Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis"

Transkript

1 Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

2

3 Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

4 Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside Guide - Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Ankestyrelsen Identitet & Design A/S Scanprint A/S Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax ,

5 Indhold Side Afsnit 1. Indledning 2. Formål 3. Præsentation af indholdet og sådan læses guiden 4. Generelt om anbringelse uden samtykke 5. Sager om anbringelse uden samtykke 5.a Sager hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold 5.a.1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse 5.a.2 Psykisk sygdom hos forælderen 5.a.3 Ustabil levevis 5.a.4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug 5.a.5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side 5.a.6 Anbringelse på risiko 5.b Sager hvor hovedårsagen til anbringelsen er barnets eller den unges forhold 5.b.1 Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge 5.b.2 Andre adfærds- eller tilpasningsvanskeligheder hos barnet eller den unge 6. Sag om anbringelse af en ung, der er enig i anbringelsen 7. Sag om anbringelse med tvang trods samtykke 8. Sager med utilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden samtykke 9. Sager hvor Ankestyrelsen, i modsætning til børn og unge-udvalget, vurderede, at grundlaget for anbringelse uden samtykke var tilstrækkeligt 10. Om begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses derhjemme 11. Foreløbige afgørelser 11.a Sag om akut behov 11.b Sag om manglende forsøg på at indhente samtykke 12. Oplysning af en børnesag med samtykke 13. Muligheder for at oplyse en børnesag uden samtykke Indhold 5

6 1Indledning og baggrund Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet og er en del af Velfærdsministeriet. Vi træffer afgørelse i ca klagesager hvert år herunder ca. 400 klagesager på anbringelsesområdet. Vi fastlægger den landsdækkende praksis på anbringelsesområdet ved blandt andet at offentliggøre principielle afgørelser. Desuden giver vi telefonisk vejledning, udarbejder praksisundersøgelser og statistikker samt skriver artikler i bladet Nyt fra Ankestyrelsen. Alt sammen for at tilvejebringe viden og sikre, at en sag med samme betingelser får samme udfald uanset hvor i landet borgeren bor. Se mere på Ankestyrelsens hjemmeside Denne guide skal understøtte regeringens strategi om at styrke indsatsen over for de mest udsatte børn og unge under 18 år. Som led i strategien har Velfærdsministeriet ønsket, at Ankestyrelsen styrker vejledningen af kommunerne, når det gælder arbejdet med anbringelse uden samtykke, og dermed understøtter de kommunale myndigheders behandling af konkrete sager om anbringelse af børn og unge. Guiden er finansieret af satspuljen og er et led i styrkelsen af vejledningsindsatsen Indledning og baggrund

7 2Formål Guiden har til formål at vejlede de kommunale sagsbehandlere yderligere i det ofte vanskelige skøn om, hvorvidt der er grundlag for anbringelse uden samtykke. Guiden omfatter dermed også spørgsmål som: Hvornår er der tale om åbenbar risiko for et barns eller en ungs sundhed eller udvikling? Hvilke forhold kan være udslagsgivende for en anbringelse? Og hvad skal der til, før der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet? Derudover uddyber guiden muligheden for at indhente nødvendige oplysninger om et barns eller en ungs forhold med eller uden samtykke fra forælderen og fra den unge selv, der er fyldt 15 år. Afsnittene om indhentning af oplysninger skal ses i sammenhæng med, at det er vigtigt at sikre, at en sag er tilstrækkeligt belyst, inden det for eksempel konkluderes, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden samtykke. Publikationens målgruppe er fortrinsvis de sagsbehandlere i kommunerne, der i det daglige beskæftiger sig med sager om særlig støtte til børn og unge under 18 år, hvor en anbringelse uden for hjemmet kan blive aktuel. Guiden retter sig desuden mod medlemmer af kommunernes børn og unge-udvalg. 2. Formål 7

8 Præsentation af indholdet 3 og sådan læses guiden Guiden gennemgår det relevante regelsæt på området for anbringelse uden samtykke. Hovedindholdet i guiden belyses gennem eksempler fra Ankestyrelsens praksis Hvornår er der åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade? Hvornår er der begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold hjemme? For overskuelighedens skyld er eksemplerne opdelt efter den udslagsgivende årsag. Guiden giver desuden eksempler på situationer, hvor der ikke var tilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden samtykke. Betydningen af fælles forældremyndighed og informeret samtykke bliver kort gennemgået. Guiden beskriver desuden muligheden for at træffe en foreløbig afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet uden samtykke og kravene i den forbindelse Præsentation af indholdet og sådan læses guiden

9 I et særskilt afsnit behandles oplysningsgrundlaget, herunder de forskellige kilder som kommunen kan benytte for at få en sag oplyst. Dertil kommer en beskrivelse af muligheden for at indhente nødvendige, eksisterende oplysninger om barnets eller den unges forhold uden forælderens samtykke. Endelig beskriver guiden muligheden for at lade et barn eller en ung undersøge med eller uden samtykke fra forælderen og den unge, der er fyldt 15 år. Ved hvert eksempel er det oplyst, hvilke oplysninger/dokumenter, der blandt andet er anvendt ved vores afgørelse. Hvis 50-undersøgelsen ikke er nævnt, skyldes dette, at vi i stedet har anvendt de underliggende dokumenter fra fagfolk ved afgørelsen. Hvor ordet forælder er anvendt, forstås dette som indehaveren af forældremyndigheden, medmindre andet særskilt er nævnt. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler, og at en anbringelse i hver enkelt sag beror på en konkret vurdering. Guiden skal derfor ses som et supplement til Socialministeriets vejledning nr. 3 til serviceloven af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt til Ankestyrelsens vejledende virksomhed. Det skal desuden bemærkes, at de angivne eksempler fortrinsvis er eksempler fra sager om førstegangsanbringelse af et barn eller en ung. Ved hvert eksempel er det oplyst, efter hvilken lovbestemmelse, afgørelsen er truffet. 3. Præsentation af indholdet og sådan læses guiden 9

10 Generelt om anbringelse 4uden samtykke For at kunne anbringe et barn eller en ung uden samtykke er det et krav, at der er åbenbar risiko for, at dets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Der skal således ligge kvalificerede grunde bag en vurdering af, at et barns eller en ungs tilstand, eller de fremtidige opvækstbetingelser, indebærer en risiko for barnets eller den unges sundhed eller udvikling. For at tydeliggøre hvornår der foreligger en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, har man i servicelovens 58, stk. 1, nr. 1 til nr. 4, nævnt de forhold, der kan begrunde anvendelsen af reglerne om anbringelse uden samtykke. Der er her tale om forhold, der enten kun handler om forælderen, der hovedsageligt handler om barnet eller den unge, eller forhold der relaterer sig til både forælderen og barnet eller den unge. Det er situationer, hvor Forælderen ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge Forælderen udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb Barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller har andre svære sociale vanskeligheder Barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer Ofte er det dog en kombination af forhold hos både forælderen og barnet eller den unge, der ved en samlet vurdering fører til, at man vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade Generelt om anbringelse uden samtykke

11 Samtidig er det en betingelse, at der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge fortsat bor hjemme. Er forholdene tilstrækkeligt belyst? Inden man som sagsbehandler konkluderer, om der er tilstrækkeligt grundlag for en anbringelse uden samtykke, er det vigtigt nøje at vurdere, om forholdene i familien er tilstrækkeligt undersøgt. Er der indhentet tilstrækkelige oplysninger og foretaget de nødvendige undersøgelser af barnet, den unge og/eller forælderen? Det har blandt andet betydning i de situationer, hvor et igangværende støtteforløb for familien bryder sammen, for eksempel fordi familien ikke længere ønsker at modtage støtten eller at samarbejde om støtten. Her er det vigtigt først nøje at overveje, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, før det for eksempel konkluderes, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for en anbringelse uden samtykke. Vær opmærksom på, at undersøgelsen efter servicelovens 50 forudsætter, at alle barnets eller den unges forhold er undersøgt. Guidens afsnit 13 beskriver mulighederne for at indhente oplysninger om barnet, den unge eller forælderen uden samtykke og muligheden for at iværksætte en undersøgelse af barnet eller den unge hos en læge eller psykolog også selv om forælderen ikke ønsker at medvirke. 4. Generelt om anbringelse uden samtykke 11

12 Ved indhentelse af samtykke skal sagsbehandleren være opmærksom på tre ting Samtykket skal foreligge inden anbringelsen Der skal være tale om informeret samtykke, det vil sige at forælderen og den unge, der er fyldt 15 år skal give samtykke til selve formålet med anbringelsen Der er ingen formkrav til samtykket, men det er hensigtsmæssigt at få samtykket på skrift Om samtykke Udover de indholdsmæssige krav, er der en række krav til behandlingen af en sag om anbringelse uden samtykke, blandt andet kravet om at forsøge at få samtykke til anbringelsen fra indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 15 år. Hvis der er fælles forældremyndighed, og kun den ene forælder giver sit samtykke, skal der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke overfor begge forældre. Hvis forælderen og den unge har givet et informeret samtykke, kan det alligevel være nødvendigt at træffe en afgørelse om anbringelse uden samtykke efter servicelovens 58, stk. 2, hvis hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det. Det kan være situationer, hvor det er usikkert om samtykket holder, for eksempel fordi det er uklart, om forælderen fuldt ud har forstået retsvirkningerne af en anbringelse. Læs mere om servicelovens 58, stk. 2, i afsnit 7. Derudover er der mulighed for at anbringe en ung, der er fyldt 15 år og giver sit samtykke, selv om forælderen ikke vil give sit samtykke til anbringelsen. Det sker efter servicelovens 58, stk. 3, der opstiller andre betingelser for en anbringelse. Her er det afgørende, at anbringelsen er af væsentlig betydning for hensynet til den unges særlige behov, og at problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Man er således ikke inde i de skærpede kriterier i servicelovens 58, stk. 1. Læs mere om servicelovens 58, stk. 3, i afsnit Generelt om anbringelse uden samtykke

13 Hvem skal give samtykke? Ved fælles forældremyndighed er det begge forældre Unge, der er fyldt 15 år Servicelovens 58 Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af 1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge, 2) vold eller andre alvorlige overgreb, 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller 4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 8. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet. Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter 52, stk. 3, nr. 8. Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge- udvalget uanset betingelserne i stk. 1 træffe afgørelse om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 8, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov, og problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i 75, når betingelserne herfor er opfyldt. 4. Generelt om anbringelse uden samtykke 13

14 5Sager om anbringelse uden samtykke Ofte vil der være flere årsager til en anbringelse. I det følgende er eksemplerne opdelt efter den udslagsgivende hovedårsag. Der er tale om årsager dels hos forælderen, dels hos barnet eller den unge. 5. a Sager, hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold Når forælderen ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for eller sikre behandling af barnet eller den unge, kan det skyldes flere forhold. Der kan være tale om manglende personlige ressourcer som følge af for eksempel dårlig begavelse, forstyrrelser i personligheden eller andre psykiske lidelser eller om manglende evne til at sikre stabile og forudsigelige ydre rammer for barnet eller den unge. Under sidstnævnte kategori hører også, at forælderen ikke sikrer barnet eller den unge mod at blive udsat for vold eller andre alvorlige overgreb fra andre, eller at forælderen selv udsætter barnet eller den unge for overgreb. Endelig kan den manglende omsorgsevne skyldes et misbrug af for eksempel alkohol eller stoffer hos forælderen a Sager, hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold

15 Forhold hos forælderen der kan føre til beslutning om anbringelse Udviser utilstrækkelig omsorg på grund af begrænsede personlige ressourcer formår ikke at skabe ro og tryghed Evner ikke at stimulere barnet regelmæssigt Egne behov er vigtigere end barnets behov Dårlig kontakt mellem forælderen og barn samt manglende voksenstyring Negativ overfor at modtage hjælp til at ændre adfærd Manglende forståelse for, at barnet har brug for hjælp eller manglende samarbejdsvilje Hurtigt skiftende sindsstemninger Psykiske sygdomme, der gør forælderen ude af stand til at udvise den fornødne omsorg Umodne og ustabile karaktertræk Vold mellem forældre Hyppige og uforudsigelige skift af opholdssted for barnet Manglende eller ustabil behandling af misbrug Manglende evne til at sørge for, at barnet møder stabilt i daginstitution eller skole Erkendelse af overgreb på barnet eller dom herfor Forælderen kan ikke, trods hjælp til sig selv eller støtte i hjemmet, udvikle tilstrækkelig forælderevne De nævnte forhold er udledt af eksemplerne i afsnit 5.a.1 til 5.a a Sager, hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold 15

16 5. a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse kontakt til børnene i længere tid ad gangen og til, at moderen havde meget svært ved at modtage hjælp til at ændre sin adfærd. Eksempel 1-58, stk. 1, nr. 1 Forælder med begrænsede personlige ressourcer og vanskeligt ved at modtage hjælp Anbringelse af søskendepar på henholdsvis 2½ og 1½ år. Forældrene var skilt. Moderen, der boede alene, havde forældremyndigheden. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kunne give børnene tilstrækkelig omsorg i dagligdagen og sikre dem den ro, forudsigelighed og stimulation, som de havde brug for. Vi henviste til, at moderen under optimale betingelser evnede mange ting som forælder. Dog fremgik det, at moderen let blev forstyrret og ofte af sine egne behov, hvilket påvirkede og begrænsede hendes evner som forælder. Der blev desuden henvist til, at det var usandsynligt, at moderen kunne fastholde en positiv Det fremgik af sagen, at moderen blandt andet udviste manglende engagement og omsorg for børnene, samt at hun var aggressiv og udviste mangelfuld voksenstyring i situationer, hvor hun ikke havde indre såvel som ydre ro i dagligdagen. Det fremgik desuden, at moderens manglende tillid, generelle negative holdning og konkurrencebetonede adfærd vanskeliggjorde hendes mulighed for at modtage hjælp til at ændre sin adfærd. Som dokumentation i sagen blev der blandt andet brugt oplysninger fra 50-undersøgelse, udtalelser fra sundhedsplejerske samt dagpleje, erklæring om pædagogisk-psykologisk observation og vurdering af familien fra familieop a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse

17 holdssted. Desuden statusrapporter vedrørende børnene fra familieopholdssted, statusattest om børnene fra egen læge samt psykologisk personlighedsprofil på moderen. Eksempel 2-58, stk. 1, nr. 1 Forældre med begrænsede personlige ressourcer og mange interne konflikter Anbringelse af 1-årig dreng. Samlevende forældre med fælles forældremyndighed. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kunne give drengen tilstrækkelig omsorg og pleje i dagligdagen og sikre ham den ro, tryghed og forudsigelighed, som han havde brug for. Selvom moderen var meget glad for drengen og kunne vise ham stor omsorg, vurderede vi, at hun havde vanskeligt ved at fokusere og være tilstrækkeligt nærværende på egen hånd. Vi vurderede samtidig, at faderen ikke havde de fornødne ressourcer til at tage sig af drengen. Vi henviste til, at moderen havde en utilpasset social adfærd, at hun opførte sig meget impulsivt og let blev frustreret. Vi henviste desuden til, at faderen i strukturerede rammer på en mekanisk måde evnede at varetage den praktiske omsorg for drengen, men at han ikke kunne indleve sig i drengens behov. Endelig henviste vi til faderens personlighedsstrukturelle problemer i form af ængstelige og dependente træk og til forældrenes mange interne konflikter, som de ikke formåede at skærme drengen for. Det fremgik af sagen, at moderens sindsstemning hurtigt kunne skifte fra smil og glæde til enten voldsomme vredesudbrud, angst eller tristhed, hvilket var en meget ustabil faktor i hendes omsorg for drengen. Familien havde siden fødslen været indskrevet på en familieinstitution. Det fremgik, at drengen kunne være svær at få kontakt med, samt at han ikke reagerede, når forældrene havde konflikter. 5. a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse 17

18 Dokumentationen i sagen bestod blandt andet af oplysninger fra kommunens journal, observation fra barselsgangen, udtalelse fra sundhedsplejerske, udtalelse fra døgninstitutionen, orientering fra en social døgnvagt, udtalelser fra psykolog om drengen og forældrene samt udtalelse fra socialrådgiver vedrørende samarbejdet med forældrene. børnene og fastholde grænserne. Desuden henviste vi til, at moderen havde urealistiske forventninger til børnene og svært ved at få kontakt til dem. Endelig henviste vi til, at moderen havde svært ved at tage imod råd og vejledning samt svært ved at profitere af de iværksatte støtteforanstaltninger i form af sundhedsplejerske og hjemmehos-støtte. Eksempel 3-58, stk. 1, nr. 1 Umoden forælder med begrænsede personlige ressourcer, og vanskeligt ved at modtage hjælp Anbringelse af søskendepar på henholdsvis 5 og 3 år. Moderen, der boede alene, havde forældremyndigheden. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kunne give børnene tilstrækkelig omsorg, tryghed, stimulation og støtte i dagligdagen. Vi henviste til, at moderen var umoden og havde vanskeligt ved at sætte sig ind i og tilgodese børnenes behov, ligesom hun havde svært ved at sætte grænser overfor Det fremgik af sagen, at børnene var meget opmærksomme på moderen og hendes sindsstemninger, og at moderen ikke formåede at reagere relevant i forhold til børnenes behov og deres forsøg på kontakt. Endvidere var moderen uforstående overfor bekymringerne for børnene a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse

19 Som dokumentation i sagen blev blandt andet brugt oplysninger fra 50-undersøgelse og fra kommunens journal, desuden underretning fra børneinstitutionen, udtalelse fra hjemmehos-teamet, udtalelser fra børnenes institution samt statusattest fra egen læge om børnene. 5. a. 2 Psykisk sygdom hos forælderen Eksempel 4-58, stk. 1, nr. 1 Forældre, med kaotisk samliv, og hvor den ene forælder havde depressioner og paranoid personlighedsstruktur, den anden nedsat funktionsniveau Anbringelse af pige på 7 ½ år. Samlevende forældre med fælles forældremyndighed. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigen i hjemmet, herunder sikre at pigen fik den tryghed, forudsigelighed samt stimulation, støtte og pleje, som hun havde brug for. Pigen var beskrevet som forsigtig og sårbar, med særlige sociale og kognitive behov. Vi lagde vægt på oplysningerne om moderens periodiske depressioner og paranoide personlighedsstruktur. Vi henviste til, at moderen flere gange havde forladt hjemmet i flere dage med barnet og til, at moderen havde forsøgt selvmord. Vi lagde desuden vægt på faderens vekslende kognitive funktionsniveau og på hans indlæringsevne, der var lidt under normalområdet. Det fremgik af sagen, at forældrene havde haft et kaotisk samliv, der blandt andet havde været præget af gensidig vold. Dokumentationen i sagen bestod blandt andet af oplysninger fra sygehus, fra psykiatrisk afdeling, fra kommunens journal og fra neuropsykologisk undersøgelse. Dertil kom oplysninger fra støttepædagog og familiekonsulent, oplysninger fra pigens skole samt fra plejefamilien. 5. a. 2 Psykisk sygdom hos forælderen 19

20 5. a. 3 Ustabil levevis Eksempel 5-58, stk. 1, nr. 1 Forældre, der ikke kunne give børnene en stabil dagligdag, herunder stabil skolegang Anbringelse af to drenge på henholdsvis 8 og 9 år. Forældrene havde fælles forældremyndighed, men boede hver for sig. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for drengene under ophold i hjemmet, herunder sikre at drengene fik den struktur, stabilitet og forudsigelighed, som de havde brug for. Vi lagde vægt på oplysningerne om, at drengene igennem flere år havde haft en ustabil dagligdag, hvor de hyppigt og uforudsigeligt havde boet på skift mellem forældrene og en plejefamilie og på oplysninger om, at drengene mistrivedes. Vi lagde desuden vægt på, at drengene havde haft meget fravær fra skole og sfo, og at faderen ikke havde samarbejdet om den familiebehandling, der var blevet sat i værk. Som dokumentation i sagen blev brugt oplysninger fra blandt andet børnenes skole og sfo, psykologudtalelser om drengene, samt oplysninger fra en familieplejekonsulent a 3 Ustabil levevis

21 Eksempel 6-58, stk. 1, nr. 1 Forælder med psykisk sygdom, ustabil levevis, alkoholproblemer og mange skiftende adresser Anbringelse af to piger på 12 ½ år. Moderen havde forældremyndigheden, faderen var død. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigerne under ophold i hjemmet, herunder sikre at pigerne fik den ro, tryghed, stimulation og støtte, som de havde brug for. Årsagen var, at moderen på grund af psykisk sygdom og ustabil levevis ikke kunne give pigerne tilstrækkelig omsorg i dagligdagen. Vi henviste til, at moderen havde et alkoholproblem, havde mange skiftende adresser, og at hun i perioder ikke havde opholdt sig i hjemmet. Dertil kom, at hun havde en personlighedsforstyrrelse og var meget svingende i sin sindstilstand. Moderen var nu startet i misbrugsbehandling og ville gerne samarbejde med kommunen. Det fremgik af sagen, at moderen havde afsonet nogle fængselsstraffe, ligesom hun havde forsøgt selvmord flere gange. Forvaltningen havde gennem flere år modtaget en del underretninger om de to piger fra naboer, skolen og en eftermiddagsaflastningsfamilie. Pigerne var begge beskrevet som indelukkede, men vellidte af de jævnaldrende. Den ene pige havde skolefaglige vanskeligheder, men de havde begge muligheder for at klare sig godt med den rette støtte. Som dokumentation i sagen var brugt oplysninger fra blandt andet familieplejen og en statusattest vedrørende moderen. Desuden blev der brugt oplysninger om moderen fra læge og sygehus, oplysninger fra en 50-undersøgelse, underretning fra en privatperson samt udtalelser fra pigernes skole. 5. a 3 Ustabil levevis 21

22 5. a. 4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug Eksempel 7-58, stk. 1, nr. 1 Forældre med flerårigt misbrug af alkohol Anbringelse af pige på 4 ½ år. Forældrene var gift. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigen under ophold i hjemmet samt sikre, at hun fik den struktur og stabilitet, som hun havde brug for. Vi lagde vægt på oplysninger om forældrenes flerårige misbrug af alkohol, der to gange tidligere havde ført til, at det havde været nødvendigt at anbringe pigen uden for hjemmet. Desuden lagde vi vægt på oplysninger fra en social døgnvagt om forældrenes og hjemmets tilstand ved et hjemmebesøg og på, at forældrene ikke havde overholdt iværksat behandling for deres misbrug. Endelig lagde vi vægt på, at pigen i en lang periode havde måttet bo på skift i Danmark og et andet land - samt på pigens behov for faste rammer og struktur i hverdagen. Som dokumentation i sagen blev der brugt oplysninger fra blandt andet 50-undersøgelse og fra kommunens journal, rapporter fra social døgnvagt, oplysninger fra alkoholenhed og en udtalelse fra pigens anbringelsessted a 4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug

23 Eksempel 8-58, stk. 1, nr. 1 Forældre med alkohol- og stofmisbrug samt psykiske vanskeligheder Anbringelse af pige på 6 ½ år. Forældrene havde fælles forældremyndighed, men forældrene boede kun sammen i perioder. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigen under ophold i hjemmet, herunder sikre at pigen fik den tryghed, forudsigelighed og stimulation, som hun havde brug for. Vi lagde vægt på, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer og en ustabil måde at leve på ikke kunne give pigen tilstrækkelig omsorg i dagligdagen. Vi lagde vægt på faderens begrænsede personlige ressourcer samt hans alkohol- og stofmisbrug. Vi henviste desuden til, at moderen havde en personlighedsforstyrrelse med umodne og ustabile karaktertræk. Hun modtog medicin og var i antabusbehandling, men var ikke altid stabil i sin behandling. Vi lagde vægt på, at faderen havde alvorlige psykiske vanskeligheder samt misbrugsproblemer og at han var ustabil i sine behandlingsforløb. Dertil kom, at forældrene havde haft et konfliktfyldt forhold med voldsepisoder, som pigen havde overværet. Vi henviste endelig til, at forældrene havde vanskeligt ved at erkende behovet for støtte og ved at gennemføre, hvad der blev aftalt. Det fremgik af sagen, at pigen viste tegn på understimulering og umodenhed, og at hun var beskrevet som ikke alderssvarende. Moderen var tilknyttet distriktspsykiatrien, og faderen afsonede en fængselsdom. Som dokumentation i sagen blev der brugt oplysninger fra blandt andet distriktspsykiatrien, fra et erhvervscenter, fra en speciallægeerklæring vedrørende faderen, samt en politirapport. Der blev desuden inddraget udtalelser fra pigens skole. 5. a 4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug 23

24 5. a. 5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side Efter Ankestyrelsens praksis forudsætter anvendelsen af reglen i servicelovens 58, stk. 1, nr. 2, dels at det er indehaveren af forældremyndigheden, der har begået volden eller overgrebet, dels at den pågældende enten har erkendt at have begået volden eller overgrebet eller er blevet dømt for det. Eksempel 9-58, stk. 1, nr. 1. Nr. 2 taget af ved vores behandling Sag, med grundlag for anbringelse, men hvor servicelovens 58, stk. 1, nr. 2, ikke kunne anvendes Anbringelse af 15 år gammel pige. Faderen havde forældremyndigheden. I Ankestyrelsen vurderede vi, at den unge havde et særligt behov for at blive støttet og guidet i dagligdagen på grund af betydelige vanskeligheder i form af følelsesmæssige problemer, vanskeligheder af betydning for indlæringen samt opmærksomhedsforstyrrelse og neuropsykologiske vanskeligheder. Faderen havde begrænsede personlige ressourcer og kunne ikke give den unge pige tilstrækkelig omsorg i dagligdagen. Han var heller ikke i stand til at sikre hende den støtte og behandling, som hun på grund af sine vanskeligheder havde brug for. Vi henviste til pigens følelsesmæssige vanskeligheder i form af stærk angst for faderen, depressive tanker og følelser samt en opmærksomhedsforstyrrelse. Hertil kom kognitive og neuropsykologiske vanskeligheder. Vi henviste desuden til, at nogle af hendes vanskeligheder kunne tilskrives opvækstforholdene. Endelig henviste vi til, at faderen var beskrevet som dårligt integreret i Danmark, og at han havde vanskeligt ved at samarbejde om hjælp til at løse datterens problemer. Fa a. 5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side

25 deren havde ikke tilstrækkelig forståelse for alvoren i pigens problemer og behov, og blev beskrevet som fastlåst i sin egen opfattelse af verden. Vi fandt, i modsætning til kommunens børn og unge-udvalg, ikke grundlag for at anvende servicelovens bestemmelse om vold eller andre alvorlige overgreb, da faderen hverken havde erkendt vold eller andre alvorlige overgreb over for den unge og ikke var dømt for det. Imidlertid var der et andet grundlag for anbringelse. Dokumentationen i sagen bestod blandt andet af journalnotater og s fra kommunens familieafdeling og ungekontakt om kontakten med pigen og faderen, dertil kom skoleudtalelser, psykologisk undersøgelse af pigen samt udtalelser fra hendes børne- og ungdomspension. Det fremgik af sagen, at familien var kommet til Danmark i 2001, og at der periodevis siden 2003 havde været iværksat forskellige støtteforanstaltninger til familien, blandt andet i form af støttefamilie til pigen og psykologhjælp til faderen. Pigen havde fortalt om grænseoverskridende handlinger fra faderens side. 5. a. 5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side 25

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt Resumé af sager om adoption uden samtykke, baseret på oplysninger fra Ankestyrelsen, Familieretsafdeling Resuméerne omhandler sager, der er behandlet efter

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten.

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten. Notat Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager. Indledning Som et led i analysen af børne-ungeområdet i forlængelse af budgetforliget for 2015, er der gennemført en audit af 10 sager i

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

særligt komplicerede psykosociale

særligt komplicerede psykosociale Evaluering Af Tine Heede og Anne Vibeke Boysen Schmidt Forældrene må inddrages, hvis terapien med psykosocialt belastede børn og unge skal føre til et godt resultat. To psykologer fra et behandlingscenter

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Behandlingscenter/Rusmiddelcenter Odense Projektansvarlig Børn i familier med stofmisbrug Projektleder Styrket indsats

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Tillid og trivsel hånd i hånd

Tillid og trivsel hånd i hånd Tillid og trivsel hånd i hånd SVENDBORG ANDELS- BOLIGFORENING Indhold Tillid og trivsel hånd i hånd 3 Fra ord til handling 4 Hvad virker og hvordan 6 Nu ved den ene hånd, hvad de andre hænder laver 8 Menneskelige

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

ADOPTION UDEN SAMTYKKE

ADOPTION UDEN SAMTYKKE ADOPTION UDEN SAMTYKKE EN ANALYSE AF LOV OM ÆNDRING AF ADOPTIONSLOVEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET 2015 UDARBEJDET AF: ANNE MØRK PEDERSEN STUDIE NR. 2010 3356 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere