Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende træindustri, sker der en bearbejdelse af råtræ fra skoven til halvfabrikata til møbel- og bygningsindustrien. Der foretages kvalitetssortering i forhold til møbelindustrien med hovedvægten på udseende. I forhold til bygningsindustrien foretages hovedsageligt styrkesortering. Mange savværker foretager trætørring, forbearbejdning til tagspær, stakitter og paller samt fremstilling af limtræog beregning af konstruktionen som en del af det samlede koncept. Jobområdet udføres hovedsagligt af ufaglærte arbejdere, der oftest ikke besidder kompetencer, der gør det muligt at gå på tværs inden for jobområdet. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Følgende virksomheder er typiske: Små 1 2 mands savværker der udelukkende fremstiller råtræ, hvor der typisk ikke sker en videreforarbejdning af produkterne. Løvtræssavværker der skærer råtræ, tørrer og damper samt fremstiller halvfabrikata til møbelindustrien. Nåletræssavværker der skærer råtræ og spær til byggeindustrien, eller paller til transportindustrien. Firmaer der fremstiller stakitter, gulve,færdig huse i træ, tagkassetter og limtræ på baggrund af indkøbte råvare. Firmaer der tørrer træ til og for de ovenstående virksomheder. Byggemarkeder og tømmervirksomheder, der foretager modtagerkontrol af hjemkøbt træ der skal anvendes til konstruktionsbrug typisk T1 taglægter. Branchen er underlagt forskellige normer og kvalitetskrav, dette indebær at der er forskellige certifikater og godkendelser, der skal til, for at kunne fremstille spær, limtræ, paller samt konstruktionstræ. I produktionen anvendes der IT, PLC, CAD-CAM, CNC og forskellige former for optimeringsanlæg (optisk læsning )

2 Side 2 af 6 I den primære del af jobområdet anvendes forskellige typer af hovedmaskiner. Blokbåndsave, båndsave, rundsave, stokrundsave, kantværk, multisave og reduceranlæg. Desuden anvendes en lang række af maskintyper, dels som viderebearbejdning af råtræ, og dels specialmaskiner og udstyr til fremstilling af halvfabrikata. Ovennævnte maskiner er ofte monteret med PLC styring samt NC/CNC-styringer. Der er ofte tilknyttet tørreanlæg og høvlerier til savværkerne hvor træet tørres og høvles til vidresalg eller videre forarbejdning. Værktøjet der anvendes på savværkerne bliver normalt vedligeholdt på firmaets eget sliberi. Produktionsmedarbejderen arbejder typisk selvstændigt ud fra tegninger og ordresedler, samt kvalitetsbedømmer det træ der anvendes, både udseende og styrkemæssigt. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Produktionsmedarbejdere er typisk ufaglærte og faglærte fra andre brancher der har fået en begrænset oplæring i firmaet. Det er næsten udelukkende mænd der er beskæftiget i den råtræsforarbejdende industri, med en aldersfordeling fra år. Der har de senere år været en større tilgang af arbejdskraft med anden etnisk baggrund. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Overordnede produktionsplanlægnings- og sagsbehandlingsfunktioner gennemføres overvejende fysisk adskilt fra de øvrige arbejdsopgaver i jobområdet. Detailplanlægning og ordreafvikling styres ofte af medarbejderne ved hjælp af skærmterminaler anbragt direkte i produktionen. Arbejdet indenfor jobområdet udføres enten af flere medarbejdere, som kan arbejde i selvstyrende grupper/teams, men kan også udføres af den enkelte medarbejder. Dette er afhængigt af virksomhedens størrelse og måden den er organiseret på. I visse virksomheder er kompetencerne hos den enkelte medarbejder ikke nævneværdigt udbygget.

3 Side 3 af 6 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Bearbejdning af råtræ Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Bearbejdning af råtræ, omfatter afbarkning, opskæring og sortering af råtræ i forhold til de forskellige anvendelsesområder i henholdsvis bygnings- eller møbelindustrien. De arbejdsprocesser som indgår er: Betjening af hovedmaskinerne på savværk Optimering Håndtering Vedligeholdelse af værktøj Kvalitetssikring Savværksarbejderen betjener hovedmaskinerne på savværket, oplægning af råtræ på fødebordet, optimering og betjening af de forskellige maskiner igennem selve værket, samt håndtering af det opskårne træ. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne udfører arbejdet alene eller i teams typisk på 5 / 6 mand indenfor hvert arbejdsområde. Ordre håndteres via IT over interne netværk. Der anvendes i stor udstrækning PLC-styring af maskinerne. Der sker til stadighed en optimering af produktionen, inden for automatisering og IT. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle kan betjene hele maskinparken således at der kan ske en jobrotation mellem de forskellige arbejdsstationer inden for et afgrænset arbejdsområde. Vedligeholdelse af værktøjet varetages oftest af 1 2 personer der har en specialviden til at kunne håndtere denne arbejdsopgave.

4 Side 4 af 6 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fremstilling af halvfabrikata Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Fremstilling af halvfabrikata omfatter en række forædlingsprocesser, hvor råtræet videreforarbejdes som underleverancer til møbelfabrikker eller bygningsindustrielle virksomheder. Fremstillingen omfatter opskæring, høvling, kehling samt samling og emballering af halvfabrikata. De arbejdsprocesser som indgår er: Optimering Høvling og kehling Samling af komponenter Håndtering og emballering Modtagekontrol af indkøbte varer Kvalitetssikring Teknologi og arbejdsorganisering Arbejdet udføres hovedsagelig i grupper/afdelinger. Teknologien inden for området spænder bredt fra lavteknologiske maskiner til CNC-styrede maskiner. Medarbejderne der beskæftiges i de forskellige grupper/afdelinger arbejder med afkortning af træ på forskellige typer af save samt høvling / kehling af træ til forskellige emner såsom spær og gulvbrædder. Samling af tagspær, færdig huse, tagkassetter, paller og stakitter Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne inden for fremstilling af halvfabrikata er som hovedregel ikke udbredt ud over de særlige afdelinger, hvor disse arbejdsprocesser foregår. Ofte er en enkelt person i besiddelse af en kompetence, der alene knytter sig til den pågældende arbejdsproces. I særlige tilfælde, kan de personer der er beskæftiget i de forskellige grupper / afdelinger betjene den maskinpark der er knyttet til deres arbejdsområde. Modtagerkontrol og slutkontrol foretages af de personer der er ansat inden for området herunder T- virke og Spærkontrol. Her er kompetencen ligeledes knyttet til enkeltpersoner.

5 Side 5 af 6 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Trætørring / Imprægnering Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Trætørring og imprægnering omfatter sortering, stabling og varetagelse af henholdsvis trætørringseller imprægneringsprocesserne. De arbejdsprocesser som indgår er: Betjening af tørreanlæg Betjening af imprægneringsanlæg Personer der betjener tørrestuer arbejder med hele tørreprocessen, fra at oppinde træet samt fylde og tømme tørrestuen. Under tørringen følges hele processen. Personer der betjener imprægneringsanlæg arbejder med oppindning, fylde og tømme anlægget og følger hele processen med imprægnering. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejder der betjener tørreanlæg styrer hovedsaglig processen på PC- programmel. De personer der er beskæftiget med emnet arbejder typisk i teams på 1-3 personer. Der sker en håndtering af hele pakker og enkeltemner ud og ind af tørrestuerne eller imprægneringsanlæggene med kran eller truck. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Medarbejderen optimerer og justerer processen, følger den fra start til slut for at undgå skader på træet. Kompetencen inden for trætørring og imprægnering er begrænset til et mindre antal personer, der ofte har denne kompetence som en speciel spidskompetence i virksomheden.

6 Side 6 af 6 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage SLETTES AK 10, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Styrkesortering af nåletræ T1 Taglægter AH 2, og fremefter Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ AH 5, og fremefter Styrkesortering af heltømmer i nåletræ AH 1, og fremefter Styrkesortering af Limtræ AH 2, og fremefter Styrkesortering af firskåret løvtræ AH 1, og fremefter Skæredata kehler AH 0, og fremefter Kehling af lister og brædder AH 4, og fremefter Kehling med NC-styrede maskiner AH 1, og fremefter Kehling af vinduer og døre AH 4, og fremefter FPC håndbog, konstruktionsemner AH 3, og fremefter Træbearbejdningsdata, transmissionsberegning AH 1, og fremefter Træbearbejdningsdata for skærehastigheder mv. AH 1, og fremefter Træbearbejdningsdata for fremføring og overflader AH 1, og fremefter Træbearbejdningsdata, effektberegninger AH 1, og fremefter Anvendelse af INSTA 142, styrkesortering af træ AH 1, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Arbejdsmiljø i træindustrien AH 5, og fremefter Vedligeholdelse af rundsavsklinger, savværk AH 5, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage AK 7, og fremefter Anvendelse af 5-S modellen for operatører AA 2, og fremefter Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører AA 3, og fremefter Systematisk problemløsning for operatører AA 2, og fremefter Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører AA 2, og fremefter Logistik for produktionsmedarbejdere AA 2, og fremefter Omstillingseffektivisering for operatører AA 2, og fremefter Selvevaluering i produktionsgrupper AA 2, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter IT og produktionsstyring for medarbejdere AA 5, og fremefter Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AA 5, og fremefter Kunde/leverandørforhold for operatører AA 1, og fremefter Etablering af selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Teambuilding for selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Kommunikation i teams AA 3, og fremefter Uddannelsesplanlægning for medarbejdere AA 4, og fremefter Værdibaserede arbejdspladser AA 2, og fremefter Videndeling og læring for medarbejdere AA 3, og fremefter Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AA 3, og fremefter Kvalitetsstyring i virksomheden AA 3, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse December 2012 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser December 2005 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 449-3 Grøn Frisør - Trend herre/damemode 01-01-2013 til 30-06-2013 461452 Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle 6380-3 Udvendige vinduer og døre

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: 122605 Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.82C.021 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere