Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis"

Transkript

1 Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

2

3 Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

4 Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside Guide - Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Ankestyrelsen Identitet & Design A/S Scanprint A/S Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax ,

5 Indhold Side Afsnit 1. Indledning 2. Formål 3. Præsentation af indholdet og sådan læses guiden 4. Generelt om anbringelse uden samtykke 5. Sager om anbringelse uden samtykke 5.a Sager hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold 5.a.1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse 5.a.2 Psykisk sygdom hos forælderen 5.a.3 Ustabil levevis 5.a.4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug 5.a.5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side 5.a.6 Anbringelse på risiko 5.b Sager hvor hovedårsagen til anbringelsen er barnets eller den unges forhold 5.b.1 Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge 5.b.2 Andre adfærds- eller tilpasningsvanskeligheder hos barnet eller den unge 6. Sag om anbringelse af en ung, der er enig i anbringelsen 7. Sag om anbringelse med tvang trods samtykke 8. Sager med utilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden samtykke 9. Sager hvor Ankestyrelsen, i modsætning til børn og unge-udvalget, vurderede, at grundlaget for anbringelse uden samtykke var tilstrækkeligt 10. Om begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses derhjemme 11. Foreløbige afgørelser 11.a Sag om akut behov 11.b Sag om manglende forsøg på at indhente samtykke 12. Oplysning af en børnesag med samtykke 13. Muligheder for at oplyse en børnesag uden samtykke Indhold 5

6 1Indledning og baggrund Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet og er en del af Velfærdsministeriet. Vi træffer afgørelse i ca klagesager hvert år herunder ca. 400 klagesager på anbringelsesområdet. Vi fastlægger den landsdækkende praksis på anbringelsesområdet ved blandt andet at offentliggøre principielle afgørelser. Desuden giver vi telefonisk vejledning, udarbejder praksisundersøgelser og statistikker samt skriver artikler i bladet Nyt fra Ankestyrelsen. Alt sammen for at tilvejebringe viden og sikre, at en sag med samme betingelser får samme udfald uanset hvor i landet borgeren bor. Se mere på Ankestyrelsens hjemmeside Denne guide skal understøtte regeringens strategi om at styrke indsatsen over for de mest udsatte børn og unge under 18 år. Som led i strategien har Velfærdsministeriet ønsket, at Ankestyrelsen styrker vejledningen af kommunerne, når det gælder arbejdet med anbringelse uden samtykke, og dermed understøtter de kommunale myndigheders behandling af konkrete sager om anbringelse af børn og unge. Guiden er finansieret af satspuljen og er et led i styrkelsen af vejledningsindsatsen Indledning og baggrund

7 2Formål Guiden har til formål at vejlede de kommunale sagsbehandlere yderligere i det ofte vanskelige skøn om, hvorvidt der er grundlag for anbringelse uden samtykke. Guiden omfatter dermed også spørgsmål som: Hvornår er der tale om åbenbar risiko for et barns eller en ungs sundhed eller udvikling? Hvilke forhold kan være udslagsgivende for en anbringelse? Og hvad skal der til, før der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet? Derudover uddyber guiden muligheden for at indhente nødvendige oplysninger om et barns eller en ungs forhold med eller uden samtykke fra forælderen og fra den unge selv, der er fyldt 15 år. Afsnittene om indhentning af oplysninger skal ses i sammenhæng med, at det er vigtigt at sikre, at en sag er tilstrækkeligt belyst, inden det for eksempel konkluderes, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden samtykke. Publikationens målgruppe er fortrinsvis de sagsbehandlere i kommunerne, der i det daglige beskæftiger sig med sager om særlig støtte til børn og unge under 18 år, hvor en anbringelse uden for hjemmet kan blive aktuel. Guiden retter sig desuden mod medlemmer af kommunernes børn og unge-udvalg. 2. Formål 7

8 Præsentation af indholdet 3 og sådan læses guiden Guiden gennemgår det relevante regelsæt på området for anbringelse uden samtykke. Hovedindholdet i guiden belyses gennem eksempler fra Ankestyrelsens praksis Hvornår er der åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade? Hvornår er der begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold hjemme? For overskuelighedens skyld er eksemplerne opdelt efter den udslagsgivende årsag. Guiden giver desuden eksempler på situationer, hvor der ikke var tilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden samtykke. Betydningen af fælles forældremyndighed og informeret samtykke bliver kort gennemgået. Guiden beskriver desuden muligheden for at træffe en foreløbig afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet uden samtykke og kravene i den forbindelse Præsentation af indholdet og sådan læses guiden

9 I et særskilt afsnit behandles oplysningsgrundlaget, herunder de forskellige kilder som kommunen kan benytte for at få en sag oplyst. Dertil kommer en beskrivelse af muligheden for at indhente nødvendige, eksisterende oplysninger om barnets eller den unges forhold uden forælderens samtykke. Endelig beskriver guiden muligheden for at lade et barn eller en ung undersøge med eller uden samtykke fra forælderen og den unge, der er fyldt 15 år. Ved hvert eksempel er det oplyst, hvilke oplysninger/dokumenter, der blandt andet er anvendt ved vores afgørelse. Hvis 50-undersøgelsen ikke er nævnt, skyldes dette, at vi i stedet har anvendt de underliggende dokumenter fra fagfolk ved afgørelsen. Hvor ordet forælder er anvendt, forstås dette som indehaveren af forældremyndigheden, medmindre andet særskilt er nævnt. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler, og at en anbringelse i hver enkelt sag beror på en konkret vurdering. Guiden skal derfor ses som et supplement til Socialministeriets vejledning nr. 3 til serviceloven af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt til Ankestyrelsens vejledende virksomhed. Det skal desuden bemærkes, at de angivne eksempler fortrinsvis er eksempler fra sager om førstegangsanbringelse af et barn eller en ung. Ved hvert eksempel er det oplyst, efter hvilken lovbestemmelse, afgørelsen er truffet. 3. Præsentation af indholdet og sådan læses guiden 9

10 Generelt om anbringelse 4uden samtykke For at kunne anbringe et barn eller en ung uden samtykke er det et krav, at der er åbenbar risiko for, at dets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Der skal således ligge kvalificerede grunde bag en vurdering af, at et barns eller en ungs tilstand, eller de fremtidige opvækstbetingelser, indebærer en risiko for barnets eller den unges sundhed eller udvikling. For at tydeliggøre hvornår der foreligger en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, har man i servicelovens 58, stk. 1, nr. 1 til nr. 4, nævnt de forhold, der kan begrunde anvendelsen af reglerne om anbringelse uden samtykke. Der er her tale om forhold, der enten kun handler om forælderen, der hovedsageligt handler om barnet eller den unge, eller forhold der relaterer sig til både forælderen og barnet eller den unge. Det er situationer, hvor Forælderen ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge Forælderen udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb Barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller har andre svære sociale vanskeligheder Barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer Ofte er det dog en kombination af forhold hos både forælderen og barnet eller den unge, der ved en samlet vurdering fører til, at man vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade Generelt om anbringelse uden samtykke

11 Samtidig er det en betingelse, at der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge fortsat bor hjemme. Er forholdene tilstrækkeligt belyst? Inden man som sagsbehandler konkluderer, om der er tilstrækkeligt grundlag for en anbringelse uden samtykke, er det vigtigt nøje at vurdere, om forholdene i familien er tilstrækkeligt undersøgt. Er der indhentet tilstrækkelige oplysninger og foretaget de nødvendige undersøgelser af barnet, den unge og/eller forælderen? Det har blandt andet betydning i de situationer, hvor et igangværende støtteforløb for familien bryder sammen, for eksempel fordi familien ikke længere ønsker at modtage støtten eller at samarbejde om støtten. Her er det vigtigt først nøje at overveje, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, før det for eksempel konkluderes, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for en anbringelse uden samtykke. Vær opmærksom på, at undersøgelsen efter servicelovens 50 forudsætter, at alle barnets eller den unges forhold er undersøgt. Guidens afsnit 13 beskriver mulighederne for at indhente oplysninger om barnet, den unge eller forælderen uden samtykke og muligheden for at iværksætte en undersøgelse af barnet eller den unge hos en læge eller psykolog også selv om forælderen ikke ønsker at medvirke. 4. Generelt om anbringelse uden samtykke 11

12 Ved indhentelse af samtykke skal sagsbehandleren være opmærksom på tre ting Samtykket skal foreligge inden anbringelsen Der skal være tale om informeret samtykke, det vil sige at forælderen og den unge, der er fyldt 15 år skal give samtykke til selve formålet med anbringelsen Der er ingen formkrav til samtykket, men det er hensigtsmæssigt at få samtykket på skrift Om samtykke Udover de indholdsmæssige krav, er der en række krav til behandlingen af en sag om anbringelse uden samtykke, blandt andet kravet om at forsøge at få samtykke til anbringelsen fra indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 15 år. Hvis der er fælles forældremyndighed, og kun den ene forælder giver sit samtykke, skal der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke overfor begge forældre. Hvis forælderen og den unge har givet et informeret samtykke, kan det alligevel være nødvendigt at træffe en afgørelse om anbringelse uden samtykke efter servicelovens 58, stk. 2, hvis hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det. Det kan være situationer, hvor det er usikkert om samtykket holder, for eksempel fordi det er uklart, om forælderen fuldt ud har forstået retsvirkningerne af en anbringelse. Læs mere om servicelovens 58, stk. 2, i afsnit 7. Derudover er der mulighed for at anbringe en ung, der er fyldt 15 år og giver sit samtykke, selv om forælderen ikke vil give sit samtykke til anbringelsen. Det sker efter servicelovens 58, stk. 3, der opstiller andre betingelser for en anbringelse. Her er det afgørende, at anbringelsen er af væsentlig betydning for hensynet til den unges særlige behov, og at problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Man er således ikke inde i de skærpede kriterier i servicelovens 58, stk. 1. Læs mere om servicelovens 58, stk. 3, i afsnit Generelt om anbringelse uden samtykke

13 Hvem skal give samtykke? Ved fælles forældremyndighed er det begge forældre Unge, der er fyldt 15 år Servicelovens 58 Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af 1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge, 2) vold eller andre alvorlige overgreb, 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller 4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 8. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet. Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter 52, stk. 3, nr. 8. Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge- udvalget uanset betingelserne i stk. 1 træffe afgørelse om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 8, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov, og problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i 75, når betingelserne herfor er opfyldt. 4. Generelt om anbringelse uden samtykke 13

14 5Sager om anbringelse uden samtykke Ofte vil der være flere årsager til en anbringelse. I det følgende er eksemplerne opdelt efter den udslagsgivende hovedårsag. Der er tale om årsager dels hos forælderen, dels hos barnet eller den unge. 5. a Sager, hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold Når forælderen ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for eller sikre behandling af barnet eller den unge, kan det skyldes flere forhold. Der kan være tale om manglende personlige ressourcer som følge af for eksempel dårlig begavelse, forstyrrelser i personligheden eller andre psykiske lidelser eller om manglende evne til at sikre stabile og forudsigelige ydre rammer for barnet eller den unge. Under sidstnævnte kategori hører også, at forælderen ikke sikrer barnet eller den unge mod at blive udsat for vold eller andre alvorlige overgreb fra andre, eller at forælderen selv udsætter barnet eller den unge for overgreb. Endelig kan den manglende omsorgsevne skyldes et misbrug af for eksempel alkohol eller stoffer hos forælderen a Sager, hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold

15 Forhold hos forælderen der kan føre til beslutning om anbringelse Udviser utilstrækkelig omsorg på grund af begrænsede personlige ressourcer formår ikke at skabe ro og tryghed Evner ikke at stimulere barnet regelmæssigt Egne behov er vigtigere end barnets behov Dårlig kontakt mellem forælderen og barn samt manglende voksenstyring Negativ overfor at modtage hjælp til at ændre adfærd Manglende forståelse for, at barnet har brug for hjælp eller manglende samarbejdsvilje Hurtigt skiftende sindsstemninger Psykiske sygdomme, der gør forælderen ude af stand til at udvise den fornødne omsorg Umodne og ustabile karaktertræk Vold mellem forældre Hyppige og uforudsigelige skift af opholdssted for barnet Manglende eller ustabil behandling af misbrug Manglende evne til at sørge for, at barnet møder stabilt i daginstitution eller skole Erkendelse af overgreb på barnet eller dom herfor Forælderen kan ikke, trods hjælp til sig selv eller støtte i hjemmet, udvikle tilstrækkelig forælderevne De nævnte forhold er udledt af eksemplerne i afsnit 5.a.1 til 5.a a Sager, hvor hovedårsagen til anbringelsen er forælderens forhold 15

16 5. a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse kontakt til børnene i længere tid ad gangen og til, at moderen havde meget svært ved at modtage hjælp til at ændre sin adfærd. Eksempel 1-58, stk. 1, nr. 1 Forælder med begrænsede personlige ressourcer og vanskeligt ved at modtage hjælp Anbringelse af søskendepar på henholdsvis 2½ og 1½ år. Forældrene var skilt. Moderen, der boede alene, havde forældremyndigheden. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kunne give børnene tilstrækkelig omsorg i dagligdagen og sikre dem den ro, forudsigelighed og stimulation, som de havde brug for. Vi henviste til, at moderen under optimale betingelser evnede mange ting som forælder. Dog fremgik det, at moderen let blev forstyrret og ofte af sine egne behov, hvilket påvirkede og begrænsede hendes evner som forælder. Der blev desuden henvist til, at det var usandsynligt, at moderen kunne fastholde en positiv Det fremgik af sagen, at moderen blandt andet udviste manglende engagement og omsorg for børnene, samt at hun var aggressiv og udviste mangelfuld voksenstyring i situationer, hvor hun ikke havde indre såvel som ydre ro i dagligdagen. Det fremgik desuden, at moderens manglende tillid, generelle negative holdning og konkurrencebetonede adfærd vanskeliggjorde hendes mulighed for at modtage hjælp til at ændre sin adfærd. Som dokumentation i sagen blev der blandt andet brugt oplysninger fra 50-undersøgelse, udtalelser fra sundhedsplejerske samt dagpleje, erklæring om pædagogisk-psykologisk observation og vurdering af familien fra familieop a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse

17 holdssted. Desuden statusrapporter vedrørende børnene fra familieopholdssted, statusattest om børnene fra egen læge samt psykologisk personlighedsprofil på moderen. Eksempel 2-58, stk. 1, nr. 1 Forældre med begrænsede personlige ressourcer og mange interne konflikter Anbringelse af 1-årig dreng. Samlevende forældre med fælles forældremyndighed. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kunne give drengen tilstrækkelig omsorg og pleje i dagligdagen og sikre ham den ro, tryghed og forudsigelighed, som han havde brug for. Selvom moderen var meget glad for drengen og kunne vise ham stor omsorg, vurderede vi, at hun havde vanskeligt ved at fokusere og være tilstrækkeligt nærværende på egen hånd. Vi vurderede samtidig, at faderen ikke havde de fornødne ressourcer til at tage sig af drengen. Vi henviste til, at moderen havde en utilpasset social adfærd, at hun opførte sig meget impulsivt og let blev frustreret. Vi henviste desuden til, at faderen i strukturerede rammer på en mekanisk måde evnede at varetage den praktiske omsorg for drengen, men at han ikke kunne indleve sig i drengens behov. Endelig henviste vi til faderens personlighedsstrukturelle problemer i form af ængstelige og dependente træk og til forældrenes mange interne konflikter, som de ikke formåede at skærme drengen for. Det fremgik af sagen, at moderens sindsstemning hurtigt kunne skifte fra smil og glæde til enten voldsomme vredesudbrud, angst eller tristhed, hvilket var en meget ustabil faktor i hendes omsorg for drengen. Familien havde siden fødslen været indskrevet på en familieinstitution. Det fremgik, at drengen kunne være svær at få kontakt med, samt at han ikke reagerede, når forældrene havde konflikter. 5. a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse 17

18 Dokumentationen i sagen bestod blandt andet af oplysninger fra kommunens journal, observation fra barselsgangen, udtalelse fra sundhedsplejerske, udtalelse fra døgninstitutionen, orientering fra en social døgnvagt, udtalelser fra psykolog om drengen og forældrene samt udtalelse fra socialrådgiver vedrørende samarbejdet med forældrene. børnene og fastholde grænserne. Desuden henviste vi til, at moderen havde urealistiske forventninger til børnene og svært ved at få kontakt til dem. Endelig henviste vi til, at moderen havde svært ved at tage imod råd og vejledning samt svært ved at profitere af de iværksatte støtteforanstaltninger i form af sundhedsplejerske og hjemmehos-støtte. Eksempel 3-58, stk. 1, nr. 1 Umoden forælder med begrænsede personlige ressourcer, og vanskeligt ved at modtage hjælp Anbringelse af søskendepar på henholdsvis 5 og 3 år. Moderen, der boede alene, havde forældremyndigheden. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kunne give børnene tilstrækkelig omsorg, tryghed, stimulation og støtte i dagligdagen. Vi henviste til, at moderen var umoden og havde vanskeligt ved at sætte sig ind i og tilgodese børnenes behov, ligesom hun havde svært ved at sætte grænser overfor Det fremgik af sagen, at børnene var meget opmærksomme på moderen og hendes sindsstemninger, og at moderen ikke formåede at reagere relevant i forhold til børnenes behov og deres forsøg på kontakt. Endvidere var moderen uforstående overfor bekymringerne for børnene a. 1 Begrænsede personlige ressourcer hos forælderen, herunder dårlig begavelse

19 Som dokumentation i sagen blev blandt andet brugt oplysninger fra 50-undersøgelse og fra kommunens journal, desuden underretning fra børneinstitutionen, udtalelse fra hjemmehos-teamet, udtalelser fra børnenes institution samt statusattest fra egen læge om børnene. 5. a. 2 Psykisk sygdom hos forælderen Eksempel 4-58, stk. 1, nr. 1 Forældre, med kaotisk samliv, og hvor den ene forælder havde depressioner og paranoid personlighedsstruktur, den anden nedsat funktionsniveau Anbringelse af pige på 7 ½ år. Samlevende forældre med fælles forældremyndighed. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigen i hjemmet, herunder sikre at pigen fik den tryghed, forudsigelighed samt stimulation, støtte og pleje, som hun havde brug for. Pigen var beskrevet som forsigtig og sårbar, med særlige sociale og kognitive behov. Vi lagde vægt på oplysningerne om moderens periodiske depressioner og paranoide personlighedsstruktur. Vi henviste til, at moderen flere gange havde forladt hjemmet i flere dage med barnet og til, at moderen havde forsøgt selvmord. Vi lagde desuden vægt på faderens vekslende kognitive funktionsniveau og på hans indlæringsevne, der var lidt under normalområdet. Det fremgik af sagen, at forældrene havde haft et kaotisk samliv, der blandt andet havde været præget af gensidig vold. Dokumentationen i sagen bestod blandt andet af oplysninger fra sygehus, fra psykiatrisk afdeling, fra kommunens journal og fra neuropsykologisk undersøgelse. Dertil kom oplysninger fra støttepædagog og familiekonsulent, oplysninger fra pigens skole samt fra plejefamilien. 5. a. 2 Psykisk sygdom hos forælderen 19

20 5. a. 3 Ustabil levevis Eksempel 5-58, stk. 1, nr. 1 Forældre, der ikke kunne give børnene en stabil dagligdag, herunder stabil skolegang Anbringelse af to drenge på henholdsvis 8 og 9 år. Forældrene havde fælles forældremyndighed, men boede hver for sig. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for drengene under ophold i hjemmet, herunder sikre at drengene fik den struktur, stabilitet og forudsigelighed, som de havde brug for. Vi lagde vægt på oplysningerne om, at drengene igennem flere år havde haft en ustabil dagligdag, hvor de hyppigt og uforudsigeligt havde boet på skift mellem forældrene og en plejefamilie og på oplysninger om, at drengene mistrivedes. Vi lagde desuden vægt på, at drengene havde haft meget fravær fra skole og sfo, og at faderen ikke havde samarbejdet om den familiebehandling, der var blevet sat i værk. Som dokumentation i sagen blev brugt oplysninger fra blandt andet børnenes skole og sfo, psykologudtalelser om drengene, samt oplysninger fra en familieplejekonsulent a 3 Ustabil levevis

21 Eksempel 6-58, stk. 1, nr. 1 Forælder med psykisk sygdom, ustabil levevis, alkoholproblemer og mange skiftende adresser Anbringelse af to piger på 12 ½ år. Moderen havde forældremyndigheden, faderen var død. I Ankestyrelsen vurderede vi, at moderen ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigerne under ophold i hjemmet, herunder sikre at pigerne fik den ro, tryghed, stimulation og støtte, som de havde brug for. Årsagen var, at moderen på grund af psykisk sygdom og ustabil levevis ikke kunne give pigerne tilstrækkelig omsorg i dagligdagen. Vi henviste til, at moderen havde et alkoholproblem, havde mange skiftende adresser, og at hun i perioder ikke havde opholdt sig i hjemmet. Dertil kom, at hun havde en personlighedsforstyrrelse og var meget svingende i sin sindstilstand. Moderen var nu startet i misbrugsbehandling og ville gerne samarbejde med kommunen. Det fremgik af sagen, at moderen havde afsonet nogle fængselsstraffe, ligesom hun havde forsøgt selvmord flere gange. Forvaltningen havde gennem flere år modtaget en del underretninger om de to piger fra naboer, skolen og en eftermiddagsaflastningsfamilie. Pigerne var begge beskrevet som indelukkede, men vellidte af de jævnaldrende. Den ene pige havde skolefaglige vanskeligheder, men de havde begge muligheder for at klare sig godt med den rette støtte. Som dokumentation i sagen var brugt oplysninger fra blandt andet familieplejen og en statusattest vedrørende moderen. Desuden blev der brugt oplysninger om moderen fra læge og sygehus, oplysninger fra en 50-undersøgelse, underretning fra en privatperson samt udtalelser fra pigernes skole. 5. a 3 Ustabil levevis 21

22 5. a. 4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug Eksempel 7-58, stk. 1, nr. 1 Forældre med flerårigt misbrug af alkohol Anbringelse af pige på 4 ½ år. Forældrene var gift. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigen under ophold i hjemmet samt sikre, at hun fik den struktur og stabilitet, som hun havde brug for. Vi lagde vægt på oplysninger om forældrenes flerårige misbrug af alkohol, der to gange tidligere havde ført til, at det havde været nødvendigt at anbringe pigen uden for hjemmet. Desuden lagde vi vægt på oplysninger fra en social døgnvagt om forældrenes og hjemmets tilstand ved et hjemmebesøg og på, at forældrene ikke havde overholdt iværksat behandling for deres misbrug. Endelig lagde vi vægt på, at pigen i en lang periode havde måttet bo på skift i Danmark og et andet land - samt på pigens behov for faste rammer og struktur i hverdagen. Som dokumentation i sagen blev der brugt oplysninger fra blandt andet 50-undersøgelse og fra kommunens journal, rapporter fra social døgnvagt, oplysninger fra alkoholenhed og en udtalelse fra pigens anbringelsessted a 4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug

23 Eksempel 8-58, stk. 1, nr. 1 Forældre med alkohol- og stofmisbrug samt psykiske vanskeligheder Anbringelse af pige på 6 ½ år. Forældrene havde fælles forældremyndighed, men forældrene boede kun sammen i perioder. I Ankestyrelsen vurderede vi, at forældrene ikke i nødvendigt omfang var i stand til at varetage omsorgen for pigen under ophold i hjemmet, herunder sikre at pigen fik den tryghed, forudsigelighed og stimulation, som hun havde brug for. Vi lagde vægt på, at moderen på grund af begrænsede personlige ressourcer og en ustabil måde at leve på ikke kunne give pigen tilstrækkelig omsorg i dagligdagen. Vi lagde vægt på faderens begrænsede personlige ressourcer samt hans alkohol- og stofmisbrug. Vi henviste desuden til, at moderen havde en personlighedsforstyrrelse med umodne og ustabile karaktertræk. Hun modtog medicin og var i antabusbehandling, men var ikke altid stabil i sin behandling. Vi lagde vægt på, at faderen havde alvorlige psykiske vanskeligheder samt misbrugsproblemer og at han var ustabil i sine behandlingsforløb. Dertil kom, at forældrene havde haft et konfliktfyldt forhold med voldsepisoder, som pigen havde overværet. Vi henviste endelig til, at forældrene havde vanskeligt ved at erkende behovet for støtte og ved at gennemføre, hvad der blev aftalt. Det fremgik af sagen, at pigen viste tegn på understimulering og umodenhed, og at hun var beskrevet som ikke alderssvarende. Moderen var tilknyttet distriktspsykiatrien, og faderen afsonede en fængselsdom. Som dokumentation i sagen blev der brugt oplysninger fra blandt andet distriktspsykiatrien, fra et erhvervscenter, fra en speciallægeerklæring vedrørende faderen, samt en politirapport. Der blev desuden inddraget udtalelser fra pigens skole. 5. a 4 Alkohol- eller stofmisbrug, andet misbrug 23

24 5. a. 5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side Efter Ankestyrelsens praksis forudsætter anvendelsen af reglen i servicelovens 58, stk. 1, nr. 2, dels at det er indehaveren af forældremyndigheden, der har begået volden eller overgrebet, dels at den pågældende enten har erkendt at have begået volden eller overgrebet eller er blevet dømt for det. Eksempel 9-58, stk. 1, nr. 1. Nr. 2 taget af ved vores behandling Sag, med grundlag for anbringelse, men hvor servicelovens 58, stk. 1, nr. 2, ikke kunne anvendes Anbringelse af 15 år gammel pige. Faderen havde forældremyndigheden. I Ankestyrelsen vurderede vi, at den unge havde et særligt behov for at blive støttet og guidet i dagligdagen på grund af betydelige vanskeligheder i form af følelsesmæssige problemer, vanskeligheder af betydning for indlæringen samt opmærksomhedsforstyrrelse og neuropsykologiske vanskeligheder. Faderen havde begrænsede personlige ressourcer og kunne ikke give den unge pige tilstrækkelig omsorg i dagligdagen. Han var heller ikke i stand til at sikre hende den støtte og behandling, som hun på grund af sine vanskeligheder havde brug for. Vi henviste til pigens følelsesmæssige vanskeligheder i form af stærk angst for faderen, depressive tanker og følelser samt en opmærksomhedsforstyrrelse. Hertil kom kognitive og neuropsykologiske vanskeligheder. Vi henviste desuden til, at nogle af hendes vanskeligheder kunne tilskrives opvækstforholdene. Endelig henviste vi til, at faderen var beskrevet som dårligt integreret i Danmark, og at han havde vanskeligt ved at samarbejde om hjælp til at løse datterens problemer. Fa a. 5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side

25 deren havde ikke tilstrækkelig forståelse for alvoren i pigens problemer og behov, og blev beskrevet som fastlåst i sin egen opfattelse af verden. Vi fandt, i modsætning til kommunens børn og unge-udvalg, ikke grundlag for at anvende servicelovens bestemmelse om vold eller andre alvorlige overgreb, da faderen hverken havde erkendt vold eller andre alvorlige overgreb over for den unge og ikke var dømt for det. Imidlertid var der et andet grundlag for anbringelse. Dokumentationen i sagen bestod blandt andet af journalnotater og s fra kommunens familieafdeling og ungekontakt om kontakten med pigen og faderen, dertil kom skoleudtalelser, psykologisk undersøgelse af pigen samt udtalelser fra hendes børne- og ungdomspension. Det fremgik af sagen, at familien var kommet til Danmark i 2001, og at der periodevis siden 2003 havde været iværksat forskellige støtteforanstaltninger til familien, blandt andet i form af støttefamilie til pigen og psykologhjælp til faderen. Pigen havde fortalt om grænseoverskridende handlinger fra faderens side. 5. a. 5 Vold eller andre alvorlige overgreb fra forælderens side 25

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre.

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre. Bilag Status på Børnehuset Ligesom andre samfundsmæssige strømninger er også det sociale arbejde med børn og familier underlagt skiftende retninger. I vækstårene i 90 erne var der politisk vilje og ønske

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt Resumé af sager om adoption uden samtykke, baseret på oplysninger fra Ankestyrelsen, Familieretsafdeling Resuméerne omhandler sager, der er behandlet efter

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighedsområdet Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed-Sex.indd 1 15/01/13 11.37 Du skal have en samtale

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Behandlingscenter/Rusmiddelcenter Odense Projektansvarlig Børn i familier med stofmisbrug Projektleder Styrket indsats

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

KEN nr 9336 af 22/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9336 af 22/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9336 af 22/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-3412-56393 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 15. august 2016 Sagsnr. 2016-0226514 Dokumentnr. 2016-0226514-25 Socialforvaltningens screening af sager om samvær

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats Partnerskabsnetværket i Vejle Præsentation Socialstyrelsen Chefkonsulent i Børn, Unge og Familier Adam Paaby Konsulent i VISO Dorte Brandt Hansen

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten.

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten. Notat Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager. Indledning Som et led i analysen af børne-ungeområdet i forlængelse af budgetforliget for 2015, er der gennemført en audit af 10 sager i

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere