BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

2 Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige maskintyper 10 Reduktion af vibrationsbelastninger Underlag og betjening af maskinen - køre- og arbejdsteknik Sæder Dæktryk Den rigtige maskine til opgaven Indkøb/indlejning af maskiner Hvad kan du gøre Bygherre/projekterende Entreprenør/arbejdsgiver Maskinfører 14 BILAG A: Tjekliste Indhold 3

3 Indledning Denne branchevejledning giver virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen et grundlag for at vurdere belastningerne og de sundhedsmæssige konsekvenser for de ansatte, der udsættes for helkropsvibrationer. Vejledningen indeholder desuden gode råd og eksempler på, hvordan tekniske løsninger, planlægning og ændret adfærd kan nedbringe udsættelsen. Vejledningen henvender sig til alle byggeriets aktører og beskriver både deres pligter, ansvar og muligheder i forhold til reduktion af helkropsvibrationer. Bygherrer og projekterende er derfor sammen med arbejdsgivere og medarbejdere også en del af målgruppen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling. Indledning 5

4 Viden om helkropsvibrationer Definition er vibrationer, der gennem gulv/fødder eller sæde/baller overføres til hele kroppen, og som medfører risiko for den ansattes sundhed og sikkerhed, navnlig lidelser i lænderyg og skader på rygsøjlen. I bygge- og anlægsbranchen findes belastninger fra helkropsvibrationer primært i forbindelse med længere tids kørsel med entreprenørmaskiner på ujævnt underlag. måles i 3 retninger (x, y og z). Helbredseffekter kan have følgende virkninger på helbredet: Være årsag til smerter og skader især i lænderyggen, men også i nakke og skuldre Forstærke allerede eksisterende rygproblemer Være årsag til ubehag i kroppen Give forstyrrelser i sanseorganer, koordineringsevne og finmotorik Desuden findes der forskning, der viser, at udsættelse for helkropsvibrationer større end grænseværdien også kan skade kvinders reproduktive organer 1. Hvor belastende helkropsvibrationer er for din krop, afhænger også af andre faktorer 2. Fx kan følgende forhold kan virke forværrende: Lang tids siddende arbejde i en belastende kropsstilling Hyppige drejninger af rygsøjlen Behov for at se sig tilbage over skulderen Løft og håndtering af tunge byrder Uventede bevægelser Kulde og træk Stress Gentagne ind- og udstigninger ved dårlige adgangsforhold Dårlig fysisk form Der er altså sammenhæng mellem helkropsvibrationer og andre ergonomiske belastninger, og det at være udsat for helkropsvibrationer kan derfor også være en medvirkende faktor og betyde en forøgelse af risikoen for rygproblemer og -skader forårsaget af andre forhold som fx tunge løft. 1 Litteraturstudie "Whole-body vibration and postural stress among operators og construction equipment", af N Kumar Kittusamy og Bryan Bucholz (2004) 2 Bovenzi, M., Pinto, I., & Stacchini, N. (2002). Low back pain in port machinery operators. Journal of Sound and Vibration, 253, Viden om helkropsvibrationer

5 Regler Udsættelsen for helkropsvibrationer er reguleret ved et EU direktiv, der fastsætter to niveauer for, hvornår indgriben er påkrævet. Aktionsværdien angiver, hvornår arbejdsgiveren skal handle for at nedsætte belastningen, mens grænseværdien er absolut og under ingen omstændigheder må overskrides. Aktionsværdi A(8) = 0,5 m/s2 Grænseværdi A(8) = 1,15 m/s2 Begge værdier skal forstås som gennemsnittet over en 8 timers arbejdsdag (vibrationsbelastningen). Højere værdier er derfor tilladt, hvis man udsættes i kortere tid. 0,5 m/s² 0,7 m/s² 1,0 m/s² 1,4 m/s² <8 timer <4 timer <2 timer <1 time Hvor belastende helkropsvibrationerne er, afhænger således af flere ting; Først og fremmest eksponeringstid og vibrationsstyrke, men også førnævnte forværrende forhold. Vurdering af vibrationsbelastning Vibrationsbelastningen kan bestemmes på flere måder. Den kan beregnes ud fra leverandørens oplysninger om det tekniske hjælpemiddels vibrationsstyrke sammenholdt med de konkrete arbejdsoperationers varighed. Det er dog en forudsætning, at arbejdsoperationen er sammenlignelig med den, der ligger til grund for leverandørens oplysninger. Fakta Vibrationsbelastning udregnes separat for hver af de tre retninger x, y og z. Den daglige vibrationsbelastning defineres som den højeste af de 3 værdier efter følgende udregning: A(8) = k x aw x T T0 k = en konstant: 1,4 for x og y retningen og 1,0 for z retningen aw = vibrationsniveauet i én retning T = aktuel eksponeringstid T 0 = 8 timer Ved bestemmelse af vibrationsbelastning bruger man altid den højeste af vibrationsniveauerne for henholdvis x, y og z retningen ganget med en konstant k. Eksempel Leverandøren af en maskine opgiver vibrationsniveauet for henholdsvis x, y, z retningen til: aw x-retning=0,31 m/s² aw y-retning=0,28 m/s² aw z-retning=0,40 m/s² Ved fx 5,3 timers brug af maskinen, kan vibrationsbelastningen for de 3 retninger beregnes til: 5,3 Ax(8) = 1,4 x 0.31 x 8 = 0,35 m/s² Ay(8) = 1,4 x 0.28 x 5,3 = 0,32 m/s² 8 Az(8) = 1,0 x 0.40 x 5,3 = 0,33 m/s² 8 Det betyder, at den daglige vibrationsbelastning, defineret som den højeste værdi, er 0,35m/s² ved 5,3 timers brug af maskinen. Viden om helkropsvibrationer 7

6 Grænseværdi/aktionsværdi kan ligeledes vurderes ud fra vibrationsniveau og eksponeringstid ved hjælp af vibrationspoint som vist i skemaet. Farvekoden (grøn, gul og rød) angiver, hvor alvorligt vibrationsbelastningen er. Skemaet er især nyttigt, hvis du arbejder med flere forskellige vibrerende maskiner i løbet af en dag. Så kan pointene lægges sammen til en samlet daglig vibrationsbelastning. Får du mere end 100 vibrationspoint, svarer det til aktionsværdien, og mulighederne for reduktion skal undersøges og iværksættes. Får du 529 point, er grænseværdien nået, og arbejdet skal stoppes, indtil effektive foranstaltninger er på plads. (Læs mere i faktaboksene om aktionsværdi og grænseværdi.) Fakta Hvis vibrationsniveauet oplyses for alle 3 akser (x, y, z), så er det den højeste værdi - efter der er ganget med en faktor k - der anvendes i skemaets venstre kolonne. m/s 2 0,25T 15min 0,5T 30min 1T 2T 3T 4T 5T 6 T 8T 10T 12T Vibrationsniveauet: k x a (x/y/z) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0, grænseværdien 0, aktionsværdi 0,4 0,3 0, Kilde: Frit efter EU Good Practice guide 2008, s Viden om helkropsvibrationer

7 Vejledende vibrationsniveauer for forskellige maskintyper Acceleration (m/s 2 ) Rendegraver Enkelt vibrerende tromle Tandemtromle Dozer Dumper Gravemaskine på hjul Gravemaskine bælte < 25 tons Gravemaskine bælte > 25 tons Asfaltudlægger Gaffeltruck Grader Afretter Gummihjulslæsser Kilde: Good Practice guide 2008, side 14 Minimum 25. percentil 75. percentil Maksimum Kontakt en autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller andre med forstand på vibrationsmålinger, hvis du ønsker et mere præcist billede af den daglige vibrationsbelastning ved en konkret arbejdsproces. Viden om helkropsvibrationer 9

8 Reduktion af vibrationsbelastninger Underlag og betjening af maskinen - køre- og arbejdsteknik Udover ujævnt underlag har hastigheden i forhold til det underlag, der køres på, en helt afgørende betydning for maskinens vibrationsniveau. Og samtidig er hastigheden en af de få parametre, hvor maskinføreren selv har en betydelig indflydelse på eget arbejdsmiljø. Svenske undersøgelser viser, at en nedsat hastighed både mindsker vibrationerne og reducerer brændstofforbruget - uden at det behøver at gå ud over produktiviteten. Vibrationsniveauet kan også minimeres ved at anvende maskinen rigtigt. Målinger viser blandt andet, at vibrationsniveauet fordobles, når maskinføreren undlader at bruge støttebenene på gravemaskinen. Fakta Undersøgelser viser at ved kørsel på ujævnt terræn vil erfarne maskinførere vælge en kørehastighed, der resulterer i et vibrationsniveau på 0,8 m/s 2. Pas på dit helbred - sænk hastigheden. Sæder Langt de fleste maskiner er forsynet med et vibrationsdæmpende sæde. Sædet kan enten være mekanisk affjedret eller luftaffjedret. Luftaffjedrede sæder er lettere at indstille og giver den bedste vibrationsdæmpning. Sædet skal indstilles efter førerens vægt, hvis det skal dæmpe effektivt. En forkert indstilling, hvor bump får sædet til at gå i bund - forøger vibrationsniveauet væsentligt. Da rygskader fra vibrationer forværres af en dårlig arbejdsstilling, er det ligeledes vigtigt, at sædet samt eventuelt andre justerbare elementer i førerkabinen, rat, betjeningshåndtag, spejle, etc. er indstillet til dig og den arbejdsopgave, du udfører. Maskinens sæde har normalt ikke samme levetid som maskinen. Ved daglig brug af maskinen vil sædet i værste fald kun holde et par år. Efterse sædet som led i den almindelige vedligeholdelse af maskinen og udskift sædet, når det ikke virker efter hensigten. Dæktryk Dæktrykket kan i visse situationer have betydning for vibrationsniveauet. Et lavt dæktryk vil absorbere en del stød og impulser (bump), når der køres på ujævnt terræn. Modsat kan et lavt dæktryk ved kørsel på jævn vej med høj hastighed forøge vibrationspåvirkningen. Kontroller derfor altid, at dæktrykket er i overensstemmelse med leverandørens anvisning og maskinens brug. Den rigtige maskine til opgaven Vibrationsbelastningen afhænger også af, om man har valgt den rigtige maskine til opgaven. En maskine med for lille kapacitet til jobbet vil medføre længere eksponeringstider. Dertil kommer, at små maskiner med mindre afstand mellem hjulene generelt vibrerer mere end store maskiner. 10 Reduktion af vibrationsbelastninger

9 Indkøb/indlejning af maskiner Generelt er maskinens affjedring naturligvis af stor betydning for vibrationerne, fx affjedring af aksler, ophæng af førerkabine, affjedret frontskovl ect. Men også førerens placering på maskinen har betydning. Vibrationsbelastningen nedsættes væsentligt, når føreren sidder så lavt som muligt og så tæt som muligt på maskinens midte. Desuden skal maskinen være indrettet ergonomisk korrekt. Det betyder bl.a., at der er frit udsyn til, hvad føreren skal se, samt at alle kontrol- og betjeningsorganer er placeret, så de kan betjenes, uden at føreren skal vride og dreje sig i sædet. Leverandøren skal oplyse om maskinens vibrationsniveau. Disse oplysninger kan danne grundlag for den første vurdering af en eventuel risiko for en for høj vibrationsbelastning. Desværre findes der generelt ikke standarder for, under hvilke forhold maskinens vibrationer måles, fx underlag, funktion m.m.. Det er derfor vigtigt at spørge leverandøren om disse oplysninger. Vibrationsniveauet, vibrationsemission, vibrationseksponering eller emissionsværdien - kært barn har mange navne. Ved køb/indlejning af maskiner kan følgende spørgsmål til leverandøren hjælpe dig til at foretage en bedre vurdering af maskinens vibrationsniveau: Under hvilke arbejdsforhold er vibrationsniveauet målt (kørende, gravende, underlagets beskaffenhed m.m.) Sædets indflydelse på vibrationsniveauet (fx dæmpende egenskaber, justering m.m.) Anbefalinger om vedligehold og kontrol af maskinen (fx dæktryk, smøring m.m.) Oplysninger og anbefalinger i forhold til særlig anvendelse af maskinen (fx brug af støtteben m.m.) Er du i tvivl om fortolkningen af leverandørens oplysninger, så kontakt en arbejdsmiljørådgiver, din organisation eller Arbejdstilsynet. Hvad kan du gøre Alle aktører i et byggeprojekt har pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven. Uanset hvilken rolle du har, er du medansvarlig for at sikre et godt arbejdsmiljø i byggeprojektet. Udsættelsen for vibrationsbelastninger kan nedbringes eller måske helt undgås, hvis gode løsninger allerede indtænkes og indarbejdes i projekterings- og planlægningsfasen. I det efterfølgende anvises forskellige metoder, som kan være med til at minimere vibrationsbelastningen for de medarbejdere, der anvender maskiner i deres daglige arbejde. Reduktion af vibrationsbelastninger 11

10 Bygherre/projekterende Bygherren skal generelt medvirke til at arbejdsmiljøloven kan overholdes, og han har en forpligtelse til at sikre, at dette sker i fællesområderne. Ofte vil det være bygherrens koordinatorer eller den projekterende, der står for den praktiske del af bygherrens opgaver. Den projekterende er med angivelserne i projektmaterialet selvstændigt forpligtet til bl.a. at sikre, at arbejdsmiljøloven kan overholdes i udførelsesfasen. Herunder følger en række forslag, der samlet set kan minimere vibrationsbelastningen for de medarbejdere på byggepladsen, som anvender maskiner i deres daglige arbejde. Uanset om det er bygherren eller den projekterende, der har ansvaret. En logistikplan over byggefasens aktiviteter kan synliggøre sammenhænge, som har betydning for vibrationsbelastningen, fx kan forskellige grave- og rørføringsarbejder samles, så gravearbejde og håndtering af genbrugsjord minimeres mest muligt. Angivelse af kravspecifikationer til størrelse og ydelse af maskiner i udbudsmaterialet. Placering af materialelager, jorddepot m.m., så kørsel mellem depot og arbejdssted minimeres mest muligt. Etablering af bærelag til færdige vej- og stiarealer, parkeringspladser m.v. så tidligt som muligt, således at de kan bruges som køre- og færdselsveje under byggeprocessen. Tydelige og entydige beskrivelser af krav til adgangsvejenes opbygning, overflade og vedligehold. Fastsættelse af hastighedsbegrænsninger på byggepladsens køreveje, der matcher underlagets beskaffenhed. Entreprenør/arbejdsgiver Arbejdsgiveren har altid ansvaret for sine medarbejderes arbejdsmiljø, og en række tiltag kan være med til at minimere vibrationsbelastningen, herunder: Købe/indleje maskiner, der er vibrationsdæmpet Købe/indleje maskiner, der passer til opgaverne med hensyn til størrelse og ydelse Instruktion af medarbejdere om køreteknik samt brug og daglig vedligehold af maskinen Tilbyde maskinførerne et køreteknisk kursus Fastsætte normer for kørsel, fx hastighed og vedligeholdelse af køreveje Planlægge arbejdet, så kørsel på ujævnt underlag og transportafstande begrænses APV Hvis det vurderes, at arbejdet udsætter maskinføreren for skadelige vibrationer, skal der ved udarbejdelse af APV en tages stilling til: Vibrationspåvirkningens styrke, type og varighed Oplysninger fra leverandør eller andre om maskinens vibrationsniveau Muligheden for at anvende andet udstyr eller arbejdsmetode Særlige hensyn, fx til gravide eller medarbejdere med nakke- eller rygproblemer Indirekte effekter af vibrationer, fx hvis de virker forstyrrende for betjening eller aflæsning af instrumenter og kontrolordninger Eventuelle resultater fra målinger eller arbejdsmedicinske undersøgelser m.m. 12 Reduktion af vibrationsbelastninger

11 De ansatte skal informeres om resultatet af vurderingen og informeres om eventuelle helbredsrisici, der er forbundet med arbejdet. Når APV en viser, at den ansatte udsættes for sundhedsskadelige vibrationer (over 0,5 m/s 2 ), er den ansatte berettiget til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Formål med undersøgelsen er forebyggelse og tidlig konstatering af vibrationsbetingede helbredseffekter. Maskinfører Din vibrationsbelastning afhænger meget af planlægningen af arbejdet, men en lang række forhold som har betydning for dit helbred, har du selv indflydelse på, herunder: Check maskinen før brug - også sædeindstillingen og dæktrykket Afpas hastighed efter forholdene - hold en lavere hastighed end hvad der føles naturligt. Kør hellere lidt længere - frem for at tage den korte vej over ujævnt terræn Brug maskinen rigtigt - fx støtteben under gravearbejde Reduktion af vibrationsbelastninger 13

12 BILAG A Tjekliste JA NEJ Køres der i ujævnt terræn? Der er to helt dominerende hovedfaktorer, der bestemmer vibrationsstyrken. Underlagets ujævnhed er en af dem. Køres der stærkt? Den anden dominerende faktor er kørselshastigheden. Det er altid muligt at reducere vibrationerne ved at sætte hastigheden ned. (Jo mere ujævnt underlaget er, desto mere afhængig bliver vibrationsniveauet af hastigheden.) Køres der vibrerende maskiner i længere tid hver dag? Det er kombinationen af kraftig vibration sammen med lang påvirkningstid, der giver de højeste vibrationsbelastninger. Har du valgt den rigtige maskine til arbejdet? Små maskiner vibrerer ofte mere og udsættelsestiden øges. Er kørevejene i ordentlig stand? Er etablerede køreveje jævne og vedligeholdt. Udsættes du for kraftige stød? Flere maskintyper, især gravemaskiner, kan give anledning til meget høje stødpåvirkninger, fx stød fra underlag og i forbindelse med at fylde og tømme skovlen. Sidder/står du godt under arbejdet? Dårlige arbejdsstillinger skal undgås. Kombinationen af dårlige arbejdsstillinger og vibrationer er langt mere skadeligt for helbredet end påvirkningerne hver for sig. Derfor skal I sikre jer, at: Førerkabinens ergonomi er i orden Der er frit udsyn til, hvad maskinføreren skal se Alle kontroller og betjeninger er placeret, så maskinføreren kan udføre jobbet uden at skulle vride og dreje sig i stolen Oplyser maskinleverandøren om risikoen for vibrationsskader? Ligger maskinens vibrationsniveau tæt på aktionsværdien eller grænseværdien på henholdsvis 0,5 m/s 2 og 1,15 m/s 2. Er der klager over ondt i ryggen? Dette bør tages alvorligt, om ikke andet så kan det medvirke til at identificere personer, der er særligt sårbare. 14 Bilag A: Tjekliste

13 Vil du vide mere? På kan du finde masser af information om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg står også bag følgende hjemmesider: - om gode tekniske hjælpemidler - om inddragelse af arbejdsmiljøet i byggeprocessens forskellige faser - undervisningsmateriale i sikkerhed - om ulykkesforebyggelse - om kemi i bygge- og anlægsbranchen - om samarbejde og trivsel i bygge- og anlægsbranchen De trykte materialer kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer September 2010 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport 121317 Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport INDHOLD : BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER VED VEJTRANSPORT 1 HVAD ER HELKROPSVIBRATIONER? 2 HVILKE HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ OG HÅND/ARM VIBRATIONER - HÅNDVÆRKTØJ & MASKINER

BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ OG HÅND/ARM VIBRATIONER - HÅNDVÆRKTØJ & MASKINER BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ OG HÅND/ARM VIBRATIONER - HÅNDVÆRKTØJ & MASKINER Indhold Indledning 6 Helbredseffekter Støj Hørenedsættelse Tinnitus Lydoverfølsomhed Andre effekter af støj Støjskader i byggebranchen

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Test dit arbejdsmiljø s4:

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader Maj 2004 Fokus på arbejdsmiljøet - ved håndtering og montering af gipsplader Respekt for arbejdsmiljøet Gipsplader og gipspladesystemer indgår i langt de fleste danske byggeprojekter hvad enten det drejer

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere