HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD"

Transkript

1 AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER

2 T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f æ o u u æ ho J h æ o u f u D h æ o h o u j f J h y æ o ou j o æ få u hæ L u j ou u o ouc ø få hjæ h u o f ooy o c f Dæ h j å o u ho o u D h o hhæ ø h hjæ f å æ o uf o f o J o u f o o fæfu ø uf o h u hjæ? F o y o h u o å f fh f å øoo uj Nå u o h ø æ å ho u f f o fæfu J h å æ æ f o o u f u h u uo E f j æ oø f u f h u ou å æf hu u f u u j f h u o fy ou o oou M h Pou E Cu Fo DET NY AVREDAL: S TV M/V UNGE BLIVER STAVNSBUNDET TIL KOMMUNERNE: Uu u u johjæ Døu o o S u o A Ru få u o S o o u : h fcoo: D y h://www//?=41858 c o 68 o o f 26 Kou S K G o u æ ho æ få u h://www//?=41859 A 2015 MARTS 6 å 14 Gø Cu APRIL 8 Kuu c hå 19 Øo MAJ 9 G - 12 Do 26-2 ju Suu Pou 13 M To 20 Muu 1-3 j S B F j K f F 28-6 Påf 2 JUNI j P F JULI 2 Lu 16 oøø 20 f 22 E ou 23 Guøø 5 ju Guo 27 ju - 31 ju Sof

3 SIDEN SIDST SÅDAN ER DET ER OS OS RENOVERING AF GÅRDEN E f o j fu æf å y å fy E y å Auå o y å D 2 f o 6 o æ o j h f o M h f Auå få u h o f h Duo u f æ o ø o ( o u æ) D å o fy T å hø 27 h jo o oæ øo f o o ø M Auå h D y få y u o I Så h ho o VI SIGER TILLYKKE fø h fu u: Ax L Ru Lu Ah P A Sæ A Mc L D Mch Rhqu Nco N P Sh K T V Pou Nc Ku Dof JANUAR

4 FOKUS PÅ RELATIONER D oc u fu u æ Må u D y å ø o u fu uø Fo y fø f y å f fæ ho f å uf oc U D y f fæ y o o u o ho 2½ å u f å æ å oc få h fu D h å f å u uu o hjou D oc o fu f o u D o f oc fæ h o y ho fu f å o h å æ jo hjou Fo å h y å o o M h hf få D y D yh æ M ø æ u å y ø o æ So f å h fu y oc fæ å æ f f of u E fu oc fu å o fu å f o u! D oc o h h o f Nå f å o å o ou j D uh f o På D y ofø o o h! I ø f j fæ oo I f oæ oh V - M o h h y ho fæ o ø ø u u ø å hø u c æ fæ uh u h D f æ oæ uo D y fu M u o h o w u ø IT f yæ u o A oc hæ K u D y! o fu j fu o ø j ho få j o å j Nå æ o å å u o D æo! 4 D fæ o fu h D hj å fu - So oæ hjæ y uu Fo y oæ h f hjæ f f u Ef ½ å o o h o o o h ofæ æ ho ø D h fu o å f M æ h o f h So å: Tho () I N (æ) Mh P B () E Mo G (u)

5 AVISERNE SKREV A f Jy Bø Åf Sc o æ h 5

6 UDDANNELSERNE y y På D y u u johjæ u yho j f ø oå So o uy STU f EGU ø hu På uj uy ho uø f Dy u hoø 1 uu D ø fho o u ho æ o æh På jo hjæ j uy u o fæ ho uø f By- uc oc hho jo hjæ ø D fho o oh o æ ho oh E fø u o u o u D o o æ å fæ uf o ø V u o f o 3-å uø o u u D 3 å o uu o 2½ å hho u ho o o fu ½ å j ho o æho æ f u ho hjæ o I u fø 2½ å j f o æ o ho u f 3-4 å h ho oh u o o o j So u u å fho o u o SKOLENS VÆRKSTEDER: D ø oå Byho ho h Kæ- æouo Kø M Rø c Souo u - u! EKSEMPLER PÅ KURSER: Ajjø Bo Føhjæ D Guæ æuu yj Ko & Suh Muu M Mchå M Moo Nuf Søj Sjuu Tuc cf 6

7 3 ÅRS OVERSIGT EJENDOMS MEDJÆLPER LANDMAND GRØNNE AREALER BELÆGNING BYGNINGSVEDLIGEOLD CAUFFØR OPGAVER RENGØRING KVÆG ESTE GRISE MARK MASKINER BO-UNDERVISNING INCL KØKKEN OG MADLAVNING FRITIDSAKTIVITETER/-UNDERVISNING J & u Foo Mu Mou R D Sø Ko & Moo Kæuu I K Mooæ Tuc-cf Løho M UDSLUSNING DIREKTE TIL JOB OG BOLIG 7

8 PETER BAC Nuæ D æ fø j o h J æ ø j f o Fø j EGU å j ouoo å j hj o å D h! E f j o o j å o J u ø 24 hj f æ o ( coo) Ef ½ å f j o fy jh 1 f o D u o f ou D ho hu o J ho Så ø j j V j jh y ho j o f M u æ o f o J f o h fæ T j o u fy æ Vjy ho h æ o V o h å æ J fy u o Ko o oho o j å å J j å hu y J h huj M f j u å y hj å j f oæ hu j o UU j J u hu o æ u D f j o o o - D ou D h æ f! J få hjæ j f fø M o o h y Nå h o y j Nu h j o fæ J ø o få j hj/ æ - ø J o V o ho j D h j u hf hj j h u hæ å æ f J h å æ o æ o ø oå j h å æ u o æ f D h oh uo S å u æo hu E J h ø æ æ f D j o P ø o j hj/æ G V VILD ø få j æ f V D h j fø ø o h å (æ) o V o u æ u æ y h j u o y y hu D f o! D o j æ j h j å j fæu!! DET GODE VED AVREDAL? V J h få o o å h u jo M o o h u o E f u å ø c (ø) yho L u j ø j y f æ! J æ j u å j j hf J o æ æ J å o j j J o h D få j o L u o j f o jo o f o 6 D f o D o D u V jæ y f f V h o hy J h u - D h å V få ø h V o h ø f u D æ f V ø fæoå f å oæ hu u j æ o o hjæ I f j f ff J u J o u å yæ o J å f D j ou L f å 8

9 P y L uo u u ø T U j u Af Pou E C J u h Fo ø o D Ny u f j f > F A o øskole U æ o f o æ u ho 68 B u å ohjæ jo- æ ho hø R Buc o h fø h få o u C 20 ø ch fu f h - j f o ho j ø æ : B u off æ æ S o So 3 å c Kø h æ f Kø uø G o M V By h å fu- 10 å K o o ho y u h h j / På u Df f C j uy ho ø o fé 8800 h o V T 10 C 40 æ å o ho u få u ø f æ f - å u Dy - u u f 10 å f cfé h u o uf ø fø f ho- hjæ o u ( u P uu- D jøff f u ) oå æ oc ho f o u uu æ u u æ 10 å æ V h øo j o E o ææ u æ V h 60 u æ u 2015 ø 4 fu O j A j o f y c åø æ å ouo u h æ ooå o h f c 7000 o o- f øoo å h å- V h jo u D D Ny TEM o A ø h h h h o 15 o hf f: u o å ARKI o u Aæ D y oå hjæ h o VFOTO: DE æ ho T NY AVR På j y o h æ EDAL ohjæ æ å j u o / jo å u y y o ø 17 o o - 5 h y øoo o M j fæfu ho h o u uo J h o uæ o å 15 D OBS Nå o å fu o æ h y ø æ o å f - æ æ o h å o å æ å T > F fæ o h o u ø ø u j 21-å h U h jæ J fu! u Mo T o f 68 å o- AVISERNE SKREV V I L D o fu D Ny o u L P LSuo o f B - j Ko -u Bø Dy o y f ø o h C 20 øo SKOLEL B u hø GuAfPou E Cu Aæ o N M IV o M chf æ M DNy o år Buc h o æ oho f I h j o æ Fo y S h æ ho o fu D - æ ø h f- å 3-åLE U Ny ov 7-15 off f h f ho o o få o å usko h h æ Kou j u j u o æ j ua D u o j of Cfé 8800 u å h fø hjæ D Ny å 10 å u Df u u 3 hh f - Do u j B - jh V C u h40 ø o f å F yu : f u f cfé å o Læ å o Uu ø æ - ø o 10 ø o o Mo u h å y Kø j fåå u 5 T æ æ Sc Kø 10 u h å h ho æ T få h uu j Do G M y j ø f- h o uf æ - M å æ f / o ho oc f M ff f By u æ h u f ho f y f 12 h j u æ 15 o u h j j å j - f) oå o u (jø På u o hj oho ø o å ff - -ju u u o o of øo h 2015 fu 4 h j o V O o Fø ø h h å 10 o h - Dy jhjæ - - So hjæ uf ø f f y h ho f u æ ho o æ æ æå ho jo u ø å j å u o u fø æf o u 6 æ u D Ny oæ D j j æu - D h 10 å O: DET f16-2 æ NY AVREDAL A ARKIVFOT ø u ø u o å- 5å øo o u f o u æ TEMA ø j J h æ h 7 j fho hf u Ph o o M æ D 60 o h V - h æ u u E æ Mo / å - ø o o u o u h o f o hjæ u jo h V L ø y å fu æ å f å Df ø å M æ hæ o o230 o j jo h c u o 7000 o Oå o - OBS Nå y æ å o æ - u få u j j h ho M j jo fhæ f oho V h o y fåf y 15 æ å y f D h oo o h å o o æ J h o c 20 æø y o å o æ u hh f: f å ø o h D o uæ å fæfu! u Eæ å y åø o føh M ø o o uh æ o h h ø ja J o æ h o h o øj of hjæ ø æ o u - æ - jo o fu o øoo w æ o fu oå å 15åå u åo Mo å h - Ko På johjæ 175 h o Gu j uy y S u ho f Fo hu RING N O f V IL D o fu D Ny o u L P So E o u æ L T u > F ø u u h J D y of å o 68 j f o o o Læ å o f ø Mo y ø æ hø o ø 20å u h Bø C B o Aæ o f B 19-å o ho f Af Pou E Cu o Dy T -u ho Mch Buc f j u R Fo D Ny h æ Mo C f å h 21 h E ø o Ch Uu h æ S u A o o o IV Mo fu j ho LEL SKO - - f SoMo j S æ uuc h h SKOLE UKo å 7-15 G D å h ø D æ off h h f o EVo If o f f - få o of-u u u y h æ jo u jo V u o h o åo T æ 5 æ u h æ C hø Ko y Nyæ o o G u f ho u f æ u j å fø u h f h o hjæ Då å o u f h N u 8800 Cfé fåof y o 3 10 Df o å j o u 3-å jh o B h u f h - u ø Bo æ å å ot Vo h - y C h fu 40 h- y ø 1015 u o o u o h æ f F j o o ø : f u 12f cfé j - D Kø B B f 10 o o ø u o Ch ø å - So hjæ f u Dy få h M - u Kø u c j f j ø S o oæ D o æ f fo j å å f 10 o å Ny jo o f o D ho Mo o T D o SK ø f h O j - Fø LG M ELIV æ o J h o h f j ff Chu ø-v6 M å f h æu jo å Byho/ oj æ o C å ø æ oc j æ ø o f f u o u ho u u å å - ho j få æ ho æ D På uj uys å N y j æ f ) h f (jøf Å j o u f o o å Nu h æjmo jof ho ING -Bf å o f j fy hj - STID f å ho u E j O R jo : Mho o V h V - øo å 7 15 Mo h h oc f: 9 j h Ly o ho å of h u o7 M 00 hjæ u æ u - 20 ø f Dy ø 00 æ u hy h y u ø Lø åoj æ f uf æ o h ho f : 9 æ fø o 3 V o 0 å o h - V - 173u f o -u æ ho u o - j o u o 0 æ u u j D fmo of j D 1016å Ny æ D -2 f u 5 o å h Mo Ko G ø uu h æ o æ y u å AVR å EDAL - J u : DET æ h o o æ w NY A oarkiv øoh w f 16-2 h I FOTO u h ø5jå uo uu u å Mo y P fho æ hhf 60 u - D o o Kæ hæ L uo æ f o h h u- V E ææ J j o o Uf å o h o Au h-ø / å h o o å h h RIN u G o hjæ jo o h j 1 o V u - 7 y 230 j D h ø æ ø o å f Tf o å u w V o fu 25h fhæå fæ å å øj å ho æ o 86 66o o wwx h u føo 7000 E h j u 27 OBS Nå y æå h o j 1 7o f c fø ho ø - - V h N j h O o M ø o o fu 15 o y fø o y å h fø D å h j o o jæ æ å h o u o æ c æ f: å æo f Ch æ o o o å å C S h ch h hj æ h o h C f ø D h å 2 uæ y h 5 o! ø å fu o å æ æ Åh o Aæ å f ø o fø æ u ho j ho h å æ f J h æ h fæ o æ jo øoo uo - u æ o jæ h ø o å o æ fu å å 15 æ å o hjæ f So Mu På johjæ- 175 h ho x æ S u h E Ch o -hjæ j uy yj Gø Ef ø 19-å æ f y ø u Sx Uj hu o -M u -D Sxho Fo hu -M E o æ - D Lu f o o jo Ch Ch Sch o oæo o Bo o o æ o h å 10 Ch o o å o o Læ f Mo y o D Ny æ fo æ- j - M h o - V ho o å o Dy Bø j j u ho æ o o f B Nå MoT o o uf h f 7 15 h ø o Uu å J h o ou SKOLELIV Mo o o A j h F u hy j Ch u- h u IV LEL 7-15 SKO D f hf u f o V h Mo f I h æ f f å o V u f u y C D h f å jo I o o f o h æ 5 T ø M Ny o oc Ny ho u D f u f u å hw f -u å o u h få hu o hoho j ho h f o h æ V u u ÅBNINGST j ø o R: IDE å æ h y o - u o æ o F å V 5 u 16-2 f j æ D h f Ch Sch :u o h f -f o - So hjæ M ho o få å Læ j h h å ø fo o Lø: h - f jo æ- 25 å D oæ ø Mo o o D ø ofø h y h - Fø å o j fø h h å J å o -j o 6 f ø Ch - J å å æ j æ M ff j ø hjæ æ ho u Åh j ø fø å fø jo 25 å u S u ø j å o- æ Ch æ-hjæ få j o ø ho f f å h A o o hj of Mo Kæ j æ ho f æ fy j 77 j 12 hjæ 66 å ho jo- O å Tf 86 h j æ Ly j 17 h æ æ fæå Moå U 7 æ u hjæ ø -h x å j ho w u æ ww æ ø V o j æ o Df - Mo of - Mo Ko Gu æ h u - J y o ø æ w u uu æ Mo - f j o u h h RING å h å D y fhæ f o h å fø ho øj å N O o ø h E fu o uj o å Mo Ko Gu 3-å uj D Ny Dy Bø h y T o f Sxho-M Fohu f 20 Sxho-M - D ø E o æ 19-å Ch E uj Gø Ef- f So å u o h æ f 9

10 CLAUS J BENNETZEN V h ø Cu Søjy V h ø æ y æ V h uy o ff Cu æ S h j uhu ujo Cu j o æjo 400 ø 25 f So h h h coo j I u æ o uf f ff øjy! Cu h æ j f 4-8 f f h o u D fhå 3½ å h fæjo u fy Søjy jo æu I h h j ø u æh M h h u j h ø D h u o uo J h å c h J æ å o J uo 14-3 u j u fø E ou å j D j o u æ E h å h h ø f å h u å o D u u ø høj ø D o o! h oo f o hof æ y D æ fy A fø Cu u æ h uu jo å f uho O u få fj D u h j u J h å j å D å o D u 3 å J f jo u 110 ø D j 2 å j h y Så f j jo ho j u Aj o På u f o o hj J ø o oo På æ h D 400 ø D h å E j u o jo ø fj J h f o h - o f f ø y y y å y ø o D j h - j o f y V 10-4 uæ V V æ () J u j o Nu j E å fæ Vy hu Aj Så j o Vy Cu h h o 400 ø å j u 10 å uæ OM UDDANNELSEN I AVREDAL æ Cu h u uæ o h jo h u h o å æ øj å h fy hjf D h j æ j u D j u u - M o æ! E u å S f hho D æ h æ S h 10 u ho hu j D KØERNE j j DET GODE VED AVREDAL? A ø få J o høf h J jæ B ( uuæ) uo A j h få æ u øoo -o D h j hf u! Cu h j u fø h o o u jo få ø D h h få h j h 10

11 A Sæ A A j Oh A K Ru A A Buo Bøj M C Ju P C Lø Mu Choff R Sø Ch Eh o D A D L Kf E W E Ro J Ch Sch (C) I Moz Jo Gu J Go J J O J Sj M K Duo N K J Ku L L L F J L Bc Sø L Sjo Lo Kæ Lou A J M Lo W M Tho Mc Ø Bæ M Ry Dh M Lou Sou Sø M Bæ Tho M Løu M Su M Ø N Mh o M M Mch o Mch Rø Mch Thou M Ryj M Mo Ch Mo Gu Mo Sh K Mo W N Ly Wo Noj Lø N N V Pc Gø Mou Pc w Mø Pc Soh G P Bch P Kæ P N Ru Dj Ku Ru So Ro Po Ju N Sjo Ro Sff B Th F Tho Tof To Sø O Uj Ku J Tf:

12 N E L V A T S OPSLAG M Ø øj N ø h A & M h Lou F o u y GAME ON IT w Koæuu o o J K Ef Så ø D j Nø Sø V Mo C L B S M BT Mch T C Mch M c ouu F Bo Cu oæ Iuu o u - u! M S Mch Kø ho h o & oo L F M M OPLAG: 1000 PRODUKTION: R-A LAYOUT: BITSC c E C h Mo C C N Mch T oouu Nuf : Må f y E ø

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013 halipla f vø Købhav Kou 2013 2018 Okobr 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere