GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE"

Transkript

1 GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Indledning Hvornår bliver det for tungt? Tunge løft og bæringer Træk og skub Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Forebyggelse af skader og nedslidning Få overblik over problemerne og løs dem Instruktion, oplæring og opfølgning Forebyggelse af tunge løft og bæringer Forebyggelse af tunge træk og skub Forebyggelse af belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste Gode løsninger Håndtering af rygsæk Reparation af bæltekøretøjer og påsætning af armeringsplader Håndtering af personer på bårer Håndtering af akkumulatorer Reducering af ammunitionstønders vægt Materieldepot collikasser og trådbure Gode hjælpemidler i værkstedet Montering af armeringsplader Montering af konsol i Challengerfly Brug af traverskran til løft af tunge genstande Transportruller i Herkulesfly Hjælpemidler til næsehjul Personløft Brand og Redning Transport og montage af radioudstyr Bæring på lejder Personløft med mobil kran Trappekravler Hjælpemiddel til kørsel med borde Henvisninger Anmeldelse af arbejdsskader i forsvaret Rådgivning i Forsvaret Side 2

3 1 Forord Denne branchevejledning handler om at forebygge skader og nedslidning ved manuel håndtering i forsvaret. Ved manuel håndtering forstås, at en eller flere personer i fællesskab udfører tunge løft, bærer, skubber, trækker, flytter, læsser, støtter mv. byrder, det være sig genstande eller personer. Baggrunden for branchevejledningen er, at forsvaret gennem god ergonomi ønsker at forebygge påvirkninger ved manuel håndtering, der fører til skader på værnepligtige og ansatte. Branchevejledningen henvender sig primært til de, der står for instruktion og oplæring i manuel håndtering i forsvaret. Det drejer sig om medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, befalingsmænd, delingsførere, talsmænd og idrætskonsulenter. Branchevejledningen kan indgå som et supplerende redskab ved udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Branchevejledningen kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside eller bestilles på hjemmesiden: Side 3

4 2 Indledning Forsvaret er en arbejdsplads med mange forskellige former for arbejde, hvoraf en del kan være meget fysisk belastende. For at imødegå de skader, der optræder som følge af tung manuel håndtering, er en effektiv indsats nødvendig. Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fastlægger i FSU bestemmelse Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste, at Arbejdstilsynets (AT) regler vedrørende manuel håndtering finder anvendelse i hele forsvaret, herunder også under egentlig militærtjeneste. De vigtigste At-vejledninger er i den forbindelse: At-vejledning D.3.1. Tunge løft, træk og skub At-vejledning D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-vejledning D.3.4. Arbejdsrelateret muskel og skeletbesvær. Forsvarsministeren og beskæftigelsesministeren har indgået en aftale om præcisering af egentlig militærtjeneste og arbejdsmiljølovgivningens anvendelsesområde inden for egentlig militærtjeneste. Aftalen kan ses i: Forsvarskommandoens arbejdsmiljødirektiv 061-1, tillæg G, og med uddybninger i At-vejledning F.0.3. Egentlig militærtjeneste. Selv om man under den egentlige militærtjeneste kan komme i situationer, hvor manuelle håndteringer f.eks. i forbindelse med øvelser med sigte på internationale operationer ikke kan udføres indenfor arbejdsmiljølovgivningens rammer, er hovedbudskabet, at det altid skal tilstræbes at overholde reglerne om manuel håndtering, så arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I den videre tekst vil der derfor generelt ikke blive skelnet mellem egentlig militærtjeneste og andet arbejde bortset fra kapitel 5: Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste. Typiske problemer og forslag til generelle løsninger behandles under ét, og der gives eksempler på gode løsninger for hæren, flyvevåbnet, søværnet og civilt ansatte. Side 4

5 3 Hvornår bliver det for tungt? Manuel håndtering er årsag til de fleste skader i bevægeapparatet. Skaderne kan opstå ved ulykker, pludselige løfteskader eller nedslidningsskader. Især rygskader og skulderskader ses hyppigt. Det er specielt uventede, store, hyppigt gentagne og langvarige overbelastninger af kroppen, der kan give skader. Det er vigtigt, at der tages hensyn til øget sårbarhed hos personer, f.eks. efter skader eller sygdom. Ældre personer har heller ikke samme styrke som yngre og har dermed større risiko for sundhedsskader. 3.1 Tunge løft og bæringer Belastningen på kroppen stiger, jo tungere byrden er, jo større rækkeafstanden er (afstanden mellem byrden og kroppen) og jo hurtigere, byrden løftes. En nærmere tolkning af figuren kan ses i At-vejledning D.3.1 Tunge løft, træk og skub. Vægten af byrden ved to personers løft bør ikke udgøre mere end 70 % af, hvad den enkelte ellers kunne løfte. Det vil sige, at under optimale forhold og tæt ved kroppen kan 2 personer højst løfte 70 kg. Det er derfor hensigtsmæssigt at indøve arbejdsstillinger og bevægelser med en byrde med acceptabel vægt. Bæring af byrder er særlig hårdt for kroppen, da det er sværere at beskytte leddene i f.eks. ryg, hofter og knæ, når man er i bevægelse. Det er særligt belastende at bære byrder på trapper, og når underlaget er ujævnt, vådt og fedtet. Nedenstående figur illustrerer sundhedsrisiko i forhold til vægt af byrde og rækkeafstand. Billede 1 - Båre kan bæres tæt ved krop på grund af håndtagsudformning og placering Forværrende faktorer Risikoen for skader øges, når der i forbindelse med løft og bæringer forekommer forværrende faktorer, der påvirker arbejdsstillinger og -bevægelser. Disse faktorer kan opdeles i fem hovedgrupper: 1. Byrdens beskaffenhed Hvis byrden er uhåndterlig eller vanskelig at få fat på. Det kan f.eks. være en person eller et stort dæk. Rødt område: Er løftet i rødt område, er der sundhedsrisiko. Gult område: Løftene skal vurderes nærmere (det vil sige, der kan være sundhedsrisiko). Grønt område: Løftene vurderes ikke at indebære sundhedsrisiko. Ligeledes hvis byrden er placeret, så den ikke kan løftes tæt på og midt foran kroppen med gode arbejdsstillinger for både ryg, arme og ben. Det kunne eksempelvis være i et depot eller værksted, hvor tunge emner er placeret højt oppe på en reol eller i lav højde på gulvet. Side 5

6 2. Den fysiske anstrengelse Arbejdsstillinger og -bevægelser, energiomsætning og tidspres i forbindelse med løfte- og bærearbejde har betydning for den fysiske anstrengelse og for risikoen for pludselige skader og nedslidning. Det er således forværrende faktorer: Hvis der løftes skævt/asymmetrisk i forhold til kroppen, hvor ryggen vrides, bøjes forover eller til siden Hvis der løftes med armene løftet til skulderhøjde eller derover Hvis der løftes fra siden eller med én hånd. Ryggen belastes herved ca. dobbelt så meget som ved løft midt foran kroppen med to hænder Hvis et løft startes med et ryk, eller der pludselig bremses op midt i løftet Hvis byrder bæres over længere afstande. Bæring af byrder er relativt mere belastende for bevægeapparatet end løft, da vægten forskydes, og der optræder vridbevægelser i ryggen Hvis der udføres kraftbetonet løftearbejde i hugsiddende eller knæliggende stilling Hvis man udsættes for de samme belastninger i lang tid og ikke har tilstrækkelig variation og passende pauser til restitution. 3. Arbejdsstedets beskaffenhed Især snævre pladsforhold kan give dårlige arbejdsstillinger og bevægelser. Snævre pladsforhold kan f.eks. skyldes uhensigtsmæssig indretning af et lokale, og at størrelsen på emner, der skal håndteres, ikke matcher den plads, der er til rådighed. Gulve kan være glatte, synsforhold dårlige, og der kan være rodet, hvilket øger risikoen for at snuble, og dermed påføre ryggen en stor overbelastning. 4. Uventede belastninger Risiko for uventede belastninger er en særlig vigtig faktor, fordi uventede belastninger kan medføre akutte skader eller medvirke til nedslidning på længere sigt. Uventede belastninger kan f.eks. opstå på grund af manglende instruktion, ved uvant arbejde, ved løft af byrder med ukendt vægt, ved byrder der hænger fast, eller på grund af dårligt fodfæste under løftet. Der kan også være risiko for uventede belastninger, når flere personer løfter sammen, f.eks. hvis byrden ikke løftes eller sættes samtidigt, eller hvis en af personerne mister grebet under løftet. To eller flerpersoners løft kan i udgangspunktet ikke erstatte brugen af egnede tekniske hjælpemidler. 5. Egen fysisk tilstand Det er også en forværrende faktor, hvis kroppen og muskulaturen er i for dårlig form i forhold til kravene i arbejdet. Der vil herved ske en hurtigere udtrætning af musklerne, ligesom koordinationen vil påvirkes, og risikoen for overbelastninger herved forværres. Billede 2 Lavt løft med lang rækkeafstand, der kun må forekomme i nødstilfælde 3.2 Træk og skub Generelt er det meget mindre belastende at skubbe og trække, glide eller vippe en byrde end at løfte den. Særligt tunge træk og skub kan dog overbelaste skuldre og ryg. Det er som regel bedre at skubbe frem for at trække. Når der skubbes, kan kroppens vægt udføre en del af arbejdet (se billede 3). Når der trækkes, skal musklerne yde større kraft. Går man f.eks. baglæns og trækker en tung byrde, belastes lænderyggen generelt mere end ved at skubbe byrden. Belastninger ved træk og skub afhænger af vægten af byrden og friktionen mellem byrde og underlag. Et ujævnt, skråt og blødt underlag øger som regel belastningen. Hjælpemidler med hjul, der er for små i forhold til underlaget, og med hjul der ikke er ordentligt vedligeholdte, er andre eksempler på årsager til øgning af belastningen. Side 6

7 3.3 Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Mulighederne for gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser hænger ofte sammen med arbejdspladsens indretning. Ovenfor er problemerne vedrørende lave og høje arbejdshøjder samt dårlige pladsforhold nævnt i forbindelse med løft. Andre årsager kan være, at redskaber, arbejdsborde, arbejdsstole mv. ikke er korrekt indstillede eller ikke kan indstilles. Billede 3 - Skub i god arbejdsstilling Hvis kroppen tvinges til at arbejde i for lave arbejdshøjder i for lang tid, opstår der hyppigt gener i ryggen, mens arbejde i for høje arbejdshøjder især påvirker skuldre og nakke. Side 7

8 4 Forebyggelse af skader og nedslidning 4.1 Få overblik over problemerne og løs dem Det er vigtigt at skabe sig et overblik over eventuelle eksisterende eller mulige problemer med manuel håndtering, så de kan blive løst og forebygget. Arbejdspladsvurderingen (APV) er et glimrende redskab til at tilrettelægge dette arbejde, som forsvaret i forvejen har pligt til at udføre. Der skal også udarbejdes APV for de opgaver, der er omfattet af egentlig militærtjeneste, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt. Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelse af APV. Gennem APV kortlægger man arbejdsmiljøproblemer, vurderer og prioriterer dem, opstiller løsninger og følger op på, at løsningerne virker. Kortlægningen for manuel håndtering kan tage udgangspunkt i denne branchevejledning og sundhedstjenestens APV-spørgeskemaer. BAR service- og tjenesteydelser har oprettet en APV Portal (www.apvportalen.dk), hvor der ligger et let tilgængeligt materiale om APV-metoder til inspiration og et elektronisk APV-værktøj til fri afbenyttelse. FCA har ligeledes på forsvarets interne net FIIN/KFI/ Arbejdsmiljøportalen afsnittet: APV i forsvaret. Mellem de enkelte APV-kortlægninger er det en god idé, at arbejdsmiljøgrupperne foretager arbejdsmiljørunderinger. Under runderingerne observeres og spørges ind til, om forholdene er i orden. Herved følges der også op på, om iværksatte løsninger fungerer, og om der er opstået nye problemer, der skal indarbejdes i APV en. Det er ligeledes en god idé at oprette et system, således at ansatte og værnepligtige samt befalingsmænd kan melde ind til arbejdsmiljøorganisationen om fejl og mangler, som de ikke umiddelbart selv kan udbedre. Billede Instruktion, oplæring og opfølgning Det er helt afgørende, at alle, der foretager tung manuel håndtering, modtager instruktion og oplæring med henblik på forebyggelse af overbelastninger, og at de efterlever anvisningerne. Følg nedenstående gode råd i forbindelse med oplæring og instruktion: Skab et overblik over de forhold, værnepligtige og ansatte skal instrueres/oplæres i Lav en plan for instruktion og oplæring af alle nye Afklar, hvordan instruktionen og oplæringen skal gives og af hvem Følg op i forhold til nye og gamle ansatte for at afklare om instruktioner og oplæring følges i det daglige, og om der er behov for yderligere instruktion Sørg for, at alle kender medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen og bruger dem aktivt. Iværksæt ny instruktion og oplæring efter behov ved: Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver Indførelse eller ændring af udstyr Indførelse af ny teknologi. Side 8

9 Hold byrden ind til kroppen med let bøjede albuer Løft og bær byrden symmetrisk, det vil sige, midt foran kroppen eller fordelt ligeligt i begge hænder Vrid ikke i kroppen, når der løftes, flyt i stedet fødderne, hvis der skal drejes. De 3 næser skal vende samme vej (næse og skonæser). Ved frasætning af byrden bruges de samme bevægelser i omvendt rækkefølge. Billede Forebyggelse af tunge løft og bæringer Tunge løft og bæringer kan generelt forebygges ved: At der bruges velfungerende hjælpemidler, hvor det er praktisk muligt, f.eks. at bruge en gaffelløfter til løft af akkumulatorer fra køretøjer, kraner og taljesystemer i værksteder og trucks, sække- eller rullevogne til transport af tunge emner. Egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed og sundhed. Der kan dog forekomme nødvendige undtagelser ved egentlig militærtjeneste At arbejdet tilrettelægges og arbejdspladsen indrettes, så der forekommer så få tunge løft som muligt, og at der kan bruges gode arbejdsstillinger, f.eks. at der er god plads i værksteder og depotrum, mange hylder i god højde, og at tunge emner ikke placeres på gulvet At der instrueres i og anvendes gode arbejdsteknikker til de løft, der er nødvendige, og at teknikkerne repeteres regelmæssigt: Vær tæt på byrden Stå med front mod byrden i bredstående stilling med god balance Vurder byrdens vægt og tyngdepunktets placering Sørg for et godt og sikkert greb i byrden helst med 2 hænder Bøj i knæ- og hofteled (højst 90 grader) og hold ryggen oprejst og afbalanceret ved at spænde ryg- og mavemuskler Løft byrden roligt ved at strække knæ- og hofteled Billede 3 Ved løft med kun én hånd, der så vidt muligt bør undgås ved tunge byrder, støttes den frie hånd på låret eller andet støttepunkt. Løft udført af to eller flere personer Løftet skal forberedes godt. Inden løftet aftales, hvilken vej der løftes, og hvornår der løftes. Der skal løftes på samme tid, f.eks. på aftalt tælling: løft. Der er altid en risiko ved flermandsløft, idet uventede belastninger ofte forekommer, når der ikke løftes nøjagtigt samtidigt, eller hvis en af personerne mister grebet eller slipper for tidligt. Billede 4 Side 9

10 4.4 Forebyggelse af tunge træk og skub Tunge træk og skub kan generelt forebygges ved: At tekniske hjælpemidler ruller let og er godt vedligeholdte. Store luftgummihjul ruller generelt lettere end små og kompakte hjul At transportveje skal være frie og så plane og vandrette som muligt. Underlaget skal helst være fast og uden revner især ved kørsel med små kompakte hjul At stigninger og trin begrænses og så vidt muligt forsynes med skråkiler/ramper eller lignende, så transport med kørende materiel lettes At friktionen mellem genstand eller person og underlaget reduceres ved f.eks. brug af ruller og valg af materialer, der glider nemt mod hinanden At der anvendes god arbejdsteknik, således at ryggen hele tiden kan holdes ret, og kropsvægten kan bruges til at skubbe med, ved at vægten lægges frem på forreste ben. Led i arme og hænder holdes i mellemstillinger. 4.5 Forebyggelse af belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser ved manuel håndtering kan generelt forbygges ved: At pladsforholdene er gode At der er mulighed for individuel varieret arbejdshøjde, f.eks. ved at arbejdsborde, kontorstole mm. let kan højdereguleres At redskaber indstilles korrekt til personers højde At betjeningshåndtag sidder i en god højde At hylder sidder i en god højde, og at der kun står lette ting på de høje og lave hylder. Billede 5 Side 10

11 5 Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste I Sundhedstjenestens FSUBST 061-1: Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste står følgende: Foresatte skal sørge for, at personellet instrueres om, hvorledes arbejde med manuel håndtering udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at der skal gennemføres en vejledning i den mest hensigtsmæssige gennemførelse af arbejdet, herunder den mest hensigtsmæssige arbejdsteknik i situationen. Der skal have været gennemført et uddannelses- og træningsforløb, som skal have givet den enkelte kendskab til grundlæggende løfteteknik. Herudover skal der være gennemført en hensigtsmæssig optræning af den enkeltes styrke forud for manuel håndtering af tungere karakter. For at sikre at omfanget af tunge løft afpasses soldatens uddannelse og fysik, skal myndighederne, i det omfang myndigheden udfører egentlig militærtjeneste, udarbejde en uddannelsesplan for myndighedens manuelle håndtering i forhold til myndighedens øvelses- og uddannelsesvirksomhed. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvorledes løfte-, bære- og trækketeknikker mv. indøves og vedligeholdes sideløbende med den kontinuerlige fysiske træning, ligesom det skal fremgå, hvorledes omfanget af den manuelle håndtering gradvist øges set i forhold til soldaternes uddannelsesforløb, træningstilstand og fortrolighed med teknikkerne. Uddannelsesplanen skal blandt andet indeholde (procedurer for) følgende: At graden og omfanget af den manuelle håndtering afpasses med soldatens uddannelsesforløb, fysiske form og undervisning i relevante løfteteknikker mv. At øvelses- og uddannelsesvirksomheden i relation til tunge løft planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. At soldaterne og værnepligtige forud for løsning af opgaver, som indebærer tunge løft, skal have modtaget og indøvet undervisning i korrekte løfteteknikker. At foresatte ved løsning af opgaverne foretager en vurdering af, hvorvidt pågældende soldat/værnepligtige er i tilstrækkelig fysisk stand til at kunne udføre løftet alene, eller om det f.eks. kræver flere personer. At typerne af løft i muligt omfang varieres. At der holdes pauser mellem opgaverne til restitution. At der ved personløft tilstræbes, at personen, der løftes, har tilnærmelsesvis samme vægt (ikke vejer mere) som personen, der løfter. At personen, som skal udføre den manuelle håndtering, selv skal vurdere, om vedkommende er i stand til at udføre opgaven sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Manuel håndtering skal, for så vidt angår værnepligtige, begrænses mest muligt. Det indebærer bl.a., at der ikke foretages personløft (brandmandstag) i forbindelse med førstehjælpsuddannelsen, men at de værnepligtige alene sikres forståelse for håndgreb til nødflytning. Grænser, for hvor meget der må løftes og bæres, afstemmes med At-vejledning D.3.2. Tunge løft, træk og skub og At-vejledning D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. Ved egentlig militærtjeneste kan det som nævnt blive nødvendigt at overskride grænserne, men det skal i videst muligt omfang søges undgået. Side 11

12 6 Gode løsninger I dette afsnit beskrives en række løsninger, der nedsætter belastninger ved manuel håndtering. Eksemplerne skal tjene til inspiration til udarbejdelse af andre gode løsninger. 6.1 Håndtering af rygsæk En rygsæk på kg. og derover er en tung byrde. Ved løft og bæring i forbindelse med at få rygsækken på og af skal der anvendes god arbejdsteknik. Det gælder især om at undgå risikoen for skadelige vrid i rygsøjlen. Dette sker typisk, hvis man stikker den ene arm gennem en skulderstrop og svinger rygsækken til modsatte skulder. Her følger 3 gode metoder: På belægningsstuen (billede 1 3) Rygsækken pakkes i en god arbejdshøjde, f.eks. på et bord. Når rygsækken skal tages på, placeres den stående på bordet, og man bakker stille og roligt ind i den. (I felten kan en naturlig forhøjning anvendes på samme måde). Rejs op til stående med en rolig foroverbøjning og fødderne i skridtstående stilling. Bevægelserne udføres i modsat rækkefølge, når rygsækken skal tages af. Billede 1 Billede 2 Billede 3 Side 12

13 I felten siddende på jorden (billede 4 11) Rygsækken placeres på jorden, og man sætter sig selv med ryggen til den og tager skulderstropperne på. Efter en kontrolleret vending, så maven peger mod jorden, rejser man sig roligt op med en bevægelse fremad og op: Billede 4 Billede 5 Billede 6 Billede 7 Billede 8 Billede 9 Billede 10 Billede 11 Side 13

14 Anden person løfter rygsækken op (billede 12 15) Hvis rygsækken ikke er for tung, kan en anden person med god løfteteknik løfte rygsækken op, således at man kan bakke ind i den. Billede 12 Billede 13 Billede 14 Billede Reparation af bæltekøretøjer og påsætning af armeringsplader Reparation af bæltekøretøjer og påsætning af armeringsplader kan være forbundet med belastende påvirkninger af kroppen. Bælter, drivhjul og armeringsplader er meget tunge at håndtere og løfte manuelt, hvilket bør undgås, hvis det er muligt. Til påsætning af bælter er der konstrueret en løfteanordning, som ses på billede 17. Anordningen er monteret på en truck, der kan løfte bæltet op med løftearmen, således at tappene på kampvognens drivhjul kan få fat. Løftearmen kan vendes begge veje, således at man kan arbejde på begge sider af kampvognen. På værkstederne er der en del hjælpemidler til rådighed. På billede 16 ses et eksempel på et løftebord til armeringsplader/sidepanser. Løftebordet løfter pladen op til den rigtige position, hvor den skal tilpasses meget nøjagtigt. Herved spares både tungt løft og bæring, og at pladen skal holdes i længere tid i forbindelse med tilpasningen. Billede 17 Billede 16 Skal et bælte sættes på ude i felten, skal det foregå med stor påpasselighed. Kampvognen køres frem over det åbne bælte, der så må løftes op på drivhjulet i langsomt tempo af to mand, der arbejder i takt og med korrekt løfteteknik (se afsnit 4.3 om forebyggelse af tunge løft og bæringer). Herefter køres bæltet på og låses sammen. Side 14

15 Sørg for, at løftet foregår et sted, hvor man kan stå fast, og husk at anvende handsker til beskyttelse af hænderne og for at få et godt greb. Anvend benene og kroppens vægt til at skubbe båren ind i ambulancekøretøjet (billede 20). Indretningen af køretøjet skal sikre en lav friktion mellem båre og underlag. Brækstænger og trækremme kan anvendes som hjælpemidler til at få bæltet op på tapperne. 6.3 Håndtering af personer på bårer Når sårede personer skal transporteres med bårer, skal man være særligt agtpågivende, da det især kan være forbundet med meget store belastninger at få den sårede op på båren og løfte den. Lad den sårede selv flytte sig op på båren, hvis det er muligt. Kan den sårede bevæge sig hen til et sted, hvor der er plads til at bruge rimelige arbejdsstillinger ved løft af båren, vælges dette. Kan den sårede ikke selv komme op, vendes han om muligt om på siden, og båren placeres tæt på ryggen. Herefter vendes den sårede tilbage og ind på båren. Alternativt glides først overkroppen ind på båren, herefter benene, eller omvendt. Undgå at løfte personen ind på båren, hvis det på nogen måde er muligt. Et løft i denne meget lave position er særdeles belastende for hjælperens ryg og skuldre. Når båren løftes, placerer man sig tættest muligt på båren, ryggen holdes i sikringsstilling uden vrid, og benene strækkes stille og roligt (billede 18 og 19). Billede Håndtering af akkumulatorer Akkumulatorer sidder som regel uhensigtsmæssigt i køretøjer i forhold til manuelle løft. Rækkeafstanden er relativ lang, pladsen er ofte trang og løftet kan tage tid, når akkumulatoren skal kantes ud. Samlet set vil der tit være tale om en overbelastning af især ryg og skuldre. Undgå at foretage et løft, som det er vist på billede 21. Løftet fra køretøjer kan i stedet for foretages med en gaffelløfter. Gaffelløfteren skal forsynes med en enhed, der passer med akkumulatorernes løftehåndtag (billede 22). Når en akkumulator skal på plads inde i et køretøj, kan en glideskinne, som vist på billede 23, anvendes. Herved kan et tungt løft med belastende arbejdsstillinger undgås. Billede 18 Billede 19 Billede 21 Billede 22 Billede 23 Side 15

16 6.5 Reducering af ammunitionstønders vægt Tønder til f.eks. afskudt ammunition fyldes ofte så meget, at den samlede vægt bliver problematisk, når tønderne skal håndteres. En nem måde at reducere vægten af tønderne er kort og klart at angive, hvor meget der må fyldes i dem (billede 24). Tegn eventuelt en linje på indersiden for at angive højden, når tønden er halvt fyldt. Billede 27 Billede 28 Når det kan lade sig gøre, er det fint at pakke på en løs palle, som også kan placeres på en højtløftende palleløfter. Man kan ved den løse palle komme nemt til fra alle sider (billede 29). Billede Materieldepot collikasser og trådbure Løft til og fra collikasser med høje sider, som vist på billede 25 og 26, kan blive meget problematiske på grund af lange rækkeafstande og dybe arbejdsstillinger. Billede Gode hjælpemidler i værkstedet I værkstederne håndteres der mange emner, som er så tunge, at et manuelt løft kan være sundhedsskadeligt. Hvor der er monteret traverskraner, skal disse bruges til tunge emner (billede 30): Billede 25 Billede 26 Det er langt bedre at bruge trådbure eller collikasser, hvor den ene side kan fjernes (billede 27). Herved kan man afkorte rækkeafstande ved at gå tæt på/ind i buret/kassen og placere tingene (billede 28). Det er også muligt at anbringe trådburet på en højtløftende palleløfter og køre den rundt til hylderne. Arbejdshøjden kan så tilpasses ved at hæve/sænke trådburet, så man kan undgå de dybe foroverbøjninger. Billede 30 Side 16

17 Det er vigtigt, at traverskranerne dækker alle relevante dele af lokalet, således at der ikke er steder, hvor man tvinges til at løfte, fordi kranen ikke kan nå. For at arbejdshøjderne kan tilpasses optimalt, skal arbejdsbordene være højdeindstillelige (billede 31): Ved mindre dæk og ude i felten kan man undgå det lave tunge løft af dæk, der skal monteres, ved at bruge løftestangsprincippet. På billede 36 ses anvendt et koben til at vippe hjulet op og på plads: I felten kan f.eks. en lang jernstang anvendes, der enten stikkes ind under hjulet og løftes op i modsatte ende, eller der anbringes en klods under stangen tæt på hjulet, og modsatte ende af stangen vippes nedad (samme princip som kobenet). Billede 31 Et andet rigtig godt hjælpemiddel er denne løfter til løft og transport af tunge bremsetromler (billede 32 og 33): Billede Montering af armeringsplader Når Herkulesfly anvendes til flyvninger over krigsområder, monteres der armeringsplader i bunden af cockpittet og i flysnuden. Pladerne er skåret til i forskellige former for at passe mellem sæder og øvrigt udstyr, og det er kun muligt at montere dem manuelt. Billede 32 Billede 33 Tunge hjul løftes nemt med løfteren, som ses på billede 34 og 35 (vil også være særdeles egnet i værkstederne på flyvestationer): Da pladsen er relativt trang, og pladerne er lavet af massivt og tungt materiale, er det en god idé, at pladerne udformes så små som muligt for at undgå at belaste især skuldre og ryg. Endvidere skal pladerne bæres op tæt til kroppen og placeres i roligt tempo. Man bør være to mand om jobbet, således at den ene bærer op, og den anden tager imod (billede 37 og 38). Billede 34 Billede 35 Billede 37 Billede 38 Side 17

18 Pladerne tages ud af cockpittet ved hjemkomst, da flyet er vanskeligere at trimme med pladerne monteret. Pladerne i snuden sidder der konstant, da det er meget vanskeligt at få dem ind og ud på grund af den trange plads. 6.9 Montering af konsol i Challengerfly Challengerflyet anvendes til flere forskellige opgaver. Afhængigt af opgaven installeres f.eks. en radarkonsol, når flyet bruges til overvågning, eller sæder når der skal foregå persontransport. Når konsollen skal monteres, løftes den op til indgangen med en traverskran. Konsollen skal herefter bugseres på plads. Det er vigtigt ikke at løfte konsollen, da den er meget tung, og pladsen i kabinen er meget trang (billede 39 og 40). Løftet vil være alt for belastende. Billede 39 I stedet skal konsollen skubbes på plads. Det er her vigtigt, at friktionen mellem konsollen og gulvet er mindst mulig. Gulvet skal være af et hårdt materiale og ikke f.eks. et tæppe, der vil yde en alt for stor modstand. Det er en mulighed at anvende et dobbelt lag spilerdug til at glide konsollen hen over. (Spilerdug er et syntetisk materiale med stor holdbarhed, som har en meget lav friktion, når det lægges dobbelt.) Spilerdugen placeres under konsollen ved at tippe den. Den dobbelte dug skal være så stor, at den strækker sig hen til stedet, hvor konsollen skal stå. Alternativt kan anvendes to stykker dug. Under glidningen skal der hele tiden være et dobbelt lag spilerdug under konsollen. For at beskytte dugen kan der ved behov lægges et stykke lærred eller lignende henover. Dugen fjernes igen ved at tippe konsollen. Spilerdug vil kunne anvendes til mange opgaver, hvor en genstand eller en person skal flyttes hen over et underlag, der ellers har en stor gnidningsmodstand. Spilerdug eller andre glidestykker finder stor anvendelse på sygehuse og i hjemmepleje til flytning af tunge personer i deres senge eller fra leje til leje. Billede Brug af traverskran til løft af tunge genstande Da bæring af tunge genstande på trapper er særligt belastende for bevægeapparatet, er det en god idé at anvende en traverskran til at løfte emnerne til og fra indgangene. Kranen er nem og hurtig at anvende (billede 41 43) Side 18

19 Billede 41 Billede 42 Billede Transportruller i Herkulesfly Når Herkulesfly skal lastes og losses, kan mange tunge løft, træk og skub spares ved at benytte transportruller på gulvet i flyets lastrum (billede 44 og 45). Genstande kan herved nemt skubbes/rulles ind. Rullerne er monteret på skinner, der vendes opad ved brug. Da skinnerne er relativt lange og tunge, bør de håndteres af 2 personer. Undgå at vride i ryggen i denne lave arbejdsstilling Hjælpemidler til næsehjul Når fly skal trækkes til hangar, påsættes der et hjælpemiddel på næsehjulet. Typen, der skal placeres manuelt, indebærer længerevarende løft i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når man skal ind under flyets bug (billede 46 og 47): Billede 46 Billede 44 Billede 45 Billede 47 Side 19

20 Ved at anvende et selvkørende hjælpemiddel undgås de tunge løft (billede 48 50). Stangen, der fastholder hjulenes position, er let at løfte: Billede 48 Billede 49 Billede Personløft Brand og Redning Når personer skal flyttes af redningsmandskab, skal der ske en hurtig vurdering af, om den tilskadekomne skal flyttes umiddelbart, eller om der er tid til at være 2 hjælpere, bruge hjælpemidler mv. Et enmandsløft og slæbning af en tilskadekommen vil altid påføre hjælperen en stor belastning. Belastningen kan reduceres ved at bruge de bedst mulige arbejdsstillinger og arbejde i så roligt et tempo som muligt. Herudover er det vigtigt, at hjælperens fysik er optimal gennem optræning til at kunne håndtere de tunge byrder, og at hjælperen er vel instrueret og oplært. Løfteteknikkens grundregler er anført i afsnit 4.3. I billedserien ses en opsamling og bortslæbning af en tilskadekommen fra lavt niveau med acceptable arbejdsstillinger. Løftet er ikke i overensstemmelse med Arbejdstilsynets retningslinjer for løft og må kun foretages i nødstilfælde. Løftet indøves med en byrde med acceptabel vægt: Billede 51 Billede 52 Billede 53 Billede 54 Billede 55 Billede 56 Billede 57 Billede 58 Side 20

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde.

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde. Hvad er ergonomi? Ergonomi er at tilpasse arbejdsstillinger og arbejdsmetoder til den enkelte fiskers forudsætninger, behov, muligheder og begrænsninger. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning)

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) Balancetræning 1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag

Læs mere