 Lean-Coaching Udbytte: Er lig nul (ingen) eller meget lidt sandsynlig 2. Som 1. scenarie + lederen uddannes samtidig til coach, og kan udøve coachende adfærd samt uddanne interne coaches. Formål: Lederen ønsker selv at drive Lean-processen og ekstern coach og Lean-konsulent holder lederen på sporet. Gennemførelse: Lederen deltager så vidt muligt i Lean-projektet som medlem af projekt-teamet og erhverver indsigt i Lean-filosofien og -værktøjer og den coachende adfærd. Forventning: Lederen oplever både at drive sin virksomhed, som han ønsker det, og samtidig gennemføre Lean-projektet. Ulempe: Vanskeligt for ledelse at holde fuldt engagement med risiko for nedprioritering af Lean-projektet pga. manglende konsekvent Lean-ledelse og momentum. Vanskeligt at fastholde medarbejderengagement. Risiko for manglende succes. Udbytte: Reelt lig nul 3. Lederen uddannes til coach før Lean-projektet påbegyndes, og støttes under Lean-projektets begyndelse og videreførelse af Lean-konsulent og coach. Formål: Lederen ønsker at være uddannet som Lean-coach for at kunne påbegynde og varetage gennemførelsen af et løbende Lean-projekt gennem coachende adfærd. Gennemførelse: Lederen deltager I Lean-projektet som medlem af det ansvarlige projektteam, og er overordnet supervisor på Lean-projektet. Forventning: Lederen driver sin virksomhed og skaber forretningssucces via løbende forbedringer i virksomhedens samlede værdikæde. Ulempe: Ingen. Dog skal lederen sikre sit engagement gennem både drifts- og projektorganisering, så organisationen bliver selvstyrende i Lean-aktiviteter. Medarbejderengagement fastholdes. 18 Strategi & Ledelse 5/November 2009

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra Talentets motivation Rasmus Henning, Europamester 2004 Lars Smith, TRI4 elite team Page 1 Marts-06 Author Lars Smith Disposition TRI4 baggrund Hvordan bliver et ungt talent motiveret til at give sig i

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 1 Personlig inspiration til dig I denne lille Tema Folder tager vi et enkelt element af Resultatsikringsledelsen ud af helheden. Vi sætter vores tanker i perspektiv

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1 GOD LEDELSE Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008 Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi 1 Om Hildebrandt & Brandi Vores bøger, udpluk Vores klienter, udpluk Hildebrandt &

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 1 2011 Tema: Ledelse kompetencer - resultater Hvor er lederens fokus? Enhver leder er sat til at levere resultater. Dette fokus må bibeholdes og udbygges for alle, som har fået tildelt ansvar som leder.

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere