TCL. Arbejdsmiljøredegørelse sanistaal.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TCL. Arbejdsmiljøredegørelse 2015. sanistaal.com"

Transkript

1 TCL Arbejdsmiljøredegørelse 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget 3 2 Taulov centrallager (TCL) 4 3 Arbejdsmiljøpolitik Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik TCL s arbejdsmiljøpolitik 5 4 Arbejdsmiljøorganisering 4.1 TCL s arbejdsmiljøorganisation 6 5 Arbejdsmiljøkortlægning APV Ugentlig sikkerhedsrundering Audit Arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker Trivselsundersøgelse Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg Ekstern arbejdsmiljørådgiver Besøg fra Arbejdstilsynet Referencebesøg 8 6 Arbejdsmiljøstrategi 8 7 Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på TCL 9 8 Arbejdsmiljøhændelser og fremmøde 10 9 Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked 11

3 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget Arbejdsmiljøudvalget vedtog arbejdsmiljøstrategien for 2015 på et møde den 20. november De valgte indsatsområder har taget udgangspunkt i udførte APV er og herudover ligeledes resultatet af de årlige udførte trivselsmålinger og med et særligt fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø. En målrettet indsats for at øge sikkerheden har givet gode resultater på antallet af arbejdsulykke, som blev halveret i forhold til Således er antallet af arbejdsulykker reduceret fra 28 i 2009 til 1 arbejdsulykke i Den generelt rigtig gode udvikling i antallet af arbejdsulykker blev i 2013 overskygget af en alvorlig arbejdsulykke. Under udførelse af reparationsopgave fra lift påkøres denne af traverskran, hvorved den vælter, og reparatøren mister livet. Givne instruktioner, udarbejdet efter kranleverandørens anvisning, var ikke fulgt. Ledelse og arbejdsmiljøudvalget har efterfølgende yderligere skærpet instruks og procedure i forbindelse med brug af lift i kranområder. Arbejdsmiljøudvalgets mål for kommende perioder er 0 arbejdsulykker og en årlig halvering i antallet af arbejdsskader. Klemskader og snitskader udgør 50 % af registrerede arbejds skader, hvorfor indsatsen på disse områder naturligvis indgår i arbejdsmiljøstrategien. En væsentlig succesfaktor for et godt arbejdsmiljø er, at alle medarbejdere tager ansvar og engagerer sig i arbejdet med til stadighed at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet generelt. Derfor er der i alle teams valgt medarbejdere, der varetager teamets trivsels og arbejdsmiljøinteresser og sikrer formidling til og fra arbejdsmiljøudvalgets repræsentanter. En særlig udfordring ved håndtering af stål er den hermed forbundne støj. Der er løbende gennemført tiltag for at reducere støjen i arbejdsområderne. I arbejdet med at reducere støj har processerne omkring båndsavene været vanskelig at reducere. Støjniveauet har naturligvis ligget under AT s støjgrænser, men støjen blev oplevet som generende. I forbindelse med udbygning af savefaciliteterne er dele af conveyor-system ombygget med henblik på at reducere generende støj, ligesom hydraulikstationer er støjafskærmet. Disse tiltag har været væsentligt bidragende til et i dag meget reduceret støjniveau. En meget stor faktor for at holde et lavt støjniveau er medarbejderadfærd. Derfor er der arbejdet med best practice for anhugning og generel håndtering af stål ved ekspedition og indlagring. For at kontrollere at vi til stadighed har fokus på adfærd, udføres kontinuerlig støjmåling, ligesom der udføres interne audits på arbejdsprocesser. Det har gennem perioden været muligt at fastholde et højt fremmøde på 97 %. Det er arbejdsmiljøudvalgets mål, at denne kan blive 98 %. Personaleomsætningen er påvirket af sæsonudsving, og trods planlægning af uddannelsesaktiviteter i lavsæsonen har disse ikke kunnet opveje den i perioden lavere ordretilgang, hvorfor det er nødvendigt at tilpasse bemandingen. Vi tilstræber, at medarbejderstaben er et repræsentativt udsnit af befolkningen hvad angår køn, alder og etnisk afstamning. Det praktiseres ligeledes, at medarbejdere med midlertidigt nedsat arbejdsevne får tilbudt passende opgaver, ligesom der er oprettet jobs for medarbejdere med permanent reduceret arbejdsevne. Arbejdsmiljøudvalget, Taulov Centrallager (TCL) Dan Allan Nielsen Formand Side 3

4 2 Taulov centrallager (TCL) Taulov Centrallager (TCL) er Saniståls centrallager for stål og metaller, som distribueres i Danmark og med eksport til datterselskaber i de baltiske lande og Tyskland. Der er beskæftiget ca. 57 ekspedienter og 14 i administrationen. Der arbejdes i holddrift over 24 timer, fra søndag kl til fredag kl Selskabsoplysninger Virksomhed: Adm. direktør: Arbejdsmiljøansvarlig: Sanistål A/S Taulov Centrallager (TCL) Prinsessens Kvarter Fredericia Christian B. Lund Dan Allan Nielsen Antal ansatte: 71 Branche/Branchekode: Engros/engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør CVR-nr.: Redegørelsesperiode: 2014 Side 4

5 3 Arbejdsmiljøpolitik TCL s arbejdsmiljøarbejde sikres vedligeholdt og udviklet gennem vores arbejdsmiljøcertifi cering efter OHSAS og BEK nr af 09/10/2013 om arbejdsmiljøcertifi kat opnået gennem certifi cering af virksomhders arbejdsmiljøledelsessystem. 3.1 Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik Sanistål vil være en af de bedste i branchen målt på antal arbejdsulykker: > jo bedre arbejdsmiljø, > jo større medarbejdertilfredshed, > jo bedre kundeservice, > jo bedre kundetilfredshed, > jo bedre bundlinje (pr. april 2011) 3.2 TCL s arbejdsmiljøpolitik Vores overordnede mål er at eliminere arbejdsulykker samt arbejdsbetingede lidelser, at sikre et godt fysisk og psykisk arbejds miljø og at udvise social ansvarlighed, der tilgodeser medarbejdere såvel som virksomhed og øvrige interessenter. > Det er vores mål at fremme arbejdsmiljøet (sikkerhed og sundhed) på TCL og sørge for at vedligeholde arbejdsmiljøindsatsen gennem uddannelse og -træning. > Ledelsen iværksætter løbende forbedringer af arbejdsmiljøet (sikkerhed og sundhed) og følger aktivt alle tiltag, der kan bidrage til dette. > Hver leder er ansvarlig for de ansattes sikkerhed, og skal, ud over at give instruktion og kontrollere at denne følges, også skabe forståelse for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. > Alle ansatte er ansvarlige for deres egen sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige adfærd og skal derfor overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem omtanke og handling bidrage til at forebygge uheld, ulykker og sygefravær. > Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt for alle parter, forsøger TCL, evt. gennem omplacering til andre arbejdsopgaver, at fastholde medarbejdere, der af arbejdsmæssige eller andre årsager har lidt skade på deres erhvervsevne permanent eller midlertidigt. > TCL ønsker at have en mangfoldighed blandt sine medarbejdere, herunder bl.a. at afspejle den etniske sammensætning, som fi ndes i samfundet. > Arbejdsmiljøudvalget iværksætter initiativer til fremme af medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Side 5

6 4 Arbejdsmiljøorganisering Arbejdsmiljøudvalget har fi re årlige ordinære møder. Udvalget består af 3 medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, tre ledelsesrepræsentanter samt en arbejdsmiljøudvalgsformand. Blandt udvalgets arbejdsmiljørepræsentanter vælges en repræ sentant, der deltager i Saniståls hovedarbejdsmiljøudvalgs to årlige møder. Ledelsesrepræsentanterne er ansvarlige for arbejds miljøet inden for arbejdsmiljøgruppens funktions område. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at udarbejde strategiplan for de kommende års arbejdsmiljøindsatse. På arbejdsmiljømøderne følges op på de iværksatte aktiviteter afl edt af arbejdsmiljøkortlægningen. Der er til møderne fast agenda, hvorved det sikres, at udvalget er informeret og vidende om indsatser og resultater og derudfra kan beslutte eventuelle korrigerende tiltag. Agenda for arbejdsmiljøudvalgsmøde: > Gennemgang og godkendelse af referat > Arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker > Sikkerhedsrunderinger > Intern audit > Nyt fra HAMU > Sundhedsfremme og Det rummelige arbejdsmarked > KPI for arbejdsmiljø > Status på handlingsplaner > Indkomne forslag > Eventuelt > Næste møde 4.1 TCL s arbejdsmiljøorganisation Side 6

7 5 Arbejdsmiljøkortlægning > Arbejdsmiljøforhold er afdækket gennem forskellige aktiviteter og indsatse såsom: > APV > Ugentlig sikkerhedsrundering > Audit > Arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker > Trivselsundersøgelse > Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg > Ekstern arbejdsmiljørådgiver > Besøg fra Arbejdstilsynet > Referencebesøg 5.1 APV Siden idriftsættelse af Taulov Centrallager i oktober 2008 er der udført 3 APV. Arbejdstilsynets spørgeskemaer er anvendt i områderne og besvaret individuelt. Der har efterfølgende været afholdt gruppemøder for at afdække problemstillinger identifi ceret gennem APV. Baseret på erfaringen fra de gennemførte APV-spørgeskemaer, blev seneste APV gennemført som en drøftelse gruppevis og med udgangspunkt i AT-spørgeskema, men tilpasset kendte arbejdsmiljøudfordringer i tilsvarende brancher. Ud fra resultatet foretog arbejdsmiljøudvalget en prioritering af indkomne arbejdsmiljøudfordringer. Der skal i 2015 udføres en ny APV. På baggrund af tidligere erfaringer vil ny APV ligeledes blive udført gruppevis og med deltagelse af arbejdsmiljøudvalgsrepræsentant for at sikre en kompetent drøftelse af arbejdsmiljøforhold og efterfølgende oplæg til handlingsplan for ønskede forbedringer. Afl edte handlingsplaner oprettes i et registreringssystem med angivelse af ansvarlig, deltagere, og dato for påbegyndelse og afslutning. 5.2 Ugentlig sikkerhedsrundering Der gennemføres ugentligt en sikkerhedsrundering, hvori der deltager en ledelsesrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejder. Der er udarbejdet en checkliste, og der er for hver uge valgt særlige fokusområder. Fundne afvigelser korrigeres og ved nye tiltag oprettes en handlingsplan i et registreringssystem. 5.3 Audit Arbejdsprocesser beskrevet i arbejdsmiljøledelsessystemet auditeres gennem året. Fundne afvigelser rettes, og ved identifi cerede forbedringsmuligheder oprettes en handlingsplan i et registreringssystem, hvori resultat af audits ligeledes registreres. 5.4 Arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker Alle arbejdsmiljøafvigelser registreres i et registreringssystem, og der tilknyttes eventuelle forebyggende handlinger med handlingsplan og ansvarlig. Status gennemgås på arbejdsmiljøudvalgsmøderne. Alle arbejdsulykker og nærved-ulykker med personskade (arbejdsskader) oprettes i Arbejdstilsynets database EASY. 5.5 Trivselsundersøgelse Der gennemføres årligt en trivselsmåling i Sanistål, hvori Taulov Centrallager indgår, og hvor resultatet for Taulov Centrallager er tilgængeligt. Resultatet meddeles alle med- Side 7

8 arbejdere og indgår i arbejdsmiljøudvalgets strategiplan det efterfølgende år. Herudover gennemføres årlige medarbejdersamtaler, hvori bl.a. afdækkes eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Der gennemføres ved sygefravær over 6 % over seneste 3 mdr. en sundhedssamtale for at afdække eventuelle arbejdsmiljømæssige årsager til fravær, ligesom eksterne forhold afdækkes, som medarbejderen ønsker hjælp til at få løst. 5.6 Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg Som fast punkt på arbejdsmiljøudvalgets mødeagenda er punktet Indkomne forslag. Udvalget har herigennem modtaget aktuelle problemstillinger, hvortil der tilknyttes en ansvarlig projektleder, og handlingsplan oprettes i et registreringssystem. 5.7 Ekstern arbejdsmiljørådgiver Der har været anvendt ekstern arbejdsmiljørådgiver ifm. lugtgener fra korrosionsbeskyttede stålemner. Det blev ved måling og det pågældende produkts sikkerhedsdatablad konstateret, at lugten var generende men ikke indebar sundhedsrisici. Efterfølgende indlagres tilsvarende i områder, hvor afdampning ikke er generede. 5.8 Besøg fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet besøgte TCL i forbindelse med liftulykke i De afl edte påbud er alle efterkommet, og Taulov Centrallager har ikke verserende sager med Arbejdstilsynet. Taulov Centrallager er en virksomhed med grøn kronesmiley. 5.9 Referencebesøg Som inspiration har der været besøgt nabovirksomhed. Virksomheden er ligeledes arbejdsmiljøcertifi ceret og på mange områder en mulig virksomhed for benchmarking. 6 Arbejdsmiljøstrategi I Arbejdsmiljøudvalgets møde den 20. november 2014 evaluerede udvalget indsatsene i 2014 samt de opnåede resultater. For primære indsatsområder er der opnået forbedringer, hvor antallet af arbejdsulykker blev halveret i forhold til 2013, og hvor fremmøde og støj er forbedret. Der var et mindre fald i trivselsmålingen, ligesom målet med væsentlig reduktion i antal arbejdsskader ikke blev opfyldt. Udvalget har udarbejdet en arbejdsmiljøstrategi for 2015 ud fra arbejdsmiljøkortlægningen og resultaterne fra Strategien indeholder tiltag til forbedringer på de områder, hvor målene ikke blev indfriet. Side 8

9 7 Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på TCL Væsentlige arbejdsmiljøforhold på Taulov Centrallager, herunder selve lageret og administrationen er: > Støj > Kranarbejde pakning og bundtning stål > Gående og kørende trafi k herunder krantransporter i arbejdsområde > Risiko for arbejdsuheld klemskader, snitsår, faldulykker, påkørsler > Indeklima administration (temperatur, støj, luftfugtighed, akustik på fælleskontor) > Eksterne håndværkeres arbejde og færden Arbejdsmiljøudvalget har arbejdet meget målrettet på at forbedre forholdene på de identifi cerede arbejdsmiljø udfordringer. Der er således oprettet arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere i berørte områder, ligesom der er anvendt eksterne rådgivere. Gående, lastbiler, truck og kranarbejde udgør en særlig risiko. Der er derfor klare regler for færdsel i på lageret for både gående, truckførere og kranførere, ligesom der for gående er klare afmærkninger for gåfelt. Der er skiltet med hastighedsbegrænsning på lageret, hvilket er håndhævet ved advarsler om bortvisning af chauffører, der overtræder reglerne. Der arbejdes løbende med eliminering af arbejdsulykker, hvilket bl.a. sker gennem uddannelse og træning af nye medarbejdere samt uddannelse og træning af medarbejdere ved nye arbejdsopgaver. Der er udarbejdet en folder med angivelse af forholdsregler og risici ved færden og arbejde på stållageret. Der er i 2013 gennemført en arbejdsmiljøud dannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøteaman svarlige. Herudover har arbejdsmiljørepræsentanter deltaget i et Sanistål uddannelsesarrangement. I administrationen har støjabsorberende skærme og adfærdsregler ved færden på fælleskontor hjulpet på udfordringen med generende støj. Bedre styring af varme og køleanlæg samt udendørs solafskærmning har forbedret indeklimaet. Der er på støjområdet opnået betydelige forbedringer gennem støjgruppens og arbejds miljørepræsentanternes aktive deltagelse i processen. Der er gennem metodestudier og systematisk forsøg valgt Best practice ved kranarbejde, samt pålægning af støjabsorberende materialer på anslagsfl ader. Undervejs er der udført støjmålinger af ekstern arbejdsmiljøkonsulent for at sikre valg af løsning. Efter afsluttet projekt, er der udført en støjkortlægning på de mest kritiske arbejdsområder udvalgt af arbejds miljøudvalget og udført af Cowi A/S. Målingen viste, at ingen udsættes for støjbelastning over 85 db (A) eller udsættes for støjpeaks over 137 db (C). Som det fremgår af arbejdsmiljøstrategien 2015, er støj fortsat et fokusområde, og gennem audits samt permanente støjmålinger, skal det opnåede resultat fortsat søges forbedret, som det i øvrigt er sket gennem Side 9

10 8 Arbejdsmiljøhændelser og fremmøde Udviklingen inden for arbejdsulykker har været meget positiv. Som det fremgår, har der været en markant og sikker udvikling. På nær 2013 er ulykkes antallet halveret årligt siden Ligeledes er fravær, som følge af arbejdsulykker, markant forbedret. Fremmødet vurderes at være meget tilfredsstillende. I fremmøde opgøres fremmødte medarbejdere i forhold til planlagte, altså modregnet ferie, feriefridage og aftalt kursusdeltagelse. Side 10

11 9 Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked Der tilbydes samtlige medarbejdere en gratis årlig helbredstest omfattende måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt, højde, fedtprocent og sundhedssamtale. Medarbejdere tilbydes at købe mad i kantine. I samarbejde med køkkenassistent tilstræbes en sund og varieret kost, ligesom medarbejderne tilbydes gratis frugt. I arbejdsmiljøstrategien for 2015 er det igen besluttet at tilbyde alle medarbejdere en helbredstest på arbejdspladsen. Som en del af vores bestræbelser på at fremme trivsel og arbejdsmiljø, vurderes løbende muligheder for at tilbyde med arbejdere med permanent eller længerevarende nedsat arbejdsevne et tilpasset arbejde. Da behov og muligheder varierer, foretages individuelle tilpasninger af job. Der er 4-6 % ansat på disse særlige vilkår. Ved midlertidig nedsat arbejds evne tilbydes medarbejdere tilpassede jobopgaver. Ved ansættelser tilstræbes en repræsentativ sammensætning af medarbejdere i forhold til befolkningssammensætning i Danmark baseret på køn, alder og etnisk afstamning. Arbejdstider, arbejdets fysiske og tekniske karakter, herunder for de fl este jobkrav til kran og truckcertifi kat samt førerbevis C/E, gør, at ansøgningsfeltet er domineret af mænd. Side 11

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere