CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej Herning Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse"

Transkript

1 CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej Herning Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

2 Om Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse, også kaldet CEB, er en nydannet og moderne revalideringsvirksomhed, hvis primære mål er at hjælpe flest mulige borgere til bedst mulig selvforsørgelse. Revalidering er vores speciale. Vi har en bred vifte af revalideringsfaglige medarbejdere og fagkompetencer, som arbejder sammen på tværs. Her møder du både psykologer, læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og jobkonsulenter. Vi dyrker tværfagligheden, så den faglige viden på de enkelte områder anvendes bredt og aktivt. Til rådighed i afklaringsprocessen har vi internt både væksteds- og kursusmiljøer og egentlig produktionsvirksomhed, ligesom vi i vidt omfang inddrager eksterne forløb i private virksomheder. Derfor kan vi tilbyde en grundig helhedsvurdering af hver enkelt borgers ressourcer og muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet. I alle afdelinger handler det for os om at acceptere, anerkende og inddrage andre mennesker i samværet uanset forskelle. Vi ser rummeligheden som en afgørende styrke, der sikrer, at henviste borgere hurtigt får fodfæste og finder sig til rette i arbejdet hos os. Vi er hele tiden nærværende og understøtter på bedst mulig måde henviste borgeres bestræbelser på at komme videre i arbejdslivet. Vi fokuserer på løsninger frem for begrænsninger. Hver borger har en fast kontaktperson på CEB gennem hele sit udviklingsforløb. Kontaktpersonen har til opgave at sikre borgeren det bedst mulige forløb og kan i sin rådgivning inddrage hele panelet af fagkompetencer og fysiske miljøer. Samtidig er kontaktpersonen fast bindeled til sagsbehandleren. Denne brochure kan give dig et overblik over vores tilbud, som vi løbende udvikler, så de passer bedst muligt til vores kunders behov. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller forespørgsler om særydelser. Med venlig hilsen Torben Hansen Leder af Center f o r Erhvervsafklaring og Beskæftigelse

3 Erhvervsafklaring Erhvervsafklaring er for mennesker med nedsat arbejdsevne, som har behov for at finde nye måder at være tilknyttet arbejdsmarkedet på. Målgruppen er primært sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Vores forløb er alle individuelt tilpasset kursistens behov og situation. Sammen klarlægger vi kompetencer, ressourcer og eventuelle begrænsninger og matcher med fremtidige jobmuligheder. Forløb på ti uger Et afklaringsforløb strækker sig over højest ti uger. De første fire uger er som udgangspunkt en fælles introduktion, hvor kursisterne bl.a. får fysioterapeutisk træning, ergonomisk rådgivning og viden om arbejdsmarked og lovgivning. Vi taler også om de psykiske følger af at miste dele af sin arbejdsevne. Vi bruger introduktionen til at sikre, at kursisten tager medansvar for afklaringen og selv er med til at formulere, hvad der skal ske. De re ste rende seks uger tilpasser vi den enkeltes ønsker og behov. F.eks. kan kursisten afprøve sine praktiske evner i vores produktionsafdeling, i interne eller eksterne arbejdspraktikker eller i vores kreative værksteder. Kursisten kan også arbejde på en jobplan for at komme videre i sit arbejdsliv. Statusmøde og rapport Ved forløbets afslutning indbyder vi sagsbehandler og kursist til et møde sammen med kursistens faste kontaktperson på CEB og relevante fagpersoner. F.eks. læge, socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog, fysioterapeut eller arbejdsmarkedskonsulent. På mødet gør vi status over forløbet og kursistens arbejdsevne, og vi foreslår nye jobmuligheder. Til mødet udarbejder kontaktpersonen en afklaringsrapport på grundlag af en tværfaglig helhedsvurdering. Rapporten tager udgangspunkt i forløbets formål, som sagsbehandleren har skitseret ved henvisningen, og dokumenterer og sammenfatter mulighederne på baggrund af kursistens forløb på CEB. Kursistens egen vurdering af forløbet indgår også i rapporten. Vi starter nye hold i erhvervsafklaring hver anden mandag. Vi afholder informationsmøder på Gudhjemvej 2 hver anden tirsdag for interesserede borgere, sagsbehandlere m.v. Henvisning: Særlige tilbud Ud over hovedydelsen tilbyder Afklaringsafdelingen en række særtilbud målrettet borgere med specielle problemstillinger. Særtilbudene grupperer vi inden for hovedområderne: 1. Tværfaglige tilkøbsydelser herunder Ambulant individuel afklaringsforløb, til kursister, der har vanskeligt ved at indgå i en gruppe, og som har brug for et individuelt tilrettelagt forløb med f.eks. hjemmeopgaver. Arbejdsfastholdelse af kompleks karakter, hvor en tværfaglig helhedsvurdering er nødvendig for at styrke en borgers mulighed for at beholde sin tilknytning til arbejdspladsen. 2. Fælles fysioterapeutiske og ergoterapeutiske tilkøbsydelser herunder Ambulant individuel funktionsvurdering, hvor vi gennem samtaler og konkrete afprøvninger vurderer en borgers funktionelle ressourcer og begrænsninger. 3. Ergoterapeutiske tilkøbsydelser: herunder Ergonomisk arbejdspladsvurdering, hvor vi vurderer en borgers funktionelle begrænsninger i forhold til et givent arbejde. Opfølgning på virksomhedspraktik/arbejdspladsvurdering i forhold til arbejdsopgaver, skånehensyn, arbejdsstillinger og hjælpemidler. Desuden Ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse, Indretning/tilpasning af hjemmearbejdsplads, Udarbejdelse af ansøgning om SPS (Specialpædagogisk støtte), Ambulante funktionsvurderinger/test af personer med en meget begrænset arbejdsevne og Ambulante ergonomiske arbejdspladsvurderinger og arbejdsfastholdelse for landmænd og selvstændigt erhvervsdrivende. 4. Arbejdsmarkedskonsulent tilkøbsydelse herunder Virksomhedspraktik med etablering af aftale og opfølgning på arbejdspladsen. For mere information kontakt faglig koordinator Erik Vestergaard telefon Årspladser: 140 Erhvervsafklaring

4 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse er i hovedreglen et tilbud til borgere, der modtager førtidspension, og som har nedsat arbejdsevne, eksempelvis pga. fysiske og psykiske vanskeligheder. Gennem beskæftigelse i CEB kan førtidspensionister bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet og et positivt og kvalitativt indhold i dagligdagen. Vores udgangspunktet er den enkelte bruger, og hvad han eller hun magter. Alle har ret til at udvikle sig. Derfor lægger vi en pædagogisk handleplan for alle borgere, der henvises til beskyttet beskæftigelse hos os. Målet er at brugeren udvikler sig, bliver mødestabil, får øget selvtillid, får afdækket og udnyttet den reelle rest af arbejdsevne og får et godt og trygt samvær med andre borgere i vores værksteder. Den beskyttede beskæftigelse foregår primært i vores pædagogiske afdeling, hvor vi udfører montage og samleopgaver for lokale virksomheder. Vi kan også tilbyde kreative aktiviteter eller arbejde inden for køkken- og kantinedrift, rengøring, vedligehold af udenomsarealer og bygninger og m.m. Vi formidler også beskyttet beskæftigelse i eksterne virksomheder. Ud over beskæftigelsen har vi andre tilbud, som skal styrke brugernes udvikling og udbytte. Vi tilbyder undervisning i dansk og regning i samarbejde med VUC, korte kurser og projekter om relevante emner, og jævnligt arrangerer vi ture til biblioteket, svømmehallen o.l. Opfølgningsmøder og handleplan Minimum en gang om året inviterer vi sagsbehander og borger til opfølgningsmøde, hvor vi fremlægger en tværfaglig vurdering af borgerens mål, udvikling og muligheder i en skriftlig handleplan. Vi optager løbende henviste borgere i beskyttet beskæftigelse. Henvisning med hjemmel i Serviceloven 103 stk. 1 og 2 For mere information kontakt faglig koordinator Gert Weibel telefon Årspladser: 26 Beskyttet beskæftigelse

5 Unge med særlige behov CEB tilbyder både botræning og erhvervsafklaring til unge mellem ca år. Målgruppen er unge med særlige behov herunder sent udviklede, ikke alderssvarende og bogligt svage unge. Erhvervsafklaring I afdelingen»handy Job«hjælper vi unge med at gøre deres ønsker og forventninger til arbejdslivet realistiske og håndterbare. Forløbet starter med et kort internt forløb, hvor vi lærer kursisten at kende og omvendt. Derefter følger et praktikforløb, hvor den unge får mulighed for at afprøve sine erhvervsønsker i en privat eller offentlig virksomhed. Vi hjælper den unge med at finde et relevant og godt praktiksted, og vi følger den unge tæt med ugentlige besøg på arbejdspladsen. Praktikforløbene munder ofte ud i varig ansættelse i enten flex- eller skånejob. Sideløbende med praktikforløbet kan den unge deltage i arbejdsmarkedsrelaterede kurser for f.eks. at opnå truckcertifikat, traktorkørekort eller viden om samfundsforhold og personlig fremtræden. Henvisning med hjemmel i Lov om Aktiv Beskæftigelse 32 Årspladser: 32 Botræning I vores afdeling»ung Verden«lærer vi unge at strukturere hverdagen og blive så selvhjulpne som muligt. Målet er at modne de unge til arbejdsmarkedet, og det er et krav, at kursisten har et arbejde uden for huset. Botræningen forgår i vores boenhed i Herning by, hvor kursisten har eget værelse og deler faciliteter som køkken og stue med de øvrige beboere. Der er pædagogisk personale i boenheden på hverdage kl Indhold og længde af et forløb i»ung Verden«afhænger af den unges behov. Nogle har f.eks. behov for hjælp til at komme op til tiden om morgenen, få smurt madpakke og komme ud af huset. Andre har behov for at få styrket deres sociale adfærd. Sammen med den enkelte kursist udarbejder vi en pædagogisk handleplan, der beskriver muligheder, begrænsninger og mål for den unge under opholdet i»ung Verden«. Henvisning med hjemmel i Serviceloven 107 Årspladser: 7 Opfølgning og status Både i»handy Job«og»Ung Verden«observerer og beskriver vores pædagogiske personale den enkelte kursists udvikling løbende. Vi kan derfor jævnligt opdatere sagsbehandleren foruden det faste, årlige opfølgningsmøde, hvor vi drøfter det videre forløb. Alle forløb afslutter vi med et statusmøde og en rapport, hvor vi peger på fremtidige mål og muligheder for den enkelte kursist. Efterforløb For at opnå en tryg og vellykket udslusning af de unge kursister tilbyder vi efterforløb af tre eller flere måneders forløb. Tilbudet gælder både unge, som har været i»handy Job«og i»ung Verden«. Efterforløb består i at fastholde kontakten til den unge enten ved fortsatte besøg på arbejdspladsen eller ved hjemmevejledning hos de unge, der flytter fra botræning til egen lejlighed eller værelse. Det er vores erfaring, at efterforløbene har stor værdi for de unge. For mere information kontakt faglig koordinator Erik Holme Hansen telefon Unge med særlige behov

6 Optræning i længevarende forløb I samarbejde med REVA-Herning tilbyder vi erhvervsafklarende optræningsforløb for borgere, der med den rette optræning muligvis kan undgå førtidspensionering. Typisk er målgruppen borgere med kun spinkel tilknytning til arbejdsmarkedet og psykiske og/eller sociale problemer ud over ledigheden. Under optræningen afklarer vi borgerens arbejdsevne bredt og dækkende. Optræningen foregår i vores interne, erhvervsrettede værksteder og produktion, hvor vi har mulighed for at tilbyde beskæftigelse, som matcher borgerens evner og ressourcer. Vores interne værksteders krav og normer er hentet fra det ordinære arbejdsmarked, så borgeren oplever, at han eller hun har et reelt arbejde at passe. Langsomt optrapper vi forventninger, udfordringer og arbejdstid ved hjælp af en pædagogisk og procesorienteret tilgang til borgeren. Alt efter relevans kan vi inddrage egne fagspecialer som læge, psykolog eller ergoterapeut i afklaringen. Samtidig tilbyder vi borgeren individuelle samtaler hver uge med det formål at styrke selvtillid, selverkendelse og motivation. Samtalerne suppleres med fællesmøder om forskellige emner med relation til arbejdsmarkedet. Ekstern virksomhedspraktik Målet er, at borgeren afslutningsvis kommer i ekstern virksomhedspraktik. Så vidt det er realistisk og muligt finder vi en praktikplads, som matcher borgerens forudsætninger. Under praktikken besøger vi ugentligt borgeren en eller flere gange på arbejdspladsen og har en løbende dialog med arbejdsgiveren. Under hele forløbet kontakter vi løbende sagsbehandleren, når der er behov for det. Derudover inviterer vi sagsbehandler og borger til statusmøder hver tredie måned. Til hvert møde udarbejder vi et skriftligt oplæg om borgerens udvikling, muligheder og mål. Efter endt forløb udarbejder vi en tværfaglig afklaringsrapport om borgerens muligheder og begrænsninger som grundlag for det videre sagsforløb. Henvisning med hjemmel i Lov om Aktiv Beskæftigelse 32 For mere information kontakt socialrådgiver Ebbe Østergård telefon Antal årspladser: 6 Optræning i længevarende forløb

7 Produktionsarbejde til borgere med fleksjob-bevilling CEB tilbyder beskæftigelse til borgere, der har fået bevilling af en fleksjob-ordning, men som går på ledighedsydelse, fordi det ikke har været muligt at finde et egnet arbejdsforhold. Beskæftigelsen foregår i CEBs Produktionsafdeling, som tilbyder overenskomstmæssig ansættelse på aftalt arbejdstid pr. uge. Arbejdsopgaverne omfatter underleverancer til maskinbranchen og lettere montage. Arbejdsforholdet er at betragte som en mellemstation, inden borgeren kommer ud på det private arbejdsmarked, og CEB stiller en jobkonsulent til rådighed for at understøtte og fremme udslusningen. Ansættelsen er uden tidsbegrænsning, men jobkonsulenten er i løbende kontakt med alle ansatte i Produktionsafdelingen. For mere information kontakt faglig koordinator Ivar Dalsgaard telefon Praktikpladser Vi kan ofte tilbyde intern virksomhedspraktik til borgere, der har brug for at afprøve deres evner og kompetencer i jobforløb tæt på de almindelige arbejdsmarkedskrav. Også uden at borgeren har deltaget i forudgående erhvervsafklaring på CEB. Blandt andet kan vi tilbyde virksomhedspraktik inden for: Truck og lager Kontor Transport/bud Kontor/IT Let montage Rengøring Ledningsmontage Pedel indendørs Kantine/køkkendrift Pedel udendørs Voksenpædagogik For mere information kontakt koordinatorer i de enkelte afdelinger. Jobkonsulenten Fleksjob, praktik og jobkonsulent For at styrke vores arbejdsmarkedsrettede aktiviteter har CEB ansat en jobkonsulent, som koordinerer vores afdelingers udplacering af forrevalidenter og brugere i virksomhedspraktik i private og offentlige virksomheder, og han følger op på forløbene med arbejdsgiver og sagsbehandler. Jobkonsulenten er ansat i en stabsfunktion og supplerer vores afdelingers jobkonsulentfunktioner, der er tværfagligt integreret og indgår i det løbende afklaringsarbejde. Vores jobkonsulent forestår også udslusning af fleksjobmedarbejdere fra CEB til ordinær beskæftigelse i private virksomheder. I udslusningsarbejdet agerer CEB på linie med andre relaterede operatører, som vi gerne samarbejder med til gensidig udbytte. For mere information kontakt jobkonsulent Flemming Sasser telefon

8 Praktiske oplysninger Adresser og telefon Telefon: Telefontid: mandag-torsdag kl fredag kl Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse er en fusion af RevalideringsCentret og Revalideringsværkstedet Granvænget. Vi har to adresser (samt en boenhed i Herning bymidte): CEB CEB Fyrrevej 5 Gudhjemvej Herning 7400 Herning Henvisning Borgere til 10-ugers erhvervsafklaring henvises på Øvrige henvisninger foregår på mail til Med henvisningen følger en ressourceprofil udarbejdet af den bestillende sagsbehandler og et formuleret formål med henvisningen. Takster Kontakt CEB for oplysninger om takster og priser for vores ydelser eller se vores hjemmeside. Personale Vores medarbejderstab i alt ca. 60 personer består af revalideringsfaglige medarbejdere indenfor en hel række forskellige fagområder, produktionsmedarbejdere og administrations- og servicemedarbejdere. Organisation Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse er opdelt i fem driftsafdelinger og to stabsfunktioner: Afklaringsafdelingen Optræningen Pædagogisk Afdeling Handy Job og Ung Verden Produktionsafdelingen Administrations- og Serviceafdelingen (stabsfunktion) Jobkonsulenten (stabsfunktion). CEB ejes og drives af Herning Kommune og er organisatorisk forankret i Tilbudsdelen i Beskæftigelsesforvaltningen. tekst: journalist Lotte Winkler, foto: fotograf Birgitte Rødkær, design & layout: TeR / tryk: Johnsen Offset,

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere