Funktionsløn Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsløn Juli 2014"

Transkript

1 Funktionsløn Juli 2014

2 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf. Dansk Erhverv Arbejdsgiver har udarbejdet en folder om hver af typerne, hvor denne folder behandler funktionsløn. Hensigten er at give en kort indføring i bonussystemernes virkemåde, anvendelsesområde og de forhold, man skal tage i betragtning ved beslutning om indførelse af et bonussystem. Derudover er der vist nogle kommenterede eksempler på opbygning af aftalerne. Folderne er ikke tænkt at skulle stå alene, men de skal indgå i dialogen med Dansk Erhvervs konsulenter, når et konkret bonussystem er under etablering. København, juli 2014 Dansk Erhverv Arbejdsgiver

3 Funktionsløn Baggrund Udførelsen af ethvert job forudsætter at medarbejderen har visse kvalifikationer. Hvis de krævede kvalifikationer ligger ud over, hvad de fleste medarbejdere er i besiddelse af, kan man overveje at indføre en ordning med kvalifikationstillæg. Andre job kræver ikke særlige kvalifikationer ud over de krav, der stilles ved ansættelsen. Men at udføre nogle funktioner kræver alligevel lidt mere af medarbejderne end andre. Det kan være et større varekendskab, en større psykisk belastning, en større ansvarlighed, bedre samarbejdsevner osv. Her kan det være en god ide, at belønne de medarbejdere, der kan og vil påtage sig at udføre disse mere krævende opgaver med et funktionstillæg. Hensigten er at sikre, at der er en bedre overensstemmelse mellem de krav opgavens udførelse kræver og den enkelte medarbejders tillægsbetaling. Det er således jobbet, der skal vurderes, og den der udfører det, får tillæg efter jobbets sværhedsgrad. Det er altså ikke et personbestemt tillæg, men et job- eller funktionsbestemt tillæg. Det er mest anvendeligt, hvor der er flere medarbejdere med ens basisuddannelse og ens kunnen, men hvor der alligevel stilles forskellige krav til jobbenes udførelse. Hovedtræk ved funktionsløn Funktionstillæggene fastlægges altid ud fra den aktuelle situation på den enkelte virksomhed ved en samtidig vurdering af samtlige omfattede job eller opgaver. Funktionstillæggene kan for gennemskuelighedens skyld fastlægges som procenter af et fælles fastsat maksimalt tillæg. Procenterne omsættes til løntillæg ved at tage den fundne procent af det fastlagte maksimale beløb. Der kan ved indførelse af funktionstillæg modregnes i andre lokale, ikke overenskomstmæssige tillæg. Hvis en medarbejders hidtidige tillæg ved indførelsen af funktionstillæggene overstiger hans fremtidige funktionstillæg, kan differencen udbetales som "et midlertidigt personligt tillæg", som forholdsmæssigt kan nedsættes, hvis han senere får et job med større funktionstillæg. -2-

4 Indførelse af funktionstillæg Nedenfor er i punktform opstillet en fremgangsmåde, der kunne anvendes ved indførelse af funktionstillæg. a) Arbejdsledelsen på virksomheden udarbejder en kort beskrivelse af de enkelte medarbejderes job på vurderingstidspunktet under normale omstændigheder. Medarbejderne får en kopi af beskrivelsen og kan inden 5 arbejdsdage personligt eller gennem deres tillidsrepræsentant fremsætte forslag om ændringer eller tilføjelser til beskrivelsen. Hvis arbejdsledelsen ikke tager forslagene til efterretning straks, kan tillidsrepræsentanten anmode om en forhandling af forholdet. Så vidt det er muligt samles nogenlunde ens job under en fælles overskrift, men helst så få som muligt. b) Arbejdsledelsen ordner jobbeskrivelserne efter en vurderet relativ sværhedsgrad af jobbene. Der er i bilag A vist et skema, der kan anvendes ved denne indplacering af jobbene. Skemaet skal naturligvis tilpasses den enkelte virksomheds specifikke forhold. c) Der foretages en beregning af de enkelte jobs sværhedsprocenter og tilhørende funktionstillæg. Det er en god ide inden systemet igangsættes, at finde den lønspredning, som systemet vil give. Hvis spredningen er for stor eller for lille, er man nødt til at revidere den indbyrdes vægtning af sværhedsfaktorerne. d) Medarbejdere, der passer flere forskellige job, får et vægtet gennemsnit af jobbene i forhold til tidsforbruget på de enkelte job. e) Arbejdsledelsen gennemgår resultatet af vurderingerne med tillidsrepræsentanten, og hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, kan gennemgangen ske sammen med den enkelte medarbejder. Der er her lejlighed til at fremsætte bemærkninger til vurderingerne. f) Arbejdsledelsen meddeler de enkelte medarbejdere vurderingsresultatet. -3-

5 Nyvurdering a) Såfremt ikke andet er aftalt foretages en nyvurdering af samtlige job hvert år inden 1. marts efter de foranstående retningslinier. Eventuelle ændringer i den enkelte medarbejders funktionstillæg får økonomisk virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvor 1. marts falder. b) Medfører en nyvurdering, at medarbejderens funktionstillæg falder, træder det tidligst i kraft 6 uger efter at meddelelse er givet. c) Nyansatte får først funktionstillæg, når den nødvendige indlæring er afsluttet. Ved ansættelse kan der træffes aftale om et midlertidigt tillæg i indlæringsperioden. d) Midlertidige ændringer i den enkelte medarbejders opgaver medfører ikke ændringer i funktionstillægget. Midlertidige ændringer defineres som ændringer af kortere varighed end 3 måneder. e) Funktionstillægsaftalen kan opsiges af enhver af parterne med 3 måneders varsel. -4-

6 Jobbeskrivelse og vurdering Nedenfor er vist nogle af de krav, de enkelte job kunne vurderes ud fra. Den skal tilpasses den enkelte virksomheds aktuelle behov og forhold. Jobkrav Varekendskab Maskinkendskab Fysiske belastninger Psykisk belastning Kundebetjening Myndighed Teknisk sans Overblik Samarbejdsevne Akkuratesse Definition Jobbets krav om kendskab til virksomhedens varer og deres korrekte anvendelse, herunder kvalitetskendetegn og håndteringsmåder. Jobbets krav om kendskab til virksomhedens udstyr og den korrekte betjening, herunder kendskabet til ITudstyr. a) Jobbets krav om udførelse af manuelt arbejde. b) Arbejdsforholdenes fysiske belastning. Jobbets psykiske belastning af medarbejderen. Jobbets krav om korrekt betjening af virksomhedens kunder. Jobbets krav om myndig og selvstændig optræden af medarbejderen. Jobbets krav om evne til almindelig vedligeholdelse og reparationsudførelse af udstyret. Jobbets krav om at kunne overskue en række funktioner samtidig og eventuelt kunne gribe korrigerende ind. Jobbets krav om evne til at kunne samarbejde med kunder, kollegaer og foresatte under udførelse af arbejdet. Jobbets krav om omhyggelighed, nøjagtighed, ansvarsfølelse og ordenssans under arbejdets udførelse. Gradueringen af jobkravene kunne ske efter en firdelt skala. -5-

7 Grad Ingen/Intet/Ikke Nogen En del Udpræget Definition Jobkravet forekommer ikke eller kun i meget ringe grad i det pågældende job. Det normale krav i virksomheden for at kunne udføre arbejdet tilfredsstillende. Det betydelige krav, som kan opfyldes efter en kortere oplæringstid. Det højest tænkelige krav, som kun kan opfyldes efter en længere oplærings-, instruktions- og tilvænningsperiode. Funktionstillæg På bilag B er vist et eksempel med en udfyldt jobbeskrivelse og - vurdering. I det aktuelle tilfælde er jobbet som lagerekspedient vurderet til 63 % af det maksimale, ved en vurdering af de 10 enkeltområder. Det maksimalt opnåelige funktionstillæg for en funktion med gradueringen meget på alle området er f.eks. fastsat til 7,90 kr./time, hvorfor funktionstillægget som lagerekspedient bliver 63 % af 7,90 kr./time eller 4,98 kr./time. Ofte vil nogle medarbejdere bestride job, der er sammensat af to eller flere af virksomhedens beskrevne job. For at kunne beregne denne medarbejders funktionstillæg skal man vurdere, hvor meget af hans totale arbejdstid sat til 100 %, der anvendes på de forskellige job. På bilag C er vist en medarbejder, der bruger ca. 2/3 af sin tid som lagerekspedient med en vurderingsprocent 63 %, ca. 1/4 af sin tid i varemodtagelsen med en vurderingsprocent på 69 % og resten af arbejdstiden afløser han lagerforvalteren med 92 % som vurderingsprocent. Vurderingsprocenten for sammensætningen af dette job kan beregnes til: 65 % af tiden med 63 % = 41 % 25 % af tiden med 69 % = 17% 10 % af tiden med 92 % = 9% I alt = 67 % Denne medarbejders funktionstillæg vil så blive 67 % af 7,90 kr./time = 5,29 kr./time. -6-

8 Bilag A JOBBESKRIVELSE OG -VURDERING JOBBETEGNELSE JOBBESKRIVELSE ARBEJDS- OPGAVER JOBKRAV JOBVURDERING Max: 30 point Aktuelt: Pct. 1. Varekendskab 2. Maskinkendskab 3. Fysisk belastning 4. Kundebetjening 5. Psykisk belastning 6. Myndighed 7. Teknisk sans 8. Overblik 9. Samarbejde 10. Akkuratesse Ingen 0 Graduering Nogen 1 En del 2 Meget 3 Point

9 Bilag B JOBBESKRIVELSE OG -VURDERING JOBBETEGNELSE JOBBESKRIVELSE Lagerekspedient Udøveren kører på truck og fremtager varer på lageret efter pluksedler ARBEJDS- OPGAVER Daglig vedligeholdelse af truck Henter pluksedler Fremtager varer på lageret Pakker rullebure Ranker rullebure op i vareudleveringen JOBKRAV JOBVURDERING Max: 30 point Aktuelt: 19 point Pct. 63 % Graduering Ingen Nogen En del Meget Point Varekendskab x 3 2. Maskinkendskab x 2 3. Fysisk belastning x 3 4. Kundebetjening x 1 5. Psykisk belastning x 1 6. Myndighed x 1 7. Teknisk sans x 1 8. Overblik x 2 9. Samarbejde x Akkuratesse x

10 Bilag C JOBKORT Dato: NAVN Søren Jensen Vurderet af: JHS HOVEDJOB Lagerekspedient Samlet vurdering: 18 % SAMMENSÆTNING AF FLERE JOB JOB % af total arbejdstid Vurderings % % Lagerekspedient 65 % af 63 % 41 % Varemodtager 25 % af 69 % 17 % Forvalterafløser 10 % af 92 % 9 % I alt 100% - 67 % -9-

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 1 Udgivet af: DI og CO-industri April 2009 Alle rettigheder til denne pjece tilkommer DI og

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere