Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik"

Transkript

1 Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen

2 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisningen i grundforløbet Ny mesterlære Bedømmelsesplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning Eksamensregler Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Overgangsordninger Læringsaktiviteter Fællesdel chauffør og transport og logistik Undervisningsplan for Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Undervisningsplan for Intro Transport og kompetenceafklaring Undervisningsplan for Transport arbejdsmarkedsforhold Undervisningsplan for Intro Transport dansk Undervisningsplan for Intro til færdselslære Undervisningsplan for Informationsteknologi Undervisningsplan for Transport arbejdsmiljø Undervisningsplan for Intro Transport naturfag Læringsaktiviteter chauffør Undervisningsplan for Gaffeltruck certifikat Undervisningsplan for Transport geografi Undervisningsplan for Ny i lastbilen Undervisningsplan for Intro kranarbejde Undervisningsplan for Håndtering og stuvning af gods... 35

3 3.14 Undervisningsplan for Grundlæggende anhugning Undervisningsplan for Grundforløbsprøve chauffør Læringsaktiviteter transport og logistik Undervisningsplan for Gaffeltruck certifikat Undervisningsplan for Ny på lager Undervisningsplan for Håndtering og stuvning af gods Undervisningsplan for Transport geografi Undervisningsplan for Grundforløbsprøve lager Generel information om skolen 1.1 Praktiske oplysninger Teknisk Skole er et af landsdelens største uddannelsescentre. Hver dag er ca elever i gang på skolens erhvervsuddannelser, omkring 350 elever på det tekniske gymnasium samt et stort antal elever, kursister og studerende på kursuscentret. Der er derfor altid gang i den på Teknisk Skole, og mange forskellige og spændende aktiviteter finder sted her. Skolens væsentligste aktivitet er naturligvis undervisningen på de mange uddannelser. Undervisningen afvikles i henhold til gældende love og regler og udvikles konstant i forhold til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov og ønsker. I forandrings- og udviklingsprocessen er de lokale undervisningsplaner vigtige planlægnings- og styringsinstrumenter. Heri beskrives blandt andet hvordan undervisningen er tilrettelagt, hvilke elementer undervisningen består af, og hvordan disse afvikles. De lovmæssige krav til indholdet i de lokale undervisningsplaner er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 09/07/2010), kapitel 6, Skolens hovedadresse er: Teknisk Skole Sp. Møllevej Esbjerg Telefon: Hjemmeside: 3

4 På Teknisk Skole tilbyder vi følgende erhvervsuddannelser: Indgange Hovedforløb Specialer Muligheder for skolepraktik Produktion og udvikling Smed Aluminium Rustfri Kleinsmed Bearbejdningssmed/trin 1 x Skibsmontør Skibsmontør x Teknisk Designer Teknisk designer, Industriel produktion. Teknisk designer, Bygge og anlæg. Bil, fly og andre Mekaniker Automontør/trin 1 x transportmidler Mekaniker Transport og Lager- og terminaluddannelsen Lagermedhjælper/trin 1 x logistik Lageroperatør - Lager og logistik Lageroperatør - Lager og transport Vejgodstransportuddannelsen Godschauffør Kranfører Lastbilchauffør Redder uddannelsen Ambulanceassistent Autohjælp Strøm, styring og it Elektriker El-montør/trin 1 Installationsteknik x Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (i samarbejde med AMU Vestjylland) Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bygningsmaler x Murer Murer Flisemontør/trin 1 x Tømrer Tømrer x Vvs-uddannelsen VVS er x VVS er og blikkenslager VVS er energispecialist Krop og stil Frisør Frisør x Mad til mennesker Ernæringsassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper/trin 1 x Gastronom Gastronomassistent/trin 1 x Kok Tjener Konference- og selskabstjener Tjener/trin 1 Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Tandklinikassistent x x x 4

5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tager, som alle øvrige aktiviteter på Teknisk Skole, udgangspunkt i skolens mission og vision, som beskriver de overordnede mål, der arbejdes frem mod. Mission: Vision: Teknisk Skole er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov. Teknisk Skole vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbydeattraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring. Dette betyder blandt andet, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte elev gennem sin uddannelse opnår de bedst mulige kompetencer. På erhvervsuddannelserne betyder det, at hver eneste elev gennem sin uddannelse skal blive så dygtig en håndværker som overhovedet muligt. For at sikre den bedst mulige læring, og dermed den størst mulige faglighed, for den enkelte elev, arbejdes der ud fra tre overordnede principper for undervisningen: Differentiering der undervises i henhold til den enkelte elevs kompetencer. Involvering - alle elever engageres og aktiveres i undervisningen. Integrering undervisningen tilrettelægges, således at sociale relationer opbygges og styrkes. 5

6 Differentiering Undervisning iht. den enkelte elevs kompetencer Optimal læring Størst mulig faglighed Involvering Engagering og aktivering af alle elever i undervisningen Integrering Sociale relationer styrkes i undervisningen Overordnede principper for undervisningen på erhvervsuddannelserne. Disse overordnede principper har stor betydning for, hvordan uddannelserne organiseres og struktureres på Teknisk Skole, og er ligeledes afgørende for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen. På baggrund af principperne om differentiering, involvering og integrering arbejdes der på Teknisk Skole blandt andet med læringsstile. Læringsstilene tager udgangspunkt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som Lena Boström og Svend Erik Schmidt er ophavsmænd til og som indeholder forskellige elementer, som har betydning for, at man kan opnå den bedst mulige læring. På Teknisk Skole er der fokus på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så vores elever kan udnytte deres læringsstyrker og -ressourcer bedst muligt som udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med de læringsstilselementer, der hjernemæssigt har betydning for måden, vi tilegner os og bearbejder informationer og viden på. Det betyder, at der i undervisningen skal være øje for at eleverne lærer forskelligt at nogle elever er visuelt eller auditivt orienteret, mens andre har deres styrker taktilt eller kinæstetisk, at nogle elever har brug for helheden og overblikket, mens andre arbejder detaljeorienteret og trin-for-trin. Underviserne arbejder derfor løbende og målrettet med at udvikle nye eller supplerende materialer og præsentationer til deres undervisning i fagene og på de forskellige uddannelsesområder for at tilgodese disse forskellige læringsstile og samtidig inspirere og videndele med kolleger. Kan vi sikre, at den enkelte elev er i et læringssrum og i en læringssituation, hvor eleven bedst mulig kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer, skaber det bedre og større sammenhæng mellem kravet om at lære og 6

7 lysten til at lære eleven kommer i FLOW og dermed øges både det faglige selvværd og den generelle trivsel. Som et værktøj til strukturering af undervisningen anvender vi på Teknisk Skole blandt andet Cooperativ Learning en pædagogisk tilgang som øger den enkelte elevs aktivitetsniveau og deltagelse i læringssituationen. Her arbejdes med en række konkrete strukturer, som betyder en høj grad af samtidig interaktion, individuel ansvarlighed, positiv indbyrdes afhængighed og lige deltagelse. En anden organisering af dele af undervisningen, som er den traditionelle katederundervisnings modstykke. Underviserne har i deres planlægning og tilrettelæggelse haft fokus på både classbuildingselementerne, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb - og videnselementerne, hvor eleverne kan arbejde med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. På tværs af vores uddannelser er videndelingen et centralt og værdifuld element for vores undervisere på den pædagogiske front skolen bruger derfor ressourcer på at skabe et inspirerende forum, hvor underviserne kan fortsætte med at udvikle på metoder og værktøjer, der kan sætte rammerne for den optimale læringssituation for vores elever, så de bliver så dygtige som mulig. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan På Teknisk Skole er forskellige former for evaluering og bedømmelse vigtige redskaber i vurderingen af såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen og kvaliteten af denne generelt. De overordnede elementer i bedømmelsesplanen er den løbende evaluering, elevens selvevaluering, den afsluttende bedømmelse samt eksamen. Den løbende evaluering Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er differentieret og tilpasset elevens behov. Elevens selvevaluering Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder. Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i forhold til egen læring. Det er underviserens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke betingelser, det skal ske. Den afsluttende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af et skoleforløb i henhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag. 7

8 En nærmere beskrivelse af evaluering og bedømmelse, herunder hvordan dette foregår i praksis på den enkelte uddannelse, er beskrevet i afsnit Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel praktikvirksomhed, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, en personlig uddannelsesplan for eleven. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer. Kompetencevurderingen foretages i løbet af de første to uger på grundforløbet og har til hensigt at klarlægge elevens forudsætninger for uddannelsen. I kompetencevurderingen klarlægges: Elevens faglige kompetencer - skolekundskaber samt øvrige fagfaglig viden og færdigheder Elevens personlige kompetencer Ansvarsfuldhed, selvstændighed, aktiv m.m. Elevens sociale kompetencer samarbejdsevne, respekt for andre m.m. Kompetencevurderingen er således væsentlig for beslutningerne om grundforløbets indhold og varighed, herunder om valg af grundforløbspakke samt eventuelt mulighed for godskrivning af dele af grundforløbet. 1.5 Eksamensregler Eksamensreglement samt eksamenshåndbog ved EUD eksamener på Teknisk Skole kan findes på følgende link: 8

9 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Transport og Logistik Adresser: EUC Vest Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf EUC Vest Afd. Transport og Logistik Storstrømsvej Esbjerg N 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Undervisningsmiljøet for transport og logistik er bygget op om læringsrummene: Formidlingsrummet Praksisrummet Studierummet Modellen anvendes på alle læringsaktiviteter Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter. Her får eleverne den samme gennemgang i samme form. Det er op til læreren at præsentere stof eller budskab på en sådan måde, at eleven som den modtagende part, bliver motiverede til at være en aktiv del af læreprocessen. Praksisrummet: Her arbejder eleverne alene eller sammen med lærerne og afprøver teorierne med praktiske øvelser, det kan være ude på øvelsesområdet eller i et andet lokale. Der arbejdes aktivt med de forskellige opgaver og hvis der for eksempel arbejdes med simulator (praktisk) er her mulighed for, at afprøve naturvidenskabelige fag. Læreren fungerer både som instruktør, vejleder eller som den der giver feedback, for på den måde at forholde sig til elevens læring. Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Eleverne har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Eleverne søger information, beskriver, dokumenterer, løser opgaver eller selv sætter sig ind i teori. Her er lærerens rolle, at stå for faglig vejledning og at være den ansvarlige for elevernes motivation og herved stimulere elevernes læreproces ved at være aktivt opsøgende i forhold til eleverne. 9

10 Elevinvolvering Eleverne kan involveres på følgende måde: Elevrådet med møder og konferencer Individuelle valg af arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil Mulighed for valgfri specialefag og studierettet og erhversrettet påbygning Undervisningsdifferentiering Der tages udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses elevens forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet differentieres der på forskellige måder. Eleverfaringer inddrages og danner grundlag for en problemstilling Fælles teoretisk stof om et emne, hvorefter der arbejdes i grupper eller enkeltvis Tiden, der er til rådighed Opgavemængde og opgavetyper Arbejdsmetoder og hjælpemidler Lærerroller og elevstyring De tre lærerroller er: Underviser, hvor læreren formidler stoffet Kontaktlærer, hvor læreren rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan Faglig vejleder, hvor læreren giver råd og vejledning under elevernes selvstændige arbejde 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af de første to uger i uddannelsesforløbet. På den baggrund udarbejdes der en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af tidligere gennemførte forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer og særlige behov. Denne afklaring resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis fritagelse for eksamen og/eller undervisning, praktikophold i virksomheder, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau eller særlig støtte. Når der sker ændringer i elevens forløb, skal uddannelsesplanen føres ajour. Som minimum ved overgang fra grundforløb til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. 10

11 2.4 Undervisningen i grundforløbet Obligatorisk grundforløb til Lager og Terminal. Vejledende varighed 14,5 uge Kompetence vurdering Fagligt modul 1 Fælles og særlige kompetencer Fagligt modul 2 Fælles og særlige Kompetencer Faglige modul 3 Fælles og særlige kompetencer Afsluttende projekt og eksamen Det obligatoriske grundforløb er forløbet for eleven, der ikke har særlige behov og som alene ønsker at tilegne sig grundforløbets kompetencer og få adgang til hovedforløbet. Forløbet kan dog udbygges med en valgfri del efter behov. Obligatorisk grundforløb til Vejgodstransport. Vejledende varighed 16,5 uge Kompetence vurdering Fagligt modul 1 Fælles og særlige kompetencer Fagligt modul 2 Fælles og særlige Kompetencer Faglige modul 3 Fælles og særlige kompetencer Afsluttende projekt og eksamen For at kunne tilbyde dig lige det du har brug for, har vi sammensat forskellige grundforløbspakker: EUD Basic er for dig som kan gennemføre et obligatorisk grundforløb på indgangen Transport & Logistik. EUD Det fleksible Grundforløb er for dig som har brug for ekstra tid, støtte og hjælp for derved at opnå mulighed for at Obligatorisk grundforløb EUD Basic Fælles grundfag Varighed Lager Chauffør Førstehjælp og Brand 0,5 uge X X IT, udenfor niveau 1,0 uge X X Fælles områdefag Intro Transport 2,0 uge X X Intro Færdselslære 1,0 uge X X Transport Naturfag 1,5 uge X X Transport Dansk 1,0 uge X X Transport Arbejdsmiljøforhold 0,5 uge X X Transport Arbejdsmiljø 0,5 uge X X Uddannelsesrettede områdefag Håndtering og stuvning af gods 1,0 uge X X Transport Geografi 1,0 uge X X Ny på Lager 2,0 uge X Gaffeltruckcertifikat 2,5 uge X X Ny i Lastbilen 2,0 uge X 11 Grundlæggende anhugning 1,0 uge X Intro Kranarbejde 1,0 uge X

12 udbygge dine studiekompetencer Grundforløbspakke EUD Basic: Grundforløbspakke EUD Det fleksible Grundforløb: Der vil i Grundforløbspakken EUD - Det fleksible grundforløb være afsat mere tid til: At nå målene i de obligatoriske fag for grundforløbet, især i det praktiske Hjælp til at søge praktikplads Faglig læsning og skrivning Udvikling af dine samarbejdsevner og ansvarlighed Praktikophold i en eller flere virksomheder (øger dine muligheder for uddannelsesaftale) 2.5 Ny mesterlære Eleven har mulighed for at komme i ny mesterlære. Det vil sige, at eleven, det første år, bliver oplært ude i den virksomhed hvor man har indgået en uddannelsesaftale. Oplæringen i virksomheden træder i stedet for grundforløbet. Skole og virksomhed imellem udarbejder en personlig uddannelsesplan. I slutning af praktikåret, bliver elevens faglighed vurderet. Er niveauet i orden, kan eleven fortsætte på hovedforløbet. Der er følgende procedurer for kontaktlærerarbejdet i forbindelse med elever i ny mesterlære. Procedure ved Ny Mesterlære aftaler Opgave Henvendelse fra virksomhed vedr. ny mesterlære Omstilling og de faglige afdelingerne henviser til Vejledningscentret. Vejledningscentret informerer generelt om ny mesterlære. Efterfølgende kan der aftales tid og sted for et møde for den endelige planlægning af lærlingens uddannelsesforløb og udarbejdelse af lærlingekontrakt (ny mesterlære). Det tilstræbes at mødet afholdes på EUC Vest, eftersom alle bekendtgørelser, EDB m.m. forefindes i umiddelbar nærhed under afklaringen. Vejleder foretager en henvendelse til LOP, som hjælper virksomheden med at blive opdateret med Elevplan, således virksomhed og skole kan udveksle informationer og kan 12 Ansvarlig Vejleder

13 afvinke elevens mål. Elevregistrering skal oprette eleven med ME i EASY herved oprettes et ekstra faneblad i elevens uddannelsesplan i Elevplan. Vejledere og virksomhed kan planlægge/simulere uddannelsesforløbet i Elevplan og efterfølgende, såfremt der ikke indgås en uddannelsesaftale, slettes "ME" igen. Planlægningsmøde for ny mesterlæreaftale Vejlederen indkalder til mødet med følgende deltagere: - Den uddannelsesansvarlige for virksomheden - Eleven og evt. forældre - Faglærer/kontaktlærer fra det involverede team - Uddannelses- og erhvervsvejleder i indgangen Eleven fremviser alle sine eksamenspapirer og kompetencer indenfor de grundfag og områdefag der indgår i uddannelsen. Faglærer og virksomhed foretager en vurdering af de kompetencer eleven skal opnå i ny mesterlæreforløbet set i forhold til slutmålene i uddannelsen. Efterfølgende foretager EUC Vest og virksomheden en opdeling af ansvarsområderne, som eleven skal oplæres i. Dette gøres samlet i Elevplan og printes efterfølgende ud i 3 eksemplarer, til virksomhed, elev og LOP-kontor. Papirerne underskrives af elev og virksomhed. Vejleder Udarbejdelse af uddannelsesplan (i Elevplan) På baggrund af aftaleskemaet udarbejdes elevens uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal indeholde følgende: 1. Begyndelses- og afslutningstidspunkt for den grundlæggende praktiske oplæring. 2. Oplysning om hvilket hovedforløb og eventuelt speciale, den praktiske oplæring skal give adgang til, samt oplysning om hvilke erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer, lærlingen skal opnå inden påbegyndelse af undervisningen i hovedforløbet. 3. Oplysning om hvilken skoleundervisning, lærlingen eventuelt skal gennemføre som supplement til den praktiske oplæring. 4. Plan for kontakt mellem skole og praktikvirksomhed og den løbende bedømmelse af lærlingen og skolens medvirken heri. 5. Tidspunkt, lokalitet og fremgangsmåde for den afsluttende kompetencevurdering af lærlingen i forløbet. 6. Undervisning fra det tilsvarende grundforløb, der evt. flyttes til hovedforløbet. Kontaktlærer sender oplysninger til Elevregistreringen om, hvornår eleven skal indkaldes til fag på skolen under den praktiske oplæring. 13 Kontaktlærer/ Faglærer

14 Indgåelse af uddannelsesaftale Uddannelsesaftale indgås, efter uddannelsesplan er udarbejdet. Uddannelsesaftalen registreres i LOP. Indkaldelse af elever til supplerende undervisning på EUC Vest Elevregistreringen indkalder eleven til supplerende undervisning på EUC Vest på baggrund af aftalerne i uddannelsesplanen. Kontakt mellem skole og praktikvirksomhed i ny mesterlæreperiode løbende bedømmelse 1. Besøg i virksomhed - Fokus på fastholdelse Praktikpladskonsulenten for indgangen besøger eleven i prøvetiden (trivsel i fokus) rapporterer til kontaktlæreren. 2. Besøg - Midtvejsevaluering Kontaktlæreren aflægger virksomhed og elev besøg midtvejs i den praktiske oplæring (faglighed og målopfyldelse i forhold til opstillede mål i fokus). 3. Besøg/henvendelse Planlægning af den endelige kompetencevurdering og den praktiske opgave Senest 2 uger før datoen for den afsluttende prøve, skal alt omkring det praktiske i forbindelse med prøveafholdelsen være aftalt. 4. Besøg den endelige kompetencevurdering. Godkendes eleven, udsteder EUC Vest et bevis til eleven. Godkendes eleven ikke, udfærdiges der efterfølgende, af de implicerede parter, en handlingsplan for eleven. Herunder evt. ansvarsfordeling eller en ny dato for planlægning af kompetencevurderingen, samt dato for en ny prøve. Er det små justeringer, kan de afholdes under de efterfølgende hovedforløb. Vejleder Uddannelsessekretariat Praktikpladskonsulent/ Kontaktlærer På baggrund af beskrevet uddannelsesplan sikrer kontaktlæreren kontakten til praktikvirksomhed i ny mesterlæreperiode. Såvel praktikvirksomhed som elev kan bede kontaktlærer om support. På baggrund af beskrevet plan forestår kontaktlæreren/faglæreren den løbende bedømmelse. Afsluttende kompetencevurdering Den praktiske prøve udformes af den faglærer/kontaktlærer, der skal forestå kompetencevurderingen, samt virksomhedens repræsentant. Indholdet tager udgangspunkt i den praktiske oplæring. I forbindelse med kompetencevurderingen løser eleven den praktiske opgave. Faglærer/ Kontaktlærer Der foretages en samlet helhedsvurdering (svarende til helhedsvurderingen af elever på grundforløbet) med bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt. 14

15 Udstedelse af bevis for gennemførelse af forløbet Udstedelse af bevis med oplysninger om uddannelsesforløbet, herunder oplysning om den praktiske opgave samt evt. skoleundervisning og prøveresultater. Beviset skal indeholde oplysning om hvilke eller hvilket hovedforløb, trin og specialer beviset giver adgang til. Uddannelsessekretariat 2.6 Bedømmelsesplan Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes formativ (løbende) og summativ (afsluttende) Den løbende evaluering gennemføres mindst en gang under et skoleforløb i forbindelse med en kontaktlærersamtale, som handler om elevens faglige niveau og den/de arbejdsprocesser som eleven har været igennem. Ved afslutning af en læringsaktivitet bedømmer læreren elevens teoretiske og praktiske arbejdsproces samt standpunkt. Bedømmelsen for de forskellige læringsaktiviteter fremgår i de konkrete afsnit for læringsaktiviteten. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår ligeledes i den løbende evaluering og er en del af samtaler lærer og elev imellem. Elevens personlige kompetencer med vægt på den erhvervsfaglige relevans er en del af bedømmelsesgrundlaget. En læringsaktivitet afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Hvis en læringsaktivitet fortsætter over to eller flere skoleperioder gives en delkarakter i forhold til den del som er gennemført. Evalueringsformerne kan være følgende: Intern Ekstern Mundtlig Skriftlig For valgfag gælder: Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes ud fra løsning af stillede opgaver og indsats i praktiske såvel som teoretiske opgaver. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse, se valgfagskatalog. Resultatformerne kan være følgende: 15 Delkarakter

16 Standpunktskarakter Eksamenskarakterer Karakterskalaen kan være: 7 trins skalaen Gennemført/ikke gennemført Bestået/ikke bestået. Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). 2.7 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Indgangen har kun skolepraktik i uddannelsen Lager og Terminal. For at blive optaget i skoleprak-tik skal eleven have gennemført de kompetencemål, der er særlige for dette hovedforløb. Indstil-ling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed til at gennemføre hele uddannelsen. Hvis eksamen i grundforløbsprojektet er bestået, betragtes eleven som fagligt egnet til skolepraktik. Kontaktlæreren følger op på elevens praktikpladssøgende aktivitet og vejleder om denne. Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser i indgangen og til at gøre rede for, hvilke praktikpladser der er søgt og med hvilket resultat. 2.8 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning Der er ikke adgangsbegrænsning i skolepraktik i indgangen Transport og Logistik I uddannelserne indenfor Transport og Logistik, er der skole praktik indenfor Lager og Terminaluddannelsen med speciale i Lager og Logistik. Det vil sige at såfremt en elev opfylder EMMA-kriterierne (Egnet, faglig Mobil, geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende) En elev kan optages i skolepraktik i en af følgende situationer: Eleven har ikke opnået en uddannelsesaftale med en virksomhed Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale der kun omfatter en del af uddannelsen 16

17 2.9 Eksamensregler Der henvises til gældende bekendtgørelse for prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser. I øvrigt henvises til eksamenshåndbogen for EUC Vest på Bedømmelse af det afsluttende projekt Grundforløbet afsluttes med et projekt, som viser elevens tilegnelse af de kompetencemål, der skal være opfyldt før overgangen til hovedforløbet. Projektet danner grundlag for grundforløbs-prøven. Formålet med det afsluttende projekt, er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almen og personlige kvalifikationer i grundforløbet. Projektet tager udgangspunkt i de uddannel-sesrettede områdefag og inddrager de øvrige obligatoriske fag. Grundforløbsprøven Prøven varer 30 minutter med votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid inden eksaminationen. Eksaminationen tager udgangspunkt i det afsluttende projekt, som en mundtlig overhøring. Den forventes at have en varighed på 20 minutter Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Skolen samarbejder med og de lokale uddannelsesudvalg om afholdelse af prøver og med de faglige udvalg om udstedelse af beviser. Se under den enkelte uddannelse hvorledes dette udmønter sig m.h.t. afholdelse af grundforløbsprøven og prøverne ved afslutning af de enkelte skoleperioder og afholdelse af den afsluttende svendeprøve Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder grundforløbet efter den 1. juli Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitets-målinger. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. 17

18 3.0 Læringsaktiviteter Fællesdel chauffør og transport og logistik 3.1 Undervisningsplan for Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Placering og evt. niveau: Revideret den: Antal lektioner: Fælles fag for chauffør og lager [dato] Evaluering og Bedømmelse: Praktisk og teoretisk prøve. Bedømmelsesformen er bestået eller ikke bestået. Du opnår bevis for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Udstyr og lokaler: Teorilokale men projektor og forskelligt udstyr førstehjælp og brandbekæmpelse samt brandplads. 20 Lærerkvalifikationer: Godkendt uddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd og DBI Læringselementer: Du tilegner dig teoretiske og praktiske færdigheder således, at du er i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme. Du tilegner dig teoretisk og praktiske færdigheder således, at du ved, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse Elevforudsætninger: Gennemført 9 års skolegang Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for elementær brandbekæmpelse, der er relevante for elevens uddannelse. Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for førstehjælp, der er relevante for elevens uddannelse. Milepæle i faget/temaet: Deltagelse i samtlige lektioner for at opnå udstedelse af bevis Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Førstehjælpsbogen Udleveret kompendium med forskellige cases Fronter:.Ingen pt Arbejdsforme & læringsmiljø: Der arbejdes både teoretisk og praktisk med forskellige cases og øvelser

19 Dokumentation til portfolio: Emner i undervisningen: Ulykker, sygdomme, trafikulykker, brandfarer og slukningsmidler 3.2 Undervisningsplan for Intro Transport og kompetenceafklaring Placering og evt. niveau: Revideret den: Fælles områdefag for chauffør og lager Evaluering og Bedømmelse: Forskellige tests og samtaler samt dit bidrag til teori og praktik i forhold til køretøjer og kendskab hertil. Du bedømmes bestået eller ikke bestået. 1 maj 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med adgang til elevpc er og projektor. Forskellige køretøjer Antal lektioner: 64 Lærerkvalifikationer: Eleverne undervises af lærere med en faglig relevant uddannelse samt: - minimum 5 års erhvervserfaring. - Pædagogisk grunduddannelse. - Videregående udd. el. tilsvarende - Mindst to fag på niveau A Læringselementer: Her skal dine kompetencer afklares i forhold til typiske arbejdsfunktioner indenfor branche-området samt indenfor dansk og naturfag + dine øvrige kompetencer i forhold til uddannelsen. Du kompetenceafklares via samtaler og et skema, i forhold til studiekompetencer, uddannelseskompetencer samt personlige og sociale kompetencer. Du bliver ligeledes afklaret i forhold til dine kompetencer i dansk i forhold til jobsøgning og skrivning af ansøgninger og CV samt i naturfag via tests og samtaler. Du skal arbejde med dagligt eftersyn på skolens køretøjer og kunne foretage disse med det formål at få almen køretøjskendskab og opstart på de indledende praktiske øvelser samt foretage dagligt starteftersyn på skolens køretøjer Elevforudsætninger: Gennemført 9 års skolegang Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Eleven kan medvirke til at udføre de typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, på baggrund af kendskab til relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion. Eleven kan bedømme deres muligheder for at erhverve de kørekort og certifikater, der kræves i uddannelsen, på baggrund af en afprøvning af evner og forudsætninger. Milepæle i faget/temaet: 19

20 Kompetenceafklaring i forhold til uddannelsesvalget. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Fronter: Arbejdsforme & læringsmiljø: Undervisningsmiljøet er bygget op om læringsrummene: Formidlingsrummet: Her gennemgås relevant teori og oplæg til projekter Praksisrummet: Her arbejder du alene eller sammen med lærerne og afprøver teorierne med praktiske øvelser, det kan være ude på øvelsesområdet eller i et andet lokale Studierummet: Stiller store krav til selvstændighed. Du har her mulighed for at arbejde med det teoretiske på en anden måde. Du søger information, beskriver, dokumenterer, løser opgaver eller selv sætter dig ind i teori. Undervisningsdifferentiering Der tages udgangspunkt i dit standpunkt og behov samt læringsstile. Undervisningen tilrettelægges således, at den tilpasses dine forudsætninger. Afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Dokumentation til portfolio: Emner i undervisningen: Arbejdsfunktioner Dansk Naturfag Sociale kompetencer 3.3 Undervisningsplan for Transport arbejdsmarkedsforhold Placering og evt. niveau: Fællesfag for chauffør og lager Evaluering og Bedømmelse: Du evalueres løbende og vurderes i forhold til din deltagelse i undervisningen. Faget er bestået eller ikke bestået Revideret den: 1.maj 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med pc ere og projektor Antal lektioner: 18 Lærerkvalifikationer: Eleverne undervises af lærere med en fagligrelevant uddannelse samt: - minimum 5 års erhvervserfaring. - Pædagogisk grunduddannelse. - Videregående udd. el. tilsvarende - Mindst to fag på niveau A 20

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere